Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 2. marts 2022 kl. 18:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen, Lisbeth Dam Larsen (A), Mia Tang (C), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Godkendelse af fordelingen af elever i skoleåret 22/23
  Sagsid.: 21/2805

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for to scenarier for fordelingen af de kommende 0. klasser med henblik på at beslutte, om der skal oprettes et niende spor, eller om der fortsat skal være otte spor med en højere klassekvotient på den kommende 0. årgang. Mødesagen fra BFKU den 10. februar resulterede i en beslutning om høring af løsningsforslagene.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget beslutter, at der skal oprettes et niende spor for den kommende 0. årgang samt placeringen af sporet,

  eller

  1. at der fortsat skal være otte spor på den kommende 0. årgang,
  1. at udgifterne på 1,5 mio. kr. som følge af beslutningen for skoleåret 2022-2023 finansieres via et kassetræk i forhold til kommunens samlede økonomi 2022,
  1. at den fremtidige finansiering af denne årgang samt efterfølgende behov for kapacitet på skoleområdet tages op i budgetforhandlingerne for b2023.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2022

  Udvalget takker for høringssvarene, hvis argumenter udvalget har gennemgået og drøftet grundigt. Vi værdsætter det meget grundige arbejde, der er lagt i udarbejdelsen af høringssvarene.

  Udvalget anbefaler overfor ØU/KB at der arbejdes i to faser:

  Fase 1, der handler om skoleåret 2022/2023

  Fase 2, der handler om fremtidens skoleindskrivninger i Dragør.

  For fase 1 beslutter udvalget, at:

  • Der for det kommende skoleår 2022/2023 etableres et 9. skolespor på St. Magleby skole.
  • Der tilføres kr. 1,5 million for skoleåret 2022/2023, som finansieres via et kassetræk i forhold til kommunens samlede økonomi (ikke særskilt sektoransvar), hvilket kan lade sig gøre qua et forventet mindre forbrug i regnskab 2021.
  • Administrationen, skoleledelse og bestyrelse bemyndiges til at finde løsninger på lokalefordeling med så få omkostninger som muligt henset til kommunens samlede økonomiske situation og prioritering. Såfremt lokalefordeling medfører mindre meromkostninger forelægges sagen politisk.
  • Øvrige udfordringer og problematikker, der er påpeget ved etablering af et midlertidigt 9. skolespor, udarbejder administrationen, skoleledelse, bestyrelse, inkl. input fra det rådgivende skoleorgan løsningsmodeller for.

  For fase 2 udtaler og beslutter udvalget, at:

  • Der til budgetforhandlingerne 2023-2026 udarbejdes et budgetnotat indeholdende omkostninger for drift, anlæg og proces for gennemførelse ved etablering af et fuldt 9. spor, samt faglige fordele og udfordringer for Dragørs skolevæsen.
  • Der udarbejdes et fagligt oplæg, også indeholdende budgetomkostninger, hvis der fremadrettet skal bibeholdes 8. spor i Dragørs skolevæsen. Oplægget udarbejdes i fællesskab af administrationen, skoleledelsen, skolebestyrelser inkl. inputs fra det rådgivende skoleorgan, og opgaven er politisk forankret i Børn, Fritids- og Kulturudvalget.
  • Udvalget i samarbejde med skolerne fastholder fokus på læring og trivsel for alle elever og godt arbejdsmiljø for personalet, men også er opmærksom på, at en fremtidig fuld meromkostning for skolevæsenet kan være vanskelig at indfri, henset kommunens samlede økonomi og prioritering.
  • En vurdering af om den nuværende budgetfordelingsmodel har behov for justeringer

  Generelt ønsker udvalget, at befolkningsprognosen også forelægges Børne-, Fritids- og Kulturudvalget til politisk drøftelse, og at administrationen kvartalsmæssigt følger op på antallet af fødsler og tilflyttere i aldersgruppen 0-6 år.

  SAGSFREMSTILLING:

  ”Godkendelse af fordelingen af elever i skoleåret 22/23” blev forelagt BFKU på mødet den 10. februar 2022. Sagens kompleksitet bunder i det politiske ønske om et loft på antallet af børn i de enkelte skoleklasser sammenholdt med det faktiske antal indskrevne børn, der er større en forventet, blandt andet på grund af flere tilflytninger, fødsler og manglende afgang til privatskoler.

  I de kommende år er der igen færre børn, hvorefter tallet forventes at stige igen. Derfor er der et behov for en afklaring af kapaciteten på skoleområdet for det kommende skoleår, og måden dette håndteres og finansieres på samtidig med, at der er behov for en afklaring af håndteringen af et forventet øget børnetal i sidste halvdel af 2020’erne.

  Sagen med bilag fra BFKU den 10. februar er vedlagt sagen som bilag. Dertil er der udarbejdet et yderligere talbilag, der også vedlægges som bilag til supplerende sagsfremstilling.

  Beslutningen i BFKU den 10. februar blev, at en ordentlig politisk behandling krævede inddragelse af skolernes bestyrelser i form af høring, hvorfor sagen udsendtes til disse med høringssvarfrist mandag den 28. februar 2022. Skolebestyrelser med flere har svaret, og høringssvarene er også bilagt sagen. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ca. 1,5 mio. til driftsudgifter i en kommende 0. klasse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2022.

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 3. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022. 

  Bilag