Skip navigationen

Referat ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Budget 2015 - BEPU-møde i juni
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at, udvalget beslutter, at der arbejdes videre med

  - Tekniske korrektioner,

  - Råderumsforslag samt A- og D-skemaer

  - Takstændringer

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 6. maj 2014 fremsatte By-, Erhvervs- og Planudvalget en række forslag til emner til budget workshoppen den 20. juni 2014, og der kom en række ønsker til anlægsprojekter, som forvaltningen arbejder videre med.

  Udvalget besluttede desuden, at arbejde videre med:

  - Tekniske korrektioner,

  - Ønsker og råderumsforslag

  - Takstændringer

  Som det fremgår af bilag 1, er det fremskrevne budget 2015 for By-, Erhvervs- og Planudvalget på i alt ca. 37,446 mio. Økonomiudvalget har besluttet, at den økonomiske ramme for 2015 skal være på ca. 36,380 mio. kr. Der skal således findes forslag til besparelser eller merindtægter på i alt ca. 1,066 mio. kr.

  De tekniske korrektioner til budget 2015 er de respektive afdelingschefers foreløbige vurderinger af op- eller nedskrivning af budgetposter som følge af kategorierne:

  · Politiske beslutninger/ændrede forudsætninger

  · Demografiske ændringer (fx børnetal)

  · Berigtigelser

  · Lovændringer

  · Tekniske korrektioner til lønbudgettet

  Budgettet vedr. Turisme og Erhverv er placeret på sektor 9, Administration, under Økonomiudvalget, men hører rettelig under By-, Erhvervs- og Planudvalget. Som led i de tekniske korrektioner flyttes budgettet, som i det fremskrevne budget for 2015 og overslagsårene er på kr. 329.683 (jf. tabel nedenfor), derfor til By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  2015

  2016

  2017

  2018

  TURISME OG ERHVERV I ALT

  329.683

  329.683

  329.683

  329.683

  Dragør turistråd

  110.778

  110.778

  110.778

  110.778

  Erhvervsråd

  52.173

  52.173

  52.173

  52.173

  Væksthuse

  53.500

  53.500

  53.500

  53.500

  Markedsføringsgruppen

  113.232

  113.232

  113.232

  113.232

  Det fremskrevne budget og den udmeldte ramme for 2015 for By-, Erhvervs- og Planudvalget forøges derfor med kr. 329.683 og er herefter på henholdsvis ca. 37,776 mio. kr. og 36,710 mio. kr. Flytningen af budgettet ændrer således ikke ved, at der skal findes forslag til besparelser eller merindtægter på ca. kr. 1,066 mio. kr. på By-, Erhvervs- og Planudvalgets område.

  Rammen for Økonomiudvalgets område reduceres modsvarende med kr. 329.683.

  Med de øvrige foreløbige tekniske korrektioner er der jf. bilag 1 opnået besparelser på ca. 0,95 mio. kr. i forhold til det fremskrevne budget for 2015.

  Samlet er udfordringen derfor at finde det restende råderum på i alt ca. 115.000 kr.

  Det skal bemærkes, at der foreligger forslag til driftsudvidelser og råderum på i alt ca. 0,80 mio. kr. (de D- og R-skemaer, som økonomiafdelingen har modtaget, er bilagt).

  Endvidere foreligger en oversigt (bilag) over nye foreløbige anlægsprojekter med samlede anlægsudgifter på ca. 33,3 mio. kr. i 2015, 8,3 mio. kr. i 2016, 7,7 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018.

  Fagforvaltningen vil fremkomme med et mundtligt oplæg om status for budgetlægningen og anlægsforslag på mødet samt forslag til resterende besparelser, således at rammen overholdes.

  Forvaltningens forslag til takstblad for 2015 er vedlagt som bilag. Takster for dagsinstitutionsområdet beregnes først i august. De er dog ikke relevante for dette udvalg.

  Forvaltningen arbejder videre med disse emner frem mod budgetseminaret i august, herunder udarbejdelse af A- og D-skemaer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17-06-2014

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 2
  Juleboder
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der til eventuel produktion af 12 stk. juleboder til julemarkedet 2014:

  1.

  at

  der bruges timer til produktion af boderne, der skal aflønnes svarende til 63.000 kr.

  2.

  at

  der gives en tillægsbevilling til indkøb af materialer på 62.000 kr.

  Arbejdet udføres med overskudskapacitet af Vej og Gartnerafdelingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen blev fremlagt for By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014, hvor udvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen til

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. juni 2014.

  I sagen ”Jul i Dragør 2014” (14/268) ansøges der om en bevilling på kr. 308.600 til gennemførelse af projektet.

  I det beløb er ikke indregnet udgift til boder til julemarkedet, da Dragør Kommune hidtil har haft lovning på, at en privat aktør – i lighed med julemarkedet sidste år – ville stille boderne til rådighed for julemarkedet ved at udleje dem til de erhvervsdrivende som fik plads på julemarkedet.

  Denne forudsætning er nu ændret, da den private aktør den 21. maj 2014 har meddelt, at boderne sættes til salg og derfor ikke med sikkerhed er til rådighed i perioden.

  Den 23. maj har den private aktør telefonisk meddelt direktør Søren S. Kjær, at den private aktør nu har til hensigt at overdrage boderne vederlagsfrit til Gadelauget.

  Det er ikke med sikkerhed afklaret om dette realiseres og om boderne er til rådighed for Dragør Kommune til jul.

  Julemarkedet vurderes af forvaltningen at være det centrale omdrejningspunkt i projektet, da det vil udgøre trækplasteret i lighed med 2013.

  Juleboderne er yderst vigtige, da de vises på DR’s julekalender som er optaget i Dragør.

  Derfor er det forvaltningens vurdering, at juleboderne skal være i tråd med disse juleboder, således at julemarkedet 2014 i videst muligt omfang ligner det julemarked man ser på tv.

  Administrationen vurderer, at det er en vis usikkerhed forbundet med ovenstående, og at ingen involverede i ”Jul i Dragør 2014” – kommune såvel som erhvervsdrivende – er tjent med eller med rette kan forventes at skulle medvirke under så usikre forudsætninger.

  Administrationen agter at agere efter at boderne overdrages, men har også brug for at kunne disponere, hvis overdragelsen alligevel ikke realiseres.

  Administrationen ansøger derfor om, at der bevilliges kr. 125.000 som kan være til rådighed, såfremt det viser sig nødvendigt for Dragør Kommune selv at producere 12 lignende boder. Boderne vil i så fald blive bygget af Vej og Gartnerafdelingen.

  Efter julemarkedet vil det efter omstændighederne være muligt at udleje boderne til markedspris til offentlige arrangementer.

  Ansøgningen om bevilling fremsættes nu da det er vigtigt for administrationen at have sikkerhed for, at det økonomiske grundlag for en realisering af ”Jul i Dragør 2014” er til stede, således at administrationen kan iværksætte det videre projekt.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne som bl.a. slår fast, at en kommune ikke må købe aktiver med det direkte formål at udleje dem. Dette forhindrer kommunen i at købe de boder som nu er til salg.

  I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne må en kommune ikke uden lovhjemmel yde direkte eller indirekte økonomisk tilskud til virksomheder eller enkeltpersoner. Dette forhindrer Dragør Kommune i at købe boderne og stille dem gratis til rådighed for de erhvervsdrivende ved julemarkedet.

  I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne må en kommune dog gerne udnytte/udleje overskudskapacitet så længe det sker på markedsvilkår.

  Dette afstedkommer administrationens forslag om, at det for at sikre bodernes tilstedeværelse, er nødvendigt at producere dem selv.

  Til det konkrete julemarked bør en udlejningspris fra kommunens side være identisk med den pris den private erhvervsdrivende ville have taget, hvis boderne havde været til rådighed, da dette må anses for markedsprisen.

  Prisen for udlejningen af boderne vil være 500 kr./julemarkedsdag, altså samlet 4.000 kr. pr. bod for julemarkedsperioden. En lavere pris end det vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, da kommunen ikke må agere konkurrenceforvridende.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Produktionen af 12 stk. boder vil beløbe sig til kr. 125.000.

  I sagen ”Jul i Dragør 2014” (14/268) er ansøgt om bevilling af kr. 308.600.

  Under forudsætning af, at begge bevillingsansøgninger imødekommes, vil den samlede bevilling udgøre kr. 433.600.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. juni 2014.

  Ekstraordinært: Økonomiudvalget den 26. juni 2014.

  Ekstraordinært: Kommunalbestyrelse den 26. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Sagen udsættes til BEPU møde den 17. juni 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Punktet udgår

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17-06-2014

  Punktet bortfalder, idet der er givet brugsret til juleboderne for julen 2014 af ejeren jf. mail af 17. juni 2014.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 3
  Fornyet henvendelse om leje af et areal på Dragør Havn ved Dragør Sejlklub
  Sagsid.: 14/203

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  der tages stilling til, om en tre meter bred del af arealet ud for Dragør Sejlklubs terrasse kan lejes ud til forpagteren af sejlklubbens restauration til salg af is/drikkevarer m.v. i sommerperioden jfr. sagens bilag 6.

  2.

  at

  administrationen – såfremt arealet besluttes udlejet – bemyndiges til at gennemføre og indgå kontrakt om udlejning på følgende vilkår:

  A.

  Markedslejen fastlægges af en sagkyndig valuar, og lejer skal acceptere at betale udgiften til valuarvurderingen, idet udlejning ellers ikke finder sted.

  B.

  Lejen betales årligt forud.

  C.

  Opstilling af stole/borde m.v. og lejers øvrige brug af arealet må ikke være til gene for omgivelserne, havnens øvrige brugere og havnens almindelige drift. Lejer skal efterkomme havneadministrationens anvisninger; herunder evt. krav om rydning af arealet ved øvrige arrangementer på havnen.

  D.

  Der må ikke uden udlejers forudgående, skriftlige tilladelse foretages opstilling af faste installationer/konstruktioner på arealet.

  E.

  Lejemålet indgås tidsubegrænset, men med et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs – og Planudvalget besluttede den 27. maj 2014 at udsætte denne sag til den 17. juni 2014 på, at der bl.a. skulle ske besigtigelse af det areal som ønskes lejet.

  Der er efter det oplyste sket besigtigelse, og den 11. juni 2014 har administrationen i Dragør Kommune modtaget en revideret ansøgning fra Dragør Sejlklub.

  Ansøgningen med kortbilag vedlægges denne sag som bilag 6.

  Sejlklubben ønsker nu alene at leje et 3 meter bredt areal, målt ud fra sejlklubbens terrasse. Arealet skal flugte med terrassens længde.

  Indstillingens pkt. 1 er nu tilrettet i overensstemmelse med det ansøgte.

  Fra sagens behandling den 27. maj 2014

  By-, Erhvervs – og Planudvalget besluttede den 6. maj 2014 at denne sag skulle udsættes, afventende en analyse af disponeringen af udeservering på udearealer på Dragør Havn.

  Analysen er udarbejdet og fremlægges i denne sag som bilag 4 med underbilag.

  Desuden har Kajakklubben Pilen, Dragør Kajakklub og Dragør Roklub den 20. maj 2014 fremsendt brev som svar på tidligere korrespondance fra Dragør Sejlklub. Brevet af 20. maj 2014 vedlægges denne sag som bilag 5.

  Fra sagens tidligere behandling den 6. maj 2014:

  Økonomiudvalget traf den 18. marts 2014 afgørelse om, ikke at ville udleje det trekantede areal ud for Dragør Sejlklub til brug for udeservering i forbindelse med sejlklubbens bortforpagtning af klubbens restaurant.

  Beslutningsreferat med bilag fra sagens tidligere behandling vedlægges denne sag til orientering.

  Efter at ansøger modtog afslaget, har Dragør Sejlklub rettet henvendelse til Dragør Havn, der ønskede at sætte borde-bænkesæt og en grill op på arealet til serviceringen af gæstesejlere på Nordre Mole.

  Dragør Sejklub var bekymret for om os/røg fra grillen kunne genere gæster på sejlklubbens terrasse, og sejlklubben har derfor foreslået Dragør Havn følgende konstruktion:

  ”Dragør Havn har et stærkt ønske om, at kunne tilbyde vores gæstesejlere og øvrige gæster toiletfaciliteter i dette område. Dragør Sejlklub vil gerne stille toiletforhold i Tolderhuset til rådighed, således at gæstesejlere med nøglekort kan benytte disse. Det er bl.a. på den baggrund at Havnen fravælger grillpladsen ud fra den pragmatiske betragtning, at havnens gæster ved denne beslutning får adgang til toiletforhold på Nordre mole.

  Man blev ligeledes enige om, at etablere nogle spisepladser med bænke på arealet foran Tolderhuset mod nord, da dette areal ikke rigtigt bliver brugt til noget. På den måde kan de fem klubber, der ligger i det nordlige område anvende disse i fællesskab, og havnens gæster har dermed også et sted at spise deres medbragte mad på et fantastisk attraktivt område.”

  Havneadministrationen er positiv over for dette forslag, og opretholder på den baggrund ikke længere arealet som dér hvor der skal opstilles borde-bænkesæt og en grill.

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn afholder møde den 2. maj 2014, og udtalelsen vil foreligge på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde.

  Efter sejlklubbens drøftelse med havnen, har sejlklubben fremsendt fornyet ansøgning om leje af arealet, og derfor fremsendes denne sag på ny.

  Ved sagens tidligere behandling blev den alene fremsendt til Økonomiudvalget, da der alene var tale om ét bestemt areal, men sagen fremsendes nu også til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget da sejlklubbens forslag indebærer en mulig disponering mellem flere arealer.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne ifølge hvilke en kommune bl.a. ikke må agere konkurrenceforvridende og er forpligtet til at opkræve markedspris ved udlejning af bl.a. arealer.

  Markedsprisen defineres som enten fastsat gennem en sagkyndig valuarvurdering eller som højeste opnåelige pris i markedet, baseret på et offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt arealet udlejes vil der blive tale om en lejeindtægt, som dog ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt, da den afhænger af valuarvurderingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. juni 2014

  Ekstraordinært: Økonomiudvalget den 26. juni 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A).

  Ny sag med analyse af disponeringen af udeservering på udearealer på Dragør Havn.

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Godkendt.

  Sagen udsættes da den afventer resultatet af analyse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendsen (C)

  Sagen udsættes til BEPU mødet den 17. juni 2014, og udvalget tager på tur ned og ser havneområdet inden den 17. juni 2014.

  Forvaltningen skal undersøge hvad der er problemet for klubberne.

  For stemte:

  5 (A, C, T, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Punktet udgår

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17-06-2014

  Ændringsforslag fra A, C, T, V

  Sagen udsættes til efteråret 2014, indtil behovet for at udvide serveringsarealet er dokumenteret gennem besøgstal.

  For stemte:

  5 (A, C, T, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt at sagen udsættes.

  Protokoltilføjelse fra Birger Larsen (O):

  O støtter sejlklubbens ansøgning om leje af 3 m og at hjørnet mod syd/øst afskæres jf. kajakklubbens forslag i mail af 16. juni 2014.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - henvendelse fra Søren Hvalsø om tilslutningsafgifter
  Sagsid.: 14/913

  SAGSFREMSTILLING:

  Søren Hvalsø fremsendte den 12. maj 2014 en mail til Dragør Kommune vedrørende tilslutningsafgifternes niveau i kommunen. Hvalsø argumenterer i mailen for, at der skal betales overpris i form af tilslutningsafgifter for indlæggelse af kloak og vandt på nye erhvervsbyggegrunde.

  Administrationen kan i den forbindelse oplyse:

  Vand:

  Hvis en matrikel ikke har vandindlæg, skal der betales anlægsbidrag.

  Prisen for indlægning af vand til erhvervsgrunde er i Dragør Kommune på 37,90 kr. inkl. moms pr. m2 grundareal.

  Anlægsbidraget dækker omkostninger til, at kunden kan blive tilsluttet det offentlige vandledningsnet. Det giver adgang til vandforsyningsnettet, og dækker indvindingsboringer, kildepladser, råvandsledninger, vandværker, transportledninger, forsyningsledninger og stikledning. Altså ikke kun betaling for stikledningen.

  Kloak:

  Hvis en matrikel ikke er kloakeret skal der betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2 erhvervsareal. Prisen er 59.630,81 kr. inkl. moms. Betaling af tilslutningsbidrag sker i henhold til betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber og er landsdækkende.

  Prisen giver adgang til spildevandsnettet, som omfatter spildevandshovedledninger, og stikledninger i offentligt areal, pumpestationer og renseanlæg.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17-06-2014

  Taget til efterretning.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17-06-2014

  Helle Barth (V): Hvornår er der sidst pumpet sand ud for Dragør Søbad. Forvaltningen undersøger.

  Er der nogen økonomiske udfordringer ang. det Maritime Hus?

  Færdiggørelse af projektet gennemføres over 2 år jfr. budgettet. Det har ingen betydning for brugen af huset.

  Kommer der en toiletvogn ved turbusserne på havnen? Toiletvognen er bestilt.

  Birger Larsen (O):Hastigheden på Hartkornsvej er meget høj, kan der komme 50 km/t skilte eller husk 50 km/t skilte, evt. som på Møllevej? Forvaltningen undersøger.

  Birgitte Brix Bendtsen (C): Er der et velkomstbrev til nye i kommunen? Fx orientering om stisystemer osv. Forslag til hjemmesiden: introduktion til nye indbyggere i kommunen. Forvaltningen undersøger.

  Morten Dreyer (O) var ikke til steder.