Skip navigationen

Referat

Onsdag den 12. januar 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Mia Tang (C), Ann Harnek (T), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen
Afbud fra: Lisbeth Dam Larsen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).
 • 1
  Konstituering af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
  Sagsid.: 21/9577

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der vælges en formand.
  2. at der vælges en næstformand.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-01-2022

  Ad 1: Lisbeth Dam Larsen (A) indstilles til formand.

  For stemte: 5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 2 (T)

  Godkendt.

  Ad 2: Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) indstilles til næstformand.

  For stemte: 5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 2 (T) Godkendt.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en formand og en næstformand.

  Der er ingen regler for hvem der skal lede mødet, men Dragør Kommune har tradition for, at følge de regler der gælder for ledelsen af kommunalbestyrelsens konstituerende møde, således at mødet ledes af det medlem der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen. Hvis to eller flere har været medlem af kommunalbestyrelsen lige længe, ledes mødet af den ældste.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. januar 2022.

 • 2
  Introduktion til Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område
  Sagsid.: 21/9670

  RESUMÉ:

  Introduktion til udvalgets område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at introduktionen til udvalgets møde tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-01-2022

  Til efterretning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet vil administrationen give en præsentation af udvalgets område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. januar 2022.

 • 3
  Lukning af venteliste og orientering om venteliste til dagtilbudsområdet pr. januar 2021
  Sagsid.: 21/3190

  RESUMÉ:

  Center for Børn, Skole og Kultur anbefaler, at ventelisten til 0-6 års dagtilbud forbliver lukket for udefrakommende børn i yderligere tre måneder. Udvalget orienteres desuden om ventelisten i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området pr. november 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at venteliste for udefrakommende børn er lukket i yderligere 3 måneder.
  2. at orientering om venteliste på dagtilbudsområdet pr. januar tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-01-2022

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  Til efterretning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU besluttede den 11. august 2021, at ventelisten til 0-5 årsområdet skulle lukkes for udefrakommende børn i tre måneder grundet manglende kapacitet på dagtilbudsområdet. Udvalget besluttede på møde den 3. november 2021 fortsat at lukke ventelisten tre måneder. Ventelisten for udefrakommende er lukket til og med den 12. februar 2022.


  Administrationen foreslår, grundet kapacitetsproblemet, at ventelisten yderligere holdes lukket for udefrakommende børn i tre måneder. Ventelisten for udefrakommende vil derfor være lukket til den 12. maj, hvis udvalget beslutter at lukke ventelisten tre måneder yderligere.

  Udvalget har fremsat ønske om en månedlig orientering om forholdet mellem børn på venteliste til et 0-5 års dagtilbud i forhold til kapaciteten på området.

  Udvalget orienteres hermed om status på kapacitet og ventelister på dagtilbudsområdet pr. januar 2022.

  Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2022

  I januar 2022 er der på vuggestuer ’normeret’ 206 pladser, og der er indskrevet 222 børn. Det er 16 børn mere end ’normeret’ til. 

  I januar 2022 er der for dagplejerne ’normeret’ 28 pladser, og der er 26 indmeldte børn. Det er to børn mindre, end deres ’normering’.

  I januar 2022 er der for børnehaverne ’normeret’ 374, og der er indmeldt 393 børn. Det er 19 børn mere end deres ’normering’.

  Venteliste til 0-2 års området pr. 31.01

  Der er 30 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 31.01., som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

  Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato 31.01, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 0-2 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er herudover 13 børn som allerede er indmeldt i en institution, men som ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue eller dagpleje. Da de fleste er indmeldt i kommunens egne dagtilbud, vil det frigive en plads, hvis disse børn bliver flyttet til en anden kommunal institution.

  Der er et barn, der er indmeldt i privat institution, som ikke frigiver en plads, hvis barnet indskrives i kommunal institution.

  Samlet set ønsker 43 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

  Venteliste 3-5 års området pr. 31.01

  Der er tre børn på venteliste til børnehave i Dragør Kommune, som ikke er indskrevet i dagtilbud og ønsker en specifik plads. 

  Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 31.01, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 3-5 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er 36 børn, som er indmeldt i anden børnehave, men som har indgivet ønske om at flytte til en kommunal børnehave i Dragør Kommune.

  6 af disse børn går i en børnehave i en anden kommune, og 7 går i en privat institution.

  Der er i alt 23 børn, som er indmeldt i vores kommunale institutioner, som ønsker en anden institution. De 13 børn, som er indmeldt i anden kommune og privat institution, vil ikke frigive en plads, hvis de indskrives i vores kommunale institutioner.

  Samlet set ønsker 39 børn på 3-5 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 - 6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 12. januar 2022.

  Bilag

 • 4
  Orienteringssag - årshjul for politiske sager 2022
  Sagsid.: 21/9494

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for de på nuværende tidspunkt kendte politiske sager for 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-01-2022

  Til efterretning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget præsenteres for de på nuværende tidspunkt kendte politiske sager i 2022. Årshjulet for politiske sager 2022 er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. januar 2022.

  Bilag

 • 5
  Orienteringssag - Proces for ny 0-6 års politik
  Sagsid.: 21/7992

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om processen for udarbejdelsen af en ny 0-6 års politik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-01-2022

  Til efterretning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. december 2021 godkendte Børne-, Fritids- og Kulturudvalget procesplan for udarbejdelse af en ny 0-6 års politik. Til det nye udvalgs orientering betyder det, at processen igangsættes i januar 2022, og forventes at forløbe frem til september 2022 med løbende inddragelse af børn, forældre, pædagogisk personale, ledere samt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Nedenfor fremgår baggrunden for og hensigten med en ny 0-6 års politik. Den godkendte procesplan er vedlagt som bilag.

  Baggrund for og hensigt med en ny 0-6 års politik 
  Den 22. juni 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes 0-6 års politik. Politikken var den første af sin slags målrettet dagtilbudsområdet i Dragør Kommune.
   

  Den 1. juni 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft, hvilket blandt andet indebar nye krav til den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Med den nye og styrkede pædagogiske læreplan fulgte et fælles pædagogisk værdigrundlag for alle dagtilbud, og de tidligere læreplanstemaer fra 2004 var blevet opdateret.

  Den nye dagtilbudslov er sidenhen blevet implementeret, og alle dagtilbud arbejder i dag med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

  Der er således sket en udvikling af de lovmæssige og pædagogiske rammer, siden Dragør Kommunes 0-6 års politik blev vedtaget i 2017. Administrationen har drøftet med dagtilbudslederne, at der er behov for en ny politik for området. En politik, der tager afsæt i det fælles værdigrundlag fra den styrkede pædagogiske læreplan, og som i højere grad kan anvendes aktivt i den pædagogiske samtale. Ønsket er en politik, der er nem at kommunikere til omverdenen, er praksisnær, og som tydeliggør den særlige pædagogiske tilgang, det pædagogiske personale møder børn og forældre med i Dragør Kommune.

  Administrationen har på den baggrund fremlagt for det politiske udvalg en procesplan for udarbejdelsen af en ny 0-6 års politik. Den 1. december 2021 godkendte udvalget procesplanen.

  Procesplanen lægger op til en inddragende proces, hvor børn, forældre, det pædagogiske personale, ledere og politikere kommer med input til den nye 0-6 års politik med udgangspunkt i fire overordnede overskrifter formuleret af dagtilbudslederne:

  1) Alle børn har en god dag
  2) Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab
  3) Alle børn har krav på et udviklende læringsmiljø
  4) Alle børn skal opleve og kende deres nærmiljø

  I udarbejdelsen af en ny 0-6 års politik er det administrationens ønske at gøre brug af de gode erfaringer og metoder fra udarbejdelsen af den nye skolepolitik, der blev vedtaget i april 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes 0-6 års politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. januar 2022.

  Bilag

 • 6
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-01-2022

  Administrationen orienterede om situationen på Halvejen og Sølyst.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).