Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 02. december 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Liste T stillede forslag om at pkt. 14 bliver en åben sag. For stemte 1 (T) Imod stemte 6 (A, C, O, V, AL) Faldet Dagsorden godkendt. For
 • 1
  3. Budgetopfølgning 2014, BEPU
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 1.400.000 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BEPU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BEPU’s område i 2014 samlet set vil have et mindreforbrug på 1.400.000 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 1

  Renovation

  Der foretages ikke justeringer på denne sektor

  Sektor 2

  Teknik og Miljø

  Budgettet har været skønnet for højt

  -1.400.000

  Sektor 9

  Erhverv og Turisme

  Der foretages ikke justeringer på denne sektor

  Afvigelse i alt

  -1.400.000

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -1.400.000 kr. Det vil sige, at kassen forhøjes med 1.400.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhverv og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Anlægsoverførsel fra 2014 til 2015
  Sagsid.: 14/3565

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på22.244.638 kr. fra 2014 til 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgettet for 2014, hvor resultatet viser et samlet mindreforbrug på 22.244.638 kr.

  Det kan oplyses, at anlægsbevillingerne ikke er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering.

  Det drejer det sig om 22.244.638 kr. til projekter, der fortsætter i 2015, hvorfor der for dette beløbs vedkommende gives en bevilling i 2014 på

  -22.244.638 kr.. Dvs. beløbet tilgår kassen i 2014, men tages op af kassen igen i anlægsbudgettet for 2015.

  Oversigt fremgår af bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en negativ bevilling på 22.236.502 kr. til kassebeholdningen i 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den. 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra Asger Larsen (løsgænger):

  Det foreslås at de 12 mio. kr., der ikke er gjort rede for, ikke overføres men tilføres kassen og behandles i 2015.

  For stemte:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  4 (L+T)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 - BEPU
  Sagsid.: 14/3562

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der samlet set overføres et underskud på 13.474 kr. til 2015 på BEPU’s område, i hht. decentraliseringsreglerne om automatiske overførelser, som finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr. samt den i 2015 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2014 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2014.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2015 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2014. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgjorte over-/underskud vedrørende de decentrale regnskaber for Vedligeholdelse af Ejendomme, Redningsberedskab, Havnen, Vejbelysning og Vej- og Gartnerafdelingen ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på BEPU’s område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Redningsberedskabet, Havnen, Vej- og Gartner, Vedligeholdelse af Ejendomme og Vejbelysning mv. er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat en overførselspulje på 5.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet overføres et underskud på 13.474 kr. i 2014 på BEPU’s område, som er finansieret af den i 2014 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den. 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Ny takst for lovpligtigt skorstensfejerarbejde i Dragør Kommune.
  Sagsid.: 14/3573

  ANBEFALING:

  Forvaltning anbefaler, at taksten for lovpligtigt skorstensfejerarbejde 2015 reduceres med 0,5 %.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemført udbud af det lovpligtige skorstensfejerarbejde og der er modtaget et tilbud. I tilbuddet er priserne reduceret med 0,5 % i forhold til KLs vejledende priser for lovpligtigt skorstensfejerarbejde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser for Dragør Kommune da området er takstfinansieret.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Vedtagelse af lokalplan 73, for 8 nye boliger i Søvang
  Sagsid.: 14/224

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1, til Kommuneplanrevision 2013, vedtages endeligt i henhold til planlovens § 27 og bekendtgøres offentligt i henhold til planlovens § 30.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. september 2014 forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1, til Kommuneplanrevision 2013, for en ny rækkehusbebyggelse, i det tidligere lokalcenter i Søvang.

  Kommuneplantillæg 1 havde forinden været i en forudgående offentlig høring i perioden 1. juli til 18. juli 2014, blandt andet med det formål at indhente kommentar fra de omboende, til den påtænkte bebyggelse.

  Lokalplanforslaget beskriver en ny rækkehusbebyggelse, der rummer 8 boliger i 1½ etage, med en samlet bebyggelsesprocent på 40.

  Forslaget var fremlagt til offentlig debat i i perioden 23. september til 18. november 2014, i henhold til planlovens § 24, og forvaltningen har ikke modtaget yderligere kommentar til den påtænkte bebyggelse.

  Der ses herefter intet til hinder for at kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt, uden ændringer udover redaktionelle tilretninger, i henhold til planlovens § 27.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Ansøgning om frastykning af hal, Rytterager 1
  Sagsid.: 13/2426

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1. at der meddeles dispensation fra lokalplan 38, pkt. 4.1, i henhold til planlovens § 20 stk. 2,

  2. at ridehallens placering i forhold til fremtidige skel godkendes, på grundlag af en helhedsvurdering, i henhold til BR 10 pkt. 2.3

  3. at der meddeles landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 stk. 6, til den ansøgte udstykning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med skrivelse af 18. november 2014 ansøges om tilladelse til at udstykke ejendommen matr.nr. 5av, Rytterager 1, i 2 selvstændige ejendomme, der rummer henholdsvis den eksisterende bolig og den eksisterende ridehal (bilag 1)

  Ridehallen ansøges udstykket som en såkaldt ”sokkeludstykning”, hvor placeringen af det fremtidige skel, er identisk med bygningens (sokkelens) afgrænsning (bilag 2). Det pointeres, at det stadig ønskes at bevare ejendommen som en fritidsmæssig facilitet (rideskole), tilknyttet en bolig.

  Ansøgningens formål

  Det oplyses i ansøgningen, at den formelle udstykning i 2 ejendomme, til henholdsvis en bolig og en ridehal, har til formål at muliggøre en hensigtsmæssig finansiering af ejendommen, og dermed skabe grundlag for en fremtidig renovering af ridehallen, eventuelt nedrivning og en efterfølgende genopførelse af en hal.

  Plan- og bygningsforhold

  Ejendommen, matr.nr. 5av er omfattet af Lokalplan 38, der havde til formål at muliggøre opførelsen af en bolig i tilknytning til ridehallen. Boligen har status som en drifts-/forvalterbolig. I henhold til lokalplanens pkt. 4.1, kan alene regnvandsbassinet i lokalplanens delområde II udskilles, og den ønskede opdeling vil derfor kræve dispensation i henhold til planlovens § 19, samt landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35.

  Ridehallens sokkeludstykning kan ikke opfylde bygningsreglementets krav til skelafstande, og en godkendelse af de fremtidige skel skal derfor baseres på en såkaldt helhedsvurdering, i henhold til Bygningsreglement 2010, pkt. 2.3. Ved en helhedsvurdering forstås her kommunalbestyrelsens konkrete vurdering af, om det kan godtgøres, at bebyggelsen vil fungere og fremtræde hensigtsmæssig, uagtet at de generelle bestemmelser om skelafstand fraviges.

  Vurdering

  Det er Plan og Tekniks vurdering, at såfremt lokalplanens oprindelige formål ikke anfægtes, og at bolig og fritidsanvendelse stadig fastholdes, som angivet i Lokalplan 38, udgør den ansøgte udstykning en formalitet, der ikke har betydning for ejendommenes samlede funktion og fremtræden.

  Ud fra en samlet vurdering, kan en dispensation fra lokalplanens pkt. 4.1, samt landzonetilladelse til den ønskede udstykning, styrke muligheden for at bevare ejendommens anvendelse, i overensstemmelse med Lokalplan 38.

  En sokkeludstykning af ridehallen ses ikke at få betydning for hallens funktionsduelighed eller fremtræden.

  Nabointeresser

  Dragør Kommune udgør den formelle nabo, og kommunens interesser ses i lighed med de øvrige omboendes, ikke at blive anfægtet af en formel udstykning af ejendommen, da den ikke får fysiske konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Skitseprojekt for en ny bolig, Poppelvej 136
  Sagsid.: 14/1306

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at det foreliggende skitseprojektet for en ny bolig på Poppelvel 136A godkendes,

  2. at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 4, § 5d vedrørende maksimal facadehøjde og § 5c vedrørende maksimalt etageantal.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om godkendelse af et skitseprojekt for 1 ny bolig på ejendommen matr.nr. 24h, Poppelvej 136 A (bilag 1).

  Der var tidligere fremsendt et skitseprojekt for 2 næsten identiske boliger, på Poppelvej 136A og B, lig den nu ansøgte. Dette skitseprojekt blev dog frafaldet, på grund af indsigelser fra naboer.

  Poppelvej 136 A gives et grundareal på 1199 m2, og et boligareal på 267 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 22.

  Boligen gives en partiel facadehøjde på 8 m mod Øresund, og opbygges med en indskudt etage, så bygningen partielt fremstår som en 2 etagers bolig, set fra Øresund.

  Planforhold

  Ejendommene er omfattet af byplanvedtægt 4 for Søvang, hvor bebyggelsesprocenten efter gældende praksis er fastsat til 30.

  Skitseprojektet forudsætter dispensation fra byplanvedtægtens § 5d, der bestemmer en maksimal facadehøjde på 3,7 m og § 5c, der bestemmer et maksimalt etageantal på 1½ etage.

  Høring

  Der er gennemført nabohøring, og bygherren har afholdt møde med de berørte naboer samt Grundejerforeningen Søvang. Forvaltningen har modtaget en underskrevet erklæring fra 4 naboer samt skrivelse fra Formanden for Grundejerforeningen Søvang (bilag 1). Ejerne af ejendommen Poppelvej 138 har ikke reageret på henvendelser.

  Grundejerforeningen ser gerne, at den store variation i bebyggelserne i Søvang bevares, men det bør ske i enighed med de nærmeste naboer, såfremt der skal dispenseres fra den gældende byplanvedtægt. Da denne enighed nu ses at foreligge kan Grundejerforeningen Søvang acceptere den beskrevne bolig, herunder dispensationerne fra byplanvedtægtens §§ 5c og 5d.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at boligen i kan indgå i den arkitektoniske variation, der er blevet så karakteristisk for bebyggelserne langs ”søfronten” i Søvang (se bilag 3).

  Der er gennem tiderne godkendt forskellige bebyggelser langs Søvej og Poppelvej, dels i form af større kviste og dels i form af partielle højere facadepartier, som samlet giver ”søfronten” dens karakteristiske fremtræden.

  Konklusion

  Forvaltningen vurderer at ”søfronten” i Søvang besidder et arkitektonisk særpræg, men også en robusthed, der gør den egnet til at rumme en bred vifte af meget forskellige bebyggelser.

  Det tillægges betydelig vægt, at såvel naboer som grundejerforening kan tiltræde den nye bolig, og da bygningshøjden på 8 m i princippet ikke adskiller sig fra de generelle bygningshøjder langs ”søfronten” i Søvang, ses der ikke afgørende hensyn der taler i mod en godkendelse af skitseprojektet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Tilladelse til en skovbørnehave, Bachersmindevej 4
  Sagsid.: 14/2976

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til Børnehuset Giraffen, til opstilling af en pavillon som ansøgt, men med en placering i direkte tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen, efter forvaltningens nærmere anvisninger, jf. planlovens § 35.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en skovbørnehave på landbrugsejendommen, matr. nr. 33c, Bachersmindevej 4.

  En skovbørnehave er et pasningstilbud til 3-6-årige børn, som i institutionstiden hovedsagelig opholder sig i naturen. I en skovbørnehave kombineres pasningsbehov med sundhedshensyn og en pædagogisk hensigt med at give småbørn adgang til naturoplevelser og en miljøbevidst opdragelse.

  Formålet med den ansøgte skovbørnehave er at skabe en base i naturen, hvor børn fra København kan få mulighed for at få en dagligdag, som byder på frisk luft og naturoplevelser.

  Det påregnes, at der på det pågældende areal vil blive placeret en flytbar pavillon, der ikke skal benyttes som et fast opholdsrum, men alene som et støttepunkt for skovbørnehaven. Pavillonen vil ”i første omgang” udgøre ca. 50 m2, hvor der vil være mulighed for at søge ly for vind og vejr, men som primært vil blive brugt til opbevaring af mad i køleskab samt opbevaring af tøj og personlige ejendele.

  Det er efterfølgende oplyst, at pavillonen skal indrettes med toilet og rindende vand.

  Skovbørnehaven normeret til 30 børn, som dagligt (mandag-fredag) vil blive afhentet på institutionen -Børnehuset Giraffen- beliggende Kirkegårdsvej 25B, København S, og med minibus kørt til Bachersmindevej 4, hvorfra de returneres kl. 1530.

  Skovbørnehaven vil udgøre et supplement til Børnehuset Giraffen, hvor der er for få børnehavepladser i forhold til behovet.

  Vurdering af de planmæssige forhold

  Kommunens landzone er i henhold til planloven i princippet forbeholdt jordbrugserhvervene, og funktioner der ikke har tilknytning hertil, er i princippet henvist til kommunens byzoneområder.

  Planlovens § 37 åbner dog mulighed for at der i nedlagte driftsbygninger kan indrettes en meget bred vifte af forskellige erhvervstyper, der som udgangspunkt skal kunne rummes i de eksisterende bygninger.

  Én skovbørnehave skal efter sit formål placeres ”i naturen”, det vil sige i landzone.

  Af landskabelige hensyn, for at undgå spredt bebyggelse i de åbne landområder, skal det tilstræbes at nye bygninger af enhver art, placeres i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse.

  Gældende vejledninger

  I Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration anbefales det, at der normalt bør meddeles landzonetilladelse til institutioner, der indrettes i eksisterende, tomme bygninger. Ved den konkrete vurdering bør der lægges vægt på om institutionen indrettes i en eksisterende bebyggelse.

  Naturklagenævnet har tidligere statueret, at visse former for institutioner, som fx naturskoler o. lign., kan indrettes i overflødiggjorte landbrugsbygninger, uden landzonetilladelse i ht. planlovens § 37.

  Dette indebærer, at ansøger uden landzonetilladelse kan indrette en skovbørnehave i en af de eksisterende og overflødiggjorte driftsbygninger på ejendommen.

  Konklusion

  Af landskabelige hensyn bør den ansøgte placering af skovbørnehaven (pavillonen), i ejendommen nordvestlige hjørne ikke imødekommes.

  Derimod ses der ingen planlægningsmæssige eller landskabelig hensyn, der taler imod at meddele landzonetilladelse til en placering af pavillonen, i direkte tilknytning til den eksisterende bebyggelse på ejendommen, såfremt den kan indpasses hensigtsmæssig, efter forvaltningens nærmere anvisninger.

  Skovbørnehaven kan tillige, som nævnt, uden landzonetilladelse indrettes i en af de eksisterende, men overflødiggjorte driftsbygninger på ejendommen.

  Begge indretninger forudsætter byggetilladelse.

  LOVE/REGLER:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Tilladelse til midlertidige pavilloner
  Sagsid.: 14/3574

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der meddeles en tidsbegrænset landzonetilladelse til de ansøgte 3 pavilloner på Center Kongelunden, med udløb den 1. juni 2015, i henhold til planlovens § 35 stk. 6. Tilladelsen offentliggøres med 4 ugers indsigelsesmulighed,
  2. at der meddeles en forlængelse af den tidsbegrænsede landzonetilladelse til pavilloner, til genhusning af børnehave mv., med udløb den 1. juni 2015, i henhold til planlovens § 35 stk. 6. Tilladelsen offentliggøres med 4 ugers indsigelsesmulighed,
  3. at der meddeles dispensation til pavillonerne fra skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17 og 65.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Udlændingestyrelsen (bilag 1), om midlertidig opstilling af 3 pavilloner på sammenlagt ca. 600 m2, placeret ved en parkeringsplads, på Center Kongelunden, Kalvebodvej 250, som angivet på situationsplan, bilag 2.

  De 2 af pavillonerne skal bruges til en midlertidig genhusning, frem til 1. juni 2015, på grund af skimmelsvamp i de eksisterende lokaler, og den 3. mindre pavillon, skal bruges til genhusning af et kontor.

  Der ansøges desuden om forlængelse af den tidsbegrænsede tilladelse til pavillonen til genhusning af børnehave, mv., som udvalget meddelte den 12. august 2014, med udløb den 1.1. 2015.

  Der ansøges om forlængelse til den 1. juni 2015 (se oversigtskort bilag 3).

  Baggrunden for den ansøgte forlængelse er at renoveringen af de oprindelige bygninger for skimmelsvamp, har vist sig mere omfattende og dermed tidskrævende, end først antaget.

  Det ansøgte kræver landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 samt dispensation fra skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

  Vurdering

  Da pavillonerne er midlertidige, og placeres inde i selve centret, ses de ikke at berøre nabohensyn eller andre planlægningsmæssige hensyn i øvrigt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Husbåde i Dragør havn
  Sagsid.: 14/2179

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med forslaget om at indplacere husbåde i den nordlige del af lystbådehavnen.

  Såfremt det besluttes at gå videre med forslaget, anbefaler administrationen endvidere,

  1. at Havnens Brugerstyrelse (BBH) høres om forslaget,
  2. at der ud fra foreliggende skitseforslag til indplacering af husbåde, udarbejdes et budgetoverslag for anlæg af bl.a. forsyning, uddybning og flydebro mv., samt forslag til aftalekonstruktion og oversigt over projektets samlede økonomi, med henblik på efterfølgende endelig stillingtagen til realisering af forslaget og iværksættelse af lokalplanlægning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med kommunalbestyrelsens indkaldelse af udviklingsforslag og projektidéer for Dragør Havn, fremkom Aqua Domus Aps v/ Johnny Øland med forslag til placering af husbåde og hotelskibe langs sydsiden af Sandtangen i lystbådehavnens nordlige bassin (Bilag 1).

  Ved behandling af forslaget i BEPU den 1.4.2014 blev det besluttet at der skal arbejdes videre med etablering af såvel husbåde som hotelskibe langs den sydlige del af Sandtangen.

  Forvaltningen anmodedes om – i dialog med forslagsstiller – at fremkomme med konkret placeringsforslag, herunder indplacering af tilhørende serviceanlæg (grejskure, forsyningsanlæg, parkering mv.) til udvalgets nærmere behandling.

  BEPU besluttede desuden, at placering af husbåde og hotelskibe i Dragør Havn i givet fald forudsætter udarbejdelse af lokalplan.

  Der har efterfølgende været afholdt dialogmøde med forslagsstiller, hvor forskellige forhold omkring indplacering af husbåde blev drøftet og delvist afklaret, jævnfør vedlagte referat fra møde den 22.8.2014 (Bilag 2)

  For så vidt angår serviceanlæg i tilknytning til husbåde, så blev det på mødet oplyst,

  • at ledningsfremføring fra brofæste kan ske på/ved flydebroerne,
  • at ønsket om at friholde kyst og kajkanter for service-anlæg kan imødekommes ved bl.a. at etablere grejskure og cykelparkering på flydebroerne,
  • at parkering for husbådsejere forventes at ske på havnens p-plads, fx som en del af en lejeaftale.

  På mødet blev desuden drøftet takstforhold og forskellige modeller for finansiering af ”byggemodningen”, herunder oprensning og uddybning af havnebassinet og fremføring af forsyningsinstallationer.

  Forslagsstiller ville i den forbindelse efterfølgende følge op med supplerende oplysninger om bl.a. erfaringer fra andre havne.

  Forslagsstiller har dog ikke fulgt op med sådanne oplysninger.

  Planforudsætninger og tidligere husbådssager

  Spørgsmålet om husbåde i Dragør Havn er beskrevet i afsnittet om ”Havnen” i Kommuneplan 2009, hvor følgende anføres:

  ”Af hensyn til de primære havneformål ønsker kommunen ikke at give havneplads til fastliggende husbåde eller beboelsesskibe”.

  Kommuneplanen anfører videre:

  ”… Indpasning af miljøfølsomme funktioner må ikke betyde begrænsninger i områdets anvendelse til havnerelaterede formål og maritime funktioner”.

  Der tænkes på fx støjende aktiviteter ved fx reparation og vedligeholdelse af både, og anden maritim erhvervsaktivitet, hvor miljølovgivningen bl.a. skal tilgodese miljøfølsomme anvendelser.

  Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn regulerer ikke havnebassinernes benyttelse.

  Kommuneplanens retningslinjer har hidtil dannet baggrund for havneadministrationens stillingtagen til konkrete ansøgninger og forespørgsler.

  Med baggrund i kommuneplanlægningen er der i de senere år meddelt afslag på et mindre antal ansøgninger om husbåde i Dragør Havn.

  Med anledning i en tidligere henvendelse i 2013 fra fa. Aqua Domus Aps er Brugerbestyrelsen for Dragør Havn anmodet om en udtalelse. Brugerbestyrelsen anbefaler at fastholde de hidtidige retningslinjer som anført i kommuneplanen.

  Aktuelt er det fra Dragør Lodseri fremført, at yderligere trafik, aktivitet og støj i området begrænser lodsstationens benyttelse til hvile/soverum i dagtimerne.

  En anden potentiel interessekonflikt ved indpasning af husbåde ved Sandtangen kan opstå ved den videre udnyttelse af Sandtangen til rekreative maritime formål, fx den besluttede mulige permanente placering af ”Maritimt hus” på den sydøstlige del af Sandtangen med adgang til vandet mod syd.

  Yderligere kan der ikke udelukkes at der kan opstå konflikt mellem husbåde til boligformål og en eventuel fremtidig udnyttelse af arealerne på havnen til erhverv, jf. lokalplan 70. Praksis viser, at i det omfang der opstår klager over støjgener i forbindelse med erhvervsudøvelse, vil beboere i forholdsvis vid udstrækning få medhold i klagerne.

  Det er på møde i BEPU den 1.4.2014besluttet, at godkendelse af et projekt for indpasning af husbåde o. lign. i havnen forudsætter udarbejdelse og godkendelse af lokalplan. I relation til den nugældende retningslinje om forbud mod husbåde, skal der tillige i planlægningen indgå et tillæg til kommuneplanen.

  I lokalplanlægningen skal der nærmere redegøres for den visuelle indpasning og påvirkning af havnens udtryk, både med hensyn til udsigter fra baglandet og havnens profil fra vandet. Ved lokalplanlægningen skal også ske en præcisering af disponeringer med hensyn til serviceanlæg mv. langs kaj og kystlinje.

  Et lokalplanforslag skal offentliggøres med en høringsfrist for fremsendelse af indsigelser og bemærkninger iht. til de almindelige regler i planloven.

  Der er fortilfælde fra andre havne (bl.a. Københavns havn), med hensyn til lokalplanlægning for husbåde.

  Det oprindelige forslag fra forslagsstiller med indpasning af 8 husbåde og 2 hotelskibe ved Sandtangen er vist på Bilag 1.

  Som udgangspunkt for den videre planlægning er forslaget til indpasning af husbåde og hotelskibe videde bearbejdet, så det tager højde for dels den planlagte gennemgravning af Sandtangen, dels en permanent placering af det maritime hus.

  Dette forslag muliggør placering af ca. 6 husbåde og 2 hotelskibe (Bilag 3).

  ”Byggemodning”, udbud, aftaleforhold og takster

  Ad aftaleforhold og aftaleparter:

  Såfremt det besluttes at gå videre med en realisering af projektet vil der være flere muligheder for aftalekonstruktioner, som skal undersøges nærmere med henblik på det endelige valg.

  Èn konstruktion vil kunne være, at Dragør Kommune/Dragør Havn forestår tildelingen af plads til husbåde og indgår aftaler med hver enkelt båd; herunder opkræver pladsleje.

  Denne konstruktion vil umiddelbart medføre øget administration for havnen, men sikrer samtidigt at tildeling af husbåd/plads til husbåd sker efter ensartede, gennemskuelige regler.

  En anden konstruktion er, at kommunen kan stille krav om, at der oprettes et hus- og hotelbådelaug som kommunen indgår én samlet kontrakt med.

  Hus- og Hotelbådelauget vil være berettiget til at optage medlemmer og være forpligtet til at opkræve leje hos de enkelte husbådejere.

  Over for kommunen hæfter alene hus- og hotelbådelauget og kommunen skal derfor alene opkræve leje ét sted i stedet for hos alle ejere af husbådene.

  Det vil omvendt være hus- og hotelbådelauget som opstiller betingelser for medlemskab af lauget og dermed for tildeling af husbådeplads inden for de af Dragør Kommune givne rammer.

  Dragør Kommune vurderes umiddelbart godt at kunne stille krav om at skulle godkende hus- og hotelbådelaugets vedtægter for bl.a. på denne måde at sikre, at tildelingen af husbåd sker efter ensartede, gennemskuelige regler.

  Ad byggemodning:

  En realisering af projektet forudsætter bl.a. at der foretages uddybning af havnebassinet og at der dels byggemodnes på land (lednings-/forsyningsfremføring) og dels etableres en flydebro hvor husbådene kan lægge til. Flydebroen skal også monteres med forsyningsinstallationer m.v.

  Desuden skal der etableres et hus/skur hvor husbådsejerne kan have deres postkasser og hvor dagsrenovationen kan bortskaffes og hvor der etableres aflæsning af forbrugsmålere m.v.

  Byggemodningen vil også kunne tænkes gennemført på flere forskellige måder, som skal analyseres nærmere før der træffes en endelig beslutning om realiseringsmåden.

  Den ene mulighed er – og dette har tidligere været drøftet med forslagsstiller - at forslagsstiller udfører og bekoster alle ”byggemodningsarbejderne”.

  Dette vil afstedkomme et behov for at sikre kvaliteten af byggemodningsarbejderne og at der træffes aftale om, hvem der har ansvaret for installationer m.v. i aftaleforholdets varighed og om ejerskabet overgår til kommunen efter aftaleforholdets ophør, eller om der skal ske retablering.

  En anden mulighed er, at Dragør Kommune udfører og bekoster alle byggemodningsomkostningerne. I denne konstruktion forbliver såvel ansvar for som ejerskab til installationer m.v. hos kommunen.

  En tredje konstruktion kunne være, at Dragør kommune indledningsvist bekoster byggemodningen, men at der samtidig oprettes en aftale om, at hus- og hotelbådelauget betaler for byggemodningerne – enten up front ved lejeaftalens påbegyndelse eller gennem en såkaldt finansieringsleje som betales ved siden af den leje, som lauget skal betale for at leje plads på vandet.

  Alle konstruktioner skal naturligvis bearbejdes og analyseres mere i detaljen såfremt det besluttes at gå videre med projektet, da det også er en forudsætning for en nærmere analyse, at kende de nærmere økonomiske forhold omkring byggemodningen.

  Ad havnetakster:

  En realisering af projektet vil afstedkomme et behov for at regulere takstbladet for Dragør Havn, da takstbladet ikke i dag rummer en takst for hverken husbåde eller erhverv i form af hotelbådene.

  Da Dragør Kommune er forpligtet til at opkræve markedspris anbefales det, at kommunen skeler til de priser som er gældende i København, By og Havn idet disse takster er differentierede alt efter om der er tale om fritidsformål, erhvervsformål eller boligformål.

  Det kan til orientering oplyses, at By og Havn beregner lejen pr. etage m2 den pågældende båd optager af vandarealet og at taksten for erhverv er højere end fritids- og boligformål.

  En nærmere angivelse af det relevante takstniveau forudsætter yderligere drøftelser med forslagsstiller med henblik på at fastsætte bl.a. formålet med anvendelse af de både der ikke er hotelbåde, da dette kunne være såvel helårsbeboelse som fritidsformål.

  Besigtigelsestur

  Ved møde i BEPU den 7. oktober 2014 blev det besluttet at gennemføre en besigtigelsestur til eksempler på indpasning af husbåde i forskellige havnemiljøer, hvor den samlede kommunalbestyrelse inviteres til at deltage.

  Besigtigelsesturen gennemførtes søndag den 16. november, med besøg i Københavns Havn og havnen i Nykøbing Sjælland.

  Referat fra turen er vedlagt som Bilag 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagens har ikke på nuværende stade økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Ad 1.

  For stemte 6 (A, C, O, V, AL)

  Imod stemte 1 (T)

  Godkendt.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra A-gruppen:

  Ja til at sende sagen i høring i brugerbestyrelsen, med en tilkendegivelse om, at – kan det videre arbejde med husbåde anbefales, ønsker vi brugerbestyrelsens forslag til en eller flere placeringer – kan det videre arbejde med flotel anbefales, ønsker vi brugerbestyrelsens forslag til en eller flere placeringer.

  For stemte 4 (A, O, T)

  Imod stemte 3 (C, V, AL)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C-gruppen ønsker havnens brugerbestyrelse høres om forslaget, AL og V tilslutter sig dette.

  Ad 3

  Ændringsforslag fra A-gruppen:

  Punkt 3 udsættes indtil vi skal behandle høringsresultatet.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Punktet udgik.

  Bilag

 • 11
  Busdrift 3årig indfasning af ny finansieringsmodel
  Sagsid.: 14/492

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at Dragør Kommune godkender, at konsekvenserne af den ændrede finansieringsmodel indfases over tre år fra 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folketingets vedtagelse af ændret lov om trafikselskaber har medført forslag til ny finansieringsmodel for Movia, som indebærer ny fordeling af buslinjerne på kommunale og regionale linjer, hvilket har været i politisk høring.

  Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse den 28. august 2014 besluttet og meddelt Movia, at Dragør Kommune ikke har bemærkninger til det fremsendte forslag, herunder en indfasning af de økonomiske konsekvenser for kommunerne over en 3årig periode.

  Indfasning over en 3årig periode er imidlertid en fravigelse fra lovens generelle finansieringsmodel og kræver derfor, at alle kommuner og begge regionsråd siger ja til forslaget, og at dette foreligger skriftligt.

  Movias bestyrelse har på den baggrund anmodet alle om at tage stilling til Movias forslag om, at konsekvenserne af den ændrede finansieringsmodel indfases over en 3årig periode med 1/3del i 2016, 2/3dele i 2017 og fuld effekt i 2018. Movia anmoder om kommunernes skriftlige stillingtagen snarest muligt og senest den 19. december 2014.

  Det kan i øvrigt oplyses, at arbejdet med linjefordeling og finansieringsmodel er foregået i en arbejdsgruppe og en administrativ styregruppe med deltagelse af Movia, de to kommunekontaktråd, de to regioner samt Københavns Kommune. Det endelige resultat er den 22. oktober blevet konfirmeret i den politiske styregruppe og endeligt besluttet i Movias bestyrelse på møde den 13. november 2014.

  Der har i såvel de administrative grupper som i den politiske styregruppe været enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at indfase de økonomiske konsekvenser for kommunerne og regionerne over en periode på 3 år i 2016, 2017 og 2018. Ved en indfasning over 3 år får de kommuner, for hvem ændringerne medfører store ekstraudgifter til busdrift, bedre mulighed for at afbøde konsekvenserne, så risikoen for serviceforringelser og eller lukning af busruter minimeres.

  For Dragør Kommunes vedkommende betyder den ændrede linjefordeling, at linjerne 350 S og 81 N overgår til Region Hovedstaden fra 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Indfasning af den ændrede linjefordeling og finansieringsmodel medfører for Dragør Kommune en besparelse i 2016 på 1,6 mio. kr., i 2017 på 3,3 mio. kr. og i 2018 en besparelse på 4,9 mio. kr. De økonomiske effekter fremgår i øvrigt af bilag 2.

  Besparelserne er ikke inkluderet i Dragør Kommunes budget for 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse
  Sagsid.: 14/2257

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1. at forslaget til Risikostyringsplan 2014 for Dragør Kommunes del af risikoområde Køge Bugt / Sydamager godkendes med henblik på offentlig høring i 6 måneder,
  2. at arbejdet med videreudvikling af beredskabsplanen igangsættes,
  3. at orientering af borgere og grundejerforeninger i de berørte risikoområder, forberedes og gennemføres i høringsperioden.

  SAGSFREMSTILLING:

  EU’s oversvømmelsesdirektiv (OSD) skal implementeres i Danmark. Første trin heri var den statslige udpegning af 10 såkaldte risikoområder, på grundlag af en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisiko fra havet.

  Èt af de 10 områder er Køge Bugt / Sydamager. Andet trin er Kystdirektoratets udarbejdelse af såkaldte fare- og risikokort, og som tredje og sidste trin skal de berørte kommuner senest med udgangen af 2015 have udarbejdet og godkendt såkaldte risikostyringsplaner.

  Forvaltningen har i samarbejde med relevante konsulenter udarbejdet vedlagte ”Forslag til Risikostyringsplan 2014 for risikoområde Køge Bugt / Dragør Kommune”.

  Planforslaget er i vid udstrækning baseret på Dragør Kommunes Klimatilpasningsplan 2013, der blandt andet forholder sig til oversvømmelse fra havet i stormflodssituationer.

  Det er således Kystdirektoratets opfattelse, at de danske kommunale klimatilpasningsplaner opfylder de fleste forventninger til indholdet i risikostyringsplanerne.

  Forslaget indeholder en plan for hvordan den eksisterende oversvømmelsesrisiko, forårsaget af havvand fra Køge Bugt, håndteres.

  Planen behandler således ikke oversvømmelser ”nordfra” fra Øresund.

  Denne første generation af Risikostyringsplan opererer ikke med en klimafaktor, men tager alene udgangspunkt i vurderinger af risikoen ved stormflod baseret på Kystdirektoratets højvandsstatistikker.

  Planen gennemgår forskellige oversvømmelsescenarier og viser, i lighed med klimatilpasningsplanen, at der er en væsentlig risiko for oversvømmelser specielt i den sydvestlige del af kommunen.

  Planen henviser til klimatilpasningsplanen med hensyn til den verserende planlægning af en udvidet digebeskyttelse i kommunen.

  Herudover lægger planen op til, at indholdet i den nuværende beredskabsplan for så vidt angår kortlægning, varsling og foranstaltninger, videreudvikles.

  Planen beskriver tillige initiativer til orientering af borgere og grundejerforeninger om risiciene for oversvømmelse og mulighederne for at sikre og/eller begrænse skaderne på eget hjem, ved en oversvømmelsessituation.

  LOVE/REGLER:

  Ifølge EU’s oversvømmelsesdirektiv skal alle medlemslande forholde sig til ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi.

  Direktivet er i Danmark bl.a. implementeret i ”Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vedtagelse af planforslaget har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  I den videre proces skal der i første omgang sikres resurser til gennemførelse af nødvendige undersøgelser og udarbejdelse af beredskabsplaner mv.

  På længere sigt skal der eventuelt afsættes midler til gennemførelse af konkrete kystsikringsprojekter, i den udstrækning det besluttes at yde et kommunalt bidrag til en konkret permanent digesikring.

  Som udgangspunkt bestemmer kystbeskyttelseslovgivningen, at det er de berørte grundejere, der skal dække omkostningerne til beskyttelsen.

  Dog hjemler lovgivningen mulighed for, at kommunerne kan yde et bidrag til etablering af kystbeskyttelse. Det er op til kommunen, hvorvidt den ønsker at yde et bidrag og i givet fald hvor stort et bidrag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  I henhold til lovgivningen skal forslaget sendes i offentlig høring senest 22. december 2014, og høringen skal vare minimum 6 måneder.

  Herefter kan planen vedtages endeligt med eventuelle ændringer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Jul i Dragør
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager sagen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Julemarkedet

  • En bodlejer har trukket sig, og boden vil derfor blive udlejet til anden side. En ny lejer er fundet, og udlejningsprocessen er i gang.
  • Boderne er blevet stillet op og udsmykket. Borde/bænkesæt vil blive opstillet umiddelbart inden åbningen af julemarkedet.
  • Julemarkedet åbner den 29. december kl. 11 med en officiel åbning af både Borgmesteren og skuespiller Paw Henriksen, der er aktuel i både julekalenderen og årets julefilm i biografen Familien Jul.

  Logistik/Infrastruktur

  • Der er blevet etableret et ekstra strømudtag på Badstuevælen for at sikre, at boderne har nok strøm. Strømudtaget er midlertidigt, men der vil blive sat en bimåler på med henblik på, at få viden om, hvad strømbehovet vil være ved etablering af et permanent strømudtag.
  • Toiletvognene vil blive leveret umiddelbart inden julemarkedet åbner. Toiletvognen på Vestgrønningen vil have 4 fremfor 7 toiletter, da vognen med 7 toiletter ikke kan være på arealet.
  • Det er endnu engang blevet undersøgt, hvorvidt det er muligt at få nogle til at påtage sig at anvise parkering i den gamle by. Hjemmeværnet er blevet forespurgt, men henviser til politihjemmeværnet, der dog kun udøver trafikregulering, hvis politiet ser et behov herfor og anmoder dem om assistance.

  Markedsføring

  • Omtale af Jul i Dragør er tilgængelig på Kommunens hjemmeside, på Visit Dragørs hjemmeside (visit-dragoer.dk) og i en særlig jul i Dragør-app. Derudover bliver Jul i Dragør omtalt på diverse hjemmesider for arrangementer, herunder AOK og Plusdage.
  • Der er nu trykt Jul i Dragør-bannere, der vil komme op i denne uge.
  • Der er trykt 500 plakater og 10.000 flyers, der vil blive omdelt til diverse biblioteker, kulturhuse og cafeer i København og Dragør.
  • Der har allerede været omtale af Jul i Dragør i pressen, bl.a. i Jyllandsposten.

  Økonomi

  • Det overordnede budget forventes at blive overholdt.

  Andet

  • Der er snigpremiere på DR’s julekalender Tidsrejsen den 29. november i Dragør Bio, hvor skuespillere + holdet bag deltager. Derudover er også flere i Dragør inviteret, herunder hele kommunalbestyrelsen.
  • Der er fundet en række frivillige, der vil fungere som Dragørs juleambassadører, der kan guide turister rundt til de forskellige aktiviteter og svare på evt. spørgsmål.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Taget til efterretning.

 • 14
  Stillingtagen til udbud af OPP-projekt vedrørende svømmehal - Genbehandling (lukket)
  Sagsid.: 14/2877
 • 15
  Meddelelse: Nyt offentligt toilet på havnen
  Sagsid.: 14/3464

  SAGSFREMSTILLING:

  I planen for omlægning af færgearealet på Dragør Havn indgår etablering af et nyt offentligt toilet mellem turistbuslommen og legepladsen.

  I budget 2015 er der afsat driftsmidler til to nye offentlige toiletter på bl.a. havnen, men ikke anlægsmidler.

  Dragør Kommune har imidlertid fået mulighed for - uden beregning - at overtage en ikke-benyttet toiletbygning fra Forsvaret.

  Baggrunden er denne:

  I forbindelse med anlæg af Fasanstien gennem Forsvarets areal vest for Søvang drøftedes med Forsvaret muligheden for at benytte den nyere toiletbygning ved Fælledvej, som oprindelig har været benyttet i tilknytning til de nu nedlagte skydebaner.

  Forsvaret var indstillet på at indgå en driftsaftale med Dragør Kommune herom. Men på baggrund af de drifts- og tilsynsmæssige omkostninger for Dragør Kommune – i forhold til den forventede benyttelse på lokaliteten – afstod kommunen fra at gå videre med dette forslag.

  Med baggrund i behovet for en toiletbygning på havnen rettede forvaltningen på ny en henvendelse til Forsvaret om muligheden for at overtage og flytte toilettet til havnen i stedet.

  Forsvaret meddelte den 22.10.2014 ikke at have indvendinger imod at overdrage toiletbygningen fuldt og helt til Dragør Kommune, under forudsætning af at kommunen forestår flytningen og samtidig retablerer ved den nuværende placering.

  Der er herefter udarbejdet projekt for den nye placering (vedlagt) og indgivet byggeansøgning.

  Byggemodningen (fundament og forsyning) på den nye placering gennemføres i et samarbejde mellem externe entreprenører, Vej- og Gartnerafdelingen, havneadministrationen og forvaltningen.

  Selv om bygningen og dens installationer ikke har været i brug i ca. 10 år fremstår den generelt i god stand. Men en grundig rengøring og udvendig overfladebehandling er påkrævet.

  Toilettet forventes taget i brug i begyndelsen af 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omkostninger ved flytning og genetablering på havnen prioriteres indenfor nuværende budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 16
  Meddelelse: Letbanesvar fra trafikministeren
  Sagsid.: 13/1114

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. august 2014 at meddele deltagelse i analysearbejdet om et sammenhængende letbane/BRT-net (højklassede busser) i Storkøbenhavn og tilhørende økonomisk bidrag.

  Dragør Kommune afgav fælles svar til Transportministeren med en række kommuner i hovedstadsområdet (bilag 1).

  Jf. bilag 2 har Transportministeren takket for det fælles svar og lægger op til, at analysen tilrettelægges i nogle faser, hvor Transportministeriet med inddragelse af Region Hovedstaden gennemfører en første fase, der skal fungere som en screening af perspektiverne for nye letbaner/BRT.

  Resultaterne af den første fase tænkes så at danne grundlag for fælles drøftelser af, hvilke perspektiver og forslag, der er fælles interesse for at arbejde videre med i en fase to. I denne fase kan kommunal medfinansiering komme på tale, idet der da er udpeget hvilke konkrete forslag og linjeføringer for nye letbaner/BRT-løsninger, det kan være relevant at arbejde videre med.

  Transportministeriet vil skrive udkast til kommissorium for analysen og drøfte dette med regionen. Det samlede analysearbejde forventes at afsluttes endeligt inden udgangen af 2016 men med en række drøftelser og milepæle undervejs.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Morten Dreyer (O): spørger om hajtænderne i krydset på Møllevej/Bachersmindevej kan flyttes frem.

  Forvaltningen oplyste at det ikke kan anbefales pga. trafiksikkerhed.

  Helle Barth (V): Lyset i torontoanlægget på Ndr. Dragørvej slukker før vejbelysningen.

  Forvaltningen ser på sagen.

  Ebbe Kyrø (T): Torontoanlægget ved Mågevænget er ude af drift.

  Forvaltningen oplyste at anlægget er fejlmeldt og udbedres.

  Ebbe Kyrø (T): Spurgte om status på henvendelse til George Stage.

  Forvaltningen oplyste at der er sendt brev til George Stage.

  Ebbe Kyrø (T): Spurgte om hvilke sekundære opgaver som Dragør Beredskab udfører.

  Forvaltningen oplyste at der vil blive sendt en liste over opgaver til udvalget.

  Asger Larsen (løsgænger): Forespurgte til tidsplanen for Beredskabssammenlægning.

  Forvaltningen oplyste at sagen er på næste ØU, og at sammenlægningen skal være gennemført 1.1.2016.

  Asger Larsen (løsgænger): P-forhold ifbm. Jul i Dragør.

  Forvaltningen oplyste at der opsættes skilte, og at politiet kontaktes om P-forhold i den gamle by og at det indskærpes overfor stadeholdere at de skal parkere på havnen.

  Asger Larsen (løsgænger): Ønsker kopi af forvaltningens henvendelse til Movia om 350S.

  Forvaltningen svarede at kopi udsendes til medlemmerne af BEPU.

  Birgitte Brix Bendtsen (C): Har kommunen en sikkerhedspolitik.

  Forvaltningen undersøger spørgsmålet.

  Morten Dreyer (O): Hvad er status på Johannes skilte.

  Forvaltningen undersøger status.