Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 04. februar 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Birger Larsen (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Konstituering - valg af formand
  Sagsid.: 14/8

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der foretages valg af formand

  2.

  at

  der foretages valg af næstformand

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en ny formand og næstformand.

  Det anbefales at Asger Larsen (Løsgænger), som medlem med længst anciennitet, leder mødet ved valg af formand.

  Formanden leder herefter valget af næstformand.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Ad. 1

  Allan Holst (A) blev valgt til formand.

  Ad. 2.

  Morten Dreyer (O) blev valgt til næstformand.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 2
  Mødeplan 2014
  Sagsid.: 13/1708

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller at mødeplanen for 2014 for eget udvalg godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte i efteråret 2013 en mødeplan for 2014. Mødeplanen var baseret på de daværende udvalg og med de samme mødedage.

  Med den nye kommunalbestyrelses tiltræden og oprettelsen af nye fagudvalg, har der været et ønske om at ændre mødeplanen.

  Principperne for mødeafvikling efter den nye mødeplan er følgende:

  Den 1. torsdag i måneden:

  kl. 12-14, By, Erhverv og Planudvalget

  kl. 14-16, Børn, Fritid og Kulturudvalget

  kl. 16-18, Social og Sundhedsudvalget

  Den 3. torsdag i måneden:

  kl. 17-19, Økonomiudvalget

  Den 4. torsdag i måneden:

  Kl. 19, Kommunalbestyrelsen

  Evt. temamøder eller lukkede møder afvikles før kommunalbestyrelsens møde.

  Den samlede plan for afviklingen af møder i fagudvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i 2014 vedlægges i bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar 2014.

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 16. januar 2014.

  Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2014.

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14-01-2014

  TMKU anbefaler, at BEPU’s møder bliver 1. tirsdag i måneden kl. 17.00.

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 16-01-2014

  Kenneth Gøtterup ( C) foreslår første torsdag i måneden kl. 15.00 for Social- og Sundhedsudvalgets møder.

  Alternativt foreslås mødetidspunktet kl. 16.00.

  Asger Larsen (Løsgænger) foreslår første torsdag i måneden kl. 17.00.

  Kenneth Gøtterups (C) forslag, det mest vidtgående, blev sat under afstemning først:

  For stemte

  3 (A, C, O)

  Imod stemte

  4 (Asger Larsen (Løsgænger), L, T, V)

  Faldet

  Kenneth Gøtterups ( C) alternative forslag sat under afstemning:

  For stemte

  3 (A, C ,O)

  Imod stemte

  3 (Asger Larsen (Løsgænger), T, V)

  Undlod at stemme

  1 (L)

  Faldet p.g.a. stemmelighed.

  Endelig blev Asger Larsens (Løsgænger) forslag om mødedag første torsdag i måneden kl. 17.00 sat under afstemning:

  For stemte

  5 (Asger Larsen (Løsgænger) L, T, O, V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  2 (A, C)

  Udvalget anbefaler mødeplanen 2014 overfor KB f.s.v. angår Social- og Sundhedsudvalgets møder den 1. torsdag i måneden kl. 17.00.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  Anbefales over for KB, så vidt angår ØUs møder.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-01-2014

  A, C, og V foreslår 1. onsdag i måneden kl. 16.00-18.30.

  Annette Nyvang (T) foreslår, at møderne begynder kl. 17.00.

  ACV’s forslag blev sat under afstemning først:

  For stemte

  4 (A,C,V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  2 (T)

  Godkendt.

  Som konsekvens af afstemningen bortfalder T´s forslag.

  P.g.a. anden mødevirksomhed begynder det første møde onsdag den 5. februar 2014 kl. 15.30.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Mødeplanen blev godkendt f.s.v.a egne møder.

  Vejsyn afholdes ifb. med udvalgsmøde den 12. august 2014.

  Dialogmøde med Havn, Vej- og Gartnerafdelingen, Brand og Rengøring fastsættes på næste udvalgsmøde.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Mødeplanen 2014 blev godkendt f.s.v. angår egne møder.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Mødeplanen 2014 blev godkendt f.s.v. angår egne møder.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Godkendt med de faldne bemærkninger, for så vidt angår Økonomiudvalgets møder

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Vedtagelse af forslag til tillæg til lokalplan 31
  Sagsid.: 13/2235

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg til lokalplan 31 fremlægges til offentlig debat i 2 måneder, i henhold til planlovens § 24.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Planudvalget besluttede den 12. september 2013, at der skulle udarbejdes et tillæg til lokalplan 31, for Dragør Golfklub, der præciserer beliggenheden af eventuelle fremtidige bebyggelser ved golfbanen, og udpeger arealer der skal holdes ubebygget.

  Baggrunden for udvalgets beslutning var at der ved godkendelsen af en bag-lade ved golfklubben, viste sig et behov for at præcisere lokalplan 31, for så vidt angik omfang og beliggenhed af nye bebyggelser, der ud over klubhuset, ikke var gjort til genstand for en særskilt regulering i lokalplan 31.

  Forvaltningen udarbejdede på denne baggrund et udkast til 2 nye byggefelter ved Dragør Golfbane (bilag 1), der har været fremsendt til udtalelse hos de berørte parter: Dragør Golfklub samt ejerne af gårdbebyggelserne ”Somafryd” og ”Skovgård”.

  Kommentarer til byggefelt 1 (bilag 2)

  Dragør Golfklub anfører i sine kommentarer, at de intet har at indvende mod at friholde det angivne areal fra bebyggelse men at de ønsker at fastholde muligheden for parkering på græsarealet i givne situationer, som bestemt i lokalplan 31, pkt. 4.2.

  Klubben finder ingen interesse i det beskrevne byggefelt bl.a. fordi der i en stor del af arealet er nedgravet tekniske anlæg, samt at en udbygning her vurderes at undergrave den samlede arkitektur i området.

  Klubben peger i stedet på en udbygningsmulighed af det eksisterende klubhus samt mulighed for at opføre en let overdækning på ”drive-rangen” ved Kalvebodvej, så golftræningen kan foregå uafhængig af vejrliget.

  Ejerne af ”Somafryd” anfører til det foreliggende udkast, at de fastholder klagen mod den oprindelige udvidelse af bag-laden, og at der som alternativ placering af denne, peges på det angivne byggefelt i udkastet.

  Det påskønnes at der udlægges et ubebyggeligt areal øst for deres ejendom, men der ønskes en yderligere præcisering af begreberne ”bebyggelse og anlæg”.

  Endelig ønskes også en præcisering af den overordnede intention om at samle bygningsanlæggene ved de eksisterende gårdbebyggelser i området.

  Kommentarer til byggefelt 2 (bilag 3)

  Ejerne af ”Skovgård” udtrykker primært bekymring over at bygninger på det angivne byggefelt 2, vil lukke for udsynet over det åbne land.

  Golfklubben kan tilslutte sig muligheden for at opføre bygninger og anlæg på byggefeltet, til brug for golfbanens drift og vedligeholdelse.

  Sammenfatning

  Forvaltningen har i det vedlagte forslag til tillæg til lokalplan 31 (bilag 4) søgt at imødekomme bemærkningerne.

  Ved byggefelt 1 , udpeges nye byggefelter som ønsket af golfklubben, og teksten præciseres på tillæggets side 5, som ønsket af ejerne af ”Somafryd”.

  Kommentarerne fra ejerne af ”Skovgård” er søgt imødekommet ved at reducere byggefeltet i den vestlige del, så udsynet fra den vestlige bolig og de private havearealer ikke påvirkes. Udsynet fra den sydlige bolig, mod nordøst, er i forvejen stærkt svækket af de 2 dominerende driftsbygninger på ejendommen, med højder på ca. 8 m.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4.februar 2014.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Udtynding af træer på Dragør Kirkegård og forplads
  Sagsid.: 14/66

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at godkende den ansøgte udtynding af træbeplantningen på kirkegården, samt udtynding og nyplantning på forpladsen, i henhold til Lokalplan 17 for Dragør Kirke og Kirkegård.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har med skrivelse af 21.1.2014 modtaget ansøgning fra landskabsarkitekt Susanne Wagner, på menighedsrådets vegne, om tilladelse til at foretage udtynding af træerne på Dragør Kirkegård og forplads (se bilag).

  Ansøgningen omfatter tilladelse til at fælde i alt 35 træer, primært på kirkegårdens sydlige del.

  Begrundelsen for udtyndingen, der nærmere er uddybet i ansøgningen, er behovet for pleje og ønske om at bevare og fastholde kirkegårdens karakter, sammenholdt med hensynet til træernes udvikling og sikkerheden ved at færdes på kirkegården.

  Beplantningen på kirkens forplads ud mod Kirkevej omfatter træbeplantning på hver side af kirken.

  Det foreslås her at fælde de 4 ringeste træer til venstre for kirken (mod nordøst), for derved bl.a. at give bedre vækstbetingelser for den store kraftfulde bøg.

  Som det fremgår af beplantningsplan for forpladsen (bilag) vil menighedsrådet etablere en ny træbeplantning på forpladsen langs skellet til Kirkevej indenfor gitteret, i form af en ”stammehæk” af 16 lindetræer, hvor trækronerne sammenklippes. Dette forslag har baggrund i den lokale beplantningstradition (kan bl.a. ses i St. Magleby landsby og omkring rådhuset), og et ønske om at understrege det grønne strøg ind mod byen.

  Dragør Kirke og Kirkegård er omfattet af Lokalplan 17 fra 1983, der oprindelig i blev vedtaget med baggrund i opførelsen af sognehuset.

  Lokalplanen indeholder en bestemmelse om at træfældning og nyplantning kræver Dragør Kommunes særskilte tilladelse.

  Ved nyplantning anføres følgende i pkt. 8.1:

  ”Ved nyplantning af træer skal bl.a. forpladsens parkkarakter med de to trægrupper i det nordøstlige og nordvestlige hjørne af området fastholdes med mulighed for supplerende beplantning som forbindelse herimellem i vejbyggelinjearealet.”

  LOVE/REGLER:

  Området er omfattet af Lokalplan 17 for Dragør Kirke og Kirkegård.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 5
  Anke på afslag til kulturhus i Krudthus 2
  Sagsid.: 12/2215

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at initiativgruppens skrivelse af 22. januar 2014 (bilag 1), fremsendes af Dragør Kommune, som en anke på Kulturstyrelsens afslag til det reviderede projekt til indretning af et kulturhus i Krudthus 2.

  SAGSFREMSTILLING:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget besluttede den 5. november 2013, at et revideret projekt for indretning af et kulturhus i det fredede Krudthus 2, Bachersmindevej 1, skulle fremsendes til Kulturstyrelsen, med anmodning om en fornyet behandling af projektet, med henblik på en tilladelse til den beskrevne indretning.

  Det reviderede projekt var i lighed med et tidligere projekt, udarbejdet af initiativgruppen bag Krudthus 2, som kulturhus.

  Med skrivelse af 7. januar 2014 meddeler kulturstyrelsen afslag til det reviderede projekt.

  Initiativgruppens arkitekt gør i skrivelse af 22. januar 2014 (bilag 1) gældende, at afslaget bør ankes til kulturministeren, da de bevaringsmæssige aspekter i kulturstyrelsens afslag, anfægtes.

  Vurdering

  Plan og Teknik har ikke grundlag for at vurdere det specifikke indhold i skrivelsen, men finder at indretningen af et kulturhus i Krudthus 2, i princippet bør støttes og nyde fremme.

  Det anbefales derfor at kulturstyrelses afslag afprøves, og at initiativgruppens skrivelse fremsendes som en anke til kulturministeriet, i henhold til gældende klagevejledning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Godkendt, med forslag fra udvalget om fornyet dialog med Kulturstyrelsen parallelt med skrivelsen.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 6
  Fartdæmpning og spærring af Strandjægervej
  Sagsid.: 10/2295

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles tilladelse til etablering af hastighedszone på hele Strandjægervej ved etablering af vejbump i henhold til vejreglerne og under forudsætning af politiets samtykke

  2.

  at

  der meddeles afslag på etablering af spærring på Strandjægervej

  3.

  at

  Dragør Kommune overtager drift og vedligehold af foranstaltningerne efter godkendt etablering i den udstrækning, der er tale om sædvanlige kendte løsninger

  4.

  at

  anlægsarbejderne udføres for ansøgers egen regning

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundejerforeningen Strandjægervej og Andelsboligforeningen Engparken har sammen fremsendt ansøgning om nedsættelse af hastighedsgrænse med etablering af nogle fartdæmpere (vejbump) samt en hydraulisk vejbom som spærring midtvejs for at sænke trafikanternes hastighed og øge trafiksikkerheden på den offentlige vej Strandjægervej.

  Nærmere redegørelse for sagens samlede forløb kan ses af TMKU sag af 5. november 2013 med tilhørende bilag, herunder foreningernes forslag og argumentation ved foretræde for udvalget den 5. november 2013 samt af TMKU sag af 26. november 2013 (vedlagt som bilag 1, 2, 3 og 4).

  I forbindelse med ansøgningen fra Grf. Strandjægervej og Andelsboligforeningen Engparken om etablering af fartdæmpere og hydraulisk vejspærring på Strandjægervej har forvaltningen forespurgt Københavns Politi om, hvorvidt de har yderligere bemærkninger til foreningernes fremlagte modificerede forslag (bilag 5), idet politiet tidligere har modtaget forslag herom fra foreningerne direkte.

  Politiet har svaret (bilag 6), at ”der ikke fra politiets side er et ønske om at afspærre vejen af færdselsmæssige hensyn”. samt, at ” det efter vores (red. politiets) opfattelse, ikke vil være hensigtsmæssigt at lave en hel eller delvis afspærring af Strandjægervej”. Endvidere ”finder politiet ikke umiddelbart, at væsentlige trafiksikkerhedsmæssige hensyn taler for en lokal hastighedsnedsættelse på Strandjægervej”. Politiet gør opmærksom på, at såfremt foreningernes ønske udmønter sig i et konkret projekt, vil antal og udformning af vejbump skulle udføres i overensstemmelse med vejreglernes bestemmelser herom (kan medføre flere bump end foreningerne hidtil har skitseret). Politiet afventer eventuel fremsendelse af konkret projekt.

  Forvaltningen er bekendt med, at Grf Strandjægervej den 4. december 2013 har fremsendt supplerende materiale og argumenter for etablering af vejbom til politiet. Det fremgår heraf, at foreningerne ønsker at etablere en permanent spærring i stedet for den hydrauliske vejbom. Politiet har ved mail af 5. december 2013 svaret, at Strandjægervej er en offentlig vej, hvorfor politiet ikke ønsker at drøfte lukning af veje eller andre tiltag med andre end vejbestyrelsen (kommunen). Politiet tager stilling til foreningens mail, såfremt kommunen fremsender ansøgning.

  Idet forvaltningen tager politiets tilbagemelding samt foreningernes ændrede ønske om permanent spærring og øvrige argumenter til efterretning, er forvaltningens samlede vurdering følgende:

  - At beboernes ønske om etablering af vejbump for egen regning bør imødekommes under iagttagelse af politiets henvisning til vejreglerne, herunder antal og art.

  - At beboernes ønske om etablering af permanent vejspærring afvises af hensyn til kommunens forpligtelse til at sikre en sammenhængende og hensigtsmæssig infrastruktur herunder tilgængelighed og fremkommelighed for trafikanterne, adgang til tennisklub og omsorgscenter på vejen fra begge ender af Strandjægervej samt af hensyn til brand og andet beredskab, dagrenovation og snerydning. Samme forhold gør sig fortsat gældende i forhold til spærring med en hydraulisk bom.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Medfører umiddelbart ingen økonomiske og personalemæssige forhold for Dragør Kommune. Dog vil overtagelse af etablerede foranstaltninger over tid medføre øgede udgifter til vejvedligeholdelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der bør gennemføres høring af berørte parter, herunder tennisklub og omsorgscenter, såfremt man overvejer at give tilladelse til et konkret projekt med vejspærring.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Ad. 1

  Udvalget udbeder sig nyt projekt fra Grf. Strandjægervej med bump efter politiets anvisninger, samt ny høring af beboerne.

  Ad. 2

  Godkendt, at der gives afslag på etablering af spærring.

  Ad. 3 + 4

  Udsat, indtil nyt projekt fremlægges for udvalget.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 7
  Frigivelse ESCO vejbelysning
  Sagsid.: 14/88

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der udarbejdes et ESCO projekt for Dragør Kommunes vejbelysning inklusiv udbudsproces.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 350.000 til udarbejdelse af ESCO projekt med udbudsproces for vejbelysningen fra anlægsbudget 2014 og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2013-2015 er der afsat i alt 16 mio. kr., som lånefinansieres til ESCO vejbelysning. Der er tale om et projekt for Dragør Kommunes vejbelysning, hvor indkøb af nye lyskilder med mindre energiforbrug end eksisterende samt i mulig udstrækning tilhørende armaturer og master finansieres ved at optage lån, som tilbagebetales af den opnåede besparelse på energiforbruget. Tilsvarende model som anvendes til energirenovering af kommunens bygninger.

  Der anmodes om en bevilling på kr. 350.000 til udarbejdelse af et ESCO projekt samt udbud af anlægsarbejde.

  Projektet omhandler:

  -

  Tilstandsvurdering og prioriteringsforslag

  -

  Designkatalog for lyskilder, armaturer og master til forskellige vej- og stityper samt pladser og havnearealer. Heri indgår vurdering af energieffektivitet, æstetik, drift og vedligehold samt lystekniske egenskaber.

  -

  Design og valg af styringsmuligheder for vejbelysning

  -

  Business-case for projektet

  -

  Udbud af anlægsarbejdet

  Projektet påtænkes startet ultimo februar 2014 efter politisk beslutning. Anlægsanalyse, økonomisk analyse og notat om styringsmuligheder foreligger ca. 1. juni 2014. Den efterfølgende udbudsproces med forventet udbud af etapevis renovering foreligger forventeligt medio august 2014.

  Endelig valg af nye armaturer vil blive forelagt udvalget til endelig godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat kr. 4.000.000 til ESCO vejbelysning. Heraf anmodes nu om frigivelse af kr. 350.000 til projekt og udbudsproces.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Et ESCO projekt for vejbelysningen er i overensstemmelse med Dragør Kommunes energipolitik, hvor samme model de seneste år har været anvendt til energirenovering af kommunens bygninger. Ved udskiftning af nuværende lyskilder til fx LED lys, vil kommunens CO2 udslip nedbringes med ca. 300 tons, svarende til 30 % af det samlede CO2 mål i 2020 i henhold til kommunens klimaaftale indgået oktober 2010 med Danmarks Naturfredningsforening.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB, med ønske om et estimat over økonomien på besparelsen for vejbelysningen, som et tillæg til sagen for videre behandling i ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Godkendelse af værkplacering i forbindelse med kunstudstillingen REfleks
  Sagsid.: 12/2077

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at By-, Erhvervs- og Planudvalget godkender den foreslåede midlertidige placering af værket ”Kuglen” på græsset mellem Prins Knuds Dæmning og ”Gåserepublikken”, jf. den medsendte værkbeskrivelse, i perioden 4. juli 2014 til 18. oktober 2015, under

  forudsætning af Fredningsnævnets efterfølgende godkendelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Refleksioner – Foreningen for Samtidskunst med mag.art. Annette Lindroos som kurator planlægger at gennemføre en samtidskunstudstilling i Dragør Byrum sommeren 2014.

  På Teknik, Miljø og Kulturudvalgets møde den 14. januar 2014 gav udvalget en principiel tilladelse til at kunstudstillingen ”REfleks” kunne finde sted i Dragør byrum i sommeren 2014. samtidig blev det præciseret, at de enkelte værkers konkrete placering i byrummet skulle fremlægges til politisk godkendelse.

  ”Kuglen” er som det første af de planlagte værker fremsendt til politisk godkendelse af BEPU. Da ”Kuglen” påtænkes at blive midlertidigt placeret på det fredede strandengsområde syd for Dragør By skal den foreslåede placering godkendes af Fredningsnævnet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  REfleksioner – foreningen for samtidskunst har i 2013 ansøgt Dragør Kommune om økonomisk støtte til kunstudstillingen ”Refleks” og i alt modtaget 25.000 kr. fra kommunen i budgetåret 2013. Det må forventes, at REfleksioner vil søge om yderlig kommunal støtte til projektets realisering i 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Godkendt, med følgende bemærkning: Kuglen placeres så tæt på Prins Knuds Dæmning som muligt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 9
  Ansøgning om placering af tøjindsamlingscontainere i Dragør kommune
  Sagsid.: 13/2311

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at Foreningen Ulandshjælp fra Folk til Folk (UFF) får tilladelse til at opstille containere til tøjindsamling i Dragør kommune, placeret efter forvaltningens anvisninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Foreningen Ulandshjælp fra Folk til Folk (UFF) – Humana People to People søger om tilladelse til at opstille containere til indsamling af brugt tøj i Dragør Kommune.

  UFF er en almennyttig humanitær forening, hvis formål er at støtte mennesker i fattige lande med opfyldelse af grundlæggende behov som fx føde, tøj og hjem samt opbygningen af skoler og moderne undervisning, forbedring af hygiejne og sundhedsforhold, bekæmpelses af HIV og AIDS, opbygning af tilstrækkelig fødevareproduktion, udvikling af landbrug, industri og byggeri samt at yde nødhjælp.

  UFF støtter bestræbelser på at opnå bæredygtig og langsigtet udvikling, baseret på hjælp til selvhjælp.

  UFF indsamlede i 2012 1.200 tons tøj fra 700 containere i Danmark.

  UFF har foreslået 9 pladser til placering af tøjindsamlingscontainere, hvor der på nogle pladser er opstillet containere til indsamling af flasker/papir.

  Det drejer sig om følgende pladser:

  Adresse

  Beskrivelse

  Placering

  1

  Krudttårnsvej 63

  Grusareal ved busstop

  Placeres på vestre side af grønt busskur

  2

  Halvejen 3, Store Magleby

  Lille genbrugs-ø på p-plads

  Placeres på venstre side af grå container

  3

  Kirkevej 24, Store Magleby

  Hjørne af p-plads ved SFO

  Placeres i højre hjørne af P-plads

  4

  Færgevej, Dragør havn

  Genbrugs-ø på p-plads

  Placeres til højre for grøn container

  5

  Strandlinien 39, Dragør havn

  Genbrugs-ø på p-plads

  Placeres til højre for de grå glascontainere

  6

  Dragør Stations Plads/ Stationsvej

  Cykelparkering på station

  Placeres i højre side af cykelparkering på flisen

  7

  Ndr. Dragørvej 162

  Genbrugs-ø bag busstop

  Placeres til højre for eksisterende blå container

  8

  Nordstrand, Hartkornsvej 32

  P-plads foran Dragør Skole

  Placeres på p-plads ud for lygtepælen. Front ud

  9

  Lodsgården, Dragør

  P-plads ved boligbebyggelse

  Placeres til højre for 2 bestående blå containere

  UFF tilbyder følgende:

  At tøjindsamlingscontainerne tømmes 1-2 gange ugentlig eller efter behov. Det gælder også i ferier og på helligdage.

  At området omkring tøjindsamlingscontainerne holdes rent.

  At containere vedligeholdes og evt. påsatte plakater og grafitti fjernes.

  UFF vil desuden levere halvårlig rapportering til kommunen om tøjindsamlingen for hver lokalitet.

  Forvaltningen har besigtiget pladserne og vurderer, at det ikke er alle pladserne, der er egnede til tøjindsamlingscontainere, herunder lokalitet/forslag 1, 3 og 6. Endvidere ejer HOFOR arealet ved lokalitet/forslag 7 og Ejerforeningen Lodsgården ejer lokalitet/forslag 9, som UFF og Dragør Kommune ikke kan disponere over uden ejernes tilladelse.

  I Dragør Kommune indsamles der på nuværende tidspunkt tøj ind på Genbrugspladsen. Det er Frelsens Hær, som står for indsamlingen, og der samles 30 tons tøj ind om året. Desuden har folkekirkens Nødhjælp en genbrugsbutik i Dragør Centeret, hvor borgerne kan aflevere brugt tøj m.m.

  Det er forvaltningens vurdering, at en godkendelse af UFF’s ansøgning om tilladelse til at opstille tøjindsamlingscontainere i kommunen vil betyde, at der er mulighed for at indsamle mere tøj, fordi der vil blive en større geografisk fordeling af tøjindsamlingscontainere og tøjindsamlingen vil blive mere synlig, så flere borgere vil benytte sig af muligheden for at aflevere tøj til genbrug.

  Det betyder også, at der kan opnås en højere udnyttelsesgrad af tøjet, en lavere affaldsprocent og en mindre miljøbelastning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En godkendelse af UFF’s placering af tøjindsamlingscontainere i kommunen har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Spørgsmål fra Asger Larsen (Løsgænger): Hvornår rives den sidste mur ned ved Anes Minde. Forvaltningen undersøger.

  Søren S. Kjær orienterede om:

  Workshop om turismehandleplan afholdt den 3. februar 2014.

  Ansættelse af ny projektmedarbejder i Plan og Teknik, Katrine Hagenbæk.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.