Skip navigationen

Referat tillægsdagsorden

Tirsdag den 01. april 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Afbud fra Ebbe Kyrø (T) Rita Smedegaard indkaldt som suppleant.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Bestilling af busdrift 2015
  Sagsid.: 13/1556

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om der skal fremsendes bestilling på ændret busdrift for 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fristen for at afgive bestilling for busdrift 2015 til Movia er inden den 1. maj 2014.

  Dragør Kommunes nedsatte § 17 stk. 4 udvalg om Kollektiv trafik har påbegyndt deres toårige udvalgsarbejde med at afdække mulighederne for en bedre busdrift i Dragør. Nuværende busdrift fremgår af bilag 1. For at kunne nå at fremkomme med input til busbestilling 2015 har udvalget holdt et særligt og ekstra møde for at forberede nærværende forslag. Udvalget har besluttet at anbefale følgende med henblik på busbestilling for 2015 til kommunens politiske udvalg jf. referatet bilag 2:

  • Forlængelse af linje 350S til Lufthavnen med en frekvens svarende til nuværende linje 35 til Lufthavnen,
  • Samtidig afkortning af linje 35 til Dragør Stationsplads og
  • Flytning af stoppestedet for linje 350S fra Dragør Stationsplads til Nordre Væl
  • Alternativt opfordres til indsættelse af længere busser på linje 35 i myldretiderne
  • Forlængelse af natbussen til Lufthavnen.

  Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede ændring om forlængelse af buslinje 350S ad Kystvejen i Tårnby til Lufthavnen og samtidig afkortning af linje 35 til Dragør Stationsplads må forventes at medføre økonomiske konsekvenser, også for andre kommuner. Ændringen forudsætter sandsynligvis forhandling kommunerne imellem. Det fordrer enighed blandt direkte involverede om interesse for ændringen før Movia kan iværksætte konsekvensvurdering.

  Det kan oplyses, at bestilling af ændringer til lokal busdrift indenfor egen kommune ikke forudsætter forhandling med andre kommuner. Derimod forudsætter ændringer til busdrift, som krydser kommunegrænser forhandling de berørte kommuner imellem, som følge af gældende finansieringsmodel.

  Sidste år besluttede Kommunalbestyrelsen følgende i forbindelse med bestilling af busdrift 2014:

  - Anbefaling af scenarium C (kort se bilag 3) fra Borgerinddragelsesproces i dialog med Tårnby Kommune og Movia indeholdende:

  - Ny ringlinje mellem Dragør Stationsplads og Nøragersminde

  - Fortsættende i rute til Ørestaden, Tårnby Torv, Kastrup St. og Lufthavnen

  - Ny linje 32 til Søvang også aften og weekend

  - Linje 35 via Hartkornsvej syd

  - Fortsættelse af dialog med Movia med henblik på at opstille relevante alternativer til opfyldelse af den primære målsætning vedrørende kollektiv trafik i Dragør Kommune: ”Bus til/fra Lufthavnen på alle tider af døgnet”

  - Afsendelse af brev til Transportministeren om at den regionale transportopgave burde forankres i regionen.

  Scenarium C var udgiftsneutralt for Dragør Kommune til trods for en del flere buskøretimer. For Tårnby Kommune lå der en besparelse på 200.000 kr. og for lidt flere buskøretimer. Til gengæld gav det København en merudgift på ca. 2. mio. kr., hvilket var usikkert om København ville acceptere.

  Tårnby Kommune tilkendegav, at de på det tidspunkt ikke ønskede ændringer i busbetjeningen. Herved er busdriften forblevet uændret.

  Slutteligt kan oplyses, at der foreligger forslag til ændring af Lov om trafikselskaber blandt andet indeholdende en ny finansieringsmodel, og indeholdende forslag om at S- og N-busser overgår til regionerne. Der pågår p.t. forhandlinger herom.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Trafikudvalgets indstilling anbefales over for ØU/KB, dog ønsker BEPU, at der i stedet for ”Flytning af stoppestedet for linje 350S”, ønskes etableret stoppested for linje 350S ved Nordre Væl.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  For 12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen, løsgænger)

  Imod 3 (T)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  ”T-gruppen ønsker en mere markant forbedring af busdriften i 2015 – med flere forbindelser til metroen og en bedre dækning af Søvang. Det er vores vurdering, at dette kan opnås indenfor samme økonomiske ramme som i dag.”

  Bilag

 • 2
  Eventuelt
  Sagsid.:

  ANBEFALING:

  Intet.