Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Kommuneplanrevision 2013 og Klimatilpasningsplan 2013
  Sagsid.: 14/423

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Kommuneplanrevision 2013 og forslag til Klimatilpasningsplan 2013 vedtages endeligt i henhold til planlovens § 27, og at stillingtagen til indsigelser og bemærkninger, der er modtaget under høringsperioden, følger forvaltningens indstillinger til de enkelte høringssvar, som de fremgår af Planlægningsnotat nr. 01.14.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der henvises generelt til Planlægningsnotat nr. 01.14 (Bilag 1).

  Ved mødet i Kommunalbestyrelsen den 19.12.2013 blev forslag til Klimatilpasningsplan 2013 vedtaget i henhold til planlovens § 24, med henblik på offentlig høring, og den 30.1.2014 blev tilsvarende forslag til Kommuneplanrevision 2013 vedtaget med henblik på offentlig høring.

  Disse planforslag udgør den samlede revision af kommuneplanen, hvor klimatilpasningsplanen er et tillæg til kommuneplanen.

  Der er modtaget i alt 18 skriftlige høringssvar (breve eller e-mails), heraf 9 høringssvar til Kommuneplanrevision 2013, 4 høringssvar til Klimatilpasningsplan 2013 og 5 høringssvar, der er rettet mod begge planforslag.

  Høringssvarene fordeler sig med 5 fra offentlige myndigheder og 13 fra organisationer, politiske partier, foreninger og enkeltpersoner.

  Planlægningsnotat nr. 01.14 indeholder en sammenfatning af de enkelte høringssvar samt forvaltningens kommentarer og vurderinger samt indstillinger til høringssvarene.

  Alle høringssvar er samlet i Bilag 2.

  De offentliggjorte forslag til Kommuneplanrevision og Klimatilpasningsplan kan ses her på kommunens hjemmeside:

  http://www.dragoer.dk/page6125.aspx

  Eksemplarer af planforslagene i trykt udgave kan rekvireres i Plan og Teknik.

  Det videre kommuneplanarbejde:

  I henhold til planloven skal kommunalbestyrelsen i første halvdel af valgperioden tage stilling til behovet for revision af kommuneplanen. Dette sker i forbindelse med vedtagelse af en strategi for kommuneplanlægningen (Planstrategi), der udtrykker kommunalbestyrelsens vurdering af og mål for kommunens udvikling.

  Dette arbejde forventes iværksat i 2. halvdel af 2014.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af kommuneplaner.

  Godkendelse af klimatilpasningsplanen skal også ske i henhold til planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planerne har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Asger Larsen (Løsgænger)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte 4 (Birgitte Brix Bendtsen(C)+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  For stemte:

  14 (A, C, L, O, T, V, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  T-gruppen finder at store dele af kommuneplanrevisionen er i orden,

  men kan ikke støtte planens ønske om et perspektivområde ved Kirkevej. Ligeledes er kommuneplanrevisionens afsnit om ’Institutioner’ og

  ’Skoler og SFO’ baseret på en befolkningsprognose, der bl.a. ikke inddrager boligbebyggelse på Vierdiget-grunden. Det medfører en række tvivlsomme konklusioner. Sluttelig bør Kommuneplan 2009s inddragelse

  af areal syd for Hvidtjørnens gårdhuse’ til boligbebyggelse udgå. T-gruppen ønsker at fastholde dette grønne areal til fritidsformål.

  Bilag

 • 2
  Opførelse af helårshus i Rosenlund samt nye fælles retningslinjer for byggeretten for Rosenlunds 11 helårsejendomme
  Sagsid.: 14/544

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  den fremtidige bebyggelsesprocent for Rosenlunds 11 helårsejendomme fastsættes individuelt, idet der for hver sag om opførelse af tilbygninger eller nyt helårshus foretages en særskilt helhedsvurdering, baseret på det enkelte byggeprojekts omfang og indvirkning på omgivelserne.

  2.

  at

  der i forlængelse heraf meddeles godkendelse på en bebyggelsesprocent på 19 for det aktuelle byggeprojekt for et nyt helårshus på Rosenlund Sidevej 9, idet projektets omfang, udseende og indvirkning på omgivelserne ikke vurderes at anfægte områdets hidtidige åbne karakter.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er modtaget ansøgning om opførelse af et helårshus på Rosenlund Sidevej 9. Ejendommen har helårsstatus, ligesom 10 andre ejendomme i sommerhusområdet Rosenlund.

  Ejendommens eksisterende beboelseshus fra 1932 nedrives og der påtænkes opført et nyt 1-plans helårshus med et boligareal på 203 m2 med en tilknyttet carport/udhus på 49 m2 og en overdækket terrasse på 36 m2. Ejendommens grundareal udgør 1346 m2.

  Bygningsreglementet fastsætter at bebyggelsesprocenten for beboelse i sommerhusområder ikke må overstige 15 % af grundarealet og at beboelseshuse skal holdes mindst 5 m fra naboskel.

  Endvidere gælder ifølge reglementet at sekundære bygninger som carport, udhus og overdækket terrasse ikke må være højere end 2,5 m, såfremt de opføres i en afstand mellem 2,5 m – 5 m fra naboskel.

  Det foreliggende byggeprojekt på Rosenlund Sidevej 9 fraviger ovennævnte bestemmelser. Bebyggelsesprocenten kommer op på ca. 19. Huset opføres i en afstand på 3 m fra det ene naboskel. Den overdækkede terrasse og carport/udhus udføres med en højde på mere end 2,5 m.

  Tilladelse til at opføre byggeriet som ansøgt skal derfor ske ud fra en helhedsvurdering. Helhedsvurderingen skal tage udgangspunkt i byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne og herunder vurderes i forhold til områdets byggeskik samt områdets præg af fritliggende bebyggelse. Kriterierne for vurderingen fremgår af bygningsreglementets kapitel 2.3.1.

  I tillæg til helhedsvurderingen skal Dragør Kommunes hidtidige praksis vedrørende byggeretten for Rosenlunds helårshuse indgå. Her skelnes mellem helårshuse, der er opført før Rosenlund overgik til sommerhusområde, dvs. huse der er opført før 1963, og helårshuse der er opført efter 1963.

  For helårshusene opført inden 1963 gælder i følge en ældre praksis at byggeretten kan tage udgangspunkt i bygningsreglementets bestemmelser for helårshuse, dvs. at der er principiel mulighed for at søge om udvidelse af den eksisterende bolig med en bebyggelsesprocent på op til 30 % og en byggeafstand på ned til 2,5 m fra skel.

  Ud af Rosenlunds 11 permanente helårsejendomme er 9 ejendomme opført før 1963 og bebyggelsesprocenten pt. ligger for disse ejendomme mellem 7 % og 19 % af grundarealet.

  Af de resterende 2 helårsejendomme er 1 ubebygget og den anden bebygget med et nyt helårshus fra 2012. Sidstnævnte hus, der ikke er omfattet af reglerne for helårshuse fra før 1963, er reguleret efter samme bestemmelser som for sommerhuse i Rosenlund, dvs. med en bebyggelsesprocent på op til 15 % af grundarealet og en byggeafstand på mindst 5 m fra skel.

  Ansøgningen om nyt helårshus på Rosenlund Sidevej 9 skal som udgangspunkt følge samme sommerhusbestemmelser, dvs. 15% bebyggelsesprocent og 5 m skelafstand.

  Ansøger begrunder sin ansøgning om at opnå en bebyggelsesprocent på mere end 15 % med henvisning til at der i området er helårsbebyggelse med en bebyggelsesprocent på mere end 15 %, og stiller sig uforstående til at der ikke gælder samme muligheder for hans ejendom.

  Der er foretaget høring blandt grundejerforening og naboer og ikke modtaget indsigelse eller bemærkninger til projektet på Rosenlund Sidevej 9.

  Forvaltningen vurderer, at det med baggrund i den aktuelle sag er uhensigtsmæssigt og inkonsekvent, at der ikke er ens regler for helårshusene i Rosenlund, uanset om de er fra før 1963 eller om der er tale om nyopførelse.

  Uhensigtsmæssigheden består i at en ejer af et helårshus fra før 1963 kan gennemføre en omfattende modernisering af sit hus, således at det i realiteten kan betragtes som et nyt hus. Hertil kan han opføre en eller flere tilbygninger og i princippet søge om en bebyggelsesprocent på op til 30. Ejeren kan ved opførelse af et nyt helårshus derimod kun søge op til 15 % i bebyggelsesprocent.

  Der må fremover påregnes flere ansøgninger, hvor gamle helårshuse ønskes nedrevet for at blive erstattet af nye helårshuse i Rosenlund. Her må ejerne på baggrund af den nuværende praksis for byggeretten træffe valget om de ønsker at gennemføre en omkostningstung modernisering af det eksisterende hus og bibeholde en forhøjet bebyggelsesprocent eller om de vil opføre et nyt hus med en mindre bebyggelsesprocent. For ejerne af helårshusene i Rosenlund kan denne uens administration af byggeretten mellem eksisterende helårshuse og nyopførelser forekomme uforståelig og også opfattes som udtryk for manglende lighedsbehandling.

  Forvaltningen vurderer derfor, at der bør fastsættes nye fælles retningslinjer for byggeretten for områdets 11 helårsejendomme.

  Rosenlund består af i alt 56 ejendomme og heraf har de 11 helårsstatus. Overordnet betragtet bærer området præg af sommerhusområde med fritliggende bebyggelse.

  Med udgangspunkt i at Rosenlunds karakter af åbent sommerhusområde søges bibeholdt, anbefales følgende retningslinjer:

  at den fremtidige bebyggelsesprocent for områdets 11 helårsejendomme fastsættes individuelt, idet der for kommende byggeansøgninger foretages en særskilt helhedsvurdering, baseret på det enkelte byggeprojekts omfang og indvirkning på omgivelserne.

  På denne baggrund anbefales godkendelse af det aktuelle projekt på Rosenlund Sidevej 9, hvis omfang, udseende og indvirkning på omgivelserne vurderes ikke at anfægte områdets hidtidige åbne karakter.

  LOVE/REGLER:

  Bygningsreglementet (BR10).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Ad. 1 + 2

  For stemte:

  6 (A, O, T, V, Asger Larsen (Løsgænger)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt

  Bilag

 • 3
  Nyt dobbelthus på Sydstrandsvej
  Sagsid.: 13/2420

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at det ansøgte dobbelthus principielt godkendes på betingelse af:

  1.

  at

  der til lysindtag til 1. sal, alene anvendes skrå ovenlysvinduer.

  2.

  at

  der ikke anvendes glaserede tagsten, der reflekterer sollyset.

  3.

  at

  gang- / vejarealet udlægges i en bredde på mindst 4 m.

  4.

  at

  dobbelthuset generelt udformes, som illustreret på de medsendt fotos.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om en principiel godkendelse af et nyt dobbelthus på ejendommen Sydstrandsvej 17. (bilag 1) Det eksisterende hus på ejendommen forudsættes nedrevet.

  Dobbelthuset, der udformes i lighed med 3 andre dobbelthuse, opført på adresser i Valby, er illustreret på vedlagte kort og foto (bilag 2)

  Bygningen har en størrelse på 19 m x 8 m, og en højde på 8,2 m og rummer 2 boliger, hver især på 148 m2, i 1½ plan. Ejendommen vil blive udstykket i 2 parceller á 608 m2 og bebyggelsesprocenten vil blive 24.

  Plangrundlag

  I kommuneplanens rammebestemmelser åbnes der mulighed for opførelse af dobbelthuse på grundarealer der udgør mindst 2 x 600 m2.

  Ejendommen Sydstrandsvej 17 er ikke omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan, og en godkendelse af byggeriet skal ske på grundlag af en såkaldt helhedsvurdering, efter retningslinjerne i Bygningsreglement 2010.

  Helhedsvurderingen skal tage udgangspunkt i bebyggelsens omfang og indvirkning på omgivelserne, og herunder bl.a. inddrage områdets byggeskik og om der skabes tilfredsstillende lysforhold og friarealer, om der optræder indbliksgener, samt om der kan etableres tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold.

  Naboorientering

  De 4 naboer er blevet orienteret om ansøgningen, og de 2 mod Lundegårds Strandvej har telefonisk oplyst, at de ingen indvendinger har mod byggeriet.

  Naboen Sydstrandsvej 19 har fremsendt 2 høringssvar, der vedlægges som bilag 3. Høringsvaret indeholder spørgsmål vedrørende skelafstand, højdeforhold, mulige indbliksgener samt spørgsmål til indkørselsforhold og byggestøj.

  Naboen Sydstrandsvej 15 har fremsendt et høringsvar, der indgår i bilag 3. Det forudsættes i høringssvaret, at bygningsreglementet generelt overholdes og at indbliksgener undgås. Desuden rejses der spørgsmål vedrørende indkørselsforhold samt mulige skader på nabobebyggelser, samt nabogener i øvrigt, under byggeprocessen. Der opponeres mod eventuelt brug af glaserede tagsten.

  Besvarelse

  Forvaltningen har forelagt bygherren de forskellige spørgsmål, og de pågældende naboer er blevet oplyst om følgende besvarelser:

  Bygningens afstand til skel mod Sydstrandsvej 19, forøges fra 3,5 m til 4 m, hvilket opfylder bygningsreglementets krav. Bygningshøjden på 8,2 m er ligeledes i overensstemmelse med bygningsreglementet bestemmelser om det ”skrå højdegrænseplan”. Indbliksgener minimeres, da tagetagen alene udstyres med skrå ovenlysvinduer. Der monteres ikke altaner ligesom der ikke vil blive anvendt glaserede tagsten, men matsort cementtagsten. Indkørsel og parkering anlægges som angivet i ansøgningens illustrationsmateriale. Bygherren vil tage højde for de fremkomne betænkeligheder vedrørende nabogener under byggeprocessen.

  Vurdering

  Det er forvaltnings vurdering, at det ansøgte dobbelthus har en størrelse som ikke adskiller sig fra andre boliger i området, at lys- og friarealforholdene samt adgangs og tilkørselsforholdene, er tilfredsstillende. Det er videre vurderingen, at skrå ovenlysvinduer indebærer minimale indbliksmuligheder. Forvaltningen finder, at der samlet set er taget behørigt nabohensyn, ved byggeriets placering og udformning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Ad. 1+3+4

  Godkendt.

  Ad. 2

  Godkendt, med præcisering af, at der ikke anvendes reflekterende tagsten.

  Bilag

 • 4
  Vedtagelse af tillæg til lokalplan 31, for Dragør Golf
  Sagsid.: 13/2235

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at det foreliggende tillæg til lokalplan 31, for Dragør Golfklub, vedtages endeligt uden ændringer, i henhold til planlovens § 27.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2014 at fremlægge forslag til Tillæg til lokalplan 31, til offentlig debat i perioden 4. marts til den 5. maj 2014. (bilag 1)

  Forslaget, der præciserer mulighederne for at opføre supplerende tilbygninger til Dragør Golfklub, havde forinden den politiske behandling, været til forudgående høring hos de berørte parter, hvilket afstedkom mindre tilretninger af det endelige forslag.

  I den offentlige høring af lokalplantillægget, modtog forvaltningen 3 formelle høringsvar fra parterne, der udgøres af Dragør Golfklub samt ejerne af gårdbebyggelserne Somafryd og Skovgård. (bilag 2)

  3 Høringssvar

  Dragør Golfklub foreslår i sit høringssvar, at de maksimale rummeligheder i byggefelterne 1 og 2, angives i absolutte tal i tillæggets bestemmelsesdel, pkt. 4.

  Forvaltningen finder at angivelsen af den fysiske udstrækning af byggefelterne, sammenholdt med en angivelse af den maksimale højde for bygninger i byggefelterne i Tillæggets pkt. 4, udgør en entydig og eksakt beskrivelse af rummeligheden.

  Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt, at der er 2 forskellige beskrivelser af det samme indhold i pkt. 4.

  Somafryd angiver i sit høringssvar, at det bør præciseres at parkeringsmuligheden øst for ejendommen, ikke må gøres permanent.

  Den nævnte parkeringsmulighed er bestemt i lokalplan 31, pkt. 4.2 og er ikke ændret i Tillægget. Forvaltningen finder, at denne bestemmelse, sammenholdt med beskrivelsen i Tillæggets redegørelse side 5, indebærer, at der ikke kan etableres permanent parkering på arealet.

  Skovgård påskønner at det oprindelige byggefelt er reduceret, men fastholder i deres høringsskrivelse, bilagt luftfoto, at det udlagte byggefelt 2 vil lukke for udsyn over det åbne land.

  Forvaltningen finder at dette udsyn i dag er blokeret af de 2 driftsbygninger, som illustreret på foto, bilag 3.

  Vurdering

  Det er forvaltningens sammenfattende vurdering, at det endelige tillæg til lokalplan 31, har imødekommet de væsentligste ønsker fra de 3 parter, og at Tillæggets indhold er udtryk for en balanceret afvejning af de forskellige interesser i området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Vejsyn 2014 - emner
  Sagsid.: 14/869

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at By-, Erhvervs- og Planudvalget fremkommer med eventuelle ønsker til forslag til program for vejsyn 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen er ved at udarbejde program til årets vejsyn, som er planlagt afholdt den 12. august 2014. Der er følgende forslag til indhold i programmet i vilkårlig nævnt rækkefølge:

  Opfølgning fra sidste år:

  • Vej med nyt slidlag udført i 2013, fx Strandjægervej
  • Supplerende cykeloverdækning på Dragør Stationsplads
  • Buslæskærm A. P. Møllers Alle
  • Parkeringsplads på Ryvej

  Vejvedligeholdelse:

  • Eksempler på veje i henholdsvis god stand, rimelig stand og kritisk stand (Dragør har ingen veje i uacceptabel stand), fx Jægervej, som renoveres i år (kritisk stand)
  • Ny belægning på Banestien
  • Stationsvej, strækningen ud for Grushullerne og Hollændervej
  • Grøfter, rabat og asfaltarbejder - Batterivej og Wiedersvej

  Andet:

  • Ny belægning på servicevej til kunstgræsbane
  • Udeplan for Store Magleby Skole
  • Sikker skolevej – torontoanlæg Krudttårnsvej /Mågevænget
  • Hvidtjørnsarealet besigtigelse fra Søndre Strandvej
  • Evt. havneparkeringspladsen – stade for omlægning af arealer

  På baggrund af ovenstående og udvalgets fremkomne ønsker vil forvaltningen udfærdige og udsende endeligt program.

  Det kan i øvrigt oplyses, at forvaltningen planlægger en aftentur med udvalget den 2. september 2014 for besigtigelse af vejbelysning med LED lyskilder i København/Frederiksberg som optakt til kommunens valg af fremtidige armaturer og lyskilder i forbindelse med ESCO projektet om vejbelysning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Ønsker fra udvalget:

  Cykelstien langs Søndre Strandvej.

  Fodgængerfelter omkring skolerne – trænger de til opfriskning.

  Evt. bese store huller på Krudttårnsvej.

 • 6
  Renovering af de to sidste stitunneller under Hartkornsvej
  Sagsid.: 14/91

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  anlægsbevilling til ”Renovering af tunneller under Hartkornsvej-projektet” frigives og at rådighedsbeløbet på kr. 610.900 i 2014 frigives.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 39.100 og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat kr. 610.900 til renovering af den tredje af fire stitunneller under Hartkornsvej. I anlægsbudget 2015 er der ligeledes afsat kr. 610.900 til renovering af den sidste tunnel. I alt en bevilling på kr. 1.221.800.

  Der er nu afholdt samlet licitation for renovering af de to sidste tunneller. Det vindende bud er på kr. 1.351.914 med en samlet difference for begge tunneller i forhold til anlægsbevillingen på kr. 130.114.

  Det styrende budget for renovering af tunnelen ved Banestien er på kr. 650.000. Projektet finansieres ved anlægsbevillingen i 2014 på 610.900. Hertil kommer et restbeløb på kr. 39.100. Dette foreslås finansieret fra den anlægspulje på kr. 409.614,63, som Kommunalbestyrelsen på møde den 24. april 2014 afsatte til den kommende budgetrevision, jf. Kommunalbestyrelsesmøde den 24. april 2014, punkt 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 610.900 til renovering af den 3. ud af i alt 4 tunneller under Hartkornsvej er afsat i anlægsbudget 2014.

  På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2014 blev det besluttet, at mindre-udgift på kr. 409.614,63 på anlægsregnskabet for Genopretning af skolerne 2006 medtages i budgetrevisionen. Det anbefales, at restfinansieringen på kr. 39.100 til 3. tunnelrenovering tages fra denne pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

 • 7
  Jul i Dragør 2014
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  I forbindelse med Jul i Dragør 2014 og det anbefalede etablerede julemarked på Badstuevælen anbefaler forvaltningen:

  1.

  at

  det drøftes om man ønsker at fravige det normale princip om afgift for stadeleje (jf. bilag 1).

  2.

  at

  det næppe vurderes lovligt, på baggrund af kommunalfuldmagtsreglerne, kun at udleje boderne til lokale. Dog vurderes det næppe at være i strid med ligebehandlingsprincippet, herunder lokalitetsprincippet, at give firmaer/virksomheder i Dragør forrang til at blive tildelt boderne. Derudover anbefales det, at tildelingen af boderne sker efter de beskrevne principper (jf. bilag 2).

  SAGSFREMSTILLING:

  På Økonomiudvalgsmødet den 13. maj 2014 blev det besluttet at forvaltningen skulle udarbejde ”en redegørelse vedrørende anvendelse af ”Bestemmelser for brug af vej- og parkareal”, stadeleje, herunder forventede indtægter og en vurdering af lovligheden af, at kommunen kun ønsker at udleje til forretninger/virksomheder i kommunen.”

  Stadeleje ved julemarkedet

  Reglerne for stadeleje fremgår af bilag 1, med en afgift på 274 kr./måned/ m2 for faste stader.

  I henhold til bilag 1, Dragør Kommunes ”Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune” af 8. juli 2008 og den normalt fastsatte afgift, vil der ved udlejning af boderne til julemarkedet kunne blive opkrævet en stadeleje på 1027,5 kr. pr. bod, udregnet fra bodernes størrelse på 3,75 kvm.

  Med et julemarked med 12 juleboder vil dette samlet kunne give et provenu på i alt 12.330 kr.

  Forvaltningen vil derudover snarest udarbejde en oversigt over placeringen af boderne samt andre faciliteter såsom bænke mv. Dette vil blive præsenteret By-, Plan- og Erhvervsudvalget, så snart planen er udarbejdet.

  Udlejning og tildeling af boderne

  Ud fra en juridisk vurdering, på baggrund af kommunalfuldmagtsreglerne, vurderes det næppe lovligt kun at udleje juleboder til lokale, da almennyttekriteriet ikke vurderes til at være opfyldt. Begrundelsen for dette er, at det kun er et begrænset antal boder og dermed et begrænset antal lejere som vil blive tilgodeset. Almennyttekriteriet er typisk alene godkendt i praksis, hvor en bredere/større del af borgerne får andel i godet.

  Ud fra princippet om, at de kommunale ydelser er målrettet kommunens borgere, vurderes det imidlertid, at det næppe vil være i strid med ligebehandlingsprincippet, herunder lokalitetsprincippet, at give firmaer/virksomheder i Dragør forrang til at blive tildelt boderne. Begrundelsen for dette er, at forrang ikke positivt udelukker andre fra at blive taget i betragtning og kunne få tildelt en bod.

  For at sikre det politiske krav om et kvalitetsbevidst julemarked med et varieret vareudbud målrettet børn, vil forvaltningen varetage tildelingen af boderne ud fra principperne beskrevet i bilag 2.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og planudvalget den 27. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Ad. 1

  For stemte:

  6 (A, O, T, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt, at afgiften i 2014 fraviges til julemarked på Badstuevælen.

  Ad. 2

  Godkendt

  Bilag

 • 8
  Jubilæumsfesten i forbindelse med kommunens 40 års jubilæum, 22. - 23. august 2014
  Sagsid.: 14/214

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at By-, Erhvervs- og Planudvalget godkender nedenstående firdelte program for jubilæumsfesten den 22. og 23. august 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. marts 2014, at Dragør Kommunes jubilæum b.la. skulle markeres med en to-dages jubilæumsfest fredag den 22. august og lørdag den 23. august. Forvaltningen har med dette udgangspunkt ønsket at tilvejebringe et alsidigt og underholdende program, der henvender sig til alle aldersgrupper af borgere i kommunen. Forvaltningen arbejder med følgende firdelte program for jubilæumsfesten fredag den 22. august og lørdag den 23. august.

  Fredag den 22. august 2014

  1. Børneeftermiddag på scenen i Dragør Gamle havn kl. 16-18.

  Der etableres en scene med backstage-telt og professionelt lyd- og lysanlæg

  Program (foreløbigt)

  a) Teaterindslag (for de mindste børn)

  b) Musik fra elever fra Ungdomsskolen

  c) Trylleshow ved Mystiske Mr. Mox (for alle)

  d) Skateropvisning og BMX-show (for de større børn)

  Lørdag den 23. august 2014

  2. Jubilæumsfejring i St. Magleby kl. 11-13

  Program (foreløbigt)

  a) Jubilæumskoncert med Gospelkor i St. Magleby Kirke, kl. 10-11

  b) Plancheudstilling om Dragør Kommunes 40 års jubilæum

  c) Arrangement for både børn og voksne i St. Magleby ved Museum Amager

  3. Åbning af maritimt hus ved Dragør Fort, kl. 14-16

  Program (foreløbigt)

  a) Officiel åbning af det maritime hus ved borgmesteren

  b) Rap-koncert ved det maritime hus

  c) Maritime børneaktiviteter ved Ungdomsskolen

  4. Jubilæumsfejring på scenen i Dragør gamle havn kl. 17-21

  Program (foreløbigt)

  a) Officielle jubilæumstaler ved borgmester m.fl.

  b) Dragør Revy - jubilæumsshow (ca. ½ time)

  c) Ungdomsbands fra Musikskolen

  d) Jazzkoncert med Uffe Thiel m.fl.

  e) Rockkoncert med lokalt band (flere muligheder)

  Det er forvaltningens vurdering, at Dragør Kommune ikke skal stå for gratis traktementer til byens borgere, men fokusere på at levere et alsidigt og kvalitetsfuldt jubilæumsprogram og i stedet tage kontakt til byens restauranter og caféer og opfordre dem til at oprette boder på den gamle hav efter anvisning og aftale med kommunen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 115.000 kr. til realiseringen af jubilæumsfesten.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Anbefales over for BFKU, med tilføjelse af ponyridning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Godkendt.

 • 9
  Fornyet henvendelse om leje af et areal på Dragør Havn ved Dragør Sejlklub
  Sagsid.: 14/203

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  der tages stilling til, om en tre meter bred del af arealet ud for Dragør Sejlklubs terrasse kan lejes ud til forpagteren af sejlklubbens restauration til salg af is/drikkevarer m.v. i sommerperioden jfr. sagens bilag 6.

  2.

  at

  administrationen – såfremt arealet besluttes udlejet – bemyndiges til at gennemføre og indgå kontrakt om udlejning på følgende vilkår:

  A.

  Markedslejen fastlægges af en sagkyndig valuar, og lejer skal acceptere at betale udgiften til valuarvurderingen, idet udlejning ellers ikke finder sted.

  B.

  Lejen betales årligt forud.

  C.

  Opstilling af stole/borde m.v. og lejers øvrige brug af arealet må ikke være til gene for omgivelserne, havnens øvrige brugere og havnens almindelige drift. Lejer skal efterkomme havneadministrationens anvisninger; herunder evt. krav om rydning af arealet ved øvrige arrangementer på havnen.

  D.

  Der må ikke uden udlejers forudgående, skriftlige tilladelse foretages opstilling af faste installationer/konstruktioner på arealet.

  E.

  Lejemålet indgås tidsubegrænset, men med et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs – og Planudvalget besluttede den 27. maj 2014 at udsætte denne sag til den 17. juni 2014 på, at der bl.a. skulle ske besigtigelse af det areal som ønskes lejet.

  Der er efter det oplyste sket besigtigelse, og den 11. juni 2014 har administrationen i Dragør Kommune modtaget en revideret ansøgning fra Dragør Sejlklub.

  Ansøgningen med kortbilag vedlægges denne sag som bilag 6.

  Sejlklubben ønsker nu alene at leje et 3 meter bredt areal, målt ud fra sejlklubbens terrasse. Arealet skal flugte med terrassens længde.

  Indstillingens pkt. 1 er nu tilrettet i overensstemmelse med det ansøgte.

  Fra sagens behandling den 27. maj 2014

  By-, Erhvervs – og Planudvalget besluttede den 6. maj 2014 at denne sag skulle udsættes, afventende en analyse af disponeringen af udeservering på udearealer på Dragør Havn.

  Analysen er udarbejdet og fremlægges i denne sag som bilag 4 med underbilag.

  Desuden har Kajakklubben Pilen, Dragør Kajakklub og Dragør Roklub den 20. maj 2014 fremsendt brev som svar på tidligere korrespondance fra Dragør Sejlklub. Brevet af 20. maj 2014 vedlægges denne sag som bilag 5.

  Fra sagens tidligere behandling den 6. maj 2014:

  Økonomiudvalget traf den 18. marts 2014 afgørelse om, ikke at ville udleje det trekantede areal ud for Dragør Sejlklub til brug for udeservering i forbindelse med sejlklubbens bortforpagtning af klubbens restaurant.

  Beslutningsreferat med bilag fra sagens tidligere behandling vedlægges denne sag til orientering.

  Efter at ansøger modtog afslaget, har Dragør Sejlklub rettet henvendelse til Dragør Havn, der ønskede at sætte borde-bænkesæt og en grill op på arealet til serviceringen af gæstesejlere på Nordre Mole.

  Dragør Sejklub var bekymret for om os/røg fra grillen kunne genere gæster på sejlklubbens terrasse, og sejlklubben har derfor foreslået Dragør Havn følgende konstruktion:

  ”Dragør Havn har et stærkt ønske om, at kunne tilbyde vores gæstesejlere og øvrige gæster toiletfaciliteter i dette område. Dragør Sejlklub vil gerne stille toiletforhold i Tolderhuset til rådighed, således at gæstesejlere med nøglekort kan benytte disse. Det er bl.a. på den baggrund at Havnen fravælger grillpladsen ud fra den pragmatiske betragtning, at havnens gæster ved denne beslutning får adgang til toiletforhold på Nordre mole.

  Man blev ligeledes enige om, at etablere nogle spisepladser med bænke på arealet foran Tolderhuset mod nord, da dette areal ikke rigtigt bliver brugt til noget. På den måde kan de fem klubber, der ligger i det nordlige område anvende disse i fællesskab, og havnens gæster har dermed også et sted at spise deres medbragte mad på et fantastisk attraktivt område.”

  Havneadministrationen er positiv over for dette forslag, og opretholder på den baggrund ikke længere arealet som dér hvor der skal opstilles borde-bænkesæt og en grill.

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn afholder møde den 2. maj 2014, og udtalelsen vil foreligge på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde.

  Efter sejlklubbens drøftelse med havnen, har sejlklubben fremsendt fornyet ansøgning om leje af arealet, og derfor fremsendes denne sag på ny.

  Ved sagens tidligere behandling blev den alene fremsendt til Økonomiudvalget, da der alene var tale om ét bestemt areal, men sagen fremsendes nu også til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget da sejlklubbens forslag indebærer en mulig disponering mellem flere arealer.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne ifølge hvilke en kommune bl.a. ikke må agere konkurrenceforvridende og er forpligtet til at opkræve markedspris ved udlejning af bl.a. arealer.

  Markedsprisen defineres som enten fastsat gennem en sagkyndig valuarvurdering eller som højeste opnåelige pris i markedet, baseret på et offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt arealet udlejes vil der blive tale om en lejeindtægt, som dog ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt, da den afhænger af valuarvurderingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. juni 2014

  Ekstraordinært: Økonomiudvalget den 26. juni 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A).

  Ny sag med analyse af disponeringen af udeservering på udearealer på Dragør Havn.

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Godkendt.

  Sagen udsættes da den afventer resultatet af analyse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendsen (C)

  Sagen udsættes til BEPU mødet den 17. juni 2014, og udvalget tager på tur ned og ser havneområdet inden den 17. juni 2014.

  Forvaltningen skal undersøge hvad der er problemet for klubberne.

  For stemte:

  5 (A, C, T, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Punktet udgår

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17-06-2014

  Ændringsforslag fra A, C, T, V

  Sagen udsættes til efteråret 2014, indtil behovet for at udvide serveringsarealet er dokumenteret gennem besøgstal.

  For stemte:

  5 (A, C, T, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt at sagen udsættes.

  Protokoltilføjelse fra Birger Larsen (O):

  O støtter sejlklubbens ansøgning om leje af 3 m og at hjørnet mod syd/øst afskæres jf. kajakklubbens forslag i mail af 16. juni 2014.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 10
  Genbehandling: Risikobaseret dimensionering, brand
  Sagsid.: 14/419

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at den risikobaserede dimensionering godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2014 blev det besluttet, at sende den Risikobaserede Dimensionering tilbage til udvalgsbehandling. Kommunalbestyrelsen ønskede 5 supplerende spørgsmål besvaret. Forvaltningen har i bilag 3, besvaret de 5 spørgsmål som blev rejst af Kommunalbestyrelsen. Planen for Risikobaseret Dimensionering genfremsendes hermed til endelig godkendelse.

  Fra sagens tidligere behandling den 6. maj 2014.

  Den 21. juni 2002 besluttede samtlige Folketingspartier, at det kommunale redningsberedskab fremover bør tilrettelægges med udgang i lokale risikovurdering frem for statsligt fastlagte og mindre tidssvarende regler for dimensionering. I korte træk går det ud på, at indrette sit beredskab, ud for de risikomomenter der er i ens kommune og skelne lidt til nabokommunen ved evt. assistance.

  Dragør kommunes plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet er godkendt af beredskabskommissionen og har været til høring i beredskabsstyrelsen. Planen lever overordnet op til de gældende krav der stilles til bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Der henvises til udtalelse i brev af 18. december 2013 for så vidt angår Beredskabsstyrelsens mere detaljerede kommentarer, anbefalinger m.v. Se bilag. Planen skal revideres hver fjerde år og Beredskabsstyrelsens anbefaling vil blive indarbejdet ved revisionen.

  BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 24-04-2014

  Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  For stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte 4 (Birgitte Brix Bendtsen(C)+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  For stemte:

  12 (A, C, L, O, V, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (T)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  Liste T mener, at den risikobaserede dimensionering stadig er utilstrækkelig, og at fire år er for lang tid at vente på de tilføjelser, Beredskabsstyrelsen mener bør indarbejdes straks.

  Bilag

 • 11
  Dragør Skole Syd, frigivelse af anlægsbudget
  Sagsid.: 14/673

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  anlægsbevillingen på 1 mio. kr. på anlægsbudget 2014 til etablering af boldbur på Dragør Skole Syd omprioriteres til finansiering af de resterende opgaver.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2014 afsat 1 mio. kr. til etablering af et boldbur på taget af bygningen, som rummer omklædningen til gymnastiksalen på Dragør Skole Syd (bygning E).

  I forbindelse med skolereformen lokalt er der gennemført følgende opgaver på Dragør Skole Syd:

  Nyt Science-center, opdatering af klasserum i tagetage til 9. kl. og 8. kl. har fået større klasserum.

  Der resterer følgende opgaver på ønskelisten omhandlende:

  Udvidelse af musiklokalet, etablering af grupperum i tagetage i indskolingen (den lille røde bygning), og større klasserum for 7. kl.

  Skoleledelsen anbefaler, at anlægsbudgettet for boldbur omprioriteres til finansiering af de resterende opgaver.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet er afsat i budget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for BEPU, ØU og KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

 • 12
  Forslag fra Asger Larsen (løsgænger)
  Sagsid.: 14/876

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (løsgænger) har i mail af 3. april 2014 anmodet om følgende forslag sættes på BEPUs dagorden:

  ”Asger Larsen anmoder hermed om at der udarbejdes en samlet plan med henblik på en gennemgang af samtlige nuværende lokalplaner med det mål at opdatere og tilrette lokalplanerne så der er overensstemmelse med de faktiske forhold og tiden.

  Administrationen udarbejder en samlet plan, til udvalgets godkendelse/behandling, for valgperioden således at samtlige lokalplaner bliver gennemgået og genbehandlet af udvalget over de næste fire år.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Forvaltningen udarbejder et oplæg vedrørende behov for revision af gældende lokalplaner samt prioritering af den kommende lokalplanlægning.

 • 13
  Meddelelse - TÅRNBYFORSYNING Vand A/S planlægger blødgøring af drikkevandet
  Sagsid.: 14/873

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af et ønske fra kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune påtænker TÅRNBYFORSYNING Vand A/S at indføre blødgøring af drikkevandet. Ønsket om blødgøring skyldes grundvandets høje hårdhedsgrad svarende til et højt indhold af calcium og magnesium. Den høje hårdhedsgrad forårsager tilkalkninger i ledningsnettet og af vandinstallationer m.m. hos forbrugerne. En blødgøring af drikkevandet vil reducere omfanget af tilkalkninger.

  En del af drikkevandet fra TÅRNBYFORSYNING Vand A/S aftages af HOFOR Dragør Vand A/S, der leverer drikkevand til forbrugerne i Dragør Kommune. Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune vil derfor skulle inddrages før blødgøring og UV-behandling indføres, jf. Vandforsyningslovens § 4. Ligeledes vil Embedslægeinstitutionen under Sundhedsstyrelsen skulle høres, før Tårnby Kommune kan give tilladelse til blødgøringsanlæg.

  TÅRNBYFORSYNING Vand A/S har på nuværende tidspunkt ansøgt Tårnby Kommune om tilladelse til at etablere et blødgøringsanlæg til blødgøring af vandet fra forsyningsselskabets boringer ved almindelig ionbytning. Blødgøringsanlægget ønskes samtidig indrettet med UV-behandling, som giver en ekstra driftssikkerhed for anlægget.

  Teknisk Forvaltning forventer i løbet af 2014 at udarbejde et forslag til tilladelse. Før Tårnby Kommunes endelige godkendelse, vil forslaget blive sendt til udtalelse i Dragør Kommune.

  Forvaltningen kontakter HOFOR for at undersøge muligheden for et blødgøringsprojekt i Dragør.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Taget til efterretning.

 • 14
  Meddelelse - Dragør Kommunes Erhvervspolitik
  Sagsid.: 13/2224

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har den 15. maj 2014 afholdt et møde med Dragør Erhverv, hvor man drøftede tids- og procesplanen for udarbejdelsen af Dragør Kommunes erhvervspolitik.

  Her blev det besluttet, at man onsdag den 18. juni vil samarbejde om et arrangement, hvor erhvervsdrivende og de decentrale ledere i kommunen inviteres til en Virksomhedsdag. Her vil fokus være på kommunens indkøbspolitik, hvor der bl.a. vil være oplæg fra forvaltningen, rammeaftaleholderen (Skou Gruppen A/S), samt workshopaktiviteter, hvor de erhvervsdrivende og decentrale ledere sættes i samspil. Dette skal ligeledes fungere som en mulighed for, at få input til udarbejdelsen af et udkast til en erhvervspolitik i kommunen.

  Dragør Erhverv meddelte, at man planlægger besøg hos samtlige partier i kommunen over sommeren med henblik på, at drøfte rammerne for den fremtidige erhvervspolitik i kommunen.

  Ved By-, Plan- og Erhvervsudvalgets godkendelse af tids- og procesplanen for udviklingen af en erhvervspolitik den 4. marts 2014, besluttede man at afholde et politikværksted, f.eks. den 22. april 2014. I forlængelse af Dragør Erhverv’s proces, vil forvaltningen og Dragør Erhverv i et samarbejde, arbejde videre med udkastet til en erhvervspolitik, med dertilhørende handleplan med succeskriterier for de enkelte punkters realisering i august/september 2014. Med udgangspunkt heri vil man arbejde på afholdelsen af et politikværksted ultimo september, der vil sikre en inkluderende proces. Udkastet forventes at blive fremlagt udvalget i oktober/november 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Plan- og Erhvervsudvalget den 27. maj 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Taget til efterretning.

 • 15
  Meddelelse - Boder i Dragør sommer 2014
  Sagsid.: 14/587

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget ansøgning om opsætning af ”juleboderne” hen over sommeren 2014, idet Gadelauget er interesseret i at have boder i Dragør hen over sommeren. Ideen er at have de 12 boder på Nordre Væl i juli måned og efterfølgende 12 boder på Badstuevælen i august måned. Gadelauget står for at fordele boderne.

  Forvaltningen påtænker at meddele tilladelse til boderne på sædvanlige vilkår i henhold til Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune, herunder betaling af stadeleje i lighed med fiskebil, blomsterstader mv.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Stadeafgift for et fast stade er 274 kr./m2/måned i 2014. Opsætning af 12 boder på hver 3,75 m2 i en måned vil oppebære en stadelejeindtægt for kommunen på kr. 12.330.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Taget til efterretning.

 • 16
  Meddelelse - Triathlon stævne 3. august 2014
  Sagsid.: 13/2144

  SAGSFREMSTILLING:

  CPH:Triathlon har ansøgt om at afholde et triatlon stævne i Dragør Kommune søndag den 3. august 2014, hvilket forvaltningen påtænker at give tilladelse til.

  Der er tale om en ½ ironman bestående af 1,9 km svømning, 90 km cykling og 21 km løb, hvor der forventes ca. 700 deltagere. Start, skiftezone og målområde vil være placeret på arealerne nær søbadeanstalten.

  Stævnestart er kl. 8.00, og de sidste deltagere forventes i mål omkring kl. 15.00.

  Svømmeruten bliver lagt ud for søbadeanstalten afmærket med bøjer.

  Cykelruten forløber fra søbadeområdet ad Søndre Strandvej, Store Magleby Strandvej, Krudttårnsvej, Bachersmindevej, Fælledvej, Kalvebodvej, Skovvej, hvor der drejes ind i Kongelunden og køres 3 runder ad en strækning ud om dæmningen og fælleden. Herefter retur igen ad Skovvej, Kalvebodvej, Fælledvej, Bachersmindevej, Krudttårnsvej, Store Magleby Strandvej og Søndre Strandvej.

  Løberuten forløber ad Batterivej, til venstre ad Rønne Alle, til højre ad Vestgrønningen på parkeringsvejen, ad E C Hammersvej, til højre ad Løkkevej og til venstre ad Øresunds Alle, til venstre ad Nordre Tangvej og til højre ad Ndr Strandvej til Kystvejen og videre ad Kystvejen langs lufthavnen til McDonalds restauranten og retur ad samme rute. Strækningen skal løbes 3 gange med mål ved Batterivej/søbadet.

  CPH:Triathlon sørger for annoncering i lokalaviser samt beboerinformation til beboere på berørte strækninger, primært løberuten samt i øvrigt bemanding ved krydsningspunkter på strækningen under stævnet.

  At have et sådan stævne i Dragør Kommune, vil være med til at positionere Dragør Kommune som en aktiv kommune, og vil skabe liv og atmosfære i kommunen den pågældende dag. Derudover vil man samtidig kunne drage nytte af den annoncering, der vil ske i forbindelse med afholdelsen af stævnet i kommunen.

  Medlemmerne i Turismekoordineringsudvalget er ligeledes blevet meddelt dette mandag den 26. maj 2014. Derved vil forskellige institutioner, organisationer og erhvervsdrivende få kendskab til arrangementet og være klar på de pæne besøgstal, der forhåbentlig, følger et sådan arrangement.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Stævnet indebærer ingen økonomiske eller personalemæssige aspekter for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Taget til efterretning.

 • 17
  Meddelelse - Brugerbestyrelsen for Dragør Havn
  Sagsid.: 14/901

  ANBEFALING:

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Brugerbestyrelsen på Dragør havn har fremsendt vedlagte udtalelse til Kommunalbestyrelsen. BEPU’s formand har kvitteret for henvendelsen, og planlægger at mødes med formanden for brugerbestyrelsen inden sommerferien.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 18
  Meddelelse - Havnens udvikling
  Sagsid.: 13/1526

  SAGSFREMSTILLING:

  Orientering om havnens udvikling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 19
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Ebbe Kyrø (T):

  Dragør Søbad, der er et lavt dæk der er fjernet ifb. med renoveringen, kommer det igen. Forvaltningen er igang med en løsning til nyt dæk.

  Ebbe Kyrø (T):

  Ønsker en detailplan for området i forbindelse med Rema 1000.

  Birgitte Brix Bendtsen (C): Føler sig på bagkant med sagerne, kunne udvalget få en årsplan/årshjul.