Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Helle Barth (V)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Afbud fra Helle Barth (V), Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Dispensation til et midlertidigt parkeringsanlæg
  Sagsid.: 12/232

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget foretager en afvejning mellem de 2 erhvervsmæssige interesser i sagen, og beslutter 1 af 2 muligheder:

  1.

  at

  der meddeles en tidsbegrænset dispensation til det ansøgte, med udløb den 1. september 2015,

  Eller

  2.

  at

  der ikke meddeles dispensation til et midlertidigt parkeringsanlæg, med henvisning til, at anvendelsen er i strid med tillægget til lokalplan 27, pkt. 3.1.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen vedlægger hermed en ansøgning om dispensation til indretning af et midlertidigt parkeringsanlæg for ca. 85 køretøjer, på ejendommen A.P. Møllers Allé 43 (bilag 1), til udvalgets behandling. Tilladelsen er ansøgt for ca. 1 år, frem til 1. september 2015.

  Tidligere forløb

  Forvaltningen meddelte i august 2014 et påbud om at nedlægge parkeringsanlægget, da anvendelse til selvstændig parkering blev fundet i strid med tillæg til lokalplan 27. Påbuddet blev anket til Natur- og Miljøklagenævnet, der i deres afgørelse underkendte påbuddet, da der ikke var gennemført forudgående partshøring.

  Forvaltningen gennemførte på denne baggrund en partshøring, hvor ejers advokat blandt andet fremfører, at de ikke finder at parkeringsanlægget er i strid med lokalplantillægget (bilag 2). De ønsker imidlertid en behandling af en dispensationsansøgning til anlægget.

  Forvaltningen har i den forbindelse foretaget nabohøring, og der er modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis nabo og Grundejerforeningen A.P. Møllers Allé. Begge høringssvar, der vedlægges som bilag 3 og 4, er imod parkeringsanlægget.

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 27 samt tillægget hertil, der i pkt. 3.1 åbner mulighed for en meget bred vifte af erhvervsmæssige anvendelser, fra lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomheder til deciderede servicevirksomheder som IT-virksomheder, fitnesscentre, læge- og terapi konsultationer, ejendomsadministration, frisør osv.

  Området har i de senere år udviklet sig mod hovedsagelig sidstnævnte anvendelser.

  Der foreligger ingen byggepligt på de enkelte ejendomme.

  En selvstændig anvendelse af grunden til parkeringsformål, vil efter forvaltningens vurdering ikke være i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen i lokalplantillægget, og vil derfor forudsætte dispensation fra lokalplantillæggets anvendelsesbestemmelse i pkt. 3.1.

  Tidligere projekter

  A.P. Møllers Allé 43 har et grundareal på ca. 8000 m2, og Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. februar 2012 et skitseprojekt for en servicebygning på ca. 2800 m2, der skulle udformes med vægt på energibesparelser mv. (kortbilag 5)

  Der er ikke modtaget ansøgning om byggetilladelse for bygningen, hvis realisering efter det oplyste foreløbig er udskudt til 2015 / 2016.

  Der er den 28. august 2014 meddelt byggetilladelse til en mindre kontorpavillon på ca. 120 m2 samt 3 containere til lagerfunktion, på ca. 45 m2, placeret på den nordlige del af ejendommen. Der er tillige i den nordlige del etableret et større oplag, med forskelligt byggemateriel (bilag 5).

  Den øvrige del af grunden er belagt med stabilt grus, og henligger i øvrigt ubenyttet, bortset fra anvendelsen til parkeringsmål. (bilag 6).

  Vurdering

  Der er mulighed for at imødekomme ansøgningen, idet den ansøgte parkering kan betragtes som en tidsbegrænset nyttiggørelse af et erhvervsareal, der efter det oplyste planlægges bebygget i henhold til det godkendte skitseprojekt. Det kan oplyses at der i det godkendte skitseprojekt er angivet ca. 90 p-pladser.

  Der er også mulighed for at afvise ansøgningen, idet ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, har indrettet sig i tillid til planens bestemmelser. Parkeringsanlægget kan ses, foruden at stride mod den fastlagte anvendelse, også at stride mod det erhvervsmæssige koncept, der har udviklet sig i lokalplanområdet, og som tillægges stor værdi for områdets fremtræden, der nærmest kan karakteriseres som en erhvervspark.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Ad. 1

  For stemte:

  2 (C + I)

  Imod stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C + I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Forslag fortov på Stationsvej
  Sagsid.: 13/1101

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkender forslag til fortov på Stationsvej

  2.

  at

  forvaltningen inviterer til borgermøde den 29. januar 2015, hvor forslaget fremlægges for beboere og grundejerforeninger

  3.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 3.200.000 til fortov på Sta-tionsvej, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2015 afsat kr. 3.200.000 til et fortov på Stationsvej på strækningen ud for Grushullerne.

  Forvaltningen har sammen med trafikrådgiver afholdt arbejdsgruppemøde med beboere på Stationsvej og Nordstrandens Grundejerforening for at få yderligere input til beboerønsker udover de tidligere fremkomne ved borgermødet afholdt sommeren 2013 (bilag 1 og 2). Hovedessensen er et ønske om etablering af et fortov på østsiden af Stationsvej samt et ønske om fortsat at få nedsat hastigheden på vejstrækningen.

  Der foreligger nu et forslag til en sådan fortovsløsning (bilag 3-6), hvor der er indarbejdet sammenhæng mellem Grushullerne og området øst for Stationsvej ved Fristrands Alle og stiadgang overfor gennem Grushullerne. Herved nedtones oplevelsen af et langt lige vejforløb visuelt, hvor hastigheden også yderligere reduceres ved etablering af to sæt pudebump på strækningen.

  I projektforslaget er lagt op til, at afvandingen af vejen sker til grøft eller faskiner i Grushullerne. Forudsætningerne for denne afvanding eller afvanding til kloak skal ske i dialog med andre myndigheder, og endelig løsning kan have indflydelse på pris og tid for realisering af projektet.

  Da etableringen af fortovet er fremrykket fra 2016 til 2015, giver det et stramt forløb tidsmæssigt til både projektering, udbud og udførelse i kalenderåret 2015 og inden vinter 2015. Der vedlægges som bilag 7 forslag til tids- og procesplan for arbejdet. Heraf fremgår et tæt program med projektering og input fra borgere, politiske udvalg, politiet samt fredningsmyndigheden hen over vinter og forår med udbud til sommer og udførelse til efteråret 2015. Dog anbefales at udsætte nyt slidlag til 2016 af hensyn til konsolideringen af det nyetablerede sideforskudte areal.

  Da tidsplanen er stram, og projektet også omfatter tilladelse fra andre myndigheder, er det uanset tidspunkt for slidlagsudlægningen usikkert, om projektet kan nå at blive udført og færdigt inden vinter 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 3.200.000 til et fortov på Stationsvej er afsat i anlægsbudget 2015.

  Den endelige pris på anlægsarbejderne kendes først, når projektet har været i udbud, og der er modtaget tilbud fra entreprenører.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været afholdt borgermøde sommeren 2013 om forholdene på Stationsvej ud for Grushullerne. Efterfølgende har borgere fra Stationsvej samt Nordstrandens Grundejerforening deltaget i arbejdsgruppemøde.

  Der planlægges at afholde nyt borgermøde den 29. januar 2015, hvor løsningsforslag til fortov på Stationsvej fremlægges.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Anbefales over for ØU/KB. Invitation udsendes efter BEPU mødet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Frigivelse fortov på Hartkornsvej
  Sagsid.: 14/3782

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 150.000 til fortov på Hartkornsvej, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2015 afsat kr. 150.000 til etablering af et fortov på østsiden af Hartkornsvej på strækningen mellem Kirkevej og Schoutgården.

  Forvaltningen påtænker at iværksætte anlægsarbejdet i samarbejde med Vej- og Gartnerafdelingen i løbet af vinteren 2015 og indstiller derfor at beløbet frigives.

  Strækningen mellem Kirkevej og Schoutgården er på knap 100 meter, med eksisterende kantsten mod kørebane og med et bredt grønt rabatareal. Fortovet tænkes udført som et 1,5 meter bredt fortov med 0,7 m asfaltbort yderst mod kantsten og en fliserække med fliser lagt på den brede led (0,8 m) svarende til fx fortovet på stamvejen Køjevænget. Bag ved dette bevares det grønne rabatareal.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 150.000 til fortov på Hartkornsvej er afsat i anlægsbudget 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen for belysning af økonomien for fortov fra Kirkevej til Jægergården.

 • 4
  Stadesalg på Neels Torv
  Sagsid.: 14/3712

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles afslag på stadesalg fra slagterbil på Neels Torv

  2.

  at

  udvalget tager stilling til, om slagterbilen skal tilbydes stadeplads på Nordre Væl

  3.

  at

  der meddeles afslag på fornyelse af tilladelse til stadesalg fra fiskevogn på Neels Torv

  4.

  at

  der meddeles tilladelse til stadesalg fra fiskevogn på Nordre Væl

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget ansøgning (bilag 1) om stadesalg fra slagterbil på Neels Torv to gange ugentligt i 2015 med forslag om salg torsdage og lørdage, idet fiskevogn i forvejen har haft stadesalg fredage og søndage samme sted.

  Stadesalget fra Neels Torv vil med de to forskellige stadebiler herefter omfatte hovedparten af ugens dage.

  Af hensyn til fremkommeligheden samt de byarkitektoniske forhold på det nyrenoverede Neels Torv kan forvaltningen ikke anbefale en tilladelse til stadesalg fra slagterbil på den ønskede placering.

  Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om der i stedet for kan meddeles tilladelse til stadesalg fra slagterbilen på Nordre Væl, idet Nordre Væl i forvejen er udlagt til stadesalg. I bekræftende fald anbefales, at meddele tilladelse under vilkår i medfør af Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  På Neels Torv har fiskevogn i 2014 haft tilladelse til stadesalg, jf. Teknik-, Miljø- og Kulturudvalgets beslutning den 08.10.2013 (bilag 2). Tilladelsen er 1årig, og fornyet ansøgning skal fremsendes for 2015, hvis stadesalg også ønskes i 2015. Forvaltningen forventer, at fiskebilen også ønsker stadesalg på Neels Torv i 2015. Forvaltningen anbefaler ud fra et ligebehandlingsprincip og de byarkitektoniske hensyn, at også fiskevognen meddeles afslag på stadesalg fra Neels Torv i 2015 og i stedet for tilbydes stadeplads på Nordre Væl. Nordre Væl har endvidere en rummelighed, synlighed og en tilgængelighed, som kan rumme begge stader samtidig.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilladelse til stadesalg med slagterbil to dage ugentligt året rundt vil medføre indtægt til kommunen på anslået op til kr. 25.000 afhængig af slagterbilens størrelse i åbnet tilstand med udslået sidestøtte og markiseoverdækning.

  I forvejen medfører stadesalget fra fiskevognen en årlig indtægt til kommunen på ca. kr. 25.000.

  I tilfælde af tilladelse til ovennævnte stadesalg på Nordre Væl påtænker forvaltningen at etablere strømudtag på pladsen til gavn for såvel fiskevogn, som eventuelt også slagterbil og andre, der benytter Nordre Væl til stadesalg. Dette kan etableres over forvaltningens driftsbudget for anslået kr. 30.000. Efterfølgende strømforbrug til stader skal betales af stadeholderne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Ad. 1+2+3+4

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december at sende sagen til behandling i udvalgene med henblik på justering af tidsfrister.

  -------------------

  Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØU/KB i september 2014. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver marts 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  By-, Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra C:

  C foreslår at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling med henblik på justering af tidsfrister.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra C:

  C foreslår at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling med henblik på justering af tidsfrister.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Anbefales over for BFKU/SSU/ØU/KB med følgende bemærkninger:

  Pkt. 5, skoleudbygning, uændret

  Pkt. 6, OPP, ny bemærkning om, at udbud forventet afklaret 2015

  Pkt. 7, Naturpark, er i drift, kan udtages

  Pkt. 8, Frivillighed, overflyttelse fra BEPU til BFKU

  Pkt. 9, Erhvervspolitik, afsluttes 2015 (i stedet for 2016)

  Pkt. 10, Turismepolitik, afsluttes 2015 (i stedet for 2016)

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015


  Udvalget anbefaler milepælsdokumentet over for ØU og KB, herunder

  at

  frivillighedspolitikken hører under BFKU,

  at

  sagen om frivillighedspolitikken fremsendes til udvalget inden sommeren 2015, og

  at

  sager som henhører under BEPU og har interesse for BFKU orienteres for dette udvalg.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Supplerende forslag fra A:

  A gruppen foreslår, at Udbudsstrategi og Indkøbspolitik optages i Oversigt over verserende sager blandt andet med henblik på revision inden udgangen af 2015 på baggrund af Beskæftigelsesministeriets vejledning fra juli 2014 vedr. Arbejdsklausuler

  Godkendt.

  Oversigt over verserende sager blev godkendt med anbefalinger fra udvalgene.

  Bilag

 • 6
  Forslag fra Asger Larsen (løsgænger)
  Sagsid.: 14/3616

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (Løsgænger) har i mail af 17. december 2014, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  Asger Larsen ønskede kopi af forvaltningens henvendelse til Movia om linje 350S.

  ”Jeg finder at det modtagne svar er så svagt at det giver anledning til at jeg ønsker dette punkt på næste dagsorden i udvalget med ønske om en politisk drøftelse af redegørelsen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Udvalget ønsker, at forvaltningen opfordrer Movia til at styrke tilsynet med driften på linje 350S, da borgerne oplever større fravær af busser til Dragør end tallene indikerer og Movias tiltag for at leve op til Movias målsætning om pålidelighed.

  Bilag

 • 7
  Forslag fra A
  Sagsid.: 14/3824

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af 18. december 2014, på vegne af A gruppen, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”A stiller forslag om at udkast til erhvervspolitik udarbejdes og kommer til politisk behandling i første halvår af 2015.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Punktet bortfalder jvf. pkt. 5.

 • 8
  Forslag fra A
  Sagsid.: 14/3825

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af 18. december 2014, på vegne af A gruppen, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagorden.

  ”A stiller forslag om, at udkast til evaluering af turismepolitik kommer til politisk behandling i første halvår af 2015.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Punktet bortfalder jvf. pkt. 5.

 • 9
  Forslag fra A
  Sagsid.: 15/8

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af 30. december 2014, på vegne af A-gruppen, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’S dagsorden.

  ”A-gruppen anmoder om en status for Arkitekturpolitikken, samt forvaltningens forslag til hvorledes en sådan kan udarbejdes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Liste T foreslår, at forvaltningen orienterer udvalget om, hvad en arkitekturpolitik kan indeholde.

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra C og I

  Lokalplanerne belyser tilstrækkeligt disse forhold.

 • 10
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/3822

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 20. december 2014, på vegne af C gruppen, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  · Udvalget orienteres om og drøfter den trafikale situation omkring Enggårdens Omsorgscenter

  · Udvalget orienteres om status på ansøgning om trafikbump på Strandjægervej

  Motivation:

  Partierne har fra bestyrelsesmedlem i Engparken modtaget en beskrivelse af de trafikale forhold og har fået fremsendt en analyse af trafikken de har fået udarbejdet i samarbejde med den anden grundejerforening på Strandjægervej. På baggrund af denne rapport samt henvendelse er det relevant, at det politiske udvalg drøfter sagen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Ændringsforslag fra C

  At punkt 2 ”Udvalget orienteres om status på ansøgning om trafikbump på Strandjægervej” udgår.

  At punkt 1 ”Udvalget orienteres om og drøfter den trafikale situation omkring Enggårdens Omsorgscenter” godkendes.

  Godkendt.

 • 11
  Forslag fra O
  Sagsid.: 14/3777

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af den 27. november 2014, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”Der træffes politisk beslutning om at give forvaltningen bemyndigelse til at indgå aftale med grundejerforeningen Strandjægervej og Andelsboligforeningen Engparken om etablering af en midlertidig forsøgsordning af 12 måneders varighed for etablering af fartdæmpende foranstaltninger på Strandjægervej.

  Det kan ske med flytbare plastik bumps, en løsning som tidligere er drøftet mellem foreningerne og kommunen.

  Bemyndigelsen gives for at sikre et trygt og sikkert trafikalt miljø langs vejen og på betingelse af at foreningerne selv afholder de dermed forbundne udgifter.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Sagen ønskes behandlet.

  Protokol fra I

  I stemmer imod idet der ikke foreligger en ansøgning som opfordret jvf. tidligere udvalgsbehandling.

 • 12
  Forslag fra T
  Sagsid.: 15/5

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 5. januar 2015, på vegne af Liste T, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at forvaltningen laver en analyse på, hvordan man får en bedre trafikafvikling på Nordre Dragørvej. Baggrunden herfor er, at placeringen af Torontoanlægget samt busholdepladserne i kombination med de senere års øgede trafik i krydset A.P. Møllers Alle/Nordre Dragørvej giver skolebørn og deres forældre en utryg oplevelse af skolevejen til og fra Dragør Skole Nord/boligområdet nord for Nordre Dragørvej.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Udvalget ønsker sagen behandlet i forbindelse med den igangværende skolevejsundersøgelse.

 • 13
  Meddelelse - Afslag til en hundeskole er stadfæstet
  Sagsid.: 13/1747

  SAGSFREMSTILLING:

  Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet By-, Erhvervs- og Planudvalgets afgørelse af 2. december 2013, om afslag på landzonetilladelse til etablering af en hundeskole ved Fælledvej på matr.nr. 20b, St. Magleby By, og udvalgets afslag står således ved magt.

  Hermed er grundlaget for håndhævelse af forbuddet mod hundetræningen afklaret.

  De omboende er orienteret om nævnets afgørelse.

  LOVE/REGLER:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 13. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Taget til efterretning.

 • 14
  Meddelelse - Status om proces om sammenlægning af beredskabet
  Sagsid.: 14/3625

  SAGSFREMSTILLING:

  Jesper Horn Larsen orienterer mundligt på mødet om status og proces på sammenslutningen af Beredskabet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Taget til efterretning.

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Birgitte Brix Bendtsen (C): Kan borgmesteren tage de mange indbrud ved institutionerne op på politimøderne.

  Morten Dreyer (O): Hvordan går det med Johanneskorset. Forvaltningen oplyser at det er i proces.

  Kan der komme hastighedskontrol på højvejen (Søndre Strandvej). Forvaltningen oplyser at der er indkøbt en mobil fartmåler som kan sættes op.

  Eik Dahl Bistrup (V): Undersøge muligheden for brug af overskudsjord fra kommunale anlægsprojekter til kommende digerprojektet.