Skip navigationen

Referat

Onsdag den 8. september 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orientering om dagtilbudsområdet og sundhedsplejen
  Sagsid.: 21/3233

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget får en orientering om dagtilbudsområdet og mødes med dagtilbudslederne samt ledende sundhedsplejerske Dorthe Svendsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-09-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dagtilbudslederne deltager på Børne-, Fritids og Kulturudvalgets møder to gange om året. Ved disse møder får Børne-, Fritids og Kulturudvalget en orientering om dagtilbudsområdet. På mødet den 8. september 2021 deltager ledende sundhedsplejerske også. På mødet orienteres Børne-, Fritids og Kulturudvalget om følgende emner i forhold til dagtilbud og sundhedspleje:

  • Hverdagen i dagtilbuddene, men fokus på genstart efter, og med, corona
  • Særlige fokuspunkter for det pædagogiske arbejde
  • Tidlig indsats
  • Kapacitet

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget 8. september 2021.

 • 2
  Orientering om venteliste til dagtilbud pr. september
  Sagsid.: 21/3190

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om venteliste til dagtilbud i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-09-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i BFKU den 11. august blev det besluttet at lukke ventelisten til 0-6 års dagtilbud for udefrakommende børn i tre måneder. Det vil sige, at ventelisten er lukket til og med den 11. november 2021.

  Udvalget fremsatte herefter ønske om en månedlig orientering om forholdet mellem børn på venteliste til en dagtilbudsplads i forhold til kapacitet til børn i institutionerne på 0-6 års området.

  I forlængelse af seneste udvalgsmøde orienteres udvalget hermed pr. september om kapacitet på dagtilbudsområdet samt ventelister på dagtilbudsområdet til både 0-3 års området og 3-6 års området.
   

  Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2021
  I september 2021 forventes der i gennemsnit for året at være 7,75 helårs børn for mange i forhold til den kapacitet som vuggestuer, dagplejer og børnehaver har plads til. Det skal dog nævnes, at der i løbet af året har været væsentlige udsving måned for måned (se vedlagte bilag). I oktober forventes 13 for mange børn, i november 10 og december 5 ud fra nuværende indskrevne børn.

  Som det fremgår af bilaget er kapaciteten i juli udvidet fra 577 pladser til 593 børn i en af de tre kommunale institutionsformer for 0-6 års området samlet.

  Andel af udefrakommende børn
  Der forventes i 2021 følgende antal helårsbørn med bopælsadresse i en anden kommune:

  Vuggestuer: 2,75

  Børnehave: 9,83
  Dagpleje: 0,92 (se evt. bilag med detaljeret oversigt over kapacitet)

  15 børn på venteliste til 0-3 års området pr. 30.09 uden plads

  Der er 15 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 30.09. som ønsker om specifik plads. Der er heraf et barn, som skal have tilbudt plads i september i henhold til pasningsgarantien (ikke i et specifik dagtilbud).

  Venteliste 0-3 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er herudover 19 børn som allerede er indmeldt i en institution, men som ønsker at blive flyttet til en anden vuggestue eller dagpleje. Det er primært i Dragør Kommunes egne institutioner (63 pct.) eller i de to private instituioner i Dragør (Eventyrhuset og Dragør Menighed, 9 pct.), men også i institutioner uden for kommunen (26 pct.) fx Lønneberg (privat), Kirsebærgården (privat), og som ønsker plads i en kommunal institution i Dragør. Da de fleste er indmeldt i kommunens egne dagtilbud, vil det derfor også frigive en plads, hvis disse børn bliver flyttet til en anden kommunal instituion.

  6 børn på venteliste 3-6 års området pr. 30.09 uden plads

  Der er 6 børn på venteliste til børnehave i Dragør Kommune og som ikke har en plads allerede.  Heraf er fem skrevet op med ønske om specifikke pladser og ét barn, der skal have plads i september måned i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 3-6 års børn som allerede har en plads, men ønsker en anden institution

  27 børn som allerede går i en børnehave, men som også har indgivet ønske om at flytte til en anden børnehave. De går i egne kommunale institutioner (70 pct.), kommunens private institutioner (15 pct.) og andre kommuners institutioner (15 pct.).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 – 6 års politikken

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. september 2021

 • 3
  Opsamling på dialogmøde den 17. august 2021
  Sagsid.: 16/3223

  RESUMÉ:

  Den 17. august 2021 blev der afholdt dialogmøde med kultur- og fritidsområdet, hvor der blev drøftet, hvordan vi får genskabt kultur- og fritidslivet i Dragør Kommune efter Corona.    Administrationen har samlet op på drøftelserne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-09-2021

  Til efterretning.

  Anne Funk (O) var ikke til stede under punktet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 17. august 2021 blev der afholdt dialogmøde med kultur- og friridsområdet under overskriften ”Hvordan får vi genskabt kultur- og fritidslivet i Dragør efter Corona”. På mødet deltog repræsentanter fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, kulturledere, bestyrelsesmedlemmer, brugerrådsmedlemmer, medarbejdere og repræsentanter fra administrationen. Der var i alt 24 deltagere.

  Med udgangspunkt i inspirationsoplæg fra kulturlederne og forvaltningen, blev deltagerne fordelt ud i tre grupper, hvor der skulle drøftes de bedste ideer til en genåbning af kultur- og fritidslivet. Gruppedrøftelserne blev kogt ned til tre konkrete punkter/forslag:

  • Fællesskabernes Hus – synergi
  • Kulturnatten
  • Øget indsats på markedsføring

  De tre fokuspunker fungerede som udgangspunkt for de videre gruppedrøftelser, hvor deltagerne skulle komme med konkrete idéer til, hvordan vi i fællesskab kan få genskabt kultur- og fritidslivet i Dragør.

  Deltagerne drøftede blandt andet hvordan en øget markedsføringsindsats på de sociale medier kan være med til at styrke synligheden af de eksisterende kulturtilbud i kommunen. Man understregede vigtigheden i, at aktivere og skabe opmærksomhed omkring de kultur- og fritidstilbud som vi allerede har, samt at arbejde på at skabe en mere målrettet kommunikationen til de forskellige brugergrupper.

  I en af grupperne kom man med bud på, hvordan man kan synliggøre kultur- og fritidsområdet gennem øget fokus på samarbejde på tværs af institutionerne. I gruppen blev der blandt andet forslået, at lave et samarbejde med ungdomsskolen, der kan være med til at producere visuelt indhold og dermed booste synligheden af kulturtilbuddene. Endvidere blev der talt om at rykke aktiviteter fra biblioteket ned i Hollænderhallens forhal, og generelt være med til at øge synligheden på tværs.

  Deltagerne i en af grupperne tog initiativ til at udvide kulturnatten, der finder sted fredag den 10. september 2021 efter årets prisuddeling. For at få børnefamilierne og de mindste med talte man om, at udvide kulturnatten til lørdag formiddag.

  Med afsæt i gruppernes idéer og input vil kulturlederne og administrationen fremadrettet drøfte, hvordan man kan styrke samarbejdet på tværs. Endvidere er der forud for dialogmødet allerede nedsat en arbejdsgruppe, der på et møde d. 24. august, vil arbejde videre med idéerne vedrørende Kulturnatten i St. Magleby.

  Oversigt over alle input kan ses punktformat i det vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2021.

  Bilag

 • 4
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-09-2021

  1. Lisbeth Dam Larsen (A) havde spurgt til forklaringer på det tekniske budget, og disse var blevet sendt til udvalget forinden mødet.
  2. Annette Nyvang (T) spurgte til Støttekorpsets midler og budgettets hhv. tildeling via regeringsmidler samt besparelsesforslag.
  3. Annette Nyvang (T) spurgte til posteringer vedr. udenomsarealer.
  4. Annette Nyvang gjorde opmærksom på lovforslag der pt er i høring om penge-følger-børn fra vuggestue til børnehave helt til 3-års alderen.
  5. Kathrine Tolstrup (C) spurgte til, hvorfor ejendomsudgifter på Høgevænget stadig står på budgettet under sektor 5.
  6. Kim Dupont (V) spurgte til forskellige forhold i Køjevænget.

  Anne Funk (O) var ikke til stede under punktet.