Skip navigationen

Referat

Onsdag den 11. august 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Udpegning af næstformand for BFKU
  Sagsid.: 21/2503

  RESUMÉ:

  Udvalget skal vælge en ny næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges en ny næstformand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  BFKU valgte Per Falborg Olesen (V) som næstformand.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som konsekvens af at Helle Barth (V) er udtrådt af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, skal udvalget udpege en ny næstformand.

  LOVE/REGLER:
   

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

 • 2
  Nøglebrik og adgangssystem til Hollænderhallen
  Sagsid.: 21/2489

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen for 2021-2024 at afsætte 500.000 kr. til en nøglebriksordning i Hollænderhallen. Udvalget skal tage stilling til, hvorledes nøglebriksordningen i Hollænderhallen skal etableres.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der etableres et nøglebrikssystem, så foreninger og skoler har mulighed for at komme ind i idrætshallen via omklædningsrummet i de dage/perioder, hvor Hollænderhallen ellers er lukket.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Ændringsforslag:

  Udvalget ønsker at høre Hollænderhallens foreninger og Brugerråd om, hvordan de kunne forestille sig at benytte Hollænderhallen uden for den bemandende åbningstid alle årets dage, såfremt der blev etableret adgang med deltagelse af udvalgte, ansvarshavende foreningsmedlemmer udstyret med personlige nøglebrikker til zoneopdelt adgangskontrol og med registrering (logning) af nøglebrikkens brug. En forudsætning herfor vil endvidere være, at brugen koordineredes foreningerne imellem og i forhold til Hollænderhallens drift, rengøring, vedligeholdelse mv., og idet der gøres opmærksom på, at der ikke gives adgang til svømmehallen uden for den bemandede åbningstid.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen for 2021-2024 at afsætte 500.000 kr. til en nøglebriksordning i Hollænderhallen.

  Hollænderhallen er en stor bygning, som rummer både idrætshal, mødelokaler, sportscafe, svømmehal og bibliotek. Det er således et område med mange funktioner og forskellige brugere, hvorfor det ikke ubetinget kan anbefales at indføre en nøglebriksordning, fordi man som bruger får adgang til hele området samtidigt via det fælles indgangsparti. Grunden til den manglende anbefaling er fx, at brugerne af mødelokaler kan opleve problemer med de tekniske anlæg, som kræver en hjælpende hånd fra noget stedkendt personale, eller at personalet jævnligt oplever problemer med ballademagere og konflikter mellem gæster, som så kræver personalets tilstedeværelse og hjælp. Der er derfor også et sikkerhedsmæssigt perspektiv i forhold til at sikre alle brugeres sikkerhed i huset. Og endelig kan der være afledte konsekvenser i forhold til, at flere ting vil blive ødelagt/ikke passet ordenligt på, hvis området er ubemandet.

  Teknisk set oplever et så stort hus som Hollænderhallen derudover også løbende udfordringer på driftssiden i form af strømsvigt, elevatorstop, manglende brusevand mm., der kan kræve personale. Og der kan være udfordringer med at få Hollænderhallens alarmsystem til at tale sammen med øvrige anlæg, dvs. et nyt nøglebrikssystem, hvilket ikke er belyst endeligt endnu. Seneste blev dette forhold med manglende teknisk kompabilitet konstateret, da Biblioteket skulle tilkobles alarmsystemet sammen med deres adgangssystem.

  Sikkerhedsmæssigt har Hollænderhallen et Automatisk Brand Anlæg. Når denne alarm aktiveres, har personalet en stor opgave i at sikre, at alle gæster i hele huset kommer ud. Når hele huset skal evakueres, skaber det en del kaos med våde svømmehalsgæster, grædende børn, idrætsudøvere mm., som alle skal ud. Personalet skal sørge for alles sikkerhed og alene ud fra dette sikkerhedsmæssige perspektiv frarådes det, at hele Hollænderhallen er åben for brugere uden personalets tilstedeværelse.

  Svømmehallen kan der ikke gives adgang til uden personalets tilstedeværelse. Personalet foretager dagligt vandprøver, rengøring mm, men her er der ligeledes et sikkerhedsmæssigt aspekt i forhold til potentielle drukneulykker. Dette gør sig også gældende, når fx Dragør Svømmeklub har undervisning. Selvom foreningen har egne livreddere, så er det et krav, at der også er uddannet personale til stede, om end færre end ved offentlig åben. Derudover har Dragør Svømmeklub ikke ytret ønske over for administrationen om at kunne have undervisning i svømmehallen uden for de besluttede åbningstider.

  Ydermere er rengøringen i svømmehallen tilrettelagt således, at store opgaver såsom afkalkning mv. af sikkerhedshensyn foretages, når der ikke er nogen i svømmehallen. Afkalkning er en forholdsvis stor opgave, hvorfor personalet møder ind til denne opgave fra kl. 4.00 til kl. 6.00, for at svømmehallen kan være klar til at åbne for gæster kl. 7.00 eller kl. 08.00.

  Hvad er så muligt?

  Det er muligt at etablere et nøglebrikssystem, hvor foreninger og skoler har mulighed for at komme ind i idrætshallen via omklædningsrummene i de perioder, hvor Hollænderhallen ellers ville være lukket. Grundet svømmehallen som oven for beskrevet er der skalopgaver, som personalet skal udføre dagsligt, selvom der er lukket, fx i forhold til at tage daglige vandprøver og gå runderinger i hele komplekset for at sikre, at der ikke er sprunget et vandrør eller smadret en rude.

  Administrationen kan på baggrund af overstående ikke anbefale, at der etableres et adgangssystem, hvor brugere har ubegrænset adgang, uden at der er personale tilstede. Helt konkret betyder det, at det anbefales kun at åbne op for at benytte idrætshallen i de perioder, hvor der ellers ville være lukket, fx juleferie, helligdage og de to uger inden skolernes sommerferie. Det vil ikke være muligt at tilgå hallen uden for dens nuværende åbningstid, dvs. fra kl. 08.00 – 21.30/22.00. Dette forslag omhandler udelukkede adgang i nedlukkede perioder jf. åbningsplanen. Foreninger, skoler og brugere vil således også selv stå for op- og nedsætning af baner samt foretage rengøring, da der netop ikke er afsat personaletimer til dette i de nedlukkede perioder.

  Ligeledes vil det ikke være muligt at benytte idrætshallen i sommerferien, hvor den er nedlukket. Da tiden her anvendes til at udføre vedligeholdelse og reparationer, som ellers vil være til gene for foreninger og brugere, hvis det skulle udføres i den almindelige åbningstid. Derudover kan administrationen oplyse, at foreningerne får tilbudt at benytte Kongelundshallen i sommerferien, hvor Hollænderhallen er lukket, og på nuværende tidspunkt er det kun en enkelt forening, som benytter sig af dette tilbud. Dette er dog også under den forudsætning, at de ikke benytter omklædningen, der ikke bliver gjort rent, og at de selv står for opsætning af baner.

  Det er administrationens anbefaling, at adgang til idrætshallen via et nøglebriksystem ligeledes kun kan foregå via bookingsystemet. Således at brugerne henvender sig til bookingadministratoren for at få booket tid til de enkeltstående bookinger, og der alene åbnes op for, at de kan benytte idrætshallen til de enkeltstående bookinger.

  Hvorfor kan der ikke indføres et nøglebrikssystem i Hollænderhallen tilsvarende det i Kongelundshallen?

  Kongelundshallen har i dag et nøglebriksystem, som gør, at brugerne selv kan komme ind og ud af hallen. Det skal dog bemærkes, at Kongelundshallen er en meget lille idrætshal med omklædningsrum og ikke andet. Der er let udgang til det fri og kun en indgang, hvorfor et adgangssystem her godt kan forsvares på bekostning af personale. Men det har også sine ulemper, at Kongelundshallen er ubemandet. Kongelundshallen bliver ikke på samme måde passet på, som en bemandet hal. Ofte er der brugere, der glemmer at lukke døren eller forcerer den åben ved at sætte noget i klemme. Dette medfører, at døren ikke er låst, hvilket formentligt også i sin tid var medvirkende årsag til, at hallen engang blev ildspåsat, fordi der var fri adgang. Det kan således ikke udelukkes, at disse problematikker også ville opstå i Hollænderhallen, hvis brugerne har adgang til den uden tilstedeværende personale.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 500.000 kr. til indkøb af et nøglebriksystem

  På nuværende tidspunkt har vi modtaget et overslag på, hvad det vil koste at etablere et nøglekortssystem med indgang via omklædningsrummene på i alt 335.000 kr.

  Derudover vil der være en administrativ opgave forbundet med at udlevere, tilbagekalde og generelt vedligeholde nøglebrikssystemet i form af 1-2 ugentlige timer.

  Etableringen af nøglekortsløsningen vil ikke generere nogen form for besparelse, da personalets tilstedeværelse fortsat er påkrævet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

 • 3
  Lukning af venteliste for udefrakommende på 0-6 års området
  Sagsid.: 21/2831

  RESUMÉ:

  Center for Børn, Skole og Kultur anbefaler, at ventelisten til 0-6 års dagtilbud lukkes for udefrakommende børn i tre måneder. Hvis forslaget godkendes af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vil perioden være fra den 11. august til 11. november.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ventelisten til 0-6 års området lukkes for udefrakommende børn i tre måneder gældende fra beslutningsdato.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Godkendt.

  Udvalget ønsker på hvert møde en status på udviklingen på området mhp. kapaciteten.

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundet manglende pladskapacitet anbefaler forvaltningen, at ventelisten til 0-6 års dagtilbud lukkes for udefrakommende børn (ikke med bopælsadresse i Dragør Kommune) i tre måneder. Hvis forslaget godkendes af Børne-, Fritids og Kulturudvalget vil perioden være fra den 11. august til 11. november 2021.

  I juli måned er der følgende indmeldt, som har anden bopælskommune:

  0-3 års området

  6 børn

  2,7 %

  3-6 års området

  12 børn

  3,75 %

  Det kan i henhold til ventelisteopgørelsen påvises, at kommunen ikke kan opfylde pasningsgarantien for 0-6 årige børn, hvis der optages børn fra andre kommuner. Efter lov om frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne er der fastsat nærmere betingelser for, hvornår man kan lukke for optagelsen på venteliste for børn fra andre kommuner.

  Der kan efter disse regler lukkes for ventelisten, hvis:

  • Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker en plads i et af kommunens dagtilbud, når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud eller
  • Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis kommunalbestyrelsen kan påvise, at den ikke vil kunne opretholde pasningsgarantien efter dagtilbudslovens § 23 inden for de følgende tre måneder på grund af udefrakommende børn, eller at det vil kræve en udvidelse af kapaciteten.

  En beslutning om lukning af ventelisten er gældende i tre måneder efter dens ikrafttræden.

  Disse betingelser er opfyldt, og forvaltningen anbefaler derfor, at ventelisten til 0-6 års dagtilbud lukkes for udefrakommende børn i perioden 11. august til 11. november.

  Læs evt. mere om emnet via linket www.ventelistelukning.dk/lovgivning

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven
  Bekendtgørelse om dagtilbud BEK. 599 af 30/04/2015

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

 • 4
  Godkendelse af betalingsaftale 2022 for delaftale 4, det specialiserede område - børn
  Sagsid.: 21/3039

  RESUMÉ:

  I denne aftale indgår bestilling og betaling for delaftale 4, det specialiserede område – børn, også kendt som børnehandicapområdet. Udvalget forelægges her forslag til bestilling på området gældende fra 01. september 2021 samt for 2022 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på delaftale 4, det specialiserede område – børn, for resten af 2021.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 4 omfatter primært følgende opgaver i henhold til Serviceloven:

  -          Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier (§ 11 stk. 7)

  Indholdet i aftalen og beskrivelse af indsatsen kan ses i Bilag 1.

  I delaftalen forudsættes det, at der på børnehandicapområdet skal bruges 2,876 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 2,417 socialrådgiverårsværk og 0,459 HK-årsværk.

  Selve specifikationen af betalingen ses i Bilag 2. Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL´s årlige budgetvejledning. Ved PL-fremskrivning udgør aftalen for 2022 med uændret indhold 1.879.594 kr., idet den løbende er fremskrevet fra den i Bilag 2 fra 2015 løbende fremskrevne betaling på ca. 1,65 mio. kr.

  Det er aftalt med Tårnby Kommune på baggrund af den dialog, der har været ift. delaftalen vedr. specialundervisning, at delaftale 4 kun fornys for resten af 2021, og at de to kommuner derefter sætter sig sammen og kigger aftalen grundigt igennem og får fastlagt det helt rigtige og gennemsigtige ydelses- og betalingsniveau. Det forventes ikke at få betydning i negativ retning for betalingsaftalen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder) samt Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den justerede betalingsaftale vil udgøre 1.879.594 kr. årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 5
  Forslag vedr. udarbejdelse af D-skema til budgetforhandlingerne angående Blushøjspejderhytte
  Sagsid.: 21/3018

  RESUMÉ:

  Der ønskes en tilkendegivelse angående udarbejdelse af et D-skema til at håndtere en evt. øget driftsudgift i forbindelse med en evt. leje af spejderhytten til brug for fx skoler m.fl.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der udarbejdes et D-skema til brug for de politiske forhandlinger om budget 2022 ff.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Blushøjspejderne har i flere omgange forelagt udvalget deres arbejde med at få designet og etableret en ny spejderhytte. Dette skete bl.a. på BFKU den 11. september 2019, hvor spejdernes planer for en ny spejderhytte blev suppleret med en skrivelse om uforpligtende samarbejde med Wiedergården og Dragør Skole som evt. sam-brugere af en evt. fremtidig spejderhytte. For begge parter gælder, at de naturligvis gerne vil kunne bruge ekstra faciliteter, såfremt disse forefindes.

  I flere omgange har Blushøjspejderne gennem det seneste år være i dialog med administrationen om mulige løsninger for finansiering og kommunal medvirken, da de kun delvist har kunnet skaffe den nødvendige fondskapital. Den seneste etableringsløsning indebærer et forslag om, at kommunen skal leje sig ind i det etablerede nye spejderhus for 175.000 kr. årligt i leje, inden for hvilket beløb partnerne kan afvikle aktiviteter inden for en given procentfordeling.

  En foreløbig fordeling kan ses i bilag 1, hvori også Blushøjspejdernes etableringsomkostninger og finansieringsløsning af den nye spejderhytte kan ses. Selve projektet er beskrevet i Bilag 2.

  For at kunne indgå i budgetforhandlingerne som udkomme af udvalgets løbende orientering om den nye spejderhytte indstiller administrationen, at der laves et D-skema på de 175.000 kr. Der er ikke taget stilling til hvorledes midlerne skal findes, i fald det politisk besluttes at afsætte beløbet i budget 2022 ff., men det kan evt. være en opskrivning af eksisterende budgetter centralt eller decentralt, således at der er en brugerbetalt lejeudgift, der tilføres fx Dragør skole. 

  Det skal understreges, at det er Blushøjspejdernes initiativ og ikke de uforpligtede partneres, da de blot naturligt ser gode anvendelsesmuligheder, fx i relation til skolernes udeskolesatsning, i fald spejderhytten forefindes. Der er således ikke et selvstændigt behov fra skolernes side for etablering af hytten. Det er også evident, at andre institutioner i givent fald skal have tilsvarende mulighed for at benytte sig af hytten efter aftale ift. de allokerede tidsrum, hvor hytten ikke bruges af spejderne selv.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Medfører et øget driftsbudget på 175.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

  Bilag

 • 6
  Forslag til vedtægtsændringer for Museum Amager
  Sagsid.: 21/3008

  RESUMÉ:

  Blandt andet på grund af overtagelsen af driften af Lokalarkivet, ønsker Museum Amagers bestyrelse enkelte vedtægtsændringer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at ”Udkast til nye vedtægter for Museum Amager” godkendes som vedtægter for museet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Museum Amagers bestyrelse har set på vedtægterne og ønsker forskellige formuleringer justeret eller tilføjet. Fx drejer det sig om §§ 1, 2, 6 og 7 hvor forholdet vedrørende overtagelse af driftsansvaret for Lokalarkivet bør indskrives i vedtægterne.

  Derudover er der forslag til ændringer i § 10, som omhandler valg til og konstituering af bestyrelsen. Den tidligere § 10 er vanskelig at håndtere i praksis. Museet foreslår en mere klassisk konstituering og proces for samme, som ikke involver kommunalbestyrelsens stillingtagen flere gange, inden valget er på plads.

  Begge udgaver af vedtægterne er vedlagt som bilag, og i forslaget til de nye vedtægter (Bilag 2 – udkast til nye vedtægter for Museum Amager) er de ændrede passager ift. de gældende vedtægter i ovennævnte paragraffer fremhævet med gult.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 7
  Orienteringssag - Decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet vedr. regnskab 2019
  Sagsid.: 21/2337

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har den 11. maj 2021 modtaget decisionsskrivelse vedrørende regnskab 2019 for områder under Social- og Ældreministeriet. For Dragør Kommune vedrører dette center for Politik, Service og Social (Ydelsesteamet), afdeling for IT og Digitalisering, samt center for Børn, Skole og Kultur. Sagen er en orientering til fagudvalgene om decisionsskrivelsen samt administrationens svar herpå.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagsfremstillingen er bygget op ud fra hvert enkelt fagudvalg; med ministeriets bemærkninger og administrationens besvarelse.

  Center for Børn, Skole og Kultur (udvalg: BFKU).

  Kvalitetskontrol for merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service § 41 og 42:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et tættere og mere struktureret samarbejde, på både ledelses- og sagsbehandlerniveau, om kvalitetskontrol af grundlag for udbetalingen jf. servicelovens § 41 og 42, der sagsbehandles af personale i Tårnby Kommune. Dragør kommune er enig med ministeriet i, at det er stærkt beklageligt, at der ikke i alle tilfælde har fundet den kvalitetskontrol sted, som kommunen iværksatte og indskærpede kontrol over for på det specialiserede børneområde. 

  Center for Politisk, Service og Social (udvalg: SSAU):

  Kvalitetskontrol for merudgifter til voksne, Lov om Social Service § 100:

  I decisionsskrivelsen fremgår det:

  ”Der er ved gennemgangen fundet fejl med udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning i begge sager. Fejlen kan henføres til, at udgifterne ikke er reguleret til standardbeløb. Revisor skønner, at fejlen er generel.

  Social- og Ældreministeriet bemærker hertil, at fejlene er noteret i det tværministerielle skema som værende uden refusionsmæssig betydning, mens det i afsnit 2.3.3 Merudgifter til voksne i beretningen fremgår, at fejlene er med refusionsmæssig betydning. Ministeriet vurderer på baggrund af fejlens karakter, at der er tale om fejl med refusionsmæssig betydning.

  Social- og Ældreministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der er konstateret en fejl, der skønnes at være generel. Ministeriet henstiller til, at kommunen gennemgår området og retter alle sager, hvor fejlen er gældende, samt at revisor følger op og påser evt. refusionsmæssig berigtigelse på området i beretningen for 2020.

  Social- og Ældreministeriet finder det yderst kritisabelt, at der trods gentagne anbefalinger fra revisor og henstillinger fra ministeriet fortsat ikke foretages kvalitetskontrol af sagerne efter servicelovens §§ 41, 42 og 100, så det sikres, at områderne varetages hensigtsmæssigt og betryggende. Ministeriet finder det endvidere yderst kritisabelt, at der ved sagsgennemgang af servicelovens §§ 41, 42 og 100 er fundet fejl på alle områder, herunder fejl med udbetalings- og/refusionsmæssig betydning og én fejl af generel karakter.”

  Redegørelse fra Dragør Kommune for de initiativer, som er iværksat med henblik på at sikre den nødvendige kontrol af og hensigtsmæssig varetagelse af området, samt hvilke initiativer der er planlagt for at undgå fejl fremadrettet:

  Dragør Kommune er opmærksom på, at der har været fejl og at der ikke har været foretaget regulering af takster. Dragør kommune har dog taget skridt til at rette op på fejlene og søge, at sikre at de samme fejl ikke gentages i fremtiden. De konkrete borgere og sager er allerede efterbehandlet og der er sket efterregulering til borgerne.

  Dragør Kommune har som bekendt et forpligtende samarbejde med Tårnby kommune som varetager § 100 området for Dragør. Dragør Kommune har den seneste tid været igennem en større organisationsændring. Den nye ledelse i Dragør Kommune er i dialog med Tårnby Kommune med henblik på at få etableret kvalitetskontrol på sager for Dragør Kommune, så det sikres, at området varetages betryggende og at samme fejl i fremtiden ikke gentages.

  Ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (hjælperordninger, jf. servicelovens §§ 95 og 96):

  Ministeriet bad i februar 2020 om en redegørelse for området for ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, jf. servicelovens §§ 95 og 96, som ikke er modtaget. Ministeriet kritiserer manglende besvarelse, og anmoder igen om en redegørelse.

  Redegørelse fra Dragør Kommune: 

  I besvarelse af ministeriets decisionsskrivelse af 11. maj 2021 vedr. ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (serviceloven §§ 95 og 96) kan Dragør Kommune oplyse følgende:

  Dragør Kommune er opmærksom på, at der har været fejl i sagsbehandlingen af disse sagstyper, og kommunen har taget skridt til at rette op på fejlene og søge at sikre at de ikke gentages.

  Der er sket en personalemæssig opnormering af området. Dragør Kommune har desuden tilknyttet en ekstern konsulent med henblik på styrkelse af fagkompetencen, og der er iværksat et kursusforløb, målrettet servicelovens § 95 og 96.

  Fremadrettet vil Dragør Kommune nedsætte en tværfaglig gruppe med deltagelse fra ydelsesteamet (sagsbehandlere på BPA-området), visitationen samt juridisk kompetence med henblik på dels at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling af BPA-sagerne og dels at styrke grundlaget for faglig sparring og lovmedholdige afgørelser.

  Kontrol af udbetalinger til alternative modtagere på voksenområdet:

  Det fremgår af decisionsskrivelsen:

  ”Social- og Ældreministeriet er enig i revisors anbefaling, og finder det væsentligt, at kontrollen med udbetalingerne sikres fremadrettet. Revisor bedes derfor i 2020 følge op på, om forretningsgangene på området efterleves.”

  Redegørelse fra Dragør Kommune:

  Dragør Kommune har siden 1.kvartal 2019 ikke haft en besat stilling i forhold til varetagelse af kontrol af udbetaling til alternative modtagere. Pt. er der ved at blive rekrutteret en medarbejder til opgaven med kontrol af udbetaling til alternative modtagere på voksenområdet, som tiltræder i efteråret 2021. 

  Afdeling for IT og Digitalisering samt center for Politik, Service og Social (udvalg: ØU):

  Vedrørende revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer:

  Af decisionsskrivelsen fremgår det, at Social- og Ældreministeriet ikke finder det tilfredsstillende, at det er revisors opfattelse, at revisionserklæringen for flere af KMD’s systemer ikke fuldt ud dækker kravene i bekendtgørelsens1 § 26, stk. 2., og beder om at dette bringes i orden.

  Svar fra Dragør Kommune:

  Dragør Kommunes revisor, BDO, orienterer om at KMD vedrørende de sociale IT-systemer med påmærkninger i revisionserklæringen for 2019, er blevet bragt i orden i 2020. Der er derfor ikke længere en udfordring på det område.

  Bemærkning til ØU: Revisor oplyser dog også, at der i de nye KMD-systemer er tilsvarende fejl, og at kritikken fra revisionen gælder alle danske kommuner og derfor ikke kun Dragør Kommune. Administrationen drøfter kritikken i det fælles digitaliseringssamarbejde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Administrationen orienterede om Coronasituationen.