Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 03. marts 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Asger Larsen (I)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Arkitekturpolitik for Dragør Kommune
  Sagsid.: 15/8

  ANBEFALING:

  Forvaltningens oplæg drøftes med henblik på stillingtagen til sagens videre fremdrift.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 13. januar 2015 drøftedes et forslag fra Allan Holst (A) om anmodning ”om en status for arkitekturpolitikken samt forvaltningens forslag til hvorledes en sådan kan udarbejdes”.

  Det blev besluttet at forvaltningen på et kommende møde ”orienterer udvalget om, hvad en arkitekturpolitik kan indeholde.”

  Forvaltningen vil på denne baggrund give et oplæg på mødet om bl.a.:

  - Statslige udmeldinger om arkitekturpolitik

  - Eksempler på arkitekturpolitiker fra andre kommuner

  - Arkitekturpolitik i den hidtidige kommuneplanlægning for Dragør Kommune

  - Forslag til fokus- og indsatsområder

  Som forberedelse til oplæg og drøftelser kan henvises til Regeringens arkitekturpolitik 2014, som kan læses her:

  http://kum.dk/temaer/regeringens-arkitekturpolitik/

  og som e-magasin:

  http://arkitekturpolitik2014.dk/publikation/html5.html

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Oplægget blev drøftet.

  Udvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder et forslag til arkitekturpolitik på basis af forvaltningens oplæg, i indeværende kommunalbestyrelsesperiode.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 2
  Forespørgsel om en ny dagligvarebutik i St. Magleby
  Sagsid.: 14/764

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  ansøger anmodes om at revurdere projektet, således at gældende ejendomsskel og vejbyggelinje kan overholdes

  2.

  at

  der hos Københavns Politi efterfølgende indhentes en udtalelse vedrørende den trafikale afvikling, herunder gennembrydningen af midterrabatten på Englandsvej.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en forespørgsel, på vegne af Rema 1000, om muligheden for at opføre en REMA 1000 dagligvarebutik, på ejendommen Sdr. Kinkelgade 27, som i dag rummer den tidligere butik ”Møbelgården”, som tænkes nedrevet.

  Den nye dagligvarebutik vil få et etageareal på ca. 1000 m2, og der er skitseret en ny parkeringsplads på ca. 44 pladser, med en ny ind- og udkørsel fra Sdr. Kinkelgade. Det forudsættes at midterrabatten på Englandsvej gennembrydes, hvorved der åbnes mulighed for ud- og indkørsel til Sdr. Kinkelgade, fra både øst og vest.

  Forespørgslen er bilagt situationsplaner (bilag 1), en række fotomontager, der illustrerer butiksbygningens indpasning set fra Englandsvej (bilag 2), samt et notat fra COWI, der beskriver de tekniske forudsætninger for den trafikale løsning. Notatets sammenfatning vedlægges som (bilag 3).

  Planforhold

  Ejendommen har et grundareal på 2900 m2, et eksisterende etageareal på 788 m2, fordelt på 1½ etage, og er aktuelt udnyttet med en bebyggelsesprocent på 27. Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan 42 for Store Magleby landsby, og der er ingen mulighed for umiddelbart at indrette en ny dagligvarebutik i den eksisterende udvalgsvarebutik (Møbelgården), uden ændringer i plangrundlaget.

  Ansøger har ikke udtrykt noget ønske om at anvende den eksisterende bygning på grunden.

  Den ansøgte REMA 1000 vil forudsætte ny lokalplan og et kommuneplantillæg, der reviderer kommunens centerstruktur, og udlægger St. Magleby som et nyt lokalcenter,

  Ved etablering af et nyt lokalcenter, skal det i henhold til detailhandelsbestemmelserne i planloven blandt andet godtgøres, at Store Magleby landsby vil udgøre et konkret opland for den nye dagligvarebutik, vurderet i forhold til for eksempel den gennemkørende trafik til Dragør by, Sydstranden og Søvang.

  Den trafikale afvikling, specielt gennembruddet af midterrabatten på Englandsvej, vil forudsætte en særskilt forhåndsgodkendelse fra Københavns Politi.

  Forvaltningens vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at en dagligvarebutik ved ”indkørslen” til St. Magleby, kan udgøre en værdifuld servicefunktion for kommunens borgere i almindelighed og for borgerne i St. Magleby i særdeleshed, men også for kommunens gæster i øvrigt.

  En sådan placering betyder samtidig en stor udfordring med hensyn til indpasning i bybilledet, i forhold til oplevelsen af landsbyen og kirken.

  Ved butiksbygningens udformning, er der tilstræbt en traditionel arkitektur, der kan genfindes i øvrige bebyggelser i St. Magleby, herunder den eksisterende ”Møbelgård”.

  Parkeringsdækningen opfylder de gældende normer, og den forslåede trafikafvikling, med en åbning af midterrabatten på Englandsvej, er i sit princip i overensstemmelse med de hidtidige forestillinger om en ny, miljøprioriteret gennemfart af St. Magleby, som den er beskrevet i tidligere skitser, og fastholdt i Kommuneplan 2009.

  Det afgørende problem ved forslaget den nye butik er, at de overordnede bindinger ikke respekteres (bilag 4). Det vil sige at butiksbygningen ikke alene overskrider vejbyggelinjen, men også ejendomsskellet og at ca. 25 % af parkeringspladserne er placeret direkte på Englandsvej, på fortovet og cykelstien, hvilket selvfølgelig vil forudsætte en omlægning af hele vej tracéet.

  Overskridelsen af ejendomsskellet og vejbyggelinjen har foruden et ejendomsretlig og et trafikafviklingsmæssigt aspekt, men også et væsentligt byarkitektonisk aspekt.

  Den tidligere nævnte miljøprioriterede gennemfart af St. Magleby havde som et af sine hovedformål at forskønne ”indkørslen” til Dragør Kommune, og i den sammenhæng fremhæve indblikket til St. Magleby Kirke. Dette indblik bliver elimineret af den nye butiksbygning, og kan kun fastholdes, hvis vejbyggelinjen respekteres.

  Konklusion

  Forvaltningen anbefaler, at sagens beslutningstema omhandler, under hvilke forudsætninger en ny dagligvarebutik på ejendommen Sdr. Kinkel 27, i givet fald kan nyde fremme.

  Forvaltningen anbefaler en forudsætning om, at butikkens omfang og placering samt parkeringspladsernes placering, revurderes med henblik på at overholde såvel ejendomsskellet som vejbyggelinjen.

  Der anbefales tillige en forudsætning om, at der efterfølgende indhentes en vejledende udtalelse fra Københavns Politi vedrørende trafikafviklingen generelt, herunder mulighederne for en gennembrydning af midterrabatten på Englandsvej, ud for Sdr. Kinkelgade / Ndr. Kinkelgade.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Ad. 1

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2

  Afventer det reviderede projekt.

  Protokoltilføjelse fra Birgitte Brix Bendtsen (C):

  Med tanke på Dragørs eksisterende erhvervsliv samt den ønskede arkitektoniske værdi ved indgangen til byen kan C ikke støtte forslaget.

  Ebbe Kyrø (T) begærede herefter punktet hævet til Kommunalbestyrelsen.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Forslag fra Liste T

  Liste T foreslår at sagen sendes tilbage i udvalget.

  For stemte:

  5 (C+T)

  Imod stemte:

  9 (A-Ole Hansen+I+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Ole Hansen (A))

  Faldet.

  Forslag fra A

  Det foreslås at ansøger anmodes om at revurdere projektet, således at gældende ejendomsskel og vejbyggelinje kan overholdes, samt at ad 2 i anbefalingen afventer det reviderede projekt.

  For stemte:

  9 (A-Ole Hansen+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  6 (C+T+Ole Hansen (A))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra C:

  C-gruppen finder at placering af butikscentret ikke er i overensstemmelse med kommunens centerstruktur.

  T tilsluttede sig.

  Bilag

 • 3
  Ansøgning om en ny boligbebyggelse i Søvang
  Sagsid.: 15/149

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at det ansøgte skitseprojekt ikke imødekommes, da det strider mod byplanvedtægt 4, § 5, stk. c, om etagehøjde, stk. d, om facadehøjde og stk. e, om gulvkote i forhold til terrænkote.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om godkendelse af et skitseprojekt for 2 nye fritliggende boliger, på ejendommen Søvej 39, der tænkes udstykket i 2 nye parceller på henholdsvis 702 m2 og 669 m2 (oversigtskort bilag 1).

  De 2 identiske boligbebyggelser, der er beskrevet i vedlagte skitseprojekt (bilag 2) har hver især et etageareal på 195 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på henholdsvis 28 og 29.

  Bebyggelserne opføres i 2 fulde etager, med en form for saddeltag, med en højde til tagryggen på ca. 8,30 m. Facadehøjden er på henholdsvis ca. 5,5 m og 4,3 m, på hver sin side af bygningen

  Bygningerne indrettes med ca. 50 m2 kælder, der ikke medregnes i bebyggelsesprocenten.

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 4, der blandt andet bestemmer følgende forhold:

  Kommunalbestyrelsen kan i henhold til § 4 tillade udstykning af grunde på mindst 600 m2, når det sker på grundlag af en af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan. I disse tilfælde kan kommunalbestyrelsen tillade, at facadelængden nedsættes til mindre en 20 m.

  I henhold til § 5 må en bygning ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage (1½ etage), facadehøjden må ikke overstige 3,7 m, og stueplanet må ikke være hævet mere end 1 m over terræn. Byggeriets omfang er i henhold til gældende praksis fastsat til en bebyggelsesprocent på 30.

  Dispensation

  Det beskrevne skitseprojekt vil forudsætte dispensation fra byplanvedtægtens bestemmelser om det maksimale etageantal på 1½ etage, den maksimal facadehøjde på 3,7 m og stueplanets maksimale højde over terræn på 1 m.

  Nabohøring

  Der er gennemført nabohøring samt høring af grundejerforeningen Søvang, og der er modtaget 3 høringssvar, fra en bred kreds af de omboende samt fra grundejerforeningen. Høringssvarerne indeholder en omfattende kritik af skitseprojektet, men der udtrykkes også vilje til at indgå i en dialog med bygherren, om en fremtidig bebyggelse på grunden. Høringssvarerne vedlægges (bilag 3).

  Tidligere sager

  Udgangspunktet for By-, Erhvervs- og Planudvalgets tidligere behandlinger af lignende byggerier langs ”søfronten” i Søvang, har været den arkitektoniske variation der gennem tiderne er opstået langs Søvej og Poppelvej, bestående af byggerier med større kviste, højere facadepartier og utraditionelle udformninger i almindelighed.

  Udvalget har tidligere vurderet, at ”søfronten” besidder et arkitektonisk særpræg og en robusthed, der gør den egnet til at rumme en bred vifte af forskelligartede bebyggelser.

  Ved den konkrete godkendelsen af 2 lignende byggerier, Poppelvej 136 og Søvej 25B, lagde udvalget vægt på, dels at der var tale om indskudte etager, med dobbelt høje rum, og ikke fulde etager i hel husets længde, dels at den øgede facadehøjde alene var orienteret mod vandet, og at bygningen fremtrådte som en mere ordinær bebyggelse set fra Søvej / Poppelvej, og dels at den nye bebyggelse ikke anfægtede væsentlige herlighedsværdier for bagvedliggende ejendomme.

  Vurdering og konklusion.

  Det ansøgte skitseprojekt har i lighed med øvrige byggerier langs ”søfronten” et utraditionelt formsprog men adskiller sig i øvrigt fra tidligere godkendte byggerier ved 3 forhold:

  Dels er der tale om 2 fulde etager i hele husets længde, og ikke en indskudt etage i en del af bygningen, dels indebærer indretningen af en høj kælder, at stueplanet i en del af huset er hævet ca. 1,7 m over terræn, og dels vil der optræde potentielle indbliksproblemer samt en væsentlig reduktion af havudsigten for den bagvedliggende ejendom Søvej 41.

  Sammenfattende er det forvaltningens vurdering, at den nye bebyggelse, med 2 fulde etager og en gulvkote hævet ca. 1,7 m over terræn, ikke i tilstrækkelig grad er indpasset under en hensyntagen til den omgivende bebyggelse, og det kan på denne baggrund ikke anbefales at dispensere fra byplanvedtægten bestemmelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 4
  Etablering af en ridebane, Kalvebodvej 96
  Sagsid.: 15/224

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte ridebane, på betingelse af:

  1.

  at

  der ikke etableres nogen former for bebyggelse i tilknytning til ridebanen

  2.

  at

  der kun etableres udendørs kunstig belysning, hvor lyskilden er placeret max. 1 m over terræn, og hvor lyskilden ikke er synlig fra Kalvebodvej.

  3.

  at

  beplantningen mod Kalvebodvej suppleres med en tæt beplantning, for eksempel en hækbeplantning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at anlægge en mindre privat ridebane på landbrugsejendommen Kalvebodvej 96, der skal anvendes af 3- 4 heste.

  Ridebanen har en størrelse på ca. 20 m x 60 m, og anlægget består primært i at etablere et nyt underlag på arealet, der i dag henligger som græsplæne.

  Der vil ikke blive opført nogen form for bebyggelse i direkte tilknytning til banen, og der ansøges om udendørs belysning, i form af lysstofrør, placeret på indersiden af banens indhegning, i en højde på ca. 1 m

  Anlæg af ridebanen betragtes som et anvendelsesskift, fra en i princippet jordbrugsmæssig anvendelse, til en fritidsmæssig anvendelse, som kræver landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35.

  Planforhold

  Ejendommen er beliggende i fingerplanens grønne kile, der skal friholdes fra yderligere bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål. Ridebanen betragtes i denne sammenhæng som et mindre arealkrævende fritidsanlæg.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at den beskrevne ridebane, hvor kun underlaget ændres, og hvor der ikke etableres anden bebyggelse, kan anlægges uden konsekvenser for den landskabelige oplevelse.

  For at undgå unødig lysspredning i området, bør der dog stilles vilkår om, at lyskilden placeres i en maksimal højde på 1 m, som ansøgt, og at lyskilden ikke må være synlig fra Kalvebodvej.

  For yderligere at afskærme ridebanen, anbefales der desuden et vilkår om at beplantningen mod Kalvebodvej, suppleres med en tæt (hæk) beplantning, eventuel i lighed med hækbeplantningen langs områdets vestlige skel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Ad. 1+2+3

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 5
  Ansøgning om helårsbeboelse i Rosenlund
  Sagsid.: 15/274

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen til dispensation til helårsbeboelse ikke imødekommes, da der ikke ses at foreligge sådanne særlige forhold, som kan begrunde en dispensation, jf. planlægningsnotat 01.15, retningslinje nr. 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning (bilag 1) om dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2, til at bebo sommerhuset Militærvej 8 hele året. Ansøger motiverer ønsket om en dispensation, med områdets herlighedsværdier, det gode forhold til de øvrige beboere i området samt ønsket om at renovere den eksisterende bolig og havearealerne.

  Fortilfælde

  De tidligere udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Teknik, Miljø- og Kulturudvalget har i perioden fra 2010 til 2014 behandlet 18 dispensationsansøgninger om helårsbeboelse i Rosenlund. Udvalgene har i alle tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå andre konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet det blev vurderet, at der forelå ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenluns sammensatte og unikke karakter. Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen ville søge en afklaring af muligheden for at få ændret områdets status som helårsområde.

  Vurdering

  Administrationen henviser til baggrundsnotat 01.15, der er vedhæftet som bilag 2, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2. Administrationen vurdere at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 5, i baggrundsnotatet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  A-gruppen stillede følgende ændringsforslag:

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte: 5 (A + O + T + V)

  Imod stemte: 1 (C)

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 6
  Opførelse af tilbygning i 2 fulde etager, Poppelvej 126
  Sagsid.: 14/3679

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 4, § 5c vedrørende maximalt etageantal og § 5d vedrørende maximal facadehøjde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilbygning på ejendommen Poppelvej 126.

  Ejendommen er et 1-planshus, beliggende i 1. række mod Øresund (bilag 1). Der ønskes udført 2 tilbygninger, hvoraf den ene tilbygning på ca. 38 m2 opføres op over en del af husets eksisterende tagkonstruktion. Tilbygningen udføres med en maximal højde på 5,8 m til kip og en facadehøjde på ca. 5,2 m, hvilket medfører at huset fremtræder i delvist 2 fulde etager mod Øresund (bilag 2, 3 og 4).

  Ifølge Byplanvedtægt 4 for Søvang må beboelseshuse kun udføres i 1½-etage og facadehøjden må maximalt udgøre 3,7 m, målt fra terræn til facademurens skæring med overside af taget.

  Tilladelse til at opføre en tilbygning i 2 etager og med en facadehøjde på mere end 3,7 m skal derfor meddeles med dispensation fra byplanvedtægten.

  Der er i forbindelse med afholdt nabohøring modtaget udtalelser til projektet fra 2 naboer og grundejerforeningen Søvang (bilag 5). Grundejerforeningen er indforstået med dispensation fra byplanvedtægten, hvis naboerne er indforstået med byggeriet. Den ene nabo (bagbo) meddeler at projektet, som det foreligger, absolut foretrækkes i forhold til de andre løsninger der forudgående har været drøftet med forvaltningen. Projektet er arkitektonisk det bedste og det mindst generende for ham. Den anden nabo udtrykker imødekommenhed overfor projektet, dog med den bemærkning at hun gerne ser at 3 høje træer på ansøgers grund fjernes, da udsigten fra hendes grund med byggeriet bliver mindsket for en stor del. Ansøger har tilkendegivet efterfølgende at han er villig til at indgå i en dialog med naboen omkring en beskæring/udtynding af træerne.

  Forvaltningen vurderer at udbygningen af Poppelvej 126 med en 2-etages tilbygning vil kunne indpasses i den arkitektoniske variation, der er introduceret langs søfronten i Søvang. Langs søfronten er der over årene enten meddelt dispensation eller godkendelse på baggrund af en helhedsvurdering i forhold til bygningsreglementet til bebyggelse med større kviste og frontespicer samt partielle højere facadepartier mod Øresund. Der er således fortilfælde for at fravige områdets etage- og facadebestemmelser ved bebyggelsen langs søfronten.

  LOVE/REGLER:

  Byplanvedtægt 4 for Søvang.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 7
  Strandlinien fortovsudbygning
  Sagsid.: 15/340

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at fortovsarealet på Strandlinien for enden af gågaden Kongevejen udvides med fliser og kantsten, jf. bilag 1.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med By-, Erhvervs- og Planudvalgets besigtigelse af havnearealer den 12. juni 2014 blev brugen af udeserverings-areal på kørebanen af Strandlinien drøftet. Udvalget anmodede forvaltningen om at udarbejde et forslag til budget 2015 for fortovsombygning på Strandlinien med tanke på lovliggørelse og afgrænsning af de nuværende udeserveringer. Projektet blev ikke prioriteret i forhold til budget 2015, men der blev etableret et anlægssjak.

  I den forbindelse kan Vej- og Gartnerafdelingen etablere et udvidet fortovsareal på hver ca. 60 m2 ud for Cafe Blink og Dragør Strandhotel jf. vedlagte bilag 1. Dette ved udflytning af kantstenene på begge sider af Kongevejens udmunding i Strandlinien og etablering af flisearealer med chaussestensbånd svarende til nuværende fortov på stedet. Arbejdet kan udføres i løbet af marts-april måned 2015, imens det fortsat er vinter, og inden udeserverings-sæsonen begynder, dog afhængig af vejret.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vej- og Gartnerafdelingen kan udføre anlægsarbejdet for anslået kr. 80.000 med egne ressourcer og indenfor eget budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen har tilbage i 2011 forelagt løsningen for indehaverne af Cafe Blink og Dragør Strandhotel, som har været positivt indstillet overfor løsningen.

  Det tidligere Teknik- og Miljøudvalgs afgørelse i sagen fremgår af bilag 2.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 8
  Trafikdæmpende foranstaltninger 2015
  Sagsid.: 15/342

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 191.000 til anlæg af trafikdæmpende foranstaltninger, og at beløbet frigives til følgende projekter:

  - en hævet flade i krydset Lundevej - Sophus Falcks Alle

  - en hævet flade på Køjevænget ved krydsningen med midterste nordlige stikvej

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2015 afsat kr. 191.000 til trafikdæmpende foranstaltninger i 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 3. februar 2015, at medtage analysen Sikker skolevej, Nye skoledistrikter (bilag 1) ved prioriteringen af anlægspuljen Trafikdæmpende foranstaltninger 2015. Til brug herfor vedlægges endvidere notatet Trafikdæmpende foranstaltninger i Dragør Kommune.

  På baggrund af analysen sikker skolevej og notatet Trafikdæmpende foranstaltninger anbefaler forvaltningen, at følgende to projekter anlægges i 2015:

  - En hævet flade i krydset Lundevej / Sophus Falcks Alle

  - En hævet flade på Køjevænget ved krydsningen med midterste nordlige stikvej

  I analysen af sikker skolevej efter implementeringen af de nye skoledistrikter peges på 3 lokaliteter, hvor der med fordel kan iværksættes tiltag for at sikre skolevejen for eleverne bedre. Endvidere påpeges 3 andre lokaliteter, som ikke er relateret til de nye skoledistrikter, men hvor der også med fordel kan iværksættes tiltag til øget tryghed. På kortet bilag 2 er disse lokaliteter markeret.

  Blandt de nævnte tiltag anbefaler forvaltningen, at der etableres hævet flade i krydset Lundevej / Sophus Falcks Alle, således at der sikres lav hastighed for bilister kommende på tværs af skoleruten på Lundevej. I analysen foreslås også etableret hævet flade i krydset Lundevej / Jægervej. Her er der dog også en vejspærring umiddelbart syd for Lundevej, hvorved det trods alt er relativt få bilister, som her kører på tværs af Lundevej. Denne hævede flade kan etableres til yderligere sikring af skoleruten. Forvaltningen kan foreslå, at der i stedet for denne etableres en hævet flade på Køjevænget, så lav hastighed i 40 km hastighedszonen kan genoprettes jf. nedenstående.

  Notatet Trafikdæmpende foranstaltninger omfatter en kort beskrivelse af en række projekter, som vil kunne forbedre trafiksikkerheden og den oplevede utryghed på flere lokaliteter i Dragør Kommune. Notatet er dynamisk, således at når et projekt er udført, fjernes dette fra notatet. Tilsvarende suppleres notatet løbende med nye lokaliteter, når sådanne udpeges. I de seneste år er der på baggrund af forvaltningens screening i forbindelse med ændret skolestruktur etableret fodgængerfelt med gule blink på Mågevænget og ændret forholdene ved signalanlægget Kirkevej/Jægervej. Endvidere pågår som udmøntning af trafikdæmpende foranstaltninger 2014 afklaring med politiet om sikker krydsning af Stationsvej ved Hollændervej i forbindelse med projektet fortov på Stationsvej.

  Senest har både beboere på Køjevænget samt forældre til børn i institutionen på Køjevænget gjort opmærksom på utryghed som følge af angiveligt stigende hastighed på Køjevænget. Forvaltningen har i den anledning foretaget trafikmålinger på Køjevænget, og resultaterne indikerer, at oplevelserne er korrekte. Vejen er etableret som en 40 km/t hastighedszone i forbindelse med udbygningen af Køjevænget med institution og boliger. I de første år efter udbygningen har hastigheden på strækningen været lav, hvorfor der ikke blev etableret en hævet flade på Køjevænget. Nu derimod indikerer målingerne, at hastigheden generelt overskrides af knap 20 % af trafikanterne, og isoleret set i østlig retning væk fra Køjevænget at hastigheden overskrides af over 40 % af trafikanterne, hvorfor en hævet flade midtvejs kan være en løsning på problemet.

  Alle de øvrige lokaliteter nævnt i analyse og notat, og som ikke umiddelbart besluttes iværksat, forventes at indgå i den samlede trafiksikkerhedsplan, som By-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet at få udarbejdet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 191.000 til trafikdæmpende foranstaltninger er afsat i anlægsbudget 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Dragør Søbad, Renovering etape 3, 2015
  Sagsid.: 13/1844

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.290.000 kr. til renovering af Dragør Søbad, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune er i gang med at renoverer Dragør Søbad.

  Renoveringen er opdelt i 4 etaper.

  Første etape blev gennemført i 2013, hvor herreafdelingen blev renoveret.

  I anden etape blev gennemført i 2014, hvor adgangsbroen og dameafdelingen blev renoveret.

  Årets renovering omfatter:

  Udskiftning af dæk og underkonstruktion i fællesafdelingen, retablering af de lave broer i muligt omfang samt læskærme.

  Renoveringen påbegyndes i april og forventes afsluttet inden skolernes sommerferie, i tilfælde af dårligt vejr i længere perioder må arbejdet dog udskydes.

  Årets renoveringsetape indledes med et orienteringsmøde hvor entreprenøren, rådgiver, bademester, brugere og forvaltningen deltager og tidsplanen bliver gennemgået.

  Opgaven har en karakter af at det ikke på forhånd er muligt at sige hvilke dele der skal udskiftes. Derfor skal entreprenøren, rådgiveren og Plan og Teknik løbende tage stilling til reparationsomfanget i takt med arbejdets udførelse og derfor kendes omfanget af renoveringen og etapernes faktuelle udgifter kun skønsmæssigt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget for 2015, hvor der er afsat 1.290.000 kr. til opgaven.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Anbefales over for ØU/KB. Plankeværk mellem dameafdelingen og fællesområdet og stolpe i dameafdelingen, tilpasses efter aftale med brugerne.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Godkendt.

 • 10
  Maritimt hus på Dragør havn, frigivelse
  Sagsid.: 14/638

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 99.992 kr. til facadebeklædning, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har 22. maj 2014 besluttet at placere det maritime hus midlertidigt på bådoplægsarealet ved Prins Knuds Dæmning ud til voldgraven for Dragør Fort.

  Ungdomsskolen har etableret det Maritime hus og har indrettet det, herunder overdækning af ”gårdrummet” med et tag, således at omklædning og teoretisk undervisning kan forgå i tørvejr.

  Det forventes at projektet indeholder, at der disponeres ca. 100.000 til facadebeklædning der udføres i sortmalet træ, som de øvrige skurbygninger på havnen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget for 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

 • 11
  Frigivelse af midler til Havnens genopretning
  Sagsid.: 15/378

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at der gives en anlægsbevilling på i alt kr. 315.000,00 til opsætning af anoder på broerne i Lystbådehavnen, tilstandsrapport for broerne i Gl. Havn og renovering af tag på masteskur og bådeskur, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2015 afsat et beløb i genopretningspuljen på kr. 315.000,00 til renoveringer af havneværker m.m. Tilstandsrapporten fra firmaet ORBICON, anbefaler bla. en opsætning af anoder, for reducering af tæring af broerne og forlænge broernes levetid.

  En ny tilstandsrapport for den resterende del af havnen (den tidligere færgehavn og den gamle havn), er ligeledes nødvendig for at kunne disponere vedligeholdelsen i årene fremover.

  En større reparation / udskiftning af tagpappet på masteskuret i Lystbådehavnen og ved bådehuset i Madsens krog er hårdt tiltrængt. Der er adskillige utætheder, der skal stoppes for at forhindre en udbredelse af svamp og råd.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte anlægsbudget 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Godkendt.

 • 12
  Sammenlægning af beredskaber – godkendelse af principaftale
  Sagsid.: 14/3625

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at:

  1.

  at

  Dragør Kommune indgår i etableringen af et fælles beredskab mellem 9 kommuner i hovedstadsområdet,

  2.

  at

  principaftalen for etablering af et fælles beredskab i Københavnsområdet godkendes,

  3.

  at

  Dragør Kommunes andel på 90.000 kr. af de forberedende implementeringsomkostninger finansieres inden for området, idet der er ledige lønmidler til direktør for Plan og Teknik.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgået mellem KL og regeringen blev det aftalt at reducere de kommunale beredskabsenheder til maksimalt 20. Senest 1. januar 2016 skal de kommunale beredskaber være etableret, og det indgår også i aftalen, at der herved kan frigøres i alt 175 mio. kr. i kommunernes budgetter på landsplan fra 2016 og frem.

  Efter et længere udrednings- og forhandlingsforløb mellem kommunerne i Storkøbenhavn er 9 kommuner (Albertslund, Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Glostrup, Tårnby, Dragør, Frederiksberg og Københavns kommuner) kommet frem til en fælles forståelse om rammerne for et samarbejde. Borgmestrene fra de 9 kommuner har forhandlet en principaftale for etableringen, jf. bilag 1, og det indstilles at denne godkendes. Et beredskabssamarbejde mellem de 9 kommuner vil omfatte godt 900.000 borgere og dække en væsentlig del af Storkøbenhavn. Det nye fælles beredskab vil blive Danmarks største.

  Organisering

  Det nye beredskab skal organiseres som § 60-selskab. Beredskabslovens § 10 giver hjemmel til, at to eller flere kommunalbestyrelser kan vælge at samordne deres redningsberedskab. Her skal de involverede kommuner nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne. De nærmere vilkår for samordningen skal fastsættes i en aftale eller vedtægt og denne skal godkendes af Statsforvaltningen.

  Opgaver

  Alle de kommunale opgaver på området, dvs. opgaver efter Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Beskyttelsesloven overdrages til selskabet. Derudover kan det fælles beredskab levere tilgrænsende opgaver til de enkelte kommuner eller andre offentlige myndigheder, såfremt det godkendes af bestyrelsen. Det forudsættes dog, at disse opgaver er omkostningsmæssigt klart adskilt fra den fælles finansierede del af beredskabet og er fuldt ud indtægtsfinansierede.

  Myndighedsbehandling

  Det nye beredskab skal etablere en myndighedsfunktion med ansvar for at varetage myndighedsopgaver i henhold til de lovgivninger, der henføres til det fælles beredskab. Myndighedsfunktionen har endvidere ansvar for konsulentbistand til erhvervsservice og byggesagsbehandling i kommunerne i det omfang, opgaverne vedrører beredskabsforhold. Det skal være muligt for den enkelte kommune at tilkøbe et højere serviceniveau.

  Beredskabskommissionen/bestyrelse

  Der etableres en beredskabskommission for det nye beredskab. Såfremt der gives lovgivningsmæssigt hjemmel hertil, etableres der en bestyrelse for selskabet. Til bestyrelsen/kommissionen udpeger hver kommune et medlem pr. påbegyndte 100.000 indbyggere, således at alle kommuner er sikret én plads i bestyrelsen, mens Frederiksberg Kommune tildeles 2 pladser og Københavns Kommune 6 pladser. Der vælges en formand og 2 næstformænd for bestyrelsen og formandsposten skifter mellem København/Frederiksberg og de 7 øvrige kommuner. Formandsposten besættes i perioden frem til den kommunale valgperiode 2018-2021 fra de 7 kommuner, herefter af enten København eller Frederiksberg og i efterfølgende perioder på skift.

  Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal bortset fra følgende beslutninger, som kræver mindst 75 pct. tilslutning (12 ud af 15 medlemmers stemme):

  • Væsentlige ændringer af den i principaftalen omtalte entreprisestrategi

  • Godkendelse af større investeringer, indgåelse af lejekontrakter m.v.

  Følgende beslutninger kræver enstemmig vedtagelse i bestyrelsen:

  • Nedlæggelse af brandstationer

  • Forhøjelse af en kommunes bidrag til beredskabet med mere end, hvad der følger af pris- og lønregulering og udefrakommende forhold som følge af lovændringer, ændrede myndighedskrav m.m.

  • Ændringer af principaftalens fastlagte rammer for beredskabet

  Der udpeges 5 medlemmer af bestyrelsen til et arbejdsudvalg, hvor bestyrelsens formand og næstformænd er født formand og næstformænd for arbejdsudvalget. Arbejdsudvalget skal støtteberedskabschefen i det strategiske arbejde med udviklingen af beredskabet.

  Serviceniveau og økonomi

  Det nye fælles beredskab skal kunne levere forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver på et højt kvalitetsniveau sammen med en kvalificeret og troværdig myndighedsbehandling. De deltagende kommuner indtræder i den fælles beredskabsenhed med den økonomi og det serviceniveau, som er gældende i kommunerne i 2014. Serviceniveauet i de enkelte kommuner skal hertil afdækkes, og der skal opstilles et mindre antal indikatorer for serviceniveau målt i forhold til de kommunale beredskabsopgaver (det operative/afhjælpende, det myndighedsmæssige og forebyggende beredskab). Udgangspunktet er, at der ikke må ske forringelser i det gældende serviceniveau for den enkelte kommune. Samtidig skal indikatorerne beregnes og følges op på ved en metode, der ikke virker begrænsende for en hensigtsmæssig fleksibilitet og udvikling af selskabets ydelser og en harmonisering over tid af serviceniveauerne. Derudover gælder det, at kommunerne ikke kan pålægges en stigning i bidraget (ud over tekniske korrektioner som følge af pris- og lønudvikling og lovgivningsmæssige ændringer).

  I aftalen om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen er det forudsat, at beredskabssamordningen skal kunne levere rationaliseringsgevinster/effektiviseringer for 175 mio. kr. i 2016 og frem. Andelen for de 9 kommuner udgør ca. 28 mio. kr. Selskabet skal inden for en kort årrække realisere de effektiviseringsgevinster, der er forudsat i økonomiaftalen. Den enkelte kommunes betaling i 2016 og frem beregnes med udgangspunkt i den initiale betaling fratrukket den forholdsmæssige andel af de effektiviseringer, der opnås i selskabet. Det nye beredskabs bestyrelse pålægges at udarbejde, udover rationaliseringsgevinster forudsat i Økonomiaftalen, en langsigtet økonomisk politik og effektiviseringsstrategi for hele selskabets opgaveportefølje.

  Det nye fælles beredskab skal udarbejde en ny risikobaseret dimensionering for det nye beredskabsområde, som skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og af Beredskabsstyrelsen. En ny risikobaseret dimensionering er en forudsætning for at omstrukturere beredskabsindsatsen i den nye enheds område og herunder for en del af de effektiviseringer, som skal opnås af det fælles beredskab.

  Det nye beredskab skal være omkostningseffektivt, herunder skal den nye organisation kunne håndtere konkurrenceudsættelse og have andre leverandører til at varetage dele af opgaveporteføljen. Dette kan på den organisatoriske del dels ske ved, at organisationen opdeles i en bestiller og udføredel. Dels kan det ske ved en underopdeling af udføredelen i enheder, der kan markedsafprøves. Der lægges op til, at der skal udvikles en entreprisestrategi, der skal fastlægge vilkår og retning i arbejdet med andre leverandører. Strategien skal blandt andet indeholde, at der skal udarbejdes en langsigtet beskrivelse af organisationens udvikling med henblik på markedsafprøvning af selskabets aktiviteter med henblik på, at kunne rumme tjenestemandsspørgsmålet samt ønsket om en delvis fastholdelse af et kommunalt beredskab.

  Entreprisestrategien skal også adressere principperne for konkurrenceudsættelse og der tages udgangspunkt i, at beredskabsorganisationens udføredel skal have mulighed for selv at byde på opgaven, med mindre der er helt særlige forhold, der taler imod. Entreprisestrategien skal endvidere indeholde en tidsplan for konkurrenceudsættelse af de første områder.

  Beredskabskommissionen har den 24. februar 2015 behandlet sagen og kommissionen anbefaler principaftalen overfor BEPU/ØU/KB.

  Kommissionen anbefaler videre, at Københavns Politis bemærkninger og bemærkningen om godkendelse af større lån og større lejeudgifter jf. principaftalens punkt c, skal godkendes i kommunalbestyrelserne, og ikke alene i selskabsstyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er KL og regeringen blevet enige om, at beredskabssamordningerne vil kunne give udslag i effektiviseringer på 150 mio. kr. i 2015 og 175 mio. kr. i 2016 og frem på landsplan. Dette svarer til, at det nye beredskab bestående af de 9 kommuner skal tilvejebringe effektiviseringer for ca. 28 mio. kr.

  Kommunerne afsætter et samlet rådighedsbeløb på 5 mio. kr., der kan gå til at dække udgifter i forbindelse med eventuelle tilkøb af konsulentydelser og til frikøb af medarbejdere og løn til medarbejdere i selskabet under dannelsen af det fælles beredskab. De 5 mio. kr. fordeles ud fra indbyggertal. Dragør Kommunes andel svarer til ca. 80.000 kr. Dækning af Dragør Kommunes andel af implementeringsomkostningerne foreslås finansieret inden for området, idet der er uforbrugte lønmidler på Plan og Tekniks område til direktør.

  Opgørelse over Dragør Kommunes udgifter og indtægter fordelt på primære og sekundære opgaver er vedlagt i bilag 2.

  Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

  Såfremt dele af det nye beredskabs opgaver i forbindelse med udbud overdrages til en anden leverandør skal det være indeholdt i udbuddet, at reglerne om virksomhedsoverdragelse af medarbejderne træder i kraft, således, at de kommunalt ansatte medarbejdere, der bliver omfattet af udbuddet, har mulighed for at følge med over hos en ny leverandør. I forhold til tjenestemænd, skal der udformes en udlånsordning, som er økonomisk neutral for selskabet, og som gør det muligt for en kommunalt ansat tjenestemand at bevare sin kommunale tjenestemandsstilling, samtidig med at den ansatte forretter tjeneste hos en anden leverandør.

  VIDERE PROCES

  Aftalen skal godkendes politisk i de øvrige 8 kommuner. Dette forventes at ske i løbet af februar og marts måned. Godkendes indstillingen vil det konkrete arbejde med at danne det fælles beredskab påbegyndes. Kommunerne vil aftale de nærmere vilkår for selskabets effektiviseringsbidrag i 2016-2018. Økonomiforvaltningen og kommunalbestyrelsen vil få forelagt vedtægterne og rammerne for budget 2016 for det nye beredskab til godkendelse på et senere møde i 2015.

  Selskabet og bestyrelsen for selskabet etableres 1. januar 2016, og den fælles Beredskabskommission træder samtidig i kraft.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Beredskabskommissionen den 24. februar 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Ad. 1+2+3

  For stemte:

  3 (A + C + V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (O+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Ad 1

  Anbefales over for KB

  Ændringsforslag ad 2 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at principaftalen side 3 afsnit 2 anden sætning ændres til følgende:

  Udgangspunktet er, at der ikke må ske serviceforringelser i det gældende serviceniveau for den enkelte kommune. Og sidste del af afsnittet udgår (fra ”Indikatorerne for serviceniveau …… sker en harmonisering af serviceniveauerne mod et fælles niveau”).

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet

  Ad 2

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  2 (L+O)

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  Anbefales over for KB

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at stemme for en principaftale, der

  - ikke klart redegør for fremtidig prissætning af sekundære opgaver

  - ikke utvetydigt fastslår, at der ikke må ske forringelser i det nuværende serviceniveau

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ad 1

  Godkendt.

  Ændringsforslag ad 2 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at principaftalen side 3 afsnit 2 anden sætning ændres til følgende:

  Udgangspunktet er, at der ikke må ske serviceforringelser i det gældende serviceniveau for den enkelte kommune. Og sidste del af afsnittet udgår (fra ”Indikatorerne for serviceniveau …… sker en harmonisering af serviceniveauerne mod et fælles niveau”).

  For stemte:

  7 (I+L+O+T)

  Imod stemte:

  8 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad 2

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (I+T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at stemme for en principaftale, der

  - ikke klart redegør for fremtidig prissætning af sekundære opgaver

  - ikke utvetydigt fastslår, at der ikke må ske forringelser i det nuværende serviceniveau

  Ad 3

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Anlægsplan, status
  Sagsid.: 15/392

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  formen på anlægsplanen drøftes.

  2.

  at

  orienteringen om status på anlægsplanen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  BEPU har anmodet om en oversigt over anlægsprojekter.

  Forvaltningen har udarbejdet en samlet oversigt over anlægsprojekter med angivelse af, hvornår de enkelte projekter er planlagt udført og hvornår de enkelte projekter behandles politisk. Oversigten er vedlagt.

  Af planen fremgår det, at projekternes første fase er, at der gennemføres undersøgelser og projekt, dernæst træffes politisk beslutning om at frigive midlerne, før arbejderne kan sættes i gang.

  Mange af projekterne udføres over flere år. Derfor er projekterne stadigt i gang og anlægsregnskaberne ikke afsluttet.

  Oversigten vil løbende blive revideret, og ny oversigt fremsendt til udvalgs orientering en gang i kvartalet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Ad. 1

  Blev drøftet og godkendt.

  Ad. 2

  Taget til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 14
  Evaluering af Jul i Dragør
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager evalueringsrapporten til efterretning.

  2.

  at

  udvalget indledende drøfter, hvilket engagementsniveau Dragør Kommune skal have i relation til Jul i Dragør i 2015 med baggrund i rapportens anbefalinger.

  3.

  at

  udvalgene godkender, at forvaltningen, på baggrund af de politiske tilkendegivelser i udvalget, drøfter planlægningen af Jul i Dragør 2015 med de relevante aktører i byen, med henblik på en endelig politisk behandling i april.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet en evaluering af julemarkedet i 2014. Samlet set blev Jul i Dragør en succes, som både gæster og lokale har været glade for. Julekalenderen medførte, at Dragør kom på Danmarkskortet, hvorfor mange børnefamilier valgte at komme til byen på et tidspunkt af året, der ikke normalt vil tiltrække mange turister hertil.

  Det er indtrykket, at de mange gæster fik en god oplevelse i Dragør på trods af, at vejret ikke altid viste sig fra sin bedste side. Der er derfor grobund for, at en del af disse besøgende vil huske Dragør og vende tilbage igen på et andet tidspunkt. Samtidig meldte en del stor del af byens forretningsdrivende om et bedre salg i juleweekenderne som følge af de mange ekstra gæster. Samtidig har alle involverede gjort sig en masse erfaringer, der kan bygges videre på både i 2015, og når Tidsrejsen engang vil blive genudsendt.

  Endelig er det tanken, at jule-app’en skal videreudvikles til en generel turistapp for Dragør, og de producerede skilte kan genbruges til andre arrangementer.

  For kommunen har Jul i Dragør dog også været en bekostelig affære, hvor det samlede omkostningsniveau endte på ca. 390.000 kr.

  For at arrangementet Jul i Dragør skal fungere også fremadrettet, vil der sandsynligvis stadig være behov for et kommunalt engagement, men det foreslås, at kommunen har en mere tilbagetrukket rolle, og at størstedelen af opgaverne i stedet løses af en koordineringsgruppe, hvor kommunen kan påtage sig sekretariatsrollen, hvis koordinationsgruppen ønsker det.

  Forvaltningen foreslår samtidig, at kommunen stadig påtager sig opgaver, der relaterer sig til infrastrukturen. Hvis kommunens opgaver fremadrettet udelukkende relaterer sig til infrastrukturen, forventes det at medføre årlige udgifter på ca. 80.000 kr. Hertil kommer personaletimer fra hhv. administrationen og Vej og Gartner.

  Koordinationsgruppen for Jul i Dragør 2014 ønsker dog et større engagement fra Dragør Kommunes side, end det niveau forvaltningen foreslår. Koordinationsgruppen ønsker blandt andet, at kommunen finansierer en del af markedsføringen af Jul i Dragør, og at kommunens kommende erhvervs- og turismekonsulent får en større rolle i planlægningen og gennemførslen af Jul i Dragør 2015.

  På baggrund af tilkendegivelser fra udvalgene vil forvaltningen drøfte sagen med de relevante parter i byen. På baggrund heraf fremlægges en sag til møderne i april med endelig stillingtagen til kommunens engagement, herunder økonomi.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Evalueringen har været fremsendt til kommentering hos koordinationsgruppen og aktivitetsgruppen for Jul i Dragør 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 4. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Ad. 1

  Taget til efterretning.

  Ad. 2+3

  Udvalget finder, at det er en god ide, at der skal arbejdes videre med Jul 2015 og at udvalget er sindet at give en økonomisk opbakning, men at niveauet vil blive drøftet nærmere og at den videre fremdrift vil ske i samarbejde mellem kommune, erhvervslivet, lokale aktører og turistrådet.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Udvalget godkendte at følge BEPU’s beslutning.

  Bilag

 • 15
  Endelige driftsoverførsler fra 2014 til 2015 - BEPU
  Sagsid.: 15/427

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der overføres et merforbrug på 322.536 kr. til 2015 på drifts-enheder og områder med overførelsesadgang på BEPU’s område, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  der overføres et underskud/merforbrug på 57.407 kr. til 2015 på BEPU’s område vedr. Vejbelysning m.v. uden overførelsesadgang, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje.

  Vejbelysning m.v. er ikke omfattet af reglerne overførselsadgang.

  3.

  at

  der overføres et overskud/mindreforbrug på 696.743 kr. på BEPU’s område vedr. Bygningsvedligehold uden overførelsesadgang, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje.

  Bygningsvedligehold er ikke omfattet af reglerne overførselsadgang.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug over-føres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse, som blev behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 og nu en endelig opgørelse på baggrund af regnskab 2014.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne over-føre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Det opgjorte merforbrug vedrørende det decentrale regnskab for Vej- og ’Gartnerafdelingen, Redningsberedskab ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres.

  Det opgjorte mer-/mindreforbrug vedrørende det decentrale regnskab

  for Havnen, Bygningsvedligehold og Vejbelysning m.v. ligger uden for

  rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk

  beslutning. Forklaringerne på over/underskud uden for reglerne om

  økonomisk decentralisering fremgår af bilag 2.

  I henhold til Dragør Kommunes regler kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  Vejbelysning m.v. har igennem en årrække fået overført over-/underskud og forvaltningen ønsker at videreføre denne praksis. I det endelige regnskab for 2014 udviser et merforbrug på 57.407 kr.

  Bygningsvedligehold har igennem en årrække fået overført over-/underskud og forvaltningen ønsker at videreføre denne praksis. I det endelige regnskab for 2014 udviser et mindreforbrug på 696.743 kr.

  Hovedsageligt fordi der ikke er afholdt udgifter til vedligehold af skole ved Vierdiget.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Vej- og Gartnerafdelingen, Havnen og Redningsberedskab er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den. 18. december 2014 at overføre et merforbrug på 13.474 kr. på BEPU’s område på områder med overførselsadgang.

  Den endelige opgørelse viser yderligere overskud/mindreforbrug på i alt 316.799 kr.

  Kommunalbestyrelsen har i 2015 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet ydes en tillægsbevilling på 316.799 kr. i 2015 på BEPU’s område, som er finansieret af den i 2015 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den. 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Ad. 1+2+3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ad 1.

  Godkendt.

  Ad 2.

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 3.

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  Liste T mener ikke, at det er fornuftigt at godkende ekstraordinære overførsler inden årsregnskabet er kendt. Det er ikke god økonomistyring.

  Bilag

 • 16
  Endelig anlægsoverførsel fra 2014 til 2015
  Sagsid.: 15/427

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 8.936.035 kr. til 2015 ved tillægsbevilling,

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgettet ultimo 2014, hvor resultatet viser et samlet mindreforbrug på 8.936.035 kr.

  Vedrørende ikke afholdte udgifter på igangværende projekter.

  Oversigt fremgår af bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en tillægsbevilling til anlæg i 2015 på 8.936.035 kr., som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Ændringsforslag fra forvaltningen:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 8.936.035 kr. til 2015 ved anlægsbevilling,

  2.

  at

  der yderligere overføres 310.000 kr. til anlægsbudget 2015 på anlægsprojektet Genopretning af veje 2014, idet der er sket en teknisk bogføringsfejl. Der skulle have været overført 155.000 kr. fra Enggårdsprojektet til Genopretning af veje 2014, men i stedet for er beløbet trukket fra Genopretning af veje 2014.

  Ad. 1+3

  For stemte

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 17
  Meddelelse - Udarbejdelse af vandhandleplan
  Sagsid.: 12/627

  SAGSFREMSTILLING:

  De statslige vandplaner for planperioden 2009-2015 blev vedtaget den 30. oktober 2014 efter i første omgang at være blevet ophævet på baggrund af de indkomne klager.

  Med statens vandplan 2009-2015 er der ikke længere indsatskrav i Dragør Kommune, som gennem vedtagelse af en kommunal vandhandleplan skal sikres gennemført i Dragør Kommune i planperioden 2009-2015. Teknisk Forvaltning i Tårnby Kommune har på vegne af Dragør Kommune drøftet behovet for at udarbejde en kommunal vandhandleplan i denne situation med Naturstyrelsen, idet det af lovgivningen fremgår, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde og have godkendt en kommunal vandhandleplan senest 6 måneder efter, at den statslige vandplan er vedtaget.

  Forvaltningen har telefonisk fået oplyst fra Naturstyrelsen, at en kommune kun skal udarbejde en kommunal vandhandleplan, hvis der er indsatskrav, som kommunen skal sikre bliver gennemført i planperioden. Naturstyrelsen er opmærksom på, at der er flere kommuner, hvor der i første vandplanperiode ikke er nogen indsatskrav og dermed heller ikke grundlag for udarbejdelse af en kommunal vandhandleplan. Imidlertid agter Naturstyrelsen ikke overfor de relevante kommuner skriftligt at præcisere dette.

  Teknisk Forvaltning, Tårnby Kommune vil med reference til ovenstående skriftligt meddele Naturstyrelsen, at der i Dragør Kommune ikke er indsatskrav i 1. vandplanperiode 2009-2015, og at kommunen derfor ikke udarbejder en kommunal vandhandleplan for planperioden. Samtidig vil forvaltningen bede om at få Naturstyrelsens skriftlige accept af dette.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Plan- og Erhvervsudvalget den 3. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Taget til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 3. marts 2015

  Der blev spurgt ind til diverse containere, der er opstillet rundt omkring i Dragør. Forvaltningen oplyste, at opstilling af containere kræver en tilladelse.

  Ebbe Kyrø (T): I Hovedgaden står et skib i en have, kan det ikke forlanges fjernet? Forvaltningen undersøger.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.