Skip navigationen

Referat

Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Punkt 2 og 6 taget af dagsordenen.
Godkendt.
 • 1
  Opfølgning på etablering af nøglebrik og adgangssystem til Hollænderhallen
  Sagsid.: 21/2489

  RESUMÉ:

  Udvalget skal på baggrund af brugerundersøgelsen, som er sendt ud til Hollænderhallens foreninger og Brugerråd, tage stilling til om og hvordan der skal etableres et nøglesystem i Hollænderhallen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der etableres et nøglesystem, så foreninger og skoler har mulighed for at komme ind i idrætshallen via omklædningsrummet i de dage/perioder/tidspunkter, hvor Hollænderhallen ellers er lukket.
  1. at der efter første sæson evalueres på nøglesystemet og et eventuelt øget behov for adgang til Hollænderhallen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2021

  Ad 1

  Ændringsforslag fra A+O+T+V:

  På baggrund af høringssvarene ønsker udvalget, at der etableres et adgangskontrolsystem, der giver adgang for skolerne og udvalgte, ansvarlige foreningsmedlemmer udstyret med personlige nøglebrikker til zoneopdelt adgangskontrol i hallens forskellige områder og med registrering (logning) af nøglebrikkens brug.

  En forudsætning for adgangen skal endvidere være, at brugen koordineres foreningerne imellem og i forhold til Hollænderhallens drift, rengøring, vedligeholdelse mv., idet der gøres opmærksom på, at der ikke gives adgang til svømmehallen uden for den bemandede åbningstid.

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 11. august 2021 fremsatte udvalget et ønske om, at høre Hollænderhallens foreninger og brugerråd om, hvordan de kunne forestille sig at benytte Hollænderhallen uden for den bemandede åbningstid alle årets dage, såfremt der blev etableret et nøglesystem med deltagelse af ansvarshavende foreningsmedlemmer udstyret med personlige nøglebrikker til zoneopdelt adgangskontrol og med registrering af nøglebrikkens brug.  

  Administrationen har efterfølgende fremsendt en brugerundersøgelse til Hollænderhallens foreninger og brugerråd. Der er kommet i alt 9 besvarelser, hvoraf 6 af foreninger skriver at de har et ønske om at kunne benytte Hollænderhallen i perioder hvor hallen ellers er lukket.

  Rapport fra brugerundersøgelsen er vedhæftet som bilag. Nedstående skema fremhæver foreningernes konkrete ønsker:

  Forening

  Ønsker i at bruge HH udenfor den bemandede åbningstid

  Specifikke ønsker (sommerferie, helligdage og ydertidspunkter):

  Dragør Håndbold

  ja

  Vores damehold vil gerne have mulighed for at træne i hallen efter bemandet lukketid om onsdagen.

  Dragør Badminton

  ja

  1. Hver tirsdag og torsdag i sommerferien til træning for senior 1 og 2 og muligvis ungdom (ca. 16:30-20:30).


  2. Juleferien og helligdage. Konkrete datoer for 2021/2022: den. 21., (evt. 23.), 28., og 30. december.
  Samme gælder i 2022 i påsken (d. 14. og 15. april), store bededag (13. maj) og kristi himmelfartsdag (26. og 27. maj).


  3. Vi vil også gerne have mulighed for at benytte hallen i weekender udenfor normal åbningstid, hvis der ikke er andre arrangementer. Kunne fx være søndag eftermiddag.

  Dragør Svømmeklub

  På sigt

  På sigt: aktuelt med morgensvømning fra kl.5.45.

  Dragør Svømmeklub kunne tænke os at lave sommer camp og bruge Dragør Svømmeklub de første 2 uger i skolernes sommerferien samt den sidste inden skoleopstart i august.

  Dragør Rugby Klub

  ja

  Adgang til toilet og omklædning når vi har stævner og træninger udenfor hallens åbningstid.

  V.S.K Kegleklub

  nej

  Ingen bemærkninger.

  Amagerland gymnastikforening

  nej

  Ingen bemærkninger.

  Badmintonklubben Tændhætten

  nej

  Ingen bemærkninger.

  Fægteklubben Aramis Dragør

  ja

  1. Træningssamling for klubbens medlemmer i sommer- eller juleferie.


  2. Vi kunne også tænke os at holde små eller større træningsstævner i lukkeperioder.


  3. Vi har ind i mellem behov for at komme i hallen for at hente udstyr til reparation, eller til brug til stævner. Vi har måske også brug for, efter aftale at træne i yderperioder.

  Teitur

  ja

  Tirsdag og torsdag kl 18-19 i Pusterum/Dansesal.

  Som det fremgår af ovenstående skema er der et ønske fra nogle foreninger om øget adgang til Hollænderhallen i lukke og ferieperioder. Hollænderhallens Brugerråd ser ligeledes gerne, at de fælles faciliteter ikke i så udpræget grad begrænses af ferielukning.

  Administrationen har vurderet de indkomne ønsker og samlet set giver den nuværende åbningstid, en mindre omlægning af medarbejderes arbejdstid samt en nøglebriksløsning med adgang gennem omklædningsrummene til halområdet, mulighed for at imødekomme alle de fremkomne ønsker og andre ønsker af tilsvarende karakter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 500.000 kr. til indkøb af nøglebriksystem.

  Administrationen har modtaget et overslag på hvad det vil koste at etablere et nøglekortsystem med indgang via omklædningsrummene på i alt 335.000 kr. 

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021.

  Bilag

 • 2
  Orienteringssag - Ungeindsatsen i Dragør kommune
  Sagsid.: 21/3565

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om det vedtagne kommissorium for ungeindsatsen udarbejdet af Ungecenter Tårnby, samt en række lokale tiltag om hvordan der arbejdes med ungeindsatsen i Dragør kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2021

  Sagen taget af dagsorden.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget i Tårnby Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en plan for ungeindsatsen på beskæftigelsesområdet i Tårnby Kommune med henblik på at skærpe indsatsen for at flere unge kommer i uddannelse og job. På denne baggrund beslutter Ungecenter Tårnby at lave en toårig plan for den samlede ungeindsats.


  Denne toårige plan (fra 2021-2023) konkretiseres i et kommissorium for ungeindsatsen, der også inkluderer den indsats Ungecenter Tårnby foretager i Dragør Kommune. Kommissoriet forelægges Børne- og Skoleudvalget i Tårnby Kommune den 30. september 2021 til godkendelse. Vedlagt som bilag er kommissorium for ungeindsatsen og plan for Tårnby Kommunes Ungeindsats 2022 og 2023.


  I forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet mødtes udskolingsledere fra skolerne i Dragør, Klub Dragør og SSP for at drøfte, hvordan Dragør Kommune bidrager med input til kommissoriet og drøftede det fremadrettede tværkommunale samarbejde. En række tematikker blev i denne forbindelse drøftet herunder forhold vedr. overgang til ungdomsuddannelse og erhvervsrettede ungdomsuddannelse, handling ved frafald til ungdomsuddannelse, samt samarbejde om forebyggende og kriminalpræventive tiltag. Repræsentanter fra skolerne gav desuden udtryk for, at det gode samarbejde med Ungdomsuddannelsesvejlederne bør fremhæves.

  Arbejdet med ungeindsatsen i Dragør

  I forlængelse af arbejdet med kommissoriet er det besluttet, at der skal laves en plan for bedre koordinering af ungeindsatsen i Dragør. I november afholdes derfor en workshop om kommunens ungeindsats, hvor deltagene parter er udskolingsledere fra skolerne, Klubledere, SSP, Ungdomsskole, Socialrådgivere, Inklusionskonsulent, Uddannelsesvejledere og Ungecenter Tårnby.

  Et andet tiltag for at styrke arbejdet med ungeområdet er, at repræsentanter fra Klub Dragør, Sundhedsplejen, Skolerne, SFO’er, Ungdomsskole og SSP sammen med inklusionskonsulent i 2021 deltager i en masterclass sammen med 10 andre kommuner om unges trivsel. Formålet er hvordan vi fremadrettet samarbejder om ungeindsatsen tværfagligt, og hvordan vi inddrager de unges perspektiver.

  I efteråret 2021 udarbejdes desuden Ungeprofilundersøgelsen (BørnUngLiv) for kommunens 7. - 10. klasser. Undersøgelsen laves i samarbejde mellem Center for Børn, Skole og Kultur, skolerne, SSP og sundhedspleje og resultater af undersøgelsen vil være klar i starten af 2022. Undersøgelsen skal bidrage med vigtig viden i forståelsen af unge i Dragør, og kan anvendes til det kommende arbejde med ungeområdet, kvalitetsrapporter, af SSP, Sundhedspleje mv.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken
  Inklusionspolitikken
  Skolepolitikken 2021-2025

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021
  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

  Bilag

 • 3
  Evaluering af Hollænderhallens caféområde
  Sagsid.: 21/3150

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om evalueringen af det nye caféområde i Hollænderhallen, efter det første halve års drift.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at evalueringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget fremsatte på mødet den 9. september 2020 et ønske om en evaluering af caféområdet i Hollænderhallen efter første halve års drift, det vil sige 1. kvartal af 2021.

  Administrationen opsatte d. 9. august 2021 en brugerundersøgelse i Hollænderhallens caféområde med henblik på, at få brugernes tilbagemeldinger på det nye caféområde efter 1. kvartal af 2021. Administrationen har fået i alt 9 besvarelser i perioden 9. august til 10. september. Undersøgelsen er vedlagt som bilag.

  Evaluering af caféområdet efter 1. kvartal 2021

  Café og opholdsområdet i Hollænderhallen blev etableret med et ønske om, at skabe et fælles værested for alle Hollænderhallens brugere og besøgende. Caféområdet er inddelt i et værested hvor folk kan hvile sig og socialisere samt et caféområde dedikeret til handlende i den nye café, hvor forpagteren Rosenkilde Catering tilbyder vegetariske og veganske måltider.

  Grundet nedlukningen i både 2. kvartal af 2020 og en stor del af 1. kvartal 2021 har ibrugtagelsen af de nye faciliteter været meget begrænset. Mette Kjærgaard formanden for Brugerrådet fortæller dog, at de umiddelbare tilbagemeldinger på caféområdet og ibrugtagelsen fra Brugerrådet og hallens øvrige brugere har været positive. Hun fortæller at mange af svømmeforældrene bruger de høje borde, så de kan se hvad der foregår i svømmehallen, samtidig med at de kan tale med hinanden. Hallens ældre brugere medbringer ofte egen termokande og gør ligeledes brug af mellemområdet og højbordene, som vender ud mod de store vinduer. Formanden har indtrykket af at besøgende gerne bruger området og at: Det er godt for foreningsånden at folk kan sidde og tale sammen.

  I både august og september har cafeteriet været åbent for besøgende mandag og onsdag fra kl. 16-18. Den begrænsede åbningstid skyldes at cafeteriet ligesom andre serveringssteder, har haft udfordringer med rekruttering af personale efter en lang periode med nedlukninger. Uden for cafeteriets bemandede åbningstid har selve ibrugtagelsen af caféområdet, således også været begrænset.  

  I forhold til selve indretningen og det afskærmede område, er der generelt positive tilkendegivelser fra brugerne.

  I flere af besvarelserne efterspørges øget åbningstid i caféen. Flere af de adspurgte giver udtryk for, at dette vil kunne få dem til benytte sig mere af caféområdet. 

  En bruger skriver:

  Området er pænt, men meget kedeligt og helt uden liv. Caféen har alt for sjældent åbent. Se på fodboldklubbens café, som stort set altid har åbent og der derfor er meget mere liv. Man må have de forskellige foreninger til at bruge hallens café.

  Konceptet Veggieday

  Forpagteren fremlagde konceptet Veggieday på brugerrådsmødet i marts 2020 og blev lanceret som prøvehandling i 14 dage inden nedlukningen i 2. kvartal af 2020. Konceptet fik positive tilkendegivelser fra brugerrådet og der var positiv respons fra brugerne i den korte prøveperiode inden nedlukningen. I den efterfølgende periode har forpagteren af flere omgange fået lov til at fortsætte konceptet, som take away tilbud. Konceptet har haft stor opbakning i de perioder, hvor der har været mulighed for blandt andet at købe take away og forpagteren har nogle dage måtte meddele udsolgt.

  Tilbage står der nu, at prøve konceptet af i en længere periode under normal drift.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021.

  Bilag

 • 4
  Orienteringssag - Venteliste til dagtilbud pr. oktober
  Sagsid.: 21/3190

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om venteliste til dagtilbud i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området pr. oktober 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i BFKU den 11. august blev det besluttet at lukke ventelisten til 0-6 års dagtilbud for udefrakommende børn i tre måneder. Det vil sige, at ventelisten er lukket til og med den 11. november 2021.

  Udvalget fremsatte herefter ønske om en månedlig orientering om forholdet mellem børn på venteliste til en dagtilbudsplads i forhold til kapacitet til børn i institutionerne på 0-6 års området. Udvalget får hermed en status på kapacitet på dagtilbudsområdet samt om ventelister på dagtilbudsområdet pr. oktober 2021:

  Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2021
  Af vedlagte bilag er dagplejere sammenlagt og adskilt fra det øvrige 0-6 års område for mere præcis oversigt over kapaciteten på området. I oktober 2021 forventes der i gennemsnit for året at være 27,75 helårs børn for mange i forhold til den kapacitet som dagtilbuddene i forhold til den aftalte normering.


  I forhold til at ventelisten for udefrakommende børn i øjeblikket er lukket, oplyses om andelen af udefrakommende børn. Der forventes i 2021 følgende antal helårsbørn med bopælsadresse i en anden kommune: Vuggestuer: 2,75, børnehave: 9,83 og dagpleje: 0,92.

  Venteliste til 0-3 års området pr. 31.10

  Der er 19 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 31.10. som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads. Det er 4 børn flere end i sidste måned.

  Alle på venteliste efter pasningsgarantien på 0-3 års området har fået en plads til og med 31.10.

  Venteliste 0-3 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er herudover 20 børn som allerede er indmeldt i en institution, men som ønsker at blive flyttet til en anden vuggestue eller dagpleje. Da de fleste er indmeldt i kommunens egne dagtilbud, vil det derfor også frigive en plads, hvis disse børn bliver flyttet til en anden kommunal instituion. Der er dog 7 børn som går i en privat institution, eller institution i anden kommune, og som derfor ikke vil frigive en plads, hvis de får deres ønske om at flytte opfyldt.

  Samlet set ønsker 39 børn på 0-3 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

  Venteliste 3-6 års området pr. 31.10

  Der er 9 børn på venteliste til børnehave i Dragør Kommune som ikke allerede har en plads og ønsker en specifik plads. Det er 3 flere end sidste måned.

  Alle på venteliste efter pasningsgarantien på 3-6 års området har fået en plads til og med 31.10.
   

  Venteliste 3-6 års børn som allerede har en plads, men ønsker en anden institution

  29 børn som allerede går i en børnehave, men som også har indgivet ønske om at flytte til en anden børnehave. Det er to flere end sidste måned. 9 af disse børn går i enten privat institution eller i institution i anden kommune, og hvis deres ønske om at få en kommunal institution i Dragør opfyldes, vil disse 9 børn ikke frigive en anden plads.

  Samlet set ønsker 38 børn på 3-6 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 – 6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2021

 • 5
  Orienteringssag - Nye principper for frokostordningsmodel på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 21/3372

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om en ny model for frokostordning, der fordeler timer til køkkenpersonale ud fra børnetal. Modellen træder i kraft den 01.01.2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har i samarbejde med dagtilbudslederne foreslået, at der indføres en ny frokostordningsmodel fra 2022, der skal skabe gennemsigtighed og en ligelig fordeling af køkkentimer ud fra børnetal.

  Principperne for den nye frokostordning har nu været i høring, og på baggrund af indkomne høringsvar er der udarbejdet et notat om principperne for frokostordningsmodellen. På møde med dagtilbudslederne tirsdag den 21. september er notatet blevet drøftet, og forhold om ordningen er yderligere skærpet til.

  Vedlagte notat om frokostordningen på dagtilbudsområdet sammenfatter principperne for den nye frokostordningsmodel, der træder i kraft pr. 01.01.2022 (vedlagt som bilag til sagen).
   

  Baggrund for udarbejdelse af ny frokostordningsmodel

  Der har de seneste år været et merforbrug på frokostordningen. I 2019 et merforbrug på 126 t.kr. og i 2020 et merforbrug på 330 t.kr. Ved budgetoverførselssager har kommunekassen ’dækket’ merforbruget begge år, og der har derfor ikke påvirket (opjusteret) forældretaksten.

  Da det ikke anses som en holdbar løsning, har administrationen på denne baggrund taget initiativ til, at der udarbejdes en ny model for frokostordningen, og at der en øget central styring af ordning – i fortsat samarbejde med de decentrale institutioner.

  Merforbruget på frokostordningen har primært skyldtes langtidssygemeldinger, samt at institutionerne har forskellig praksis for, hvem der ansættes, og om der f.eks. anvendes eksterne vikarbureau ved ferie eller sygdom.

  Den nye frokostordningsmodel fordeler desuden køkkentimer på institutionerne efter hensyn til børnetal, og tildeler budget til fødevareindkøb ud fra antal børn i institutionen. Et formål med at indføre en ny frokostordningsmodel er derfor også, at der sikres et ensartet serviceniveau på tværs af institutionerne.

  Opsummering af høringsvar
  Der er indkommet fire høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Køjevængets forældrebestyrelse bifalder, at der nu indføres et beregningsgrundlag for frokostordningen, og bestyrelsen tolker ordningen som realistiske ressourcer i forhold til faktiske antal børn. Der udtrykkes bekymring for og gøres opmærksom på, hvis vuggestuebørnetallet stiger yderligere, at der ikke skal anvendes pædagogtimer til opgaver vedrørende frokostordningen.

  Harevængets forældrebestyrelse forventer, at der ved fravær eller længere sygdom fortsat vil blive vikar dækket af midler fra frokostordningen, samt at forældrebetalingen ikke forventes at stige som følge af den nye frokostordningsmodel.
   

  Sølyst forældrebestyrelse giver konkret udtryk for, at de ikke ønsker en ringere løsning, end den som er i dag. Forældrebestyrelsen ser positivt på, at Sølyst ikke fratages ugentlige køkkentimer, så det sikres at der er køkkenpersonale til at varetage opgaven, og det pædagogiske personale kan blive på stuerne.

  Halvejens forældrebestyrelse gør opmærksom på, at der ikke ønskes pålagt flere administrative opgaver til lederne af institutionerne. Der gives udtryk for, at der ikke for så vidt ønskes en strammere budgetstyring af frokostordningen, da det vurderes at ledelsen forvalter budgettet til frokostordningen ordentligt og forsvarligt.

  Forældrebestyrelserne af Sølyst og Halvejen stiller sig desuden undrende overfor den indsigt, som høringsmaterialet gav mulighed for at udtale sig på. Administrationen gør opmærksom på, at materialet sendt i høring var principperne for en ny frokostordningsmodel, hvorfor den konkrette budgetfordelingsmodel ikke indgik i materialet. Det er taget til efterretning til lignende sager.


  Forhold fremsat i de fire modtagne høringsvar er indarbejdet i det endelige notat om principperne for den nye frokostordningsmodel, så der er klare retningslinjer for, hvordan ordningen fungerer fremadrettet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Frokostordningen indgår ikke i kommunens budgetter, men er fuldt ud forældrefinansieret.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Principper for den nye frokostordning var i offentlighøring i perioden 01.07-31.08.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0-6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021.

  Bilag

 • 6
  Orienteringssag - Sommerferieaktiviteter 2021
  Sagsid.: 21/1458

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres over de sommerferieaktiviteter, som SFO’erne har gennemført i sommeren 2021 på baggrund af de midler, som de fik tildelt ved budgetvedtagelsen 2021- 2024. Derudover orienteres der også om de Sommeraktiviteter Klub Dragør Har gennemført for midler afsat inden for egen ramme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2021

  Sagen taget af dagsorden.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen for 2021-2024, at der i 2021 afsættes 30.000 kr. til sommerferieaktiviteter på SFO området. Udvalget får her en orientering om de planlagte aktiviteter.

  Administrationen har besluttet at fordele midlerne blandt de tre SFO’er med 10.000 kr. til hver SFO. Formålet er at kunne give SFO’erne mulighed for at lave nogle særlige sommerferieaktiviteter til glæde for børnene, inspireret af erfaringerne fra sidste sommers aktiviteter.

  Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. juni 2021, at administrationen inden for egen ramme finansierede 30.000 kr. til sommerferieaktiviteter på Klub området 2021.

  Dragør Skoles SFO

  På Dragør Skoles SFO har de i sommeren 2021 anvendt de ekstra midler

  til at afvikle Sommer OL den sidste dag i sommerferien. Der var 60 børn, der deltog og gennemførte de seks discipliner, der var: Frisbee golf, Skub hinanden ned, sækkevædeløb, kast med risposer. mm. Børn som voksne havde en rigtig god dag, der blev afsluttet med præmieoverrækkelse og mad på bål.

  St. Magleby Skoles SFO

  På St. Magleby Skoles SFO har de anvendt de ekstra midler i løbet af sommerferie til at afholde tre temadage/fester på SFOen: En fodboldfest i forbindelse med Europamesterskabet i fodbold, en Håndboldfest i forbindelse med OL samt en Mexicanerfest.

  Derudover har børnene været på en tur til Eksperimentariet i lejet bus med 33 børn og 7 voksne. SFOen har også indkøbt tre små soppebassiner og en vandglidebane til brug på legepladsen.

  Nordstrandskolens SFO 

  På Nordstrandskolens SFO har de anvendt de ekstra midler i løbet af sommerferien til have besøg af en Ballonkunstner. Han kom og optrådte med at fremvise den ædle kunst at fremstille ballondyr, hvilket var til stor glæde for børnene. En stor del af børnene fik samtidig en ballon med hjem.

  I lighed med sidste sommer brugte de igen penge på transport til Frilandsmuseet.

  Derudover arrangerede de en tur, hvor de kunne plukke Jordbær hos den lokale Jordbæravler. Her fik børnene først muligheden for at være jordbærplukker et par timer og efterfølgende høste frugterne af deres arbejde tilbage på SFO’en. De har også brugt lidt af pengene til at leje en slush-ice maskine i forbindelse med en hyggedag på SFO’en. De tog en dag sammen til det indre København, hvor de var på en havnerundfart med havnebådene. Derudover blev der spist is og set vagtskifte.

  Klub Dragør

  I Klub Dragør har de anvendt de ekstra midler til sommerferie aktiviteter i uge 27. Her havde alle børn og unge fra 9-18 år mulighed for at mødes på tværs af skoleklasser, alder og bopæl til en aktivitet, som kan betegnes som live Counterstrike/Fortnight (et computerspil) på et højt teknologisk plan. Dette var et professionelle setup og heraf et meget højt niveau. Deltagerne skulle have en mobiltelefon med, således at de på mobilen havde et kort over området, hvor spillet og kampende udspillede sig, samt hvor deres holdkammerater er henne. Det hele foregik gennem en server i Tjekkiet og via Google Maps.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021.

  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

  Bilag

 • 7
  Orienteringssag - Danmark i Bevægelse - Analyse af bevægelsesvaner i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/3499

  RESUMÉ:

  Analysen Danmark i Bevægelse giver et overblik over, hvordan og hvor hyppigt vi bevæger os - i fritiden, i hjemmet, på job/uddannelse og som transport. Desuden er her svar på, hvordan borgerne vurderer deres muligheder for at være fysisk aktive og dyrke idræt i forskellige sammenhænge i kommunen. Udvalget præsenteres her for analyse af bevægelsesvaner i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Undersøgelsen Danmark i Bevægelse giver Dragør Kommune en detaljeret viden om borgernes bevægelsesvaner, hvad der motiverer dem til forskellige former for fysisk bevægelse, og hvilke muligheder og barrierer de oplever for at være fysisk aktiv. Denne viden er et værdifuldt værktøj til at prioritere og planlægge fremtidens indsatser for at skabe et Danmark i bevægelse.

  Den landsdækkende undersøgelse blev gennemført fra midten af oktober til slutningen af november 2020. Undersøgelsen er den hidtil største danske undersøgelse af, hvordan, hvor ofte og hvorfor voksne danskere bevæger sig. Spørgeskemaet blev besvaret af mere end 163.000 danskere fra 15 år og ældre. Den kommunespecifikke rapport fra Dragør Kommune er baseret på svarene fra 1199 borgere. Rapporten kan tilgås via dette link

  https://www.sdu.dk/da/forskning/danmark_i_bevaegelse/~/-/media/03d60acf2ce540bfa617183fe19d7f64.ashx

  De sammenlignelige kommuner er her Allerød, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Greve, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Solrød, Vallensbæk.

  Undersøgelsen er en del af et forsknings- og formidlingsprojekt under Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet.

  Uddrag fra undersøgelsen Danmark i Bevægelse - Dragør

  Borgerne i Dragør Kommune er mere aktive end borgerne er i sammenlignelige kommuner, mens Dragør Kommunes aktivitetsniveau er svarende til gennemsnittet for hele landet. Borgerne i Dragør Kommune går mere tur med hund, de er mere fysisk aktive med praktiske hjemmeopgaver, og de dyrker i højere grad aktiviteter i vand, end man gør i de sammenlignelige kommuner i gennemsnit. De er til gengæld mindre aktive holdboldspil og udelivsaktiviteter end i landet som helhed.

  I Dragør Kommune cykler man i højere grad end landsgennemsnittet til og fra arbejde og uddannelse, og det samme gælder for cykling til indkøb, institutionsbesøg, besøg hos venner og familie mv., hvor man også er mere aktiv end i de sammenlignelige kommuner.

  Idræt og motion på egen hånd dyrkes ugentligt af 76 pct. voksne borgere i Dragør Kommune. Det et procentpoint højere end landsgennemsnittet og fire procentpoint højere end gennemsnittet i de sammenlignelige kommuner.

  Mulighederne for at dyrke idræt og motion i grønne områder, på eller i vandet samt i udendørs idrætsfaciliteter vurderes gennemsnitligt meget højere i Dragør Kommune end i sammenlignelige kommuner og landet som helhed. Mulighederne for at benytte indendørs og kommercielle idrætsfaciliteter til fysisk aktivitet vurderes højere end i hele landet, men på samme niveau som i de sammenlignelige kommuner.

  Læs mere om undersøgelsens resultater på www.danmarkibevægelse.dk.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021.

 • 8
  Mødekalender 2022
  Sagsid.: 21/3061

  RESUMÉ:

  Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2022 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB med følgende bemærkninger:

  -         Der er lagt ØU Skt. Hansaften.

  -         17. december er en dårlig dag som julefrokost, da mange andre arrangementer måtte ligge der.

  -         Den elektroniske ønskes opdateret hurtigst muligt, inkl. mødested.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2022. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

  Mødet den 29. september 2022 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det

  åbne møde.

  Temamøder

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer

  som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Økonomiudvalg

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 23. februar 2022 er en onsdag.

  Mødet den 19. april 2022 er en tirsdag.

  Mødet den 22. september 2022 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00

  Mødet den 12. januar 2022 er en onsdag.

  KB-seminar

  For den nye kommunalbestyrelse holdes der et 2-dagsseminar den 3. januar 2022 til den 4. januar 2022.

  Miniseminar:

  I 2022 er der indlagt 3 miniseminarer. Den 1. marts 2022, den 17. maj 2022 og den 8. november 2022.

  Budgetseminar

  Der holdes to budgetseminarer. Den 22. marts 2022 og den 31. august 2022 til 1. september 2022.

  Infomøde om budget

  Der er indlagt 2 borgermøder om budget. Den 15. marts 2022 og den 17. august 2022.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL holder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 13. og fredag den 14. januar 2022.

  KL Børn og Unge Topmøde

  KL holder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 27. og fredag den 28. januar 2022.

  Kattegatkursus

  Komponent (Kommunernes Udviklingscenter) holder kursus for alle nye kommunalbestyrelsesmedlemmer fra den 24. februar 2022 til den 26. februar 2022.

  Kommunalpolitisk Topmøde

  KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 17. marts og fredag den 18. marts 2022.

  Teknik og Miljø ’22

  KL holder Teknik og Miljø konference onsdag den 20. april 2022 og torsdag den 21. april 2022.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum

  KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum tirsdag den 24. maj 2022 og onsdag den 25. maj 2022.

  Folkemøde på Bornholm

  Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 16. juni 2022 til søndag den 19. juni 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021.

  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.: