Skip navigationen

Referat

Torsdag den 11. august 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen, Lisbeth Dam Larsen (A), Theis Guldbech (C)
Afbud fra: Mia Tang (C), Trine Søe (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Punkterne 9 og 12 blev hævet til beslutningspunkter. Punkt 5 blev udsat. Dagsorden godkendt. Mia Tang (C) og Trine Søe (C) var ikke til stede. Nicolaj Bertel Riber (A) deltog på nogle punkter i stedet for Trine Søe (C).
 • 1
  Beslutning - Godkendelse af delaftale 4 - Det specialiserede børne- og ungeområdet
  Sagsid.: 22/3810

  RESUMÉ:

  I denne aftale indgår bestilling og betaling for delaftale 4, det specialiserede børn og unge område fra 0 – 18 år – også kendt som børnehandicapområdet. Indholdet af aftalen er uændret ift. 2021 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på delaftale 4, det specialiserede børn og ungeområde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget kommenterede, at det skal understreges over for Tårnby kommune, at afrapporteringerne skal produceres igen ref. årshjulet.

  Trine Søe (C) og Mia Tang (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 4 omfatter primært følgende opgaver i henhold til Serviceloven:

  • Behandling af personsager om dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (§ 41)
  • Behandling af personsager om dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (§ 42)
  • Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier (§ 11 stk. 7).

  Indholdet i aftalen og beskrivelse af indsatsen kan ses i Bilag 1.

  I delaftalen forudsættes det, at der på børnehandicapområdet skal bruges 2,876 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 2,417 socialrådgiverårsværk og 0,459 HK-årsværk.

  Selve specifikationen af betalingen ses i Bilag 2 som er den oprindelig betalingsaftale fra 2015. Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL´s årlige budgetvejledning. Ved PL-fremskrivning med den aktuelle lønfremskrivningsprocent på 2,86 procent (Bilag 3), forventes aftalen for 2023 med uændret indhold at udgøre 1.969.311 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder) samt Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den oprindelige betalingsaftale fra 2015 udgjorde 1.614.871 kr., og den er P/L-fremskrevet løbende. Den justerede betalingsaftale er fremskrevet med 2,86 % fra sidste års betaling på ca. 1,91 mio. kr. og vil udgøre 1.969.311 kr. årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Marts måned: Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni: Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni: Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

  Bilag

 • 2
  Beslutning - Godkendelse af delaftale 7 - Ungecenter
  Sagsid.: 22/3797

  RESUMÉ:
  I denne aftale indgår bestilling og betaling for den del af Ungecenteret, der er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder, og som ift. unge under 30 år henhører under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, herunder også uddannelsesvejledning til unge under 18 år. Indholdet af aftalen er uændret ift. 2021 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen og betalingsaftalen for delaftale 7, Ungecenter.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget kommenterede, at det skal understreges over for Tårnby kommune, at afrapporteringerne skal produceres igen ref. årshjulet.

  Trine Søe (C) og Mia Tang (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven ift. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Betaling for disse opgaver for borgere under 30 år har indtil den separate aftale vedr. Ungecenteret blev indgået i august 2021 været en del af betalingsaftalen vedrørende delaftale om beskæftigelse og integration, (se Bilag 1 for aftalens indhold).

  •         Indsats for ledige borgere, kan være arbejdsløshedsforsikrede og borgere der modtager kontanthjælp, starthjælp, fleksjobberettigede på ledighedsydelse og sygedagpenge samt borgere med begrænsninger i arbejdsevnen eller med handicap.

  •         Personkredsen er:

  • Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse
  • Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse
  • Selvforsørgende under 30 år, der ikke har ret til forsørgelse, men har brug for en beskæftigelsesrettet indsats
  • Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

  Lønudgiften til personale i denne sagsbehandling er fastsat til de gennemsnitslønninger/omkostninger Tårnby Kommune har inden for de respektive faggrupper. Der er ikke indregnet løn til afdelingsledelse, idet Dragør Kommune betaler for afdelingsledelse i aftalen, der regulerer den del af Ungecenteret, der ikke er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  På Ungecenterområdet, skal der bruges 1,125 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,9 socialrådgiverårsværk og 0,225 HK-årsværk. (Se Bilag 2, den oprindelige betalingsaftale, der PL-fremskrives, for specificering af udgifter og ydelser).

  Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL´s årlige budgetvejledning. Ved PL-fremskrivning med den aktuelle lønfremskrivningsprocent på 2,86 procent (Bilag 3), forventes aftalen for 2023 med uændret indhold at udgøre 708.741 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder) samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Betalingsaftalen PL-fremskrives til 708.741 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninge.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

  Bilag

 • 3
  Orientering - Organiseringen af arbejdet med unge i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/3565

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget orienteres om organiseringen af arbejdet med Unge i Dragør set i forhold til samarbejdet med Tårnby Kommune i forhold til det forpligtende samarbejde. Derudover beskrives det også, hvordan der arbejdes med at styrke ungeindsatsen generelt på et organisatorisk niveau.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atudvalget tager orienteringen om arbejdet med unge i Dragør Kommune til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Til efterretning.

  Trine Søe (C) og Mia Tang (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Organiseringen af ungeindsatsen i Dragør Kommune

  I kraft af det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune varetages en stor del af ungeindsatsen af Tårnby Kommune, men der er også nogle ungerelaterede opgaver, som varetages i Dragør Kommune. I det følgende opsummeres, hvordan arbejdet vedr. unge organiseres, og hvordan snitfladerne mellem Tårnby og Dragør er. Derudover beskrives en procesplan for et tværfagligt netværk vedr. Unge, som er etableret med aktører fra Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

  Ungeindsatsen for 15- 25 årige.

  Vejledning af unge som går i grundskolen og skal vælge ungdomsuddannelse.

  Målrette indsats for gruppen af 15 – 25-årige, der ikke kommer i gang efter folkeskolen, er frafaldstruede eller falder fra. Drudover er der hele det tværgående, koordinerende og forpligtende samarbejde i forhold til de 15-25-årige.

  Ungeindsatsen for unge 18- 30 årige

  Ungeindsatsen for at få de 18 – 30-årige, som ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse, som modtager uddannelseshjælp og/eller har en indsats i i forhold til at blive prat til aktivitet-, uddannelse.

  Vedhæftet som bilag er ”Plan for Tårnby Kommunes Ungeindsats. Denne omfatter som udgangspunkt én til én også de tilbud som unge i Dragør modtager. Disse indsatser er en del af den koordineret Ungeindsats (KUI). KUI er primært rettet til unge, som ikke er i uddannelse eller arbejde, men den omhandler også den almindelige uddannelsesvejledning af unge som går i folkeskolen.

  I ”Plan for Tårnby Kommunes Ungeindsats Indsatser”, har Dragør Kommune tilkøbt Psykolog med 1,35 og Unge Med Kant med en plads pr. forløb.    

  Tværfaglig og tværkommunal samarbejde

  Der er nedsat en tværfaglig og tværkommunal netværksgruppe, hvor de medarbejder som arbejder med unge fra Tårnby og Dragør Kommune mødes. På disse møder arbejdes der målrettet med at styrke samarbejdet og indsatserne omkring de unge.

  Det første af disse møder blev afholdt i efteråret 2021. Det er hensigten at disse møder skal finde sted 3- 4 gange om året. Det vil være Center for Børn-, Skole-, Og Kultur (BSK) som laver programmet til møderne. På det første møde i efteråret 2022 vil det bl.a. være Centerchef for Ungecenteret i Tårnby, som præsenterer ungestrategien for Tårnby, som også er gældende for Dragør Kommune.

  Det er ambitionen, at disse møder skal gøre samarbejdet endnu stærkere og vi sammen kan arbejde for en helhedsorienteret ungeindsats. 

  Den Tværfaglig og tværkommunale gruppe består af:

  • Ungecenteret i Tårnby
  • Center for Børn, Skole og kultur
  • Inklusionskonsulent 
  • Ungdomsskolen
  • Klub Dragør
  • SSP
  • Udskolingslederne

   

  Tidspunkt

  Aktivitet

  Ansvarlige

  Sep/ oktober

  Tværfagligt møde med aktører fra den tværkommunale gruppe. På dette møde præsenterer centerchef for Ungecenteret bl.a. ”Plan for ungeindsats Tårnby Kommune”.

  BSK

  Jan/ feb

  Mødeindhold koordineres i samarbejde mellem Tårnby og Dragør. 

  BSK

  April/ maj

  Mødeindhold koordineres i samarbejde mellem Tårnby og Dragør. 

  BSK

  Ungeråd

  Der er i konstitueringsaftalen beskrevet, at Kommunalbestyrelsen vil nedsætte et Ungeråd I Dragør Kommune. Dette med henblik på at styrke den generelle ungeindsats og styre deres stemme i demokratiet. Center for Børn-, Skole-, og Kultur har udarbejdet en procesplan for etablering af et Ungeråd i Dragør Kommune, som løber over efteråret 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Bilag

 • 4
  Orientering - Etablering af Ungeråd
  Sagsid.: 22/4352

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for muligheder for organiseringen og etableringen af ungeråd i Dragør Kommune. Disse drøftes på mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager procesplanen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Til efterretning.

  Trine Søe (C) og Mia Tang (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Af konstitueringsaftalen fremgår det at der ønskes et Ungeråd i Dragør Kommune.

  På mødet i Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget d. 9. juni fulgte udvalget op på dette og ønskede at få nedenstående forelagt i udvalget senest i november 2022;

  Der ønskes et ungeråd, der bl.a. kan rådgive kommunalbestyrelsen om behov for tiltag, særligt for gruppen af unge mellem 14-20 år, iværksættes følgende;

  1. Forvaltningen udarbejder en proces plan for, hvordan der kan iværksættes en proces med unge for at beskrive fremtidig organisering og struktur for, at unge i Dragør får indflydelse på egen hverdag
  2. Processen kan ende ud i etablering af et egentlig ungeråd, men udvalget er også åbent for andre ideer
  3. Forslagene skal ende ud i konkrete politiske muligheder, der kan iværksættes og som sikrer, at unge i Dragør i fremtiden får medindflydelse på tilbud til unge, samt styrker deres viden og forståelse for demokratiet.

  Forvaltningen og Ungdomsskolen har i samarbejdet drøftet scenarier for, hvordan det kunne være muligt, at organisere et Ungeråd, som vil være attraktivt for de unge at deltage i.

  Af tidligere erfaringer med etablering af Ungeråd har det vist sig at det kan være svært at rekruttere netop denne målgruppe, særligt kan det være svært når de forlader folkeskolen. På bagrund af disse drøftelser er der udarbejdet en procesplan for, hvordan vi i samarbejde når frem til konkrete bud på, hvorledes vi i Dragør kan etablere et Ungeråd, der er attraktivt for de unge at deltage i. Derfor er der udarbejdet en procesplan, hvor det er ambitionen at inddrage og få input fra de Unge, der bor i Dragør til, hvad de forestiller sig kunne være attraktivt for dem.

  I de indledende drøftelser vedr. etableringen af et Ungeråd i Dragør Kommune angives to yderpoler for hvorledes det er muligt at organisere et fremtidigt Ungeråd.

  Events og åben tilgang

  Den ene af disse yderpoler kunne være et Ungeråd som er båret af de unges engagement og interesse. Der er ikke noget fast Ungeråd, men der inviteres til et antal møder/events om året, hvor alle interesserede unge kan deltage. Det ville være de unge, som der er skabere af form og struktur og Ungeådet skulle have en økonomi til at skabe for. En del af disse penge kunne være til en Ungefond, hvor byens unge kan søge om penge til ungerelaterede aktiviteter. Eksempler på temaer kunne være; ”Hvordan modtager vi som unge, unge fra Ukraine”, ”Aktuelle lovforslag eller kommunale forslag med relevans for unge – hvordan forholder vi os til det” (eks. ændringer i karakter-regler, ændringer i optag til ungdomsuddannelser, nye rygeregler), og lignende.

  Klassisk evt. med overbygning til FEDK

  Den anden yderpol kunne være at organisere et Ungeråd, som et ungdomsskolehold. Denne klassiske tilgang kunne også ses som en overbygning og samarbejde med FEDK, hvor der sidder elever fra 6-9.klasse. Ungerådet ville være en fast gruppe af unge, der kunne blive høringsberettiget og f.eks. drøfte emner, ud fra nogle selvvalgte årstemaer.

  Procesplan

  Aktivitet 

  Tidspunkt

  Ansvarlig

  Indledende Ideudvikling

  • Ungdomsskolen og administrationen udarbejder udveksler forskellige ideer til, hvordan det er muligt at etablere et Ungeråd.

  April- Juni

  Ungdomsskole og administration

  Udarbejdelse af procesplan

  Juni

  Administration

  Præsentation af procesplan 

  • BFKU præsenteres for procesplanen for udarbejdelse af et Ungeråd I Dragør Kommune

  Aug.

  Administrationen

  Pop-up inddragelse af de unge

  • Med henblik på at skabe et Ungeråd som de unge finder attraktivt afvikles der 2- 3 pop up arrangementer, hvor formålet er at høre målgruppen, hvad de kunne forestille sig.

  Sep/Oktober

  Ungdomsskolen og Administrationen

  Præsentation til BFKU af mulighed for

  etablering af Ungeråd i Dragør Kommune. 

  November

  Administrationen

  BILAG:

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

 • 5
  Beslutning: Nye skoledistrikter ud fra skoleindskrivningsprognose for år 2023/2024
  Sagsid.: 22/4846

  RESUMÉ:

  Skoleindskrivningsprognosen for antallet af børn der skal starte i 0. klasse i 2023/2024 viser, at børnene ikke fordeler sig jævnt mellem de tre skoler. Udvalget skal derfor tage stilling til, om forslaget til nye skoledistrikter, skal sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1        at udvalget drøfter prognosen for skoleindskrivning 2023/2024,

  2a at sende forslag til nye skoledistrikter med fortsat 8 spor i høring hos skolebestyrelserne,   

  Eller

  2b at sende forslag til oprettelse af 9 spor på Nordstrandskolen i høring hos skolebestyrelserne,

  Eller

  2c at sende forslag til nye skoledistrikter med oprettelse af et 9. spor på Store Magleby Skole i høring hos skolebestyrelserne.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Punktet blev udsat.

  Trine Søe (C) og Mia Tang (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i Dragør Kommune er flydende skoledistrikter. Dette betyder, at skoledistrikterne kan tilpasses årligt i forhold til at sikre en jævn fordeling på de tre skoler, at der tages hensyn til søskende og den politiske beslutning om det maksimale antal elever pr. klasse.

  Administrationen har i juni måned 2022 trukket en prognose for, hvor mange børn der skal starte i 0. klasse i skoleåret 2023/2024. Prognosen angiver, at der på nuværende tidspunkt vil starte 191 elever i 0. klasse i 2023 svarende til 23,8 elever pr. klasse (med opstart af otte 0. klasser).

  I styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen er søskendekriteriet det første kriterier. Søskendekriteriet er gældende for kommunens egne elever og betyder, at der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen.

  Nedenstående tabel viser, hvordan de kommende skolebørn til 0. klasse i skoleåret 2023/2024 fordeler sig ud fra de nuværende fordelingskriterier og med de nuværende distriktsgrænser.

  Tabel 1: Fordeling ud fra nuværende kriterier og distriktsgrænser

  Dragør Skole

  Nordstandskolen

  Store Magleby Skole

  1 Søskendekriteriet

  (inkl. Skoleudsættere)

  20

  41,5

  34,5

  2 Bosiddende i skoledistriktet

  (inkl. Skoleudsættere)

  18

  46

  31

  I alt

  38

  87,5

  65,5

  Klassekvotient

  19,0

  29,2

  21,8

  *2 børn har søskende gående på to forskellige skoler, og det kan derfor ikke forudsiges, hvilken skole de vil vælge. Et barn med søskende på to skoler er derfor angivet med 0,5 på de pågældende skoler.

  Andet kriterie for indskrivning er, at der ved skolestart i 0. klasse tilstræbes, at klassekvotienten i de enkelte klasser ikke overskrider 24 elever. Ud fra de nuværende skoledistrikter, vil dette kriterie ikke kunne opfyldes, da klassekvotienten på Nordstrandskolen overskrider 24 elever, når der tages højde for søskendekriteriet.

  For at opfylde kriteriet om en klassekvotient på maksimal 24 elever pr. klasse, vil det derfor være nødvendigt at tilpasse de nuværende distrikter. Administrationen har lavet et forslag til ændring af skoledistrikterne, således at eleverne fordeler sig jævnt på de tre skoler (se bilag).

  Administrationens forslag til nye skoledistrikter flytter 16 elever fra Nordstrandskolens distrikt og fordeler sig med 10 til Dragør Skole og 6 til Store Magleby Skole. Se fordelingen i tabel 2.

  Tabel 2: Fordeling ud fra nuværende kriterier og NYE skoledistrikter

  Dragør Skole

  Nordstrandskolen

  Store Magleby Skole

  1 Søskendekriteriet (inkl. Skoleudsættere)

  20

  40,5

  34,5

  2 Bosiddende i skoledistriktet

  (inkl. Skoleudsættere)

  28

  30

  37

  I alt

  48

  71,5

  71,5

  Klassekvotient

  24

  23,8

  23,8

  En eventuel tilpasning af skoledistrikterne forudsætter, at der ikke sker store ændringer i prognosen for, hvor mange børn der skal starte i 0. klasse i 2023. Følgende opmærksomhedspunkter kan skabe en afvigelse i fordelingen:

  -         Søskende: at der søges den skole, hvor man har søskende, frem for den skole, man er tilknyttet på baggrund af det skoledistrikt man bor i.

  -         Skoleudsættere: antallet af skoleudsættere har været forholdsvist konstant de seneste år på omkring 8 elever. Med Finanslov 2022 er det blevet nemmere at få sit barn skoleudsæt.

  -         Frit skolevalg uden for kommunen (dvs. privatskole, specialskole eller almen folkeskole i en anden kommune) har i de seneste år ligget på ca. 4 elever.

  -         Tilflyttere: Jf. befolkningsprognosen, så forventes det at antallet af elever der skal starte i 0. klasse i 2023 samlet er på 199, dvs. 8 mere end den nuværende prognose.

  Vedlagt sagen er notat for, hvordan fordelingen af den kommende 0. årgang i 2023-2024 vil se ud, såfremt der oprettes et 9. skolespor.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesvedtægt for skolevæsnet i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Oprettelsen af et 9. skolespor vil have økonomiske konsekvenser i form af driftsudvidelse og på sigt anlægsudgifter til lokaler.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelserne og behandles af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget igen på mødet i oktober 2022.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022

  Bilag

 • 6
  Beslutning - Udkast til ny styrelsesvedtægt
  Sagsid.: 20/2202

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet et udkast til ny skolestyrelsesvedtægt for skoler og SFO i Dragør Kommune, der her præsenteres for udvalget. Der er i udkastet til en ny styrelsesvedtægt udelukkende tilføjet et afsnit om Det Rådgivende Skoleorgan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget drøfter udkast til ny styrelsesvedtægt,
  1. at udkast til ny skolestyrelsesvedtægt sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Udvalget besluttede under behandlingen at udskyde punktet.

  Mia Tang (C) var ikke til stede.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udkastet til en ny styrelsesvedtægt for Skoler og SFO i Dragør Kommune blev drøftet på Børne- Fritids- og kulturudvalget møde d. 10.03.22. Der ønskede udvalget at Det Rådgivende Skoleorgan skulle evaluere Det Rådgivende Skoleorgan før det blev beskrevet i Styrelsesvedtægten for skoleområdet. Denne evaluering fandt sted på et møde i Det Rådgivende Skoleorgan d. 29. marts 2022. Derfor forelægges Børne-, Fritids-, Kulturudvalget et udkast til en ny Styrelsesvedtægt for skolerne og SFOerne i Dragør Kommune. 

  Administrationen har udarbejdet et udkast til en ny styrelsesvedtægt, hvor der udelukkende er tilføjet et afsnit vedr. Det Rådgivende Skoleorgan. Dette er tilføjet med henblik på at gøre det tydeligt, hvordan og med, hvilket formål vi i Dragør Kommune har Det Rådgivende Skoleorgan. Af tilføjelserne fremgår det også, at Det Rådgivende Skoleorgan nedsættes umiddelbart efter en ny kommunalbestyrelse er konstitueret, og at Kommunalbestyrelsen i Dragør udpeger 2 medlemmer. Formanden for udvalget, der har ansvaret for skoleområdet, er født formand for Det Rådgivende Skoleorgan.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Bilag

 • 7
  Beslutning - Ny tildelingsmodel til 10. klasse tilbage fra høring
  Sagsid.: 22/2357

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet et selvstændigt ressourcetildelingsmodel for Dragør Kommunes 10. klassestilbud. Denne sendte Børne-, Fritids- og Kultur udvalget i høring hos relevante parter. Udvalget orienteres om de indkommende høringssvar og skal på mødet godkende den nye ressourcetildelingsmodel for 10. klassestilbuddet i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender ny tildelingsmodel for 10. klassetilbuddet i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  For stemte: 4 (A+C+V)

  Imod stemte: 2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Liste T fik mindretalsudtalelse ført til protokols: Liste T ønsker, at 10. klasse får sin egen finansiering fra 2023, men ønsker, at ny finansiering af 10. klasse belyses i budgetforhandlingerne.

  Mia Tang (C) var ikke til stede.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget sendte den 12.05.22 udkast til ny tildelingsmodel for Dragør Kommunes 10. klassestilbud. Udkastet til den nye tildelingsmodel er udarbejdet i samarbejde mellem administrationen og Nordstrandskolen.

  Administrationen har i alt modtaget tre høringssvar.

  Disse er sammenfattet i nedenstående:

  Skolebestyrelsen Store Magleby Skole

  Skolebestyrelse på St. Magleby Skole har forståelse for, at en gennemsnitlig 10. klasse har

  større udgifter end en gennemsnitlig 0.-9. klasse. Skolebestyrelsen mener dog ikke, at den

  foreslåede finansieringsmodel er praktisk anvendeligt og fremtidssikret.

  Først og fremmest mener skolebestyrelsen ikke, at det er fair, at en ekstra tildeling til 10.

  klasser foretages som rammebesparelse på 0.-9. klassetilbud. Som nærmere beskrevet i

  tidligere høringssvar, er der ikke flere besparelser at hente i 0.-9. klasser på Dragørs skoler.

  En ekstra tildeling af 10. klasse skal derfor foretages sammen med en udvidelse af

  budgetrammen for skolerne.

  Den foreslåede model lægger op til en tildelingsmodel, hvor 10. klasser tildeles ud fra

  faktiske omkostninger, mens 0.-9. klasser finansieres som rammebeløb. At bruge to

  forskellige tildelingsmodeller kan i fremtiden give anledning til skævvridning af tildelingen,

  udelukkende pga. valg af beregningsmodel. Skolebestyrelsen foreslår, at der vælges samme

  beregningsmetode for både 0.-9. og 10. klasser.

  Dette kunne f.eks. udmøntes gennem en procentvis tillæg for 10. klasser i

  tildelingsmodellen. Dette ville være en forståelig og langt mindre kompleks model, der ikke

  bygger på en undtagelse i den generelle tildelingsmodel.

  Slutteligt vil skolebestyrelsen på St. Magleby Skole foreslå, at indtægter fra elever uden for

  Dragør kommune, som går på Dragørs skoler, fremadrettet tilføres rammebeløbet for

  skolerne, som derved delvist kan finansiere den ekstra tildeling til 10. klasser.

  Skolebestyrelsen Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen er rigtigt glade for oplægget til ny tildelingsmodel. Modellen stemmer fint overens med skolens ønske om at finansieringen skal sikre drift af to 10. klasser, uafhængigt af det præcise elevtal. Det er desuden positivt, at der allerede ved vedtagelsen af den nye tildelingsmodel, er indarbejdet en proces for hvordan man behandler år, hvor der oprettes flere eller færre klasser, end de forudsatte to klasser. Skolebestyrelsen ønsker dog at de ekstra midler, der tilføres 10. klasse ikke tages fra de tre skolers drift af 0.-9. klasse, men i stedet tilføres skoleområdet som en ny bevilling. Finansieringen til dette kan bl.a. hentes ved at lade betalingen fra andre kommuner for pladser i Dragørs 10. klasses tilbud gå ubeskåret til driften af 10. klasserne på Nordstrandskolen.

  Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen har følgende konkrete kommentarer til den beskrevne model:

  I modellen som den er beskrevet nu, fremgår det at det skal besluttes politisk hvis der kun er elever til én 10. klasse, eller hvis der er elever til flere end to klasser. Ved behov for flere end to klasser skal politikerne tage stilling til en evt. ekstrabevilling. Her kunne teksten godt skærpes til at sige, at såfremt det besluttes at oprette flere end to klasser, så forudsætter det at der samtidig gives en ekstrabevilling til driften af de ekstra klasser, plus evt. behov for ansættelse af yderligere personale. Ellers er det Nordstrandskolen, der bærer hele den økonomiske risiko for den politiske beslutning.

  Det kan med fordel beskrives tydeligere hvordan tildelingen sker, og hvad det betyder for den almindelige tildeling af budgetter til skolerne. Det vedlagte regneeksempel viser fint hvordan tildelingen til 10. klasserne vil se ud, men der mangler en beregning for skolernes samlede forventede budgetter.

  Skolebestyrelsen Dragør Skole

  Vi har som udgangspunkt stor forståelse for at man ønsker en særskilt tildelingsmodel for 10-klasserne. Det at gå i 10. klasse skal efter vores opfattelse være et anderledes tilbud i forhold til 0.-9. klasse, det må gerne være særligt, og der må gerne kunne tages nogle andre hensyn og gives nogle andre tilbud, end den eleverne har mødt i deres skolegang fra 0.-9. klasse. Det er dog en investering, som man skal turde satse på.

  En særskilt tildelingsmodel til 10. klasserne vil gøre disse til et mere selvstændigt tilbud. Det vil gøre det mindre sårbart for dem, og gøre det nemmere at strukturer deres hverdag på egen hånd. Når man udelukkende tildeler midler på baggrund af elevtal, bliver budgetplanlægningen udfordret, hvis der er få elever i en klasse.

  En lille enhed eller en lille skole er mere følsom i forhold til udsving på økonomien, da lønmidlerne er den største post på budgettet, og der skal være en lærer til stede i alle klasser uanset antallet af elever.

  Det er vores indtryk, at 10. klasserne som oftest også hårdere ramt af elevudsving, end vi ser på 0.-9. klasses niveau, og det ville være hensigtsmæssigt, at modellen kunne tage hensyn til dette.

  Fra Dragør Skoles side har vi længe talt for at få indført en lignende model på hele skoleområdet, og tænker, at dette vil være en kærkommen lejlighed til at få kigget tildelingsmodellerne igennem og evt. få dem ensrettet, så vi ikke ender med en skævvridning skolerne imellem. Vi har til gengæld ingen forståelse for at finansieringen skal tages som en rammebesparelse på 0.-9- klasses området. Det er en bekymrende tendens vi oplever i og med at vi netop er blevet pålagt at finde kompenserende tiltag pga. merudgifter på det specialiserede område. Vi ser ind i, at vi skal aflevere midler til 10. klasse tilbuddet, vi står overfor at en ny tildelingsmodel på SFO området, også kommer til at tage penge fra skolerne, og vi er kun halvvejs inde i skoleåret. Vi er dybt bekymrede og ser på udviklingen med stor alvor.

  Der bør være en politisk prioritering af skolernes økonomi. Vi forventer, at der bliver lavet en ekstra budgettildeling til 10. klasserne, så det ikke (igen) er 0.-9. klasserne som betaler prisen.

  Administrationens bemærkninger:

  Af de tre høringssvar fremgår det, at der er enighed om, at det er en god ide med en selvstændig tildelingsmodel til Dragør Kommunes 10. klasses tilbud. Der er imidlertid uenighed i høringsvarende om denne tildelingsmodel er det rigtige valg. Administrationen vurderer, at det er en god ide at indføre denne ressourcetildelingsmodel for 10. klasse, da administrationen vurderer at denne model vil kunne skabe de tilsigtede effekter i form af en selvstændig tildeling til kommunens 10. klassestilbud, samt en mere gennemsigtig tildeling. 

  Administrationen vurder, at det er en god ide at igangsætte en proces med at se på ressourcetildelingsmodellen for hele skoleområdet.

  I alle tre høringssvar fremgår det, at skolebestyrelserne er bekymrede over, at den nye 10. ressourcetildelingsmodel finansieres i form af en rammebesparelse på 0- 9 klasse området. Administrationen opfordrer BFKU til at drøfte dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022.

  Kommunalbestyrelsen 25. august 2022.

  Bilag

 • 8
  Beslutning - Mødekalender 2023
  Sagsid.: 22/4957

  RESUMÉ:

  Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2023.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2023 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Godkendt med bemærkninger om, at Den internationale Handicapdag 3. december skal i kalenderen, og at KB-møder ikke skal ligge i sommerferien.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Anbefales over for ØU/KB med tilføjelse af, at der ikke skal planlægges møde i Kommunalbestyrelsen i skolernes sommerferie samt ønske om maks. 5 temamøder om året og kun for strategiske emner/sager.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Anbefales over for ØU/KB med bemærkningerne om, at Den internationale Handicapdag 3. december skal i kalenderen. Derudover skal der ikke planlægges møder i Kommunalbestyrelsen i skolernes sommerferie. Og udvalgsmøderne i maj måned (uge 19) flyttes 1 dag frem til den 8.-10. maj. Ligeledes foreslås ØU til onsdag 13.12 og KB til 19.12.2023.

  Mia Tang (C) var ikke til stede.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2023. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

  Mødet den 28. september 2023 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Mødet den 20. december 2023 er en onsdag.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det

  åbne møde.

  Temamøder

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer

  som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Økonomiudvalg

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 17. maj 2023 holdes en onsdag.

  Mødet den 21. september 2023 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

  Mødet den 4. september 2023 er en mandag.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 9. januar 2023 er en mandag.

  Miniseminar:

  Der er indlagt 3 miniseminarer i 2023. Tirsdag den 14. marts 2022, onsdag den 3. maj 2023 og tirsdag den 14. november 2023.

  Budgetseminar

  Der holdes et budgetseminar den 31. august 2023 til fredag den 1. september 2023.

  Infomøde om budget

  Der er et borgermøder om budget onsdag den 16. august 2023.

  Der er indlagt et dialogmøde med HMU torsdag den 17. august 2023.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL holder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 12. og fredag den 13. januar 2023.

  KL Børn og Unge Topmøde

  KL holder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 26. og fredag den 27. januar 2023.

  Kommunalpolitisk Topmøde

  KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 16. marts og fredag den 17. marts 2023.

  Teknik og Miljø ’23

  KL holder Teknik og Miljø konference torsdag den 13. og fredag den 14. april 2023.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum

  KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 11. maj 2023 og fredag den 12. maj 2023.

  Folkemøde på Bornholm

  Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 15. juni 2023 til søndag den 17. juni 2023.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

  Bilag

 • 9
  Drøftelse - Opsamling på mødet med Det Rådgivende Skoleorgan
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Der blev afholdt møde i Det Rådgivende Skoleorgan den 22. juni 2022. Temaet var skolernes økonomi. Udvalget drøfter opsamlingen fra mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atudvalget drøfter opsamlingen fra mødet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Godkendt. Udvalget erkender, at referatet ikke er helt dækkende ift. den omfattende dialog, der havde været på mødet, og ønsker fortsat at arbejde for tillid parterne imellem, så det Rådgivende Skoleorgan tidligt i processerne bliver ved med at give god mening.

  Mia Tang (C) var ikke til stede.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På Det Rådgivende Skoleorgans møde den 22. juni 2022 blev skolernes økonomi drøftet. Betragtningerne fra drøftelserne på mødet fremgår af opsamlingen, som er vedhæftet sagen som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Bilag

 • 10
  Drøftelse - Ansøgning fra Dragør Sejlklub om bevilling til udvidelse af slæbested og broer
  Sagsid.: 22/5211

  RESUMÉ:

  Udvalget skal drøfte en ansøgning fra Dragør Sejlklub vedrørende udvidelse af slæbested og broer ved Madsens Krog.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter Dragør Sejlklubs ansøgning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Drøftet. Det blev tilføjet, at udvalget er sindet at godkende et forslag til realisering, men uden kommunal finansiering.

  Mia Tang (C) var ikke til stede.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Sejlklub har fremsendt en ansøgning om, at der bevilliges penge til etablering af et nyt slæbested og udvidelse af broer ved Madsens Krog. Foreningen oplever en stor vækst i deres ungdomsafdeling, hvilket gør at der er manglende plads med joller der ligger for tæt og stor risiko for skade på grej og joller.

  Vedlagt sagen er Dragør Sejlklubs ansøgning i sin fulde længde, samt bilag med tegning over de ønskede udvidelser.

  Det er administrationens vurderingen, at en udvidelse af slæbested og broer ved Madsens Krog vil bidrage til sikre bedre vilkår for eksisterende medlemmer for Dragør Sejlklub samt tiltrække nye.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Administrationen har kontaktet SF Pontonta vedrørende et groft overslag på hvad det vil koste at anlægge et slæbested (Sejklubbens første prioritet) og flytning og udvidelse af tværbro (Sejlklubbens anden prioritet).

  Tilretning/fjernelse af sten opbygning af Ral underlag til slæbested, etablering af slæbested, fast bro langs slæbested anslås af koste 340.000 kr.

  Flytning af tværbro, nye fag til tværbro, samt forlængelse af 2 broer anslås at koste 190.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Bilag

 • 11
  Orientering - Brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet 2022
  Sagsid.: 22/4932

  RESUMÉ:

  Resultaterne af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet giver et billede af forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud. Overordnet ligger forældrenes tilfredshed høj – både på landsplan og i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Til efterretning.

  Mia Tang (C) var ikke til stede.

  Riber Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I juni 2022 er resultaterne af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet blevet offentliggjort. Undersøgelsen udspringer af en aftale fra 2019 mellem regeringen, KL og Danske Regioner om systematisk at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder, herunder dagtilbudsområdet.

  Formålet med undersøgelsen på dagtilbudsområdet er at give politikere, ledere og medarbejdere viden om forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud, og deraf skabe et grundlag for dialog om udviklingen af kvaliteten i den pædagogiske praksis.

  Resultaterne af undersøgelsen genereres i en landsdækkende og kommunal rapport. Overordnet ligger forældrenes tilfredshed høj – både på landsplan og i Dragør. I Dragør er 88 % af forældrene samlet set tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. På en skala fra 1 til 5 svarer det til et gennemsnit på 4,3, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet.

  Der er i Dragør (og på landsplan) højest tilfredshed med de aktiviteter, personalet står for i hverdagen som fx sanglege, kreative aktiviteter og motorik. Her svarer 88 % af forældrene i Dragør, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse. På en skala fra 1 til 5 svarer det til et gennemsnit på 4,4, hvor landsgennemsnittet ligger på 4,3.

  På landsplan og i Dragør er forældrene mindst tilfredse med personalets dialog og samarbejdet om deres barns læring og udvikling. Her svarer 77 % af forældrene i Dragør, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse, hvilket svarer til et gennemsnit på 4, på en skala fra 1 til 5. Landsgennemsnittet ligger på 3,9.

  Af undersøgelsens resultater fremgår det, at der er forskelle på forældrenes tilfredshed de enkelte dagtilbud imellem, ligesom tilfredsheden varierer afhængig af typen af dagtilbud. I Dragør er der flest positive svar fra forældre til børn i dagpleje, mens der er færrest positive svar fra forældre til børn i ”aldersintegreret institution/vuggestue”.

  Administrationen vil sammen med dagtilbudslederne dykke nærmere ned i undersøgelsens resultater og drøfte, hvad resultaterne giver anledning til. I fællesskab og i de enkelte dagtilbud vil vi reflektere over, hvad vi gør godt, hvad vi kan gøre bedre og hvad vi kan lære af hinanden på tværs.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Bilag

 • 12
  Orientering - Venteliste til dagtilbud pr. juli 2022
  Sagsid.: 21/3190

  RESUMÉ:

  Center for Børn, Skole og Kultur anbefaler, at venteliste til 0-6 års dagtilbud forbliver lukket for udefrakommende børn i yderligere tre måneder. Udvalget orienteres desuden om ventelisten i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området pr. juli 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at venteliste for udefrakommende forbliver lukket yderligere tre måneder.
  2. at orienteringen om venteliste på dagtilbudsområdet pr. juli 2022 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  Til efterretning.

  Mia Tang (C) var ikke til stede.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU besluttede den 11. august 2021, at ventelisten til 0-6 årsområdet skulle lukkes for udefrakommende børn grundet manglende kapacitet på dagtilbudsområdet. Ventelisten lukkes for udefrakommende børn tre måneder ad gangen. Siden har udvalget forlænget perioden på møde første gang den 3. november 2021 og senest den 12. maj 2022. Ventelisten er lukket for udefrakommende til og med den 12. august 2022.

  Udvalget har fremsat ønske om en månedlig orientering om forholdet mellem børn på venteliste til et 0-6 års dagtilbud i forhold til kapaciteten på området. Denne orientering om status på kapacitet og ventelister på dagtilbudsområdet er kendte tal pr. juli 2022.

  Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2022

  På baggrund af landsdækkende anbefalinger om børnekvadratmeter og egen kapacitetsanalyse (politisk behandlet i april 2019), er der lavet normeringer for dagtilbudsområdet i Dragør kommune, der sammenholdt med tal fra befolkningsprognoserne fremskrives år for år.

  I juli 2022 er der på vuggestuer normeret 206 pladser, og der er indskrevet 231 børn. Det er 25 børn mere end deres normering. 

  I juli 2022 er der for dagplejerne normeret 24 pladser, og der er 18 indmeldte børn. Det er 6 mindre end deres normering.

  I juli 2022 er der for børnehaverne normeret 374, og der er indmeldt 333 børn. Det er 41 børn mindre end deres normering.

  Det er værd at bemærke, at ifølge oversigten fra KMDI2 (bilag 1) fremgår det, at Dragør Kommune på nuværende tidspunkt kun har 4,25 helårspladser ud fra den årlige gennemsnitsnormering.

  Venteliste til 0-2 års området pr. 31.7

  Der er 8 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 31.7, som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

  Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato 31.07, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 0-2 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er herudover 8 børn, som allerede er indmeldt i en institution, der ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue eller dagpleje. Disse børn er indmeldt i kommunens egne dagtilbud, så de vil frigive en plads, hvis de bliver flyttet til en anden kommunal institution.

  Samlet set ønsker 16 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

  Venteliste 3-5 års området pr. 31.7

  Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 31.7, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 3-5 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er 10 børn, som er indmeldt i anden børnehave, der har indgivet ønske om at flytte til en kommunal børnehave i Dragør Kommune.

  To af disse børn går i en børnehave i en anden kommune.

  Der er i alt 8 børn, som er indmeldt i vores kommunale institutioner, som ønsker en anden institution. De to børn, som er indmeldt i børnehave i anden kommune, vil ikke frigive en plads, hvis de indskrives i vores kommunale institutioner.

  Samlet set ønsker 10 børn på 3-5 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det høje børnetal forventes pr. august 2022 at resultere i, at der skal tilføres 2,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet som følge af ressourcetildelingsmodellen. Det er med forudsætningen om, at der i gennemsnit for 2022 vil være merindskrevet 22,8 Vuggestuebørn og 3,8 børnehavebørn mindre end institutionerne samlet er budgetnormeret i 2022.  Det betyder samlet set, at Dragør Kommune har ind merindskrivning på 19 børn på 0-6 års området. Nuværende antagelse om merindskrivning på vuggestue og børnehave ville dog også forvente at skabe en merindtægt fra forældrebetaling på samlet 0,6 mio. kr. De ekstra indskrevne børn, forventet pr. august 2022, vil derfor samlet bidrage med et merforbrug på 1,9 mio. kr. i 2022 ved tilførsel af midler til dagtilbudsområdet fra kommunekassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 - 6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

 • 13
  Orientering - FGU status juni 2022
  Sagsid.: 22/5242

  RESUMÉ:

  FGU-Hovedstaden har udfordringer ift. både optag og økonomi. Via bilagene, som er brev til politikere og forvaltninger i medlemskommunerne i optagsområdet samt referat fra seneste bestyrelsesmøde, orienteres udvalgene om de udfordringer FGU-Hovedstaden i øjeblikket står med og de tiltag, som forsøges iværksat for at modstå en dårlig økonomisk situation og dalende søgningstal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Til efterretning.

  Mia Tang (C) var ikke til stede.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  FGU-institutionernes etablering udspringer af ungelovgivningen med tilhørende uddannelsespolitiske målsætninger. FGU har fra sommeren 2019 samlet erhvervsgrunduddannelsen (EGU), produktionsskolerne og den kombinerede ungeuddannelse (KUU) samt VUC fag for unge under 25 år under én institution.

  Målgruppen for FGU er som udgangspunkt unge under 25 år, der har behov for en særlig indsats efter grundskolen for at blive klar til at påbegynde uddannelse eller komme i beskæftigelse. Disse unges behov for at styrke deres forudsætninger spænder bredt og kan angå faglig opkvalificering eller udvikling socialt og personligt. En del af målgruppen udgøres af de unge, der har store udfordringer i forhold til at starte uddannelse eller job og som der er særlig fokus på i de uddannelsespolitiske målsætninger. Den unge skal, for at kunne starte, have fortaget en målgruppevurdering af uddannelsesvejledere fra Ungecenteret i Tårnby, som via delaftale 7 i det forpligtende samarbejde varetager opgaven for Dragør kommune. Ungecenteret udarbejder i samarbejde med den unge en FGU uddannelsesplan. Uddannelsesplanen omsættes efterfølgende af FGU til en forløbsplan, der beskriver, de uddannelseselementer, som skal føre til opfyldelse af uddannelsesplanens mål.

  Dragør udgør sammen med København, Frederiksberg og Tårnby kommuner optageområde for FGU Hovedstaden. Der er et tæt samarbejde mellem FGU Hovedstaden og kommunerne omkring de unge før, under og på vej ud fra FGU. I 2021 er der indgået en samarbejdsaftale mellem FGU Hovedstaden, som skal danne baggrund for det fremtidige samarbejde og som beskriver det generelle samarbejde omkring de unge men også indeholder arbejdsproces beskrivelser på en del specifikke områder f.eks. overgange og mulighed for forlængelse.

  FGU Hovedstaden og Ungecentret vil fortsat være i tæt dialog omkring elevernes gennemførelse af de forberedende uddannelsesspor og sikring af, at de unge kommer godt videre i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

  Dragør kommune har fra etableringen i 2019 været repræsenteret i bestyrelsen af Nicolaj Bertel Riber. Bestyrelsen har igennem de forløbne tre år hele tiden påpeget de svære økonomiske betingelser, som FGU Hovedstaden er etableret under, primært som følge af bygningsetableringen. Til orientering vedlægges det seneste referat fra bestyrelsesmøde i FGU som bilag, hvoraf det kan ses, at den økonomiske svære situation er adresseret over for STUK, STyrelsen for Uddannelse og Kvalitet under BUVM (Børne- og UnderVisningsMinisteriet). Dragør kommune har pt 7 FGU elever i FGU Hovedstaden, som vi betaler 75.000 kr. for efter 30 % refusion, idet den fulde pris er 105.000 pr. elev. Elevtallet veksler, men ligger typisk årligt mellem 5-10 elever. Pga. FGUs betydning for både unge- og beskæftigelsesområdet på grund af optags-segmentet, orienteres både BFKU og SSAU om situationen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Bilag

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

  Lisbeth Dam Larsen (A) bad om, at der bliver planlagt rundtur for det nye udvalg til alle institutioner.

  Ann Harnek (T) spurgte til nationale tests på skolerne.

  Ann Harnek (T) spurgte til enkelte personaleforhold.

  Ann Harnek (T) spurgte brugen af AULA på daginstitutionsområdet.

  Ann Harnek (T) spurgte til prioriteringen og indholdet af temamøder.

  Nicolaj Bertel Riber (A) spurgte til personalesituation i dagplejen.

  Annette Nyvang (T) spurgte til program for studietur mandag 29. august.

  Administrationen orienterede om madpriser og forældrebetaling ifm. inflation.

  Administrationen orienterede om ungesituationen.

  Administrationen orienterede om ny leder på dagtilbudsområdet.

  Administrationen orienterede om en rigtig god skolestart.

  Mia Tang (C) var ikke til stede.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).