Skip navigationen

Referat

Onsdag den 1. december 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Jerrik Walløe (C), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: godkendt.
 • 1
  Orienteringssag: Danmarkskort for omgørelsesprocent på børnehandicapområdet 2020
  Sagsid.: 21/8838

  RESUMÉ:

  Social- og Ældreministeriet offentliggør årligt danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager jf. serviceloven. Jf. ny lovgivning vedtaget i 2018 skal danmarkskortet forelægges til politisk behandlings årligt og inden udgangen af det år, hvor kortene er offentliggjort. Udvalget præsenteres hermed for danmarkskort for afgørelser truffet i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folketinget har i maj 2018 vedtaget en lovændring om retssikkerhed og administration på det sociale område. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018 og medfører, at Social- og Ældreministeriet hvert år inden 1. juli offentliggør kommuneopdelt danmarkskort med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

  Derudover indebærer lovændringen, at danmarkskortet behandles politisk på et udvalgsmøde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.

  Sådan læses danmarkskort

  Ankestyrelsen bruger tre begreber når de udregner omgørelsesprocenter:

  Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

  Ændring/ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

  Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

  Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret, når kommunen træffer ny afgørelse. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

  De tre danmarkskort


  Social- og Ældreministeriet har udarbejdet tre danmarkskort for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet i 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteres her for danmarkskort på børnehandicapområdet.

  Dragør Kommune – Børnehandicapområdet 2020

  I kortet specifikt for børnehandicapområdet indgår følgende:

  -         Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40

  -         Merudgiftsydelse § 41

  -         Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43

  -         Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

  Tårnby Kommune har beslutningskompetencen vedr. ovenstående paragraffer.

  På børnehandicapområdet havde Dragør Kommune i 2020 en omgørelsesprocent på 0 %. Antallet af afgørelser i 2020 var 0. 

  Administrationens vurdering

  Administrationen samarbejder med Tårnby kommune om at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen. Det er tilfredsstillende, at der ikke er nogen sager, der er indbragt for Ankestyrelsen.

  Kort på børnehandicapområdet 2020 er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen Bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2021.

  Bilag

 • 2
  Godkendelse af Museum Amagers budget 2022
  Sagsid.: 16/3137

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til Museum Amager godkende budgettet for 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Museum Amagers driftsbudget for 2022 godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

  Dragør Kommune er Museum Amagers tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet. Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes, da budgettet lever op til de krav, der er for et sådant, og er i balance. Museum Amagers driftsbudget for 2022 er vedlagt sagen. Museets bestyrelse har godkendt budgettet inkl. de aktiviteter, der understøttes heraf.

  Det er værd at lægge mærke til det stærke samarbejde, der er mellem Dragør Kommune og Museum Amager, for ikke bare yder kommunen det største driftstilskud til museet, samarbejdet eksisterer også på andre fronter. Dette ses tydeligst ift. lokalarkiv og kommunearkivvaretagelsen samt turisme. Vedlagt er museets årsberetning fra 2020, der giver et indblik i de mange tiltag og aktiviteter som Museum Amager skaber for både Dragør Kommunes borgere såvel som turister.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 4 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2021.

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 3
  Orienteringssag: Normeringer på dagtilbudsområdet 3. kvartal 2021
  Sagsid.: 21/4644

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges en status på normeringer for dagtilbudsområdet frem mod, at der indføres lovmæssige minimumsnormeringer fra 2024.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager sagen til efterretning.
  2. at udvalget drøfter, hvordan kommunen sikrer, at der opnås minimumsnormeringer i 2024 og vejen dertil.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2021

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der har de seneste år været et stort fokus på medarbejdersammensætningen i Dragørs institutioner, herunder den lokalt vedtagne 60-40 fordeling for pædagoger. Administrationen anbefaler, at der løbende også følges nøje op på at sikre, at der er de fornødne ressourcer og kompetencer til at overholde de kommende minimumsnormeringer fra 2024.

  Regeringen indgik den 5. december 2020 aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om blandet andet lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og midler til løft af normeringer i årene frem til da.

  Beslutningen har til hensigt at sikre bedre normeringer – dvs. forhold mellem antal voksne i forhold til antal børn – i vuggestuer og børnehaver i hele landet, så børn kan mødes af engageret og kvalificeret pædagogisk personale med tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet.

  Minimumsnormeringerne fra 2024 vil gælde for vuggestue og børnehaver, men ikke for dagplejer. De kommende normeringer vil være:

  1:3 voksne pr. barn i vuggestuer.

  1:6 voksne pr. barn i børnehaver.

  Sammenhæng til ressourcetildelingsmodellen

  Ressourcetildelingsmodellen tildeler budgetter til institutionerne efter reelle børnetal. Hvis en institution i løbet af året har 6 flere børn, end de er normeret til i gennemsnit på året, vil institutionen i december blive tildelt yderligere penge, som svarer til udgiften i forhold til at passe de ekstra børn. Institutionerne følger derfor med i løbet af året, hvordan deres børnetal er, i forhold til hvad de er ’normeret’ til, så de kan ansætte nyt personalle, hvis de ved, at de har flere børn end det forventede.
   

  Som kendt fra den månedlige status på venteliste og kapacitet på dagtilbudsområdet er der desuden en stigning i børnetal, der presser institutionerne. Et stigende børnetal vil også udfordre normeringen med hensyn til antal voksne i forhold til antal børn.

  Normering pr. 3. kvartal 2021

  Ved denne første opgørelse af normeringer pr. institution fremgår det, at normeringen for 0-2 års området ligger en anelse over anbefalingen om 1:3, der viser, at der en samlet normering på 1:3,8 på 0-2 års området. Det korresponderer med, at der er kommet mange nye børn i løbet af 2021, der repræsenterer en forværring af normeringen i perioden 2017-2020, der i mange år har været omkring 3,1 opgjort af DST.

  På 3-5 års området holder Dragør Kommune sig inden for den anbefalede, og kommende lovmæssige, normering med 1:5,6 mod en anbefaling på 1:6 voksne pr. barn.

  Antal helårsmedarbejdere

  Antal børn ultimo 3. kvartal (start okt.) 2021

  Normering pr. 3. kvartal 2021

  0-2 års området

  62,16

  239

  3,84

  3-5 års området

  63,43

  356

  5,61

  Se vedhæftede notat om normeringer pr. institution, der er gennemgået enkeltvis med dagtilbudslederne i forhold til medarbejdere, der bør tælles med ud fra nogle standardiserede og ens kriterier.

  LOVE/REGLER:

  Fra 01.01.2024 bliver det lovpligtigt, at institutioner på dagtilbudsområdtet overholder minimumsnormeringerne 1:3 på 0-3 års området og 1:6 på 3-6 års området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0-6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2021.

  Bilag

 • 4
  Procesplan for ny 0-6 års politik
  Sagsid.: 21/7992

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår en procesplan for udarbejdelsen af en ny 0-6 års politik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender procesplan for ny 0-6 års politik.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 22. juni 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes 0-6 års politik. Politikken var den første af sin slags målrettet dagtilbudsområdet i Dragør Kommune.
   

  Den 1. juni 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft, hvilket blandt andet indebar nye krav til den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Med den nye og styrkede pædagogiske læreplan fulgte et fælles pædagogisk værdigrundlag for alle dagtilbud, og de tidligere læreplanstemaer fra 2004 var blevet opdateret.

  Den nye dagtilbudslov er sidenhen blevet implementeret, og alle dagtilbud arbejder i dag med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

  Der er således sket en udvikling af de lovmæssige og pædagogiske rammer, siden Dragør Kommunes 0-6 års politik blev vedtaget i 2017. Administrationen har drøftet med dagtilbudslederne, at der er behov for en ny politik for området. En politik, der tager afsæt i det fælles værdigrundlag fra den styrkede pædagogiske læreplan, og som i højere grad kan anvendes aktivt i den pædagogiske samtale. Ønsket er en politik, der er nem at kommunikere til omverdenen, er praksisnær, og som tydeliggør den særlige pædagogiske tilgang, det pædagogiske personale møder børn og forældre med i Dragør Kommune.

  Administrationen foreslår på den baggrund en procesplan for udarbejdelsen af en ny 0-6 års politik. Procesplanen er vedlagt som bilag.   

  Procesplanen lægger op til en inddragende proces, hvor børn, forældre, det pædagogiske personale, ledere og politikere kommer med input til den nye 0-6 års politik med udgangspunkt i fire overordnede overskrifter formuleret af dagtilbudslederne:

  1) Alle børn har en god dag
  2) Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab
  3) Alle børn har krav på et udviklende læringsmiljø
  4) Alle børn skal opleve og kende deres nærmiljø

  I udarbejdelsen af en ny 0-6 års politik er det administrationens ønske at gøre brug af de gode erfaringer og metoder fra udarbejdelsen af den nye skolepolitik, der blev vedtaget i april 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes 0-6 års politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2021.

  Bilag

 • 5
  Anvendelse og udlån af Det gamle Rådhus, Stationsvej 5
  Sagsid.: 21/9005

  RESUMÉ:

  Den igangværende istandsættelse af Det gamle Rådhus på Stationsvej 5 er nu ved at være tilendebragt, og derfor skal det nu muliggøres, at borgerne kan låne lokaler til fx foredrag og lignende. Denne sag er en kort beskrivelse af udlånsbetingelser og – muligheder, der efterfølgende sendes i høring hos brugerne af huset.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at de i bilaget fremstillede betingelser sendes i høring hos høringsrelevante foreninger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Oversendes til BFKU med de faldne bemærkninger.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

  Udvalget havde enkelte ændringer, der blev indarbejdet i reglementet til udsendelse. Derudover ønskede udvalget protokolleret, at forvaltningen skal se på mulighed for at kræve afgift i tilfælde af indtjening på afholdte arrangementer. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Igennem flere år er der arbejdet på at få istandsat Det gamle Rådhus på Stationsvej 5. Istandsættelsen er primært udført med henblik på at indrette stueetagen til at kunne rumme både det obligatoriske lokalarkiv og de frivillige/brugerne omkring dette samt naturligvis for at kunne udlåne lokaler i bygningen til interesserede jf. beslutning i kommunalbestyrelsen.

  Dette er sket på baggrund af en konkret plan for brugen og vedligeholdelsen af Stationsvej 5, så lokalarkivets brugere og andre foreninger med flere kan bruge huset samtidig i tråd med de politiske intentioner ref. b2019-budgetaftalen. Der er foretaget en bygningsmæssig vurdering af huset i forhold til istandsættelse og ombygning med henblik på en anderledes brug jf. det beskrevne, der blev tiltrådt i december 2019. Corona og leverandørbetingelser har medført en længere istandsættelsesperiode end først beregnet.

  Men nu er det ved at være klart. Der mangler stadig nogle enkelte elementer i forhold til istandsættelsen, møbler mm. i selve salen og andre småting, men det er på tide at afsætte rammerne for udlån af lokalerne. Dette foretrækkes gjort med mindst mulige betingelser, men dog med en sikkerhed for, at Lokalarkivet og arbejdet omkring dette kan fungere upåklageligt.

  Et udkast til ”anvendelsesregler” er bilagt sagen, og det indstilles at dette korte regelsæt sendes i høring til relevante, faste brugerforeninger på Stationsvej 5 for derefter at kunne vedtages i starten af 2022. Den endelige godkendelse af disse regler forventes forelagt både BEPU og BFKU.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2021.

  Bilag

 • 6
  Årshjul for politiske sager 2022
  Sagsid.: 17/3808

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for de på nuværende tidspunkt kendte politiske sager for 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteres her for de på nuværende tidspunkt kendte politiske sager i 2022. Årshjulet for politiske sager 2022 er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2021.

  Bilag

 • 7
  Orienteringssag - Venteliste til dagtilbud pr. december 2021
  Sagsid.: 21/3190

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om venteliste til dagtilbud i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området pr. december 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i BFKU den 11. august blev det besluttet at lukke ventelisten til 0-6 års dagtilbud for udefrakommende børn i tre måneder. Det vil sige, at ventelisten er lukket til og med den 11. november 2021.

  Udvalget fremsatte herefter ønske om en månedlig orientering om forholdet mellem børn på venteliste til en dagtilbudsplads i forhold til kapacitet til børn i institutionerne på 0-6 års området. Udvalget får hermed en status på kapacitet på dagtilbudsområdet samt om ventelister på dagtilbudsområdet pr. december 2021:

  Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2021

  I december 2021 er der på vuggestuer ’normeret’ 188 pladser, og der er indskrevet 227 børn. Det er altså 39 børn mere end ’normeret’ til. 

  I december 2021 er der for dagplejerne ’normeret’ 35 pladser, og der er 24 indmeldte børn. Det er altså 11 børn mindre, end deres ’normering’. Det skyldes dog opsætningen i KMDI2, hvorfor dagplejeområdet reelt går i nul.

  I december 2021 er der for børnehaverne ’normeret’ 358, og der er indmeldt 383 børn. Det er 25 børn mere end deres ’normering’.

  Venteliste til 0-2 års området pr. 31.12

  Der er 22 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 31.12., som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

  Der er heraf 2 på venteliste til en plads i henhold til pasningsgarantien på 0-2 års området, der ikke har fået anvist plads endnu med behovsstatus den 6.12 og 17.12. Administrationen arbejder i øjeblikket på, at der skal anvises plads til disse børn på børnenes behovsstatus. Administrationen kan bl.a. oplyse, at der er blevet ansat en ny dagplejer pr. 1.12, der vil kunne tage to børn i december. Administrationen vil i løbet ad uge 45-46 udbyde plads til disse børn.

  Venteliste 0-2 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er herudover 18 børn som allerede er indmeldt i en institution, men som ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue eller dagpleje. Da de fleste er indmeldt i kommunens egne dagtilbud, vil det derfor også frigive en plads, hvis disse børn bliver flyttet til en anden kommunal institution.

  Der er 2 der går i private institutioner og 3 som går i vuggestue i anden kommune som ikke frigiver plads, hvis de får deres ønske opfyldt.

  Samlet set ønsker 40 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

  Venteliste 3-5 års området pr. 31.12

  Der er 4 børn på venteliste til børnehave i Dragør Kommune som ikke allerede har en plads og ønsker en specifik plads. 

  Alle på venteliste efter pasningsgarantien på 3-5 års området har fået en plads til og med 31.12.
   

  Venteliste 3-6 års børn som allerede har en plads, men ønsker en anden institution

  34 børn som allerede går i en børnehave, men som også har indgivet ønske om at flytte til en anden børnehave.

  5 af disse børn går i en børnehave i en anden kommune og 6 går i en privatinstitution. Der er altså 23 som er indmeldt i egne som ønsker anden institution. De 11 børn som ønskes anden institution vil derfor ikke frigive ny plads, såfremt deres ønske blev opfyldt.

  Samlet set ønsker 38 børn på 3-5 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 – 6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2021

  Bilag

 • 8
  Orienteringssag - BUPL's vilkårsundersøgelse KV2021
  Sagsid.: 21/8992

  RESUMÉ:

  Pædagogernes fagforening BUPL har i september 2021 lavet en spørgeskemaundersøgelse på kommuneplan; og ud fra indkomne svar og beregninger ift. deres tal om befolkningsprognosticeringer og ansatte på det pædagogiske område for landets kommuner er der udarbejdet bilagsmaterialet i denne sag til Dragør Kommune op til kommunalvalget 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2021

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  BUPL hovedstaden har udsendt materialet ”BUPL’s vilkårsundersøgelse og forslag til rekruttering af pædagoger”, der forelægges BFKU til almen drøftelse. Som fagforening er BUPL naturligt optaget af vilkår og betingelser på det pædagogiske fagområde, og det er altid et godt fokuspunkt at være opmærksom på de forhold, som BUPL’s undersøgelse adresserer.

  Selvom dele af spørgsmålene kan forekomme tentative og der i øvrigt ikke er oplysninger om antallet af besvarelser, er svarene relevante at forholde sig til, fordi de på et overordnet niveau adresserer de udfordringer og dilemmaer, som fx rekrutteringssituationen handler om. Kan det lade sig gøre at ansætte pædagoger nok med et stigende børnetal og mangel på arbejdskraft? Og hvorledes kan dette influere på debatten om 60-40 fordeling mm.

  Administrationen kommenterer undersøgelsen på mødet, men gør også opmærksom på i sagen, at pædagogerne blandt andet bliver spurgt, om de oplever dagligt at stå alene med den samlede børnegruppe. Spørgsmålet er formuleret på følgende måde:

  ”Tænk tilbage på sidste gang, du var på arbejde. Var du i perioder af dagen alene med den samlede børnegruppe?”, (Fakta-notat, BUPL analyse).

  På baggrund af vilkårsundersøgelsen har flere medier, herunder TV2 Lorry og BUPL, bragt artikler om resultaterne.

  TV2 Lorry: https://www.tv2lorry.dk/lorryland/bupl-paedagoger-er-alene-med-alt-for-store-boernegrupper-se-tallene-for-din-kommune

   

  BUPL: https://bupl.dk/artikel/paedagoger-staar-alene-med-store-boernegrupper/

  I artiklen fra TV2 Lorry fremgik det pr. 20. oktober 2021, at pædagogerne i Dragør dagligt oplever at stå alene med 18 børnehavebørn og 8,3 vuggestuebørn.

  I artiklen fra BUPL er resultaterne fra Dragør imidlertid udeladt med henvisning til et for spinkelt datagrundlag.

  Center for Børn, Skole og Kultur har henvendt sig til TV2 Lorry og spurgt til, hvilket datagrundlag deres artikel baserer sig på. TV2 Lorry oplyser, at de i udarbejdelsen af artiklen ved en fejl har medtaget Dragør Kommune. TV2 Lorry har efterfølgende rettet fejlen og opdateret artiklen, således at der ikke fremgår resultater fra Dragør Kommune.

  Undersøgelsen er lagt op til politisk drøftelse, da den i et fremadrettet perspektiv omhandler forhold, som institutioner, ledelser og forvaltning i forvejen arbejder med og er optagede af.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2021.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2021

  Ann Harnek (T) spurgte til overlevering fra private børnehaver til skoler.

  Ann Harnek (T) spurgte til reaktionerne på, at førskole-mødet i år lå tidligere.

  Administrationen orienterede om Corona-situationen.

  Administrationen orienterede om, at forvaltningen har fået en lang række aktindsigtsanmodninger fra initiativgruppen ”hvor er der en voksen?”, og der inviteres til dialog.

  Administrationen informerede om udarbejdelse af nye retningslinjer for Hollænderhallens Brugerråd, evt. med perspektiv til fx et Idrætsråd e.lgn.