Skip navigationen

Referat tillægsdagsorden

Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Sagen udsættes til BEPU møde den 17. juni 2014.
 • 1
  Juleboder
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der til eventuel produktion af 12 stk. juleboder til julemarkedet 2014:

  1.

  at

  der bruges timer til produktion af boderne, der skal aflønnes svarende til 63.000 kr.

  2.

  at

  der gives en tillægsbevilling til indkøb af materialer på 62.000 kr.

  Arbejdet udføres med overskudskapacitet af Vej og Gartnerafdelingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen blev fremlagt for By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014, hvor udvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen til

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. juni 2014.

  I sagen ”Jul i Dragør 2014” (14/268) ansøges der om en bevilling på kr. 308.600 til gennemførelse af projektet.

  I det beløb er ikke indregnet udgift til boder til julemarkedet, da Dragør Kommune hidtil har haft lovning på, at en privat aktør – i lighed med julemarkedet sidste år – ville stille boderne til rådighed for julemarkedet ved at udleje dem til de erhvervsdrivende som fik plads på julemarkedet.

  Denne forudsætning er nu ændret, da den private aktør den 21. maj 2014 har meddelt, at boderne sættes til salg og derfor ikke med sikkerhed er til rådighed i perioden.

  Den 23. maj har den private aktør telefonisk meddelt direktør Søren S. Kjær, at den private aktør nu har til hensigt at overdrage boderne vederlagsfrit til Gadelauget.

  Det er ikke med sikkerhed afklaret om dette realiseres og om boderne er til rådighed for Dragør Kommune til jul.

  Julemarkedet vurderes af forvaltningen at være det centrale omdrejningspunkt i projektet, da det vil udgøre trækplasteret i lighed med 2013.

  Juleboderne er yderst vigtige, da de vises på DR’s julekalender som er optaget i Dragør.

  Derfor er det forvaltningens vurdering, at juleboderne skal være i tråd med disse juleboder, således at julemarkedet 2014 i videst muligt omfang ligner det julemarked man ser på tv.

  Administrationen vurderer, at det er en vis usikkerhed forbundet med ovenstående, og at ingen involverede i ”Jul i Dragør 2014” – kommune såvel som erhvervsdrivende – er tjent med eller med rette kan forventes at skulle medvirke under så usikre forudsætninger.

  Administrationen agter at agere efter at boderne overdrages, men har også brug for at kunne disponere, hvis overdragelsen alligevel ikke realiseres.

  Administrationen ansøger derfor om, at der bevilliges kr. 125.000 som kan være til rådighed, såfremt det viser sig nødvendigt for Dragør Kommune selv at producere 12 lignende boder. Boderne vil i så fald blive bygget af Vej og Gartnerafdelingen.

  Efter julemarkedet vil det efter omstændighederne være muligt at udleje boderne til markedspris til offentlige arrangementer.

  Ansøgningen om bevilling fremsættes nu da det er vigtigt for administrationen at have sikkerhed for, at det økonomiske grundlag for en realisering af ”Jul i Dragør 2014” er til stede, således at administrationen kan iværksætte det videre projekt.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne som bl.a. slår fast, at en kommune ikke må købe aktiver med det direkte formål at udleje dem. Dette forhindrer kommunen i at købe de boder som nu er til salg.

  I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne må en kommune ikke uden lovhjemmel yde direkte eller indirekte økonomisk tilskud til virksomheder eller enkeltpersoner. Dette forhindrer Dragør Kommune i at købe boderne og stille dem gratis til rådighed for de erhvervsdrivende ved julemarkedet.

  I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne må en kommune dog gerne udnytte/udleje overskudskapacitet så længe det sker på markedsvilkår.

  Dette afstedkommer administrationens forslag om, at det for at sikre bodernes tilstedeværelse, er nødvendigt at producere dem selv.

  Til det konkrete julemarked bør en udlejningspris fra kommunens side være identisk med den pris den private erhvervsdrivende ville have taget, hvis boderne havde været til rådighed, da dette må anses for markedsprisen.

  Prisen for udlejningen af boderne vil være 500 kr./julemarkedsdag, altså samlet 4.000 kr. pr. bod for julemarkedsperioden. En lavere pris end det vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, da kommunen ikke må agere konkurrenceforvridende.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Produktionen af 12 stk. boder vil beløbe sig til kr. 125.000.

  I sagen ”Jul i Dragør 2014” (14/268) er ansøgt om bevilling af kr. 308.600.

  Under forudsætning af, at begge bevillingsansøgninger imødekommes, vil den samlede bevilling udgøre kr. 433.600.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. juni 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelse den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Sagen udsættes til BEPU møde den 17. juni 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Punktet udgår

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17-06-2014

  Punktet bortfalder, idet der er givet brugsret til juleboderne for julen 2014 af ejeren jf. mail af 17. juni 2014.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 2
  Eventuelt
  Sagsid.: