Skip navigationen

Referat

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen, Lisbeth Dam Larsen (A), Mia Tang (C), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Punkt 2 blev rykket op som punkt 1.
Godkendt.
 • 1
  Orienteringssag - Status på hjemtagelse af kontaktpersonsopgaver
  Sagsid.: 22/660

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2022-2025, en delvis hjemtagelse af eksterne kontaktpersonsopgaver til kontaktpersoner gennem Klub Dragør. Udvalget orienteres hermed om udmøntningen af beslutningen. På mødet deltager afdelingsleder af Børneteamet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hjemtagelse af eksterne kontaktperson blev besluttet på baggrund af en budgetanalyse udarbejdet i 2021, med henblik på at reducere udgifterne på området. Budgetanalysen pegede generelt på en markant stigning i udgifterne på området de seneste år. Dertil fremgik det af analysen, at opgaveløsningen med fordel kunne hjemtages og etableres i Klub Dragør - både i forhold til kvalitet og økonomi. Dette forankres i et samarbejde mellem Center for Børn, Skole og Kultur og Klub Dragør.

  På nuværende tidspunkt er der fire børn og unge, som er tilknyttet en ekstern kontaktperson, men hvor det vurderes at de kan overgå til en kontaktperson forankret i Klub Dragør. Dertil er der fra årsskiftet aktuelt visiteret 3 nye kontaktpersonsopgaver via klubben. På baggrund heraf overføres Klub Dragør i 1. kvartal 2022 et årsværk (450 t.kr.) fra budgetmidlerne til eksterne kontaktpersoner (fra sektor 6b).

  Klub Dragør er i gang med en ansættelsesproces og tilstræber at få stillingen besat april/maj 2022. Klubben har en forventning om, at kontaktpersonsopgaverne fordeles på klubmedarbejderne, således ordningen indeholder forskellige kontaktpersonsprofiller, der kan matches med barnets/den unges behov. Derudover bliver ordningen mindre sårbar, i forhold til hvis ordningen primært lå hos én person.

  Det seneste år har Klub Dragør fået erfaringer med kontaktpersonsopgaverne. Skolerne har i samarbejde med Børneteamet haft mulighed for at visitere børn og unge til kontaktpersonordningen via Klub Dragør i en forsøgsperiode.

  Fremover vil det være Børneteamet, som vurderer og visiterer et barn/en ung til en kontaktperson via Klubben, på baggrund af en børnefaglige undersøgelse, som har til formål at afdække barnet/den unges behov. Kontaktpersonen bevilges efter Lov om Social Services § 52 stk. 3 nr. 3. Der udarbejdes en konkret handleplan for barnet/den unge i forhold til kontaktpersonen, og første kontakt mellem barnet/den unge og kontaktpersonen sker ved et opstartsmøde. Tre måneder efter opstart afholdes et lovpligtigt opfølgningsmøde, og derefter hver 6. måned så længe kontaktpersonen er tilknyttet barnet/den unge, så det sikres, at det er den rette foranstaltning, der er iværksat, og at barnet/den unge profitere af indsatsen.

  I opstartsfasen vil der være et tæt samarbejde mellem lederen af Klub Dragør og afdelingslederen af Børneteamet. Der er planlagt faste samarbejdsmøder mellem de to ledere. Dertil er der også planlagt faste sparringsmøder, hvor Børneteamet har konkrete sager på, med henblik på at matche og visitere børn og unge til et kontaktpersonsforløb via Klub Dragør. Budgetanalysen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 52 stk. 3. nr. 6.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det oprindelige budget til kontaktpersoner privat leverandør er på sektor 6B (Børneteam) i 2022 beløb 2.534.206 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Bilag

 • 2
  Orienteringssag - Dragør Bibliotekernes årsberetning 2021
  Sagsid.: 22/534

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om Dragør Bibliotekernes årsberetning 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Bibliotekerne var som resten af kulturlivet stærkt præget af COVID-19 pandemien i de første knap fire måneder af 2021. Dette betød, at man igen måtte tænke kreativt for at nå ud til brugerne. Den 8. februar genindførte man derfor Take Away konceptet, der blev taget godt imod i 2020. Konceptet inkluderede dog i år både borgernes egne reserveringer, samt en pose med bøger personalet havde udvalgt på baggrund af borgernes tidligere reserveringer og præferencer.

  I slutningen af april genåbnede man Biblioteket i Hollænderhallen, og den 25. maj dagen efter pinse, åbnede man Dragør Bibliotek.

  COVID-19 har igen i år præget bibliotekerne negativt og det samlede besøgstal har henover året været markant lavere end det var før pandemien i 2019. Men det har også været et år, hvor Bibliotekerne har arbejdet på at udvikle medarbejdernes relationelle værtskompetencer, har formået at tiltrække nye målgrupper og hvor der er kommet 916 nye lånere til, digitale såvel som fysiske. 

  Det relationelle værtskab

  I 2021 har Bibliotekernes medarbejdere gennemført et kompetenceudviklingsforløb om relationelt værtsskab. Det vil blandt andet sige, at medarbejderne ikke længere kun er opsøgende ved betjeningsområdet, men også opsøger borgerne i selve biblioteksrummet.

  For fortsat at tilstræbe ønsket og strategien om at fremme fællesskaber i og omkring Bibliotekerne, oprettede man under nedlukningen en digital læsekreds for nordisk litteratur samt gennemførte DR-Romanklub og litteratur quizzer digitalt, i perioden hvor det ikke var muligt at mødes fysisk. 

  Drivkraft for verdensmålene

  Dragør Bibliotek indgår i et forsøgsprojekt der afvikles i 2021-2022 og skal vise vej til, hvordan man kan blive et verdensmålscertificeret Bibliotek. Dette betyder at der er taget forskellige initiativer i institutionen, som skal medvirke til at nå FNs verdensmål, herunder indførsel af kompostbeholdere, forbud mod plastikflasker og udfasning af plastikposer.  Ydermere arbejdes der fortsat med verdensmålene jf. biblioteksstrategien ved at: Lave aktiviteter med lokale aktører, styrke fællesskaber, inkludere unge i bæredygtig udvikling og lave arrangementer som henvender sig til alle byens borgere.

  Hele årsberetningen er vedlagt som bilag og forelægges udvalget i fysisk format. Lederen af Dragør Bibliotekerne deltager også på punktet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2021.

  Bilag

 • 3
  Budgetanalyser til budget 2023
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører budgetanalyser der iværksættes forud for forhandlinger om budget 2023.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at iværksættelsen af 8 budgetanalyser godkendes.
  2. at eventuelle øvrige ideer til budgetanalyser indenfor eget udvalgsområde besluttes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

  Ad 1:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2:

  Udvalget besluttede at komme med forslag senere i budgetprocessen.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  Udvalget besluttede at komme med forslag til R, A og D skemaer senere i processen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Ad 1+2:

  Anbefales over for ØU/KB med tilføjelsen, at udvalget besluttede at komme med forslag senere i budgetprocessen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I januar vedtog kommunalbestyrelsen en proces og tidsplan for budget 2023. Administrationen har med procesplanen forsøgt at nytænke elementer i den årlige budgetproces. Til forskel fra budgetprocessen i tidligere år, vil beslutningsgrundlaget i år få et større indhold af en række udarbejdede budgetanalyser, som skal indgå i det budgetmateriale, som kommunalbestyrelsen vil modtage i august. Det er forhåbningen, at budgetanalyserne kan anvise tilstrækkeligt økonomisk provenu til at sikre en økonomi i balance.

  Administrationen har på den baggrund iværksat arbejdet med budgetanalyser. Med de iværksatte budgetanalyser påbegyndes et arbejde med to spor, som er tænkt som temaer der, på forskellige områder, kan rammesætte budgetanalyser i de kommende år.

  For det første et spor hvor der tydeliggøres hvilke ydelser og hvilken service, der er lovpligtige og hvilke dele som ikke er lovpligtige. Den første analyse i dette spor bliver på sektor 4’s område (kultur og fritid).

  Det andet spor er tænkt som en række detaljerede benchmarkanalyser, der gennem sammenligning med andre kommuner går i dybden på forskellige områder. Til budget 2023 iværksættes i den forbindelse en benchmark af hjemmeplejeområdet.

  Til budget 2023 iværksættes derudover en bygningsanalyse.

  Udover de større analyser vil et antal mindre omfangsrige analyser blive udarbejdet, herunder 1) Overordnet benchmarkanalyse 2) Hjemtagelse af indsats mod massivt skolefravær, 3) Effektiviseringer på rengøringsområdet 4) Afsøgning af forskellige muligheder for digitaliseringstiltag og 5) Optimering af mellemkommunal afregning.       

  Ud over administrationens iværksatte analyser, kan der ligeledes iværksættes analyser som ønskes politisk. På den baggrund lægges op til drøftelse af eventuelle yderligere temaer til budgetanalyser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2022.

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

 • 4
  BFKU - driftsoverførsler fra regnskab 2021
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BFKU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller: 

  1. at BFKU godkender, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto -0,1 mio. kr. på baggrund af merforbrug i 2021.
  2. at BFKU godkender, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne overføres 0,4 mio. kr. i nettomindreforbrug på eksternt finansierede projekter.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB med tilføjelsen, at der ikke overføres 0,1 mio. kr. vedrørende projektet ”løft til folkeskolen – indtægter”, som det fejlagtigt er anført i bilag 1. Dermed er den samlede overførsel på eksternt finansierede projekter (jf. beslutningspunkt 2) på 0,3 mio. kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes muligt  at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set. Det er samme praksis som i forbindelse med overførselssagen efter regnskab 2020.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  Corona har påvirket økonomien på mange områder i 2021. I enkelte tilfælde hvor merudgifter i regnskab 2021, vedrører udgifter relateret til Corona, som  ligger i direkte forlængelse af enhedernes drift, foreslår administrationen at merforbruget eller dele af merforbruget ikke videreføres. Eventuelle eksempler er fremhævet i sagsfremstillingen.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på BFKU’s område overføres samlet -0,8 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  Følgende afvigelser af de generelle principper fremhæves.

  Musikskolens merforbrug på 42 t. kr. foreslås ikke videreført. Det skyldes direktionsbeslutning om, som følge af coronanedlukning, ikke at opkræve børn og forældre for januar og februar 2021.

  Merudgifter på 0,4 mio. kr. på fællesudgifter skolevæsen foreslås ikke videreført. Det skyldes ansættelse af podere.

  Klub Dragørs merforbrug på 0,3 mio. kr. er ikke foreslået videreført. Grundet nedlukningen af Elisenborg oplevede Klub Dragør stærkt vigende tilslutning og budgettet er reduceret med mere end en mio. kr. som følge af pengene følger barnet. 

  De betydelige merforbrug på Sølyst (1,8 mio. kr.) og Halvvejen (1,5 mio. kr.) foreslås videreført i fuldt omfang og indhentes inden udgangen af 2023. Jf. månedsopfølgninger udarbejdes i børn, skole og kultur samlet plan for hvordan merforbruget indhentes, da det ikke er realistisk for det to institutioner at indhente merforbrug i den størrelsesorden. Planen forelægges politisk i BFKU og ØU primo andet kvartal.

  Der overføres 0,6 mio. kr. fra ”andre kulturelle opgaver ”, hvilket er mere end 2 %. De 0,4 mio. kr. vedrører tilskud til opførelse af ny spejderhytte. Derudover 0,2 mio. kr. vedrørende fejring af jubilæum til dronningens besøg.

  Derudover anbefaler administrationen at der på BFKU’s område overføres 0,2 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, som fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·    Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·    Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2021 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på BFKU’s område øger budget 2022 med 0,3 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2022 øges kassetrækket med 0,3 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 5
  Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen februar 2022
  Sagsid.: 22/41

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til 6 indkomne ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til ansøgningerne med udgangspunkt i Kultur- og Eventpuljens principper.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Udvalget tildelte puljemidler for 53.414 kr. som følger:

  1) Refleksioner: 20.000,-

  2) Dragør Gospelkor: 9.000,-

  3) Arr.grp. Aktivitetshus: 10.000,-

  4) Dragør Koret: 2.414,-

  5) Venue 225: 0,-

  6) Dragør Kunstfestival: 12.000,-

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige aktiviteter- og arrangementer at høj kvalitet, til glæde for borgerne i Dragør Kommune.

  Der gives både støtte til lokal kulturel aktivitet og til kunstnere udefra, der dels stimulerer det lokale kulturliv, dels giver en bred gruppe borgere mulighed for kulturelle oplevelser i lokalmiljøet.

  Kultur- og Eventpuljen kan ansøges 3 gange årligt, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved ansøgningsfristen har administrationen modtaget 6 ansøgninger, som udvalget skal tage stilling til:

  1)    REFLEKSIONER – Foreningen for Samtidskunst

  I 2022 fejrer foreningen REFLEKSIONER 10 års jubilæum. I denne anledning søges der om 30.000 kr. i støtte til afholdelse af 2 koncerter/lydinstallationer. Den ene koncert er med den elektroniske komponist og lydkunstner Julie Østengaard og afholdes udendørs langs lufthavnshegnet i St. Magleby. Den anden koncert opføres af perkussionist Birgit Løkke og udenlandske Saxofonist Floor Wittnik ved Bådeværftet. Begge tager afsæt i Dragørs historie og samtid med fokus på Hollands forbindelse til Dragør.

  Administrationens bemærkninger til ansøgningen er, at den lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da koncerterne er af høj kunstnerisk kvalitet, henvender sig til en bred målgruppe og er åbne for alle.   

  2)    Dragør Gospelkor

  Dragør Gospelkor søger et tilskud på i alt 12.000 kr. i forbindelse med udgifter til tre separate arrangementer: En forårskoncert, en workshop og et indslag til Dragør Kulturnat. Arrangementerne forventes at blive afholdt i henholdsvis marts, maj og september og tilskuddet skal være med til at dække udgifter til aflønning af korleder og pianist samt være med til, at gøre det muligt at hyre en trommeslager, som kan være med til at understøtte gospelsangen.

  Administrationens bemærkninger til ansøgningen er, at den lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da arrangementerne afholdes i Dragør Kommune, er offentlige og henvender sig til en bred gruppe af borgere.

  3)    Arrangementsgruppen i Aktivitetshuset

  Aktivitetshuset søger tilskud til afholdelse af 3 kulturelle arrangementer med musikalske indslag af udefra kommende kunstnere, samt tilskud til 2 arrangementer hvor der afholdes kreativt hus med workshops for alle. Arrangementerne er åbne for alle og åbent-hus er et initiativ taget med henblik på, at gøre kendskabet til huset mere udbredt, i et forsøg på at få ældre og/eller enlige til at komme ud og møde nye mennesker.

  Administrationens bemærkninger til ansøgningen er, at den lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da arrangementerne foregår i Dragør Kommune og åbne for alle. 

  4)    Dragør Koret

  Dragør Koret ønsker at afholde en offentlig koncert til glæde for byens borgere. For at kunne realisere dette søger foreningen tilskud på 2414 kr. til honorering af dirigenten som skal lede koret.

  Administrationens bemærkninger til ansøgningen er, at den lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da koncerten er åben for alle og foregår i Dragør Kommune.

  5)    Venue 225

  Venue 225 er en et nyt koncertsted i Dragør, der fra sommeren 2022 vil danne rammen om en række udendørs koncerter med spændende og varierende kunstnere. Formålet med Venue 225 er at tilbyde borgerne i Dragør, unikke udendørs koncertoplevelser med både etablerede såvel som spirende kunstnere. Venue 225 søger 23.500 kr. til honorering af musikere og lydmænd i forbindelse med sommerens koncerter. 

  Administrationens bemærkninger til ansøgningen er, at den lever op til kultur- og eventpuljens principper, da den henvender sig til en bred gruppe af borgere og tilbyder en arrangementsrække af høj kunstnerisk kvalitet.

  6)    Dragør Kunstfestival

  Dragør Kunstfestival er en årlig tilbagevendende kulturbegivenhed, der er åben for alle og finder sted anden weekend i juli. I 2021 blev festivallen for første gang afholdt på Dragør Havn og dette har betydet en væsentlig stigning i teltleje, grundet krav om fortøjning af telte på området. Denne stigning i egenbetaling betød at man i 2021 måtte fravælge øvrige kulturelle indslag så som koncerter til gavn for borgerene. For at kunne genindføre disse kulturelle indslag under festivallen søger Dragør Kunstfestival 20.000 kr. i tilskud fra Kultur- og Eventpuljen. 

  Administrationens bemærkninger til ansøgningen er, at den lever op til kultur- og eventpuljens principper, da det er et åbent kulturelt arrangement af høj kvalitet, der henvender sig til en bred målgruppe.

  Puljen i 2022 er på 169.637 kr.

  Ansøger

  Søger tilskud til

  Ansøgt beløb

  1

  REFLEKSIONER - Forening for Samtidskunst

  10 års jubilæum

  30.000

  2

  Dragør Gospelkor

  Tilskud til forårskoncert, workshop og Dragør Kulturnat

  12.000

  3

  Arrangementsgruppen i Aktivitetshuset

  Tilskud til søndagscafé med koncerter og kreativt hus

  20.000

  4

  Dragør Koret

  Støtte til honorering af dirigent i forbindelse med offentlig koncert

  2.414

  5

  Venue 225

  Støtte til honorering af artister, musikere og lydmand i forbindelse med optrædener

  23.500

  6

  Dragør Kunstfestival

  Tilskud til teltleje og underholdning i forbindelse med afholdelse af Dragør Kunstfestival

  20.000

  I alt ansøgt

  107.914

  Ansøgningerne er i sin fulde længde vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Kultur- og Eventpuljens principper.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet er i 2022 på 169.637 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Bilag

 • 6
  Styrelsesvedtægt 2022
  Sagsid.: 20/2202

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet et udkast til ny skolestyrelsesvedtægt, der her præsenteres for udvalget. Der er i udkastet til en ny styrelsesvedtægt udelukkende tilføjet et afsnit om Det Rådgivende Skoleorgan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget drøfter udkast til ny styrelsesvedtægt,
  1. at udkast til ny skolestyrelsesvedtægt sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Et enigt udvalg vedtog, at arbejdet i det rådgivende skoleorgan evalueres med det rådgivende organ, inden organet beskrives i styrelsesvedtægten, hvorfor punktet udskydes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har gennemgået kommunens styrelsesvedtægt for skoleområdet og har i den i forbindelse foretaget nogle ændringer. Der er i udkast til en ny styrelsesvedtægt tilføjet afsnit vedr. Det Rådgivende Skoleorgan. Dette er tilføjet med henblik på at gøre det tydeligt, hvordan og med, hvilket formål vi i Dragør Kommune har Det Rådgivende Skoleorgan. Af tilføjelserne fremgår det også, at Det Rådgivende Skoleorgan nedsættes umiddelbart efter en ny kommunalbestyrelse er konstitueret, og Kommunalbestyrelsen i Dragør udpeger 2 medlemmer. Formanden for udvalget, der har ansvaret for skoleområdet, er født formand for organ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  ngen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  ngen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Bilag

 • 7
  Flyt af ejendomsbudget for Stationsvej 5
  Sagsid.: 22/670

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til om ejendomsudgifter og bygningsvedligehold af Stationsvej 5, det tidligere Dragør Lokalarkiv, skal overgå fra sektor 4 (kultur- og fritidsområdet) til sektor 2 (plan og teknik).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atlokalarkivets ejendomsdriftsbudget flyttes fra sektor 4 (kultur og fritid) til sektor 2 (plan og teknik) fra 2022 og fremover.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Anbefalet overfor ØU.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det gamle rådhus (Stationsvej 5) har i mange år været benyttet af Lokalarkivet, der nu organisatorisk er flyttet til Museum Amager. Bygningen skal fremover anvendes til almindelig mødevirksomhed, herunder for Lokalarkivets frivillige. De fortsatte udgifter til ejendommen og bygningsvedligehold ønskes af denne grund flyttet over til Center for Plan, Teknik og Erhverv, der også råder over kommunens øvrige bygninger.

  Det følger af den økonomiske politik, om at der skal politisk godkendelse til at budgetomplacere mellem sektorer.
   

  Udgifter til ejendommen udgøres dels af budget til drift af ejendommen som el, vand, varme, forsikring mv., hvilket i 2022 udgør 80.794 kr., dels af budget til vedligehold af bygningen 47.148 kr. Det samlede budget der ønskes flyttet til bygningsudgifter og vedligehold af bygningen Stationsvej 5 udgør således 127.942 kr.

  På sektor 4 (kultur- og fritidsområdet) er fortsat budget til lovpligtig arkivering samt et årligt tilskud til lokalarkivet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgetomplacering af 127.942 kr. fra sektor 4 (kultur- og fritid) til sektor 2 (plan og teknik).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.
  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.
  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

 • 8
  Bevilling fra Realdania - Opfølgningsstøtte til indeklima
  Sagsid.: 18/3977

  RESUMÉ:

  Realdania har besluttet at bevillige op til kr. 100.000som opfølgningsstøtte til Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -100.000 kr. og udgifter for kr. 100.000 til skoleområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Realdania har bevilget op til kr. 100.000som opfølgningsstøtte til Dragør Kommune. Opfølgningsstøtten skal anvendes til workshops med fokus på forankring og tilpasning af læringsmiljøer og koncepter, som blev udviklet og afprøvet som led i den oprindelige indeklimastrategi, der blev udarbejdet i 2019. Tilsagnet om bevilling er tidsbegrænset og udløber den 31. december 2022.

  Pilotkommune – skolernes indeklima

  I 2019 blev Dragør Kommune udvalgt som pilotkommune i Realdanias indsats vedr. skolernes indeklima. En indsats, der havde til formål at skabe bedre læring og trivsel børnene i skolen. I den forbindelse samarbejder Dragør Kommune med arkitektfirmaet Arkitema om realiseringen af pilotprojektet. Det er i forlængelse af dette at Dragør kommune har fået oprølgningsstøtten.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  At der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -100.000 kr. og udgifter på 100.000 kr til skoleområdet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

 • 9
  Bevilling fra Novo Nordisk fonden - Naturfagligt forløb
  Sagsid.: 21/3459

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune modtager en bevilling fra Novo Nordisk fonden, der løber over de kommende 3 år på kr 2.947.600 til et naturfagligt forløb til SFOérne, og udvalget skal bekræfte frigivelsen af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.411.000 kr. og udgifter på 1.411.000 kr. til skoleområde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget 2.947.600 kr. i bevilling fra Novo Nordisk Fonden til Byg Din Egen Månebase – et naturfagligt forløb til SFO’er og KKFO’er. Arbejdet løber fra januar 2022 til august 2024 og sker i tæt samarbejde med Pia Maria Lie Consulting, Tina Ibsen Formidling, Pilot Film og Københavns Kommune.

  Månen er vores nærmeste nabo og det mest lysende objekt på nattehimlen. Det er den eneste klode uden for Jorden, som vi mennesker har besøgt, men det er snart 40 år siden, at den sidste Apollo astronaut forlod Månen. Inden for de næste 5-10 år vil vi opleve, at mennesket vender tilbage til Månen. Der arbejdes intenst på dette i både Europa, USA og Kina. De første missioner bliver kortere ophold på Månen, men vi kommer til at opleve permanente bosættelser på vores naboklode inden for en overskuelig fremtid. Derfor er Månen og bemandede missioner hertil, et højaktuelt emne som kommer til at præge forskning og udvikling de næste årtier.  Ved at bruge Månen som rammefortælling, ønsker Center for Børn, Skole og Pædagogik i Dragør Kommune at bruge denne fortælling som en krog til et naturvidenskabeligt forløb til vores tre SFO’er i kommunen. Vi ønsker at udvikle et spændende naturfagligt forløb, der kan understøtte pædagogerne og motivere børnene i deres fritid. Samtidig vil forløbet understøtte pædagogerne i deres arbejde med indsatsområderne Natur og Science, ved brug af kreative arbejdsmetoder.


  I Dragør kommune blev der i 2019 udarbejdet en Naturfagsstrategi, hvor indsatsområder og anbefalinger er i tråd med den nationale naturvidenskabsstrategi. Dragør kommune ønsker at søsætte naturfaglige projekter, der kan være med til at give børnene, i både skole og institutioner, en mere motiverende, alsidig og varieret hverdag, for på sigt at gøre dem endnu bedre i stand til at træffe informerede valg for deres videre liv og uddannelse. 

  Dragør kommune ønsker at styrke det pædagogiske personale på kommunens SFO’er, der har behov for en særlig indsats i forhold til at kunne løfte intentionerne i kommunens naturfagsstrategi. De har brug for naturfaglig viden samt motivation og inspiration til, hvordan de kan udvikle og arbejde med naturfaglige forløb, der kan skabe interesse for naturfagene og styrke børnenes naturfaglige kompetencer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Atder gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.411.000 kr. og udgifter på 1.411.000 kr. til skoleområdet. Midlerne skal anvendes til ansættelse af nye lærere i folkeskolen og på Ungdsomsskolen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

 • 10
  Kvalitetsrapport folkeskolerne 2021
  Sagsid.: 21/9377

  RESUMÉ:

  Udvalget skal drøfte udviklingen i Dragørs skoler, og godkende kvalitetsrapporten for folkeskolerne 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kvalitetsrapporten for Dragørs folkeskoler 2021 godkendes.
  2. at udvalget tager skolebestyrelserne og FEDK’s udtalelser til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapporten giver en status på, hvordan skolerne i Dragør klarer sig på udvalgte parametre set i forhold til nationale og kommunale målsætninger. Rapporten er udarbejdet af Center for Børn, Skole og Kultur i samarbejde med de tre folkeskoler og Ungdomsskolen og omhandler senest afsluttede skoleår, skoleåret 2020/21.


  Indtil 2021 har det været lovkrav, at der laves kvalitetsrapport, hvad en kvalitetsrapport skal indeholde samt at en kvalitetsrapport skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 31. marts hvert 2. år. Regeringen har i 2021 slækket på dette krav og givet øgede frihedsgrader til, at det nu lokalt kan vælges, om der skal laves en kvalitetsrapport.

  Kvalitetsafrapporteringen for skoleåret 2020/21 består af en samlet rapport for alle tre skoler. Rapporten har til hensigt at give en helhedsorienteret forståelse af skolevæsnet, hvor der ikke alene tages udgangspunkt i overordnede tal for karakterudvikling, resultater af trivselsmålinger mv., men også i kvalitative data fra fokusgruppeinterview med eleverne, observationer fra skolerne mv. De flere tilgange til at forstå Dragørs skolevæsen anno 2021 har til formål, at kvalitetsrapporten i højere grad er brugbar for skolerne og rapporten mere indsigtsfuldt kan anvendes i en ledelsesmæssig kontekst og drøftelse af skolens og skolevæsnets prioriteringer. Desuden gør det forhåbentlig også kvalitetsrapporten mere interessant at læse fra et politisk perspektiv.

  Konklusioner i kvalitetsrapporten 2021

  På baggrund af både kvalitative og kvantitative datakilder kan konklusionen af kvalitetsrapporten sammenfattes i følgende fire overskrifter:

  • Varieret undervisning skaber motivation og læring
  • Stadig brug for forbedring af indeklima og øvrige fysiske rammer
  • De voksne er afgørende for elevernes trivsel, læring og dannelse
  • Alle skal kæmpe imod ensomhed og isolation

  Kvalitetsrapporten danner grundlag for en ledelsesdialog og efterfølgende kvalitetsudvikling på skolerne, med udgangspunkt i skolepolitikken der blev vedtaget i 2021. Fælles prioriteringer for skolevæsnet formaliseres i Kommuneplanen for skolevæsnet, der udarbejdes i det tidlige forår 2022, og afspejles også i prioriteringer på den enkelte skole.

  Kvalitetsrapporten er vedlagt i sin fulde længde som bilag, sammen med to supplerende bilag ’samlede observationer’ og ’trivselsmålingen fulde besvarelser’.

  Til sidst i kvalitetsrapporten er tilføjet udtalelser fra skolebestyrelserne og fra FEDK.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Skolebestyrelserne og FEDK har haft perioden fra 27.01. til 25.02 til at lave en udtalelse, der fremgår i sidste afsnit i kvalitetsrapporten 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken 2021-2025.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.
  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.
  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 11
  Status på dagtilbudsområdet marts 2022
  Sagsid.: 22/606

  RESUMÉ:

  Som oplæg til drøftelse giver administrationen Børne-, Fritids- og Kulturudvalget en status på dagtilbudsområdet, og orienterer om de største udviklingstiltag i 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter status på dagtilbudsområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Af dagtilbudsloven fremgår det, at udviklingen på dagtilbudsområdet skal drøftes politisk mindst hvert andet år. Som oplæg til Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets drøftelser giver administrationen en status på dagtilbudsområdet, og orienterer om de største udviklingstiltag i 2022.

  Dagtilbuddenes hverdag i og på vej ud af corona

  De seneste år har dagtilbuddenes hverdag i høj grad været præget af corona. Både i form af restriktioner med opdeling af børnegrupper, øget fokus på rengøring og begrænset kontakt med forældre for at mindske smittespredning.

  De første måneder af 2022 har særligt været præget af højt sygefravær blandt det pædagogiske personale. Det høje fravær har udfordret den pædagogiske hverdag på tværs af alle dagtilbud, og sat det pædagogiske personale under ekstra pres.

  Til trods for de udfordringer corona-pandemien har medført, har ledere og medarbejdere stået i front, og leveret en hverdag for børnene med kvalificeret, pædagogisk indhold. Både ledere og medarbejdere udtrykker, at de omstændighederne taget i betragtning har klaret sig igennem takket være et stærkt sammenhold i personalegrupperne. Samtidig beretter ledere og medarbejdere om, at pandemien har sat sine spor, og at området nu har brug for ro til at fokusere på kerneopgaven og vende tilbage til en hverdag uden så meget fokus på corona.

  Stigende børnetal – udvidelse af kapaciteten  

  Antallet af børn med behov for et pasningstilbud er siden 2021 steget støt. Det har det seneste år betydet flere børn og større børnegrupper i hvert enkelt dagtilbud, og samtidig krævet en ekstra indsats for det pædagogiske personale.

  Administrationen har på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 3. november 2021 orienteret udvalget om en række initiativer, som er iværksat for at imødekomme det stigende børnetal på kort og mellemlang sigt.

  Der er blandt andet oprettet 12 ekstra vuggestuepladser i Børnehuset Sølyst, og ansat yderligere en kommunal dagplejer. Pr. 1. maj 2022 vil der desuden blive etableret en ekstra stue i Børnehuset Halvejen, således at institutionen i alt har kapacitet til fire vuggestuegrupper. Endvidere arbejder administrationen i samarbejde med dagtilbudslederne på at etablere en eller flere børnehavegrupper med særligt fokus på udeliv, fx med udefaciliteter i tilknytning til skov eller vand.

  Ny 0-6 års politik

  Udviklingen af en ny 0-6 års politik påbegynder i andet kvartal af 2022, og vil forløbe resten af året. Administrationen vil i den forbindelse invitere bredt til dialog, og lægge op til drøftelser af, hvad der kendetegner dagtilbud af høj kvalitet i Dragør Kommune. Ønsket er at ende op med en ny politik, der er nem at kommunikere til omverdenen, er praksisnær, og som tydeliggør den særlige pædagogiske tilgang, det pædagogiske personale møder børn og forældre med i Dragør.

  Styrket tilsynspraksis

  Som led i indførelsen af minimumsnormeringer er det fra national side blevet vedtaget at skærpe kravene til tilsyn i private og kommunale dagtilbud. Dragør Kommunes tilsynspraksis skal dermed udvikles, så den stemmer overnes med de skærpede lovkrav. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunale og private dagtilbud. Arbejdsgruppen vil udarbejde et oplæg til en styrket tilsynspraksis, som præsenteres for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget på udvalgets møde i maj 2022.

  Den nye praksis for tilsyn vil også stille nye krav til den kvalitets- og tilsynsmodel, som Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtog den 3. juni 2020. Administrationen har derfor vurderet, at det vil skabe størst værdi at udarbejde en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet, når de nye tilsynskrav er udarbejdet, og modellen for kvalitetsarbejde er tilpasset herefter.

  Fokus på rekruttering og fastholdelse

  I 2022 vil rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale desuden spille en central rolle. Administrationen har udarbejdet en strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på tværs af velfærdsområder i Dragør Kommune, og målrettede indsatser vil blive afprøvet på dagtilbudsområdet. Det være fx branding af Dragør Kommunes dagtilbud på professionshøjskolerne og rekruttering af pædagoger fra Sverige. 

  Endvidere har administrationen styrket og systematiseret det tværfaglige samarbejde på forvaltningen, således at de bedste erfaringer med rekruttering og fastholdelse fra fx sundhedsområdet bringes i spil, også på dagtilbudsområdet.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven §3a, stk. 5.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

 • 12
  Pulje til bøger til dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 21/8015

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget 90.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til indkøb af bøger til dagtilbudsområdet i 2022. Udvalget skal bekræfte frigivelsen af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på – 90.000 kr. og udgifter på 90.000 kr. til dagtilbudsområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune modtog den 8. december 2021 tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen om, at kommunen vil modtage 90.000 kr. til indkøb af bøger til dagtilbudsområdet i 2022.

  Tilskuddet modtages fra Slots- og Kulturstyrelsens BOGglad-pulje. Puljen har til formål at understøtte og stimulere børns adgang og lyst til litteratur, ved at materialer indkøbes, aktiveres og gøres let tilgængelige i børnenes hverdag. Målet er, at børnene skal opleve, at læsning og lytning af litteratur er en sjov og meningsfuld aktivitet på linje med dagtilbuddenes øvrige aktiviteter.

  Desuden er formålet med BOGglad-puljen at styrke det lokale samarbejde mellem biblioteket og de deltagende dagtilbud, og give grobund for mere varige samarbejdsrelationer.

  Bog-kanon til dagtilbudsområdet
  Med tilskuddet fra BOGglad puljen vil repræsentanter fra dagtilbudsområdet indgå et samarbejde med biblioteket, og i fællesskab udvikle en bog-kanon bestående af i alt 20 bøger, som alle børn på 0-6 års området vil blive præsenteret for i løbet af deres institutionsliv i Dragør Kommune.

  Til bøgerne fra bog-kanonen vil desuden knyttes aktiviteter, som på forskellig vis understøtter arbejdet med sprogstimulering og litteraturformidling i de enkelte dagtilbud og på tværs af området.

  LOVE/REGLER:

  Bevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra

  Kulturministeriet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  At der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på – 90.000 kr. og udgifter på 90.000 kr. til dagtilbudsområdet. Midlerne skal anvendes til bøger til dagtilbudsområdet i første halvår af 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Bilag

 • 13
  Tema til dialogmøde mellem FEDK og BFKU
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  I foråret 2022 afholdes der dialogmøde mellem BFKU og FEDK. BFKU skal udvælge temaer for mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender FEDK’s forslag til temaer.
  2. at udvalget udvælger ét tema, de ønsker at drøfte med FEDK.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Udvalget valgte de to foreslåede temaer.

  SAGSFREMSTILLING:

  På dialogmødet drøfter BFKU og FEDK en række temaer. FEDK har følgende forslag til temaer, de ønsker at drøfte med BFKU:

  • Gode skoledage, med fokus på indeklima, læringsmiljøer, faciliteter og aktiviteter på skolerne indenfor og udenfor.
  • Klimavenlige skoler.

  Med temaet om gode skoledage, ønsker FEDK at drøfte, hvordan skolerne i Dragør Kommune kan have fokus på et godt indeklima og faciliteter, både inde og ude på skolerne kan være med til at skabe gode skoledage for børnene. Med temaet om klimavenlige skoler ønsker eleverne, at fortælle om deres arbejde med at skabe bedre pap og papirsortering på skolerne, samt drøfte hvordan skolerne kunne blive endnu mere klimavenlige.

  Ud over de to fremsatte temaer fra FEDK, skal BFKU også udvælge et tema, som de ønsker at drøfte. Når temaerne er udvalgt, vil FEDK arbejde videre med dem frem mod dialogmødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

 • 14
  Orienteringssag - Venteliste til dagtilbud pr. marts 2022
  Sagsid.: 21/3190

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om venteliste i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-5 års området pr. marts 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU besluttede den 11. august 2021, at ventelisten til 0-5 årsområdet skulle lukkes for udefrakommende børn i tre måneder grundet manglende kapacitet på dagtilbudsområdet. Siden har udvalget forlænget perioden på møde den 3. november 2021 samt den 12. januar 2022. Ventelisten er lukket for udefrakommende til og med den 12. maj 2022.

  Udvalget har fremsat ønske om en månedlig orientering om forholdet mellem børn på venteliste til et 0-5 års dagtilbud i forhold til kapaciteten på området. Denne orientering om status på kapacitet og ventelister på dagtilbudsområdet er kendte tal pr. marts 2022.

  Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2022

  Blandt andet på baggrund af landsdækkende anbefalinger om børne m2 og egen kapacitetsanalyse (politisk behandlet i april 2019), er der lavet budgetnormeringer for dagtilbudsområdet i Dragør kommune, der sammenholdt med tal fra befolkningsprognoserne fremskrives år for år. I nærværende sag beskrives sammenhængen mellem budgetnormeringer og faktisk antal børn i institutionerne. Normeringer i denne sammenhæng hænger således udelukkende sammen med den økonomiske budgettildelingsmodel for dagtilbudsområdet. Det vil sige at normeringen for hver institution er det antal børn – og dermed den økonomi – man har forventet i den enkelte institution ved budgetårets start. I løbet af året reguleres budgettet så efter det reelle børnetal i hver institution. Normering i denne sammenhæng siger derfor ikke noget om antal medarbejdere i institutionen eller om hvor meget plads, der er i institutionen til børnene.

  I marts 2022 er der på vuggestuer ’normeret’ 206 pladser, og der er indskrevet 229 børn. Det er 23 børn mere end ’normeret’ til. 

  I marts 2022 er der for dagplejerne ’normeret’ 28 pladser, og der er 26 indmeldte børn. Det er to færre end normeret til.

  I marts 2022 er der for børnehaverne ’normeret’ 374, og der er indmeldt 416 børn. Det er 42 børn mere end deres ’normering’.

  Venteliste til 0-2 års området pr. 31.03

  Der er 16 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 31.03, som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

  Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato den 31.03, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 0-2 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er herudover 12 børn, som allerede er indmeldt i en institution, men som ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue eller dagpleje. Da de fleste er indmeldt i kommunens egne dagtilbud, vil det frigive en plads, hvis disse børn bliver flyttet til en anden kommunal institution.

  Der er et barn, der er indmeldt i privat institution, som ikke frigiver en plads, hvis barnet indskrives i kommunal institution. Der er herudover et barn, der er indskrevet i dagtilbud i anden kommune, som heller ikke frigiver en plads.

  Samlet set ønsker 28 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

  Venteliste 3-5 års området pr. 31.03

  Der er tre børn på venteliste til børnehave i Dragør Kommune, som ikke er indskrevet i dagtilbud og ønsker en specifik plads. 

  Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 31.03, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 3-5 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er 29 børn, som er indmeldt i anden børnehave, men som har indgivet ønske om at flytte til en kommunal børnehave i Dragør Kommune.

  Fem af disse børn går i en børnehave i en anden kommune, og fem går i en privat institution.

  Der er i alt 19 børn, som er indmeldt i vores kommunale institutioner, som ønsker en anden institution. De 10 børn, som er indmeldt i anden kommune og privat institution, vil ikke frigive en plads, hvis de indskrives i vores kommunale institutioner.

  Samlet set ønsker 32 børn på 3-5 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 - 6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Bilag

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Administrationen orienterede om Corona situationen.

  Administrationen orienterede om status på ansøgere på institutionslederstillingsopslag.

  Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) spurgte til ukrainske flygtninge.

  Ann Harnek (T) spurgte ydermere til andre nationaliteter i same optik.

  Theis Guldbech (C) spurgte til skillevæggen i gymnastiksalen på Nordstrandsskolen.