Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 03. februar 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Afbud fra Morten Dreyer (O), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Husbåde og hotelskibe i Dragør Havn, genbehandling
  Sagsid.: 14/2179

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget tager stilling om der skal arbejdes videre med:

  a.    Indplacering af husbåde

  b.    Indplacering af flotel (hotelskibe)

  2.

  at

  der ud fra foreliggende skitseforslag til indplacering af husbåde ved Sandtangen, udarbejdes et budgetoverslag for anlæg af bl.a. forsyning, uddybning og flydebro mv., samt forslag til aftalekonstruktion og oversigt over projektets samlede økonomi, med henblik på efterfølgende endelig stillingtagen til realisering af forslaget og iværksættelse af lokalplanlægning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved sagens behandling i BEPU den 2. december 2014 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med forslaget om at indplacere husbåde i den nordlige del af lystbådehavnen.

  Det blev endvidere besluttet,

  ”at sende sagen i høring i brugerbestyrelsen, med en tilkendegivelse om, at – kan det videre arbejde med husbåde anbefales, ønsker vi brugerbestyrelsens forslag til en eller flere placeringer – kan det videre arbejde med flotel anbefales, ønsker vi brugerbestyrelsens forslag til en eller flere placeringer.”

  Det blev endvidere besluttet, at stillingtagen til sagens videre fremdrift (udarbejdelse af budgetoverslag for anlæg, forslag til aftalekonstruktion samt oversigt over projektets samlede økonomi) udsættes indtil udvalget skal behandle høringssvaret fra Havnens Brugerbestyrelse.

  Ved mødet i Økonomiudvalget den 11. december 2014 udgik punktet.

  På denne baggrund er Havnens Brugerbestyrelse anmodet om en tilkendegivelse om

  1. En eller flere placeringer i havnen såfremt forslag til indpasning af husbåde kan anbefales,

  2. En eller flere placeringer i havnen såfremt forslag til indpasning af flotel (hotelskibe) kan anbefales,

  Sagen har været behandlet ved et ekstraordinært møde i Havnens Brugerbestyrelse den 15. januar 2015.

  Brugerbestyrelsen kan ikke anbefale, at der arbejdes videre med planerne om etablering af hverken husbåde eller flotel ved sandtangen i Dragør Havn, og brugerbestyrelsen kan ej heller anvise alternative placeringer.

  Referat er vedlagt som Bilag 5 og en udbygget udtalelse er vedlagt som Bilag 6.

  Sagsfremstilling fra behandlingen i BEPU den 2. december 2014:

  I forbindelse med kommunalbestyrelsens indkaldelse af udviklingsforslag og projektidéer for Dragør Havn, fremkom Aqua Domus Aps v/ Johnny Øland med forslag til placering af husbåde og hotelskibe langs sydsiden af Sandtangen i lystbådehavnens nordlige bassin (Bilag 1).

  Ved behandling af forslaget i BEPU den 1.4.2014 blev det besluttet at der skal arbejdes videre med etablering af såvel husbåde som hotelskibe langs den sydlige del af Sandtangen.

  Forvaltningen anmodedes om – i dialog med forslagsstiller – at fremkomme med konkret placeringsforslag, herunder indplacering af tilhørende serviceanlæg (grejskure, forsyningsanlæg, parkering mv.) til udvalgets nærmere behandling.

  BEPU besluttede desuden, at placering af husbåde og hotelskibe i Dragør Havn i givet fald forudsætter udarbejdelse af lokalplan.

  Der har efterfølgende været afholdt dialogmøde med forslagsstiller, hvor forskellige forhold omkring indplacering af husbåde blev drøftet og delvist afklaret, jævnfør vedlagte referat fra møde den 22.8.2014 (Bilag 2)

  For så vidt angår serviceanlæg i tilknytning til husbåde, så blev det på mødet oplyst,

  • at ledningsfremføring fra brofæste kan ske på/ved flydebroerne,
  • at ønsket om at friholde kyst og kajkanter for service-anlæg kan imødekommes ved bl.a. at etablere grejskure og cykelparkering på flydebroerne,
  • at parkering for husbådsejere forventes at ske på havnens p-plads, fx som en del af en lejeaftale.

  På mødet blev desuden drøftet takstforhold og forskellige modeller for finansiering af ”byggemodningen”, herunder oprensning og uddybning af havnebassinet og fremføring af forsyningsinstallationer.

  Forslagsstiller ville i den forbindelse efterfølgende følge op med supplerende oplysninger om bl.a. erfaringer fra andre havne.

  Forslagsstiller har dog ikke fulgt op med sådanne oplysninger.

  Planforudsætninger og tidligere husbådssager

  Spørgsmålet om husbåde i Dragør Havn er beskrevet i afsnittet om ”Havnen” i Kommuneplan 2009, hvor følgende anføres:

  ”Af hensyn til de primære havneformål ønsker kommunen ikke at give havneplads til fastliggende husbåde eller beboelsesskibe”.

  Kommuneplanen anfører videre:

  ”… Indpasning af miljøfølsomme funktioner må ikke betyde begrænsninger i områdets anvendelse til havnerelaterede formål og maritime funktioner”.

  Der tænkes på fx støjende aktiviteter ved fx reparation og vedligeholdelse af både, og anden maritim erhvervsaktivitet, hvor miljølovgivningen bl.a. skal tilgodese miljøfølsomme anvendelser.

  Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn regulerer ikke havnebassinernes benyttelse.

  Kommuneplanens retningslinjer har hidtil dannet baggrund for havneadministrationens stillingtagen til konkrete ansøgninger og forespørgsler.

  Med baggrund i kommuneplanlægningen er der i de senere år meddelt afslag på et mindre antal ansøgninger om husbåde i Dragør Havn.

  Med anledning i en tidligere henvendelse i 2013 fra fa. Aqua Domus Aps er Brugerbestyrelsen for Dragør Havn anmodet om en udtalelse. Brugerbestyrelsen anbefaler at fastholde de hidtidige retningslinjer som anført i kommuneplanen.

  Aktuelt er det fra Dragør Lodseri fremført, at yderligere trafik, aktivitet og støj i området begrænser lodsstationens benyttelse til hvile/soverum i dagtimerne.

  En anden potentiel interessekonflikt ved indpasning af husbåde ved Sandtangen kan opstå ved den videre udnyttelse af Sandtangen til rekreative maritime formål, fx den besluttede mulige permanente placering af ”Maritimt hus” på den sydøstlige del af Sandtangen med adgang til vandet mod syd.

  Yderligere kan der ikke udelukkes at der kan opstå konflikt mellem husbåde til boligformål og en eventuel fremtidig udnyttelse af arealerne på havnen til erhverv, jf. lokalplan 70. Praksis viser, at i det omfang der opstår klager over støjgener i forbindelse med erhvervsudøvelse, vil beboere i forholdsvis vid udstrækning få medhold i klagerne.

  Det er på møde i BEPU den 1.4.2014besluttet, at godkendelse af et projekt for indpasning af husbåde o. lign. i havnen forudsætter udarbejdelse og godkendelse af lokalplan. I relation til den nugældende retningslinje om forbud mod husbåde, skal der tillige i planlægningen indgå et tillæg til kommuneplanen.

  I lokalplanlægningen skal der nærmere redegøres for den visuelle indpasning og påvirkning af havnens udtryk, både med hensyn til udsigter fra baglandet og havnens profil fra vandet. Ved lokalplanlægningen skal også ske en præcisering af disponeringer med hensyn til serviceanlæg mv. langs kaj og kystlinje.

  Et lokalplanforslag skal offentliggøres med en høringsfrist for fremsendelse af indsigelser og bemærkninger iht. til de almindelige regler i planloven.

  Der er fortilfælde fra andre havne (bl.a. Københavns havn), med hensyn til lokalplanlægning for husbåde.

  Det oprindelige forslag fra forslagsstiller med indpasning af 8 husbåde og 2 hotelskibe ved Sandtangen er vist på Bilag 1.

  Som udgangspunkt for den videre planlægning er forslaget til indpasning af husbåde og hotelskibe videde bearbejdet, så det tager højde for dels den planlagte gennemgravning af Sandtangen, dels en permanent placering af det maritime hus.

  Dette forslag muliggør placering af ca. 6 husbåde og 2 hotelskibe (Bilag 3).

  ”Byggemodning”, udbud, aftaleforhold og takster

  Ad aftaleforhold og aftaleparter:

  Såfremt det besluttes at gå videre med en realisering af projektet vil der være flere muligheder for aftalekonstruktioner, som skal undersøges nærmere med henblik på det endelige valg.

  Èn konstruktion vil kunne være, at Dragør Kommune/Dragør Havn forestår tildelingen af plads til husbåde og indgår aftaler med hver enkelt båd; herunder opkræver pladsleje.

  Denne konstruktion vil umiddelbart medføre øget administration for havnen, men sikrer samtidigt at tildeling af husbåd/plads til husbåd sker efter ensartede, gennemskuelige regler.

  En anden konstruktion er, at kommunen kan stille krav om, at der oprettes et hus- og hotelbådelaug som kommunen indgår én samlet kontrakt med.

  Hus- og Hotelbådelauget vil være berettiget til at optage medlemmer og være forpligtet til at opkræve leje hos de enkelte husbådejere.

  Over for kommunen hæfter alene hus- og hotelbådelauget og kommunen skal derfor alene opkræve leje ét sted i stedet for hos alle ejere af husbådene.

  Det vil omvendt være hus- og hotelbådelauget som opstiller betingelser for medlemskab af lauget og dermed for tildeling af husbådeplads inden for de af Dragør Kommune givne rammer.

  Dragør Kommune vurderes umiddelbart godt at kunne stille krav om at skulle godkende hus- og hotelbådelaugets vedtægter for bl.a. på denne måde at sikre, at tildelingen af husbåd sker efter ensartede, gennemskuelige regler.

  Ad byggemodning:

  En realisering af projektet forudsætter bl.a. at der foretages uddybning af havnebassinet og at der dels byggemodnes på land (lednings-/forsyningsfremføring) og dels etableres en flydebro hvor husbådene kan lægge til. Flydebroen skal også monteres med forsyningsinstallationer m.v.

  Desuden skal der etableres et hus/skur hvor husbådsejerne kan have deres postkasser og hvor dagsrenovationen kan bortskaffes og hvor der etableres aflæsning af forbrugsmålere m.v.

  Byggemodningen vil også kunne tænkes gennemført på flere forskellige måder, som skal analyseres nærmere før der træffes en endelig beslutning om realiseringsmåden.

  Den ene mulighed er – og dette har tidligere været drøftet med forslagsstiller - at forslagsstiller udfører og bekoster alle ”byggemodningsarbejderne”.

  Dette vil afstedkomme et behov for at sikre kvaliteten af byggemodningsarbejderne og at der træffes aftale om, hvem der har ansvaret for installationer m.v. i aftaleforholdets varighed og om ejerskabet overgår til kommunen efter aftaleforholdets ophør, eller om der skal ske retablering.

  En anden mulighed er, at Dragør Kommune udfører og bekoster alle byggemodningsomkostningerne. I denne konstruktion forbliver såvel ansvar for som ejerskab til installationer m.v. hos kommunen.

  En tredje konstruktion kunne være, at Dragør kommune indledningsvist bekoster byggemodningen, men at der samtidig oprettes en aftale om, at hus- og hotelbådelauget betaler for byggemodningerne – enten up front ved lejeaftalens påbegyndelse eller gennem en såkaldt finansieringsleje som betales ved siden af den leje, som lauget skal betale for at leje plads på vandet.

  Alle konstruktioner skal naturligvis bearbejdes og analyseres mere i detaljen såfremt det besluttes at gå videre med projektet, da det også er en forudsætning for en nærmere analyse, at kende de nærmere økonomiske forhold omkring byggemodningen.

  Ad havnetakster:

  En realisering af projektet vil afstedkomme et behov for at regulere takstbladet for Dragør Havn, da takstbladet ikke i dag rummer en takst for hverken husbåde eller erhverv i form af hotelbådene.

  Da Dragør Kommune er forpligtet til at opkræve markedspris anbefales det, at kommunen skeler til de priser som er gældende i København, By og Havn idet disse takster er differentierede alt efter om der er tale om fritidsformål, erhvervsformål eller boligformål.

  Det kan til orientering oplyses, at By og Havn beregner lejen pr. etage m2 den pågældende båd optager af vandarealet og at taksten for erhverv er højere end fritids- og boligformål.

  En nærmere angivelse af det relevante takstniveau forudsætter yderligere drøftelser med forslagsstiller med henblik på at fastsætte bl.a. formålet med anvendelse af de både der ikke er hotelbåde, da dette kunne være såvel helårsbeboelse som fritidsformål.

  Besigtigelsestur

  Ved møde i BEPU den 7. oktober 2014 blev det besluttet at gennemføre en besigtigelsestur til eksempler på indpasning af husbåde i forskellige havnemiljøer, hvor den samlede kommunalbestyrelse inviteres til at deltage.

  Besigtigelsesturen gennemførtes søndag den 16. november, med besøg i Københavns Havn og havnen i Nykøbing Sjælland.

  Referat fra turen er vedlagt som Bilag 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke på nuværende stade økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Sagen stilles i bero indtil resultatet af udbud af det østlige byggefelt (lokalplan 70) foreligger, idet etablering af husbåde omfatter landanlæg.

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra C

  Foreslår at ad 1 og 2 godkendes og at forvaltningen kommer med oplæg til den fremtidige proces.

  I og V tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Protokoltilføjelse fra I

  I stemte nej til at afvente udbud af LP 70, da det pågældende område ikke er indenfor LP 70s område.

  C og V tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 2
  Forslag om standardbådestativsystem m.v. - Dragør Havn
  Sagsid.: 15/69

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  der tages stilling til om der ønskes indført et standardbådestativsystem på Dragør Havn som det er frivilligt for bådejerne at benytte.

  Såfremt det besluttes at et standardbådestativsystem kan indføres, anbefaler administrationen yderligere:

  2.

  at

  havneadministrationen indledningsvist gennemfører en bru-gerundersøgelse hos alle lejere af plads til opbevaring af både på Dragør Havn, og såfremt mindst 50 af disse forhåndstilkendegiver at ville leje bådestativ, fortsættes sagen ved:

  3.

  at

  havneadministrationen bemyndiges til at foretage indkøb - og indgå leasingaftaler om finansieringen - af de fornødne bådestativer, en transportvogn til disse samt en gaffeltruck og

  4.

  at

  leasingafgiften til stativer og vogn indregnes i lejen og betales af brugerne.

  5.

  at

  det besluttes at der arbejdes videre med at etablere en va-skeplads i den videre udvikling af havnen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn (BBH) og havneadministrationen har drøftet det ønskelige i, at der indføres et standardbådestativsystem på Dragør Havn.

  Et standardbådestativsystem vil medføre, at arealbehovet til vinteropbevaring af både på land mindskes, og dermed at der vil være flere P-pladser til rådighed på havnen året rundt.

  Standardbådstativer er igennem de sidste 4 – 5 år blevet mere og mere almindelig. I dag er der ca. 20 havne hvor det er mere eller mindre implementeret.

  I Rungsted Havn har man nu igennem 8 år praktiseret systemet og der er man næsten fremme ved at alle bådejerne er kommet med. Det samme gør sig gældende for havne i Hundige og Vallensbæk.

  Konkrete fordele ved anskaffelser af et standardbådstativsystem:

  • Stativerne er meget stabile og risiko for at båden vælter er minimal.

  • Sejlbåde vil blive tilbudt at kunne komme på land uden at masten skal tages af.

  • Når bådene sættes på land kan de sættes mere hensigtsmæssigt, så ønsker om søsætning og optagning bedre kan imødekommes.

  • Bådene skal stå med kortede mellemrum så der bliver flere P-pladser.

  • Motorbåde kommer op i en højde så man lettere kan komme til at ordne bunden.

  • Stativerne kan stables så pladsen om sommeren fremtræder ordentlig og ryddelig.

  Derudover ønsker BBH at der indkøbes en 10 tons transportvogn, der kan håndtere hovedparten af bådene.

  Både på mere end 10 tons kan evt. håndteres med den transportvogn som Dragør Bådeværft allerede har indkøbt.

  For at kunne håndtere transportvognen skal havnen også anskaffe en 3,5 tons gaffeltruck. En gaffeltruck der tillige har været et længe næret ønske i den daglige havnedrift.

  Udgiften til indkøb af såvel bådestativer som vogn og gaffeltruck agtes leasingfinansieret over en 15-årig periode.

  Leasingudgiften for stativerne agtes fordelt forholdsmæssigt på lejen for de respektive stativer, således at udgiften til stativerne reelt betales af lejerne over en årrække svarende til leasingperioden.

  Der vil efterfølgende blive udarbejdet et nyt takstregulativ for havnen.

  Leasingudgiften for vognen indregnes i taksten for optagning og betales således også af brugerne, medens havnen bærer den endelige udgift til leasingfinansieringen af gaffeltrucken, der også skal anvendes til øvrige opgaver på Dragør Havn.

  Da det vil være frivilligt for brugerne om de vil leje stativerne, er havneadministrationen af den opfattelse, at der bør gennemføres en brugerundersøgelse før stativerne evt. indkøbes.

  Havneadministrationen foreslår derfor, at alle lejere af plads til opbevaring af både på land tilskrives med oplysning om forventet lejeniveau for stativerne.

  Såfremt 50 brugere skriftligt tilkendegiver at ville leje bådestativ, kan sagen fremmes med indledningsvist indkøb af et relevant antal stativer samt vogn og gaffeltruck.

  Opnås ikke tilslutning fra 50, indkøbes stativerne ikke.

  Såfremt stativerne skal indkøbes, anbefaler administrationen at havneadministrationen bemyndiges til at foretage det videre i form af indkøb af og indgåelse af leasingaftaler uden fornyet politisk godkendelse.

  Derudover ønsker BBH at der etableres en vaskeplads for både der tages på land. En plads hvor man kan vaske bundmalingen af, og hvor afløbet er indrettet så det filtrerer det afvaskede materiale, så det ikke løber ud på havnepladsen eller i havnen.

  Etableringen af vaskepladsen bør indtænkes i den videre planlægning for havnen.

  Det skal nævnes et der pt. ikke er noget lovkrav om oprettelse af en vaskeplads, men det vurderes at være et godt tilbud til havnens brugere.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er tale om, at der skal indkøbes forskellige kategorier af stativer, og den p.t. kendte stk. pris er:

  3-tonstativer: kr. 6.000,00

  6-tonstativer: kr. 7.800,00

  12-tonstativer kr. 10.500,00.

  Ved et indkøb af f.eks. 25 stk. 3-tonstatiover, 15 stk. 6-tonstativer og 10 stk. 12-tonstatiober vil der være tale om en samlet indkøbspris på kr. 372.000,00.

  Leasingudgiften over en 15-årig periode vil udgøre ca. kr. 425.000,00, og udgiften vil endeligt blive afholdt af lejerne af bådestativer.

  Udgiften til indkøb af transportvognen anslås at være ca. kr. 160.000,00 og leasingudgiften vil udgøre ca. kr. 183.000,00 over en 15-årig periode.

  Udgiften til indkøb af teletrucken er ca. kr. 400.000,00 og leasingudgiften over en 10-årig periode vil udgøres ca. kr. 433.000,00

  Den leasingform som agtes anvendt er den såkaldte finansielle leasing. Finansiel leasing indebærer, at Dragør Havn ved leasingperiodens udløb ejer aktiverne og fortsat kan oppebære en indtægt fra disse, da aktivernes levetid vurderes at overstige leasingperioden.

  Leasingaftale påvirker ikke kommunens låneramme, da der er tale om en driftsudgift.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs – og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen for belysning og uddybning af økonomi, bemanding, leasingaftale mv.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Frigivelse Genopretning af veje 2015
  Sagsid.: 15/138

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 3.297.200 til genopretning af veje, og at beløbet frigives.

  2.

  at

  der overføres kr. 750.000 af det frigivne beløb til Vej- og Gartnerafdelingens lønkonto til finansiering af anlægssjakket (Det sorte hold).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2015 afsat kr. 3.297.200 til genopretning af veje 2015.

  Forvaltningen har planlagt følgende fordeling:

  1. Der afsættes ca. kr. 2.800.000 til klargøring og lapning af vejstrækninger med henblik på anlæg af asfalt slidlag i 2015.
  2. Heraf afsættes kr. 750.000 til oprettelse af anlægssjak (det sorte hold) til varetagelse af opretningsarbejde med kantsten og fortove
  3. Der afsættes ca. kr. 300.000 til udførelse af hovedeftersyn, trafiktællinger mv.
  4. Der afsættes ca. kr. 197.200 til akutte opgaver, reparationer mv.

  På baggrund af Vejdirektoratets strategirapport vedligeholdelse af asfaltbelægninger 2013 i Dragør Kommune (bilag 1), resultatet af deres hovedeftersyn for Dragør Kommune 2014 samt forvaltningens egne vurderinger, planlægger forvaltningen at klargøre, oprette og udlægge slidlag på følgende vejstrækninger i 2015:

  • Harevænget fra Mågevænget til vejslut ved nr. 115
  • Hvedestykket
  • Kløverstykket mellem Mågevænget og Kornstykket
  • Rugstykket mellem Mågevænget og Kornstykket
  • Høgevænget, begge sideveje
  • Lodsvænget
  • Skippervænget
  • Spurvevænget

  Andre af de mere trængende vejstrækninger er:

  • Stikvejene til Rødtjørnen
  • Stikveje til Hvidtjørnen
  • Halvejen

  Der kan forekomme ændringer i omfang og prioritering, idet priser udelukkende er baseret på anslåede overslagspriser. Hvis tilbuddene muliggør, at der indenfor den økonomiske ramme kan iværksættes yderligere slidlagsarbejder, vil disse blive valgt blandt de i øvrigt mest trængende veje. Tilsvarende kan veje blive udskudt som følge af tilbuddene. Endelig kan vintervejret eller andres anlægsarbejder afstedkomme ændrede prioriteringer.

  Samtidig med opretningsarbejderne forud for årets slidlag vil der blive udbedret defekte vejbrønde og –stikledninger i samarbejde med HOFOR, som har sørget for tv-inspektion af de omfattede veje. Vejbrøndreparationer udføres svarende til de i budgettet afsatte driftspenge hertil.

  De afsatte anlægspenge til anlægssjakket (det sorte hold) omfatter lønudgifter, og beløbet svarer stort set til det beløb, der afsættes til ekstern entreprenørs opretningsarbejde forud for asfaltslidlag. Ved frigivelse af anlægsbudgettet inden udgangen af februar måned forventes, at anlægssjakket kan starte op pr. april 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på kr. 3.297.200 til genopretning af veje 2015 er afsat i anlægsbudget 2015.

  Fra anlægsbudgettet skal overføres kr. 750.000 til Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget til lønudgifter til anlægssjakket (det sorte hold).

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Frigivelse Fortov på Hartkornsvej - Genbehandling
  Sagsid.: 14/3782

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 150.000 til fortov på Hartkornsvej mellem Kirkevej og Jægergården, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 13. januar 2015 at sende frigivelsessag om fortov på østsiden af Hartkornsvej strækningen fra Kirkevej til Schoutgården tilbage til forvaltningen for at få belyst økonomien for et fortov fra Kirkevej til Jægergården.

  Forvaltningen kan oplyse, at et fortov på østsiden af Hartkornsvej mellem Kirkevej og Jægergården kan etableres for anslået kr. 200.000 ved ekstern entreprenør.

  Vej- og Gartnerafdelingen kan udføre det omtalte fortov i eget regi for materialeudgifter mindre end 150.000 kr., som er afsat i budget 2015. Dette i regi af anlægssjakket (det sorte hold), når dette er oprettet, jf. sag om Genopretning af veje 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 150.000 til fortov på Hartkornsvej er afsat i anlægsbudget 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Godkendt.

 • 5
  Parkering i den gamle rådhushave
  Sagsid.: 14/160

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der tages stilling til, om der på baggrund af høring og parkeringsanalyse skal arbejdes videre med sagen.

  Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med sagen, så indstiller forvaltningen,

  2.

  at

  projektet P-plads i gammel rådhushave som det fremgår af bi-lag 6 godkendes

  3.

  at

  etape 1 og 2 af projektet P-plads i gammel rådhushave udføres samtidig indenfor en ramme på 350.000 kr.

  4.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 164.100, og at beløbet fri-gives, og at der gives en tillægsbevilling på kr. 185.900, og at beløbet frigives

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 2. september 2014 at iværksætte høring af beboere på E C Hammersvej, Stationsvej og Løkkevej forinden endelig beslutning om etablering af parkeringsplads i den gamle rådhushave Stationsvej 5.

  Høring

  Der er husstandsomdelt 50 høringsbreve og modtaget 17 høringssvar omfattende 44 husstande. Oversigt over høringssvar fremgår af bilag 1 og høringssvarene er samlet i bilag 2.

  2 høringssvar er positiv overfor anlæg af parkeringspladsen i rådhushaven dog med forudsætninger og forslag om alternativer. De øvrige 15 høringssvar omfattende 42 husstande er modstandere af anlægget. Mange af disse med alternative forslag.

  Modstanden går på følgende forhold:

  -

  Er der overhovedet et behov?

  -

  Efterlyser parkeringsanalyse

  -

  Haven bliver i dag brugt til mange lokale aktiviteter

  -

  P-pladsen vil medføre mere og hurtigere trafik på små boligveje

  -

  P-pladsen vil medføre usikker skolevej på E C Hammersvej

  -

  P-pladsen vil medføre støj- og lysgener

  -

  P-pladsen vil medføre nedsat trafiksikkerhed, især ved udkørsel

  -

  P-pladsen vil medføre trafikkaos, bl.a. ved vendemanøvrer før indkørselsforbud som følge af strækningen med ensretning

  -

  En p-plads er grim, et fremmedelement i lokalmiljøet

  -

  Værdiforringelse af boliger i området, herunder Kommunens egen ejendom Stationsvej 5

  -

  Frygt for manglende afskærmning mod vej og naboer

  -

  Størrelsesordenen af udgifterne til anlæg af parkeringsplads

  Alternative forslag:

  -

  Indrette p-plads på del af Nordre Væl

  -

  Bedre skiltning til parkering på havnen

  -

  Udvid parkeringsmulighederne ved havnen

  -

  Skråparkering på E C Hammersvej med ensretning

  -

  Henvise erhvervsdrivende til parkering på havnen

  -

  Bedre information/skiltning om eksisterende p-muligheder i byen

  -

  Håndhæve gældende tidsbegrænsninger (fordrer politi indsats)

  -

  Udvide omfanget af tidsbegrænsninger

  -

  Benyt haven til kulturarrangementer

  -

  Indret en legeplads i haven

  -

  Omdan haven til en park/forskønnelse

  Hovedelementerne i tilbagemeldingerne er spørgsmålet, om der er et behov for at få flere p-pladser samt de afledte konsekvenser ved øget trafik og støj. Endvidere er et gennemgående element forslag om bedre henvisning til parkering på havnen, udbygning af parkering på havnen eller på Nordre Væl.

  Parkeringsanalyse

  Den seneste parkeringsanalyse blev udført tilbage i 2001. Med tanke på at opnå bedst muligt beslutningsgrundlag i sagen har forvaltningen derfor iværksat en opfølgende parkeringsanalyse i området omkring Dragør by svarende til det tidligere analyseområde. Analysen er udført med registrering af parkeringsbelægningen i området torsdag den 27. november 2014, kl. 8-23, lørdag den 22. november 2014 kl. 9-17 samt søndag den 14. december 2014 kl. 9-17. Søndagen i december måned er medtaget for at få et indtryk af, hvor stor belastningen er på dage, hvor der også er mange udefra kommende gæster i området om gammel Dragør by. Aktuelt på en julemarkedssøndag (attraktion som følge af samtidig visning af Danmarks Radios julekalender 2014 Tidsrejsen).

  I Parkeringsanalysen (bilag 3) konkluderes, at der generelt set er tilstrækkelig parkeringskapacitet i området. Om torsdagen udnyttes maksimalt 51 % af pladserne, om lørdagen udnyttes maksimalt 57 % af pladserne omkring kl. 13 og om søndagen under julemarkedet benyttes maksimalt 81 % af pladserne. Det svarer til, at der fortsat er 162 ledige p-pladser indenfor analyseområdet ved maksimal belægning.

  Der er dog stor forskel på de enkelte parkeringsområders udnyttelse. De mest attraktive pladser på fx Vestgrønningen, omkring Strandlinien og Kongevejen har høj belægning og er i flere tilfælde overbelagte, imens det maksimalt er lidt over halvdelen af pladserne, der benyttes på den store p-plads på Færgevej på havnen. En supplerende analyse viser, at der er mange af de, der parkerer, som holder i meget lang tid i de tidsbegrænsede båse og at en betydelig del af de ikke tidsbegrænsede båse benyttes til langtidsparkering.

  Ved parkering i rådhushaven vil der være ca. 240 meter til Neels Torv, imens der ved parkering på havnen vil være ca. 410 meter, dog afhængigt af, hvor man måtte have parkeret.

  Anlæg af flere parkeringspladser på E C Hammersvej vil betyde flere attraktive pladser. Rådgiver anbefaler, at tidsbegrænse flere af de attraktive pladser, ensarte restriktionerne samt at forstærke kontrollen. Endvidere anbefales det at henvise ansatte i og omkring Dragør gamle by til parkering på havnen, som altid har stor kapacitet.

  Afvejning efter høring og parkeringsanalyse

  Da parkeringsanalysen viser, at der fortsat er ledig parkeringskapacitet i området generelt men med høj belægning på de mest attraktive pladser nær E C Hammersvej, så er der tale om en afvejning af, om man vil fremme mere af den attraktive parkering nær Kongevejen, eller man vil følge høringssvarene fra de i så fald berørte beboere på E C Hammersvej og bevare den gamle rådhushave som en grøn offentlig have.

  Der er ingen tvivl om, at beboerne i tilfælde af anlæg af parkeringsplads i rådhushaven vil opleve gener svarende til det indvendte i deres høringssvar. Generne for de umiddelbart omkringboende skal sammenholdes med de fordele, som en p-plads vil medføre for kommunens borgere som helhed.

  Såfremt det besluttes at fremme anlægget af parkeringspladsen i den gamle rådhushave, så finder forvaltningen det hensigtsmæssigt om muligt, at søge at forbedre skiltningen til de øvrige parkeringspladser i området, ligesom afskærmningen af parkeringspladsen bibeholdes, og der ikke etableres belysning på p-pladsen, for at mindske generne for de umiddelbare naboer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløb på kr. 164.100 til etablering af første etape af en parkeringsplads i den gamle rådhushave Stationsvej 5 er afsat i anlægsbudget 2014 og overført til budget 2015.

  Et samlet anlæg i den gamle rådhushave inklusive en anden etape med ny adgangsvej fra Stationsvej beløber sig anslået til kr. 350.000.

  Med de ændrede forudsætninger i form af indkørsel fra Stationsvej giver det ikke længere mening at etapedele etablering. Såfremt anlægget fremmes, anbefales det at etablere hele anlægget af én omgang ved frigivelse også af restbeløbet på kr. 185.900 fra kassen til udførelse i 2015.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført høring af umiddelbart berørte beboere.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Ad. 1.

  Udvalget ønsker ikke at der arbejdes videre med sagen.

  Et enigt udvalg foreslår, at forvaltningen kommer med forslag til bedre skiltning, med henblik på bedre henvisning til havnen og havnens parkeringspladser.

  Ad. 2+3+4

  Udgår som følge af beslutning under ad. 1

  Bilag

 • 6
  Trafikanalyse - sikker skolevej
  Sagsid.: 14/2885

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  analysen Dragør Kommune, Sikker skolevej, Nye skoledistrikter tages til efterretning

  2.

  at

  de i analysen påpegede lokaliteter/strækninger med mulige forbedringer medtages ved prioriteringen af den årlige anlægs-pulje for Trafikdæmpende foranstaltninger

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. november 2014 at iværksætte en supplerende skolevejsanalyse for at vurdere, hvilke trafiksikkerhedsmæssige tiltag, der bør iværksættes for skolebørnene efter inddelingen i nye skoledistrikter.

  Der foreligger nu analyse i form af notatet Dragør Kommune, Sikker skolevej, Nye skoledistrikter (bilag 1) med kort (bilag 2). Notatet omfatter en detailanalyse af uheld med børn og unge i Dragør Kommune samt analyse af de ændrede skoledistrikter/ruter efter input fra færdselskontaktlærerne på skolerne i Dragør Kommune. I forbindelse med behandlingen af de enkelte lokaliteter er der angivet forslag til mulige tiltag i de tilfælde, hvor der skønnes at være basis herfor. I alt overslagsmæssigt prissat tiltag for ca. 1.100.000 kr. hvoraf de ca. 700.000 kr. omhandler problemstillinger som følge af den nye skolestruktur. Typisk er omkostningerne af størrelsesordenen 100-200.000 kr. pr. lokalitet.

  Forvaltningen anbefaler, at de udpegede lokaliteter med forslag til mulige tiltag medtages, når den årlige anlægspulje til Trafikdæmpende foranstaltninger skal prioriteres, forventeligt i forbindelse med By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde i marts måned.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke yderligere økonomiske eller personalemæssige aspekter.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Ad. 1

  Taget til efterretning.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Vedtægtsændring i Movia
  Sagsid.: 14/492

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at vedtægtsændringer for Movia godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2014 en treårige indfasning af den nye finansieringsmodel i forbindelse med ændret lov om trafikselskaber, og derfor skal vedtægterne ændres.

  Den treårige indfasning er en fravigelse fra lovens fastsatte finansieringsmodel. Derfor kræves der 100 % enighed blandt alle 45 kommuner om en vedtægtsændring i Movias vedtægter for at kunne realisere ændringen.

  På Movias Repræsentantskabsmøde den 26. februar 2015 vil vedtægtsændringen sammen med øvrige forslag til vedtægtsændringer blive behandlet. Forslaget til vedtægtsændringer vedlægges som bilag 1 sammen med Movias tilhørende brev.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af en af vedtægtsændringerne, forslaget om en treårig indfasning af de økonomiske konsekvenser af den nye lov om trafikselskaber, er afgørende for implementeringen af finansieringen af den nye fordeling af busruter.

  Vedtægtsændringen vil medføre en besparelse for Dragør Kommune i 2016 på 1,6 mio. kr., i 2017 på 3,3 mio. kr. og i 2018 en besparelse på 4,9 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Punktet udgår

  Bilag

 • 8
  Dragør Skole Nord, princip for udvidelse fra 7,5 til 8 spor
  Sagsid.: 14/487

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at principperne for udbygning af Dragør Skole Nord fra 7½ spor til 8 spor godkendes og danner grundlag for udbuddet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har den 22-05-2014 besluttet at udbygge kapaciteten fra 7,5 spor til 8 spor på Dragør Skole Nord, inden for en samlet ramme på 18,6 mio. kr. inklusiv midlertidig genhusning i byggeperioden.

  En byggegruppe på Dragør Skole Nord, består af to repræsentanter fra skoleledelsen, en lederrepræsentant fra SFO, en lærer, en repræsentant fra forældrebestyrelsen, en serviceleder og to repræsentanter fra Plan og Teknik samt rådgiver, som stiller med arkitekter og ingeniør, har udarbejdet et program for udbygningen og et udbudsmateriale, som skal danne grundlag for tilbuddene.

  Principperne i byggeprogrammet fremgår af bilag 1 og kan opsummeres

  til følgende:

  Der etableres 6 nye hjemklasser på ca. 64 m².

  Der etableres 2 grupperum, teknik- og depotrum.

  Fællesområder, med garderober og opholdsareal.

  Der arbejdes med mulighed for at slå 2 x 2 lokaler sammen via

  foldevægge og der arbejdes med etablering af kablet IT forbindelse i disse lokaler således at prøver, eksamener mv. kan afvikles sikker og uden større omflytninger.

  Der etableres 4 toiletter heraf et HC-toilet.

  Der etableres lærer forberedelsesrum i den eksisterende skole hvor den nye forbindelsesgang tilkobles.

  Byggeriet skal stå færdig til juli 2016.

  Fra august 2015 etableres 3 hjemklasser i pavilloner til byggeriet er afsluttet. Jf. beslutning af 22. maj 2014 i Kommunalbestyrelsen, bilag 1 (2795/14).

  Byggeopgaven udbydes som ”begrænset udbud i totalentreprise” med en prækvalifikationsrunde, hvor et begrænset antal bydende bliver udvalgt til at give tilbud.

  Når tilbuddene er indkommet i marts måned, vil de blive vurderet og efterfølgende indstilles til godkendes politisk samt frigivelse af anlægsbevilling. Det forventes at ske i april måned.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udbygning af Dragør Skole Nord indgår i anlægsbudget 2015 og 2016.

  Den økonomiske ramme er 18,6 mio. kr. og projektets endelige pris kendes først, når tilbuddene er modtaget fra entreprenørerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Genopretning af skoler 2015
  Sagsid.: 15/124

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  der frigives et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til udarbejdelse af en samlet helhedsplan for skolernes udearealer

  2.

  at

  der frigives et rådighedsbeløb på 522.700 kr. til genopretning af skolernes bygninger

  SAGSFREMSTILLING:

  I Anlægsbudget 2015 er der afsat 1.722.700 kr. til genopretning af 3 skoler.

  I anlægsbudget 2014 var der afsat 1.004.800 kr. til genopretning af skoler og 1.200.000 kr. til skolernes udearealer. Ved en fejl blev de 2 beløb slået sammen og anvendt til genopretning af skolerne. Det foreslås derfor, at der afsættes 1,2 mio. kr. fra genopretningspuljen 2015 til udearealer.

  Skoleforvaltningen foreslår, at der udarbejdes en samlet helhedsplan for skolernes udearealer. Fokus er på en plan og budget for indretning af skolernes udearealer til læringsrum med plads til undervisning og bevægelse. Planen udarbejdes i skoleforvaltningen i samarbejde med brugere og tilknyttet konsulent.

  Skolernes udearealer er nedslidte og utidssvarende, og forvaltningen ser derfor en mulighed for at indrette mere tidssvarende rammer, der udfordrer og understøtter læring. Herved opnås en bedre udnyttelse af de fysiske rammer, og skolerne får gode muligheder for at leve op til kravene om mere bevægelse i undervisningen.

  Restbeløb til genopretning af skolernes bygninger 2015 udgør 522.700 kr. og beløbet disponeres således.

  Dragør Skole Syd:

  Udskiftning af vandskadet gulv i tumlesal, kr. 225.000

  Udskiftning af automatik til drænpumpebrønde, kr. 75.000

  St. Magleby Skole:

  Tilskud til udvidelse af ventilation i faglokaler, kr. 200.000

  Uforudsete udgifter, 22.700 kr.

  Arbejderne på Dragør Skole Syd er igangsat, da opgaverne er akutte. Kommunens forsikringsselskab har afvist at dække udgiften, men forvaltningen følger sideløbende op på dette.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligehold. Det samlede genopretningsbehov til skolernes bygninger ligger i størrelsesordenen 15 mio. kr. inden for de næste 8 år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget i 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Børn-, Fritid og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Ad 1. + Ad 2.


  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Godkendt.

 • 10
  Forslag fra A
  Sagsid.: 15/134

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af den 21. januar 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”Formanden for By- Erhverv- og Planudvalget, Allan Holst (A),

  stiller forslag om at der udarbejdes en trafiksikkerhedsplan for Dragør Kommune.

  I første omgang anmodes forvaltningen om at udarbejde et oplæg til indhold og proces for udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan, herunder forslag til hvordan borgernes oplevelser af trafiksikkerhed og utryghed kan indgå i plan-processen.

  I Trafiksikkerhedsplanen kan f.eks. indgå:

  - Status og udpegning af problemområder

  - Målsætninger, indsatsområder og prioritering

  Baggrunden er, at ny skolestruktur, øget trafik på visse vejstrækninger og borgernes løbende indrapporterer som utrygge områder giver anledning til at vi skaber en samlet plan for den størst mulige trafiksikkerhed i Dragør Kommune.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Udvalget ønsker forslaget sat på BEPU’s dagsorden i maj og at opgaven sættes i milepælsnotatet.

  Punkt 11 blev behandlet under dette punkt og indgår i trafiksikkerhedsplanen.

 • 11
  Forslag fra I
  Sagsid.: 15/133

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i mail af 6. januar 2015, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”Vi har alle i KB modtaget en henvendeles om børns begrænsede udsyn ved krydsning af Vestgrønningen ud for Grønnevej. På baggrund af denne ønsker jeg at emnet/henvendelsen optaget på by og planudvalgets dagsorden på førstkommende møde, med henblik på en drøftelse i udvalget samt evt. oplæg fra forvaltningen”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Punktet blev behandlet under punkt 10 og indgår i trafiksikkerhedsplanen.

 • 12
  Udbud ESCO vejbelysning (lukket)
  Sagsid.: 14/88
 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Allan Holst (A)orienterede om borgermødet der er afholdt, om fortov på Stationsvej.

  Birgitte Brix Bendtsen (C)

  Ønsker en prioriteringsliste (bruttoliste) for BEPU’s sager, så udvalget kan se hvornår sagerne kommer på.

  Hvornår kommer sagen om Multibanen fra budget seminaret på BEPU?

  Kan jorden fra Dragør Skole Nord’s byggeprojekt, bruges til multibanen? Forvaltningen oplyste at evt. overskudsjord fra det kommende byggeri på Dragør Skole Nord ikke skønnes med fordel at kunne anvendes lokalt, idet flytning af jord fra en matrikel til en anden matrikel forudsætter analyser som er omkostningstunge.

  Ebbe Kyrø (T)

  Forslaget fra ungdomsskolen der blev behandlet under BFKU, om mountainbikes bane ved Kongelundshallen. Skulle sagen ikke have været behandlet i BEPU?

  Forvaltningen uddybede ansøgning og vilkårene for etablering af spor til MTB, herunder at markeringen på bilaget i sagen alene viser området, hvor indenfor sporet kan anlægges.