Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 04. november 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt med bemærkninger.
Birgitte Brix Bendtsen (C) ønskede meddelelsespunkt - Afstribning på Stejleparkeringen hævet til et beslutningspunkt. Punktet blev hævet.
 • 1
  Supplerende trafikanalyse - sikker skolevej
  Sagsid.: 14/2885

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at supplerende skolevejsanalyse for anslået kr. 60.000 iværksættes.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 7. oktober 2014, at forvaltningen skal fremkomme med forslag til en ny trafikanalyse til at vurdere, hvilke trafiksikkerhedsmæssige tiltag, der bør iværksættes for skolebørnene.

  Forvaltningen kan foreslå en analyse indeholdende nedenstående elementer, idet der tages udgangspunkt i de to tidligere analyser, de nye skoledistrikter og de tiltag, der er udført siden 2008, hvor første analyse blev foretaget:

  · Kortlægning af forskel i nye skoledistrikter og hvilke ændringer det medfører i skoleruter

  · Kortlægning af ruter til de enkelte skoler og videre til SFO ud fra det tilhørende skoledistrikt

  · Analyse af om de ændrede skoledistrikter medfører nye krydsningspunkter i forhold til tidligere analyser som kan virke usikre

  · Vurdering af trafiksikkerhed ved skolevejens krydsning af veje, med særligt fokus på trafikveje

  · Kortlægning af om der er steder, hvor der mangler en stiforbindelse mellem to stier, som ikke løber ad boligveje

  · Input fra skolernes færdselskontaktlærere

  · Besigtigelse af de tidligere udpegede lokaliteter, og vurdering om tiltagene er tilstrækkelige eller, om der kan ske yderligere tiltag

  · Besigtigelse af nye udpegede lokaliteter og vurdering af løsningsforslag – kan evt. ske sammen med skolernes færdselskontaktlærer

  · For nye projekter foretages en overordnet vurdering af det økonomiske prisniveau

  · Uheldsudtræk, hvor der særligt fokuseres på uheld med børn, der går eller cykler.

  Analysen rapporteres i et kortfattet teknisk notat illustreret med fotos og bilagskort, der viser skoleruter i forhold til skoledistrikter og steder, hvor forholdene kan forbedres.

  Analysen kan anslået foretages for kr. 60.000.

  Hvis analysen skal være lidt større, kan overvejes følgende som tillægsydelse:

  Der kan foretages en større internetanalyse blandt alle skolebørn for at kortlægge hvilke veje og kryds, børnene finder utrygge. Prisen for tillægsanalysen udgør ca. 40-50.000 kr. En miniudgave af denne analyse kunne være at kortlægge skolebørnenes bopæl for at få fastlagt det potentielle krydsningsbehov – kan bruges til en prioritering mellem, hvor der skal gennemføres tiltag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Rådgivningsydelsen på anslået kr. 60.000 kan afholdes indenfor forvaltningens driftsbudget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Godkendt.

 • 2
  Landzonetilladelse til et hestelæskur
  Sagsid.: 14/3073

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til et hestelæskur som ansøgt, på betingelse af at skuret gives en mørk, afdæmpet farve, efter forvaltningens nærmere godkendelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et hestelæskur på landbrugsejendommen Bachersmindevej 4 (bilag 1).

  Hestelæskuret har en størrelse på 52 m2, og planlægges at huse 4 heste. Hestelæskuret opføres i en hestefold, og placeres i tilknytning til de øvrige bygninger på ejendommen, jf. ansøgningens kortbilag.

  Vurdering

  Hestelæskuret, der indgår i en fritidsmæssig anvendelse på ejendommen, kan opføres uden at anfægte nabohensyn eller andre relevante hensyn, og der ses intet til hinder for at meddele landzonetilladelse til skuret, i henhold til planlovens § 35, stk. 6.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Udvidelse af campingpladsens aktiviteter
  Sagsid.: 14/2893

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  ansøgers ønske om erhvervelse af naboarealet, til rekreative formål tilknyttet campingpladsen, afslås, med henvisning til den gældende forpagtningsaftale, og

  2.

  at

  forvaltningen bemyndiges til at indlede forhandlinger om en lejekontrakt med ansøger, for et areal, til brug for opmagasinering af campingvogne, som angivet på detailkortet, bilag 3.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en forespørgsel om mulighederne for at udvide aktiviteter i tilknytning til Copenhagen Camping (bilag 1).

  Konkret ønskes det kommunalt ejede naboareal inddraget og udlagt til rekreative formål, for campingpladsens gæster, der eventuelt kan tilbydes:

  Boldspil, drageflyvning, kondisti og motionsbane. Desuden ønskes der mulighed for at opmagasinere campingvogne, på et ca. 1500 – 2000 m2 stort areal.

  Eksisterende forhold

  Det pågældende naboareal, benævnt nr. 4 på oversigtskortet, bilag 2, har en størrelse på ca. 42.000 m2 (4,2 ha) og er pr. 1. oktober 2014 udlejet (bortforpagtet) til firmaet ”Amager Rullegræs”., jf. Økonomiudvalgets bemyndigelse den 21. august 2014.

  Det daværende Økonomi- og Planudvalg besluttede den 8.2.2007, at arealet ikke kunne inddrages som en udvidelse af campingpladsen med deciderede nye campingenheder, blandt andet på baggrund af en indsigelse fra Genbrugspladsen / Amagerforbænding.

  Lokalplan 47, for campingpladsen, åbner mulighed for opmagasinering på campingpladsens nuværende område, og lokalplan 55, for genbrugspladsen, udlægger et delområde, benævnt nr. 2 på oversigtskortet, som kommunal oplagsplads. Området er aldrig taget i brug som sådan, og kommunes Vej- og Gartnerafdeling har ingen planer om at udnytte oplagspladsen.

  En mindre del af lokalplanens arealudlæg indgår aktuelt i forpagtningsaftalen med ”Amager Rullegræs”, som det fremgår af oversigtskortet, (bilag 2).

  Vurdering af de rekreative aktiviteter

  Naboarealet benævnt nr. 4 har hidtil været anvendt / bortforpagtet til landbrugsmæssige formål, og der er i henhold til kommuneplanen mulighed for at anvende området til offentlige formål: Genbrugsplads, oplagsplads, komposteringsanlæg, mv.

  Som nævnt er området aktuelt forpagtet og området, som ansøger ønsker at erhverve, forekommer uforholdsmæssig stort til de beskrevne fritidsaktiviteter. Disse kan alternativt henvises til campingpladsen ”eget” naturområde, der har en størrelse på ca. 22.000 m2 (2,2 ha), og findes særdeles velegnet til formålet. Naturområdet er benævnt nr. 5 på oversigtskortet, bilag 2. Der er fra naturområdet direkte adgang til stisystemet ved Søvangsbugten.

  Vurdering af opmagasineringen af campingvogne

  Det skal foreslås at ca. ½ af det udlagte areal til kommunal oplagsplads tilbydes ansøger som et lejemål til opmagasinering af campingvogne (se detailkort, bilag 3).

  Arealet har en størrelse på ca. 1800 m2, og har alene adgang via de 4 omkringliggende arealer. Der er således ikke selvstændig vejadgang.

  Det foreslås, at ansøger selv forestår arealets planering, befæstelse og indhegning samt etablering af vejadgang fra campingpladsens område (se detailkort, bilag 3). Nærmere lejevilkår fastsættes i lejekontrakten.

  Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at ansøger har ønsket at erhverve berørte arealer, men ansøger har efterfølgende, i mail af 19.10.2014, tilkendegivet en foreløbig interesse i eventuelt at leje arealet.

  Udlejningen skal i givet fald ske på markedsvilkår, og da Økonomiudvalget varetager forvaltningen af lejeforhold, forelægges sagen Økonomiudvalget, til principiel behandling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, bortset fra en mulig lejeindtægt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Ad. 1

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Ændring af byggesagsgebyr, genbehandling
  Sagsid.: 14/2838

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til et af følgende principper for opkrævning af byggesagsgebyr:

  A.

  at

  byggesagsbehandling i Dragør Kommune gøres gebyrfri med virkning fra den 1. januar 2015.

  Eller

  B.

  at

  der indføres byggesagsgebyr efter medgået tid med virkning fra den 1. januar 2015, og i givet fald at forhåndsdialog holdes gebyrfri og at gebyr kun faktureres ved afslutning af byggesagen (udstedelse af byggetilladelse).

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag blev behandlet på møde den 7.10.2014 i By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU). Her blev følgende besluttet:

  ”Udvalget besluttede at, sagen genbehandles på næste møde, idet udvalget ønsker supplerende oplysninger om forventet antal byggesager sager opdelt på privat boligbyggeri og erhvervsbyggeri, vurdering af forventet byggesagsgebyr ved forskellige typer af byggesager i forhold til gebyret i dag, oplysninger om der er moms på det fremtidige gebyr.”

  De ønskede supplerende oplysninger fremgår af Notat af 27.10.2014 (vedlagt som Bilag 4).

  Sagsfremstilling til den første behandling i BEPU den 7.10.2014:

  Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne fremover skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug.

  Det er et krav, at kommunerne dokumenterer deres direkte og indirekte omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen, og at de samlede gebyrindtægter ikke overstiger de samlede omkostninger. Kommunen kan imidlertid også vælge at undlade at opkræve gebyr for byggesagsbehandling.

  Lovændringen og de tilhørende bestemmelser i bygningsreglementet træder i kraft 1. januar 2015.

  Timepris

  Kommunen skal opkræve samme timepris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter tidsforbrug. Der må ikke opkræves ”grundgebyr” eller ”opstartsgebyr”.

  I dag opkræver kommunen gebyr efter henholdsvis fast gebyr og efter antal kvadratmeter for 5 forskellige bygningskategorier.

  De nugældende gebyrer er angivet i takstbladet bilag 1.

  I henhold til Energistyrelsens vejledning om opkrævning og fastsættelse af byggesagsgebyr, kan kommunen kun tage gebyr for behandlingen af byggesager efter byggeloven.

  Medgået tid til sagsbehandling efter planloven, fx kontrol af projekters overholdelse af lokalplaners bestemmelser, kan således ikke faktureres.

  Det vurderes således, at behandlingen af byggesager efter byggeloven alene omfatter mellem 20 og 40 % af den samlede ”bruttotid” pr. medarbejder.

  Det er som nævnt et væsentligt princip, at gebyrindtægterne ikke må overstige de omkostninger, kommunen har i forbindelse med behandling af byggesagerne. Derfor skal kommunen kunne dokumentere, hvilke udgifter og indtægter der er på byggesagsområdet. Der skal desuden udarbejdes en lovpligtig instruks, der beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres, og hvordan kommunen opgør og dokumenterer at indtægterne ikke overstiger omkostningerne. Eksempel på udregning af maksimal timepris er vist i bilag 2.

  Det er endnu ikke endeligt afgjort hvilke dele af sagsbehandlingen, der kan kræves gebyr for. Men det er en entydig forudsætning, at tidsforbruget registreres detaljeret på de enkelte sager. Det registrerede tidsforbrug ganges med en beregnet timepris, som skal opdateres løbende og skal dokumenteres af regnskabsudtræk.

  En ansøger vil kunne modtage 3 regninger, én for forhåndsdialogen, én for tilladelsen (eller afslaget) og én for afslutning af byggesagen efter endt byggeri. Opkrævning af gebyrer sker i dag kun, når tilladelsen er givet. Den fremtidige administration bliver mere kompliceret, da der kontinuerligt skal laves timeregnskaber og fakturering, samt dokumentation på at timeprisen ikke er for høj.

  Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandling. Udvalgte sagstyper, dele af sagsbehandlingen eller hele sagsbehandlingen kan være skattefinansieret. Flere kommuner har besluttet at indføre gebyrfri byggesagsbehandling, som konsekvens af den nye lovgivning.

  Vurdering

  Administrationen af ordningen bliver betydeligt mere ressourcekrævende end den nuværende. Hertil kommer et forventet større antal borgerhenvendelser vedr. gebyrstørrelsen. Ansøgningens kvalitet er afgørende for, hvor lang tid sagsbehandlingen tager, og dermed hvor stort et gebyr der opkræves. Dette vil gå ud over den uprofessionelle bygherre, som kun bygger denne ene gang. Opkrævning af gebyr for forhåndsdialog kan medføre, at ansøger fravælger denne med mulighed for dårligere ansøgninger til følge.

  10 kommuner har ”prøvekørt” ordningen, og de konkluderer, at gebyret for små byggesager som parcelhuse bliver dyrere, mens gebyret for større sager som erhvervsbyggeri bliver billigere i den nye ordning. I Dragør Kommune har erhvervsbyggerierne hidtil stået for ca. 60 % af den årlige gebyrindtægt. Samlet set viser erfaringerne, at kommunernes gebyrindtægter reduceres mellem 1/3 og halvdelen, ved det samme antal sager i den nye ordning sammenlignet med den nuværende.

  Hvis den nye ordning med gebyr efter tidsforbrug indføres, forventes det med de nuværende personaleressourcer at betyde en reduktion af servicen overfor borgerne som blandt andet vil gå ud over den indledende rådgivning af borgerne. Den indledende rådgivning er erfaringsmæssigt påskønnet og er hensigtsmæssig, blandt andet ved at forberede en hurtig sagsbehandling og stoppe urealistiske projekter inden de forelægges udvalget.

  Det er på denne baggrund forvaltningens vurdering, at den nye ordning for byggesagsgebyrer vil forøge gebyromkostningerne i småhus-sagerne, forøge tidsforbruget på administration, åbne for klager over gebyrstørrelsen, medføre længere sagsbehandlingstider og en risiko for en reduceret gebyrindtægt.

  Det er således forvaltningens vurdering at der er tale om en væsentlig forringelse af serviceniveau, arbejdsgange og sagsbehandlingstider, samt at der vil opstå en skævvridning af størrelsen på gebyrer i forhold til projekternes størrelse, ved indførelse af timebaseret byggesagsgebyr.

  En total skattefinansiering af byggesagsbehandlingen vil derimod kunne ses som en serviceforbedring og bruges i kommunens branding som bosætnings- og erhvervskommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommunes gebyrindtægter på byggesagsbehandling har de seneste år været budgetteret til ca. 380.000 kr.

  Ved forslag A (gebyrfri byggesagsbehandling) skal indtægten fra byggesagsgebyrer i budget 2015 og frem fjernes.

  Hvis der indføres timebaseret byggesagsgebyr (forslag B) vil det have følgende konsekvenser:

  1.

  Der må forventes en mindre indtægt på ca. 200.000 kr. (ca. 50 %) i 2015, da der det første år må forventes en forsinket indbetaling af gebyrer, idet de først betales ved afslutning af byggesagen, hvor vi i dag opkræver gebyret ved udstedelse af byggetilladelsen. De efterfølgende år kan der fortsat budgetteres med ca. 380.000 kr.

  2.

  Der skal udarbejdes en lovpligtig instruks, der beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres, og hvordan kommunen opgør og dokumenterer at indtægterne ikke overstiger omkostningerne.

  3.

  Kommunalbestyrelsen skal efterfølgende beslutte den endelige timepris for byggesagbehandling. Forventningen til en timepris kunne være ca. 650 kr./time, hvilket svarer til niveauet i hovedstadsområdet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Ad. A

  For stemte:

  3 Asger Larsen (løsgænger) + C + V

  Imod stemte:

  4 (A + O + T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. B

  For stemte:

  4 (A + O + T)

  Imod stemte:

  3 Asger Larsen (løsgænger) + C + V

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Asger Larsen (løsgænger) hævede herefter punktet til KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Ad. A

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Faldet

  Ad. B

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB.

  Sagen er hævet til kommunalbestyrelsen i en tidligere behandling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Ad A:

  For stemte:

  6 (C+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  9 (A+L+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad B:

  For stemte:

  9 (A+L+O+T)

  Imod stemte:

  6 (C+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 5
  Mødeplan 2015
  Sagsid.: 14/3167

  ANBEFALING:

  Borgmestersekretariatet, HR og udvikling anbefaler, at mødeplanen for 2015 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2015.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder som afholdes på torsdage.

  Det lukkede møde afholdes umiddelbart inden det åbne møde, såfremt der er sager, som skal behandles for lukkede døre. Det åbne møde begynder kl. 19.00.

  Enkelte møder er flyttet pga. arrangementer eller helligdage.

  Mødet den 27. januar er en tirsdag og mødet den 27. maj er en onsdag.

  Mødet den 8. oktober vil kun indeholde budgettets 2. behandling.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 9. juni er en tirsdag.

  Mødet den 1. oktober vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Dog ligger der et møde tirsdag den 29. september.

  Datoer for dialogmøderne fastlægges i forbindelse med et af de første SSU møder i året.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Der er indlagt et dialogmøde den 5. maj og et Vejsyn den 1. september.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

  Der er indlagt et dialogmøde den 8. april.

  Seminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 19. juni og 28. august 2015.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 12. og fredag den 13. marts 2015.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 8. og fredag den 9. januar 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Anbefales over for BFKU/SSU/ØU/KB for så vidt angår BEPU’s egne møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Anbefales over for ØU/KB for så vidt angår BFKU´s egne møder.

  Herudover aftaltes det at lægge et yderligere dialogmøde ind den 6. maj 2015 i forbindelse med BFKU mødet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Anbefales over for KB, med tilføjelse af at der ønskes et ekstraordinært ØU møde omkring 25. juni, med opfølgning på Økonomiaftalen, samt et opfølgningsseminar for KB i første kvartal.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Et enigt udvalg godkendte mødeplanen for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Der fastsattes følgende datoer til dialogmøder, som afholdes fra kl. 17.00 i forbindelse med udvalgets ordinære møder:

  7. maj – Enggården

  4. juni – Sundhed og Omsorg, herunder Tandplejen

  13. august - Ældrerådet

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 6
  Forslag fra O
  Sagsid.: 14/3152

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af 16. oktober 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden:

  ”Opsætning af 4 mindre orienteringsskilte på Havnen på fornuftige steder. Format A3.

  Skiltene skal på overskuelig måde redegøre for placering af attraktioner og serviceanlæg på Havnen overfor egne borgere og for turister.

  Eventuelt kan de udføres i en stil, som Harry Kaa tidligere gjorde synonymt med Dragør.

  Finansiering sker indenfor Havnens budget.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Sagen blev drøftet, udvalget ønsker at forvaltningen kommer oplæg efter dialog med turistrådet og havnens brugerbestyrelse.

 • 7
  Forslag fra O
  Sagsid.: 14/3153

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af 17. oktober 2014, anmodet om at følgene forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”På næste møde vil jeg bede om en orientering om drøftelserne i forbindelse med sammenlægningerne af beredskaberne.

  Hvilke muligheder ser forvaltningen.

  Hvilke parter har man drøftelser med.

  Hvilke regler er der kommet for projektet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Udvalget forventer en status til næste BEPU.

 • 8
  Meddelelse - Status Jul i Dragør
  Sagsid.: 14/268

  SAGSFREMSTILLING:

  Planlægningen følger den overordnede tidsplan. Derudover kan følgende nævnes:

  Organisering

  • Der er nedsat en intern arbejdsgruppe i kommunen, der skal sikre kommunens leverancer til projektet. Arbejdsgruppen består af medarbejdere fra P&T, Vej og Gartner, Havnefogeden og Beredskabet.

  Julemarkedet

  • Museum Amager har trukket sig fra julemarkedet for at fokusere på deres andre aktiviteter. Boden er derfor udlejet til anden side.Det vil være markedskoordinatorne, der står for indkøb og oppyntning af julemarkedet.
  • Planlægningen af de øvrige aktiviteter fortsætter.

  Markedsføring

  • Juleapp’en er under konstruktion og følger tidsplanen.
  • På Visit Dragørs hjemmeside vil der være en særlig platform om Jul i Dragør. Denne er under konstruktion.
  • Der er blevet udarbejdet et logo for Jul i Dragør, der også kan bruges i fremtiden.

  Logistik

  • Der er indgået aftale med et busselskab om indsættelse af to shuttlebusser den 6./7. december, 13./14 .december og 20./21. december. Aftalen kan opsiges efter den 6./7. december, hvis Forvaltningen vurderer, at shuttlebusserne ikke benyttes.

  Økonomi

  • Det overordnede budget forventes at blive overholdt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  Børne-, Fritid- og kulturudvalget den 5. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Taget til efterretning.

 • 9
  Meddelelse - Afstribning på Stejleparkeringen
  Sagsid.: 14/2886

  SAGSFREMSTILLING:

  På Stejleparkeringen kan der opstribes ca. 75 parkeringspladser. Opstribningen udføres forventeligt i foråret 2015.

  Opstribningen sikrer, at der parkeres i båsene og at parkering optimeres.

  Afstribningen koster i størrelsesordenen 15.000 kr. og kan prioriteres inden for budgettet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne afholdes indenfor forvaltningens driftsbudget 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Punktet blev hævet til beslutningspunkt.

  Udvalgt ønsker at beboerforeningen for Dragør Gamle By, høres inden beslutning.

 • 10
  Meddelelse - Valg af leverandør til bekæmpelse af rotter i Tårnby og Dragør kommuner (lukket)
  Sagsid.: 14/1740
 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Ebbe Kyrø (T):

  Støbejernsskiltene er renoveret, de grønne skilte mangler, der er mange man næsten ikke kan læse.

  Er der taget kontakt til Georg Stage? Forvaltningen oplyser at der endnu ikke er taget kontakt.