Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 02. september 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Helle Barth (V), Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som suppleant.

Formanden forslog at punkt 1 udgår, idet ansøgningen er trukket.
Birger Larsen (O) forslog at punktet fastholdes på dagsorden.
For: 4 (A, C, T, Asger Larsen (Løsgænger)
Imod: 2 (O)
Undlod: 1 (V)
Godkendt at punktet udgår.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Genoptagelse af sag vedr. leje af del af areal ved Dragør Sejlklub
  Sagsid.: 14/203

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  vilkåret om dokumentation for besøgstal frafaldes i sagen, og

  2.

  at

  det besluttes enten:

  a)

  at arealet ikke ønskes udlejet, eller

  b)

  at arealet udlejes på følgende vilkår således:

  I

  at

  administrationen – såfremt arealet besluttes udlejet – bemyndiges til at gennemføre og indgå kontrakt om udlejning på følgende vilkår:

  II

  Markedslejen fastlægges af en sagkyndig valuar, og lejer skal acceptere at betale udgiften til valuarvurderingen, idet udlejning ellers ikke finder sted.

  III

  Lejen betales årligt forud.

  IV

  Opstilling af stole/borde m.v. og lejers øvrige brug af arealet må ikke være til gene for omgivelserne, havnens øvrige brugere og havnens almindelige drift. Lejer skal efterkomme havneadministrationens anvisninger; herunder evt. krav om rydning af arealet ved øvrige arrangementer på havnen.

  V

  Der må ikke uden udlejers forudgående, skriftlige tilladelse foretages opstilling af faste installationer/konstruktioner på arealet.

  VI

  Lejemålet indgås tidsubegrænset, men med et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag omhandler Dragør Sejlklubs ansøgning på vegne af forpagter af sejlklubbens café om at leje en 3 meter bred del af det trekantede areal ud for Dragør Sejlklubs terrasse til brug for udeservering.

  Sagen har været behandlet før, og senest har By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. juni 2014 besluttet at ”sagen udsættes til efteråret 2014 indtil behovet for at udvide serveringsarealet er dokumenteret gennem besøgstal”.

  Efter administrationens fremsendelse af afgørelsen til ansøger, har administrationen modtaget en henvendelse fra Horesta, der retter henvendelse på vegne af forpagter af caféen.

  Horestas henvendelse fremlægges som bilag 1, men her skal fremhæves, at brevet fra Horesta har følgende hovedindhold:

  1. Der ønskes oplyst en begrundelse for udvalgets ønske om at indhente besøgstal.
  2. Det ønskes oplyst, om andre lejere af udeserveringsareal på Dragør Havn er mødt med lignende krav om dokumentation for besøgstal.
  3. Det ønskes oplyst hvordan virksomheden skal dokumentere besøgstallene.
  4. Det ønskes oplyst hvor stort besøgstallet skal være før ansøger tillades at leje arealet.

  Endelig gør Horesta gældende, at kravet om dokumentation for besøgstal indebærer et brud på ligebehandlingsprincippet hvis ikke andre lejere af udeserveringsareal på havnen er blevet mødt med samme krav.

  På baggrund af Horestas henvendelse har administrationen vurderet, at der er behov for en genoptagelse af sagen og en revurdering af udvalgets krav om besøgstal.

  Administrationen har ikke kunnet finde dokumentation for at hverken nuværende eller tidligere lejere af udeserveringsareal på havnen er blevet mødt med et krav om, at skulle dokumentere besøgstallet for at kunne opnå et lejemål.

  Dermed må administrationen konkludere, at der i forhold til kravet om dokumentation for besøgstallene er tale om et brud på ligebehandlingsprincippet, og dermed tale om et brud på de forvaltningsretlige regler.

  Administrationen anbefaler derfor, at vilkåret frafaldes, og at der tages stilling til, om den 3 meter brede bræmme ud for sejlklubben ønskes udlejet eller ikke.

  Såfremt det besluttes at udleje arealet, anbefales dette at ske på de vilkår som er anført i indstillingen og i tidligere behandlinger af sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ligebehandlingsprincippet:

  Ligebehandlingsprincippet er et vigtigt element i de forvaltningsretlige regler, og princippet betyder i hovedtræk, at ”lige sager skal behandles ens og afgøres efter ligeværdigt opstillede, objektive kriterier og regler”.

  I forhold til den konkrete sag, kan det ikke konstateres, at der tidligere har været stillet krav om, at lejere af udserveringsarealer på havnen har skullet dokumentere behovet gennem besøgstal. Der kan heller ikke konstateres, at være taget stilling til, hvor stort besøgstallet skal være, før man kan leje areal til udeservering på havnen.

  Konsekvensen af, ikke at overholde de forvaltningsretlige regler kan være, at en afgørelse mister sin gyldighed.

  Kommunen er bundet af de forvaltningsretlige regler ved behandlingen af sager hvor der træffes afgørelse.

  De forvaltningsretlige regler – herunder ligebehandlingsprincippet – fører imidlertid ikke til, at alle f.eks. har krav på at leje areal til udeservering på havnen, alene fordi nogle har opnået tilladelse.

  I den sammenhæng agerer kommunen som grundejer, og kan vælge at sige ja eller nej til udlejning uden nærmere begrundelse end at arealet ikke ønskes udlejet.

  Når der imidlertid – som i den konkrete sag – opstilles kriterier for en enkelt ansøgers vedkommende som led i behandlingen sagen, er det et krav at kriteriet gælder alle, er sagligt og objektivt, i det kriteriet i modsat fald – som i den konkrete sag - udgør et brud på ligebehandlingsprincippet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt arealet besluttes udlejet vil der blive tale om en lejeindtægt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Punktet udgår idet ansøger har trukket deres ansøgning om trekantsarealet.

  Bilag

 • 2
  Lokalplan for en ny boligbebyggelse i Søvang
  Sagsid.: 14/224

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1 til Kommuneplanrevision 2013, for en ny boligbebyggelse i Søvang, vedtages og fremlægges til offentlig debat i 2 måneder, i henhold til planlovens § 24.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 1. april 2014, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for det tidligere lokalcenter i Søvang, Fælledvej 157, der muliggjorde opførelsen af en ny boligbebyggelse på ejendommen. Beslutningen blev truffet på grundlag af et konkret skitseprojekt, der beskrev en rækkehusbebyggelse med 8 boliger, i 1½ etage.

  En ny boligbebyggelse forudsatte, at der tillige blev udarbejdet et tillæg til Kommuneplanrevision 2013, der konverterede det tidligere lokalcenter til boligformål.

  Udvalget besluttede, at der indledningsvis skulle gennemføres en forudgående høring, i henhold til planlovens § 23c, med det formål at indkalde ideer og forslag til det videre planarbejde, fra de omboende og andre interesserede.

  Forudgående høring

  Den forudgående høring blev gennemført i perioden 1. juli til 18. juli 2014, og forvaltningen modtog 4 høringssvar fra de omkringboende.

  I høringssvarerne udtrykkes en generel positiv holdning til at området tages i brug til boligformål, men der udtrykkes også en vis usikkerhed, om højden på den nye bebyggelse, kunne medføre gener for de omboende.

  Grundejerforeningen Søvang bifalder, at kravet om etablering af en ny dagligvarebutik frafaldes. Grundejerforeningen insisterer på, at der anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig, frem for de 1½, som er gældende andre steder Søvang. Der udtrykkes skepsis overfor den stigende tendens til øge tætheden i boligbebyggelserne i Søvang, men Grundejerforeningen udtrykker dog forståelse for, at der kræves en speciel løsning for det tidligere lokalcenter.

  Forslag til lokalplan 73

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1, for en ny boligbebyggelse på Fælledvej 157A og B. Forslaget vedlægges som bilag 1, og skal kommenteres som følger.

  Lokalplanforslaget åbner mulighed for en rækkehusbebyggelse, opdelt i 2 blokke, der hver især rummer 4 bolig i 1½ etage. Muligheden for at opføre boliger i 1½ etage, er gældende overalt i Søvang.

  Indbliksgener til de omgivende private opholdsarealer, som der peges på i høringssvarerne, findes at være minimeret, dels på grund af opholdsarealers primære orientering mod sydvest, og dels fordi det alene er til soveværelser i den nye bebyggelse, at der er kviste. Det skal i denne forbindelse noteres, at bebyggelsen, herunder højden, er i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i Bygningsreglementet.

  Lokalplanforslagets bilag 4 illustrerer bebyggelsens højde i forhold til omgivelserne.

  Bebyggelsesprocenten for den nye bebyggelse er reduceret fra de oprindelige 42 til 40, i lighed med den gældende rummelighed for lokalcentret, og der anlægges 16 parkeringspladser, svarende til 2 pladser pr. bolig.

  Der etableres ny indkørsel til bebyggelsen i den nordøstlige del af området, men Movia vurderer, at den nye indkørsel ikke vil få indvirkning på det eksisterende busstop, og dermed bustrafikken, men anbefaler dog at flytte busstoppet lidt mod sydvest, hvor den nuværende indkørsel er placeret.

  Forvaltningen vurderer sammenfattende, at lokalplanforslaget beskriver en ny attraktiv boligbebyggelse i Søvang, og anbefaler at forslaget vedtages med henblik på offentliggørelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 2. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Naturparkplan for Naturpark Amager
  Sagsid.: 14/731

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  naturparkplanen godkendes som bilag til en ansøgning til Friluftsrådet om optagelse i rådets mærkningsordning for naturparker,

  2.

  at

  naturparkplanen danner ramme for indsatsen i Naturpark Amager i perioden 2015-2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Partnerskabet bag projekt Naturpark Amager, som består af Københavns, Tårnby og Dragør Kommune, Naturstyrelsen samt By og Havn I/S, har sammen udarbejdet en naturparkplan for de sammenhængende naturområder på Amager – omfattende Vestamager, Kongelunden og Dragør Kommunes kystarealer.

  Naturparkplanen er en opfølgning på udviklingsstrategien for Naturpark Amager, som blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2013.

  Naturparkplanen skal godkendes af alle projektsamarbejdets parter, så den kan indgå i en ansøgning til Friluftsrådet om at få Naturpark Amager optaget i rådets mærkningsordning for danske naturparker.

  At være en del af Friluftsrådets mærkningsordning vurderes at være væsentligt, når der skal søges ekstern finansiering, fx via fonde, til realisering af udviklingsstrategiens visioner og mål om at udvikle områdernes naturkvaliteter og samtidig give borgere og besøgende bedre muligheder for at opleve og benytte den enestående natur.

  Friluftsrådet kræver, at der foreligger en naturparkplan i forbindelse med ansøgning om optagelse i mærkningsordningen. Naturparkplanen skal for en 5-årig periode beskrive mål og indsatser indenfor områderne natur, kulturarv, friluftsliv og tilgængelighed, turisme og erhverv samt formidling og borgerinddragelse.

  Med udgangspunkt i udviklingsstrategiens vision og målsætninger beskriver naturparkplanen en række konkrete indsatser indenfor naturpleje, naturudvikling og friluftsliv mv., dels i form af allerede igangsatte projekter, dels i form af planlagte tiltag og initiativer.

  For Dragør Kommunes vedkommende er det især projekter, der knytter sig til naturbeskyttelse og den fritidsmæssige udnyttelse af kommunens kystlandskab.

  Som eksempel kan nævnes naturpleje af kommunens strandengsarealer ved afgræsning med får, valg af placering, udformning og indretning af naturparkens hovedindgange ved Dragør Søbad og ved Sydvestpynten/Kongelundsfortet, udvikle nye støttepunkter for vandaktiviteter langs kysten, herunder fx bade- og bådebroer, og formidling af militærhistorien som led i friluftsaktiviteterne omkring Kongelundsfortet.

  Dertil kommer fx samarbejde med turistorganisationer og kulturinstitutioner mv. om markedsføring af naturparken samt afvikling af arrangementer og events.

  Kommunens repræsentanter i projektets arbejdsgruppe har sammen med bl.a. Ungdomsskolen og Lokalarkivet været inddraget i udarbejdelsen af naturparkplanen.

  Samtlige lodsejere indenfor naturparkens område er informeret om naturparkplanlægningen.

  Naturparkplanen behandles politisk sideløbende i Københavns, Tårnby og Dragør Kommune samt i Naturstyrelsen, mens By & Havn behandler planen på ledelsesniveau.

  Behandlingen forventes at ske i løbet af september, således at der kan søges optagelse i Friluftsrådets mærkningsordning ved ansøgningsfristen den 1. oktober 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Naturparkplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  I planperioden forventes det, at der vil blive søgt om fondsmidler til gennemførelse af konkrete projekter og/eller arrangementer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Lokal parkeringsbekendtgørelse Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/282

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at ny lokal parkeringsbekendtgørelse (bilag 1) vedtages.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. april 2014 ny lokal parkeringsbekendtgørelse under forudsætning af politiets godkendelse.

  Københavns Politi har meddelt, at de kan godkende en ny lokal parkeringsbekendtgørelse for Dragør Kommune under forudsætning af ændret formulering af bekendtgørelsens § 2 om parkering delvis på fortov.

  Politiet oplyser, at sidste del af paragraffen: ”såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet” skal udelades, idet det ikke er muligt at pålægge parkeringsafgifter i forbindelse med et skøn - analogt færdselslovens § 28, stk. 1. Derimod er det fortsat muligt for politiet at give en bilist en bøde for at parkere delvist på fortov til gene for fx en gående med barnevogn.

  Forvaltningen anbefaler, at indføre den ændrede formulering, så politiets samtykke kan opnås. Herved vil køretøjer med vægt under 3.500 kg igen kunne parkeres delvist på fortov, foruden at langtidsparkering med køretøjer med vægt over 3.500 kg igen kan henvises til parkering på Kongelundshallens parkeringsplads.

  Det foreslås, at den nye lokale parkeringsbekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 2014.

  LOVE/REGLER:

  Der er trådt ny Færdselslov i kraft pr. 1. marts 2014, hvorved hidtidige lokale parkeringsbekendtgørelser annulleres.

  Vedtagelse af en ny lokal parkeringsbekendtgørelse for Dragør Kommune vil bevirke, at der i Dragør Kommune kan parkeres, som før den nye færdselslov blev vedtaget pr. 1. marts 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Den nye lokale parkeringsbekendtgørelse vil blive lagt ud på Dragør Kommunes hjemmeside samt på Justitsministeriets hjemmeside.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Anbefales over for ØU/KB, med politiets bemærkning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Parkeringsplads i gammel rådhushave
  Sagsid.: 14/160

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der iværksættes høring af beboere på Løkkevej og E C Ham-mersvej forinden etablering af parkeringsplads i den gamle råd-hushave

  2.

  at

  der gives en tillægsbevilling på kr. 185.900 til etablering af parkeringsplads i den gamle rådhushave og at beløbet sammen med anlægsbevilling til parkeringsplads i gamle rådhushave på kr. 164.100 frigives.

  ELLER

  3.

  at

  anlæg af parkeringsplads i den gamle rådhushave oversendes til budget 2015

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2014 afsat kr. 164.100 til etablering af første etape af en parkeringsplads i den gamle rådhushave Stationsvej 5. Et samlet anlæg i haven inklusive anden etape har hidtil anslået beløbet sig til kr. 300.000.

  Forvaltningen har nærmere vurderet de trafikale forhold i nærområdet ved etablering af en parkeringsplads med ind- og udkørsel på E C Hammervej. E C Hammersvej er en ret smal vej, som kan håndtere den nuværende trafik i gaden. Ved etablering af en parkeringsplads i rådhushaven vil der opstå en del mere trafik på den smalle vej med væsentlige trafikgener for beboere og trafikanter til følge på grund af manglende fremkommelighed.

  Det anbefales derfor at ændre til- og frakørselsforholdene til parkering i rådhushaven, så der etableres indkørsel til rådhushaven syd for Stationsvej 5 og udkørsel på E C Hammersvej og i øvrigt ensrette E C Hammersvej på strækningen mellem Løkkevej og rådhushaven. Udkørende trafikanter fra parkeringspladsen påbydes at dreje til højre på E C Hammersvej ved udsving (bilag 1). Herved vurderes det, at E C Hammersvej kan afvikle den ekstra trafik, som anlæg af parkeringspladsen vil medføre uden væsentlige gener.

  Med de ændrede adgangsforhold til parkeringspladsen i rådhushaven inklusiv både ny kørevej og fortov langs bygningen Stationsvej 5 giver den oprindelige tanke med en etapeopdelt etablering af parkeringspladsen ikke rigtig mening længere. Endvidere vil et samlet anlæg med de nye tilkørselsforhold anslået beløbe sig til kr. 350.000.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløb på kr. 164.100 til etablering af første etape af en parkeringsplads i den gamle rådhushave Stationsvej 5 er afsat i anlægsbudget 2014.

  Et samlet anlæg i den gamle rådhushave inklusive en anden etape med ny adgangsvej fra Stationsvej beløber sig overslagsmæssigt til kr. 350.000.

  Det anbefales at etablere hele anlægget af én omgang enten ved frigivelse af restbeløbet på kr. 185.900 fra kassen til udførelse i 2014 eller ved udskydelse af hele anlægget til fx budget 2015.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det anbefales, at iværksætte en høring af beboere på E C Hammersvej og Løkkevej forinden endelig beslutning om etablering af parkeringsplads i gammel rådhushave Stationsvej 5.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (Løsgænger)

  Hele projektet droppes og at der findes alternative løsninger.

  For stemte:

  1 Asger Larsen (Løsgænger)

  Imod stemte:

  6 (A,C,O,T,V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C)

  At forslaget oversendes til budgetforhandlingerne 2015.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A,O,T,V, Asger Larsen (Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A) og Ebbe Kyrø (T)

  Ad 1 godkendes.

  Ad 2

  At sagen genoptages når resultatet af høringen foreligger og når udvalget har besigtiget arealet.

  For stemte:

  4 (A, Birger Larsen (O), T, V)

  Imod stemte:

  2 (Asger Larsen (Løsgænger), Morten Dreyer (O)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Ad 1+ 2

  Godkendt.

  Protokol fra Asger Larsen (Løsgænger):

  Jeg stemmer imod da jeg ønsker projektet stoppes helt.

  Protokol fra Morten Dreyer (O):

  Parkering i Rådhushaven har været planlagt gennem mere end 20 år.

  Ved de sidste flere års budgetlægning fandt man ikke midlerne.

  Først i 2013 i budgettet for 2014 afsatte et flertal det budgetterede beløb. Det er beklageligt, at opgaven igen udsættes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Punktet udgår.

  Bilag

 • 6
  Vejbelysning besigtigelsestur
  Sagsid.: 14/88

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der iværksættes en besigtigelsestur af LED vejbelysning i Københavnsområdet den 7. oktober 2014

  2.

  at

  hele Kommunalbestyrelsen inviteres med

  SAGSFREMSTILLING:

  På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 12. august 2014 orienterede forvaltningen om planer for en besigtigelsestur af LED vejbelysning udenfor Dragør Kommune forventeligt efter udvalgsmødet den 2. september 2014, hvor intentionen har været at invitere hele Kommunalbestyrelsen med på turen.

  Formålet er at se på mulige armaturer og belysninger, som kan indgå i det forestående udbud.

  På grund af fortsat sen solnedgang primo september foreslår forvaltningen i stedet for, at der laves en besigtigelsestur efter udvalgsmødet den 7. oktober 2014. Turen vil kunne påbegyndes kl. 19.00 og vil vare forventeligt 2-2,5 time. Program vil blive udsendt inden turen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Godkendt.

 • 7
  St. Magleby skole - Frigivelse af bevilling til udvidelse af tandklinik
  Sagsid.: 12/848

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en bevilling på kr. 500.000 til udvidelse af tandklinik på St. Magleby skole og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 afsat 500.000,- kr. til udvidelse af tandklinikken på St. Magleby skole.

  I forbindelse med nedlæggelse af Skolen ved Vierdiget nedlægges også tandklinikken på skolen og hovedparten af børnene flyttes til St. Magleby skole.

  St. Magleby skoles tandklinik har ikke kapacitet til det øgede antal børn. Derfor skal klinikken udvides med en tandlægestol.

  Det er muligt at etablere en ny tandlægestol i tilknytning til eksisterende tandklinik ved at inddrage en del af balkonen i gymnastiksalen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 afsat 500.000,- kr. til udvidelse af tandklinikken på St. Magleby skole.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014

  Økonomiudvalget den 11. september 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Godkendt.

 • 8
  Affaldsplan 2015
  Sagsid.: 14/2175

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til affaldsplan med afsæt i den nationale ressourceplan. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal udarbejde en 6-årig affaldsplan, jf. § 13 i affaldsbekendtgørelsen. Planen afløser den nuværende plan for perioden 2010-2013. Affaldsplanen skal indeholde en kortlægningsdel, som fastlægger status for de kommunale ordninger, samt en planlægningsdel, som fastlægger målsætningerne og initiativer i den kommende planperiode.

  Regeringen har i oktober 2013 udarbejdet en national ressourceplan –Danmark uden affald- som fastsætter de nationale mål for affaldshåndteringen, og den skal danne grundlag for de kommunale affaldsplaner.

  Den kommunale affaldsplan må ikke stride mod den nationale plan. Målsætningen i den nationale plan er genanvendelse af 50% af udvalgte fraktioner fra husholdningerne. De udvalgte fraktioner er bioaffald, papir, glas, pap, plast, metal, træ, dagrenovation og storskrald.

  Dragør Kommune indsamlede i 2013 30% af de udvalgte fraktioner til genanvendelse. Dragør Kommune skal indsamle yderligere 1.300 ton til genanvendelse for at leve op til målsætningen. Oversigt over affaldsmængder fremgår af vedlagte bilag.

  Ud fra en analyse af sammensætningen af dagrenovationen i Dragør Kommune, skal der etableres en særskilt indsamlingsordning for bioaffald for at leve op til regeringens målsætninger. Analysen fremgår af bilag 2.

  Et centralt sorteringsanlæg for at sortere det genanvendelige affald fra dagrenovationen og dermed spare omkostningerne til en ekstra beholder, er lovgivningsmæssigt og teknisk ikke fuldt udviklet til at opfylde kravet om genanvendelse af husholdningsaffaldet.

  Det videre kommuneplanarbejde:

  Den endelige kortlægning og planlægningsdel skal udarbejdes i henhold til kravene i affaldsbekendtgørelsen. Der skal indarbejdes forslag til initiativer der sikrer opfyldelse af kravene om 50% genanvendelse af de målsatte fraktioner.

  Affaldsplanen skal indeholde initiativer i planperioden, som vil omfatte:

  • kildesortering af bioaffald,

  • mulighed for sortering af tørre fraktioner i samarbejde med ARC,

  • information og vejledning til servicesektoren om øget kildesortering, som skal øge andelen af affald til genanvendelse, jf. §12 i affaldsbekendtgørelsen.

  Forslag til affaldsplan forventes behandlet på kommunalbestyrelses møde i oktober/november 2014, hvorefter affaldsplanen skal i offentlig høring i en periode på 8 uger før endelig godkendelse primo 2015 i Kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Affaldsplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Godkendt.  

  Bilag

 • 9
  2. kvartals budgetopfølgning på BEPU’s område
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget i forbindelse med 2. kvartals budgetopfølgning 2014 undlader at foretage ændringer i det gældende budget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2014 er BEPU’s område gennemgået og det forventes, at der ikke er behov for ændringer i budgettet på BEPU’s område.

  Af bilag 1 fremgår forbruget i 2. kvartal 2014 og forbrugsprocenten.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Opfølgning vejsyn 2014
  Sagsid.: 14/869

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget afholdt Vejsyn 2014 den 12. august 2014. Det endelige program med rute og bemærkninger til opfølgning fremgår af vedlagte bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Dragør Kommunes Erhvervspolitik
  Sagsid.: 13/2224

  SAGSFREMSTILLING:

  På By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014, blev det oplyst at Dragør Erhverv og Dragør Kommune ville udarbejde forslag til en erhvervspolitik og afholde et politikerværksted i september 2014.

  Parterne har i juni 2014 aftalt opstart til september 2014, hvor der bl.a. vil blive udarbejdet en revideret tidsplan, idet det ikke var muligt at opstarte processen tidligere og fordi opfattelsen har været, at tidsplanen har været for presset.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

 • 12
  Meddelelse - Dragør Vandværk - Fund af pesticider
  Sagsid.: 13/2046

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014 blev udvalget orienteret om at HOFOR havde fundet rester af pesticidnedbrydningsprodukter på Dragør Vandværk og i boringer tilknyttet vandværket.

  Udvalget udbad sig en kort skriftlig redegørelse fra HOFOR (bilag 1).

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Taget til efterretning. Udvalget orienteres løbende.

  Bilag

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Orientering fra Jørgen Jensen:

  Bytræet på Neels Torv har desværre ikke en naturlig kronvækst, det bliver udskiftet med et nyt træ på garantien fra leverandøren.

  Spørgsmål fra Ebbe Kyrø (T):

  Hvordan går det med oprydning og skiltning på havnen ved parkeringspladsen ved lystbådehavnen, det er uindbydende.

  Allan Holst (A) oplyste at der arbejdes på området, hallen fjernes og ny skiltning kommer efterfølgende.

  Der vil blive orienteret om projektet på området på næste BEPU møde.