Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 01. april 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Afbud fra Ebbe Kyrø (T) Rita Smedegaard indkaldt som suppleant.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Tema Trafiksikkerhed i Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/421

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at præsentationen om trafiksikkerhed i Dragør Kommune tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet vil forvaltningen give en kort gennemgang af temaet om trafiksikkerhed i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Præsentationen blev taget til efterretning.

 • 2
  Udvikling af Dragør havn, projektforslag - 2. behandling
  Sagsid.: 13/1526

  ANBEFALING:

  På baggrund af udvalgets indledende drøftelser på mødet den 4. marts 2014 anbefaler forvaltningen følgende i relation den gruppering af de modtagede forslag, der fremgår af sagsfremstillingen til mødet den 4. marts 2014:

  Ad Gruppe 1 / ”Dragør sejlskibsby”:

  Det anbefales, at udvalget tager stilling til følgende spørgsmål:

  1A) Skal forslaget danne overordnet strategisk ramme for havnens udvikling?

  1B) Skal der arbejdes videre med at sikre Dragør havn og Dragør

  gamle by som et samlet kulturmiljø, fx ved en ”UNESCO-projekt-ansøgning” ?

  Ad Gruppe 2 / Udvikling af bådeværftsgrunden:

  Det anbefales, at udvalget tager stilling til valg mellem en af følgende modeller:

  2A) Salg af grunden via udbud, med henblik på opførelse af ny havnebebyggelse til overvejende maritime formål, i overensstemmelse med disponeringen i Tænketankens forslag (Forslag 2)

  2B) Bevaring af den nuværende bebyggelse og indretning til besøgscenter, turistkontor, museumsfunktioner, værksteder mv. Forudsætter extern finansiering og kommunal medfinansiering. (Forslag 3)

  2C) Forlængelse af nuværende lejeaftale med henblik på renovering af bebyggelse og videreudlejning til maritime formål. (supplement til Forslag 4)

  Ad Gruppe 3 / Udnyttelse af ”sandtangen” og moler mv. til fritids- og havneformål:

  Vedrørende det maritime hus:

  3A) Det anbefales at godkende den justerede placering af det maritime hus på sandtangen som den fremgår af tegning af 12.3.2014, jfr. BEPU’s beslutning af 4.3.2014.

  3B) Det anbefales, at Ungdomsskolens undersøgelse af samarbejdsmuligheder med havnens søsportsklubber mv. tages til efterretning.

  Med hensyn til forslaget om placering af husbåde og hotelskib(e) i Dragør havn anbefales, at der tages stilling til valg mellem følgende modeller:

  3C) Der arbejdes videre med forslaget om at placere såvel husbåde som hotelskib(e) langs sydsiden af Sandtangen.

  3D) Der arbejdes alene videre med muligheden for at placere hotelskib(e) ved sydsiden af Sandtangen

  3E) Der undersøges andre placeringsmuligheder for husbåde og hotelskibe i havnen, herunder muligheden af et vandrehjemsskib i den gamle fiskerihavn

  3F) Der gives ikke mulighed for placering af husbåde i Dragør havn, i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

  Derudover anbefaler forvaltningen,

  3G) at placering af husbåde og hotelskibe i Dragør Havn i givet fald forudsætter udarbejdelse af lokalplan.

  Vedrørende havnebad:

  3H) Det anbefales, at forslaget til etablering af et havnebad, i form af et brodæk mv. ved ydersiden af søndre mole, videresendes til behandling i Havnens Brugerbestyrelse med henblik på udarbejdelse af projekt til nærmere godkendelse,

  3I) Det anbefales at muligheden for indpumpning af sand ved ydersiden af Dragør Forts dækmole ved havneindløbet, nærmere undersøges.

  Vedrørende spejderfaciliteter:

  3J) Det anbefales, at de lokale spejdergrupper tilbydes mulighed for etablering af grejbank i tilknytning til det maritime hus.

  Vedrørende overdækkede opholdsarealer:

  3K) Det anbefales, at forslaget til overdækning af grill-pladsen i lystbådehavnen videresendes til behandling i Havnens Brugerbestyrelse med henblik på udarbejdelse af projekt til nærmere godkendelse i forhold til fredningsbestemmelser mv.

  3L) Det anbefales, at der gives mulighed for etablering af ”sol-sejl” på sandtangen og lystbådehavnens grønning.

  Vedrørende offentligt toilet:

  3M) Det anbefales, at arbejdes for etablering af et offentligt toilet på den indre del af Sandtangen, der både henvender sig til havnens gæster, andre besøgende og det maritime hus.

  3N) Det anbefales, at muligheden for – på kort sigt – at opstille et ”festivaltoilet” godkendes.

  Ad Gruppe 4 / Andre forslag:

  Vedrørende glaspusteri(Forslag 9):

  Det anbefales, at udvalget tager stilling til valg mellem følgende modeller:

  4A) Der henvises til et samarbejde med Forslag 2 (nyt byggeri på bådeværftsgrunden), såfremt dette projekt prioriteres.

  4B) Der iværksættes udbud hvis der opstår en ledig grund ud mod Fiskerikajen

  4C) Forslaget kan ikke imødekommes.

  Vedrørende køb af erhvervsgrund (Forslag 5):

  4D) Det anbefales, at stillingtagen til realisering af byggefeltet A2 ved Skurbyen udskydes til en senere etape i udbygningen.

  Vedrørende begrænsning af byggefelt A2 ved Skurbyen(Forslag 6):

  4E) Det anbefales, at spørgsmålet om den detaljerede afgrænsning af Byggefelt A2 afklares i forbindelse med den senere planlægning for denne etape.

  Vedrørende opførelse af vandland, restaurant mv.(Forslag 12):

  4F) Det anbefales, at tilkendegive, at forslaget ikke pt findes realistisk i forhold til plangrundlaget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved en 1. behandling af denne sag på mødet i BEPU den 4. marts 2014 blev det besluttet, at forvaltningen ”fremkommer med et oplæg til stillingtagen til den videre planlægning og gennemførelse af konkrete projekter, ved en 2. behandling i BEPU i april 2014”.

  Det blev samtidig besluttet at godkende gennemførelse af projekt ”Maritimt hus på Dragør havn” med tilføjelse af ”at forvaltningen samtidig undersøger ungdomsskolens muligheder for et vandsamarbejde med klubberne og foreningerne i området.”

  Udvalget godkendte videre en placering af det maritime hus på ”sandtangen”, i en mere sydøstlig retning, med udgangspunkt i ”Model 1” (Maritimt hus kombineret med husbåde og hotelskibe langs sydsiden af sandtangen), dog således at adgangen til vandet sker mod syd.

  Forvaltningens oplæg fra BEPU-mødet den 4. marts 2014, om den tidligere havneplanlægning og sammenfatning af de aktuelle forslag og tilkendegivelser, vedlægges som Bilag 1.

  Drøftelserne af sagen på mødet i BEPU den 4. marts 2014 er refereret i notat af 11. marts 2014 (Bilag 2).

  Tegning der viser forslag til den besluttede placering af det maritime hus på sandtangen vedlægges som Bilag 3.

  Notat fra Ungdomsskolen om samarbejdsmuligheder med de stedlige klubber og foreninger er vedlagt som Bilag 4.

  Forvaltningens bemærkninger til sagen:

  Med hensyn til anbefaling 1A om ”vision Dragør sejlskibsby” vil en positiv tilkendegivelse medføre, at den videre planlægning og projektudvikling på Dragør havn skal vurderes i forhold til denne strategiske ramme.

  Med hensyn til spørgsmålet om ”UNESCO-projektansøgning”, jfr. anbefaling 1 B, skal det bemærkes, at der refereres til forslaget om udpegning af Dragør havn og Dragør gamle by som et samlet kulturmiljø, i overensstemmelse med kommuneplanens udpegning.

  Dette er en sag der i givet fald vil blive behandlet i eget regi.

  Der er ikke hermed taget stilling til hvorvidt en UNESCO-ansøgning alene kan omfatte den oprindelige ældre del af Dragør Havn.

  Med hensyn til anbefalingerne om ”Udvikling af bådeværftsgrunden”, jfr. anbefaling 2A-2C skal bemærkes, at både Forslag 2 og Forslag 3 forudsætter privat finansiering. Ved Forslag 2 forudsættes egentligt salg med henblik på privat realisering, og ved Forslag 3 forudsættes en kombination af extern og kommunal finansiering.

  Anbefaling 2C forudsætter efterfølgende særskilt stillingtagen i ØU om ændringer i nuværende lejeaftale (egne bygninger på lejet grund) og muligheden for videreleje.

  Med hensyn til stillingtagen til husbåde og hotelskibe skal følgende bemærkes, jfr. anbefaling 3E, 3F og 3G:

  Baggrunden for stillingtagen til husbåde mv. og anbefaling af, at placering af husbåde og hotelskibe i givet fald forudsætter udarbejdelse af lokalplan, er følgende forhold:

  - Den gældende Kommuneplan 2009 indeholder i afsnittet om ”Havnen” følgende beskrivelse om husbåde: ”Af hensyn til de primære havneformål ønsker kommunen ikke at give havneplads til fastliggende husbåde eller beboelsesskibe”. Specifikt er fastlagt, at ”den tidligere færgehavns bassiner og kajer primært skal anvendes til gæstehavn for erhvervsfartøjer og større fritidsskibe, der kræver større manøvreplads og vanddybde”.

  - Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør havn regulerer ikke havnebassinernes benyttelse – og omfatter i øvrigt ikke den sydlige del af Sandtangen,

  - Placering af husbåde vil medføre en betydelig visuel påvirkning af omgivelserne – både set fra land og vand - og medføre disponering af landarealer ved kystlinje/kajkanter, hvor en bredere kreds af brugere, omboende og gæster må forventes at have interesse,

  - Indplacering af husbåde i havne er andre steder i landet fundet hensigtsmæssigt at afklare via lokalplanlægning.

  Vedrørende den videre tidsplan for gennemførelse af projekter og forslag:

  Der vil være betydelige forskelle i tidsplaner for realisering af de forskellige forslag.

  Gruppe 1 / forslag 1 vil i givet fald være en langsigtet strategisk tilkendegivelse.

  Stillingtagen til projekterne i Gruppe 2 (Bådeværftsgrunden), som i givet fald skal følges op af konkrete sager, har vel 1-2 års tidshorisont, mens flere af forslagene i Gruppe 3 umiddelbart kan følges op med detailplanlægning.

  Forslaget om maritimt hus på havnen forventes realiseret – måske som en 1. etape – inden august 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiske konsekvenser er afhængigt af valg af forslag og projekter, og kan derfor ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Ad Gruppe 1 / ”Dragør sejlskibsby”

  Ad. 1A

  Ikke godkendt.

  Ad. 1B

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Der igangsættes en udredning, under involvering af frivillige hvor det er relevant, vedrørende muligheden for at indgive ansøgning om udpegning af Dragør havn og by som UNESCO kulturmiljø.

  For stemte:

  3 (A, O)

  Imod stemte:

  4 (C, T, V, Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1B (Anbefalingen i sagen)

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A, C, O, V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad Gruppe 2/Udvikling af bådeværftsgrunden:

  Ad. 2A

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Punktet afventer i konsekvens af 2C. Der arbejdes videre med forslag 2A, hvis 2C ikke godkendes.

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C, V, Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2B

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 2C

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (Løsgænger)

  Behandling af 2A-2C udsættes, og Forvaltningen anmodes om at gå i dialog med projektmagerne bag 2a og 2c for at konkretisere projektplaner og økonomi mhp fornyet forhandling

  For stemte:

  3 (C, V, Asger Larsen Løsgænger)

  Imod stemte:

  3 (A, O)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet.

  Ad. 2C (Anbefalingen i sagen)

  For stemte:

  5 (A, C, O, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T, Asger Larsen Løsgænger)

  Godkendt, under forudsætning af fornyet politisk behandling når der forligger konkrete forslag fra nuværende lejer og forslagsstiller til udmøntning beslutningen.

  Ad Gruppe 3 / Udnyttelse af ”sandtangen” og moler mv. til fritids- og havneformål:

  Vedrørende det maritime hus:

  Ad. 3A

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  Det anbefales, at sagen om det maritime hus afventer nærmere oplysninger om tid og pris for klargøring af bundforhold syd for sandtangen, og at en evt. midlertidig løsning undersøges mhp. etablering i indeværende år.

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V,)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Asger Larsen Løsgænger: stemmer ikke imod at man undersøger bundforholdene, men stemmer imod projektet.

  Ad. 3B

  For stemte:

  6 (A, C, O, T,V)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Asger Larsen (Løsgænger): ønsker ikke at tage resultatet af undersøgelsen til efterretning, da undersøgelsen er foretaget af ungdomsskolen selv.

  Vedrørende husbåde og hotelskib(e):

  Ad. 3C

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Der arbejdes videre med etablering af såvel husbåde og som hotelskibe ved den sydlige del af sandtangen. Forvaltningen anmodes om at fremkomme med placeringsforslag, herunder placering af tilhørende serviceanlæg.

  For stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen Løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Ad. 3D+3E+3F

  Bortfalder.

  Ad. 3G

  For stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen Løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Vedrørende havnebad:

  Ad. 3H

  Godkendt.

  Ad. 3I

  Godkendt.

  Vedrørende spejderfaciliteter:

  Ad. 3J

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Vedrørende overdækkede opholdsarealer:

  Ad. 3K

  Godkendt.

  Ad. 3L

  Godkendt.

  Vedrørende offentligt toilet:

  Ad. 3M

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Det anbefales, at der arbejdes for etablering af et offentligt toilet på den indre del af Sandtangen, der både henvender sig til havnens gæster, andre besøgende og det maritime hus. Placering klarlægges senere.

  Godkendt.

  Ad. 3N

  Godkendt

  Ad Gruppe 4 / Andre forslag:

  Vedrørende glaspusteri(Forslag 9):

  Ad. 4A

  Faldet i konsekvens af beslutning under pkt. 2.

  Ad. 4B

  Godkendt.

  Ad. 4C

  Bortfalder i konsekvens af 4b.

  Vedrørende køb af erhvervsgrund (Forslag 5):

  Ad. 4D

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Det anbefales, at stillingtagen til realisering af byggefeltet A2 ved Skurbyen udskydes til en senere etape i udbygningen. Forslaget kan indgå i den senere lokalplanlægning.

  Godkendt.

  Vedrørende begrænsning af byggefelt A2 ved Skurbyen(Forslag 6):

  Ad. 4E

  Godkendt.

  Vedrørende opførelse af vandland, restaurant mv.(Forslag 12):

  Ad. 4F

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Ny boligbebyggelse i Søvang
  Sagsid.: 14/224

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres en forudgående offentlighed i henhold til planlovens § 23c, med det formål at indkalde idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde for ejendommene Fælledvej 157A og B.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget et skitseprojekt for 8 nye boliger på ejendommen Fælledvej 157A og B, der i den gældende lokalplan 6 er udlagt til lokalcenter (bilag 1), med en maksimal bebyggelsesprocent på 40.

  Bebyggelsen tænkes opført som en traditionel rækkehusbebyggelse i 1½ etage, med en maksimal højde på 8,5 m. De 8 boliger har hver især et etageareal på ca. 127 m2, svarende til en bebyggelsesprocent ca. 42, for ejendommen under ét.

  Grundstørrelserne varierer fra ca. 140 m2 til 260 m2. og der anlægges 16 parkeringspladser, hvoraf de 8 kan overdækkes som carporte.

  Hidtidigt forløb

  Ejendommen Fælledvej 157A og B, der tidligere har rummet en mindre butik og en børneinstitution, har henligget ubenyttet i ca. 12 år (bilag 2).

  Økonomi- og Planudvalget besluttede senest den 12. maj 2011, at der på grundlag af et konkret skitseprojekt, kunne udarbejdes en ny lokalplan, der muliggjorde en boliganvendelse af de 2 ejendomme. I den forbindelse skulle der udarbejdes et kommuneplantillæg, der nedlagde lokalcentret, som en del af kommunens centerstruktur.

  Med hensyn til lokalplanens principielle indhold, besluttede udvalget, at en ny boligbebyggelse skulle udformes under hensyntagen til de eksisterende bebyggelser i Søvang. Det vil som udgangspunkt sige bebyggelser i form af dobbelthuse / rækkehuse, opført i maksimalt 1½ etage, med individuelle grundstørrelser på ca. 600 m2 og en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Desuden skulle muligheden for at indrette en mindre butik på ejendommen, fastholdes.

  Det har efterfølgende vist sig, at det ikke har været mulig at realisere en ny bebyggelse, på disse forudsætninger.

  Forvaltningens vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at skitseprojektet beskriver en attraktiv boligbebyggelse, der udnytter grundarealet optimalt, og som i sin udformning svarer til de øvrige boligbebyggelser i Søvang, herunder specielt de tidligere gennemførte tæt lave andelsboligbyggerier.

  Disse byggerier havde en bebyggelsesprocent på ca. 35, i overensstemmelse med den dagældende retningslinje i bygningsreglementet, som i det revidererede, og aktuelt gældende reglement, er øget til 40.

  Den beskrevne boligbebyggelse har en bebyggelsesprocent på 42. De enkelte boligenheder har optimale adgangs- og parkeringsforhold, med direkte adgang til individuelle udhuse og carporte, og de private havearealer er velorienterede mod sydvest. Bebyggelsen er indpasset under hensyntagen til naboer, og der ses ikke at være indbliksgener til private sydvendte opholdsarealer.

  Den nye indkørsel til bebyggelsen bør afhandles med Movia, for så vidt angår det eksisterende busstop på Fælledvej.

  Konklusion

  Forvaltningen finder at skitseprojektet kan udgøre et kvalificeret og fyldestgørende grundlag for en ny lokalplan, med tilhørende kommuneplantillæg.

  Et nyt kommuneplantillæg vil nedlægge lokalcentret, og vil udgøre en så væsentlig ændring i kommunens detailhandelsstruktur, og i ejendommenes anvendelse, at der skal gennemføres en forudgående offentlighed, i henhold til planlovens § 23c.

  En forudgående offentlighed vil indebære, at forvaltningen indkalder idéer og forslag, med henblik på det videre planlægningsarbejde for ejendommene. Længden af en sådan forudgående offentlighed bestemmes af kommunalbestyrelsen, og fastsættes typisk til 14 dage, hvor offentligheden, herunder naboer og grundejerforening, får mulighed for at fremkomme med idéer og forslag.

  På dette grundlag udarbejder forvaltningen efterfølgende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, til vedtagelse og offentlig fremlæggelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Landzonetilladelse til en ny maskin- og ridehal
  Sagsid.: 11/2825

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte hal, på betingelse af:

  1.

  at

  hallens facader og tagflader fremtræder i en mat, ikke lysreflekterende, mørk farve,

  2.

  at

  den eksisterende træbeplantning i videst muligt omfang bevares.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om godkendelse af en ny kombineret maskin- og ridehal, opført på landbrugsejendommen, matr. nr. 18k af St. Magleby, Kalvebodvej 61.

  Hallens fritidsmæssige anvendelse indebærer, at der skal meddels landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35.

  Hallen har et bebygget areal på ca. 1100 m2 og en indskudt etage på ca. 150 m2. Hallen gives en højde på ca. 8 m, og placeres i direkte tilknytning til den eksisterende bebyggelse på ejendommen (kortbilag 1).

  Det er oplyst at hallen primært skal anvendes som maskinhal, med lager og badeforhold, og til opbevaring af hø og halm.

  A/F Møllevang har til den ansøgte hal bemærket, at de ikke ønsker at nægte deres nabo den ønskede hal, men anser dog hallen som problematisk, placeret så tæt på kolonihaveområdet. Haveforeningen udtrykker en bekymring for at hallen skal udvikles til et større ridecenter, med en øget trafikal belastning til følge. Desuden udtrykkes bekymring for gener i forbindelse med en eventuel mødding.

  Bygherren oplyser, at ejendommen i dag har et hestehold på 4 heste, som ikke er planlagt udvidet, og hallen er ej heller tiltænkt fremmede ryttere. Det er tanken at hallen kun 3-4 gange årligt skal anvendes til ridebane, og aktiviteterne vil derfor ikke skabe mere trafik til og fra ejendommen. Bygherren anfører, at da hesteholdet ikke udvides, vil der ikke forekomme større affaldsmængder.

  Vurdering

  Den landbrugsmæssige anvendelse af hallen kræver ikke landzonetilladelse, og den fritidsmæssig anvendelse er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2009. Da omfanget af de fritidsmæssige aktiviteter ikke øges væsentlig, vurderes eventuelle gener for kolonihaveforeningen Møllevang at være begrænset.

  Forvaltningen finder hallen velplaceret i landskabelig henseende.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Dispensation fra udnyttelsesgrad
  Sagsid.: 14/141

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 5 til opførelse af den ansøgte beboelsestilbygning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er modtaget en byggeansøgning om udbygning af ejendommen Linde Allé 7. Ejerne søger om tilladelse til at opføre en beboelsestilbygning i 1½-etage med et samlet areal på ca. 37 m2 på deres enfamiliehus. Formålet med udbygningen er at opnå en familiebolig af nutidig størrelse og standard.

  Ejendommen på Linde Allé 7 er et mindre enfamiliehus i 1½-etage med et boligareal på 74 m2. Grundarealet er 315 m2. Byplanvedtægt 5, der er af ældre dato, fastsætter en maximal udnyttelsesgrad på 0,20 for ejendommen. Hvis der meddeles tilladelse til at udbygge ejendommen som ansøgt, vil den nuværende udnyttelsesgrad på ca. 0,19 stige til ca. 0,29. Omregnet til de nugældende beregningsregler i bygningsreglementet svarer dette til at ejendommens fremtidige bebyggelsesprocent er på ca. 36. Dragør Kommune har som praksis at dispensere fra ældre byplanvedtægter og lokalplaner til en bebyggelsesprocent på op til 30, der er den almindeligt gældende bebyggelsesprocent for enfamiliehuse i bygningsreglementet.

  Ejendommens tilladte udnyttelsesgrad er stort set opbrugt. Det lille grundareal og de dermed begrænsede udbygningsmuligheder

  medfører derfor at byggeprojektet skal behandles som en dispensationssag med en ekstra forhøjet udnyttelsesgrad.

  Selve tilbygningen opføres på vestgavlen på det eksisterende hus. I tilbygningens tagetage indgår en mindre tagterrasse mod syd, der indbygges i tagfladen. Arkitektonisk har ansøger bestræbt sig på at tilpasse tilbygningen proportionerne på det eksisterende hus, men med et ”modernistisk” ydre i form af træbeklædte facader og tagpap. Tilbygningen overholder bygningsreglementets bestemmelser om højde og afstand til naboer.

  Der er foretaget høring blandt nærmeste 6 omboende naboer og modtaget 1 indsigelse imod projektet.

  Naboen vest for Linde Allé 7 gør indsigelse imod byggeriets højde mod hendes ejendom. Højden vil efter hendes opfattelse medføre et forringet udsyn og fratage hende en del af formiddagssolen i hendes baghave. Da ejendommen endvidere er under salg vil yderligere udbygning tæt mod hendes ejendom vanskeliggøre hendes salg.

  Ejerne af Linde Allé 7 har fremsendt deres replik til indsigelsen. I deres bemærkninger anfører de at de har tilrettelagt projektet således at højde og afstand til skel overholdes. Endvidere mener de ikke tilbygningens placering øst for naboen vil medføre nogen væsentlig solforringelse eller udsyn for naboen.

  Forvaltningen har besigtiget bebyggelsesforholdene mellem de 2 ejendomme. Det vurderes at en tilbygning på Linde Allé 7’s lille grundareal vanskeligt vil kunne opføres på anden måde på grunden. Det vurderes også at tilbygningen i størrelse og udformning og med overholdelse af de gældende afstands- og højdekrav til skel ikke adskiller sig fra lignende tilbygningsprojekter i 1½-plan i kommunens tætbebyggede parcelhuskvarterer. De fremførte indsigelser omkring sol og skygge anses derfor også at være gener, der må tåles i tætbebyggede parcelhusområder. Det ekstraordinært lille grundareal medfører at der ikke kan opføres en familiebolig af nutidig standard og størrelse. Dette sammenholdt med byggeprojektets nøje overholdelse af gældende afstands- og højdebestemmelser medfører, at ansøgningen anbefales imødekommet.

  LOVE/REGLER:

  Sagen vurderes i forhold til Byplanvedtægt 5 for Dragør.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  For stemte:

  4 (A, O, T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (V, Asger Larsen Løsgænger)

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Håndhævelse af deklaration om vinduer
  Sagsid.: 14/46

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at der gives en frist på 2 år til udskiftning af vinduerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen er af en omboende blevet gjort opmærksom på at ejendommen Strandlinien 16 har skiftet ejer og at der i den forbindelse træder en deklarationsbestemmelse i kraft.

  Sagen drejer sig om at ejendommens tidligere ejer i 2001 udskiftede 5 stk. vinduer, men at de nye vinduer er i strid med Lokalplan 25 for området, idet der er isat udvendige isoleringsruder med bredde sprosser, hvor lokalplanen foreskriver at vinduer skal udføres med slanke sprosser med kitfals og at udvendige isoleringsruder ikke må udføres.

  Den 4. juni 2002 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at meddele en tidsbegrænset dispensation, til bibeholdelse af de isatte vinduer.

  Dispensationen er tinglyst på ejendommen og udløber ved ejerskifte.

  Ejendommens nye ejere er blevet gjort bekendt med forholdet, men siger at de i forbindelse med overtagelse af ejendommen, som de har arvet, har været nødt til at afholde meget store udgifter til akut udbedring, på grund af ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand.

  Ejerne ser sig derfor nødsaget til at anmode om udsættelse af vinduesudskiftningen, idet der pt ikke er økonomisk råderum. Ejerne forventer dog at vinduerne vil kunne udskiftes i løbet af 2-3 år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (Løsgænger)

  At der gives en frist på 5 år til udskiftning af vinduerne.

  For stemte:

  2 (C, Asger Larsen Løsgænger)

  Imod stemte:

  5 (A, O, T, V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forvaltningens anbefaling

  For stemte:

  5 (A, O, T, V)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Parkeringsbekendtgørelse
  Sagsid.: 14/282

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at lokal parkeringsbekendtgørelse (bilag 1) godkendes og oversendes til godkendelse hos politiet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved ændringer i Færdselsloven er der pr. 1. marts 2014 indført nye ens landsdækkende regler for parkering.

  I konsekvens af de nye færdselsregler for parkering er hidtidigt gældende lokale parkeringsbekendtgørelser blevet ophævet. Såfremt den enkelte kommune fortsat ønsker en lokal parkeringsbekendtgørelse, kan dette fortsat besluttes med samtykke fra politiet, hvad angår regler for tunge køretøjer, påhængskøretøjer og særligt indrettede køretøjer.

  Herudover betyder de nye regler, at det blandt andet som udgangspunkt er forbudt i alle landets kommuner at parkere delvist oppe på fortovet, på rabatareal og på cykelsti i tættere bebygget område. Endvidere er bøden for at parkere på en handikapplads fordoblet fra 510 kr. til 1.020 kr. Det samme er tilfældet ved parkering foran en overkørsel (indkørsel/udkørsel). Desuden er der indført et loft, så man højest kan få tre p-bøder for én ulovlig parkering.

  Dragør Kommune har hidtil haft en lokal parkeringsbekendtgørelse omhandlende regler for tunge køretøjer og påhængskøretøjer. Forvaltningen anbefaler, at disse regler vedtages på ny, herunder at langtidsparkering med tunge køretøjer fortsat skal ske på parkeringspladsen ved Kongelundshallen (§ 3 i forslaget til bekendtgørelse).

  Med hensyn til forbud mod delvis parkering på fortov, rabatareal og cykelsti har Københavns Politi oplyst, at de som færdselsmyndighed ikke dispenserer for reglerne i færdselsloven. Derimod kan den enkelte kommune, under forudsætning af politiets samtykke, vedtage at etablere parkeringsbaner/parkeringspladser delvist på fortov/rabatareal. Politiets vurdering er, at denne parkeringsmulighed i så fald skal være både afmærket og skiltet tydeligt, fx som der tidligere har været afstribet og skiltet med delvis parkering på fortovet på Kongevejen. Det vil være et bekosteligt og omfattende arbejde, hvis Kommunen generelt skal til at etablere og vedligeholde parkeringsbaner på offentlige veje i Dragør Kommune.

  Forvaltningen har fra Tårnby Kommune fået oplyst, at Tårnby Kommune påtænker at indføre ny lokal parkeringsbekendtgørelse indeholdende tilladelse til delvis parkering på fortov. Tårnby Kommunes vurdering er, at dette er muligt, hvis bare man oplyser herom tydeligt på kommunens hjemmeside. Tårnby Kommune vil anmode om politiets samtykke hertil.

  Forvaltningen har modtaget henvendelser fra beboere på flere veje i Dragør Kommune med anmodning om dispensation for den nye gældende færdselslov med hensyn til parkering. Dette på grund af frygt for manglende gennemkørselsmulighed for fx renovationsvogne eller alternativt for mange mistede p-pladser, hvis alle biler skal holde helt på kørebaneareal. Forvaltningens anbefaling er i lighed med Tårnby Kommune at afprøve, om politiet kan give samtykke til delvis parkering på fortove og rabatarealer under hensyntagen til fodgængerne fremkommelighed og under forudsætning om tydelig oplysning herom på kommunens hjemmeside (§ 2 i forslaget til bekendtgørelse).

  Endelig har forvaltningen observeret, at private er begyndt at parkere deres køretøjer på vejareal alene med tanke på reklame - senest trailer på Englandsvej, Kirkevej. Det foreslås at indføje forbud herom svarende til et forbud Københavns Kommune har vedtaget om samme (§ 4 i forslaget til bekendtgørelse).

  LOVE/REGLER:

  Færdselslovens § 92, stk.1, nr.1

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune i den udstrækning, politiets samtykke kan opnås til vedlagte parkeringsbekendtgørelse.

  Hvis der skal etableres p-pladser og opsættes skilte, forudsætter det både en anlægs- og driftsbevilling. Udgifterne er ikke vurderet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det er et vilkår for vedtagelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse, at denne til enhver tid fremgår tydeligt af kommunens hjemmeside.

  Endvidere vil denne skulle fremgå af centralt styret hjemmeside efter justitsministeriets udpegning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Genbehandling - reklamefinansieret byudstyr
  Sagsid.: 10/1211

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget vælger en af følgende tre løsninger:

  1.

  at

  der indgås en ny 15årig aftale bestående af nuværende reklamefinansierede buslæskærme samt leje af et toilet med finansiering af anlæg og første års drift ved overskud fra renovering af Kongevejen

  ELLER

  2.

  at

  der indgås en ny 15årig aftale bestående af nuværende reklamefinansierede buslæskærme samt et sign on fee på kr. 300.000

  ELLER

  3.

  at

  der indgås en ny 15årig aftale bestående af nuværende reklamefinansierede buslæskærme samt 5 ekstra buslæskærme

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. marts 2014 at udsætte sag med nyt oplæg til reklamefinansieret byudstyr, idet forvaltningen blev anmodet om at genforhandle udkastet til ny aftale.

  Forvaltningens efterfølgende forhandling med kommunens aftalepartner har ikke medført ændret tilbud. Aftalepartnerens skriftlige tilbagemelding kan ses af bilag 1, hvoraf blandt andet fremgår fastholdelse af en 15 årig kontraktperiode. Det kan i øvrigt oplyses, at det er kommunens aftalepartner, der betaler for buslæskærmenes strømforbrug.

  Dragør Kommune indgik for 15 år siden en aftale om opsætning af reklamefinansieret byudstyr bestående af buslæskærme. Buslæskærmene blev opsat af kommunens aftalepartner og vedligeholdes og renholdes i kontraktperioden af denne. Herved har kommunen kunne spare ressourcer til renhold og vedligehold af en del af kommunens buslæskærme, ligesom kommunen har kunnet spare opsætning af egne læskærme.

  Kontrakten er udløbet, og i forbindelse med forudgående offentliggørelse blandt andet på www.udbud.dk af hensigt om at indgå en ny aftale har alene nuværende aftalepart meldt sin interesse.

  I forbindelse med Økonomi- og Planudvalgets behandling af ny aftale om reklamefinansieret byudstyr besluttede udvalget den 21. november 2013 at udsætte sagen med henblik på yderligere undersøgelser, herunder en eventuelt forkortet kontraktperiode.

  Forvaltningen har kontaktet nuværende aftalepart, som har fremsendt nyt oplæg til en ny 15årig aftale, hvor Dragør Kommune kan vælge mellem 3 nedennævnte mulige optioner:

  Option 1) Bestående byudstyr (15 buslæskærme) videreføres og der suppleres med et stk. automatisk søjletoilet. Forudsætning herfor er, at Dragør Kommune selv finansierer fremføring og tilslutning af el, telefon, vand, kloak og retablering af gadebelægning samt tilhørende tilslutningsafgifter. Hertil kommer kommunal betaling af forbrug af el, vand og vandafledning. Endelig skal kommunen betale en årlig leje på kr. 50.000 indeksreguleret. I lejen er inkluderet rengøring og dagligt tilsyn.

  Kommunens aftalepart gør opmærksom på, at det omtalte søjletoilet tilbydes med forbehold for, at der er et til rådighed, da det kun findes i begrænset antal.

  Option 2) Bestående byudstyr (15 buslæskærme) videreføres og der modtages et sign-on fee ved kontraktunderskrift på kr. 300.000.

  Option 3) Bestående byudstyr (15 buslæskærme) videreføres og der suppleres med 5 stk. nye læskærme i en lidt mindre model end de nuværende. Nye lokaliteter kan være følgende:

  - Østsiden af A.P. Møllers Alle overfor Gate Gourmet

  - Sydsiden af Krudttårnsvej ved Hollændervænget

  - Nordsiden af Søndre Strandvej ved Idrætsstien

  - Nordsiden af Krudttårnsvej o.f. Søndre Røsevej ved Solvænget

  - Nordsiden af Krudttårnsvej ved Hollændervænget

  Kommunens aftalepart rengør og vedligeholder successivt byudstyret uden udgift for kommunen, herunder typisk dagligt tilsyn af eventuelt automatisk søjle toilet (hvor der dog oppebæres årlig leje).

  Med det nye oplæg har kommunens aftalepart i forhold til sit oprindelige oplæg fjernet de fritstående reklamestandere, som har været fravalgt af en tidligere kommunalbestyrelse. Reklamesøjlerne er i øvrigt i modstrid med kommunens nuværende Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen medfører ingen personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  Afhængig af optionsvalg kan sagen medføre økonomiske konsekvenser. Enten uændret, ændret i form af et sign-on fee på kr. 300.000 ved kontraktunderskrift eller ændret i form af årlig leje på kr. 50.000 samt kommunale udgifter til anlæg af ledningsfremføring og årlige udgifter til el, vand og vandafledning. Anlægsomkostningerne og driftsudgifterne til nyt toilet indgår ikke i kommunens drift- og anlægsbudget p.t.

  Der forventes et anlægsoverskud på ”Renovering af Kongevejen” i størrelsesordenen kr. 300.000. Overskuddet kan bruges til at finansiere opsætning af toilet samt første års drift.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Ad. 1

  For stemte:

  3 (A,O)

  Imod stemte:

  3 (C,T,V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A, C, O, V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker at forvaltningen undersøger mulighederne for opsætning af toilet, i en ny sag til BEPU.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Placering af Dragør Musik Fest 2014
  Sagsid.: 13/2428

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  By-, Erhvervs- og Planudvalget afslår anmodningen fra Dragør Musikfest om afholdelse af musikfesten på det tidligere Færgehavnsareal på baggrund af notatet fra havneadministrationen

  2.

  at

  udvalget i stedet anbefaler Dragør Musikfest, at musikfesten gennemføres, som de foregående år, på havnepladsen i den gamle havn - nord for Lodsmuseet bygning

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning fra Dragør Musik Fest ved Kim Eltong om tilladelse til at benytte henholdsvis Badstuevælen og det tidligere færgehavnsareal til Dragør Musik Fest i perioden 1. – 3. august 2014.

  Ønsket om at inddrage det tidligere færgehavnsareal til brug for musikfesten er nyt i forhold til tidligere år, hvor musikfesten har benyttet havnepladsen i den gamle havn - nord for Lodsmuseet bygning. For at vurdere den alternative placering har forvaltningen indhentet et notat fra havneadministrationen.

  Havneadministrationen indstiller, at anmodningen om at placere musikfesten på det tidligere færgehavnsareal afslås af følgende grunde:

  ”En afspærring af det tidligere færgehavnsareal vil indebære en kraftig indgriben i havnens infrastruktur i de dage hvor tilrigning, gennemførelsen af arrangementet og afrigningen står på. – sandsynligvis en lille uges tid.

  Helt konkret vil det betyde:

  • Dragør Havn skal i perioden maj t.o.m. september 2014 fungere som basehavn for et rederi, der skal transportere personel, materiel m.m. til og fra byggefeltet Batic II, i forbindelse med opførelsen af en vindmøllepark sydøst for Møn i Østersøen. Fartøjet skal have en fast liggeplads, samt der skal være plads til 1 til 2 20 fods containere tæt på den tildelte havneplads. Disse aktiviteter skal foregår indenfor det på ansøgningen afspærrede område. Denne trafik kan ikke gennemføres såfremt der foretages afspærringer.
  • En flytning af de både der ikke skal i vandet i denne sæson, men som har betalt for at stå på land. Havnen har ikke umiddelbart andre steder, hvor disse både kan flyttes hen.
  • Dragør Lodsstation vil blive voldsom generet. Her skal hvilende lodser kunne sove imellem deres lodsninger, det vil ikke være muligt med en musikscene mindre en 50 meter fra lodseriet.
  • Adgang til og fra Havnens nye servicekaj (tankning af brændstof) i det nordlige færgehavnsbassin vil ikke kunne forekomme.”

  Som alternativ placering af musikfesten på havnen foreslår forvaltningen havnepladsen i den gamle havn, nord for Lodsmuseets bygning, som er blevet benyttet af Dragør Musikfesten de foregående år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Godkendt.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 10
  Risikobaseret dimensionering, brand
  Sagsid.: 14/419

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at den risikobaserede dimensionering godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 21. juni 2002 besluttede samtlige Folketingspartier, at det kommunale redningsberedskab fremover bør tilrettelægges med udgang i lokale risikovurdering frem for statsligt fastlagte og mindre tidssvarende regler for dimensionering. I korte træk går det ud på, at indrette sit beredskab, ud for de risikomomenter der er i ens kommune og skelne lidt til nabokommunen ved evt. assistance.

  Dragør kommunes plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet er godkendt af beredskabskommissionen og har været til høring i beredskabsstyrelsen. Planen lever overordnet op til de gældende krav der stilles til bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Der henvises til udtalelse i brev af 18. december 2013 for så vidt angår Beredskabsstyrelsens mere detaljerede kommentarer, anbefalinger m.v. Se bilag. Planen skal revideres hver fjerde år og Beredskabsstyrelsens anbefaling vil blive indarbejdet ved revisionen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling.

  Bilag

 • 11
  Genopretning af skoler 2014
  Sagsid.: 14/398

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en bevilling på 2.204.800 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat 2.204.800 kr. til genopretning af Dragør Skole Nord og Syd og St. Magleby Skole, Kirkevej.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af driftsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligehold. Det samlede genopretningsbehov på skolerne over de næste 10 år ligger i størrelsesordenen 20 mio. kr.

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag. Genopretningsplanen for perioden 2014 – 2016 viser en samlet udgift på ca. 9 mio. kr.

  Udgifterne i 2014 fordeler sig på Dragør Skole Nord og Syd og St. Magleby Skole, Kirkevej med henholdsvis 600.000 kr., 800.000 kr. og 550.000. Herudover afsættes 255.000 kr. til uforudsete udgifter og mindre nye akutte opgaver på skolerne, som normalt opstår i løbet af året.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Millionpulje 2014
  Sagsid.: 14/397

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til millionpuljen på 624.600 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 624.600 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 1.050.000 kr. Projekterne vurderes ud fra følgende prioritering:

  1. Lovliggørelse og akutte opgaver
  2. Sikkerhedskrav
  3. Risiko for følgeskader
  4. Større opgaver som ikke kan rummes i alm. Drift
  5. Brugerønsker

  Der er planlagt 8 opgaver til udførelse i 2014. Udgiften fordeler sig således.

  Lovliggørelse og sikkerhedskrav, kr. 209.000

  Risiko for følgeskader, kr. 250.000 kr.

  Brugerønsker, 59.000 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Genopretning af dagsinstitutioner 2014
  Sagsid.: 14/396

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 624.600 kr. til genopretning af daginstitutioner, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat kr. 624.600 til genopretning af kommunens 19 daginstitutioner.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for normalbudgettet til alm. vedligehold. Genopretning er således en nødvendig aktivitet parallel med alm. bygningsvedligeholdelse.

  Der er i 2014 prioriteret aktiviteter på Elisenborg klub, Sølyst klub, Høgevængets børneinstitution og Sølyst børnehave. Herudover afsættes ca. 25. 000 kr. til uforudselige udgifter og mindre akutte opgaver. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag. Genopretningsplanen for 2014 til 2017 viser en samlet udgift på ca. 2.000.000 kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Anlægsregnskab Genopretning af skolerne 2006
  Sagsid.: 14/371

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af skolerne 2006 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af skolerne 2006:

  Anlægsbevilling:

  2.100.000,00 kr.

  Anlægsudgift:

  1.690.385,37 kr.

  Mindreudgift:

  409.614,63 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 1.690.385,37 kr., hvilket er 409.614,63 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Pengene foreslås medtaget i den kommende budgetrevision.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Anlægsregnskab Genopretning af skolerne 2009
  Sagsid.: 14/370

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af skolerne 2009 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af skolerne 2009:

  Anlægsbevilling:

  3.000.000,00 kr.

  Anlægsudgift:

  2.942.852,82 kr.

  Mindreudgift:

  57.147,18 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.942.852,82 kr., hvilket er 57.147,18 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Pengene foreslås medtaget i den kommende budgetrevision.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Anlægsregnskab Millionpulje 2009
  Sagsid.: 14/274

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Millionpulje 2009 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Millionpulje 2009:

  Anlægsbevilling:

  1.345.000,00 kr.

  Anlægsudgift:

  1.349.765,56 kr.

  Merudgift:

  4.765,56 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 1.349.765,56 kr., hvilket er 4.765,56 kr. mere end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Pengene foreslås medtaget i den kommende budgetrevision.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Budget 2015 - BEPU-møde i april
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at fagforvaltningerne i dialog med BEPU påbegynder:

  1.

  en udmøntning af den driftsramme, som Økonomiudvalget har meldt ud og løbende drøfter og fastlægger de ændringer i sektorernes budget – herunder nødvendige omprioriteringer og besparelser, som nødvendiggøres af ændring i de centralt fastsatte budgetforudsætninger, demografiske forhold etc.

  2.

  en dialog med fagforvaltningerne om eventuelle nye anlægsarbejder.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 18. marts 2014 har ØU indstillet til KB, at:

  1. der som udgangspunkt for Dragør Kommunes budget 2015-18 foretages den pris- og lønfremskrivning, som KL anbefaler.

  2. servicerammen på nuværende tidspunkt fastsættes til 601,790 mio. kr. Det svarer til den i budget 2015 budgetlagte ramme fremskrevet med det forventede PL-tal (pris og lønregulering) for 2015 (615,390 mio. kr.) reduceret med det beløb, som regnskab for 2013 vedr. servicerammen lå under budgettet for 2013 vedr. servicerammen (13,600 mio. kr.).

  3. den samlede driftsramme for budget 2015 på nuværende tidspunkt fastsættes til netto 750,0 mio. kr. Det svarer til den fastsatte serviceramme tillagt fremskrivning af øvrige budgetterede driftsudgifter som budgetlagt i 2014 og fremskrevet med PL-tallet for 2015 og til afsættelse af en pulje på 3,812 mio. kr. til nye initiativer.

  4. serviceramme og øvrige driftsudgifter fordeles på de forskellige udvalg efter følgende nøgle:

  Regnskabsår

  2015

  DKK

  Driftsramme

  By-, Erhvervs- og Planudvalget

  36.380.403

  Økonomiudvalget

  182.395.426

  Social- og Sundhedsudvalget

  258.344.149

  Børne-, Fritid og Kulturudvalget

  272.880.023

  I alt

  750.000.000

  Under forudsætning af godkendelse på KBs møde den 27. marts er driftsrammen for BEPU i 2015 således sat til 36.380.403 mio. kr.

  Budget 2015 er på 37.522 kr. efter PL fremskrivning. Udfordringen er pt. At finde besparelser eller merindtægter på ca. 1.142.000 kr.

  Forvaltningen er i gang med at tilrette driftsbudgettet med mængder, nye aktiviteter og andre tilrettelser samt at udarbejde forlagt på driftsbesparelser på 1.142.000 kr. således at der kommer balance mellem budget og driftsramme.

  Den vedtagne budgetprocedure indebærer, at fagforvaltningerne i dialog med BEPU påbegynder en udmøntning af denne driftsramme og løbende drøfter og fastlægger de ændringer i sektorens budget – herunder nødvendige omprioriteringer og besparelser-, som nødvendiggøres af ændring i de centralt fastsatte budgetforudsætninger, demografiske forhold etc. og at der indledes en dialog med fagforvaltningerne om eventuelle nye anlægsarbejder.

  Som grundlag for BEPUs dialog med fagforvaltningerne om drøftelse af en prioritering af indholdet i budgettet har fagforvaltningerne udarbejdet en regnskabsanalyse for hver sektor samt en benchmarkanalyse (bilag).

  Overvejelserne og resultaterne af de politiske drøftelser vedr. udmøntningen af budgetrammerne i de stående udvalg forelægges på budgetseminaret i juni. Forvaltningen arbejder sammen med udvalgene videre med en konkretisering og kvalificering af budgettet frem til 1. behandlingen i ØU den 11. september.

  Opmærksomheden henledes på, at regeringens lovprogram endnu ikke er offentliggjort, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL endnu ikke er indgået, at servicerammerne for kommunerne ikke er fastlagt og at udskrivningsgrundlaget for Dragør Kommune endnu ikke er beregnet. Der vil derfor blive tale om, at disse forhold på forskellig vis vil påvirke den nærmere fastlæggelse af budgettet på de enkelte sektorområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Ad 1 + 2

  Taget til efterretning

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 18
  Forslag fra V-gruppen
  Sagsid.: 14/418

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i mail af 14. marts 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU dagsorden:

  V gruppen foreslår, at forvaltningen undersøger muligheden for at der i sommermånederne er muligt for autocampere at parkere på Havnens grusareal overfor Fortet. Det har i en periode fra 2004 og frem til 2008 været muligt, men i forbindelse med etableringen af Copenhagen Camping blev det besluttet at det ikke længere var muligt.

  Motivation:

  Det vil være oplagt at teste om, der fremover skal være den mulighed i sommermånederne for de mange turister, som rejser med autocampere – antallet kan eksempelvis være begrænset til 20-30 autocampere. Det formodes, at være forholdsvis nemt og uden større omkostninger for Kommunen, da strøm og toilet/badefaciliteter allerede forefindes på området. Ved at stille en begrænset område til rådighed undgår vi, at der enten parkeres ”ulovligt” eller uhensigtsmæssigt på vilkårlige steder i nærheden af Havnen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  For stemte:

  2 (C, V)

  Imod stemte:

  3 (A, O)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

 • 19
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/420

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Birgitte Brix Bendtsen (C) har i mail af 22. marts 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU dagsorden.

  De Konservative vil gerne fremsætte forslag om at etablere 40km zone i vængekvarteret.

  Motivation:

  Dragørs trafikanalyse viser at en stor mængde bilister kører i for høj fart ift. forholdene i vængekvarteret. Nu hvor flere skolebørn fra 2015 skal køre på vængerne finder vi det mere sikkert at få etableret 40km zone i hele vængekvarteret således at det ikke kun er to nuværende vænger der har denne fartbegrænsning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  C forslår, at forvaltningen undersøger muligheden for etablering af ”mini” toronto anlæg (fodgængerovergang med blink i skilte) ved Fasanvænget/Mågevænget og evt. løsning for hastighedsdæmpning på Mågevænget.

  Godkendt

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

 • 20
  Meddelelse - Ridestier i kommunen
  Sagsid.: 14/210

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget vedhæftede skrivelse (bilag 1) om forholdene for de ridende i Kommunen, som Borgmesteren foreløbig har besvaret, som det fremgår af svarskrivelsen (bilag 2).

  Forvaltningen kan supplerende oplyses, at skrivelsen, foruden en række konkrete forslag til forbedring af forholdene for de ridende, indeholder konstruktive forslag til nye ridestier.

  Forslaget til en ny såkaldt ”æblerute” er hovedtræk i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, der netop udpeger byens ”randzone” som en zone, der kan rumme fritidsfaciliteter af forskelig art, der sammenkobles af en gennemgående stiforbindelse, som i princippet også kan indeholde ridesti-traceer.

  Som det fremgår af Borgmesterens svarskrivelse, har Teknik og Miljøudvalget i Tårnby Kommune meddelt påbud om fjernelse af ”ridning forbudt” skilte, på de nævnte markveje i Tårnby Kommune.

  Det fremgår endvidere af svarskrivelsen, at forslaget til nye ridestier, vil indgå i den nyligt igangsatte offentlige debat om den nye kommuneplan, på lige fod med øvrige forslag, som måtte fremkomme i debatperioden, der løber frem til medio maj 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Taget til efterretning.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 21
  Meddelelse - ekstern evaluering af Dragør Kommunes turismepolitik
  Sagsid.: 13/2225

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har på baggrund af ønsket fra flertalsgruppens konstitueringsaftale om, at ”turismepolitikken” evalueres 1. halvår 2014 med ekstern bistand” undersøgt, hvordan en sådan evaluering kan gennemføres professionelt og samtidigt med en begrænset økonomisk udgift, da turismeevalueringen ikke er budgetlagt på budget 2014. Forslag til tidsplan og økonomi for evaluering forventes fremlagt til politisk behandling på maj-mødet. 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til at gennemføre den eksterne evaluering er endnu ikke fastlagt. Midlerne skal findes inden for rammerne af Budget 2014

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Taget til efterretning.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

 • 22
  Meddelelse - Parkeringspladser til delebiler
  Sagsid.: 13/1807

  SAGSFREMSTILLING:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget besluttede den 8. oktober 2013 at Dragør Kommune overfor Region Hovedstaden tilkendegav interesse i at deltage i Region Hovedstadens projekt om kollektiv trafik og delebiler.

  Formålet med projektet er at understøtte den kollektive trafik, hvor undersøgelser peger i retning af at muligheden for kombinationen af delebiler og kollektiv trafik netop understøtter dette. I projektet styrkes samspillet mellem delebiler og den kollektive trafik ved at etablere delebilsparkeringspladser langs linje 350S´s rute. Region Hovedstaden har indgået samarbejde med LetsGo, en delebilordning, som administreres af Delebilfonden.

  Projektet har fået støtte fra Trafikstyrelsens Center for grøn transport og blandt andet arbejdet med udpegning af egnede parkeringspladser langs linje 350S´s rute er nu i fuld gang.

  I Dragør Kommune er der i første omgang udpeget en enkelt parkeringsplads på Vestgrønningen i umiddelbar nærhed af linje 350S stoppested på Vestgrønningen ved Vestgrønningens parkeringsvej. Der vil ved parkeringspladsen blive skiltet med, at denne er forbeholdt delebilsordningen, hvorfor andre bilister ikke kan benytte denne parkeringsplads. Etablering af delebilsparkeringspladsen er planlagt udført inden den 1. maj 2014.

  Herudover er der overvejelse om etablering af en delebilparkeringsplads på rådhusets parkeringsplads samt eventuelt endnu en delebilparkeringsplads forventeligt i parkeringsbanen på Vierdiget lige ved linje 350S´s stoppested på Krudttårnsvej. Etablering af disse to pladser vil være afhængig af projektets succes i form af efterspørgsel efter delebiler i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bortset fra indkøb og opsætning af skilte (størrelsesorden 3.000 kr. pr. skilt) er der ingen økonomiske konsekvenser ved Dragør Kommunes deltagelse i projektet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Taget til efterretning.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

 • 23
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Ingen.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.