Skip navigationen

Referat

Torsdag den 12. maj 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen, Lisbeth Dam Larsen (A), Mia Tang (C), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Punkt 11 tages af dagsorden.
Godkendt.
Helle Barth (V)var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V)
 • 1
  Besøg af Hollænderhallens halinspektør
  Sagsid.: 22/3031

  RESUMÉ:

  Hollænderhallen deltager på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter Hollænderhallens oplæg.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Drøftet.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Henover foråret inviteres alle kulturledere enkeltvis til besøg på Børne-, Kultur- og Fritidsudvalgets møder. På dette møde deltager Hollænderhallens halinspektør Steen Jørgensen.

  Udgangspunktet for besøget er blandt andet at give udvalget et indblik i tiden efter Corona, organisationsændring og personalesituation på området samt at fortælle om Hollænderhallens nye brugerråd og deres visioner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

 • 2
  Orientering om skoleområdet
  Sagsid.: 19/3709

  RESUMÉ:

  Udvalget får en orientering om skoleområdet og mødes med skolelederne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skolelederne deltager på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møder to gange om året. Ved disse møder får Børne-, Fritids- og Kulturudvalget en orientering om skoleområdet. Ved dette møde orienteres udvalget om følgende emne:

  • Præsentation af skoleområdet, herunder skolernes planer for det kommende skoleår
  • Skolepolitik

  (Se punkt 5 på dagsorden)

  https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/moeder-i-tidligere-udvalg/skoleudvalgets-moeder/2021-04-08-1900-1288-10/

  • Kvalitetsrapport for skoleområdet


  (Se punkt 10 på dagsorden)

  https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/boerne-fritids-og-kulturudvalgets-moeder/2022-03-10-1700-1486/

  LOVE/REGLER:
   

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Bilag

 • 3
  Handleplan for merforbrug på sektor 3
  Sagsid.: 22/3033

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2022 besluttet, at ”forvaltningen indhenter det aktuelle merforbrug, og at henholdsvis Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds sikrer, at handleplan for indhentning af merforbruget finder sted, og foretager de fornødne politiske prioriteringer.”  Administrationen forventer et merforbrug på skoleområdet, sektor 3, og foreslår på denne baggrund nedenstående handleplan for at imødekomme denne udvikling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender handleplanen for at imødekomme det forventede merforbrug på sektor 3.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  For stemte: 4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på sektor 3 ved månedsopfølgning pr. marts 2022.

  Det er et forventet merforbrug på 1,4 % af den samlede forventede budgetramme på sektor 3 på 170 mio. kr. i 2022.

  Grunden til at der forventes et merforbrug er stigende udgifter til specialundervisningsområdet, herunder udgifter til specialskolekørsel. Hvis vi anser det forventede resultat herfor isoleret set på sektor 3 forventes ved opgørelse ved 1. kvartal et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr.

  Korr. budget

  Forv. resultat (merforbrug)

  Specialskoler

  10.673.655

  903.657

  Behandlingsskoler undervisning inkl. anbragte

  6.457.431

  1.515.084

  Specialskole kørsel

  1.062.304

  783.696

  Forventet merforbrug total

  3.202.437

  Der er andre steder på sektor 3, hvor der isoleret set er et forventet mindreforbrug og forvaltningen forsøger også at imødekomme merforbruget med tiltag, der kan gøres inden for området ved 1. kvartal. Det er vedrører ved opgørelse pr. 1. kvartal posterne:
   

  • Der forventes et mindre forbrug på fællesudgifter skolevæsen på 0,6 mio. kr.
  • Der forventet et mindre forbrug på Fælles SFO på 0,2 mio. kr. som følge af flere forældreindtægter og færre udgifter til fripladstilskud end budgetteret.


  Forventet merforbrug på kørslen af ny kørselsudbyder kan henføres til, at der generelt er flere børn som har fået visiteret befordring, når de går på special- eller behandlingsskole. Der er i marts-april lavet tiltag i forhåbning om at nedbringe den forventede årlige udgift. Der er bl.a. udsendt foldere til forældre med børn på specialiserede undervisningsområde som kører med kørselsudbyder med specifik information om afmelding af kørsler, dette med henblik på at nedbringe ’spildte kørsler’ i det daglige. Der er desuden i samarbejde med kørselsudbyder fortsat opmærksomhed på sikre samkørsel, hvor det er muligt, for herved at opnå en mindre gennemsnitlig udgift pr. elev. Når to børn eksempelvis kører sammen får kørselsudbyder 15 % af for andet barn af, hvad en kørsel ellers koster til den aftalte faste pris pr. kørsel jf. kørselsudbud.
   

  I forhold til forventede merforbrug til specialundervisningstilbud bør det, i denne sammenhæng, nævnes at der ikke er visiteret til specialundervisningsområdet, budgetomplacering til egne skoler (egne integrerede) eller behandlingsskoler, så vel som specialskole kørsel endnu for de sidste 3 mdr. af året 2022. Der forventes derfor at komme yderligere udgifter til det specialiserede børnerområde i løbet af 2022. Vedlagt er som bilag en oversigt over nuværende indregnede helårselever på det specialiserede børneområde i perioden.

  Kompenserende handleplan for merforbrug

  Det forventes at skolerne gennemfører kompenserende tiltag ved at lave et mindreforbrug på 2 %, der kan holdes inden for overførselsadgang for efterfølgende år.
   

  2 % af korr. budget 2022

  Nordstrandskolen inkl. SFO

  1.090.000

  Dragør Skole inkl. SFO

  780.000

  St. Magleby Skole inkl. SFO

  1.066.000

  total

  2.936.000


  Skolelederne og administrationen vil hver måned følge op på det forventede samlede forbrug for 2022 og vil henvende sig til udvalget igen, hvis der viser sig behov for mere indgribende kompenserende foranstaltninger. I yderste konsekvens vil merforbruget bliver indhentet via en rammebesparelse på sektoren.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen vil påvirke skolernes økonomiske handlerum herunder mulighed for nyansættelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 4
  Handleplan for merforbrug på sektor 5
  Sagsid.: 22/3033

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2022 besluttet, at ”forvaltningen indhenter det aktuelle merforbrug, og at henholdsvis Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds sikrer, at handleplan for indhentning af merforbruget finder sted, og foretager de fornødne politiske prioriteringer.”  Administrationen forventer et merforbrug på dagtilbudsområdet, sektor 5, og foreslår på denne baggrund nedenstående handleplan for at imødekomme denne udvikling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget drøfter foreslåede scenarier for handleplan på dagtilbudsområdet.
  2. at udvalget godkender en handleplan for at området samlet imødekommer overført merforbrug fra forrige regnskabsår.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Ad 1:

  Drøftet.

  Ad 2:

  Afstemning om scenarie 2:

  For stemte: 1 (A)

  Imod stemte: 5 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om scenarie 1:

  For stemte: 5 (C+T+V)

  Imod stemte: 1 (A)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af beslutning om at overfører, det generede merforbrug fra to dagtilbudsinstitutioner i 2021 på samlet 3,3 mio. kr., bedes udvalget forholde sig til, hvordan det overførte merforbrug håndteres på dagtilbudsområdet.

  Overført merforbrug, Halvejen

            1.498.000

  Overført merforbrug, Sølyst

            1.838.000

  Total

  3.336.000


  Det skal desuden nævnes for sektor 5 i 2022, at der herudover forventes at blive genereret et merforbrug på grund af mellemkommunal refusion på 1,0 mio. kr. samt hertil forventede udgift ved det stigende børnetal, der afregnes med kassen jf. ressourcetildelingsmodellen.
   

  Administrationen foreslår på denne baggrund, at der vedtages en handleplan som kompenserende tiltag mod økonomiske udvikling for dagtilbudsområdet grundet overførselssagen. Der foreslås to scenarier som udvalget bedes drøfte.

  Scenarie 1 (toårig):

  I 2022 findes samlet 1,8 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager hvert med 2 % af deres oprindelige budget, mens øvrige institutioner finder 1,75 % af deres oprindelige budget, ved at forvaltningens centrale midler til møder og kurser på dagtilbudsområdet inddrages (20 t.kr.), Støttekorpset finder 400 t.kr. samt at øvrige overførte mindre forbrug fra regnskabsår 2021 inddrages (samlet 337 t.kr.) hvoraf sidste ville påvirke Støttekorpset, Sansehuset, Harevænget og et mindre beløb på Køjevænget. Desuden foreslås 200 t.kr. fundet via anlægsmidler.

  I 2023 findes samlet 1,5 mio. kr. ved følgende tiltag: Sølyst og Halvejen bidrager med hver 2,75 % af budgettet, mens øvrige institutioner bidrager med 1,75 % af oprindelige budget 2022, samt at Støttekorpset finder 248 t.kr.


  Scenarie 2 (treårig):
  I 2022 findes samlet 1,6 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager med 2 % af deres oprindelige budget i 2022, mens institutioner på dagtilbudsområdet bidrager med 1,5 % af deres oprindelige budget i 2022. Støttekorpset bidrager med 400 t.kr. Trefjerdedele af overført mindre forbrug fra 2021 inddrages (samlet 262 t.kr. hvilket rammer Støttekorpset, Sansehuset, Harevænget og et mindre beløb på Køjevænget). Desuden foreslås 200 t.kr. fundet via anlægsmidler.

  I 2023 findes samlet 0,9 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager med 1,5 % af det oprindelige budget i 2022, øvrige institutioner 1 % af deres oprindelige budget 2022 og Støttekorpset 200 t.kr.

  I 2024 findes samlet 0,8 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager med 1,5 % af det oprindelige budget i 2022, øvrige institutioner 1 % af deres oprindelige budget 2022 og Støttekorpset 100 t.kr.

  Merforbruget fra 2021 kan delvist tilskrives, at der blev oprettet en ekstra vuggestuegruppe på Sølyst i 2021, der resulterede i udgifter til istandsættelse af fysiske rammer. Da Sølyst ikke modtog anlægsudgifter til denne opgave, er derfor indskrevet i begge scenarier, at der fra fælles anlægsmidler bidrages med 200 t.kr.

  Det påpeges desuden at merforbrug over 2 % i dette tilfælde er overført for de to institutioner, samtidig med at institutionen Sansehuset ikke fik overført mindre forbrug over 2 %. Sansehuset fik fra 2021 til 2022 overført 109 t.kr. ud af et samlet mindre forbrug på 243 t.kr. i 2021. Det overførte mindre forbrug på 109 t.kr. forventes dog inddraget i begge foreslåede scenarier.

  Begge foreslåede scenarier vil indhente det generede merforbrug fra 2021, der er overføres til kommende budgetår.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen vil påvirke institutionernes økonomiske handlerum generelt herunder kunne påvirke mulighed for nye ansættelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Begge scenarier er drøftet i ledelsesgruppen på dagtilbudsområdet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0-6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 5
  Museum Amagers årsregnskab 2021
  Sagsid.: 16/2793

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til Museum Amager godkende årsregnskabet, som her fremlægges for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Museum Amagers årsregnskab 2021.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

  Dragør Kommune er Museum Amagers hovedtilskudsyder og skal derfor godkende årsregnskabet.

  Administrationen har gennemgået årsregnskabet og anbefaler at det godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Se sagsfremstilling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Bilag

 • 6
  Ny selvstændig tildelingsmodel for kommunens 10. klassestilbud
  Sagsid.: 22/2357

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår i samarbejde med Nordstrandskolen, at der vedtages en selvstændig ressourcetildelingsmodel for kommunens 10. klassestilbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at principper for en selvstændig tildeling af kommunens 10. klassestilbud sendes i høring hos relevante parter.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Godkendt til høring.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nuværende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 22.11.2018 med ikrafttrædelse fra budget 2020. Administrationen foreslår i samarbejde med skolerne, at der udarbejdes en selvstændig budgettildeling for kommunens 10. klassestilbud, og at nærværende dokument vil fungerer som et tillæg til eksisterende budgettildelingsmodel på folkeskoleområdet. Godkendes den foreslåede tildelingsmodel vil det være et tillæg til folkeskolernes budgettildeling i Dragør Kommune.
   

  Formålet med at oprette en selvstændig budgettildeling for 10. klasserne er, at Nordstrandskolens øvrige budget ikke skal belastes af, at kommunens 10. klassestilbud er placeret på Nordstrandskolen. For Nordstrandskolen er der eksempelvis i nuværende praksis en ubekendt faktor i, at der typisk kommer 10. klasses elever til inde i skoleåret, samtidig med at skolen tildeles midler ud fra elevtal pr. 5/9 (med skæringsdatoen 10/10 for at imødekomme ændringer). Der kan dog omvendt også være nogle som dropper ud af 10. klasse i Dragør i samme periode. Aktuelt tildeles Nordstrandskolen budget til 10. klasserne ud fra elevantal, ligesom skolerne i øvrigt tildeles midler ud fra elevantal. Da 10. klasserne historisk er klasser med færre elever end almindeligvis tildeles Nordstrandskolen derfor færre midler til at drive de nuværende to 10. klasser, dette samtidigt med at der for 10. klasserne er en øget udgift til aktiviteter/ture end almindelige 0.-9. klasser.

  En fordel ved at 10. klasserne har en selvstændig finansiering, der kører uden om den øvrige budgettildeling til folkeskolerne er derfor, at der er selvstændigt budget til aktiviteter og øvrig drift af 10. klasserne, der ligger fast og udover skolens drift. Med den nye selvstændige tildelingsmodel for 10. klasserne bidrager alle tre skoler desuden ligeligt til kommunens 10. klassestilbud.


  Såfremt den foreslåede model vedtages er det med ikrafttrædelse fra budget 2023.

  En fast tildeling til to klasser

  Det foreslås at der fra 2023 tildeles budget til driften af to 10. klasser, ud fra hvad den gennemsnitlige udgift til én klasse er på skolerne det pågældende år. I modsætning til skolernes budgettildelingsmodel fordeles midler altså ikke ud fra antal elever pr. 5/9 året forinden, men fast til drift af to 10. klasser.

  Det foreslås desuden, at der afsættes ekstra midler til drift, tillæg til ledelsestid for Nordstrandskolen, at ejendomsudgifter tages af i forvejen beregnede ejendomsudgifter Nordstrandskolens matrikel, samt at der tilføjes et incitament til at lave et attraktivitet 10. klassestilbud ved at få ekstra tildeling pr. elev over 40 10. klasses elever. Se vedlagt som bilag principper for ny tildelingsmodel for 10. klasserne.


  Udkast til principper for den selvstændige tildeling til 10. klasserne er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Børn, Skole og Kultur, Økonomiafdelingen og Nordstrandskolen.

  Forventet betydning for folkeskolernes øvrige tildeling

  Såfremt den forelagte tildelingsmodel vedtages vil Nordstrandskolen ikke længere indirekte finansiere 10. klassestilbuddet delvist ud af skolens budget, men alle skoler vil ligeligt bidrage til tilbuddet. Dette ville resulterer i, at der vil være færre midler at fordele til folkeskolerne, når der afsættes budget til to faste 10. klasser som tages ud af skolernes øvrige tildeling. Samtidig udgår dog, i forhold til den variable fordeling til folkeskolerne, de elever som går i 10. klasse, hvorfor beløbet pr. elev derimod vil stige. Der er nuværende 41 elever i 10. klasse.

  Med udgangspunkt i tal for budget 2022, det vil sige antaget at den foreslåede model var trådt i kraft i 2022, anslås det at der ville have været tildelt 103 t.kr. færre midler til Dragør Skole og 152 t.kr. færre midler til St. Magleby Skole ved budgetårets start i 2022.

  Samtidig ville Nordstrandskolens budget deles op i Nordstrandskolen (0. – 9. klasse) og 10. klassecenteret (10. klasser), hvormed Nordstrandskolen med 2022-tal isoleret set ville have fået 2.379 t.kr. færre midler tildelt, for at 10. klassecenteret havde fået tildelt 2.635 t.kr. i budget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke for kommunen nogen ekstra udgift forbundet med vedtagelse af modellen, da det er en udgiftsneutral model, der omfordeler eksisterende budgetter på skoleområdet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til tildelingsmodellen sendes i offentlig høring i perioden 13. maj – 24. juni og sendes direkte til skolebestyrelserne på de tre skoler. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vil på mødet i august behandle indkomne høringsvar og tage stilling til om modellen kan anbefales over for Økonomiudvalget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Bilag

 • 7
  Lukning af venteliste og orientering om venteliste til dagtilbud pr. maj 2022
  Sagsid.: 21/3190

  RESUMÉ:

  Center for Børn, Skole og Kultur anbefaler, at venteliste til 0-6 års dagtilbud forbliver lukket for udefrakommende børn i yderligere tre måneder. Udvalget orienteres desuden om ventelisten i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området pr. maj 2022

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at venteliste for udefrakommende forbliver lukket yderligere tre måneder.
  2. at orienteringen om venteliste på dagtilbudsområdet pr. maj 2022 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU besluttede den 11. august 2021, at ventelisten til 0-5 årsområdet skulle lukkes for udefrakommende børn i tre måneder grundet manglende kapacitet på dagtilbudsområdet. Siden har udvalget forlænget perioden på møde den 3. november 2021 samt den 12. januar 2022. Ventelisten er lukket for udefrakommende til og med den 12. maj 2022.

  Det næste møde i BFKU er den 12. maj, og udvalget skal derfor næste gang tage stilling til, om ventelisten skal forblive lukket for udefrakommende i yderligere tre måneder.

  Udvalget har fremsat ønske om en månedlig orientering om forholdet mellem børn på venteliste til et 0-5 års dagtilbud i forhold til kapaciteten på området. Denne orientering om status på kapacitet og ventelister på dagtilbudsområdet er kendte tal pr. maj 2022.

  Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2022

  Blandt andet på baggrund af landsdækkende anbefalinger om børne m2 og egen kapacitetsanalyse (politisk behandlet i april 2019), er der lavet normeringer for dagtilbudsområdet i Dragør kommune, der sammenholdt med tal fra befolkningsprognoserne fremskrives år for år.

  I maj 2022 er der på vuggestuer ’normeret’ 206 pladser, og der er indskrevet 214 børn. Det er 8 børn mere end ’normeret’ til. 

  I maj 2022 er der for dagplejerne ’normeret’ 28 pladser, og der er 29 indmeldte børn. Det er et barn mere end normeret til.

  I maj 2022 er der for børnehaverne ’normeret’ 374, og der er indmeldt 404 børn. Det er 30 børn mere end deres ’normering’.

  Venteliste til 0-2 års området pr. 31.5

  Der er 21 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 31.5, som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

  Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato 31.5, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 0-2 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er herudover 14 børn som allerede er indmeldt i en institution, men som ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue eller dagpleje. 12 af disse børn er indmeldt i kommunens egne dagtilbud. 10 af disse børn vil frigive en plads, hvis de bliver flyttet til en anden kommunal institution. To af børnene er indmeldt hos dagplejer, som ophører og frigiver ikke plads. 

  Der er et barn, som er indmeldt i privat institution, som ikke frigiver en plads, hvis barnet indskrives i kommunal institution og et barn, der er indmeldt i vuggestue i anden kommune, som heller ikke vil frigive en plads.

  Samlet set ønsker 35 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

  Venteliste 3-5 års området pr. 31.5

  Der er 4 børn på venteliste til børnehave i Dragør Kommune, som ikke er indskrevet i dagtilbud og ønsker en specifik plads. 

  Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 31.5, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 3-5 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er 15 børn, som er indmeldt i anden børnehave, men som har indgivet ønske om at flytte til en kommunal børnehave i Dragør Kommune.

  Tre af disse børn går i en børnehave i en anden kommune, og tre børn går i en privat institution.

  Der er i alt 9 børn, som er indmeldt i vores kommunale institutioner, som ønsker en anden institution. De seks børn, som er indmeldt i anden kommune og privat institution, vil ikke frigive en plads, hvis de indskrives i vores kommunale institutioner.

  Samlet set ønsker 19 børn på 3-5 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det høje børnetal forventes pr. maj 2022 at resultere i at der skal tilføres 1,x mio. kr. til dagtilbudsområdet som følge af ressourcetildelingsmodellen pr. barn til institutionerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 - 6 års politikken

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Bilag

 • 8
  Ny model for pædagogisk tilsyn i Dragør Kommune
  Sagsid.: 22/331

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet et oplæg til en ny model for pædagogisk tilsyn i Dragør Kommune, så modellen stemmer overens med den nye lovgivning på området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender ny model for pædagogisk tilsyn i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i indførelsen af minimumsnormeringer er Dagtilbudsloven blevet opdateret med nye og skærpede krav til kommunernes tilsyn med kommunale og private dagtilbud. De nye krav skal understøtte den løbende kvalitetsudvikling i de enkelte dagtilbud og samtidig sikre, at der føres kontrol med den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

  I den nye lovgivning skal kommunen fortsat føre tilsyn med dagtilbuddenes rammer – det være for eksempel tilsyn med legepladssikkerhed, tilsyn med brandsikkerhed og økonomisk tilsyn. Det nye i lovgivningen er, at der stilles skærpede krav til det pædagogiske tilsyn, herunder at de fysiske rammer understøtter et godt læringsmiljø i dagtilbuddene.

  Af den nye lovgivning fremgår det, at kommunen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for kommunens tilsynspraksis, og i den forbindelse blandt andet beskrive:
   

  • Hvordan tilsynet er tilrettelagt
  • Hvilken metode og tilgang, der observeres ud fra
  • Hvor ofte der føres anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
  • Hvordan der sikres uvildighed i tilsynet
  • Hvilke kvalitative og kvantitative data, der inddrages i tilsynet
  • Hvordan processen er, hvis der iværksættes skærpet tilsyn m.m.

  Den nye lovgivning betyder, at det er nødvendigt at revidere den kvalitets- og tilsynsmodel, som Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtog den 3. juni 2020. Administrationen har derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunale og private dagtilbud. Arbejdsgruppen har forholdt sig til den nye lovgivning, og er kommet med input til en ny model for pædagogisk tilsyn i Dragør Kommune.

  Oplægget til en ny tilsynsmodel er vedlagt som bilag. Modellen lægger op til, at de anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg foretages med udgangspunkt i ICDP som observationsmetode, og at der inddrages en række af de kvalitative og kvantitative data, som i forvejen genereres i de enkelte dagtilbud. De udvalgte data vil anvendes som grundlag for det anmeldte tilsynsbesøg, og i den efterfølgende dialog og opfølgning på tilsynet. For at sikre udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer er det hensigten, at der for hvert dagtilbud udvælges nogle fokuspunkter, som dagtilbuddet skal have særligt fokus på, ligesom der tages stilling til, om der er behov for at iværksætte særlige indsatser for at understøtte dagtilbuddet.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven §3a, stk. 5, §5, §5a samt §5b.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Bilag

 • 9
  Forslag til nyt reglement for brug af Dragør Bibliotekerne
  Sagsid.: 22/3014

  RESUMÉ:

  I forbindelse med at Dragør Bibliotekerne overgår til nyt opkrævningssystem ønsker de at revidere reglementet for bibliotekerne, så de stemmer overens med de faktiske forhold og så børn og unge ikke længere vil blive opkrævet gebyr for at aflevere lånte materialer for sent.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler det nye reglement for brug af Dragør Bibliotekerne over for Økonomiudvalget.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  For stemte: 2 (A+T)

  Imod stemte: 4 (C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Bibliotekerne overgår til nyt opkrævningssystem til foråret og ønsker i den forbindelse at revidere reglementet for bibliotekerne, således at det stemmer overens med de faktiske forhold.  Overgangen til det nye opkrævningssystem betyder blandt andet, at hvis man ikke betaler sine gebyrer inden for fristerne, overgår gebyret til kommunens opkrævning og bliver en del af Økonomi i rammestyring med Mit betalingsoverblik. Dette gælder for alle brugere.

  Gennem en årrække har bibliotekerne haft et omfattende skole- og dagtilbudsprogram og haft fokus på læselyst, særligt i forhold til børn og unge. Dette fokus er affødt af det faktum at mange børn og unge er udfordret på læsning i det hele taget. Man ved at gebyr til børn og unge er med til at afholde dem fra at låne bøger på biblioteket, og derfor ønsker Dragør Bibliotekerne af friholde børn og unge fra gebyr, hvis de aflevere materialer for sent. På denne måde håber man at kunne understøtte, at flere børn og unge begynder at låne bøger på bibliotekerne.  Borgere i denne aldersgruppe vil fortsat få påmindelser om afleveringsfrister, og er et materiale bortkommet skal de fortsat betale erstatning.

  Nuværende regler om gebyrer for børn og unge op til og med 17 år

  • For sent afleveret 1-7 dage: 10 kr.
  • For sent afleveret 8-14 dage: 20 kr.
  • Hjemkaldelse efter 15 dage: 40 kr.
  • Saldoopgørelse med erstatningskrav efter 43 dage: 120 kr.

  Forslag til nye regler om gebyrer for børn og unge til og med 17 år

  Børn fritages for gebyrer. De skal stadig aflevere til tiden, og erstatte materialet, hvis det bliver væk eller ødelagt. Hvis materialet ikke er afleveret efter 43 dage, sendes der en regning med erstatningskrav.

  • For sent afleveret 1-7 dage: 0 kr.
  • For sent afleveret 8-14 dage: 0 kr.
  • Hjemkaldelse efter 15 dage: 0. kr.
  • Saldoopgørelse med erstatningskrav efter 43 dage: 120 kr.

  Administrationen foreslår at børn og unge først er fritaget for gebyrer fra vedtagelsen af det nye reglement. Således skal alle nuværende gebyrer betales og det er først lån foretaget fra vedtagelsen af det nye reglement som er fritaget for gebyr.

  Nuværende samt forslag til nyt reglement for brug af Dragør Bibliotekerne er i sin fulde længde vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Betalinger på gebyrer i 2021, hvor låneren på betalings-tidspunktet var under 18 år gammel: 10.565 kr.

  Aktuel sum af gebyrer i systemet, hvor låneren aktuelt er under 18 år gammel: 8.545 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.
  Økonomiudvalget 19. maj 2022.

  Bilag

 • 10
  Anmodning om ekstra bevilling til 9. spor skoleåret 2022/23
  Sagsid.: 21/2805

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til en anmodning om en ekstra bevilling til etablering af det midlertidige ekstra spor på Store Magleby Skole fra det kommende skoleår 22/23

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en ekstra bevilling på 128.000 kr. til at dække mindre meromkostninger i forbindelse med etablering af et 9. skolespor på Store Magleby Skole, skoleåret 2022/23 ved at forøge kassetrækket fra 1,5 mio. kr. til 1,68 mio. kr.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 3.3.22, at der i skoleåret 2022/2023 etableres et midlertidige 9. skolespor på Store Magleby Skole, således at der vil være fire 0. klasser. I den forbindelse tilføres der kr. 1,5 million for skoleåret 2022/2023, som finansieres via et kassetræk i forhold til kommunens samlede økonomi (ikke særskilt sektoransvar).

  Det blev ligeledes besluttet at administrationen, skoleledelse og bestyrelse bemyndiges til at finde løsninger på lokalefordeling med så få omkostninger som muligt henset til kommunens samlede økonomiske situation og prioritering. Såfremt lokalefordeling medfører mindre meromkostninger forelægges sagen politisk.

  Der er lokalt på Store Magleby Skole nedsat en arbejdsgruppe i forhold til etableringen af en ekstra klasse på Store Magleby Skole og SFO. I arbejdsgruppen har de set på det samlede behov for indkøb til at kunne etablere en ekstra klasse.

  Samlet for SFO og skole, er der behov for indkøb, der svarer til 218.000 kr. Disse midler er ikke en del af skolens driftsbudget, da skole og SFO ikke får tildelt midler til eleverne førend med budgettet for 2023. Skolen kan anvende 90.000 kr. fra de afsatte 1,5 mio. kr. til dækning af udgifterne, hvilket medfører et behov for yderligere finansiering af de resterende 128.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

 • 11
  Orienteringssag: Udadreagerende adfærd
  Sagsid.: 22/3012

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids og kulturudvalget orienteres om, hvorledes skolerne arbejder med at forebygge udadreagerende adfærd hos eleverne, samt hvilke retningslinjer, principper og dets lige der arbejdes med i forhold til at håndtere elever med udadreagerende adfærd, samt hvilke systematik der er i forhold til registrering mv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Punktet blev taget af dagsorden.

  Helle Barth (V) deltog under punktet i stedet for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) deltog ikke under punktet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundlæggende arbejder alle skolerne med at skabe gode inkluderende læringsmiljøer, hvor alle børn trives. Ambition er at lave stærke fælleskaber, der tilgodeser alle børn og give det enkelte barn mulighed for at deltage i fællesskabet. Dette er et dagligt og vedvarende arbejde, som skolens lærere og pædagoger understøtter hver dag i deres praksis. Det vil sige, at muligheden for at kunne deltage i fællesskabet og undervisningen i skolen altid starter med de didaktiske og pædagogiske overvejelser, der udføres af medarbejdere på skolerne som led i planlægningen af undervisning og aktiviteter. Lærer og pædagogers relationskompetence, samt egen refleksion bliver ligeledes et vigtigt redskab, til at forbygge udadreagerende adfærd.

  Dette arbejde er forebyggende i forhold til at der kommer tilfælde med udadreagerende adfærd.

  De årlige nationale trivselsmålinger anvendes bl.a. som værktøjer til at få indsigt i, og kunne arbejde forebyggende med trivsel i klasserne. Hertil har skolerne adgang til og anvender værktøjet klassetrivsel.dk, der gør det muligt at arbejde mere målrettet med fællesskabet i den enkelte klasse. Dette værktøj anvendes typisk med henblik på at opnå mere viden om en klasses fællesskab på baggrund af konstateret mistrivsel.

  Skolens praksis tager udgangspunkt i følgende lovhjemler:

   

  • Folkeskoleloven
  • Bekendtgørelsen om god orden i folkeskolen
  • Bekendtgørelsen om specialpædagogisk støtte og bistand i folkeskolen
  • Retningslinjer ift. riv og kradse skemaer samt procedure for fastholdelse
  • Skolens procedure for ressourcer fra Kompetencecenteret
  • Serviceloven i forhold til at kunne lave underretninger
  • Anti mobbestrategi

  I forhold til at håndtere et konkret tilfælde af udadreagerende adfærd er der forskelle i den praksis der er på skolerne, men de tager alle grundlæggende udgangspunkt i følgende:

  • De voksne bevarer roen
  • Tving aldrig til øjenkontakt
  • Der anvendes få standartsætninger - reduktion af sprog
  • Henvis til skolens/SFO’ens regler, undlad af bruge værdiord, trusler eller humor
  • Visualisering af aftaler vises til eleven/barnet
  • Afledning
  • Skift af voksen
  • Skift af sted

  Som opfølgning på udadreagerende adfærd, vil der altid være opfølgende dialog med hjemmet om situationen, med henblik på, at adfærden nedbringes og eleven modtager den nødvendige støtte, hvis dette vurderes nødvendigt.

  I tilfælde af behov for at lave indsatser efter aftale med forældrene grupperes indsatser på skolerne i tre niveauer inspireret af NEST-modellen.

  Trin 1: Tiltag for eller i hele klassen

  Trin 2: Individuel indsats i klassen

  Trin 3: Individuelle indsatser (mellemrummet og PUST)

  Tiltag på trin 1 er mindst indgribende for den enkelte elev, mens tiltag på trin 3 er mest indgribende for eleven. På trin 1 kan der f.eks. være tale om helt konkrete aftaler og tiltag, der udføres i klasselokalet og involverer flere elever. På trin 3 tages eleven ud af klassen i et tidsrum med henblik på at modtage støtte i form af faglig støtte, social træning, eller lignende. Indsatser på trin 2 omfatter de indsatser, der er målrettet en konkret elev, men som udføres i klasserummet.

  Systematik i forhold til registrering af hændelser

  På skolerne er der forskellige praksis i forhold til at registre hændelser vedr. udadreagerende adfærd. Eksempler kunne være:

  • At der på en af skolerne anvendes et skema, hvor personalet noterer episoder, hvor andre elever bliver truet, slået eller udsat for krænkelser. Skemaerne og personalesager bliver registreret i systemet Easy af en admin. leder.
  • Registrering af fastholdelser og underretning som følge af fastholdelsen
  • Antimobbestrategi kendes og bruges i klasserne, når elever bliver udsat for en anderledes adfærd mellem elever.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Bilag

 • 12
  Orienteringssag: Normeringer på dagtilbudsområdet 1. kvartal 2022
  Sagsid.: 21/4644

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges en status på normeringer for dagtilbudsområdet pr. 1. kvartal 2022, for at følge udvikling i normeringerne frem mod indføring af lovmæssige minimumsnormeringer fra 2024.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen indgik den 5. december 2020 aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om blandet andet lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og midler til løft af normeringer i årene frem til da.

  Beslutningen har til hensigt at sikre bedre normeringer – dvs. forhold mellem antal voksne i forhold til antal børn – i vuggestuer og børnehaver i hele landet, så børn kan mødes af engageret og kvalificeret pædagogisk personale med tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet.

  Minimumsnormeringerne fra 2024 vil gælde for vuggestue og børnehaver, men ikke for dagplejer. De kommende normeringer vil være:

  1:3 voksne pr. barn i vuggestuer.

  1:6 voksne pr. barn i børnehaver.

  Notatet indeholder desuden information om 60-40 fordelingen pr. 31.03 2022.

  Sammenhæng til ressourcetildelingsmodellen

  Ressourcetildelingsmodellen tildeler budgetter til institutionerne efter reelle børnetal, der ændrer sig i løbet af året. Hvis en institution i løbet af året har 6 flere børn, end de er normeret til i gennemsnit på året, vil institutionen i december blive tildelt yderligere penge, som svarer til udgiften i forhold til at passe de ekstra børn. Institutionerne følger derfor med i løbet af året, hvordan deres børnetal er, i forhold til hvad de er ’budgetnormeret’ til, så institutionen eksempelvis tilsikrer at ansætte nyt personalle, hvis de ved, at de har flere børn end de er budgetnormeret til det pågældende år.
   

  Som kendt fra den månedlige status på venteliste og kapacitet på dagtilbudsområdet er der desuden en stigning i børnetal, der presser institutionerne. Et stigende børnetal vil også udfordre normeringen med hensyn til antal voksne i forhold til antal børn.


  Normering pr. 1. kvartal 2022

  Antal helårsmedarbejdere

  Antal børn

  Normering pr. 1. kvartal 2022

  0-3 års området

  67,6

  229

  3,4

  3-6 års området

  66,1

  416

  6,3

  Se vedlagt som bilag notat om normeringer pr. 1. kvartal 2022, sammen med et supplerende bilag med udvikling i børnetal i 2021 og forventning for 2022. Der vil blive fulgt op på normeringer løbende frem mod 2024 efter 1. og 3. kvartal, for at vi tilsikrer at Dragør Kommune vil være i stand til at overholde de kommende minimumsnormeringer.

  LOVE/REGLER:

  Fra 01.01.2024 bliver det lovpligtigt, at institutioner på dagtilbudsområdtet overholder minimumsnormeringerne 1:3 på 0-3 års området og 1:6 på 3-6 års området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I årene 2020-2023 tildeles statslige midler til at forbedre normeringer på dagtilbudsområdet som følge af aftale indgået den 5. december 2020 mellem Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 - 6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Bilag

 • 13
  Orienteringssag: Modtagelse af ukrainske børn og unge i dagtilbud og skoler
  Sagsid.: 22/3116

  RESUMÉ:

  Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om drejebøgerne for modtagelse af ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med invasionen af Ukraine kan vi forvente at skulle modtage et endnu ukendt antal flygtninge fra Ukraine i Dragør. En stor del af disse vil være familier med børn i dagtilbuds- og skolealderen.

  Drejebøgerne for henholdsvis modtagelse af børn i skole- og dagtilbud indeholder en principiel beskrivelse af, hvorledes de ukrainske børn skal modtages. Principiel, fordi vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvor mange børn, der kommer til Dragør, hvilken alder de har og hvilke kompetencer og særlige behov, de vil vise sig at have.

  Beskrivelsen er inddelt efter antal børn, fordi det vil have afgørende betydning for de lovmæssige rammer for skoletilbuddet, såvel som for det faglige og pædagogiske indhold i tilbuddet.

  Begge dokumenter udvikles løbende, på baggrund af udviklingen og de erfaringer vi får undervejs samt afhængig af hvor mange børn der modtages af gangen.

  Drejebøgerne vedlægges som bilag i deres nuværende form. Det skal pointeres at de forsat er under udarbejdelse og vil blive revideret løbende.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022. 

  Bilag

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Følgende forslag blev foreslået inden for R-, D- og A-skemaer:

  Budgetforslag fra A til BFKU-området:

  • Opdatering af analyse for ny stikhal (stikhal til Hollænderhallen særligt set i lyset af pres på banetider og et eventuelt 9. skolespor på STM).
  • Omlægning af parkeringspladsen foran Hollænderhallen for optimering af antal pladser og fjernelse af betonklodser (+ eventuel videoovervågning for hindring af race?) 
  • Forslag om fuld tildeling af sygedagpengerefusion til den berørte enhed mod i dag kun 50%.
  • Økonomi ved minimal renovering af Høgevængets vuggestuebygning ift. at håndtere presset på 0-6 års området kun for brug i de næste 5-10 år til permanent løsning besluttes.
  • Udbygning/tilbygning/ombygning af Nordstrandens vuggestue til integreret institution + dagpleje (som alternativ til allerede besluttet udbygning 2023 til dagplejen)
  • Investering i ressourcer, videreuddannelse og faciliteter mv. for øget inklusionsindsats – inkl. NEST-modellen, mellemrummet, PUST, co teaching og andre særlige pædagog-, psykolog- og lærerindsatser mv.
  • Pulje til inventar for den understøttende / gruppeopdelte undervisning
  • Plan for udbygning og/eller opgradering af daginstitutionernes køkkenfaciliteter for madproduktion til 3-5 års børnene.