Skip navigationen

Referat

Torsdag den 9. juni 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen, Lisbeth Dam Larsen (A), Mia Tang (C), Trine Søe (C)
Afbud fra: Theis Guldbech (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Præsentation af Mulighedernes Hus
  Sagsid.: 22/3760

  RESUMÉ:

  Tre ledere fra kultur- og fritidsområdet gæster udvalgsmødet og præsenterer de forløbelige visioner for ’Mulighedernes Hus’.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oplægget drøftes af udvalget.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Drøftet, med den tilføjelse at kulturlederne gerne må gå videre med projektet for at afklare de faktuelle muligheder.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget præsenteres for de foreløbelige visioner for ’Mulighedernes Hus’ af leder for Dragør Bibliotekerne, Halinspektør i Hollænderhallen og leder af Dragør Musik- og Kulturskole. Indholdet af dagsordenspunktet præsenteres på mødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og Fritidspolitikken.
  Biblioteksstrategien.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

 • 2
  Rum til Læring - 10 års plan
  Sagsid.: 18/3977

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget orienteres om en 10-års plan for læringsmiljøerne på Dragør Kommunes tre skoler. 10-års planen skal være med til at anskueliggøre, hvordan der i Dragør Kommune arbejdes med et af strategisporene i Skolepolitikken, RUM til læring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager 10-års planen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Til efterretning.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny skolepolitik i Dragør Kommune. Et af strategisporerne i denne handler om RUM til Læring.

  Med henblik på at understøtte skolernes mulighed for at udfolde ambitionerne om at skabe gode rum til læring, har forvaltningen i samarbejde med de tre skoler og Arkitema udarbejdet en 10-års plan for indsatser i forhold til læringsmiljøer på skolerne. Midlerne til dette arbejde er bevilliget til Dragør Kommune som opfølgningsstøtte af Realdania i forlængelse af Dragør Kommunes deltagelse i ”Skolernes indeklima”. Realdania har bevilget Dragør Kommune 100.000 kr. som opfølgningsstøtte. Midlerne er blevet brugt til at udarbejde en 10-års plan for skolernes læringsmiljøer inde og ude (Se punkt 8 på dagsorden på BKFU af 10. marts 2022)

  https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/boerne-fritids-og-kulturudvalgets-moeder/2022-03-10-1700-1486/

  Rum til Læring – 10-års plan for læringsmiljøerne på skolerne i Dragør Kommune

  Som nævnt er 10 års planen blevet til i et samarbejde mellem skolerne i Dragør Kommune og Arkitema. I Logbogen Rum til læring, som er vedhæftet denne sag som bilag 2, fremgår processen med udarbejdelsen. Skolerne har været med til at udvælge de områder, som de ønsker at arbejde videre med, og bedt om at få inspiration til, hvordan områderne kan udbedres.

  Finansiering af læringsmiljøerne

  Formålet med at udarbejde en 10 års plan for Rum til læring er at vise, hvilke muligheder der er for at forbedre læringsmiljøerne på skolerne. Derfor kan man se 10 årsplanen som et mulighedskatalog, men også som en oversigt over konkrete ideer til at kunne udvikle skolernes læringsrum. Udover forslag til indretninger er der også udarbejdet en oversigt over finansieringen af læringsmiljøerne. På den måde er 10-års planen med til at anskueliggøre, hvilke midler der allerede er afsat politisk, hvad skolerne selv skal betale, hvad der skal laves budgetforslag om med henblik på at opnå en ny finansiering, og hvad der skal søges eksterne fondsmidler til. Dette fremgår af vedhæftet bilag.

  Af 10-års planen fremgår to større projekter, som kræver ny finansiering samt formentligt også vil kræve fondsansøgninger for at kunne realiseres. Disse projekter ville også kunne anvendes af foreninger udenfor skolernes åbningstid. Projekterne er med i 10-års planen med henblik på at vise, hvilke muligheder der er for at kunne udnytte skolernes fysiske rammer endnu mere end det er muligt i dag. De to projekter, der her refereres til, er tegningerne til et Kvartershus på Dragør skole, samt det oplæg og tegninger der er lavet til en gentænkning af atriumgårdene på Nordstrandskolen.

  Midler til indeklima
  Dragør Kommune blev i slutningen af 2018 udvalgt som pilotkommune i Realdanias indsats vedr. skolernes indeklima. Arbejdet med strategiske indeklimaplaner havde til hensigt at skabe bedre læring og trivsel for børnene i landets skoler (afsat i forbindelse med budget 2019/ 2020). Resultatet af denne proces var en strategisk indeklimaplan med forslag til forbedringer af indeklimaet på skolerne i Dragør. Der blev i den proces årligt afsat 25.000 kr. til hver skole til at lave pilotprojekter baseret på den læring, der opstod i arbejdet med den strategiske indeklimaplan. Derudover blev der også afsat midler til at udbedre PLC på Nordstrandskolen, og etablere karnapper på Dragør Skole, som skal skabe flere klasselokaler, der lever op til kvadratmeter-kravene til klasselokaler.
  Disse midler og udvalgte indsatsområder er indarbejdet i 10-års planen.

  9. spor

  Den 2. marts besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i skoleåret 22/23 etableres et midlertidigt 9. spor på Store Magleby Skole. Dette er der sat en særskilt proces i gang med internt på skolen. Derudover er Store Magleby Skole i samarbejde med forvaltningen samt en ekstern arkitekt i gang med at undersøge de bygningsmæssige muligheder. 

  Den 2. marts besluttede Kommunalbestyrelsen ligeledes, at der skal indledes en proces med at afsøge mulighederne for at placere et permanet 9. spor på en af kommunens skoler.

  Der udarbejdes en særskilt analyse, af hvilke muligheder der ligger i forhold til dette. Dette arbejde er endnu ikke færdigt, og eventuelle forslag til udbygning som følge af et 9 skolespor fremgår derfor ikke af den 10 års planen vedr. Rum til Læring.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

  Bilag

 • 3
  Retningslinjer for udadreagerende adfærd
  Sagsid.: 22/3012

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids og kulturudvalget orienteres om, hvorledes skolerne arbejder med at forebygge udadreagerende adfærd hos eleverne, samt hvilke retningslinjer, principper og deslige der arbejdes med i forhold til at håndtere elever med udadreagerende adfærd, samt hvilke systematik der er i forhold til registrering mv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der igangsættes en proces med at revidere retningslinjerne for udadreagerende adfærd med særligt henblik på vold mellem børn og mulige sanktionsmuligheder/aktioner ved opstået fysisk vold.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Godkendt med den tilføjelse, at udvalget opfordrer til, at skolebestyrelserne udarbejder og/eller opdaterer skolernes ordensregler og værdiregelsæt.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundlæggende arbejder alle skolerne med at skabe gode inkluderende læringsmiljøer, hvor alle børn trives. Ambition er at lave stærke fælleskaber, der tilgodeser alle børn og give det enkelte barn mulighed for at deltage i fællesskabet. Dette er et dagligt og vedvarende arbejde, som skolens lærere og pædagoger understøtter hver dag i deres praksis. Det vil sige, at muligheden for at kunne deltage i fællesskabet og undervisningen i skolen altid starter med de didaktiske og pædagogiske overvejelser, der udføres af medarbejdere på skolerne som led i planlægningen af undervisning og aktiviteter. Lærer og pædagogers relationskompetence, samt egen refleksion bliver ligeledes et vigtigt redskab, til at forbygge udadreagerende adfærd.

  Dette arbejde er forebyggende i forhold til, at der kommer tilfælde med udadreagerende adfærd.

  De årlige nationale trivselsmålinger anvendes bl.a. som værktøjer til at få indsigt i og kunne arbejde forebyggende med trivsel i klasserne. Hertil har skolerne adgang til og anvender værktøjet klassetrivsel.dk, der gør det muligt at arbejde mere målrettet med fællesskabet i den enkelte klasse. Dette værktøj anvendes typisk med henblik på at opnå mere viden om en klasses fællesskab på baggrund af konstateret mistrivsel.

  Skolens praksis tager udgangspunkt i følgende lovhjemler:

  • Folkeskoleloven
  • Bekendtgørelsen om god orden i folkeskolen
  • Bekendtgørelsen om specialpædagogisk støtte og bistand i folkeskolen
  • Retningslinjer ift. riv og kradse skemaer samt procedure for fastholdelse
  • Skolens procedure for ressourcer fra Kompetencecenteret
  • Serviceloven i forhold til at kunne lave underretninger
  • Anti mobbestrategi

  I forhold til at håndtere et konkret tilfælde af udadreagerende adfærd er der forskelle i den praksis, der er på skolerne, men de tager alle grundlæggende udgangspunkt i følgende:

  • De voksne bevarer roen
  • Tving aldrig til øjenkontakt
  • Der anvendes få standardsætninger - reduktion af sprog
  • Henvis til skolens/SFO’ens regler, undlad af bruge værdiord, trusler eller humor
  • Visualisering af aftaler vises til eleven/barnet
  • Afledning
  • Skift af voksen
  • Skift af sted

  Som opfølgning på udadreagerende adfærd vil der altid være opfølgende dialog med hjemmet om situationen med henblik på, at adfærden nedbringes, og eleven modtager den nødvendige støtte, hvis dette vurderes nødvendigt.

  I tilfælde af behov for at lave indsatser efter aftale med forældrene grupperes indsatser på skolerne i tre niveauer inspireret af NEST-modellen.

  Trin 1: Tiltag for eller i hele klassen

  Trin 2: Individuel indsats i klassen

  Trin 3: Individuelle indsatser (mellemrummet og PUST)

  Tiltag på trin 1 er mindst indgribende for den enkelte elev, mens tiltag på trin 3 er mest indgribende for eleven. På trin 1 kan der f.eks. være tale om helt konkrete aftaler og tiltag, der udføres i klasselokalet og involverer flere elever. På trin 3 tages eleven ud af klassen i et tidsrum med henblik på at modtage støtte i form af faglig støtte, social træning eller lignende. Indsatser på trin 2 omfatter de indsatser, der er målrettet en konkret elev, men som udføres i klasserummet.

  Systematik i forhold til registrering af hændelser

  På skolerne er der forskellig praksis i forhold til at registre hændelser vedr. udadreagerende adfærd. Eksempler kunne være:

  • At der på en af skolerne anvendes et skema, hvor personalet noterer episoder, hvor andre elever bliver truet, slået eller udsat for krænkelser. Skemaerne og personalesager bliver registreret i systemet Easy af en admin. leder.
  • Registrering af fastholdelser og underretning som følge af fastholdelsen
  • Antimobbestrategi kendes og bruges i klasserne, når elever bliver udsat for en anderledes adfærd mellem elever.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

 • 4
  Opdatering af anti-mobbestrategier
  Sagsid.: 22/3012

  RESUMÉ:

  Mobning er stadig et generelt problem alle vegne, og alle børneinstitutioner og skoler arbejder også med forskellige strategier for at modvirke mobning. Selve begrebet er underlagt forskellige fortolkninger og der forskes aktivt omkring emnet. Der ønskes en opdatering af de på skoleområdet eksisterende antimobbestrategier.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skolernes nuværende ”Trivsels- og antimobbestrategi” samkøres og opdateres.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Godkendt med den justering, at ”samkøres” erstattes med ”samtænkes”, samt at det tilføjes, at trivsels- og antimobbestrategierne også opdateres med strategier mod digital mobning.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fra 1. august 2017 har der centralt været stillet lovkrav om, at alle grundskoler og ungdomsuddannelser skal have en antimobbestrategi, og det har Dragør kommune også arbejdet med. Alle tre skoler har således en antimobbestrategi i dag. Der findes mange forskellige måder at intervenere mod mobning, og generelt bør alle modvirke mobning i en hvilken som helst form, hvor man end støder på det, hvilket også ligger i skolernes generelle dannelsesgrundlag jf. formålsparagraffen.

  Forskere, se fx bilag 1 af Stine Kaplan Jørgensen, har megen indsigt i og viden om mobning, og en central pointe er, at der egentlig ikke findes en eneste absolut måde at modvirke mobning på, men derimod mange veje til det samme mål. Til gengæld kan det være godt for et mindre skolevæsen at have et nogenlunde ensartet billede på indsatsen, hvorfor det anbefales, at de tre skolers mobbestrategier opdateres og får et mere ensartet udtryk som et fælles grundlag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

  Bilag

 • 5
  Ansøgning til Kultur- og Eventpuljen maj 2022
  Sagsid.: 22/41

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til 6 indkomne ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen ved årets anden ansøgningsrunde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til ansøgningerne med udgangspunkt i Kultur- og Eventpuljens principper.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Udvalget bevilgede som følger:

  Dragør Biografforening   15.000 kr. 

  Dragør Revy   20.000 kr.

  Dragør Kulturnat     6.000 kr.

  Kongelundsfortet i Bevægelse  25.000 kr.

  Jul i Dragør    15.000 kr.

  Levende låger     5.000 kr.

  Total 86.000 kr. og dermed 30.223 kr. tilbage til sidste runde.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige aktiviteter- og arrangementer at høj kvalitet, til glæde for borgerne i Dragør Kommune.

  Der gives både støtte til lokal kulturel aktivitet og til kunstnere udefra, der dels stimulerer det lokale kulturliv, dels giver en bred gruppe borgere mulighed for kulturelle oplevelser i lokalmiljøet.

  Kultur- og Eventpuljen kan ansøges 3 gange årligt, 1. februar, 1. maj og 1. august.

  Ved årets første ansøgningsrunde tildelte udvalget puljemidler for 53.414 kr. til Refleksioner, Dragør Gospelkor, Aktivitetshuset, Dragør Koret og Dragør Kunstfestival. Der er derfor tilbage beløb 116.223 kr. at fordele til 2. og 3. ansøgningsrunde i 2022.

  Ved årets anden ansøgningsrunde har administrationen modtaget 6 ansøgninger, som udvalget skal tage stilling til:

  1. Dragør Biografforening

  Der søges tilskud til ’Med Skolen i Biografen sæson 2022/23’ og ansøges om minimum beløb 9.077 kr.

  Med Skolen i Biografen har eksisteret siden 2000 og omfatter i dag ca. 120 biografer, 80% af landets kommuner og har 260.000 årlige deltagere. Ambitionen er at give skolen langt bedre vilkår for at bruge biografen som klasseværelse og kvalificere filmundervisningen i skolen. Med Skolen I Biografen er et samarbejde mellem Filminstituttet, centre for undervisningsmidler, filmudlejere, biografer og kommuner i Danmark. I Dragør kommune er det Dragør Biografforening, som alene står for projektet. Det koster Biografforeningen årligt 18.155 kr. at deltage i projektet. Hertil kommer et antal timer fra frivillige både i planlægningsfasen og afviklingsfasen. Indtægten beløber sig til 18 kr. pr. billet og i sæsonen 2021/2022 blev der solgt 693 billetter, hvilket ikke dækker de reelle omkostninger. Biografforeningen søger minimum 9.077,50 kr., hvilket dækker halvdelen af administrationsomkostningerne.

  1. Dragør Revy

  Der søges om tilskud til afholdelse af årets Dragør Revy og ansøges om 30.000 kr.

  Dragør Revyen har eksisteret i næsten 100 år, og revyen laves af en stor gruppe frivillige revyentusiaster. Der er planlagt 8-10 forestillinger i oktober 2022. Der forventes ca. 400 gæster i løbet af Dragør Revys spilleperiode.

  Det foregår på Dragør Fort i Dragør Kommune, og forestillingen har en særlig relevans for kommunens borgere. Samtidig tiltrækker revyen også gæster udefra, primært fra hele Amager.

  Der søges støtte fra byens lokale virksomheder, herunder Dragør Fort. Sidste år var der 11 virksomhedssponsorer og samarbejdspartnere. Vi forventer at der er minimum samme støttemuligheder fra lokale virksomheder. Der er budgetteret med egenfinansiering, i form af entrébilletter af 150 kr. pr. stk. Entrebilletterne udgør den største del af indtægterne, herudover består egenfinansieringen af foreningens kontingenter samt sponsorater. Dragør Revy er ikke et kommercielt arrangement.

  1. Dragør Kulturnat

  Der søges tilskud til afholdelse af Dragør Kulturnat d. 09.09.2022 og ansøges om beløb 11.000 kr.

  Dragør Kulturnat (som er et nonprofit initiativ) afholder igen kulturnat den 9.9.2022 til gavn for alle byens borgere. Styregruppen er igen i år i fuld gang med at tage kontakt til byens handlende, biografen, biblioteket, Ungdomsskolen, Amagermuseet, Dragør gymnastik, Gåserepublikken, Fægteklubben Aramis og diverse andre foreninger, samt private/virksomheder.
  Forhåbning er at gøre det til en årlig tilbagevendende begivenhed, som tiltrækker både Dragør borgere og andre interesserede. Arrangementet skal være selvfinansierende og ikke skal være overskudsgivende, men det er et ønske at lave reklame for arrangementet bl.a. via Facebook og indrykke annoncer i Dragør Nyt, så der nås ud til de borgere, der ikke bruger internettet så meget. Tilskuddet ønskes anvendt til reklamering for arrangementet.

  1. Kongelundsfortet i Bevægelse

  Kongelundsfortet i Bevægelse, Dragør Ungdomsskole og Kongelundsfortet Outdoorcenter ønsker i 2022 at genoptage den gode tradition med eventet ’Kongelundsfortet i bevægelse’ i samarbejde med frivillige og foreninger. Der ansøges om beløb 25.000 kr.
  Arrangementet har desværre måtte aflyses de seneste to år grundet covid-19, men inden da blev arrangementet afviklet gennem 4 år med stor succes. Ved sidste afvikling af Kongelundsfortet i bevægelse var der tilknyttet hele 31 forskellige foreninger og samarbejdspartnere og mere end 2500 borgere kiggede forbi Kongelundsfortet på dagen. I år sluttes kongelundsfortet i bevægelse af med uddelingen af mesterskabsprisen, initiativprisen og sports- og kulturprisen, hvor frivilligheden og fællesskabet fejres. Således bliver der skabt en hel dag med opmærksomhed på foreningslivet.

  1. Jul i Dragør

  Jul i Dragør havde i 2021 en stor oplevelsesværdi for Dragørs borgere og gæster, da julekalenderen ”Tidsrejsen” igen kørte over skærmen. Samarbejdet med DR og Dragør Museum skabte en stor synergi, og på trods af Omikron-variantens blokeringer, var det faktisk en stor succes for gæster og deltagere samt hele Dragør. Det er sværere at lave en ”2’er”, når ikke DR er med til julen 2022, og derfor vil arrangørerne bag Jul i Dragør gerne booste nogle af de elementer, der i julen 2021 viste sig at være kerneelementer i arrangementet. Det er fx flere juletræer og halmballer, mere musik, markedsføring og evt. ekstraordinære trækplastre som fx ponyridning for de mindste. Derfor ansøges der om støtte i en størrelsesorden fra 20.000 og opefter.

  1. Levende låger

  Levende låger er et tilbagevendende initiativ for Dragørs borgere såvel som besøgende turister i december måned, og der ansøges om tilskud til initiativet på 5.000 kr.
  Levende Låger er Dragørs egen julebagatel, drevet 100% af frivillige. Hver dag fra 1. til 24. december besøges et sted i eller omkring den gamle by, ser et julepyntet vindue, synger en julesang og får lidt knas.
  De dage man skal gå lidt langt, giver initiativgruppen af Levende Låger foreningen Cykling Uden Alder besked (i al hemmelighed, naturligvis) om hvor dagens låge åbnes, så de kan arrangere transport for ældre og gangbesværede.

  Opsummeret i beløbstørrelser udgør de syv ansøgninger samlet et beløb på:

  Ansøger

  Beløb ansøgt

  Dragør Biografforening

  9.077 kr. (minimum)

  Dragør Revy

  30.000 kr.

  Dragør Kulturnat

  11.000 kr.

  Kongelundsfortet i Bevægelse

  25.000 kr.

  Jul i Dragør

  20.000 kr. (minimum)

  Levende låger

  5.000 kr.

  Total

  100.077 kr.

  Ansøgningerne er vedlagt i sin fulde længde inklusiv bilag.

  LOVE/REGLER:

  Kultur- og Eventpuljens principper.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet er i 2022 på 169.637 kr., og der er efter første ansøgningsrunde tilbage beløb 116.223 kr. at fordele til 2. og 3. ansøgningsrunde i 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

  Bilag

 • 6
  Tildelingsmodel på SFO-området
  Sagsid.: 18/3086

  RESUMÉ:

  Udvalget bedes forholde sig til administrationens forslag om en budgettildelingsmodel for SFO’erne i Dragør Kommune, der vil være et tillæg til skolernes budgettildelingsmodel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at foreslåede principper for tildelingsmodel drøftes.
  2. at udvalget sender principper for en tildelingsmodel på SFO-området i høring.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Ad 1:

  Drøftet

  Ad 2:

  Godkendt

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2018 blev forslag til en ny tildelingsmodel sendt i høring. Efter endt høringsperiode besluttede et enigt Skoleudvalg d. 8. november 2018, at tildelingsmodellen for SFO’erne skulle udskydes, og afvente at den nye SFO-struktur falder på plads.

  I 2022 er der den nye SFO-struktur faldet på plads, og der er tre SFO’er med hver to matrikler og en SFO-leder på hver af de tre SFO’er. Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny budgettildelingsmodel på SFO-området, der i et omfang skal fordele budgetter efter hensyn til børnetal. Forslaget til den nye tildelingsmodel for SFO’erne vil være et tillæg til den vedtagne budgettildelingsmodel for folkeskolerne, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Den foreslåede SFO-tildelingsmodel tager udgangspunkt i samme princip om, at den variable tildeling er ud fra børnetal pr. 5/9 fra året forinden. Tilsvarende for skolernes budgettildeling tildeles der forinden et fast budget til ejendom (el, vand, varme, renovation, gartner og rengøring) såvel som ledelse. Budget til indvendig vedligehold vil også være et fast budget, dog tilpasset ud fra kvadratmeter på SFO’erne og ledelsesbudget et gennemsnit af de tre SFO-lederes reelle løn inkl. pension. Der foreslås for SFO’ernes tildelingsmodel desuden, at der tilføres en fast grundtildeling på 50 % for at øge stabiliteten i driften.

  Formålet med at vedtage en tildelingsmodel for SFO’erne er, at der lige nu ikke er noget beregningsgrundlag for tildeling til SFO’erne, men at budgetterne er historisk betingede. Med den foreslåede SFO-tildelingsmodel vil fordelingen af budgettet i højere grad tage hensyn til hvilke SFO’er, der har flest børn. At vedtage en ny SFO-tildelingsmodel har derfor også til hensigt at tilstræbe et tilnærmelsesvist ensartet serviceniveau, uagtet hvilken af de tre SFO’er et barn går på. Vedtagelse af en SFO-tildelingsmodel vil desuden betyde, at der i et vist omfang tages hensyn til, at der kan komme flere SFO-børn som følge af et 9. skolespor. 

  Vedlagt som bilag er administrationens foreslåede principper for en SFO-budgettildeling (pdf) såvel som et beregningsscenarie der tager udgangspunkt i budget 2022, der er tildelt efter 01.06.2022 børnetal (excel-fil). Følgende forhold gør sig gældende for den foreslåede budgettildelingsmodel:

  • Den foreslåede SFO model tager udgangspunkt i budget 2022 for SFO’erne der samlet var på 22.789.362 kr. fordelt ud på det tre SFO’er. Skole- og SFO-ledelse omfordeler sammen med skolebestyrelsen i nogle tilfælde herefter midler fra SFO til Skole efter lokal indretning af, hvordan SFO-pædagoger anvendes i undervisningstiden. Dette er forskelligt fra skole til skole, og det vil derfor fortsat være en faktor, som gør, at oplevet tid med voksne (pædagoger) i SFO-fritidstilbuddet kan være forskelligt fra SFO til SFO.

  En af skolerne anvender typisk ca. 35 % af SFO-lønmidler på skolerne til tolærerordning eksempelvis, mens en anden skole anvender ca. 50 % af SFO-lønmidlerne på skolerne. Forskellen i anvendelsen af SFO personalets tid gør derfor også, at der vil være en forskel på hvordan skoler og SFO’er er indrettet i praksis. Denne forskellighed grunder i en lokalbeslutning på skolen inkl. SFO, og der er ikke taget højde for dette forhold i den foreslåede SFO-model.

  • Den foreslåede SFO-tildelingsmodel tager i dette eksemplificerede tilfælde udgangspunkt i en omfordeling med børnetal pr. 01.06.2022, da det antages, at børn i kommende skoleår bedst afspejles i nedslag pr. 01.06.2022 i stedet for 05.09.2021. Såfremt tildelingsmodellen vedtages for budget 2023 vil det dog være 5/9-tal for 2022, der afgør budgetomfordeling af det variable budget for 2023. Ligesom det fremgår, at foreslåede ’principper for SFO-budgettildeling Dragør Kommune’, der vil det være 5/9-tal året forinden, afgør omfordeling af det variable budget ud fra børnetal. Historisk har der været et relativt stabilt børnetal i SFO’erne, hvorfor der ikke forventes store udsving i omfordelingen, når en ny SFO-model først er trådt i kraft.
    
  • Den foreslåede model tager udgangspunkt i et grundtilskud på 50% samt andre faste udgifter. Det foreslås for ikke at skabe udsving i budgetgrundlag for institutionerne, at der udover tildeling pr. SFO i forhold til børnetal først tilføres en fast grundtildeling på 50 % af det samlede SFO-budget fordelt ud på de tre SFO’er.
   Det gør desuden i overgang fra nuværende praksis til en budgetfordeling med en SFO-tildelingsmodel, at omfordelingen af midler mellem SFO’erne bliver mindre.
  • Samlet har den foreslåede SFO-model en fordeling, der hedder kr. 29.558 pr. barn, hvoraf 9.047 kr. fordeles efter børnetal pr. 5/9 (med 2022-tal). Hvis det antages at foreslåede model var trådt i kraft i 2022, og fordeling af budget 2022 var ud fra 01.06 tal, der ville skolernes SFO’er have følgende budgetter:
   Nordstrandskolens SFO grundbudget på 7.841.257 kr. (og en tilførsel på 391.297)
   Dragør Skole SFO grundbudget på 6.938.308 kr. (og en reduktion på 238.165)
   Store Magleby Skole SFO grundbudget på 8.009.797 (en reduktion på 153.132)

  Nordstrand-skolen

  Dragør skole

  Store Magleby Skole

  I alt

  Antal børn i SFO (antal børn pr. 1/6-2022)

  289

  182

  300

  771

  Faste omkostninger i alt

  5.226.643

  5.291.734

  5.295.665

  15.814.042

  Fordelt efter elever

  2.614.614

  1.646.574

  2.714.132

  6.975.320

  Samlet budget

  7.841.257

  6.938.308

  8.009.797

  22.789.362

  Ændring fra oprindeligt budget, hvis modellen havde været trådt i kraft med 2022-tal.

  391.297

  -238.165

  -153.132

  LOVE/REGLER:

  Forhold om tilbud i skolefritidsordning er jf. Folkeskoleloven § 36 stk. 7.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt foreslåede model vedtages, vil det have konsekvenser for omfordelingen af budgetmidlerne mellem de tre SFO’er. Med den foreslåede SFO-model og 2022-tal ville en omfordeling betyde, at Nordstrandskolen skulle få 0,4 mio. kr. mere, mens Dragør Skole skulle afgive 0,25 mio. kr. og St. Magleby Skole skulle afgive 0,15 mio. kr. Den foreslåede forventede omfordelingen af grundbudget for SFO’erne kan have personalemæssig betydning.

  Taksten for at gå i SFO er ens i hele kommunen og udgør i 2022 beløb 1.557 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Foreslåede model er drøftet med ledere af SFO’er og skoler den 10. maj 2022.

  Såfremt udvalget sender foreslåede model i høring vil høringsperioden være fra den 10. juni til den 15. august 2022. Høringsmaterialet vil blive sendt i offentlig høring såvel som sendt direkte til medlemmer af de tre skolebestyrelser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken.
  Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

  Bilag

 • 7
  Beslutning om brugsrammer for Stationsvej 5
  Sagsid.: 22/3915

  RESUMÉ:

  Reglerne for anvendelse af Stationsvej 5, Det gamle Rådhus, har været politisk besluttet siden februar 2022, og flere foreninger har benyttet sig af muligheden til mødeafholdelse. De sidste forhold omkring dette skal nu til at falde på plads, og samtidig er det også en overvejelse, om Lokalarkivrådet skal formaliseres som enkeltstående råd efter lokalarkivet er uddelegeret til Museum Amager.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Stationsvej 5 oprettes som bookingemne i Hollænderhallens bookingsystem med virkning fra 1. september.
  2. at proceduren for adgang fastholdes via en mail gennem kommunens hjemmeside om bookingen, man har foretaget, hvorefter låneren modtager adgangskode.
  3. at der ved betalingsarrangementer opkræves et gebyr på 1000 kr. såfremt indtægter overstiger honorering af aktør.
  4. at der igangsættes en proces til at afdække behov og mulig form på genetablering af Lokalarkivrådet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Ad 1-4:

  Anbefales overfor ØU.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Reglerne for benyttelse af Lokalarkivet i Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, har nu været prøvekørt i praksis et par måneder siden den politiske godkendelse i februar 2022, (se regler for anvendelse i bilag 1). Der er ikke som udgangspunkt tilknyttet nogen pedelfunktion til bygningen, men den løbende drift er tillagt Vej & Park i et løbende tilsyn i stil med kommunens andre bygninger.

  Adgangen til huset fungerer for foreninger, der ønsker at afholde et møde, foredrag e.lgn. ved at sende en mail til rådhuset, hvorefter der tildeles en adgangskode, og samtidig forpligter man sig til at overholde anvendelsesreglerne.

  Denne procedure fastholdes for af hensyn til driftsomkostninger/bygningsvedligehold at kende til forholdene. Samtidig foreslås det dog også, at Stationsvej 5 oprettes i Hollænderhallens bookingsystem, så foreninger og andre kan se, om der er ledig tid ift. deres arrangement. Se fx https://dragoer.halbooking.dk/newlook/default.asp

  Foreninger kan jf. reglerne for anvendelse bruge Stationsvej nr. 5 til mødearrangementer. Det har i mindre omfang også været muligt at afholde foredrag e.lgn. med betaling fra de deltagende tilhørere. For at imødekomme den oprindelige tanke med at huset stilles til rådighed for foreninger til egne aktiviteter, fx møder/generalforsamlinger og lignende, opkræves et mindre beløb i tilfælde af, at arrangementet er med adgangsbetaling. Anbefalingen er 1000 kr. pr. arrangement, såfremt indtægten overstiger udgifterne ifm. honorering af aktør, fx foredragsholder e.lgn.

  Da Lokalarkivet blev udskilt fra biblioteket ved uddelegeringen af opgaven til Museum Amager, forsvandt samtidig forbindelsen imellem Biblioteksråd og Lokalarkivråd, hvorfor det på nuværende tidspunkt kan være relevant at genetablere det egentlige Lokalarkivråd. Derfor anbefales det, at der henover sommeren igangsættes en mindre proces ift. at afdække behovet og udarbejde det eventuelle konkrete forslag til politisk godkendelse. (Vedtægterne for det gamle lokalarkivråd vedlægges som bilag 2 til orientering).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Bilag

 • 8
  Opsamling på dialogmøde på Kultur- og Fritidsområdet 2022
  Sagsid.: 16/3223

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en opsamling på årets dialogmøde for Kultur- og Fritidsområdet, der blev afholdt i aulaen på Dragør Skole den 2. maj 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Til efterretning.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 2. maj 2022 blev der afholdt dialogmøde for Kultur- og Fritidsområdet med temaet ”fællesskaber”. Dialogmødet er en årligt tilbagevendende begivenhed for at drøfte udviklingen af området, hvilket følger retningslinjer for kultur- og fritidspolitikken. På mødet deltog kulturledere fra decentrale institutioner, repræsentanter fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, enkelte bestyrelsesmedlemmer, såvel som repræsentanter for forskellige kulturforeninger og en enkelt sportsforening. Der var i alt ca. 30 deltagere på dialogmødet.

  Formanden for BFKU bød velkommen, hvorefter leder af Dragør Musik- og Kulturskole holdte et inspirationsoplæg og inviterede til fællessang. En af kommunens inklusionskonsulenter, såvel som formand for foreningen Natteravnene i Dragør holdt et oplæg om, hvordan vi styrker fællesskaber og frivillighed i foreningslivet.

  Deltagerne på mødet blev dernæst placeret i tre grupper, og der blev afholdt nogle mindre workshops faciliteret af Dragør Bibliotekerne. Alle deltagere deltog minimum på to workshops. De tre workshops havde hvert sit arbejdsspørgsmål, der har været inspireret af Kommunalbestyrelsens konstitueringsaftale:

  1. Hvordan rekrutteres nye medlemmer, og hvordan får vi styrket samarbejdet og fællesskabet på tværs.
  2. Hvordan kan foreningslivet og kulturen være med til at fremme fysisk og mental sundhed, gennem både bevægelse og andre fællesskabs-skabende aktiviteter.
  3. Hvordan skaber vi de bedst mulige vilkår for en fortsat udvikling og drift af foreningslivet, gennem fx samarbejder, som kan bidrage til denne.


  Alle drøftelser og input fra deltagerne på mødet blev indsamlet online via en MentiMeter, der sammenfattede resultaterne digitalt. Ved at anvende en MentiMeter fremtræder deltagernes ord desuden uden fortolkning af tredje part.
   

  Vedhæftet som bilag er de samlede besvarelser fra de tre workshops.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og Fritidspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

  Bilag

 • 9
  Opsamlig på dialogmøde med FEDK
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter dialogmødet der blev holdt med FEDK, som er kommunens fælleselevråd d. 24. maj på Nordstrandskolen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at, udvalget drøfter opsamlingen fra dialogmødet mellem BFKU og FEDK, der blev afholdt den 24. maj 2022.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Drøftet.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 2. december 2015 at indgå et partnerskab med Danske Skoleelever om at blive elevvenlig kommune. Partnerskabet blev indgået i foråret 2016. Der blev på baggrund heraf nedsat et fælles elevråd i Dragør Kommune med navnet Fælles elevrødder, Dragør Kommune (FEDK).

  Hvert år bliver der i forbindelse med afslutning på skoleåret i FEDK afholdt et dialogmøde mellem Børne-,Fritids og Kulturudvalget og FEDK. Til mødet fremsætter både FEDK og BFKU punkter, som de ønsker at drøfte.

  På dette års dialogmøde den 24. maj 2022 blev følgende punkter drøftet:

  • Gode skoledage, med fokus på indeklima, læringsmiljøer, faciliteter og aktiviteter på skolerne indenfor og udenfor.
  • Klimavenlige skoler.

  Affaldssortering på skolerne

  Eleverne præsenterede i deres oplæg om Klimavenlige skoler, deres arbejde med at få Skraldesortering udbredt på skolerne i Dragør Kommune.

  Eleverne i FEDK har i løbet af året taget kontakt til Plan og Teknik og lavet et samarbejde med dem om en forsøgsordning med affaldssortering på skolerne. Dernæst har formand og næstformand været rundt på de tre skoler og tale med skolelederne om forsøgsordningen og aftalt, hvordan det kunne forgå i forsøgsperioden.

  Repræsentanter fra FEDK og de lokale elevråd har de været rundt i klasserne og snakke med skolernes øvrige elever om ordningen. I den forbindelse har eleverne udarbejdet oversigter over, hvilke typer affald, der skal i de forskellige affaldsbeholdere. Før sommerferien vil repræsentanter fra FEDK tage rundt og høre nogle erfaringer og tilbagemeldingerne fra eleverne med henblik på at kunne foretage ændringer før den endelige udrulning af skraldeordningen til efteråret 2022.

  Gode skoledage

  Eleverne gav udvalget et indblik i, hvad de mener udgør en god skoledag.

  Her fortalte de om gode pauser, hvor de fortalte, at det er vigtigt at der er nogen venner at være sammen med og noget at lave. Det er også vigtigt at have tid og at der er fokus på de elever, som ikke har lyst til at spille bold. Her nævnte de et eksempel som bliver kaldt Piger på Pause.

  Derudover savner de udstyr til pauserne, fx mangler der altid bolde.

  Eleverne fortalte endvidere at de savner nogle udeområder på skolerne, som henvender sig til eleverne i 5.- 6. klasse.


  Eleverne fortalte at for dem er god undervisning især udeskole, flexdage bliver fremhævet som gode og i det hele taget er de glade for undervisning, hvor de selv er aktive. Eleverne fortalte, at de oplever at de sidder mere og mere foran en computer. De gør i den forbindelse opmærksom på, at de ældre elever også gerne vil undervises ude og være aktive i undervisningen.

  Eleverne fortalte på dialogmødet, hvordan de oplever at indeklimaet er afgørende for den måde de har det i løbet af en skoledag, i forhold til hvor meget de kan koncentrere sig. Det er sværere at bevare fokus på undervisningen når der er meget varmt, dårlig lyd eller dårlig luft i lokalerne.

  En af de ting, som bl.a. hjælper er mulighederne for at kunne sætte sig ud på gangen eller være i nogle andre læringsmiljøer, således at man ikke sidder på den samme stol hele dagen.

  De fortalte også hvor vigtigt det er med gode møbler, da man sidder i mange timer på de samme stole og ved de samme borde.

  Eleverne viste til sidst rundt på Nordstrandskolen, hvor de viste udvalget de nye læringsmiljøer, samt toiletterne der er blevet lavet på skolen de sidste par år. Eleverne er glade for områderne og bruger dem dagligt i undervisningen. De understregede vigtigheden af, at der er sådanne læringsmiljøer på skolerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

 • 10
  Orienteringssag - Venteliste til dagtilbud pr. juni 2022
  Sagsid.: 21/3190

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om ventelisten i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området pr. juni 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Til efterretning.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU besluttede den 11. august 2021, at ventelisten til 0-6 årsområdet skulle lukkes for udefrakommende børn grundet manglende kapacitet på dagtilbudsområdet. Ventelisten lukkes for udefrakommende børn tre måneder ad gangen. Siden har udvalget forlænget perioden på møde den 3. november 2021, den 12. januar 2022 og senest 12. maj 2022. Ventelisten er lukket for udefrakommende til og med den 12. august 2022.

  Udvalget har fremsat ønske om en månedlig orientering om forholdet mellem børn på venteliste til et 0-6 års dagtilbud i forhold til kapaciteten på området. Denne orientering om status på kapacitet og ventelister på dagtilbudsområdet er kendte tal pr. juni 2022.

  Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2022

  Blandt andet på baggrund af landsdækkende anbefalinger om børne m2 og egen kapacitetsanalyse (politisk behandlet i april 2019), er der lavet normeringer for dagtilbudsområdet i Dragør kommune, der sammenholdt med tal fra befolkningsprognoserne fremskrives år for år.

  I juni 2022 er der på vuggestuer ’normeret’ 206 pladser, og der er indskrevet 227 børn. Det er 21 børn mere end ’normeret’. 

  I juni 2022 er der for dagplejerne ’normeret’ 28 pladser, og der er 28 indmeldte børn.

  I juni 2022 er der for børnehaverne ’normeret’ 374, og der er indmeldt 322 børn. Det er 52 børn mindre end deres ’normering’.

  Venteliste til 0-2 års området pr. 30.6

  Der er 15 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 30.6, som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

  Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato 30.6, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 0-2 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er herudover 10 børn, som allerede er indmeldt i en institution, der ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue eller dagpleje. Disse børn er indmeldt i kommunens egne dagtilbud, så de vil frigive en plads, hvis de bliver flyttet til en anden kommunal institution.

  Samlet set ønsker 25 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

  Venteliste 3-5 års området pr. 30.6

  Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 30.6, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 3-5 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er 12 børn, som er indmeldt i anden børnehave, der har indgivet ønske om at flytte til en kommunal børnehave i Dragør Kommune.

  To af disse børn går i en børnehave i en anden kommune, og to børn går i en privat institution.

  Der er i alt 8 børn, som er indmeldt i vores kommunale institutioner, som ønsker en anden institution. De fire børn, som er indmeldt i anden kommune og privat institution, vil ikke frigive en plads, hvis de indskrives i vores kommunale institutioner.

  Samlet set ønsker 12 børn på 3-5 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det høje børnetal forventes pr. maj 2022 at resultere i, at der skal tilføres 2,9 mio. kr. til dagtilbudsområdet som følge af ressourcetildelingsmodellen. Det er med forudsætningen om, at der i gns. for 2022 vil være merindskrevet 21,9 Vuggestuebørn og merindskrevet 6,3 børnehavebørn end institutionerne samlet er budgetnormeret i 2022.
  Nuværende antagelse om merindskrivning på vuggestue og børnehave ville dog også forvente at skabe en merindtægt fra forældrebetaling på samlet 1,0 mio. kr. De ekstra indskrevne børn, forventet pr. juni 2022, vil derfor samlet bidrage med et merforbrug på 1,9 mio. kr. i 2022 ved tilførsel af midler til dagtilbudsområdet fra kommunekassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 - 6 års politikken

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

  Bilag

 • 11
  Orienteringssag - Svar på decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet
  Sagsid.: 22/3835

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har den 25. februar 2022 modtaget decisionsskrivelse vedrørende regnskab 2020 for områder under Social- og Ældreministeriet. For Dragør Kommune vedrører dette Ydelsesteamet, afdeling for IT og Digitalisering, samt center for Børn, Skole og Kultur. Sagen er en orientering til fagudvalgene om decisionsskrivelsen samt administrationens svar herpå.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Anbefales overfor ØU.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Anbefales overfor ØU.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hermed fremlægges svar på decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2020 vedr. Dragør Kommune.

  Dragør Kommunes svar og bemærkninger er angivet med de gult markerede afsnit i det fremsendte svar. Med svaret følger endvidere – til orientering – tilhørende anvendte retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser vedr. §41 og §42.

  I bilag 1, som er skrivelsen samt de gult markerede afsnit, er de første afsnit dedikerede til børneområdet (BSK), derefter kommer socialområdet (Ydelsesteam) og derefter IT og Borgerservice vedr. ydelser til alternative modtagere (socialt bedrageri).

  Det bemærkes, at dette svar – af hensyn til afleveringsfristen - er afgivet administrativt, og efterfølgende nu orienteres politisk i Dragør Kommune. Ministeriet er orienteret herom.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Bilag

 • 12
  Forslag fra ACV - Foreningernes vilkår
  Sagsid.: 22/3991

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  For stemte:   3 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:  2 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens §23.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”Folkeoplysningsudvalget anmodes om, at foretage en grundig vurdering af foreningernes vilkår i Dragør, set med traditionelle foreningsbriller, herunder vilkårene for den uorganiserede idræt.

  1. Det er fx;
   1. økonomisk tilskud
   2. banefordelingskriterier
   3. omfanget af uorganiseret idræt og vilkår for den uorganiserede idræt.”

  Der ønskes en tilbagemelding til BFKU senest i december 2022”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

 • 13
  Forslag fra ACV - Kontaktperson til foreningerne
  Sagsid.: 22/3991

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  For stemte:   3 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:  2 (T)

  Godkendt.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”Foreningerne skal – som tidligere i Dragør kommune – have en kontaktperson, der kan bistå med eventuelle sager i den kommunale behandling, såfremt det er nødvendigt. Denne funktion genetableres dermed.

  1. Der ønskes en vurdering af muligheder og konsekvenser ved en løsning inden for eksisterende økonomiramme eller ved driftsudvidelse.

  Der ønskes en tilbagemelding til BFKU senest i december 2022.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

 • 14
  Forslag fra ACV - Foreningsmuligheder for borgere med handicap
  Sagsid.: 22/3991

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  For stemte:   3 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:  2 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens §23.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”Det foreslås, at forvaltningen i samarbejde med Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget, udarbejder en analyse og et mulighedskatalog for borgere med handicaps for at deltage i foreningslivet.

  Der ønskes en tilbagemelding til BFKU senest i december 2022.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

 • 15
  Forslag fra ACV - Etablering af ungeråd
  Sagsid.: 22/3991

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  For stemte:   3 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:  2 (T)

  Godkendt.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”Med henvisning til konstitueringsaftalens ordlyd om etablering af et ungeråd der bl.a. kan rådgive kommunalbestyrelsen om behov for tiltag, særligt for gruppen af unge mellem 14-20 år, iværksættes følgende;

  1. Forvaltningen udarbejder en proces plan for, hvordan der kan iværksættes en proces med unge for at beskrive fremtidig organisering og struktur for, at unge i Dragør får indflydelse på egen hverdag
  2. Processen kan ende ud i etablering af et egentlig ungeråd, men udvalget er også åbent for andre ideer
  3. Forslagene skal ende ud i konkrete politiske muligheder der kan iværksættes og som sikrer, at unge i Dragør i fremtiden får medindflydelse på tilbud til unge, samt styrker deres viden og forståelse for demokratiet.

  Der ønskes en tilbagemelding til BFKU senest i november 2022.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Udvalget diskuterede dagsorden til Det Rådgivende Skoleorgan.

  Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) spurgte til handlingsplanens tema om kørsel til specialundervisning og opfølgning på samme.