Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 04. marts 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Bemærkning fra AL om at pkt. 21 bør udsættes til senere behandling.
 • 1
  Præsentation af forvaltningens opgaver, projekter og anlægsarbejder.
  Sagsid.: 14/221

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at præsentationen af forvaltningens opgaver tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet vil de 3 afdelingschefer give en kort præsentation af forvaltningens opgaver, projekter og anlægsarbejder.

 • 3
  Stillingtagen til udlejning af et areal på Dragør Havn til issalg
  Sagsid.: 14/140

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  arealet mellem det gamle Beghus og turistinformationen på Dragør Havn ikke udlejes.

  2.

  at

  processen - såfremt det måtte blive besluttet, at udleje et areal til issalg på Dragør Havn – er følgende:

  a) Administrationen udarbejder udkast til udbudsmateriale med henblik på offentligt udbud af arealet/lejeforholdet.

  b) Administrationen foreslår alternative placeringsmuligheder.

  c) Udbudsmateriale m.v. fremsendes til politisk godkendelse forinden offentliggørelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har tidligere haft udlejet et areal på 60 m2 på Dragør Havn mellem det gamle Beghus og Turistinformationen.

  Arealet blev udlejet til salg af is og drikkevarer, og der var tilladelse til opsætning af borde og stole på arealet.

  Lejer har opsagt lejeaftalen, som nu er ophørt i starten af 2014.

  Administrationen har efterfølgende modtaget en henvendelse vedrørende arealet.

  Det er tidligere lejers forhenværende bestyrer, der ønsker at få lejemålet på de samme vilkår og med samme placering som hidtil.

  Ad administrationens anbefaling 1:

  Administrationen anbefaler grundlæggende, at arealet mellem det gamle Beghus og Turistinformationen ikke udlejes.

  Baggrunden er, at erfaringerne fra det tidligere lejeforhold har vist, at en placering dér af en vogn/to åbne barer til issalg samt opsætning af borde og stole har været meget uhensigtsmæssig.

  Placeringen har været uhensigtsmæssig i forhold til gennemførslen af havnens egen, daglige drift og øvrige aktiviteter på havnepladsen.

  Arealet benyttes – uden for sæsonen for issalg – til bådeoplæg og der har været konflikter mellem påbegyndt issalg/servering og oplagte både.

  Havnens egen drift har jævnligt været berørt af materiel som skulle have været fjernet fra det lejede areal ved lukketid, men ikke altid blev det, hvilket besværliggjorde/umuliggjorde havnens færdsel på/hen over arealet.

  Salget af is er senest sket fra en vogn/trailer, som blev stillet på arealet mellem Beghuset og det tidligere havnekontor (nu turistkontor), der begge er fredede.

  Plan og Teknik udtaler i den forbindelse:

  ”Den opstillede vogn/trailer samt den tilknyttede udeservering med stole, borde, blomsterkummer etc findes væsentligt at forringe oplevelsen af den historiske bebyggelse. Beghuset og havnekontoret udgør sammen med museumsbygningen en af havnens bygningskulturelle turistattraktioner.”

  Ad administrationens anbefaling 2:

  Såfremt det besluttes at ville udbyde et areal til salg af is/drikkevarer på Dragør Havn, anbefaler administrationen at arealet udbydes til leje gennem offentligt udbud.

  Baggrunden for denne anbefaling er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse fra august 2012 om netop udlejningen af og lejeniveauet for det omhandlede areal.

  Tidligere lejer betalte havnens takst for ”øvrigt erhverv” – dengang kr. 125,00 pr. m2 pr. år.

  En erhvervsdrivende i nærområdet, som også sælger is, klagede til styrelsen over lejeniveauet.

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udtalte i sagen, at når lejemålet næste gang skulle forlænges eller genudbydes, så skal markedslejen findes enten via en valuarvurdering eller gennem offentligt udbud.

  Administrationen anbefaler offentligt udbud, som også har været gennemført ved udlejning af erhvervslokaler på havnen, da et offentligt udbud ikke fordrer at kommunen afholder udgifter til en valuarvurdering.

  På baggrund af de uhensigtsmæssigheder der har været forbundet med den hidtidige lokalitet, anbefaler administrationen, at et udbud vedrører en anden placering end den hidtidige. Administrationen vil i forbindelse med godkendelsen af udbudsmaterialet anvise alternative placeringsmuligheder.

  Udbudsmaterialet og dermed kontraktgrundlaget bør udarbejdes med afsæt i de erfaringer der er gjort i forhold til det tidligere lejeforhold.

  Såfremt det besluttes at udbyde et areal, sker udbud først efter politisk godkendelse af udbudsmaterialet.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne som bl.a. foreskriver at kommuner ikke må agere konkurrenceforvridende og i øvrigt er forpligtede til at opkræve markedspris i forbindelse med salg/udlejning.

  Som markedspris/markedsleje defineres enten en sagkyndig vurdering foretaget af en autoriseret valuar, eller den pris som er højest opnåelig i markedet på baggrund af et offentligt udbud.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn er høringsberettiget i forhold til udlejning til formål som ikke tidligere har været repræsenteret på havnen. Brugerbestyrelsen er hørt i forbindelse med den tidligere udlejning af arealet til samme formål, og høres derfor ikke i denne sag.

  Havneadministrationen er hørt i forhold til havnens drift under den tidligere udlejning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Godkendt

  Bilag

 • 4
  Ændring af sammensætningen af Brugerbestyrelsen for Dragør Havn og godkendelse af ændrede retningslinier
  Sagsid.: 13/2302

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn udvides med to pladser, således at Dragør Motorbådsklub tildeles én plads og Museum Amager tildeles én plads.

  2.

  at

  de ændrede retningslinjer for Brugerbestyrelsen på Dragør Havn godkendes uden forudgående høring af klubberne/foreningerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 14. januar 2014 besluttede Teknik-, Miljø- og Kulturudvalget:

  1. at administrationen indhenter dokumenterede oplysninger om medlemstallet hos de klubber/foreninger der i dag foretager udpegning til Brugerbestyrelsen for Dragør Havn (BBH), samt oplister eventuelle andre brugergrupper der ikke foretager udpegning og
  2. at administrationen herefter udarbejder forslag til nye retningslinjer for klubbernes/foreningernes udpegning til BBH og dermed også BBHs sammensætning.
  3. at administrationens forslag til ændringer behandles politisk og derefter sendes i høring hos de klubber/foreninger der i dag har sæde i BBH forinden endelig vedtagelse.

  Administrationen har nu modtaget oplysninger om medlemstal fra de foreninger/klubber der i dag foretager udpegning til BBH.

  Medlemstallene fremgår af bilag 1.

  Ud over de foreninger/klubber der i dag er repræsenteret i BBH er der også Dragør Motorbådsklub og Museum Amager, der har ytret ønske om at få sæde i BBH.

  Dragør Motorbådsklub har 203 medlemmer og Museum Amager ejer en del bygninger på Havnen.

  Derfor finder administrationen det velbegrundet, hvis Dragør Motorbådsklub og Museum Amager får hver én plads i BBH, der således udvides fra 7 til 9 medlemmer.

  Øvrige klubbers/foreningers udpegningsret til BBH berøres ikke.

  Administrationen har gennemgået de gældende retningslinjer for BBH og udarbejdet udkast til nye retningslinjer.

  Ændringerne består dels i en konsekvensændring i forhold til medlemstallet, ændret udvalgsstruktur i kommunen og dels i en modernisering af retningslinjerne, som i gældende form er utidssvarende både hvad angår sprog og indhold.

  Udkast til ændrede retningslinjer fremlægges som bilag 2.

  Retningslinjerne er ”skåret til” så de alene afspejler BBHs kompetencer, og ikke længere indeholder afsnit som vedrører havneadministrationens relation til og samarbejde med den øvrige kommunale forvaltning, hvilket synes irrelevant i forhold til BBH.

  Administrationen har indføjet ny regel om, at havneadministrationen – hvis der opstår uenighed om udpegning af ét medlem blandt flere foreninger – kan løse konflikten ved lodtrækning og efterfølgende rotation.

  Brugerbestyrelsens kompetencer er ikke berørt af de foreslåede ændringer.

  Det er tidligere anbefalet og besluttet, at udkast til ændret sammensætning og ændrede retningslinjer skulle sendes i høring før endelig vedtagelse.

  Fordi ingen af de klubber/foreninger der i dag er repræsenteret i BBH berøres negativt af de foreslåede ændringer, og fordi BBHs kompetencer i øvrigt er uændrede, vurderer administrationen, at ændringerne kan foretages uden forudgående høring.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T ønsker, at retningslinjer om ”Havneadministrationens ansvarsområde” tages med fra de gældende sæt retningslinjer af den 22/11 1990 til de nye retningslinjer.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1 + 2

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Forslag fra Ebbe Kyrø (T):

  Følgende tekstafsnit fra de gamle retningslinjer tilføjes de nye retningslinjer: ”Havneadministrationens ansvarsområde defineres som

  • Gl. færgehavn, tidligere færgehavn, lystbådehavn og forthavn med tilhørende landarealer, bygninger og indsejlingsrender.
  • Naborelationer til Gl. Fort.”

  Godkendt.

  Afstemning om anbefaling:

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Ansøgning om skiltning, Copenhagen Camping
  Sagsid.: 14/114

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  By-, Erhverv- og Planudvalget beslutter om skiltningen kan godkendes som et henvisningskilt, i henhold til lokalplan 47, pkt. 1.10.

  Eller

  2.

  at

  den ansøgte skiltning skal afvises, som skæmmende, med henvisning til lokalplan 47, pkt. 1.1.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Copenhagen Camping, om godkendelse af en ny skiltning, monteret på hovedbygningens tagflade, i forbindelse med udførelsen af en ny tagdækning.

  Skiltet, med ordlyden Copenhagen Camping, monteres med en længde på 50 m og en højde på 3 m.

  Plangrundlag

  Området kan ikke karakteriseres som ”åbent land”, og naturbeskyttelseslovens specifikke bestemmelser om skiltning kan derfor ikke bringes i anvendelse.

  I henhold til den for campingpladsen gældende lokalplan 47 pkt.1.10, kan henvisningsskilte opsættes efter særskilt godkendelse. I henhold til pkt. 1.1 er det blandt andet lokalplanens formål, ”at sikre en landskabelig indpasning af pladsen, uden skæmmende virkning på omgivelserne”. Det er desuden et formål ”at sikre at bebyggelser tilpasses omgivelserne” blandt andet med hensyn til ”fremtræden”.

  Ansøger oplyser at formålet med den utraditionelle skiltning er at synliggøre Copenhagen Camping overfor kundegrupper, der ankommer fra Fælledvej og Møllevej. Disse kunder finder den nuværende skiltning dårlig. Skiltningen tænkes desuden at orientere sig mod flypassager til og fra Kastrup lufthavn, da skiltet på grund af sin størrelse, vil kunne ses ”fra oven”.

  Beslutningstema

  Der skal i denne sag foretages en afvejning mellem de kommercielle interesser, som ansøger beskriver, og den æstetiske virkning, som skiltningen grundet sin ekstraordinære størrelse, har på omgivelserne.

  Forvaltningen anbefaler at denne afvejning baseres på et politisk skøn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Ad. 1

  Godkendt, under forudsætning af at skiltningen er en del af tagbelægningen.

  Bilag

 • 6
  Nye boliger ved Møllevej
  Sagsid.: 12/897

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte bebyggelse, herunder bebyggelsens proportioner, materialevalg samt friarealernes indretning med hensyn til indkørsel, parkeringsanlæg og udhusbebyggelse, som beskrevet i ansøgningen af 17. februar 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om godkendelse af 6 nye boliger á 112 m2, opført i 1½ etage, på ejendommen matr.nr. 2c, møllevej 13-23, i Store Magleby. (bilag 1 og 2)

  Ejendommen matr.nr. 2c har en grundstørrelse på 3161 m2, og fremtræder i dag delvist tilvokset. Ejendommen rummer 6 mindre udlejningsboliger á 52 m2, opført i 1948 og renoveret i 1997.

  Ejendommen rummer desuden en længebebyggelse, med varmecentral og birum til boligerne. Bygningen tænkes nedrevet og erstattet af nye birum. (bilag 3)

  De nye boliger fremtræder som en mindre rækkehusbebyggelse, opdelt i 2 enheder, og opføres i facader med røde teglsten og med tag i røde tagsten. I forbindelse med den nye bebyggelse etableres ny vejadgang fra nord, og ny parkeringsplads på grunden samt nye birum, cykelskure og rum til affaldshåndtering. Boligerne tænkes på sigt udstykket i ejerboliger.

  Den eksisterende bebyggelsesprocent er ca. 10 og vil med den nye bebyggelse blive ca. 30.

  Plangrundlag

  Ejendommen matr.nr. 2c ikke omfattet af den bevarende lokalplan 42, men er beliggende i landzone, indenfor landsbyens afgrænsning i kommuneplanens enkeltområde 6.01 (se oversigtskort bilag 4). Kommuneplanen bestemmer for enkeltområde 6.01 blandet andet, at nybyggeri skal tilpasses de eksisterende forhold med hensyn til proportioner, konstruktioner og materialer mv., og der angives en maksimal højde på 1½ etage, svarende til en facadehøjde på højst 3,25 m og en højde på maksimalt 8 m til rygning.

  Ejendommen er desuden omfattet af landsplandirektivet om lufthavnens støjgener, hvorefter der i særlige tilfælde kan etableres støjfølsomme anvendelser, såfremt bygningerne støjisoleres, jf. direktivets § 18. stk. 2. ”Det særlige tilfælde” udgøres her af ejendommens unikke beliggenhed indenfor landsbyens afgrænsning i kommuneplanen, men udenfor lokalplanområde 42.

  På baggrund af samme vurdering, godkendte Teknik og Miljøudvalget den 8. januar 2013, en udstykning til enfamiliehuse på de 3 øvrige ejendomme i området.

  Udtalelse

  Den principielle mulighed for nybyggeri på ejendommen matr.nr. 2c, har været forelagt Store Magleby bevaringsfond, der på mødet den 17. april 2013 besluttede at anbefale et bebyggelsesforslag, på vilkår om at en ny længe udføres i harmoni med den eksisterende rækkehuslænge, med hensyn til materialevalg mv.

  Boligpolitiske målsætninger

  Set i lyset af kommunens begrænsede byudviklingsmuligheder, har der været en generel bestræbelse på at udnytte boligudbygningsmulighederne indenfor de eksisterende byområder i kommunen, såfremt det kunne ske under behørig hensyntagen til omgivelserne. I kommuneplanens boligpolitiske målsætning anføres blandt andet, at der med baggrund i den eksisterende boligsammensætning, med en overvægt af store familieboliger, også bør satses på mindre boliger, herunder leje- og andelsboliger.

  Forvaltnings finder, at den ansøgte bebyggelse støtter disse overordnede formål.

  Konklusion

  Forvaltningen finder at den konkrete bebyggelse i proportioner og materialevalg, er tilpasset de eksisterende forhold på ejendommen, i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner.

  Det samlede projekt, med renoverede friarealer og med nye og forbedrede adgang- og parkeringsforhold, vil betyde en opkvalificering af den samlede bebyggelse på ejendommen.

  Boligenklaven kan tillige drage fordel af den lette adgang til kollektiv trafik på Møllevej samt direkte adgang til kommunens overordnede gang- og cykelstinet og hermed let adgang til forskellige kommunale institutioner og fritidsfaciliteter.

  Den nye bebyggelse er indpasset uden nævneværdig påvirkning af det eksisterende fysiske miljø, uden at anfægte nabointeresser, og uden synlighed fra Møllevej, men indebærer en mere præcis markering af landsbyens afgrænsning om det åbne land mod øst.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af ny adgangsdør fra Vestgrønningen
  Sagsid.: 14/183

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, og at der tilladelse en genetablering af indgangsdøren fra Vestgrønningen, med en udformning der kan godkendes i henhold til lokalplan 3.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Ejendomsmæglerfirmaet EDC, Lillegade 2, og godkendelse af en ny indgangsdør fra Vestgrønningen (bilag 1). I ansøgningen gøres det blandt andet gældende at bygningens oprindelige facade mod Vestgrønningen var udstyret med en indgangsdør (Illustrationsbilag 2)

  Sagens forhistorie

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 3, der i pkt. 3.2 bestemmer at stueetagen i Kongevejscentret må anvendes til butiksformål, og i pkt. 3.4 bestemmer at 1. sal i kan anvendes til liberale erhverv, herunder ejendomsmæglervirksomhed. Anvendelsesbestemmelserne har været administreret restriktivt, da det har været tillagt væsentlig betydning, at sikre stueetagerne til deciderede butiksformål, og dermed sikre ”butikslivet” generelt i Kongevejscentret.

  Det daværende Teknisk Udvalg meddelte i 1982 dispensation til at indrette ejendomsmæglervirksomheden i stueetagen, blandt andet på betingelse af at adgangen til virksomheden alene skete fra Lillegade.

  Vurdering

  I betragtning af, at bygningens oprindelige facade var udstyret med en indgangsdør, og da det ansøgte i øvrigt ikke ses at anfægte andre hensyn, anbefaler forvaltningen at ansøgningen imødekommes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Trafikafvikling ved en evt. ny butik på Stationspladsen
  Sagsid.: 13/934

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at skitseprojektet for en ny dagligvarebutik på Stationspladsen afvises, på grund af de parkerings- og trafikafviklingsmæssige problemer, som projektet indebærer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Teknik og Miljøudvalget behandlede den 12. september 2013 en ansøgning om en principiel godkendelse af et skitseprojekt for en ny Fakta dagligvarebutik på ca. 750 m2, på Dragør Stationsplads.

  Butikken tænktes etableret i stueetagen i ”det gamle posthus”, i direkte sammenhæng med en større omkransende nybygning i en etage, som illustreret på oversigtskortet bilag 1.

  Skitseprojektet indeholdt desuden etablering af to nye lejligheder på postbygningens 1. sal.

  Projektets indhold

  Ifølge butikskonceptet skulle butikken primært henvende sig til kunder, der bor indenfor en radius af 500 m, men også til forbipasserende person- og biltrafik samt til buspassagerer.

  Butikken tænktes at indeholde en café, der kunne understøtte Stationspladsen som et fortsat trafikalt knudepunkt i kommunen. I ansøgningen blev det oplyst, at den eksisterende cykelparkeringsplads ville blive bibeholdt.

  Skitseprojektet anviste ingen nye parkeringsmuligheder i forbindelse med den nye butik.

  Skitseprojektet er visualiseret på bilag 2.

  Projektet forudsætter, at der udarbejdes ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, der øger bebyggelsesprocenten fra 70 til 130 - 140.

  Forvaltningens daværende konklusion

  Forvaltningen konkluderede, at skitseprojektet ikke forholdt sig til parkerings- og trafikafviklingsproblematikken, og at det ikke fandtes troværdigt, at en dagligvarebutik på 750 m2 kunne fungere uden anvisning af nye parkeringsmuligheder, samtidig med, at der skulle ske en ubesværet og glidende afvikling af bustrafikken på Stationspladsen.

  Det fandtes heller ikke troværdigt, at den eksisterende cykelparkeringsplads kunne fungere, med det direkte naboskab til butikkens hovedindgang.

  Beslutning

  Teknik og Miljøudvalget besluttede at sagen skulle udredes yderligere før endelig beslutning.

  Herunder skulle der gennemføres en indledende høring af Movia samt Københavns Færdselspoliti og desuden skulle parkerings- og trafikafviklingen analyseres med ekstern bistand.

  Høring og trafikanalyse

  Forvaltningen har indhentet udtalelser til projektet fra Movia og Københavns Politi.

  Movia udtaler i mail af 7.10.2013 at Stationspladsen i dag betjenes af linjerne 32, 35 og 350S, hvoraf 350S og 32 har et længere ophold på pladsen. Movia har ingen bemærkninger så længe der ikke sker ændringer på pladsen, men ser det som et positivt aspekt, at de handlende i butikken også har kollektiv trafik ”lige ved døren”.

  Københavns Politi har ingen erfaringer med at trafikafviklingen er særlig belastet det pågældende sted og peger på de gode adgangsforhold. Politiet ønsker underretning såfremt indretningen eller skiltningen ændres.

  Trafikanalyse

  Forvaltningen har rekvireret en trafikanalyse, dateret 10. februar 2014, udarbejdet af Viatrafik. Rapporten vedlægges som bilag 3.

  Rapporten vurderer i sammenfatningen side 2, at indretning af en ny dagligvarebutik på Stationspladsen i trafikal henseende vil være problematisk.

  Det anføres i sammenfatningen blandt andet, at en ny butik vil udløse et behov for 35 parkeringspladser, at en ny butik vil indebære krydsende fodgængertrafik med kundevogne og at vareindleveringen med sættevogne fra Stationspladsen vil være problematisk.

  Det fremgår desuden af rapporten, at en ny butik vil medføre en risiko for søgetrafik samt ulovlige parkeringer i området (s.9) samt at omfanget af vareindleveringer er estimeret til 10 sættevogne daglig (s. 12).

  Rapporten lister en række fysiske tiltag, som f.eks. trafikchikaner og tidsbegrænsning af parkeringen, som eventuelt kunne afhjælpe de beskrevne problemer.

  Konklusion

  Det er forvaltningens konklusion, at de væsentlige trafikale problemer, som en ny butik medfører, ikke står i et rimelig forhold til kvaliteten af den service for kommunens befolkning, som en ny butik kan tilbyde.

  Det er desuden konklusionen, at de beskrevne afhjælpende foranstaltninger, kun i ubetydeligt omfang kan bidrage til en reduktion af trafikproblemerne.

  Forvaltningen fastholder på denne bagrund sin anbefaling af, at projektet afvises.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Godkendt, at projektet afvises.

  Bilag

 • 9
  Fartdæmpning Stationsvej
  Sagsid.: 13/1101

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 200.000 til fartdæmpning på Stationsvej og projektudvikling af fortovsløsning, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Stationsvej er en del af Dragør Kommunes overordnede vejnet og er bl.a. gennemfartsvej for pendlerne til Kystvejen. Til trods for dette er der på en længere strækning ud for Grushullerne ikke noget fortov men alene rabatarealer på begge sider af vejen.

  I sommeren 2013 afholdt borgmesteren og forvaltningen borgermøde med beboere bosiddende på Stationsvej ud mod Grushullerne samt grundejerforeninger på Nord om trafiksikkerheden på Stationsvej jf. meddelelsessag til Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 3. september 2013 (bilag 1).

  Efterfølgende er der i anlægsbudget 2014 afsat kr. 200.000 til etablering af fartdæmpning på Stationsvej på strækningen ud for Grushullerne. I budget for overslagsår 2016 er der endvidere afsat kr. 3.200.000 til udførelse af et egentligt fortov samt nyt asfaltslidlag i 2016.

  Forvaltningen anbefaler, at der bliver frigivet kr. 200.000. Dels til etablering af to fartdæmpere svarende til de nuværende pudebump på Stationsvej mellem Løkkevej og Hollændervej og dels til udarbejdelse af projekt for en fortovsløsning på baggrund af drøftelserne ved borgermødet samt de indkomne forslag og bemærkninger (bilag 2).

  De to fartdæmpere i form af pudebump bliver således udformet, så de ikke er generende for busdriften på strækningen, idet busser kan skræve hen over bumpene, imens minimum personbilernes/varebilernes ene hjulsæt kører op på et bump, hvorved farten på Stationsvej dæmpes. Pudebumpene påtænkes umiddelbart placeret ud for Stationsvej nr. 31 og Stationsvej nr. 43.

  Ved seneste trafiktælling i 2013 kørte 45 % af trafikanterne hurtigere end 50 km/t, som ellers er fartgrænsen på vejen. Som bilag 3 kan ses trafikudviklingen på Stationsvej.

  I 2014 planlægges endvidere etableret en sikker krydsning på Stationsvej ved Hollændervej til bedring af børns skolevej, jf. anlægsbudget 2014, hvor der er afsat kr. 191.100 til Trafikdæmpende foranstaltninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 200.000 til anlægsprojektet Fortov på Stationsvej er afsat i anlægsbudget 2014 til etablering af fartdæmpning forud for et egentligt fortovsanlægsprojekt i 2016.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen har orienteret talsmand for beboerne på Stationsvej langs Grushullerne om forvaltningens forslag til forventet placering af to fartdæmpere i form af pudebump med tanke på eventuelle bemærkninger.

  Bemærkninger fra beboerne vil indgå i grundlaget for at udmønte anlægsbevillingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Udvalget anbefaler over for ØU/ KB at projektet fremskyndes til 2015 og projektet oversendes til budgetbehandling ved A skema.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Genopretning af veje 2014
  Sagsid.: 14/165

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 2.092.400 til genopretning af veje og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2014 afsat kr. 2.092.400 til genopretning af veje 2014. Endvidere har Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013 besluttet, at restfinansiering af omlægning af havnearealer på kr. 640.000 tages fra Genopretning af veje 2014.

  Forvaltningen har således planlagt følgende fordeling:

  1. Der afsættes ca. kr. 1.000.000 til klargøring og oplapning af vejstrækninger med henblik på anlæg af asfalt slidlag i 2014.
  2. Der afsættes ca. kr. 640.000 til omlægning af havnearealer.
  3. Der afsættes ca. kr. 300.000 til udførelse af hovedeftersyn, trafiktællinger mv.
  4. Der afsættes ca. kr. 152.400 til akutte opgaver, reparationer mv.

  På baggrund af Vejdirektoratets strategirapport Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 2013 Dragør Kommune (bilag 1) og forvaltningens egne vurderinger, planlægger forvaltningen at klargøre, oprette og udlægge slidlag på vejstrækninger på følgende veje i 2014:

  • Jægervej (strækningen mellem Lundevej og Fasanvænget)
  • Skyttevænget
  • Stubvænget

  Andre af de mest trængende vejstrækninger er:

  • Halvejen
  • Harevænget (strækningen mellem Mågevænget og nr. 117)
  • Hvedestykket
  • Rugstykket
  • Kløverstykket

  Der kan forekomme ændringer i omfang og prioritering, idet priser udelukkende er baseret på anslåede overslagspriser. Hvis tilbuddene muliggør, at der indenfor den økonomiske ramme kan iværksættes yderligere slidlagsarbejder, vil disse blive valgt blandt de i øvrigt mest trængende veje. Tilsvarende kan veje blive udskudt som følge af tilbuddene. Endelig kan vintervejret afstedkomme ændrede prioriteringer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 2.092.400 til genopretning af veje 2014 er afsat i anlægsbudget 2014.

  I overslagsårene er der således afsat ca. 2,1 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015, 3,1 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. i 2017. I gennemsnit 2,9 mio. kr. pr. år. Da der årligt fragår ca. 0,5 mio. kr. til trafiktællinger, udbud, hovedeftersyn, programmel, akutte opgaver mv., vil det årlige gennemsnitlige beløb til genopretning af veje beløbe sig til ca. 2,4 mio. kr. Det svarer stort set til, at vejenes tilstand kan opretholdes i forhold til notat fra Vejdirektoratet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Trafikdæmpende foranstaltninger 2014
  Sagsid.: 14/175

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 191.100 til Trafikdæmpende foranstaltninger 2014, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med indførelsen af ny skolestruktur er der foretaget en sikker skolevejsscreening (bilag 1). I denne er der peget på, at der med fordel kan etableres en sikker krydsning af Stationsvej ved Hollændervej samt en tilhørende forbedring af et stistykke, som midtvejs forbinder Hollændervej Øst og Vest.

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbeløbet på kr. 191.100 til etablering af en sikker krydsning ved Hollændervej på Stationsvej for skolebørn og bløde trafikanter i øvrigt kommende til/fra Dragør Nord.

  Etableringen af den sikre krydsning ved Hollændervej vil være sidste del af anbefalingerne fra skolevejsscreeningen, idet der i 2013 er etableret krydsning af Krudttårnsvej ved Mågevænget samt krydsning af Kirkevej ved Jægervej.

  Krydsningen kan udformes enten som en hævet flade ud for Hollændervej eller i form af et fodgængerfelt med blink lige nord for Hollændervej. Forvaltningen planlægger umiddelbart etablering af krydsning i form af et fodgængerfelt med blink. Herved undgås gener for busdriften. Forvaltningen planlægger udførelse af projektet inden skolestart august 2014.

  Af notatet Trafikdæmpende foranstaltninger i Dragør Kommune (bilag 2) fremgår endvidere en række andre lokaliteter/projekter, hvor der er peget på muligheden for at bedre trygheden/trafiksikkerheden for trafikanterne.

  I 2014 planlægges endvidere anlagt to fartdæmpere i form af pudebump på Stationsvej på strækningen ud for Grushullerne for at dæmpe farten på Stationsvej, jf. anlægsbudget 2014, hvor der er afsat kr. 200.000 til fartdæmpning forud for fortov på Stationsvej.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 191.100 til Trafikdæmpende foranstaltninger 2014 er afsat i anlægsbudget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forvaltningen anmodes om til næste BEPU møde, at undersøge muligheden for at etablere 40 km/t på Fasanvænget for at sikre god skolevej. Herunder at indhente politiets bemærkninger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Nyt oplæg - reklamefinansieret byudstyr
  Sagsid.: 10/1211

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget vælger en af følgende tre løsninger:

  1.

  at

  der indgås en ny 15årig aftale bestående af nuværende reklamefinansierede buslæskærme samt leje af et toilet med finansiering af anlæg og første års drift ved overskud fra renovering af Kongevejen

  ELLER

  2.

  at

  der indgås en ny 15årig aftale bestående af nuværende reklamefinansierede buslæskærme samt et sign on fee på kr. 300.000

  ELLER

  3.

  at

  der indgås en ny 15årig aftale bestående af nuværende reklamefinansierede buslæskærme samt 5 ekstra buslæskærme

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune indgik for 15 år siden en aftale om opsætning af reklamefinansieret byudstyr bestående af buslæskærme. Buslæskærmene blev opsat af kommunens aftalepartner og vedligeholdes og renholdes i kontraktperioden af denne. Herved har kommunen kunne spare ressourcer til renhold og vedligehold af en del af kommunens buslæskærme, ligesom kommunen har kunnet spare opsætning af egne læskærme.

  Kontrakten er udløbet, og i forbindelse med forudgående offentliggørelse af hensigt om at indgå en ny aftale har alene nuværende aftalepart meldt sin interesse.

  I forbindelse med Økonomi- og Planudvalgets behandling af ny aftale om reklamefinansieret byudstyr besluttede udvalget den 21. november 2013 at udsætte sagen med henblik på yderligere undersøgelser, herunder en eventuelt forkortet kontraktperiode.

  Forvaltningen har kontaktet nuværende aftalepart, som har fremsendt nyt oplæg til en ny 15årig aftale, hvor Dragør Kommune kan vælge mellem 3 nedennævnte mulige optioner:

  Option 1) Bestående byudstyr (15 buslæskærme) videreføres og der suppleres med et stk. automatisk søjletoilet. Forudsætning herfor er, at Dragør Kommune selv finansierer fremføring og tilslutning af el, telefon, vand, kloak og retablering af gadebelægning samt tilhørende tilslutningsafgifter. Hertil kommer kommunal betaling af forbrug af el, vand og vandafledning. Endelig skal kommunen betale en årlig leje på kr. 50.000 indeksreguleret. I lejen er inkluderet rengøring og dagligt tilsyn.

  Kommunens aftalepart gør opmærksom på, at det omtalte søjletoilet tilbydes med forbehold for, at der er et til rådighed, da det kun findes i begrænset antal.

  Option 2) Bestående byudstyr (15 buslæskærme) videreføres og der modtages et sign-on fee ved kontraktunderskrift på kr. 300.000.

  Option 3) Bestående byudstyr (15 buslæskærme) videreføres og der suppleres med 5 stk. nye læskærme i en lidt mindre model end de nuværende. Nye lokaliteter kan være følgende:

  - Østsiden af A.P. Møllers Alle overfor Gate Gourmet

  - Sydsiden af Krudttårnsvej ved Hollændervænget

  - Nordsiden af Søndre Strandvej ved Idrætsstien

  - Nordsiden af Krudttårnsvej o.f. Søndre Røsevej ved Solvænget

  - Nordsiden af Krudttårnsvej ved Hollændervænget

  Kommunens aftalepart rengør og vedligeholder successivt byudstyret uden udgift for kommunen, herunder typisk dagligt tilsyn af eventuelt automatisk søjle toilet (hvor der dog oppebæres årlig leje).

  Med det nye oplæg har kommunens aftalepart i forhold til sit oprindelige oplæg fjernet de fritstående reklamestandere, som har været fravalgt af en tidligere kommunalbestyrelse. Reklamesøjlerne er i øvrigt i modstrid med kommunens nuværende Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen medfører ingen personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  Afhængig af optionsvalg kan sagen medføre økonomiske konsekvenser. Enten uændret, ændret i form af et sign-on fee på kr. 300.000 ved kontraktunderskrift eller ændret i form af årlig leje på kr. 50.000 samt kommunale udgifter til anlæg af ledningsfremføring og årlige udgifter til el, vand og vandafledning. Anlægsomkostningerne og driftsudgifterne til nyt toilet indgår ikke i kommunens drift- og anlægsbudget p.t.

  Der forventes et anlægsoverskud på ”Renovering af Kongevejen” i størrelsesordenen kr. 300.000. Overskuddet kan bruges til at finansiere opsætning af toilet samt første års drift.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Sagen udsættes til næste BEPU, idet forvaltningen anmodes om at genforhandle udkast til ny aftale.  

  Bilag

 • 13
  Rapport om status for Dragør Erhverv
  Sagsid.: 13/2224

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler BEPU

  1.

  at

  tage den fremlagte rapport om erhvervslivet i Dragør Kommune til efterretning.

  2.

  at

  godkende den nedenfor gengivne reviderede tids- og procesplan for udarbejdelsen af Dragør Kommunes Erhvervspolitik.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den fremlagte rapport om erhvervslivet i Dragør Kommune indeholder en baseline over Dragørs erhvervsstruktur, en analyse af hovedresultaterne af den i november-december 2013 gennemførte kvantitative behovsundersøgelse blandt kommunens erhvervsvirksomheder, der blev gennemført i samarbejde med Dragør Erhverv og overvejelser om Dragørs styrkepositioner.

  Rapporten er tænkt at danne grundlaget for det videre arbejde med at udforme Dragør Kommunes erhvervspolitik.

  Revideret tids- og procesplan for udarbejdelsen af Dragør Kommunes Erhvervspolitik

  Marts/april 2014

  · I dialog med Dragør Erhverv gennemføres en dialogproces med henblik på at udforme et første udkast til Dragør Kommunes Erhvervspolitik og en dertil knyttet handleplan med succeskriterier for de enkelte punkters realisering

  April 2014

  · Politikværksted med kommunalbestyrelsen (for eksempel 22. april 2014, kl. 17-18)

  På denne baggrund færdiggør forvaltningen Dragør Erhvervspolitik og tilknyttede handleplan med succeskriterier med henblik på Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

  Juni 2014

  · Politisk vedtagelse af Dragør Kommunes Erhvervspolitik med handleplan

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 4. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Ad. 1

  Taget til efterretning.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Dragør Kommunes Frivillighedspolitik
  Sagsid.: 13/1801

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  fremsendte strategi for frivillighed og aktivt medborgerskab for Dragør Kommune drøftes med henblik på vedtagelse,

  2.

  at

  der lægges op til en høringsfrist på 4 uger,

  3.

  at

  der afholdes et borgermøde i april 2014 og udgiften på ca. 30.000 kr. afholdes inden for kommunens samlede ramme.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 17. januar 2013 besluttede SBKU, at der skulle udarbejdes en tids- og procesplan for en frivillighedspolitik for Dragør Kommune. Vedhæftet fremlægges debatoplæg, strategi for frivillighed og aktivt medborgerskab i Dragør Kommune, der første gang blev fremlagt på Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 3. september 2013, der anbefalede, at projekter blev udsat til efter 1. januar 2014. På Økonomi- og Planudvalgets møde den 12. september 2013 blev TMKU´s indstilling fulgt og sagen udskudt til 2014. Efter implementeringen af den nye udvalgsstruktur fremsendes sagen til fornyet politisk behandling i marts 2014.

  Samspillet mellem det offentlige og den frivillige verden har de seneste par år haft stor politisk opmærksomhed. Dette er blandt andet udmundet i et charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. Chartret blev offentliggjort i 2001 og fornyet i 2013. Det nye charter har fokus på tillid mellem sektorerne, gensidighed og samarbejde. Chartret afspejler en bred tilgang til frivillighed og inddrager bl.a. også folkeoplysningen, kulturen og idrætten. Chartret lægger op til et større samarbejde mellem det offentlige og den frivillige verden. Fokus er på den aktive medborger og civilsamfundet og de muligheder, der ligger i stærke fællesskaber mellem offentlige og frivillige. Det er disse tanker, der videreføres i Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab.

  Strategien har til formål at sikre større opmærksomhed, opbakning og samarbejde omkring den frivillige indsats i kommunen. Det er intentionen, at strategien sikrer gode rammer for det lokale engagement og de lokale initiativer for derigennem at sikre et godt lokalt fællesskab rigt på muligheder også i en tid, hvor velfærdssamfundet er under pres.

  Dragør Kommunes strategi for medborgerskab og frivillighed har fokus på fire målsætninger:

  1: Det skal være nemt at være engageret.

  2: Det skal være nemt at se mulighederne for at engagere sig.

  3: Der skal være opmærksomhed omkring frivillighed.

  4: Fokus på frivillighed og medborgerskab skal være bred.

  Det er inden for disse fire målsætninger, at strategien sætter rammerne for videreudviklingen af den frivillige indsats i kommunen.

  Sammen med strategien er der udarbejdet en projektplan for processens forløb. Projektplanen har til formål at sikre en vellykket konsolidering af strategien.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det forventes, at der skal afsættes mandskabsressourcer svarende til ½ årsværk til at koordinere og drive frivillighedsområdet i fremtiden. Denne ressource findes pt. ikke i forvaltningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Frivillighedsstrategien sendes i høring i en 4 ugers periode i juni 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 20. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Ad. 1+2

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  Ad. 3

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB, dog med afholdelse af borgermøde i maj 2014, i stedet for april 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  ad. 1-3

  Anbefales over for ØU/KB, dog med afholdelse af borgermøde i maj 2014, i stedet for april 2014.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB, dog med afholdelse af borgermøde i maj 2014, i stedet for april 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt som anbefalet, med afholdelse af borgermøde i maj 2014, i stedet for april 2014.

  Bilag

 • 15
  Fejring af Dragør Kommunes 40 års jubilæum
  Sagsid.: 14/214

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Dragør Kommunes 40 års jubilæum markeres gennem følgende 4 events, anført i kronologisk rækkefølge:

  1.

  Jubilæumskoncert for Dragør Musik og Kunstskole i anledning af 40-års jubilæet, lørdag den 5. april 2014.

  2.

  Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive  medborgerskab i Dragør Kommune”, ultimo april 2014.

  3.

  Folkefest for Dragør Kommunes borgere på havnen fredag den 13. juni og lørdag den 14. juni 2014.

  4.

  Kunstudstillingen ”Refleks”, der vises i perioden 4. juli til 28. september 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  På budgettet for 2014 blev der afsat 200.000 kr. til at fejre 40 året for fusionen af Dragør og St. Maglebys Kommuner.

  Inden for disse økonomiske rammer foreslår administrationen følgende fire events afviklet:

  1.

  Afholdelse af jubilæumskoncert i anledning af Dragør Musik og Kunstskoles 40 års jubilæum, lørdag den 5. april. Kun et beskedent kommunalt tilskud er nødvendigt for realiseringen af jubilæumskoncerten.

  2.

  Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive medborgerskab i Dragør Kommune” ultimo april 2014. Ideen er at benytte jubilæet som anledning til en offentlig drøftelse af, hvad borgerne i kommunen opfatter som væsentligt, når vi taler om frivillighed og aktivt medborgerskab og hvordan borgerne opfatte fremtidens ”gode og medskabende liv” i Dragør Kommune. Konferencen tager afsæt i det politiske vedtagne udkast til Dragør Kommunes Frivillighedspolitik og resultatet af konferencen vil anvendes som indspil til udformningen af den endelige frivillighedspolitik, der forventes politisk vedtaget i sensommeren 2014.

  3.

  Krumtappen i fejringen af Dragør Kommunes 40 års jubilæum bliver den to-dages folkefest, som planlægges afviklet fredag den 13. og lørdag den 14. juni 2014. Der rejses et telt på havnen, hvor der afvikles et alsidigt program med oplevelser for børn og voksne, f.eks. cirkus, teater, comedy, musik, optræden med BMX cykler, streetfodbold, strandhåndbold, festtaler, fødselsdagslagkage m.v. Det må forventes, at størstedelen af de afsatte midler anvendes til dette formål.

  4.

  Kunstudstillingen ”Refleks”, som efter planen afvikles i Dragør Kommunes byrum sommeren 2014, gøres til en krumtap i den officielle fejring. Det er et spændende kunstprojekt, som såvel lokalt som i forhold til omgivelserne vil vække opsigt og give kommunen positiv omtale. Det er samtidigt et økonomisk ambitiøst projekt, hvor der skal skaffes betydelig økonomisk støtte fra eksterne fonde m.m., som en væsentlig kommunal medfinansiering vil gøre mere sandsynlig. Dragør Kommune har fra budget 2013 bevilliget 25.000 kr., men det ville være oplagt at øremærke et større beløb af de afsatte jubilæumsmidler til at realisere dette kunstprojekt.

  Følgegruppe og involvering af frivillige

  Forvaltningen vil etablere en følgegruppe og udvikle en strategi for at involvere frivillige i at forberede og afvikle aktivitet 1-3. Forvaltningen vil drøfte sagen på første møde i turismekoordineringsudvalget og i Folkeoplysningsudvalget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 200.000 kr. på budget 2014 til fejringen af byjubilæet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 20. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB, med ændring af datoen for folkefesten til den 22. og 23. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB, med ændring af datoen for folkefesten til den 22. og 23. august 2014.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB, med ændring af datoen for folkefesten til den 22. og 23. august 2014.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt som anbefalet, med ændring af datoen for folkefesten til den 22. og 23. august 2014.

 • 16
  Dragør Julemarked
  Sagsid.: 14/216

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  tage rapporten om Dragør Julemarked til efterretning

  2.

  at

  give administrationen mandat til at igangsætte og koordinere arbejdet med at forberede og gennemføre Dragør Julemarked 2014 med udgangspunkt i etableringen af en projektgruppe,

  3.

  at

  diskuterer holdningen til en kommunal økonomisk støtte til realiseringen af Dragør Julemarked 2014 dels med henblik på at anbefale aktiviteten til markedsføringspuljen eller lignende, og dels med henblik på at arbejde for ekstern finansiering.

  SAGSFREMSTILLING:

  I december 2013 afvikledes Dragør Julemarked 2013. Det var på mindre end 3 måneders lykkedes at stable et smukt lille julemarked på benene, takket været et godt samarbejde mellem Danmarks Radio, Dragør Kommune, erhvervsliv, kulturinstitutioner og Dragør borgerne, jf. vedhæftede rapport.

  Erfaringerne fra arbejdet med at forberede og gennemføre Dragør Julemarked 2013 skal danne grundlaget for planlægningen af Dragør Julemarked i december 2014, hvor der må forventes at komme en stor publikumstilstrømning til Dragør i forbindelse med visningen af DR´s julekalender. Markedet skal derfor – på et helt andet niveau end i 2013 – være gearet til at modtage det forventeligt store publikum, hvor hovedvægten vil være børnefamilier.

  Følgende er derfor afgørende for planlægningen af Dragør Julemarked 2014:

  Der nedsættes i marts 2014 en ny projektgruppe, bestående af repræsentanter for kommunen, erhvervslivet, kulturinstitutioner og borgere med videre, der har lyst til at bidrage til løfte opgaven, og hvor kommunen i lighed med i 2013 påtager sig en koordinerende funktion i processen og projektlederrollen

  Projektgruppen formulerer en tids- og procesplan for arbejdet med at etablere julemarkedet, herunder udformer en markedsføringsstrategi. Som fremlægges til godkendelse for politikerne i BFKU i juni 2014.

  Der etableres tidligt i planlægningen et foreløbigt budget for realiseringen af Julemarked 2014, hvor midlerne til realiseringen forventes fremskaffet i et partnerskab mellem de private aktører og kommune, evt. suppleret med eksterne fondsmidler. Forvaltningen udarbejder budget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2013 bidrog Dragør Kommune med i alt 19.400 kr. til julemarkedet. Dragør Kommune anvendte to fulde mandmåneder på julemarked 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Ad. 1

  Taget til efterretning

  Ad. 2

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  Ad. 3

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Ad 1

  Til efterretning

  Ad 2

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  Drøftet med positiv holdning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Dragør Søbad renovering
  Sagsid.: 13/1844

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.596.200 kr. til renovering af Dragør Søbad, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune er i gang med at renoverer Dragør Søbad.

  Renoveringen er opdelt i 4 etaper.

  Første etape blev gennemført i 2013, hvor herreafdelingen blev renoveret.

  I anden etape (2014) er det planlagt, at adgangsbroen og dameafdelingen skal renoveres.

  Årets renoveringsetape indledes med et orienteringsmøde hvor entreprenøren, rådgiver, bademester, brugere og forvaltningen deltager og tidsplanen bliver gennemgået.

  I tredje og fjerde etape (2015 og 2016) forventes det at renoverer fællesafdelingen.

  Opgaven har en karakter af at det ikke på forhånd er muligt at sige hvilke dele der skal udskiftes. Derfor skal entreprenøren, rådgiveren og Plan og Teknik løbende tage stilling til reparationsomfanget i takt med arbejdets udførelse og derfor kendes omfanget af renoveringen og etapernes faktuelle udgifter kun skønsmæssigt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget for 2014.

  I budget for 2013 var der afsat 1.184.000 kr. til projektet.

  I 2014 er der afsat 1.596.200 kr.

  I 2015 og 2016 er der afsat 1.290.000 kr. i hvert af årene.

  Carl Bro A/S rapport af 2008 konkluderer at den samlede renoveringen vil beløbe sig til 7.5. mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

 • 18
  Energiforbedringer 2014 - ESCO bygninger
  Sagsid.: 14/200

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til ESCO projektet på 4.242.500 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 4.242.500 kr. til energiforbedringer i kommunens ejendomme. Beløbet lånefinansieres, og energibesparelsen finansierer lånet.

  Der er udarbejdet energimærkning af alle kommunens ejendomme i 2009, og energimærkningen anvendes som grundlag for prioritering af opgaverne, som omfatter renovering af varme-, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering af klimaskærm og installationer og udskiftning af vinduer. Endvidere opsættes solcelleanlæg i mindre omfang. Der er p.t. opsat solceller på Enggården og Dragør Rådhus, og det er planlagt et opsætte solceller på St. Magleby Skoles nybyggeri.

  Opgaverne i 2014 fordeler sig på 3 skoler, 12 daginstitutioner, Enggården, Rådhuset og Materialegården.

  Den årlige energibesparelse er beregnet til ca. 280.000 kr., svarende til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 12 år. Aktiviteterne i 2014 er nærmere beskrevet i bilag med oplysninger om omfang, investering og energibesparelse.

  Det samlede reviderede budget til ESCO projektet er beregnet til ca. 26 mio. kr. i perioden 2010 – 2015. Når hele ESCO projektet er gennemført i 2015 er den samlede årlige energibesparelse beregnet til 2.250.000 kr. i 2011 priser. I perioden 2010 – 2015 bliver den samlede budgetreduktion i alt 2.900.000 kr., og heraf udgør den nedlagte svømmehal ca. 400.000 kr. Den faktiske energibesparelse ligger således indtil videre ca. 250.000 kr. over den forventede energibesparelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevilling lånefinansieres.

  Årlig reduktion af energiudgift ca. 280.000 kr. indregnes i budget 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 19
  Endelige driftsoverførsler fra 2013 til 2014 - BEPU
  Sagsid.: 14/196

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der overføres merforbrug på -12.207 kr. fra 2013 til 2014 på BEPU’s område. Overførslen sker i hht. decentraliseringsreglerne om automatiske overførsler, dvs. merforbrug/underskud op til 5% af det korrigerede budget overføres automatisk til kommende regnskabsår efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bevillingen finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  der overføres et mindreforbrug på 652.892 kr. fra 2013 til 2014 på BEPU’s område. Overførslen sker i hht. decentraliseringsreglerne om politisk besluttede overførelser, dvs. overførsel af mindreforbrug over 3% og merforbrug over 5% kan godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra fagudvalg. Bevillingen finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse, som blev behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 og nu en endelig opgørelse på baggrund af regnskab 2013.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgjorte mindreforbrug vedrørende de decentrale regnskaber for Vej- og Gartnerafdelingen og Vejbelysning ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres.

  Det opgjorte mer-/mindreforbrug vedrørende det decentrale regnskab for Bygningsvedligehold, Havnen og Redningsberedskab ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning. Forklaringerne på over/underskud uden for reglerne om økonomisk decentralisering fremgår af bilag 2.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på By-, Erhverv- og Planudvalgets område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et under/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Redningsberedskabet, Havnen, Vej og Gartner, vedligeholdelse af ejendomme og vejbelysning mv. er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  Det bemærkes, at der er kutume for fuld overførsel af over/underskud på bygningsvedligehold

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den. 19. december 2013 at overføre mindreforbrug på 422.102 kr. på BEPU’s område.

  Den endelige opgørelse viser yderligere mindreforbrug på i alt 640.686 kr.

  Heraf -12.207 kr. i merforbrug, som overføres efter reglerne om automatske overførsler, samt mindreforbrug på 652.892 kr. efter reglerne om politisk besluttede overførsler.

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat overførselspuljer til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet ydes en tillægsbevilling på 640.686 kr. 2014 på BEPU’s område, som er finansieret af de i 2014 afsatte puljer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den. 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Bilag

 • 20
  Endelig anlægsoverførsel fra 2013 til 2014
  Sagsid.: 13/2309

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 1.523.326 kr. til 2014 ved tillægsbevilling,

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgettet ultimo 2013, hvor resultatet viser et samlet mindreforbrug på 1.523.326 kr.

  Det kan oplyses, at anlægsbevillingerne ikke er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering.

  Oversigt fremgår af bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en tillægsbevilling til anlæg i 2014 på 1.523.326 kr., som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 21
  Forslag fra Liste T
  Sagsid.: 14/225

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (Liste T) har i mail af 24. februar 2014 anmodet om, at følgende forslag sættes på BEPU´s møde den 4. marts 2014:

  ”Liste T stiller forslag om at Dragør Kommune iværksætter en proces, som skal lede til, at Dragør ad åre bliver udnævnt til UNESCO kulturarvsby”.

  Formålet med at få Dragør på UNESCO’s liste over kulturarv er:

  · At bevare og sikre hensyntagen til den helt enestående helhed bestående af byen, havnen og kystlandskabet

  · At gøre Dragør kendt på Danmarks- og verdenskortet

  · At gøre Dragør til et attraktivt turistmål – nationalt og internationalt

  · At styrke en erhvervsudvikling, som kan fremme øget oplevelsesturisme

  · At trække kunder til Dragørs butikker og virksomheder, især inden for hotel- og restaurationsbranchen

  · At gøre Dragør til en særlig attraktiv bosætningskommune

  · At boliger i kommunen får en høj markedsværdi

  · At fremme livskvalitet i form af kulturel oplevelsesværdi og identitet til kommunens borgere.

  Opgaven består i første omgang i at kvalificere et ansøgningsmateriale og tilrettelægge en ansøgningsproces, som gør, at Dragør kan komme i betragtning til Kulturstyrelsens tentativliste. Derefter er der mulighed for at ansøge UNESCO om at komme på den attraktive autoriserede liste over verdens kulturarvsbyer.

  For at fremme forslaget, er det vigtigt, at det er en enig kommunalbestyrelse, som står bag forslaget.

  Forslaget indebærer ingen større økonomiske satsninger eller risici for kommunen, men kræver alene et administrativt arbejde i kommunens forvaltning, herunder også inddragelse af fagpersoner inden for kulturmiljøområdet samt interesserede borgere.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Punktet udsættes.

 • 22
  Dialogmøde Plan og Teknik
  Sagsid.: 14/223

  ANBEFALING:

  Forvaltningen foreslår en af følgende datoer for afholdelse af dialogmøde med havnen, rengøringen, beredskabet og Vej- og Gartnerafdelingen:

  • 10. juni 2014
  • 17. juni 2014
  • 12. august 2014 i forlængelse af BEPU møde.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med godkendelse af mødeplanen for 2014, udsatte By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014, fastlæggelse af dato for dialogmøde med havnen, beredskabet, rengøringen og Vej-og Gartnerafdelingen til BEPU møde den 4. marts 2014.

  Forvaltningen foreslår en af følgende datoer for dialogmødet:

  • 10. juni 2014
  • 17. juni 2014
  • 12. august 2014 i forlængelse af BEPU møde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Punktet udsættes til næste BEPU med nyt forslag til dato for dialogmødet.

 • 23
  Valg af udbudsrådgiver til OPP-projekt (lukket)
  Sagsid.: 13/682
 • 24
  Meddelelse: Ny bolig på Kirkevej 59
  Sagsid.: 14/181

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om godkendelse af et nyt boligbyggeri på landbrugsejendommen Kirkevej 59, tidligere ”Medaljongården”. Ejendommen har et jordtilliggende på ca. 7,7 ha.

  Ejendommen var sidst beboet i 2003, og det tidligere stuehus blev nedrevet i 2005.

  Den nye bolig, der vil fremtræde med sorte tagsten og hvid filtset facade, er illustreret på vedhæftede bilag.

  Boligen har et bruttoetageareal på ca. 230 m2 og forudsætter alene byggetilladelse. Boligen kræver ingen tilladelse i henhold til planloven, da den er beliggende på en landbrugsejendom, og som sådan betragtes som nødvendig for den landbrugsmæssige drift af ejendommen, jf. planlovens § 36 stk. 1 nr. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 25
  Meddelelse - Oprettelse af vandråd
  Sagsid.: 14/150

  SAGSFREMSTILLING:

  Med Miljøministeriets Lov nr. 1606 af 26. december 2013 kan der som noget nyt for hvert hovedvandopland oprettes et vandråd bestående af repræsentanter for foreninger og erhvervsorganisationer, hvis der blandt foreninger og erhvervsorganisationer er ønsker herom.

  I forhold til den statslige vandplanlægning er Dragør Kommune omfattet af de 2 hovedvandoplande: 2.3 Øresund og 2.4 Køge Bugt.

  Følgende 17 kommuner er omfattet af hovedvandopland 2.3 Øresund:

  Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Egedal, Furesø, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

  Følgende 21 kommuner er omfattet af hovedvandopland 2.4 Køge Bugt:

  Gladsaxe, København, Dragør, Herlev, Ballerup, Rødovre, Glostrup, Hvidovre, Brøndby, Albertslund, Høje-Taastrup, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Roskilde, Køge, Ringsted, Faxe, Stevns og Tårnby Kommuner.

  Vandrådenes formål er at sikre lokal inddragelse i kommunernes udarbejdelse af forslag til de statslige forslag til indsatsprogrammers supplerende foranstaltninger, som skal være indsendt til Naturstyrelsen senest den 1. oktober 2014. I den førstkommende statslige vandplanperiode 2016-2012 vil dette vedrøre vandløbsindsatsen.

  Miljøministeren har i brev af 23. januar 2013 opfordret landets kommuner til, på kommunernes hjemmeside, at informere om muligheden for oprettelse af vandråd indenfor et hovedvandopland, hvis der er ønsker for det blandt foreninger og erhvervsorganisationerne. Anmodninger om oprettelse af vandråd kan sendes til en hvilken som helst af kommunerne indenfor hovedvandoplandet. Miljøministeren har foreslået en tidsfrist til 15. februar 2014.

  Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer har den 28. januar 2014 skriftligt anmodet Dragør Kommune om at der oprettes et vandråd indenfor hvert af de 2 hovedvandoplande: 2.3 Øresund og 2.4 Køge Bugt. En tilsvarende anmodning er samtidig sendt til de øvrige kommuner i oplandene.

  Anmodningen betyder, at det ikke er nødvendigt at annoncere muligheden for at anmode om oprettelse af vandråd på kommunens hjemmeside, jf. Miljøministerens opfordring af 23. januar 2013, idet der nu skal oprettes vandråd. Næste skridt er derfor at annoncere efter emner til medlemmer.

  Af Miljøministeriet uddybende forslag til bekendtgørelse om vandråd fremgår:

  • at foreninger og organisationer kan indstille et medlem pr. vandråd, til en kommune i et hovedvandopland
  • at et vandråd højst må bestå af 20 medlemmer.
  • at kommunerne i et hovedvandopland i samråd beslutter, hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet og Naturstyrelsen skal senest den 1. marts 2014 have besked herom. Hvis der blandt kommunerne ikke kan opnås enighed udpeger Naturstyrelsen den kommune, som skal påtage sig sekretariatsbetjeningen.
  • at den kommune i hovedvandoplandet, som varetager sekretariatsbetjeningen af et vandråd skal sikre, at vandrådet oprettes og sammensættes i samråd med de øvrige kommuner, at vandrådet i tilstrækkeligt omfang inddrages i kommunens udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende indsatser for vandløb, en koordinering af kommunernes forslag til supplerende indsatser for vandløb i ét samlet forslag til Naturstyrelsen, samt at vandrådets bemærkninger viderebringes til Naturstyrelsen.
  • Det er forvaltningens vurdering, at Dragør Kommune ikke har nogen del i vandrådenes opgave i forhold til den supplerende vandløbsindsats for planperioden 2016-2021. Det skyldes, at vandløbene i kommunen er små og i de nuværende forslag til 1. generation af statslige vandplaner for planperioden 2010-2015 ikke er specifikt målsat eller omfattet af
  • det statslige indsatsprograms krav om supplerende vandløbsforanstaltninger for vandplanperioden 2010-2015. Forvaltningen forventer, at dette vil være uændret i den statslige vandplanlægning for planperioden 2016-2021.
  • Det vil efter forvaltningens vurdering være rigtigst, hvis det er en kommune med målsatte vandløb omfattet af krav om supplerende indsats på vandløbsområdet, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd. Køge Kommune har tilkendegivet overfor de øvrige kommuner, at kommunen gerne påtager sig sekretariatsbetjeningen i forhold til Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. For Hovedvandopland 2.3 Øresund har ingen kommuner pt. tilkendegivet at ville påtage sig opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Lovhjemlen for at der kan etableres vandråd er fastsat i Miljøministeriets Lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning.

  Miljøministeriet har frem til den 29. januar 2014 haft en bekendtgørelse om vandråd i høring. I forslaget fastsættes nærmere regler for vandråd, deres samarbejde med kommunalbestyrelsen og samarbejdet mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland, samt om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammes supplerende vandløbsindsatser. Bekendtgørelsen forventes endelig vedtaget i uge 6 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Af det lovforberedende arbejde til Lov om vandplanlægning fremgår, at det af staten vurderes, at loven vil betyde en netto-engangsomkostning for kommunerne i 2014 på ca. 11. mio. kr., som afholdes inden for Miljøministeriets ramme.

  På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at det er sandsynligt, at de kommuner, som indenfor et hovedvandopland ikke varetager sekretariatsfunktionen vil blive anmodet om at bidrage økonomisk til sekretariatskommunen ud fra en økonomisk fordeling, der endnu ikke foreligger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Taget til efterretning.

 • 26
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Søren S. Kjær orienterede om:

  - Forslag om dialog med Lufthavnen.

  - Køge Bugt Havmiljø-øvelse i Køge Bugt i den nordlige del af Køge Bugt den 4. og 5. marts.

  - Elbil analyse, som forelægges for BEPU i april.

  - KL’s Teknik og Miljø Politisk Forum 2014.

  Morten Dreyer (O): Spurgte ind til diverse renoveringsprojekter.