Skip navigationen

Referat

Torsdag den 7. april 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen, Lisbeth Dam Larsen (A), Mia Tang (C), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Pkt. 4 optages som beslutningspunkt. Dagsorden godkendt. Ann Harnek (T) var fraværende.
 • 1
  Besøg af Dragør Musik- og Kulturskoleleder
  Sagsid.: 21/1918

  RESUMÉ:

  Dragør Musik- og Kulturskole deltager på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter Musik- og Kulturskolens oplæg.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Drøftet.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Henover foråret inviteres alle kulturledere enkeltvis til besøg på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møder. På dette møde deltager leder af Dragør Musik- og Kulturskole Jacob Honoré.

  Udgangspunktet for besøget er at give udvalget et indblik i Musik- og Kulturskolens værdigrundlag samt strategiske arbejde, herunder Musik- og Kulturskolens planer for fremtidige indsatser på området.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2021.

 • 2
  Status på arbejdet med PPR i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/6144

  RESUMÉ:

  Udvalget får en status på PPR-funktionen (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Dragør Kommune. Leder for Forebyggelse og Udvikling deltager på mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at, udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte d. 25. marts 2021, at hjemtage PPR fra Tårnby Kommune på baggrund af, at Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser den 19. juni 2020 havde indsendt en fælles henvendelse til det daværende Social- og Indenrigsministerium om dispensation fra det forpligtende kommunale samarbejde.

  Hjemtagelsen af PPR skete pr. 1. september 2021.

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

  Alle kommuner har en PPR-funktion, der dels skal give rådgivning til medarbejdere i skole og dagtilbud om børn i udsatte positioner, dels kan udarbejde konkrete undersøgelser af børn i særlige udfordringer. Derudover kan PPR yde rådgivning til familier med børn i udsatte positioner.

  PPR kan organiseres på mange forskellige måder, men har typisk medarbejdere som er psykologer, talepædagoger/tale-hørelærere, ergoterapeuter/fysioterapeuter og inklusionspædagoger. I Dragør Kommune består PPR af to psykologer, en tale-hørelærer og en fysioterapeut.

  I mange Kommuner landet over er der i disse år et øget pres på PPR funktionen, da der opleves en øget efterspørgelse på hjælp. 

  Senest har en undersøgelse fra Dansk Psykologforening vist, at syv ud af 10 PPR-psykologer vurderer, at antallet af børn og familier med behov for støtte er steget markant inden for de sidste år. Derudover beskriver denne undersøgelse også at 75% af alle PPR-psykologer overvejer at skifte job en gang om året eller oftere. Derfor har der i den offentlige debat om inklusion, fra mange steder været sat fokus på PPR’s rolle og funktioner. Da det er væsentligt at få de organisatoriske rammer organiseret, således at børn i udsatte positioner hjælpes bedst muligt, samtidigt med at de medarbejder der er ansat i PPR funktionerne trives.

  PPR i Dragør kommune

  Et almindeligt dilemma for PPR-funktionen handler om individet over for fællesskabet, dvs. om man skal fokusere sin indsats på det enkelte barn, der er i en udsat position – eller om man skal fokusere på at få et fællesskab (f.eks. en klasse) til at fungere bedst muligt. Dilemmaet kan også beskrives som spændingsfeltet mellem almen- og specialområdet.

  I Dragør Kommune er PPR forankret i Center for Børn, Skole og Kultur og refererer til lederen af afdelingen Udvikling og Forebyggelse, der er souschef i centeret. I afdelingen for Udvikling og Forebyggelse er Støttekorpset og centerets udviklingskonsulenter også organiseret. Medarbejderne i PPR er allerede kendte i Dragør kommune, og er derfor vant til at samarbejde med skolerne og institutionerne. Ved hjemtagelsen af PPR er alle indsatser vedr. børn på 0- 6 års og skoleområdet samlet under en fælles ledelse.

  PPR-funktionen i Dragør Kommune bidrager til skole- og dagtilbudsområdets ambition om at give lige deltagelsesmuligheder for alle børn, og er således ikke ”kun” orienteret mod det enkelte barn eller mod fællesskabet, men orienteret mod at give hvert enkelt barn de bedste deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

  PPR forankret i almenområdet

  Organiseringen af PPR i afdeling for udvikling og forebyggelse understøtter, at arbejdet omkring børn i udsatte positioner er forankret i almenområdet. Denne forankring er med til at understøtte gode inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud, der forholder sig til alle børn. Dermed har PPRs arbejde i Dragør bevæget sig fra at have fokus på indsatser på enkelte børn, i en udsatte positioner, til nu i højere grad at fokusere på forebyggende indsatser og inkluderende læringsfællesskaber, der giver alle børn de bedste deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

  Ny visitationsproces og sagsgennemgang

  I de seneste år er der blevet udarbejdet en ny visitationspraksis.

  Dragør Kommune har nedsat et tværfagligt visitationsudvalg, der på baggrund af Folkeskoleloven og Serviceloven varetager visitationen til en række tilbud for børn og unge i alderen 6-18 år, som har behov for en særlige pædagogisk indsats. Visitationsudvalget visiterer både til støtte i almen tilbud og specialtilbud uden for kommunen. Visitationsudvalget kan således vurdere, at børn og unge som har behov for en særlig pædagogisk indsats både kan foregå som en støtte i et alment tilbud eller i et specialtilbud uden for kommunen. Processen for visitation til intern støtte i et almentilbud eller specialtilbud er den samme.

  PPR understøtter visitationsmøderne ved at vurdere, hvilke skoletilbud, der bedst kan imødekomme det enkelte barns behov, herunder om og hvorledes barnet vil kunne trives i en almen kontekst.

  En anden konsekvens af hjemtagelsen af PPR-funktionen er, at indstillinger til PPR kommer ind centralt og fordeles på en sagsgennemgang i PPR teamet hver 14. dag med ledelsestilstedeværelse. Tidligere er disse indstillinger gået til den enkelte medarbejder i PPR.

  Stærkt tværfagligt samarbejde om børn i udsatte positioner

  Med organiseringen af PPR i Dragør Kommune er der skabt et fundament for et stærkt tværfagligt samarbejde, hvor de forskellige fagområder i form af Børneteam, Støttekorps og PPR har et tæt tværfagligt samarbejde. Bl.a. er der blevet dannet et fast makkerpar mellem PPR og Støttekorpset, hvor medarbejdere fra PPR og medarbejdere fra Støttekorpset samarbejder i par om konkrete og forebyggende indsatser. Denne tætte kobling mellem fagområderne bidrager til en endnu mere helhedsorienteret indsats og sammenhængende hjælp til børn og familier i udsatte positioner i Dragør Kommune.

  En af de nye opgaver, som PPR nu varetager er at udgøre den koordinerende funktion i forhold til de børn som de arbejder med. De sikrer at processerne omkring barnet, og papirerne, bliver fulgt op på og koordineret hele vejen rundt. Derudover følger PPR også de børn, der modtager undervisning på special- og behandlingsskoler ude af Dragør tættere. De er også tovholdere på børnene på visitationsmøderne. På den måde opnås et endnu tættere kendskab til alle børn, og således vil der være et stærkere fundament for at danne vurderingerne om mulighederne for at vende tilbage fra specialiserede tilbud, til enten almene skole- eller fritidstilbud.

  Én indgang når der er brug for hjælp

  Når et barn er i en udsat position kan man som familie opleve, at der kan følge et stort koordineringsarbejde på tværs af skole, socialrådgivere og PPR. Derudover kan det nogle gange opleves som om man bliver klemt imellem flere fagområder, hvor ingen af områderne helt formår at løse hele opgaven alene.

  I Dragør Kommune er der i forbindelse med hjemtagelsen af PPR, og organiseringen i et fælles Center for Børn, Skole og Kultur, fokus på at skabe en koordineret helhedsorienteret samarbejdsflow, hvor borgere og familier oplever, at de har en fælles indgang til kommunen.

  Fokus på de tætte samarbejder på tværs af fagområder og sektorer er afgørende i forhold til at sikre, at borgere der har et barn som er i en særlig udfordret position har én samlet indgang til at få den rette hjælp. Strukturen for dette forventes at være på plads i løbet af 2022.  

  Fælles fagligt fundament for inkluderende læringsfællesskaber 

  Som konsekvens af et stærkere tværfagligt samarbejde og forankringen i almenområdet har PPR også mulighed for at udvikle kompetenceforløb til medarbejderne i dagtilbud og på skolerne, der kan understøtte inkluderende læringsmiljøer på baggrund af de ønsker som medarbejderne på skoler og dagtilbud har.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.

 • 3
  Fordeling af midler til indfasning af minimumsnormeringer 2022
  Sagsid.: 21/3580

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om kommunen modtager statslige midler til øgede normeringer på dagtilbudsområdet samt fordelingen af midlerne.

  INDSTILLING:

   Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune modtager tilskuddet på 2.450.000 kr. i 2022.
  1. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -2.450.000 kr. og udgifter på 2.450.000 til daginstitutionsområdet.
  1. at udvalget tager til efterretning, at forældretaksten på dagtilbudsområdet er steget i 2022 fra starten af året som følge af tilførte ekstra midler, der øger dagtilbudsområdets samlede bruttodriftsudgifter. Dette besluttet ved indgåelse af budget 2022-2025 af reduktionsskema nr. 11 ’øgede midler til normeringer, øget forældrebetaling’.
  1. at midlerne fordeles mellem institutionerne efter principielt besluttede fremgangsmåde, mellem private og kommunale institutioner, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med finanslovsaftalen mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet for 2020 blev der afsat midler til, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. De lovbundende minimumsnormeringer vil fra 2024 medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

  Dragør Kommune modtog den 19. januar 2022 bevillingsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om, at kommunen modtager tilskud på 2.450.000 kr. til at øge normeringerne i daginstitutioner i 2022. I marts 2023 skal Dragør Kommune redegøre for anvendelsen af midlerne til ministeriet, og puljemidlerne skal her forinden revisions godkendes.

  Rammerne for puljeudmøntningen i 2021-2023 blev fastsat med Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Det følger af aftalen, at der i 2022 skal udmøntes 957,4 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. De 911,7 mio. kr. fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter kommunens andel af skønnede antal 0-5 årige børn i 2022, som den fremgår af Danmarks Statistik befolkningsfremskrivning fra maj 2021. Endvidere fordeles 45,7 mio. kr. til den tredjedel af kommunerne, der er svagest stillet socioøkonomisk.

  I 2020 modtog Dragør Kommune beløb 1.259.000 kr. og i 2021 beløb 2.009.000 kr. til samme formål.
   

  Fordeling af midlerne i 2022

  Midlerne fordeles ud fra samme princip, som det blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2021 på møde den 27. maj 2021. Ved godkendelse af fordeling af de statslige midler i 2021, besluttede udvalget samtidig principperne for fordelingen i perioden 2022-2025. I fordelingen af midler modtager også de private institutioner tilskud med udgangspunkt for hele tilskudsperioden 01.01-31.12.2022. Der afsættes desuden midler til fællesrelaterede udgifter som følge af at taksten forældretaksten er steget i 2022.

  Nordstrandens Vuggestue

  266.121

  Køjevænget

  569.582

  Harevænget

  369.507

  Børnehuset Sølyst

  236.669

  Halvejen

  421.759

  Sansehuset

  183.362

  Støttekorpset

  253.000

  Øget tilskud til privatinstitutioner (Dragør Menighedsbørnehave og Eventyrhuset)

  592.505

  Frit valg, pasning af eget barn, øvrige fællesudgifter

  95.695

  Revision

  25.000

  Der udbetales tilskud til privatinstitutioner, der er udregnet på baggrund af de samlede øgede bruttodriftsudgifter jf. dagtilbudsloven. Der er desuden også beløb afsat til forventede øgede udgifter til pasning af eget barn, frit valg og øvrige fællesudgifter.

  Midlerne vil blive budgetomplaceret til institutionernes driftsbudgetter umiddelbart efter politisk behandling.


  Ændring i tildelte midler og øget forældretakst

  Reduktionsskemaet vedtaget i budgetprocessen for budget 2022-25 blev udarbejdet i marts 2021, hvor det var udmeldingen og forventningen fra ministeriets side, at kommunen ville modtage 3,0 mio. kr. Forældretaksten blev opjusteret på baggrund af en forventet samlet tildeling på 3,0 mio. kr. i 2022, hvoraf den andel som tildeles de kommunale budgetter udgør 2,3 mio. kr., og sidst nævnte beløb danner grundlag for at øge forældretaksten.

  I januar 2022 modtog Dragør Kommune bevillingsbrev, hvor det fremgår at kommunen reelt modtager 2,4 mio. kr. Det oplyses af Børne- og Undervisningsministeriet at forskellen mellem forventede tildeling og reelle tildeling i 2022 skyldes, at der er afsat færre midler end det oprindeligt var aftalt mellem parterne, på finansloven for 2022.

  På trods af at der modtaget 0,6 mio. kr. færre statslige midler end forventet, fordeles 2,3 mio. kr. til de kommunale institutioner som forventet, da forældretaksten er sat op på denne baggrund i 2022. Det gør derfor, at det øgede tilskud til de private institutioner vil være underbudgetteret. Det er dog administrationens forventning ved 1. kvartal i 2022, at der vil være færre børn på de private institutioner i 2022, og at budgettet i tilskud til de private institutioner alligevel forventes at kunne overholdes.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven for 2022 på §20.21.05.20 Pulje til indfasning af minimumsnormeringer.
  Bekendtgørelse nr. 20 af 11/01/2022.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budget for tilskud til private institutioner er i 2022 beløb 16.955.042 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 - 6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.
  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

  Bilag

 • 4
  Fritidspasordning
  Sagsid.: 18/507

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget orienteres om reglerne for Dragør Kommunes Fritidspasordning. Fritidspas er en ordning der tilbyder borgere med en samlet husstandsindkomst på under 223.740 kr. årligt, mulighed for, at søge økonomisk tilskud til betaling af deres barns fritidsaktivitet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fritidspas er et økonomisk tilskud forældre kan søge til betaling af sit barns fritidsaktivitet.

  For at være i målgruppen for at kunne søge om fritidspas skal barnet have folkeregisteradresse hos den forældre der søger om tilskuddet, og den samlede husstandsindkomst skal være lavere end 223.740 kr. pr. år.

  Der kan søges op til 1500 kr. pr barn til betaling af kontingent og 500 kr. pr. barn til indkøb af udstyr, såsom fodboldstøvler, benskinner, gymnastikdragt m.v. Derudover, kan der søges om tilskud til leje af instrumenter, hvis barnet deltager i undervisning på Dragør Musik- og Kulturskole.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede i 2018 at udvide fritidspasordningen, da den gennem et par år ikke havde givet den ønskede støtte til børn og unge. Udvidelsen betød blandt andet:

  ·        At den årlige indkomstgrænse blev sat op fra 173.801 kr. til den nuværende indkomstgrænse på lavere end 223.740 kr., således at borgere som modtager integrationsydelse, ledighedsydelse, kontakthjælp eller ressourceforløb, er berettiget til at modtage fritidspas.

  ·        At der kun udbetales beløb svarende til de faktiske udgifter, dog med et maksimalt beløb pr. barn

  ·        At der gives støtte for et kalenderår.

  ·        At støtten gives til alle børn inklusiv flygtningebørn.

  ·        At der også bevilges støtte til udstyr, herunder med maksimumbeløb på 500 kr.

  Administrationen har trukket et overblik over fordelingen af fritidspas i perioden 2019-2021:

  2019: Er der udbetalt 8 fritidspas for i alt 10.374 kr. 

  2020: Er der udbetalt 5 fritidspas for i alt 7.074 kr.

  2021: Er der udbetalt 4 fritidspas for i alt 8.000 kr.

  Størstedelen at tilskuddene dækker kontingent, efterfulgt af tilskud til udstyr og tilskud til leje af instrumenter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  10.000 kr. i budget 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 7. april 2022.

 • 5
  Ny tildelingsmodel for Klub Dragør
  Sagsid.: 22/1443

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til udkast for ny tildelingsmodel for Klub Dragør. Det foreslås af forvaltningen, at der laves en ny tildelingsmodel gældende fra budget 2023, der tager højde for Klub Dragørs nye tværinstitutionelle opgaveløsninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender principperne for en ny tildelingsmodel for Klub Dragør.
  2. at den nye tildelingsmodel for Klub Dragør træder i kraft fra 01.01.2023.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Ad 1:

  Anbefales over for ØU/KB med tilføjelsen:

  Udvalget ønsker ifm. budgettet at få belyst, hvordan de konkrete udgifter på klubområdet fordeler sig - herunder hvad der afstedkommer, at Dragør Kommune bruger dobbelt så meget pr. barn som gennemsnittet i Region Hovedstaden. Udvalget ønsker ligeledes et overblik over, i hvilket omfang klubberne benyttes - dvs. fremmøde kontra antal tilmeldte. 

  Ad 2:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Klub Dragør har de seneste år påtaget sig en række tværinstitutionelle opgaveløsninger, der ligger ud over den almene klubdrift. Det foreslås derfor, at der laves en ny tildelingsmodel for Klub Dragør, der ikke kun er afhængigt af udviklingen i medlemstal hen over året.

  De tværinstitutionelle opgaveløsninger er skolepædagoger (siden skolereformen i 2014), inklusionsindsatser (jf. vedtagne budget 2021-24) og kontaktpersonopgaver (jf. vedtagne budget 2022-25). De forskelligartede og relativt nye opgaver for Klub Dragør er beskrevet i kvalitetsrapporten for Klub Dragør (side 6-9), der blev godkendt af Skoleudvalget den 4. november 2021. Kvalitetsrapporten er vedlagt denne sag til en uddybende orientering, om de opgaver som Klub Dragør løser for børne- og ungeområdet i kommunen samlet.


  Den nuværende budgettildeling for Klub Dragør følger 100 procent udvikling i medlemstal. Det vil sige, hvis medlemstallet stiger meget et år ift. forventet, så tildeles Klub Dragør yderligere budget sidst på året – og omvendt. Det nuværende princip gør, at Klub Dragørs økonomi er meget følsom for udsving i medlemstal. I 2021 blev Klub Dragør eksempelvis trukket 1,1 mio. kr. i slutningen af året, som følge af de flere udmeldelser pga. corona og at Klub Elisenborg var lukket i store dele af året.

  Begrundelsen for at lave en ny tilskudsmodel er, at Klub Dragør nu varetager en lang række nye opgaver, hvis opgaveudførsel ikke er afhængig af medlemstal. Den foreslåede tildelingsmodel vil dog fortsat være påvirkelig af medlemstal for ca. halvdelen af budgettet, den halvdel af budgettet som vedrører de almene klub opgaver. Den nye model kan implementeres pr. 1. januar 2023. Vedhæftede tilskudsmodel er med udgangspunkt i budgettal for 2022. I foreslåede model er indsat en grundtildeling til de almene klubopgaver på 15 % for at tilsikre en stabilitet i driften af klubtilbudsopgaven.

  Som følge af budgetvedtagelse om delvis hjemtagelse af kontaktpersonopgaver er der i skrivende stund tildelt 450 t.kr. fra Børneteamets budget til eksterne leverandører til Klub Dragør til denne opgaveløsning. Når der i vedhæftede model står 450.000 kr. er det derfor, de kontaktpersonopgaver der for nuværende er vurderet kan udføres, billigere og internt igennem Klub Dragør, men dette beløb kan øges henover året, såvel som i kommende år. Det er børnesocialrådgiverne der visitere kontaktpersoner til enten eksterne leverandører (oprindelige budget i 2022 var 2,7 mio.kr.) eller via Klub Dragør, som det også fremgik på møde i BFKU d. 10.03.2022.

  Der vil fortsat være efterregulering sidst på året, december måned, der følger det gennemsnitlige antal medlemmer for året. De forskellige udgiftstyper vil ved de tekniske korrektioner blive Pris- og lønfremskrevet fra år til år.

  Tilpasning af økonomiopsætning for Klub Dragør
  Økonomiopsætningen for Klub Dragør vil samtidig tilpasses, således at udgiftsniveauet for Klub Dragør fremadrettet vil afspejle den korrekte opgaveløsning eller serviceydelse. Når Klub Dragørs budget divideres med antallet af 6-16 årige i kommunen og udgiftsniveauet generelt sammenlignes med andre kommuner fremgår det, at Klub Dragørs udgifter er væsentligt højere end andre sammenlignelige kommuner.

  En del af forklaringen herpå skyldes kontering. De 2 årsværk som Klub Dragør har medarbejdere på skolen er bogført på Klub Dragør, men vil fremadrettet blive bogført med korrekt funktion (3.22.01 folkeskole). Medarbejdere som udover deres arbejdstimer på klubberne har timer på skolerne vil fremadrettet få et lønsplit, så dele af deres løn bliver fra Klub Dragørs lønbudget og dele af lønnen bliver fra et nyt oprettet lønbudgettet oprettet til ’Skolepædagoger’, fortsat under Klub Dragør på sektor 4.

  På samme vis har Klub Dragør sammenlagt ca. 1 årsværk medarbejder i 2021, der arbejder med inklusionsindsatser på skolerne. Medarbejdere der på samme vis fremadrettet vil blive konteret med korrekt funktion (3.22.01), som en del af Klub Dragørs økonomi.

  En tredje tilretning af Klub Dragørs økonomiopsætning i KMD Opus er lønudgift til kontaktpersoner, der skal udbetales med funktion 05.28.21-007.

  Disse tilpasninger af økonomiopsætningen foretages i de tekniske korrektioner for 2023 på Klub Dragør, og har til hensigt at udgiftsniveauet for Klub Dragør bliver mere retvisende i sammenligning af serviceniveau på tværs af kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udarbejdet i samarbejde med ledelsen af Klub Dragør.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og Fritidspolitikken.
  Skolepolitikken.
  Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen 28. april 2022.

  Bilag

 • 6
  Opsamling fra Det Rådgivende Skoleorgan 29. marts 22
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Der blev afholdt møde i Det Rådgivende Skoleorgan den 29. marts 2022. Temaerne var det 9. spor, kvalitetsrapporten for skolerne og Kommuneplanen for skolevæsnet. Udvalget præsenteres for dagsorden til mødet, da referatet endnu ikke er færdigt da dagsorden til mødet i BFKU. Referatet fra mødet vil blive eftersendt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Det Rådgivende Skoleorgans møde den 29. marts blev beslutningen vedr. Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. etableringen af et 9. spor på Store Magleby skole kommende skoleår drøftet. Derudover blev også Skolevæsnets kommuneplan og kvalitetsrapport drøftet.

  Alle betragtningerne fra drøftelserne på mødet fremgår af opsamlingen, som er vedhæftet sagen som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.

  Bilag

 • 7
  Status på etablering af adgangssystem i Hollænderhallen
  Sagsid.: 21/2489

  RESUMÉ:

  Som følge af kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse i 2020 for budgetperioden 2021-2024 og efter et udvalgsønske på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 11. august 2021 om at høre Hollænderhallens foreninger og brugerråd om, hvordan de kunne forestille sig at benytte Hollænderhallen uden for den bemandede åbningstid, ønskede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget på møde den 6. oktober 2021, at der etableres et adgangskontrolsystem i Hollænderhallen, der giver adgang for skolerne og udvalgte ansvarlige foreningsmedlemmer udstyret med personlige nøglebrikker til zoneopdelt adgangskontrol i hallens forskellige områder og med registrering af nøglens brug. Administrationen har indhentet et prisoverslag og udvalget skal på baggrund af dette beslutte om der skal etableres et adgangskontrolsystem ud fra den afsatte økonomi.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atman anvender de anlægsmidler, som er afsat til at etablere et nøglesystem, så foreninger og skoler har mulighed for at komme ind i idrætshallen via omklædningsrummet i de dage/perioder/tidspunkter, hvor Hollænderhallen ellers er lukket.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Ændringsforslag fra ACV:

  Udvalget beslutter, at låsesystemet stadig skal gennemføres. Inden det iværksættes, ønskes følgende to forhold belyst:

  1. At forvaltningen sikrer, at etableringen af låsesystem er skalerbart og kan udvides generelt til resten af Hollænderhallen, hvis dette ønskes.
  2. At der til budgetseminaret udarbejdes et R skema med henblik på, om der er muligheder for at udvide låsesystemet og samtidig have mindre bemanding om aftenen/i weekenden. Er der en effektiviseringsmulighed ved at have øget selvbetjening.

  Udvalget bemærker, at der er et politisk ønske om mulighederne for øget selvbetjening i Hollænderhallen og afventer derfor endelig beslutning om iværksættelse af låsesystemet til efter budget 2023 er vedtaget.

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog i 2020 med budgetvedtagelsen for 2021-2024 at afsætte 500.000 kr. til en nøglebriksordning i Hollænderhallen. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget fremsatte efterfølgende ønske om, at høre Hollænderhallens foreninger og brugerråd om, hvilke ønsker foreningerne har til at kunne benytte Hollænderhallen uden for den bemandede åbningstid alle årets dage, såfremt der blev etableret adgang for udvalgte ansvarshavende foreningsmedlemmer udstyret med personlige nøglebrikker.

  Man modtog i alt 9 besvarelser, heraf 6 der tilkendegav et ønske om at gøre brug af Hollænderhallen i perioder, hvor hallen ellers er lukket. Ud fra de fremkomne ansøgninger vurderede administrationen, at en mindre omlægning af medarbejdernes arbejdstid samt en nøglebriksløsning med adgang gennem omklædningsrummene til halområdet, ville give mulighed for at imødekomme alle de fremkomne ønsker og ønsker af tilsvarende karakter.

  Det blev efterfølgende i udvalget besluttet, at der etableres et adgangskontrolsystem i en lidt større løsning, der giver adgang for skolerne og udvalgte ansvarlige foreningsmedlemmer udstyret med personlige nøglebrikker til zoneopdelt adgangskontrol i alle hallens forskellige områder og med registrering af nøglebrikkens brug.

  *Rapport fra brugerundersøgelsen er vedlagt som bilag.

  Overslag på etablering af adgangskontrolsystem

  Administrationen har indhentet et overslag på i alt 774.045 kr. for 31 terminaler/døre, eksklusiv udgifter til opkobling, hvilket korresponderer med den politiske beslutning den 6. oktober 2021. Nedenstående er overslagspriser på de forskellige elementer der skal til for at kunne etablere et adgangskontrolsystem jf. udvalgets ønske:

  Elektriske låse: 220.000 kr.

  Kabeltræk: 233.045 kr.

  Terminaler: 321.000 kr.

  Opkobling: 100.000 kr.

  *Opkobling: Det specifikke beløb afklares først ved en endelig konkret tilbudsgivning. Men programmering af integration (opkobling) kan koste op til 100.000 kr.

  Den ønskede løsning til ca. 775.000 kr. er således ikke mulig inden for de afsatte budgetmidler. Administrationen har afsøgt mulighederne for at finde de manglende midler til finansiering af projektet i andre anlægspuljer, men dette er ikke en mulighed. Derfor foreslår administrationen at man anvender de anlægsmidler, som allerede er afsat på 500.000 kr., til at etablere et nøglesystem, der imødekommer foreningernes ønsker, men holdes inden for budgetrammen. Et sådan løsningsforslag er beskrevet under pkt. 2 på BFKU-mødet den 11. august 2021, og med det forslag er det muligt at etablere et nøglebrikssystem, hvor foreninger og skoler har mulighed for at komme ind i idrætshallen via omklædningsrummene i de perioder, hvor Hollænderhallen ellers ville være lukket, hvilket også var det oprindelige politiske ønske.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.

  Bilag

 • 8
  Orienteringssag - Ungeprofilundersøgelsen skoleåret 2021/22
  Sagsid.: 21/1125

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for udvalgte resultater af Ungeprofilundersøgelsen for skoleåret 2021/22. Undersøgelsen giver et unikt indblik i 7.-10. klassernes hverdag og ungdomsliv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ungeprofilundersøgelsen er lavet sammen med BørnUngeLiv, der er et landsdækkende initiativ for kommunerne. Sidst der blev lavet en Ungeprofilundersøgelse i Dragør var for 5 år siden. Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Med Ungeprofilundersøgelsen får de unge et talerør, og skoler og kommuner får ny og aktuel viden om unges hverdagsliv. Kommunen og skolen kan bruge resultaterne fra undersøgelsen til at styrke indsatser på skolen og i kommunen, hvilket kan bidrage til at styrke de unges sundhed og trivsel.
   

  I skoleåret 2021/22 gennemførte 45 af 98 kommuner Ungeprofilundersøgelsen i udskolingen. På landsniveau besvarede 46.426 elever og i region Hovedstaden bevarede 16.202 elever fra udskolingen. I Dragør besvarede samtlige 7., 8. 9. og 10. klasser undersøgelsen i november 2021 i undervisningstiden. I alt besvarede 511 udskolingselever undersøgelsen.

  •          Dragør Skole 7.-9. klasse 110 besvarelser.

  •          Nordstrandskolen 7.-9. klasse 185 besvarelser.

  •          St. Magleby Skole 7.-9. klasse 183 besvarelser.

  •          10. klasserne 33 besvarelser.


  Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem udskolingslederne på hver af de tre skoler, forvaltningen, SSP og Sundhedsplejen. Parterne har forud for undersøgelsen udvalgt relevante spørgsmål, forældre er oplyst om at undersøgelsen foretages (oplysningspligt), gennemført undersøgelsen ude i alle klasseværelser, samt efterfølgende fortolket og udvalgt resultater.

  Da forældre til alle elever blev oplyst om, at Ungeprofilundersøgelsen skulle gennemføres var der ikke nogen forældre, der afmeldte deres børn forinden.

  Resultater af 10. klassernes besvarelse fremgår ikke af de udvalgte resultater, da 7.-9. klasserne i BørnUngeLiv’s opsætning fremgår selvstændigt. Hvorfor 10. klassernes resultater ikke fremhæves offentligt grundet de relativt få antal besvarelser. Vedhæftet som bilag er ’Udvalgte resultater af Ungeprofilundersøgelsen 2021’.

  Sammenfatning af resultater

  • Unge i Dragør har en senere alkohol debut sammenlignet med Region Hovedstaden og hele landet.
  • 9. klasserne i Dragør drikker til gengæld mere alkohol end en gennemsnitlig 9. klasse, når de først er begyndt at drikke.
  • Alkoholkulturen slår igennem i 9. klasse, hvor de fleste elever får lov til at drikke af deres forældre.
  • Udskolingseleverne ryger væsentligt mindre end for 5 år siden, og der er færre fra Dragør som ryger cigaretter sammenlignet med Regionen Hovedstaden.
  • Andelen i udskolingsårgangen som har prøvet at ryge hash er mindre end for 5 år siden, og i 9. klasserne har halvt så mange fra Dragør prøvet at ryge hash sammenlignet med en gennemsnitlig 9. klasses årgang.
  • Flere unge fra Dragør har et aktivt fritidsliv i sportsforeninger eller –klubber sammenlignet med hele landet. Udskolingseleverne føler desuden, i højere grad end på landsplan, at de deltager i de fritidsaktiviteter, de kunne tænke sig.
  • 10 % af eleverne oplever ikke, at de har en ven at gå til, hvis noget går dem på eller de er kede af det. Et tal som var 6 % for 5 år siden. Det vidner derfor om, at der er et særligt behov for trivselsindsatser og mod ensomhed efter corona.


  Foruden de udvalgte resultater der forelægges offentligt ved dette bilag anvendes specifikke data af fagpersoner på tværs af skoler, SSP, PPR, Klub, og af Børnesocialrådgivere til at give et indblik i ungdommens helbred, alkoholvaner mv. Resultater på klasseniveau deles af hensyn til personfølsomheden kun med fagpersoner, for hvem informationen er relevant.

  Resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen anvendes eksempelvis konkret i det koordinerede SSP-samarbejde ’Klar Livet projektet’, der er et samarbejde mellem kommunerne på Vestegnen og Sydamager. Netværkssamarbejdet har været i gang i to år, varer frem til 2030 og data om ungdomsårgangens alkoholvaner, rygevaner mv. er essentielt i forhold til indsatser, der prioriteres i regionen såvel som lokalt i Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Oplysningspligt til forældre af elever om Ungeprofilundersøgelsen og databeskyttelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022.
  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.

  Bilag

 • 9
  Orienteringssag - Forlænget åbningstid i Hollænderhallen og Svømmehallen
  Sagsid.: 21/1059

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteres her for et overblik over besøgs-/billetsalget i den forlængede åbningsperiode i Hollænderhallen og Svømmehallen i sommeren 2021 samt for åbningsplanen for 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 8. april 2021 at forlænge indendørssæsonen i Hollænderhallen og svømmehallen. Beslutningen blev taget på baggrund af henvendelser fra Dragør Svømmeklub samt øvrige af Hollænderhallens brugere vedrørende ønske om at forlænge sæsonen i kølvandet på Corona, som foreningslivet var svært påvirket af.

  Hollænderhallen holder normalt sommerlukket 2 uger før skolernes sommerferie og åbner igen samtidig med skolerne. Sommerlukningen anvendes til at personalet afholder ferie og at der i denne periode kan laves reparationer og vedligehold m.m. af halområderne.

  I 2021 besluttede man at åbningstiden i både Hollænderhallen og Kongelundshallen skulle forlænges til og med den sidste uge af skoleåret og at der i den første uge af skolernes sommerferie skulle holdes åbent i svømmehallen fra 10-16 (42 timer ugentligt eller mindre) for offentligheden. Dertil besluttede kommunalbestyrelsen, at den forlængede åbningstid skulle finansieres inden for Hollænderhallens egen ramme inklusiv bygningsdrift.

  Økonomi – personaleudgifter

  En gennemsnitlig timepris for hvad det vil koste at leje hallen/svømmehallen for en forening i en time er: 275 kr.

  Hvis idrætshallen i hollænderhallen forlænges for foreningerne kræver dette, at der er en halmedarbejder i hele åbningstiden. Denne er 91 timer på en uge. Dette vil sige, at en enkelt uges forlænget åbningsperiode koster 25.025 kr. (275 kr.* 91 timer).

  Hvis svømmehallens åbningstid skal forlænges for foreninger, kræves det, at der er en livredder tilstede i hele åbningstiden. Denne er 50,5 timer om ugen. Dette vil sige, at en enkelt uges forlænget åbningsperiode for foreninger koster 13.888 kr. (275 kr. * 50,5 timer).

  Derudover vil det være nødvendigt at afsætte ressourcer til rengøring, der under normale omstændigheder klares i den offentlige åbningstid, hvor der er flere personaler tilstede. Der skal således afsættes 37,5 timer til rengøring a 275 kr. pr time, svarende til 10.303 kr. om ugen.

  Samlet vil det koste 24.200 kr. om ugen af forlænge åbningstiden i svømmehallen for foreninger.

  Forlænget sæson i svømmehallen for offentligheden

  I svømmehallen er det et krav at der er flere livreddere på arbejde på samme tid i den offentlige åbningstid. Denne gennemsnitlige timepris ved offentlig åbning er derfor: 1.671 kr.

  Hvis svømmehallen skal forlænges for offentligheden, og den offentlig åbningstid er på 42 timer om ugen, vil det koste 70.182 kr. om ugen (1.671 kr. * 42 timer).

  Besøgstal i den forlængede åbningsperiode 2021

  Dragør Svømmehal havde i 2019 et dagligt gennemsnitligt besøgstal på 152 personer i højsæsonen (uge 43-45) og 82 personer i lavsæsonen (uge 49-51). I sommeren 2021 var der i gennemsnit et dagligt besøgstal på 16 personer i de uger hvor der blev holdt ekstraordinært åbent. 

  Grundet de lange nedlukningsperioder havde Hollænderhallen mulighed for at ophobe en del medarbejdertimer, der kunne bruges ”gratis” på de 3 uger hvor det var blevet vedtaget, at man skulle holde ekstraordinært åbent. Dermed havde dette indflydelse på den faktiske udgift, som en ekstraordinær åbningsperiode ellers ville have medført, som skitseret ovenfor.

  I år holdes der lukket fra den 11. juni – 7. august 2022. Vedlagt er åbningsplan for Hollænderhallen, Kongelundshallen og Svømmehallen for 2021-2022, som følger den almindelige åbningstid.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se vedlagte bilag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.

  Bilag

 • 10
  Orienteringssag - Opgørelse af henvendelser til gratis psykologhjælp ordning for unge mellem 15 og 25 år
  Sagsid.: 21/700

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges en status på ordningen om åben psykologisk rådgivning for unge mellem 15 og 25 år, der blev oprettet i Dragør Kommune i foråret 2019. Det følger af projektplanen, at udvalget orienteres om ordningen i foråret 2022. Udvalget orienteres desuden om udmøntningen af ekstra midler afsat på budget 2022 til psykologisk rådgivning for unge.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommune har unge mellem 15 og 25 år siden midten af 2019 kunnet henvende sig via et telefon nr. og få tilbudt gratis, anonym psykologisk rådgivning i Dragør. Ordningen var dog på pause i perioden december 2019 - august 2020.

  Ordningen blev til på baggrund af beslutning af Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019, om at der skulle etableres et åbent, anonymt rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år.
   

  Den åbne, anonyme rådgivning består af:

  • telefonisk screening og rådgivning
  • mulighed for personligt fremmøde til screening og rådgivning
  • mulighed for rådgivningsforløb på én til fem samtaler
  • støtte til brobygning til andre regionale eller kommunale tilbud ved behov herfor.

  Det står indskrevet i projektbeskrivelse for ordningen, at der skal gives en status politisk i foråret 2022, samt at det i oktober 2022 skal tages stilling til, om ordningen ønskes at blive gjort permanent eller om ordningen skal nedlægges ved årets udgang. Vedlagt som lukket bilag til sagen er en opgørelse over henvendelser på ordningen pr. februar 2022.

  I november måned 2021 blev SSAU og BFKU forelagt resultater af en brugerevaluering. Brugerundersøgelsen er udfyldt af unge som har henvendt sig på ordningen siden ordningens begyndelse, og undersøgelsen er vedlagt denne sagsfremstilling til generel orientering om ordningen for udvalget, vedlagt som bilag er desuden en flyer lavet for at udbrede kendskab til ordningen.

  Udmøntning af ekstra midler til psykologindsats i Ungecenter Tårnby i 2022

  På budgetaftalen 2022-25 blev der afsat 25.000 kr., der skal øge mulighed for psykologhjælp for unge i Dragør. Det er aftalt med Ungecenter Tårnby, at midlerne vil indgå i indsatsen for unge fra Dragør som kan have gavn af ungecenterets psykologtilbud i tilknytning til rådgivningsforløb for studie- og jobparathed.

  Det oplyses af Ungecenter Tårnby, at der pt er 17 unge som får uddannelseshjælp (og er på offentligydelse) fra Dragør, hvoraf 7 er på særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU). Der skelnes generelt ikke mellem Dragør og Tårnby unge i forbindelse med psykologhjælp, men der tilbydes forløb for alle unge, der har behov. Ungecenterets psykologforløb kan både være individuel og gruppe samtale.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat budget til den gratis psykologrådgivning for unge mellem 15 og 25 år i årene frem på sektor 6b (Børneteam). I 2022-2025 er der på budget afsat 125 t.kr. om året. Det oprindelige beløb på ordningen var 150 t.kr., men ved budgetvedtagelse af budget 2022-25 blev budgettet tilpasset forbruget og reduceret med 25 t.kr.

  De ekstra tilførte midler af 25.000 kr. i 2022 overføres fra Center fra Børn, Skole og Kultur til Ungecenter Tårnby i april 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.

  Bilag

 • 11
  Orienteringssag - Venteliste til dagtilbud pr. april 2022
  Sagsid.: 21/3190

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om venteliste i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området pr. april 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU besluttede den 11. august 2021, at ventelisten til 0-5 årsområdet skulle lukkes for udefrakommende børn i tre måneder grundet manglende kapacitet på dagtilbudsområdet. Siden har udvalget forlænget perioden på møde den 3. november 2021 samt den 12. januar 2022. Ventelisten er lukket for udefrakommende til og med den 12. maj 2022.

  Det næste møde i BFKU er den 12. maj, og udvalget skal derfor næste gang tage stilling til, om ventelisten skal forblive lukket for udefrakommende i yderligere tre måneder.

  Udvalget har fremsat ønske om en månedlig orientering om forholdet mellem børn på venteliste til et 0-5 års dagtilbud i forhold til kapaciteten på området. Denne orientering om status på kapacitet og ventelister på dagtilbudsområdet er kendte tal pr. april 2022.

  Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2022

  Blandt andet på baggrund af landsdækkende anbefalinger om børne m2 og egen kapacitetsanalyse (politisk behandlet i april 2019), er der lavet normeringer for dagtilbudsområdet i Dragør kommune, der sammenholdt med tal fra befolkningsprognoserne fremskrives år for år.

  I april 2022 er der på vuggestuer ’normeret’ 206 pladser, og der er indskrevet 220 børn. Det er 14 børn mere end der er ’normeret’ til. 

  I april 2022 er der for dagplejerne ’normeret’ 28 pladser, og der er 28 indmeldte børn.

  I april 2022 er der for børnehaverne ’normeret’ 374, og der er indmeldt 423 børn. Det er 49 børn mere end deres ’normering’.

  Venteliste til 0-2 års området pr. 30.04

  Der er 22 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 30.04., som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

  Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato 30.04, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 0-2 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er herudover 13 børn som allerede er indmeldt i en institution, men som ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue eller dagpleje. Da de fleste er indmeldt i kommunens egne dagtilbud, vil det frigive en plads, hvis disse børn bliver flyttet til en anden kommunal institution.

  Der er et barn, der er indmeldt i privat institution, som ikke frigiver en plads, hvis barnet indskrives i kommunal institution.

  Samlet set ønsker 35 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

  Venteliste 3-5 års området pr. 30.04

  Der er 5 børn på venteliste til børnehave i Dragør Kommune, som ikke er indskrevet i dagtilbud og ønsker en specifik plads. 

  Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 30.04, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 3-5 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er 11 børn, som er indmeldt i anden børnehave, men som har indgivet ønske om at flytte til en kommunal børnehave i Dragør Kommune.

  5 af disse børn går i en børnehave i en anden kommune, og et barn går i en privat institution.

  Der er i alt 5 børn, som er indmeldt i vores kommunale institutioner, som ønsker en anden institution. De 6 børn, som er indmeldt i anden kommune og privat institution, vil ikke frigive en plads, hvis de indskrives i vores kommunale institutioner.

  Samlet set ønsker 16 børn på 3-5 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 - 6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.

  Bilag

 • 12
  Orienteringssag - Frigivelse af midler til skolerne
  Sagsid.: 21/532

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om at der er anmodet om en frigivelse af midler til sikring af skolerne

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet 2022 er der blevet afsat 257.000 kr. til sikring af skolerne. Midlerne skal anvendes i 2022.

  Baggrund

  I 2020/21 nedsatte administrationen en tværgående arbejdsgruppe vedr. sikring af skolerne. I arbejdsgruppen var der repræsentanter fra Skolerne, Klub Dragør, SSP og nærpolitiet. Formålet med arbejdsgruppen var at se på, hvordan det var muligt at forebygge hærværk og deslige på kommunens Skoler og Klubber.

  Gennemgang af skolerne

  Alle repræsentanterne i arbejdsgruppen har haft mulighed for at gennemgå deres bygninger med tyverienheden fra Københavns politi. På baggrund af denne gennemgang er der indhentet tilbud på lys og alarm, der kan skabe en sikring af skolerne.

  Følgende etableres og fornyes:

  Nordstrand skolen

  Lys:

  • Levering og montering af lampe der monteres på stolpe ved/mod bålhytte (ved diget) montering af sensor for denne med gitter foran
  • Levering og montering af to lamper med indbygget sensor ved dalen. Bliver sat op med gitter foran (dalen)
  • Levering af tre lamper ved boldbane monteres på eksisterende lamper

  Dragør Skole

  Alarm:

  • Etablering af Alarmsystem, udgifterne til driften af dette  varetages fremadrettet af skolen, som på de øvrige skoler og institutioner i kommunen.
    

  Lys:

  • To stk. lamper monteres på/over scene tænder på sensor
  • To stk. armaturer etableres på ved ud mod kirkestigen modsat gymnastiksal i
  • smedefabrikeret hus (sensor)
  • En lampe monteres omkring hovedindgang og giver en grundbelysning
  • omkring boldbane - denne monteres på eksisterende skumringsrelæ

  Store Magleby Skole

  Lys

  • Udskift af lampehoveder på p-plads 1:1
  • Montering af fire lamper mod cykelparkering/gård
  • Lys bag skole på de grønne områder seks stk. Lyset tændes på bevægelses
  • Lys på gul bygning (tulipan) tre lamper på arm i højde
  • Skift af en lampe i gammel gård

  Administrationen har indhentet tilbud i på arbejderne. Det forventes, at de kan udføres i løbet af foråret 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 7. april 2022.

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Lisbeth Dam Larsen (A) mindede udvalget om, at der nu kan indmeldes ønsker til analyser og RAD-skemaer, som kan leveres videre til ØU.

  Theis Guldbech (C) spurgte til leder på Halvejen.

  Theis Guldbech (C) spurgte til skillevæg i Nordstrandsskolens idrætshal.

  Annette Nyvang (T) spurgte til Ukrainespørgsmål.

  Annette Nyvang (T) spurgte til situationen i Sølyst.