Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 12. august 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Formanden hævede meddelelsespunkt 21 til beslutningspunkt.
 • 1
  Businesscase ESCO vejbelysning Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/88

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  udbud af energirenovering af vejbelysningen i Dragør Kommune iværksættes med udgangspunkt i vedlagt rapport bilag 1.

  2.

  at

  natslukning erstattes af natdæmpning i områderne i dele af Dragør Kommune, hvor der i dag er natslukning.

  3.

  at

  udbud iværksættes med dynamisk prissætning og garanteret energibesparelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. februar 2014 besluttet at der skal udarbejdes et ESCO projekt for Dragør Kommunes vejbelysning.

  Forvaltningen har fået udarbejdet ESCO projektet med tilstandsvurdering, prioriteringsforslag, designkatalog for lyskilder, valg af styringsmuligheder samt en business-case for anlægsarbejdet (bilag 1).

  I forbindelse med dagsordenspunktet den 12. august 2014 vil kommunens rådgiver holde et kort oplæg herom.

  Endvidere planlægger forvaltningen med rådgiver en besigtigelsestur af lyskilder/armaturer i praksis om aftenen den 2. september 2014, som hele kommunalbestyrelsen vil blive inviteret med på.

  I rapporten anbefales det, at annullere den nuværende natslukning af lyskilder i dele af kommunen. I stedet for anbefales det at indføre 50 % natdæmpning i tidrummet kl. 22 til 06 alle dage, dog fredag-lørdag kl. 01-06 på alle lyskilder i kommunen bortset fra lyskilder i kryds og signalregulerede fodgængerfelter (lovkrav). Ved at indføre dæmpning i stedet for slukning vil man ud over fortsat energibesparelse opnå meget bedre regelmæssighed samt undgå mørke områder.

  Af rapporten fremgår forslag til fremtidigt design af såvel lyskilder som armaturer og master. Eksempler herpå fremvises på besigtigelsesturen.

  Besparelsespotentiale, prisudvikling og udbudsform:

  Ved at iværksætte styring, enten centralt eller som ”stand alone belysning”, vil kunne opnås en besparelse på ca. 388.000 kWh om året, svarende til ca. kr. 660.000 pr. år med nuværende elpris.

  Det forventes, at prisudviklingen på LED-lyskilder medfører faldende priser, så LED armaturer inden 2018 vil være på niveau med konventionelle armaturer. Endvidere at energieffektiviteten på LED belysning fortsat vil øges i de kommende år, hvilket fortsat vil reducere energiforbruget og dermed totalomkostningerne pr km vejstrækning. Endelig kan forventes stigende el-priser.

  Det anbefales derfor at iværksætte udbud af renovering af vejbelysningen ved udbud med dynamisk prissætning og garanteret energibesparelse, hvor energibesparelser op til 50 % i udskiftningsperioden tilfalder Dragør Kommune. Energibesparelser mellem 50-70 % deles ligeligt mellem Dragør og leverandøren, og hvor energibesparelser over 70 % tilfalder leverandøren. Herved har denne et incitament til at søge umiddelbart højest mulig energibesparelse, hvor kommunen efterfølgende kan få den langsigtede gevinst af samme.

  Investeringsomfang:

  Det forventes fortsat, at investeringsomfanget til energirenovering af vejbelysningen inklusiv rådgivning kan holdes indenfor 16 mio. kr. over en fireårig periode. Ved anvendelse af udbud med dynamisk prissætning forventes tilbagebetalingstiden at være 17 år, imens den uden markedsdynamikken forventes at være 20 år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2014 og de følgende år er der årligt afsat kr. 4 mio. til ESCO Vejbelysning, i alt 16 mio. kr. Heraf er der i 2014 frigivet kr. 350.000 til projekt og udbudsproces.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Ad. 1+2+3

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Høring om ny linjefordeling af busdrift fra 2016
  Sagsid.: 14/492

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at meddele Movia, at Dragør Kommune ikke har bemærkninger til det fremsendte forslag

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har fremsendt høringsbrev (bilag 1) og høringsnotat (bilag 2) om ny linjefordeling af busdriften i hovedstadsområdet. Dette som følge af, at Folketinget har vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber, som blandt andet betyder,

  -

  at kommunerne skal afgive ansvaret for buslinjer med regional betydning til regionerne

  -

  at der indføres en ny lovbestemt finansieringsmodel

  -

  at kommunerne skal bidrage til finansieringen af trafikselskabets administrative udgifter

  Den nye finansieringsmodel medfører en økonomisk omfordeling mellem kommunerne indenfor den enkelte region, men ikke mellem regioner og kommuner.

  I bemærkningerne til loven er endvidere lagt op til, at regionerne overtager trafikbestilleransvaret for S-, R- og N-busser. Trafikselskabet skal dog efter loven efter forhandling med kommuner og regioner beslutte hvilke buslinjer, der udgør det regionale busnet, som fra 2016 skal bebestilles og betales af regionerne. For Dragør Kommune lægges op til at afgive linje 350 S og natbussen N81.

  Dragør Kommune anmodes om bemærkninger til:

  -

  Om forslaget giver et sammenhængende regionalt busnet.

  -

  Forslaget om at de økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjeføring indfases over tre år fra 2016

  LOVE/REGLER:

  Ændret Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hvis finansieringsmodellen og linjefordelingen gennemføres i henhold til det fremsendte høringsforslag medfører det, at Dragør Kommune årligt får en driftsbesparelse på 5 mio. kr. Der lægges op til en indfasning over tre år fra 2016 af hensyn til de kommuner, som får øgede driftsudgifter som følge af den nye finansieringsmodel og linjefordeling.

  Forvaltningen har ikke indregnet besparelsen i budget 2015 og frem.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Analyse af sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn
  Sagsid.: 13/1114

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune deltager i analysearbejdet om et sammen-hængende letbanenet.

  2.

  at

  Dragør Kommune bidrager til analysearbejdet med kr. 15.000

  SAGSFREMSTILLING:

  Transportministeren har udsendt brev til Region Hovedstaden og kommunerne indenfor Ring 3 med orientering om, at folketinget i forlængelse af Trængselskommissionens rapport har besluttet at gennemføre en analyse af et sammenhængende letbanenet / BRT-net i Storkøbenhavn.

  Transportministeren anmoder om eventuel forslag til analysens indhold og analyserede linjeføringer. Endvidere anmoder han om tilkendegivelse af, hvorvidt det ønskes at bidrage økonomisk til analysen med henblik på at indgå i organiseringen omkring arbejdet.

  Kommunaldirektør i Gladsaxe, formand for KKR Hovedstaden har efterfølgende forespurgt de involverede kommuner, om der er interesse for at mødes med henblik på en fælles tilbagemelding til Transportministeriet.

  Forvaltningen foreslår, at Dragør Kommune meddeler ønske om deltagelse i analysearbejdet. Dette med afsæt i, at en mulig letbaneforbindelse til Dragør omtales i Trængselskommissionens rapport. Endvidere i at Dragørs borgere også har interesse i mulighed for rejsemål længere væk i regionen.

  Forvaltningen foreslår, at Dragør Kommune meddeler interesse i økonomisk medfinansiering af analysearbejdet i størrelsesordenen kr. 15.000.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen foreslår, at Dragør Kommune medfinansierer analysearbejdet i størrelsesordenen kr. 15.000 til rådgivning finansieret fra forvaltningens driftsbudget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Omstilling til elbiler
  Sagsid.: 14/1508

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes et A-skema til Budgetseminar 2015 til indkøb/leasing af op til 9 elbiler i 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal udskifte 9 biler de kommende år. I 2015 er der mulighed for at indkøbe/lease billigere elbiler, fordi der kan opnås tilskud fra Energistyrelsen.

  Der er umiddelbart tre finansieringsmodeller:

  1. Elbilerne finansieres fuldt ud centralt med 1,8 mio. kr.

  2. Enhederne medfinansierer elbilerne gennem deres budgetter, fx med 0,9 mio. kr.

  3. Elbilerne leases.

  Elbiler har en bedre energiudnyttelse og lavere partikel- og CO2-udledning end konventionelle biler. Og CO2-udledningen fra elbiler vil reduceres yderligere de kommende år i takt med, at Danmark overgår til vedvarende energiforsyning. I 2025 skal elforbruget dækkes af VE.

  Elbiler har typisk en rækkevidde på 100-150 km på en opladning og kan med fordel, både i forhold til økonomi, miljø og klima bruges til den kommunale kørsel i Dragør Kommune med mange korte ture og stop.

  Erfaringer fra andre kommuner viser desuden, at elbiler har en gavnlig effekt på arbejdsmiljøet, fordi der er mindre støj i kabinen og elbilerne er lettere at betjene (automatgear).

  Implementering af elbiler i Dragør Kommunes bilpark kan give en årlig reduktion i CO2-udledningen på 30-50 ton, afhængig af antallet af konventionelle biler, der udskiftes med elbiler. Dragør kommunes bilpark er pt. på 32 biler, hvoraf 21 biler vurderes teknisk at kunne udskiftes med elbiler.

  Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden har vedtaget en fælles klimastrategi i 2012 på baggrund af Folketingets klimastrategi. Målsætningen er blandt andet, at der i 2015 er 12.000 elbiler i regionen, og mindst 25 pct. af den offentlige bilpark er elbiler eller andre fossilfri biltyper.

  Samlet er der en række fordele ved implementering af elbiler i Dragør Kommune:

  • Der er et effektiviseringspotentiale på 170-210.000 kr. pr. år samt muligheder for et tilskud på 10-20.000 kr. pr. elbil og en rabat på 15-25 pct. i 2015.
  • Brugen af elbiler har en gavnlig effekt på både arbejdsmiljø og miljø og klima.
  • En omstilling til elbiler kan reducere Dragør kommunes CO2-udledning med 30-50 ton pr. år.
  • En central optimering af anvendelsen af kommunens biler kan eventuelt reducere udgifterne til godtgørelse for medarbejderkørsel i egen bil samt taxikørsel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Region Hovedstadens Elbilsekretariats rejsehold (COWI) har i en foreløbig handlingsplan/rapport for omstilling til elbiler i Dragør kommune analyseret, at der kan være en årlig besparelse på mellem 170.000 kr. og 210.000 kr. over en 10-årig periode ved indkøb af elbiler i stedet for tilsvarende nye konventionelle biler, på grund af lavere driftsudgifter med elbiler. Det omfatter mellem 12 og 21 biler i kommunens bilpark.

  Ved at erstatte 9 af kommunens nuværende biler med elbiler i 2015 vil det betyde en anlægsinvestering på 1,8 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 10 år.

  6 af kommunens biler står til udskiftning i 2015 og 3 andre biler har en alder, hvor det driftsøkonomisk og i forhold til klima og miljø kan være hensigtsmæssigt at skifte til elbiler.

  Næste år er et skelsættende år, fordi der i 2015 er mulighed for at opnå tilskud på 10-20.000 kr. pr. elbil fra Energistyrelsen som led i Folketingets klimastrategi.

  Desuden kan Dragør kommune sammen med hovedstadsregionens øvrige kommuner indgå i et indkøbssamarbejde, hvor Københavns kommune står for udbudsforretningen. Det forventes, at der kan opnås rabatter på 15-25 pct. på baggrund af indkøbsvolumen.

  Gennem en analyse af anvendelse af kommunens biler og behovet for antallet af biler til arbejdskørsel vil der endvidere være mulighed for at optimere anvendelsen af kommunens biler samt eventuelt reducere udgifterne til godtgørelse for medarbejderkørsel i egen bil samt taxikørsel. Disse udgifter udgjorde samlet godt 800.000 kr. i 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker i A-skemaet en yderligere uddybning i forhold til:

  • Økonomi.
  • Oplysning om hvilke biler som ønskes udskiftet.
  • Fordele og ulemper mellem almindelige biler og elbiler.
  • Mulighed for effektivisering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Godkendt, sagen stopper i ØU.

 • 5
  Godkendelse af beplantning i HF Bachersminde
  Sagsid.: 12/1350

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at beplantningsbeskrivelsen for arealet langs skellet til HF Søndergården (bufferzonen), i HF Bachersminde godkendes, i henhold til lokalplan 69, pkt. 3.3.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 69, for det nye kolonihaveområde HF Bachersminde, blev der efter forhandling med naboområdet, HF Søndergården, udlagt en såkaldt bufferzone på 3 m, mellem de 2 kolonihaveområder (se bilag 1 og 2).

  Formålet med bufferzonen var dels at sikre en vis afstand og afskærmning mellem den eksisterende HF Søndergården og den kommende HF Barchersminde, og dels at muliggøre nedlæggelsen af dræn, fælles for de 2 kolonihaveområder.

  Der er efterfølgende modtaget klager fra de tilstødende havelodder i HF Søndergården, over at bufferzonen bliver brugt til færdsel af beboerne i HF Bachersminde.

  Plangrundlag

  I henhold til lokalplan 69, pkt. 3.3, skal bufferzonen beplantes med egns karakteristiske vækster, efter særskilt godkendelse. Det fremgår af lokalplanens redegørelse side 9, at det navnlig er 2 hensyn der skal varetages: Dels hensynet til de berørte kolonihaver i HF Søndergården, primært hvad angår beplantningens højde, og dels muligheden for eventuelt at nedlægge dræn / faskiner, til afhjælpning af vandlidende havelodder, i de 2 kolonihaveområder.

  Lokalplanen indeholder ingen hjemmel til at regulere færdsel i bufferzonen.

  Nabohøring

  Forvaltningen gennemførte en høring (bilag 3) af den påtænkte beplantning i bufferzonen (bilag 4). HF Bachersminde oplyser efterfølgende, at beplantningen vil blive vedligeholdt i en maksimal højde på ca. 1,80 m. Høringen resulterede i et nabohøringssvar fra HF Søndergården (bilag 5), på vegne af berørte havelodder.

  Vurdering

  Forvaltningen finder at den pågældende beplantningsbeskrivelse, i både artsvalg og omfang, er i overensstemmelse de hensyn, der skal varetages ved godkendelsen af beplantningen.

  Forvaltningen ser ingen hjemmel til at regulere færdslen i bufferzonen, men vurderer, at det bør anbefales de tilstødende lodder i HF Søndergården, at de etablerer egen hegning i skel mod HF Bachersminde, såfremt en eventuel færdsel opleves som gene.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Ansøgning om tilladelse til benyttelse af helårsbolig som sommerbolig
  Sagsid.: 14/1399

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det tillades Lisbeth og Peter Schaarup, såfremt de erhverver ejendommen Lodsgården 1A, 2., lejl. 203, at benytte ejendommen som sommerbolig eller anden midlertidig benyttelse jfr. Boligreguleringsloven § 50.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lisbeth og Peter Schaarup har rettet henvendelse til Dragør Kommune, fordi de påtænker at erhverve ejerlejligheden Lodsgården 1A, 2., lejl. 203 med henblik på nu at benytte denne som sommerbolig og senere at tage den i brug som helårsbolig.

  Ansøgerne forespørger om det – hvis de køber lejligheden – vil være muligt at opnå tilladelse til, i en årrække på 2-4 år at benytte lejligheden som sommerbolig/anden midlertidig benyttelse i stedet for helårsbolig.

  Ansøgerne har planer om at bosætte sig i Dragør, når deres erhvervsaktiviteter ophører.

  Boligreguleringsloven § 50 indeholder regler om, at kommunalbestyrelsen kan tillade en sådan midlertidig anden benyttelse end helårsbeboelse af ejendomme.

  En tilladelse indebærer ikke, at ejendommen skifter status, men blot at ansøgerne kan benytte boligen til andet end helårs beboelse.

  Ved et eventuelt senere salg, vil boligen altså stadig have status af helårsbolig.

  Da der i andre, lignende sager er givet tilladelse, anbefaler administrationen at der også gives tilladelse i denne sag.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringslovens § 50. i henhold til denne bestemmelse er det ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse, tilladt at tage en bolig, som har været anvendt til helårsbeboelse de seneste 5 år, i brug til sommerbeboelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Plan og Teknik, Dragør Kommune er hørt for såvidt angår det planretlige i sagen.

  Plan og Teknik har den 9. juli 2014 udtalt:

  Den pågældende bolig, Lodsgården 1A, 2., lej. 203, er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 af Store Magleby. Byplanvedtægten bestemmer i pkt. 2.1: ”At området kun må anvendes til boligbebyggelse”.

  Der er herefter intet planretligt til hinder for det ansøgte, under forudsætning af at boligen fastholdes til boligformål, og ikke overgår til nogen form for anden anvendelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  For stemte:

  3 (A + O)

  Imod stemte:

  4 (C, T, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Bilag

 • 7
  Landzonetilladelse til 4 midlertidige pavilloner
  Sagsid.: 14/1614

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  der meddeles en tidsbegrænset landzonetilladelse til de 4 ansøgte pavilloner på Center Kongelunden, med udløb den 1.1. 2015, i henhold til planlovens § 35 stk. 6. Tilladelsen offentliggøres med 4 ugers indsigelsesmulighed.

  2.

  at

  der meddeles dispensation fra skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17 og 65.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Udlændingestyrelsen, om midlertidig opstilling af 4 pavilloner på sammenlagt ca. 200 m2, placeret på en parkeringsplads, på Center Kongelunden, Kalvebodvej 250, som angivet på oversigtskortet, bilag 1.

  De 4 pavilloner skal bruges til en midlertidig genhusning, frem til 1.1.2015, af vuggestue, børnehave og klub, på grund af skimmelsvamp i de eksisterende lokaler, jf. notat og situationsplan, bilag 2.

  Det ansøgte kræver landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 samt dispensation fra skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

  Vurdering

  Da pavillonerne er midlertidige, og placeres inde i selve centret, ses de ikke at berøre nabohensyn eller andre hensyn i øvrigt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Ad. 1+2

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Ansøgning om tilladelse til en ridebane
  Sagsid.: 14/1300

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte ridebane, på betingelse af:

  1.

  at

  der ikke etableres nogen former for bebyggelse i tilknytning til ridebanen

  2.

  at

  der ikke etableres udendørs kunstig belysning,

  3.

  at

  At ridebanen placeres en maksimal afstand på 5 m fra ejendommens sydlige skel.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at anlægge en mindre ridebane på landbrugsejendommen Kalvebodvej 95.

  Ridebanen har en størrelse på ca. 80 m x 40 m, og anlæggelsen består primært i at etablere et nyt underlag på arealet, der i dag henligger som græsmark.

  Der vil ikke blive opført nogen form for bebyggelse i tilknytning til banen, ligesom der ikke etableres udendørs belysning. Ridebanen betragtes som et mindre arealkrævende fritidsanlæg.

  Anlæggelsen af ridebanen betragtes som et anvendelsesskift, fra en jordbrugsmæssig anvendelse til en fritidsmæssig anvendelse, som kræver landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35.

  Planforhold

  Ejendommen er beliggende i fingerplanens grønne kile, der skal friholdes fra yderligere bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål. Ejendommen indgår desuden i et område, hvor der i kommuneplanen er ønske om skovrejsning.

  Naturstyrelsen, ved Skovfoged S. Norup, henleder opmærksomheden på kommunens eget ønske om skovrejsning på arealet.

  Vurdering

  Det er forvaltnings vurdering, at den beskrevne ridebane, hvor kun underlaget ændres, og hvor der ikke etableres andre fysiske anlæg, umiddelbart, og uden større omkostninger, kan overgå til en fremtidig skovrejsning, såfremt der blev åbnet mulighed herfor.

  Det er videre vurderingen, at ridebanen, af hensyn til arealets fremtræden, set fra Kalvebodvej, ”trækkes tilbage” mod ejendommens sydlige skel.

  Ridebanen kan generelt udgøre en fritidsfacilitet, som supplement til de øvrige fritidsmæssige anvendelser i området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Ad. 1+2+3

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Renovering af Kommandørboligen
  Sagsid.: 14/1639

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 300.000 kr. til udskiftning af taget mod gården på ejendommen Kongevejen 11 (”Kommandørboligen”), og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2014-2017 vedtaget at der afsættes 300.000 kr. om året, i fire år, til genopretning af Kommandørboligen.

  I anlægsbudget 2014 er der således afsat 300.000 kr. til renovering af Kommandørboligen.

  Ved en bygningsgennemgang er de forskellige bygningsdele og installationer blevet vurderet, og en udskiftning af taget står som højeste prioritet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

 • 10
  Genopretning af Hollænderhallen 2014
  Sagsid.: 14/1525

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til genopretning af Hollænderhallen på 1.270.243 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat 1.595.243 kr. til genopretning af Hollænderhallens omklædnings- og baderum.

  Der er tidligere i år frigivet 325.000 kr. til udskiftning af hovedvandledninger, og restbeløbet udgør således 1.270.243 kr. Den samlede udgift til renovering af alle 6 baderum er tidligere vurderet til ca. 2 mio. kr.

  Opgaven omfatter udskiftning af eksisterende udsugningsanlæg med balancerede ventilationsanlæg i omklædnings- og baderum samt maleristandsættelse af rummene.

  El-forsyningen til Hollænderhallen skal udskiftes, idet et af 2 kabler er brændt over. El-installatør anbefaler at begge kabler udskiftes, da begge kabler er af ældre dato. Arbejdet beløber sig til ca. 400.000 kr,.og arbejdet er igangsat for at undgå yderligere nedbrud. Da kablet er brændt over under gravearbejdet i forbindelse med udvidelse af St. Magleby skole, er en del af arbejdet omfattet af byggeriets forsikring.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

 • 11
  Godkendelse af vejnavne i haveforeninger
  Sagsid.: 14/925

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at følgende vejnavne godkendes:

  A/F Søndergården:

  Ahornstien, Birkestien, Cederstien, Dadelstien, Elmestien, Fyrrestien, Granstien, Hovedstien, Langstien, Markstien, Tværstien, Vinkelstien.

  A/F Møllevang:

  Blåmejsevej, Bogfinkevej, Musvitvej, Rødkælkevej, Solsortevej, Vibevej, Vipstjærtevej.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 15. maj 2014 trådte en ny ”Bekendtgørelse om vejnavne og adresser” i kraft. Bekendtgørelsens kapitel 5 § 23 skærper bestemmelserne med hensyn til adresseringer i haveforeninger, idet der skal fastsættes adresser for hver havelod.

  I Dragør Kommune er der 4 haveforeninger, A/F Bachersminde (70 haver), P/F Maglebylund (325 haver), A/F Møllevang (87 haver) og A/F Søndergården (320 haver).

  De officielle adresser for havelodderne i haveforeningerne har hidtil været haveforeningens navn med foranstillet ”Hf.” tilknyttet haveloddens nummer, eks. Hf. Maglebylund 100.

  Denne adresseringform kan fortsat praktiseres i A/F Bachersminde og P/F Maglebylund, idet den svarer til den fysiske adressering.

  I A/F Søndergården og A/F Møllevang har foreningen navngivet de interne veje og tilknyttet husnumre for de enkelte havelodder. Disse uofficielle adresser anvendes af haveejerne, Post Danmark og andre.

  Da de interne vejnavne ikke er officielle, og der således er stor risiko for misforståelse i forbindelse med bl.a. redningssituationer, postomdeling m.v., vil det være nødvendigt at godkende de interne vejnavne som officielle vejnavne.

  Følgende interne vejnavne forekommer.

  A/F Søndergården:

  Ahornstien, Birkestien, Cederstien, Dadelstien, Elmestien, Fyrrestien, Granstien, Hovedstien, Langstien, Lille Engstien, Lille Strandstien, Markstien, Tværstien, Vinkelstien.

  Lille Strandstien og Lille Engstien er tidligere blevet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2009.

  A/F Møllevang:

  Blåmejsevej, Bogfinkevej, Musvitvej, Rødkælkevej, Solsortevej, Vibevej, Vipstjærtevej

  Hovedstadsområdets Vejnavnesamarbejde har oplyst, at det ikke har bemærkninger til de foreslåede vejnavne. Dog henstilles, at Vibevej tilknyttes et stednavn i form af haveforeningens navn.

  Forvaltningen har hørt haveforeningernes bestyrelser ved mail af 25. maj 2014 med frist 1. juli 2014. Ved fristens udløb er modtaget positiv tilbagemelding fra bestyrelsen for A/F Søndergården. Der er ikke modtaget tilbagemelding fra bestyrelsen for A/H Møllevang.

  Således anbefaler forvaltningen, at de nævnte interne vejnavne godkendes som officielle vejnavne med tilknyttet stednavn i form af haveforeningens navn.

  LOVE/REGLER:

  ”Bekendtgørelse om vejnavne og adresser” nr. 436 af 2.5.2014

  ”Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering” nr. 1080 af 5.9.2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af vejnavnene har ingen/begrænsede økonomiske konsekvenser for ejerne, da der er tale om legalisering af eksisterende forhold.

  Udgifter til registrering m.v. forventes afholdt indenfor de eksisterende rammer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Godkendt.

 • 12
  Budget 2015 - BEPU-møde i august
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 30. januar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen, at hvert udvalg i august forelægger de kommende serviceudgifter på de store driftsområder, således at den af ØU udmeldte budgetramme for udvalget kan overholdes.

  På sit møde den 17. juni 2014 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget at der arbejdes videre med:

  - Tekniske korrektioner,

  - Råderumsforslag samt A- og D-skemaer

  - Takstændringer

  Økonomiudvalget har besluttet, at den økonomiske ramme for 2015 skal være på ca. 36,710 mio. kr.

  1. og 2. runde tekniske korrektioner udgør en ændring på ca. -1,17 mio. kr. i forhold til det fremskrevne budget for 2015 jf. bilag 1.

  I alt skulle der findes besparelser på ca. 1,07 mio. kr. for at nå den økonomiske ramme, som økonomiudvalget har udmeldt for udvalget. Det vil sige, at der med de tekniske korrektioner på ca. -1,17 mio. kr. er fundet besparelser på ca. 0,1 mio. kr. udover det, som var nødvendigt for at nå målet.

  Det skal bemærkes, at der foreligger forslag til driftsudvidelser og råderum på i alt ca. mio. kr. jf. bilag:

  2015

  2016

  2017

  2018

  5,12

  5,04

  6,04

  6,24

  Endvidere foreligger forslag til nye anlægsprojekter med samlede anlægsudgifter på ca. mio. kr. jf. bilag:

  2015

  2016

  2017

  2018

  16,96

  13,84

  14,69

  10,10

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Sagen blev drøftet.

  Bilag

 • 13
  Udvikling af Dragør havn, projektforslag
  Sagsid.: 13/1526

  ANBEFALING:

  Sagen drøftes med henblik på stillingstagen til yderligere projekttiltag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. maj 2014 at sende sagen om forslag fra Liste T om yderligere projekttiltag på Dragør Havn, tilbage til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget. På baggrund af forslaget fra Liste T og af drøftelsen i kommunalbestyrelsen er det udvalgsformandens anbefaling, at det er følgende elementer som ønskes genbehandlet:

  1) at der igangsættes en udredning - under involvering af frivillige hvor det er relevant - vedrørende muligheden for

  · at komme i betragtning som ny hjemhavn for Georg Stage

  · at tiltrække søfartsrelaterede ungdomsuddannelser

  · at indgive ansøgning om udpegning af Dragør havn og by som UNESCO-kulturmiljø

  2) at muligheden for langtidsleje via udbud indgår som et element i den videre planlægning for udviklingen af bådeværftsgrunden

  Der henvises i øvrigt til sagen om ”Udvikling af Dragør Havn, projektforslag – 2. behandling ” (BEPU 1. april 2014) samt meddelelsespunktet for Dragør havn, i nærværende dagsorden, hvor der er en status for de aktiviteter som er igangsat på havnen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A): at punkterne sættes til afstemning hver for sig

  1)

  at der igangsættes en udredning - under involvering af frivillige hvor det er relevant - vedrørende muligheden for

  1a

  at komme i betragtning som ny hjemhavn for Georg Stage og at tiltrække søfartsrelaterede ungdomsuddannelser

  1b

  at indgive ansøgning om udpegning af Dragør havn og by som UNESCO-kulturmiljø

  2)

  at muligheden for langtidsleje via udbud indgår som et element i den videre planlægning for udviklingen af bådeværftsgrunden

  Ad. 1a

  For stemte:

  6 (A, C, O, V, T)

  Imod stemte:

  1 Asger Larsen (Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Protokol fra Asger Larsen (Løsgænger)

  De 2 punkter under 1a, må bero på en konkret henvendelse.

  Ad. 1b

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen (Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ebbe Kyrø (T) begærede herefter punktet hævet til Kommunalbestyrelsen.

  Ad. 2

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Forslag fra Liste T:

  At der igangsættes en udredning - under involvering af frivillige hvor det er relevant - vedrørende muligheden for at indgive ansøgning om udpegning af Dragør havn og by som UNESCO-kulturmiljø.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Faldet.

  ACOV foreslår, at kommunalbestyrelsen afventer de videre drøftelser af UNESCO initiativer til lokalplan 70 er nærmere udmøntet.

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlader

  4 (L+T)

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

 • 14
  Meddelelse - Havneprojekter, status
  Sagsid.: 13/1526

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i BEPU den 27.5.2014 fik udvalget en orientering om status for de havneprojekter, der var resultatet af ”indhentning af idéer og forslag til havnens udvikling”.

  Den aktuelle status for disse projekter er kortfattet:

  - Maritimt Hus er under realisering ved Prins Knuds Dæmning / fortgraven. Containerne er leveret og indretningen i fuld gang. Opstart i Ungdomsskole-regi - i en første etape – til august.

  - Husbåde: Der er igangværende dialog med Johnny Øland. Der er aftalt opfølgende møde mellem ham og projektgruppen den 22.8.2014 – med henblik på tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag overfor BEPU om den videre fremdrift.

  - Uddybning ved Sandtangen og gennemgravning til nyt sejlløb: Havnen har fået udarbejdet en rapport om arbejdet – som også danner forudsætning for et evt. husbådsprojekt. Der er forberedt en anlægssag til kommende budgetlægning.

  - Dragør Bådeværft: Der er igangværende dialog, - og senest fremsendt opfordring til at værftet konkretiserer deres projekt – både udformning og aftalemæssigt – så der kan følges op ved et møde. De har givet tilsagn om at få lavet et skitseprojekt. De har ikke pt formelt meldt tilbage om mødedato.

  - Overdækkede friarealer, havnebad, offentligt toilet mv: Der videre fremdrift skal ske i brugerbestyrelsesregi. Projekterne er i første omgang ”overdraget” til brugerbestyrelsen. Der er midlertidig opstillet en mobil toiletvogn ved Sandtangen.

  I relation til projekt ”omlægning af tilkørsel og færgearealet” er den videre fremdrift aftalt, herunder flytning af telthal (forventes udført inden udgangen af august måned 2014), nedrivning af færgehuset (forventes igangsat umiddelbart herefter og vil vare anslået 1 måned) og opstart af ny adgangsvej med turistbuslomme mv. Dette arbejde forventes påbegyndt i løbet af oktober måned ved egenproduktion, og gennemført hen over vinteren 2014/2015, afhængig af vejr og ressourcer. Nyt asfaltslidlag og afstribning kan først udføres i 2015.

  Genbehandling af havnesagen, for så vidt angår forslag fra Liste T om UNESCO-projekt og havneplads for Georg Stage mv., er optaget som særskilt behandlingssag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Til efterretning.

 • 15
  Meddelelse - Bekæmpelse af rotter i Tårnby og Dragør Kommuner
  Sagsid.: 14/1740

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 22.maj 2014 opsagde kommunens rottefænger (Jens Christoffersen A/S) sin kontrakt til ophør pr. 30.november 2014.

  Opgaven med bekæmpelse af rotter skal derfor genudbydes igen. Tårnby Kommune gennemfører udbuddet og resultatet vil blive forlagt til godkendelse i udvalget.

  Tjenesteydelsen er udbudspligtig i henhold til EU-reglerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Til efterretning.

 • 16
  Meddelelse - Dragør Søbad, renovering etape 2
  Sagsid.: 13/1844

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune er i gang med at renoverer Dragør Søbad.

  Renoveringen er opdelt i 4 etaper.

  Første etape blev gennemført i 2013, hvor herreafdelingen blev renoveret.

  Anden etape er nu gennemført i 2014, hvor adgangsbroen og dameafdelingen er blevet renoveret.

  Årets renoveringsetape blev indledet med et orienteringsmøde hvor entreprenøren, rådgiver, bademester, brugere og forvaltningen deltog og tidsplanen bliver gennemgået.

  I forbindelse med retablering af læhegn imellem dame- og fællesafdelingen har forvaltningen valgt at ændre på arealfordelingen, således at der fremover bliver et større areal (ca. 20 m²) til fællesarealet for at tilgodese denne afdeling på dage med stor belastning. Dameafdelingen er dog den afdeling som har det største areal til solbadning.

  Forvaltningen har endvidere ændret på placeringer af skråafstivninger til læhegn i dameafdelingen mod sydøst, for at sikre hegnet bedste muligt. Da det oftest er udsat for at blæse i havet.

  Disse ændringer har generelt givet anledning til en klage, og klager har varslet en underskrifteindsamling mod ændringerne.

  I tredje og fjerde etape (2015 og 2016) forventes det at renoverer fællesafdelingen, og der arbejdes på at finde en løsning så de lave brodæk kan sikres, Plan og Teknik har ingen løsning herpå endnu.

  Opgaven har en karakter af, at det ikke på forhånd er muligt at sige, hvilke dele der skal udskiftes. Derfor skal entreprenøren, rådgiveren og Plan og Teknik løbende tage stilling til reparationsomfanget i takt med arbejdets udførelse og derfor kendes omfanget af renoveringen og etapernes faktuelle udgifter kun skønsmæssigt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Til efterretning.

  Forvaltningen oplyste, at kommunen har modtaget en klage med 207 underskrifter, om ændringerne i dameafdelingen.

 • 17
  Meddelelse - Grundvandsforurening på brandøvelsespladsen i Lufthavn Syd
  Sagsid.: 13/2046

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2011 blev der konstateret forurening med P-fos i grundvandet under brandøvelsespladsen. Der er tale om en forurening fra brug af slukningsskum på brandøvelsespladsen. Der er etableret 5 nye afværgeboringer, som er koblet til Region Hovedstadens eksisterende afværgeanlæg, som renser for chlorerede opløsningsmidler.

  Indkøring af anlægget vil ske i uge 30, hvorefter anlægget vil blive sat i drift.

  Tårnby Kommunes miljøafdeling varetager sagen for Dragør Kommune jf aftalen om det forpligtigende samarbejde.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Til efterretning.

  Forvaltningen oplyste, at HOFOR har midlertidig lukket 2 boringer, idet der er konstateret pesticidrester over grænseværdien. HOFOR arbejder på en løsning. Udvalget vil blive orienteret herom.

 • 18
  Meddelelse - Kunstkuglen Reflex sikkerhed
  Sagsid.: 14/1748

  SAGSFREMSTILLING:

  Beredskabschef Børge Schaltz har foretaget et sikkerhedstilsyn på kunstværket, idet forvaltningen har modtaget en henvendelse om kunstværket er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Beredskabschefen har konstateret, at det er tydeligt markeret med diverse skilte om, at man ikke må kravle op på kunstværket og faldunderlaget vurderes at være i orden.

  Det kan oplyses, at der er meddelt en byggetilladelse, hvor stabilitet mv. er fagligt vurderet og dokumenteret, og at kunstgruppen har tegnet en ansvarsforsikring. Der kan ikke gives en garanti for, at der er en eller flere der kravler op på kunstværket og kommer til skade, men det er sikret på forsvarlig måde, og der er ingen yderligere bemærkninger til sikkerheden.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og planudvalget den 12. august 2014.

 • 19
  Meddelelse - UV-anlæg på St. Magleby vandværk
  Sagsid.: 14/1739

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er opsat UV-anlæg på St. Magleby vandværk, fordi der har været problemer med at overholde drikkevandskravene til coliforme bakterier og kimtal. Årsagen vurderes at være utætheder i rentvandstanken. Overskridelserne har været beskedne, og det har ikke været nødvendigt at udstede kogepåbud til forbrugerne.

  UV-behandlingen sikre at krav til godt drikkevand overholdes. Tilladelsen til UV-anlægget er foreløbigt meddelt for 6 måneder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Til efterretning.

 • 20
  Meddelelse - Moviasvar busdrift i Dragør fra 2015
  Sagsid.: 13/1556

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har ved brev af 23. juni 2014 svaret på Dragør Kommunes busbestilling for 2015.

  Movia oplyser, at forlængelse af natbus 81N og linje 350S til Lufthavnen samt forkortelse af linje 35 til Dragør Stationsplads alle er større ændringer, som fordrer enighed blandt involverede kommuner. Da Tårnby Kommune har oplyst, at de ikke ønsker ændret busbetjening, kan Movia ikke implementere disse af Dragørs ønskede ændringer.

  Derimod arbejder Movia på at oprette det ønskede afsætningsstoppested for linje 350S på Stationsvej ved Nordre Væl. Dette forventes implementeret 31. august 2014. Endvidere arbejder Movia på at forbedre korrespondancen mellem linje 350S og linje 35 på Dragør Stationsplads.  Dette forventes implementeret ved køreplanskiftet i oktober 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen giver ingen ændrede økonomiske eller personalemæssige forhold.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 21
  Meddelelse - Fredningsgennemgang i Dragør Kommune
  Sagsid.: 13/695

  SAGSFREMSTILLING:

  Kulturstyrelsen har som led i deres landsdækkende gennemgang af de fredede bygninger, gennemført besigtigelse i efteråret 2013 af samtlige ca. 90 fredede bygninger i Dragør Kommune, herunder 76 bygninger i Dragør gamle bydel.

  Fredningsgennemgangen skal sikre, at de bærende fredningsværdier for Danmarks fredede bygninger er beskrevet.

  I forbindelse med gennemgangen tilbydes ejerne en handlingsplan, der gennemgår bygningens tilstand, rådgiver om vedligeholdelse samt prissætter eventuelle nødvendige bygningsarbejder.

  Forberedelsen af gennemgangen er sket i dialog med forvaltningen, og som optakt til gennemgangen har Kulturstyrelsen deltaget i et møde med Dragør Bevaringsnævn og Beboerforeningen for Dragør gamle by.

  Resultatet af gennemgangen er, at Kulturstyrelsen har varslet en affredning af i alt 17 huse i Dragør Kommune, heraf 16 bygninger i Dragør gamle bydel og 1 bygning på havnen (det kommunalt ejede ”Tolderhus”).

  De pågældende ejere er direkte underrettet herom af Kulturstyrelsen.

  Et eksempel på en sådan underretning er vedlagt som bilag.

  Heri orienteres bl.a. om baggrund, konsekvenser og den videre proces.

  Endelig afgørelse om evt. affredning træffes på et senere tidspunkt, og der er mulighed for fremsendelse af bemærkninger til styrelsens overvejelser om at ophæve en fredning.

  For Dragør gamle bydel er udfordringen den særlige, at fredningsbeskyttelsen også er med til at sikre hele gadestrækninger og det sammenhængende bymiljø. Dertil kommer, at ændring i fredningslovgivningen i 80’erne har medført at den tidligere skelnen mellem såkaldte B-fredninger, der kun vedrører husets ydre, og A-fredninger, der omfatter såvel det ydre som det indre, er ophævet. Det har i flere tilfælde betydet, at tidligere ”lovlige” indvendige ombygninger nu kan være årsagen til, at de samlede fredningsværdier er antastet og dermed grundlaget for fredningen.

  Dragør Bevaringsnævn, som bl.a. har repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, har behandlet sagen på et møde den 20.5.2014. Det blev her besluttet at fremsende en udtalelse til Kulturstyrelsen – med kopi til Dragør Kommune.

  Udtalelsen – og Kulturstyrelsens svar herpå - er vedlagt som bilag.

  Beboerforeningen for Dragør gamle bydel har også fremsendt en udtalelse til Kulturstyrelsen, der bl.a. påpeger de uheldige konsekvenser af affredninger i den gamle bydel.

  Forvaltningen har tillige modtaget kopi af udtalelser fra ejere af fredede huse, der er varslet affredet, herunder en opfordring til at gå i dialog med Kulturstyrelsen om sikring af byens unikke miljø.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Punktet blev hævet til et behandlingspunkt.

  Forslag fra Allan Holst (A)

  Kommunalbestyrelsen anbefaler Kulturstyrelsen, at ejendomme som i dag er fredet og opfylder fredningskravene i exteriører fortsat opretholdes som fredet, mens ejendomme som i det ydre ikke opfylder kravet kan affredes.

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V)

  Imod stemte:

  1 Asger Larsen (Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Asger Larsen (Løsgænger):

  Har tillid til kulturarvsstyrelsens vurderinger.

  Bilag

 • 22
  Meddelelse - Orientering om indgåede aftaler med OPP-rådgivere efter forhandling, samt oplysning om projektets aktuelle stadie.
  Sagsid.: 13/682

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2014 advokatfirmaet Bech-Bruun, Bascon og revisionsfirmaet PWC som udbudsrådgivere til at forestå udbuddet og OPP-kontraktudarbejdelsen.

  Samtidigt blev administrationen bemyndiget til at gennem en forhandling med Bech-Bruun, Bascon og PWC om rådgiverhonoraret, og til at ”indgå aftale uden yderligere politisk behandling, hvis honorarforhandlingerne forløber tilfredsstillende”.

  Forhandlingerne er gennemført og på den baggrund skal administrationen redegøre for, at aftalen omfatter:

  • Udarbejdelsen af det samlede udbudsmateriale.

  • Præsentation af udbudsmaterialet.

  • Gennemførelsen af tilbudsfasen (under forudsætning af, at der træffes politisk beslutning om at gennemføre udbuddet).

  • Den indledende vurdering af de indkomne tilbud.

  Ovennævnte punkter svarer til fase 1-4 i Bech-Bruun og PWC´s processkrivelse fra januar 2014, og finansieres inden for rammerne af det afsatte beløb til udbudsrådgivning jfr. beslutning af 27. marts 2014.

  Aftalen indebærer, at Dragør Kommune – såfremt det besluttes at gennemføre et udbud - ved afslutningen af fase 4 har overblik over:

  • hvem der har budt ind på opgaven,

  • om disse tilbud er konditionsmæssige, og

  • tilbudsgivers/tilbuddets økonomiske soliditet.

  Hvis Kommunalbestyrelsen herefter beslutter at gå videre med udbuddet, inviteres én eller flere af tilbudsgiverne til at deltage i dialog- og forhandlingsfasen.

  Denne fase har til formål at optimere de modtagne løsningsforslag (tilbud) i forhold til Dragør Kommunes ønsker og krav.

  Afslutningsvis gennemføres evaluering og kontraheringsfasen, hvor de indkomne tilbud evalueres i forhold til de opstillede tildelingskriterier og hvor der i kontraheringsfasen sikres mulighed for at tilpasse det valgte løsningsforslag forud for en endelig kontraktunderskrift.

  Udgifterne til rådgivning og bistand under dialog- og forhandlingsfasen samt evaluerings- og kontraheringsfasen er ikke indeholdt i det afsatte beløb til udbudsrådgivning.

  Det kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, hvor stort beløb der forventes at medgå til disse poster. Baggrunden for det er, at det i høj grad afhænger af antallet af tilbud, der er indkommet, og disses indhold, i hvilket omfang, der er behov for at gennemføre disse to faser.

  På nuværende tidspunkt er udbudsmaterialet under udarbejdelse, og dette forventes præsenteret for kommunalbestyrelsen på et temamøde den 28. august.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til rådgivning og bistand under dialog- og forhandlingsfasen samt evaluerings- og kontraheringsfasen er ikke indeholdt i det afsatte beløb til udbudsrådgivning. Beløbets størrelse kan ikke på nuværende tidspunkt fastlægges, men afhænger bl.a. af antallet af tilbudsgivere og kompleksiteten af de efterfølgende forhandlinger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Til efterretning.

 • 23
  Meddelelse - Status OPP
  Sagsid.: 14/1798

  SAGSFREMSTILLING:

  Birger Larsen (O) har bedt om en orientering om sagens stade vedr. OPP.

  Forvaltningen vil orientere om sagen på mødet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Der blev orienteret om punktet under punkt 22.

 • 24
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Intet.