Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 07. april 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Asger Larsen (I)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Ansøgning om udstykning og bebyggelse, genbehandling
  Sagsid.: 14/3751

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at det ansøgte imødekommes på følgende betingelser:

  1.

  at

  der godkendes en udstykning af en ny parcel på ca. 580 m2

  2.

  at

  der godkendes en ny boligbebyggelse på maksimalt 160 m2, med en placering parallelt med Skippervænget, jf. bilag 3,

  3.

  at

  facadehøjden ikke overstiger 3,5 m og kiphøjden ikke overstiger 5,8 m,

  4.

  at

  der udlægges et deklarationsbælte i hele skelbræmmen mod nord, hvor der ikke må opføres carporte udhuse eller lignende,

  5.

  at

  adgangen til den oprindelige bolig på ejendommen sker via eksisterende koteletben på naboejendommen mod syd, som angivet i høringssvaret fra Skippervænget 9B.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om genbehandling af en tidligere meddelt godkendelse af en udstykning og en ny bebyggelse på Skippervænget 11 (bilag 1).

  Godkendelsen af udstykning og bebyggelse af ejendommen, blev meddelt med skrivelse af 13. januar 2011 (bilag 2).

  I forhold til det tidligere godkendte projekt ansøges om en bolig på ca. 160 m2, (B% 28)mod den tidligere godkendte bolig på ca. 120 m2, og med en placering parallelt med Skippervænget (bilag 3).

  Naboorientering

  Det reviderede projekt har været i naboorientering, og der er modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis Skippervænget 9B og 13 (bilag 4).

  De 2 høringssvar har ikke bemærkninger til den større bolig eller den ændrede placering af boligen, og ønsker herudover at de oprindelige vilkår for projektets godkendelse fastholdes, som de er beskrevet i godkendelsesskrivelsen af 13. januar 2011.

  Vurdering

  Da forudsætningerne for projektet i øvrigt ikke er ændret, anbefales at den tidligere godkendelse af projektet bekræftes, med en ny bolig på max. 160 m2, med en placering parallelt med Skippervænget, som ansøgt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Ad. 1-5

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 2
  Ansøgning om udstykning, genbehandling
  Sagsid.: 15/391

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der meddeles en principiel godkendelse af en udstykning af Rønnevej 2, på 2 x 690 m2, som ansøgt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om godkendelse af en udstykning af ejendommen Rønnevej 2, i 2 parceller, med en størrelse på 2 x 690 m2. Den eksisterende bebyggelse på ejendommen nedrives, hvorefter der åbnes mulighed for opførelse f 2 nye fritliggende parcelhuse (bilag 1).

  Tidligere behandling

  Ansøgningen blev oprindelig behandlet i 2005, og en principiel godkendelse af udstykningen blev meddelt med skrivelse af 31.10.2005. Udstykningen blev dog aldrig realiseret.

  Plangrundlag

  Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 4, der i § 4a foreskriver en mindste grundstørrelse på 700 m2. Byplanvedtægten åbner dog mulighed for at kommunalbestyrelsen kan godkende udstykninger på 600 m2 til fritliggende parcelhuse.

  Naboorientering

  Der er gennemført orientering af de omboende samt af grundejerforeningen Søvang.

  Grundejerforeningen oplyser i deres høringsvar, at de kan godkende udstykningen, såfremt naboer og genboer ikke har indsigelser i mod (bilag 2).

  Desuden er der modtaget et høringssvar fra ejeren af ejendommen Kastanievej 5, der er beliggende ca. 400 m fra Rønnevej 2. Høringssvaret indeholder en principiel indsigelse mod udstykninger i Søvang (bilag 3).

  Vurdering

  Ejendommen Rønnevej 2 har et stort grundareal, og den ansøgte udstykning vil medføre 2 nye grundarealer, med en størrelse der er sammenlignelige med øvrige grundarealer i Søvang, og som kan rumme 2 nye regulære én familieboliger, der kan bidrage til en løbende modernisering af boligmassen i Søvang.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 3
  Indretning af en møbelpolstrervirksomhed
  Sagsid.: 15/386

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at møbelpolstervirksomheden godkendes i henhold til byplanvedtægt 4, § 4, på betingelse af, at de i ansøgningen nævnte forudsætninger for virksomhedens drift overholdes, tillige med de vilkår om åbningstider og affald, som er nævnt i nabohøringssvaret.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til indretning af en møbelpolstrervirksomhed, på ejendommen Lindevej 6 i Søvang (bilag 1). Lindevej 6, som ansøger agter at erhverve, er en relativ stor ejendom, med et samlet etageareal på ca. på 204 m2.

  Ansøgning

  Det oplyses i ansøgningen, at selve møbelpolstrerværkstedet vil få en størrelse på ca. 50 m2, at det er et enkeltmandsfirma uden ansatte, at der ikke er gener forbundet med værkstedet, da der ikke anvendes giftige produkter, ingen behov for udluftning, ingen støj, ingen skiltning, ingen lastbiltrafik, højst trafik fra en kassevogn, og at der ikke vil optræde parkering på privat fællesveje, da ejendommen selv rummer 3 p-pladser.

  Plangrundlag

  Det bestemmes i byplanvedtægt nr. 4 § (d) at det på ejendomme er tilladt at en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseshuse, når virksomheden drives af den der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, og virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende, eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede for den pågældende ejendom.

  Vedtægtens § 4 (e) bestemmer, at ejendomme i øvrigt ikke må benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Med mindre virksomheden er omfattet af stk. 1 (d), må der således ikke på ejendomme indrettes bebyggelse eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed…

  Naboorientering

  Der er gennemført orientering af de omboende samt grundejerforeningen, og modtaget 1 høringssvar (bilag 2).

  Det gøres heri gældende, at der udover de i ansøgningen nævnte forudsætninger for driften af møbelpolstrer virksomheden, bør stilles krav om at arbejdstid og åbningstid sker indenfor normal åbningstid dvs. mandag – fredag fra kl. 8.00 til 18.00 og at affald skal opbevares inden døre eller i affaldscontainere.

  Vurdering

  I forhold til tidligere, kan en møbelpolstrervirksomhed i dag i højere grad betragtes som et kunsthåndværk, hvor kun eksklusive møblementer ompolstres. Det indebærer at aktiviteten i højere grad end tidligere, kan lokaliseres sammen med boliger, uden det påfører boligerne gener. Det findes generelt attraktiv at byernes boligområder indeholder en større variation i anvendelserne, i form af for eksempel mindre butikker, institutioner og også håndværk, der ikke er præget af industrielle produktionsmetoder, og som derfor kan udøves uden gener for omgivelserne.

  Forvaltningen finder at den ansøgte virksomhed har en sådan karakter, og såfremt ansøgningens forudsætninger om at bevare ejendommens karakter af beboelsesejendom mv. opretholdes, er det vurderingen at virksomheden kan godkendes i henhold til byplanvedtægtes § 4 (d), som en virksomhed, der kan drives uden gener for omgivelserne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Godkendt, dog med tilføjelse af, at støjende aktiviteter ikke må ske udenfor normal arbejdstid. Dette vilkår erstatter forslag om, at der ikke må arbejdes uden for normal arbejdstid.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 4
  Opførelse af havemur
  Sagsid.: 15/345

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 25 til opførelse af en havemur.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den nye ejer af Stettinstræde 3A ønsker at opføre en gul havemur, afsluttet med røde tegl på toppen, i skellet mod en privat fællesvej, der fungerer som adgangsvej for Stettinstræde 3B og 3C.

  Havemuren skal indhegne ejendommens baghave og fungere som afskærmning mod den trafik der måtte være på adgangsvejen til Stettinstræde 3B og 3C. Til ansøgningen er bilag med naboaccepter fra ejerne af Stettinstræde 3B og 3C (se bilag 1). Ved høring har naboen i Stettinstræde 1 bemærket at der i forvejen er ”alt for mange mursten på ejendommen”.

  Stettinstræde 3A består af et jordstykke, hvor bebyggelsen er placeret, samt det jordstykke der fungerer som adgangsvej til Stettinstræde 3B og 3C (se bilag 2).

  Selve ejendommen er beliggende i det nordligste område indenfor Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel, som siger at hegn ikke må opføres i murværk og lignende. Indbyrdes hegn mellem ejendomme kan opføres med en højde op til 1,80 m.

  Vurdering

  Det vurderes at ejendommene på østsiden af Stettinstræde adskiller sig fra det traditionelle byplanmønster, i Dragørs gamle by, med hensyn til husenes placering og hegning af haver. Det vurderes derfor ikke at have nogen betydning at hegnet opføres som en havemur, idet byplanprincipperne oprindeligt ikke er fulgt, af samme årsag giver det heller ikke præcedens i andre sager.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 5
  Opstilling af en reklamestander, Møllevej 6
  Sagsid.: 15/275

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at ansøgning om opstilling af en reklamestander / skiltepylon til generel reklamering afvises, idet der ikke kan udelukkes en distraktion af trafikanter, på grund af reklamestanderens / skiltepylonens tætte placering til vejkant og kørebane.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Stoffers Auto Shop, Møllevej 6, om tilladelse til at opsætte en oplyst skiltepylon / reklamestander, på egen grund ud mod Møllevej (bilag 1)

  Reklamestanderen har en højde på 2 m og en bredde på 1 m, og placeres på et areal, der i henhold til lokalplan 10, er udlagt til beplantningsbælte.

  Arealet indgår i den private ejendom Møllevej 6, og har dog aldrig været anvendt som beplantningsbælte.

  I henhold til lokalplanens pkt. 7.2, må skiltning og reklamering finde sted i begrænset omfang, efter kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.

  Ansøgningen har været til udtalelse i kommunens vejafdeling, der indledningsvis oplyser, at såfremt reklamestanderen / skiltepylonen var ansøgt opsat på offentlig vej / vejrabat, ville der ikke kunne gives tilladelse, med baggrund i bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune, der i henhold til § 21 stk. 7, ikke tillader lysreklamer og billboards på vejarealer.

  Den ansøgte placering, der som nævnt udgør et privat areal, vurderes i sig selv ikke at medføre væsentlige udsynsproblemer ved udkørsel til Møllevej.

  Vejmyndigheden anfører, at belysningen fra skiltepylonen / reklamestanderen under ingen omstændigheder må medføre blænding for hverken trafikanter eller beboere, ligesom skiltepylonen kun må vise fast billede / foto, så den ikke ved sin tilstedeværelse risikerer at distrahere trafikanter.

  Vurdering

  Det skal noteres at den ansøgte skiltepylon / reklamestander, ikke udgør en reklameskiltning i traditionel forstand, hvor der henvises til en konkret virksomhed på adressen, men udgør en stander, hvor der generelt kan købes reklameplads.

  Kommunalbestyrelsen har tidligere afvist denne form for generel reklamering.

  Oprindelig skete det i forbindelse med indgåelse af en 15-årig aftale vedrørende byudstyr, der blev indgået i februar 1998, ved forhandling med firmaet AFA-JCdecaux (reklamer i busoverdækninger), og senest i 2014, hvor muligheden for fritstående reklamestandere i bybilledet blev fravalgt.

  Det er forvaltningens vurdering, at det forhold, at det private ejendomsskel, af historiske årsager, er beliggende særlig tæt på vejkanten, ikke bør medføre tilladelser til reklamestandere, der ellers ikke var blevet givet, såfremt arealet havde haft status som vejrabat.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 6
  Supplerende p-plads til delebil
  Sagsid.: 13/1807

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der etableres en supplerende delebil p-plads på Vestgrønningen nær den nuværende delebil p-plads.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med det igangværende projekt med Region Hovedstaden, delebilfonden LetsGo og en række andre kommuner om etablering af delebil p-pladser langs linje 350S rute har LetsGo oplyst, at efterspørgslen på den etablerede delebil på p-plads på Vestgrønningen har nået et niveau, så LetsGo gerne vil have oprettet endnu en delebil p-plads i umiddelbar nærhed af den første ved biblioteket på Vestgrønningen.

  På den ene side set, så indebærer dette etablering af endnu en p-plads forbeholdt delebiler i et at Dragør kommunes mest attraktive parkeringsområder med størst parkeringsefterspørgsel.

  På den anden side, så kan efterspørgslen på brugen af delebil være med til at begrænse bilindkøbet og dermed være med til at lette presset på parkeringspladserne omkring Dragør gamle by. Endvidere understøtter den øgede brug af delebiler Dragør Kommunes trafik- og miljøpolitik. Internationale erfaringer siger, at 1 delebil fjerner et sted mellem 5 og 10 almindelige biler. I henhold til parkeringsanalysen i efteråret 2014 er der fortsat ledig p-kapacitet i området.

  LetsGo vil så søge at lave en yderligere indsats overfor beboere i Dragør, og selv bekoste tilbuddet om at tilmelde sig for 0 kr. frem til sommerferien. Projektets tilbud slutter 1.5.2015. Det kan forhåbentligt resultere i flere medlemmer og dermed en reduktion i antallet af private biler. LetsGo oplyser, at de allerede har haft et medlem i Dragør, som har fravalgt at købe en bil, fordi der var placeret en delebil på Vestgrønningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udover indkøb og opsætning af et delebil p-skilt for en udgift på under kr. 5.000 indebærer tiltaget ingen udgifter for Dragør Kommune. Udgiften kan afholdes indenfor eget driftsbudget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Understøttelsen af brugen af delbiler er i tråd med kommunens trafikpolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 7
  Fortovsudbygningen på Strandllinien
  Sagsid.: 15/340

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at den igangværende fortovsudbygning på Strandlinien mellem Kongevejen og Toldergade fastholdes i henhold til skitse (bilag 1).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 3. marts 2015 at etablere fortovsudvidelse på Strandlinien ved Kongevejens udmunding udført af Vej- og Gartnerafdelingen og i henhold til forvaltningens skitse fra tidligere dialog i 2011 i overensstemmelse med restauratørerne.

  Afdelingen har iværksat arbejdet fra den 13. marts 2015 i den hensigt at få arbejdet afsluttet inden påske af hensyn til restauratørernes udeservering. I den forbindelse er forvaltningen blevet opmærksom på, at det naturlige kantstensforløb i Kongevejens vejudmunding siden 2011 er blevet ændret i forbindelse med Kongevejens renovering i 2013. Dette indebærer, at det nye fortovsareal ud for Strandhotellet ændres fra 57 m2 til 51 m2, imens Cafe Blinks nye areal ændres fra 63 m2 til 70 m2. Efter dialog med Strandhotellet er der indført et buet forløb af fortovsudbygningen ud for Strandhotellet, så der nu er 56 m2 fortov ud for Strandhotellet. Samlet giver det Strandhotellet et udeserveringsareal på 89 m2 og Cafe Blink 82 m2.

  Strandhotellet ønsker fortovsudbygningen forlænget til Toldergade svarende til yderligere 45 m2 nyt fortov. Lægges hertil det eksisterende fortov i forlængelse af det indtegnede udeserveringsareal på 27 m2, vil det give Strandhotellet yderligere 72 m2 fortov til udeservering. Heri er ikke indregnet det areal på 88 m2, som Strandhotellet hvert år lejer af kommunen til opsætning af verandabygning.

  Forvaltningen kan ikke anbefale, at fortovet forlænges til Toldergade af følgende fremkommelighedsmæssige årsager for bilisterne:

  • Den iværksatte udformning giver mulighed for af- og pålæsning af varer fx til Strandhotellet, turistbussers af- og påsætning af passagerer, håndværkerbilers ophold ved fx opsætning af veranda etc. Dette samtidig med at der som i dag også kan foretages kortvarig parkering af bil ved fortovet overfor ved Madsens Krog.
  • Hvis fortovet derimod forlænges til Toldergade, vil de omtalte trafikanters samtidige kortvarige parkering på begge sider af Strandlinien betyde, at Strandlinien bliver blokeret for gennemkørsel. For at imødegå dette, kan der iværksættes skiltning med standsning og parkering forbudt på en af siderne ud for Strandhotellet. Erfaringerne omkring parkering i og omkring Dragør gamle by taler dog for, at en sådan skiltning jævnligt ikke vil blive overholdt med deraf følgende blokering af trafikken fra Toldergade til følge, hvilket ikke kan anbefales.

  Det er muligt at forlænge fortovet ½-1 meter hen mod Toldergade uden at miste muligheden for fx varelevering/turistbus. Herved vil Strandhotellet opnå samme ekstra udeserveringsareal som skitseret i 2011. For god ordens skyld skal nævnes, at der ikke på noget tidspunkt af forvaltningen er givet udtryk for nogen form for tilsagn til kompensation i forhold til nuværende eller tidligere skitserede fortovsarealer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En forlængelse af fortovet på Strandlinien mod Toldergade på op til 1 meters længde vil medføre ekstra materialeforbrug på få tusind kroner og relativt få ekstra mandtimer.

  En forlængelse af fortovet hen til udmundingen af Toldergade vil medføre ekstra materialeforbrug på ca. 25.000 kroner og ekstra mandtimer, svarende til 2 uger ekstra arbejde for 3 mand.

  Af ressourcemæssige hensyn til øvrige arbejder som skal iværksættes i den kommende tid samt den forestående udeserveringssæson, så vil en eventuel ændring/forlængelse af fortovet på Strandlinien først kunne påregnes udført til efteråret 2015.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen har uddelt orienteringsskrivelse til alle berørte naboer på strækningen Strandlinien 9-17. Endvidere har der været personlig dialog med restauratørerne for Dragør Strandhotel og Cafe Blink. Af bilag 2 fremgår forvaltningsnotat efter dialogen samt efterfølgende skriftlig tilbagemelding fra Dragør Strandhotel. Dialogen har medført ændring af kantstensforløbet i Kongevejens udmunding i Strandlinien, jf. skitsen bilag 1.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Godkendt, dog afrundes hjørnerne.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 8
  George Stage og mulighed for valg af Dragør Havn som hjemhavn
  Sagsid.: 15/649

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  referatet tages til efterretning.

  2.

  at

  forvaltningen planlægger et besøg til Georg Stage til efteråret for at se skibet nedpakket og for at høre nærmere om George Stage.

  3.

  at

  der på baggrund af besøget tages stilling til om der skal arbejdes videre med projektet, herunder kontakt til de andre maritime uddannelser i Hillerød.

  SAGSFREMSTILLING:

  BEPU har på mødet den 12. august 2014 besluttet, at forvaltningen skal undersøge muligheden for at komme i betragtning som hjemhavn for uddannelsesskibet Georg Stage og andre maritime uddannelser.

  Forvaltningen har holdt møde med en repræsentant fra Georg Stage den 9. marts 2015 på Dragør Havn.

  Referat fra mødet er vedlagt i bilag.

  Georg Stage ønsker som udgangspunkt at blive liggende i København men at de er opmærksomme på at søværnet er på vej væk fra Holmen. Anden lokalisering kan derfor blive aktuel, hvis de ikke kan blive liggende. En ny hjemhavn forudsætter som udgangspunkt, at der er plads til to skibe, idet de ønsker samdrift med et tilsvarende skib eller andet skoleskib, samt at der er faciliteter til værksted, magasin, kontor på i alt ca. 1.000 m2.

  Herudover forudsætter det, at de kan gennemføre vedligeholdelsesarbejder på skibet som er et jernskib. Dvs. at der kan svejses, skæres, og bankes. Det skønnes at der er tale om lokalisering i en erhvervshavn med god afstand til beboelse mv.

  Skibet er et uddannelsesskib som er på togt ca. 4 måneder om året - maj til august. Resten af året er skibet pakket ned. Dvs. at master er nedtaget og skibet er pakket ind. Klargøring sker i foråret.

  Arbejder på skroget som er af stål sker på skibsværfter efter udbud.

  Fonden bag Georg Stage overvejer at udbyde deres evt. kommende nye hjemhavn, hvor havne kan byde på hvem der kan tilbyde de bedste faciliteter, værksteder og uddannelsesmiljøer i øvrigt. Georg Stage har økonomi til at investere i skib men ikke i landarealer og faciliteter.

  Der kunne være perspektiv i et samlet sted for de maritime uddannelser, sejlmager, bådebygger mv og hvor Georg Stage også kunne inkluderes, idet man kunne deles om værksteder mv. I dag er disse uddannelser placeret på teknisk skole i Hillerød.

  Georg Stage vil gerne invitere udvalget på besøg for at se skibet når det er pakket ned mv således at man kan få et indtryk af hvad det kræver at være hjemhavn samt indgå i en videre drøftelse herom.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser pt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Ad. 1

  Taget til efterretning.

  Ad. 2+3

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 9
  Jul i Dragør 2015
  Sagsid.: 15/673

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler en tillægsbevilling på 80.000 kr. til jul i Dragør 2015 over for ØU og KB, der skal dække de udgifter, der er forbundet med infrastrukturelle tiltag i forbindelse med arrangementet.

  SAGSFREMSTILLING:

  I marts tilkendegav Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt By-, Erhvervs- og planudvalget, at de fortsat ville støtte projektet jul i Dragør økonomisk, og at forvaltningen kunne mødes med interessenter for at drøfte det fremadrettede arbejde.

  Organisering af jul i Dragør 2015

  Forvaltningen har afholdt møde med nogle af drivkræfterne bag julemarkederne 2013 og 2014, og det er aftalt, at der vil blive dannet en julemarkedsforening. Foreningen vil stå for alt det praktiske i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af julemarkedet, herunder at videreudvikle julemarkedet, annoncere efter og udvælge bodlejere, pyntning af boderne og pladsen mv.

  Forvaltningen vil understøtte, at der nedsættes yderligere tre arbejdsgrupper, der skal tage sig af de resterende opgaver, der relaterer sig til jul i Dragør:

  Aktivitetsgruppe: Skal stå for planlægning og gennemførsel af alle andre julerelaterede aktiviteter.

  Fundraising gruppe: Hvis der er behov for finansiering, ud over det kommunen vælger at finansiere, skal fundraising gruppen stå for at skaffe dette.

  Markedsføringsgruppe: Skal stå for at markedsføre jul i Dragør både i og udenfor Dragør.

  Forvaltningen vil i løbet af april mødes med de resterende interessenter med det formål at få nedsat ovenstående grupper.

  Infrastruktur

  Hvis jul i Dragør skal kunne gennemføres, skal infrastrukturen være i orden, og forvaltningen anbefaler derfor, at det er kommunen, der står for dette. Der vil dog ikke være behov for samme niveau som i 2014, da besøgstallet i 2015 sandsynligvis vil være en del lavere end i 2014, da Dragør ikke vil blive eksponeret gennem julekalenderen. Der vil således ikke være behov for ekstra parkeringsfaciliteter eller shuttlebusser. Til gengæld vil der stadig være behov for ekstra toiletfaciliteter, ekstra renovation, ekstra strøm på Badstuevælen og evt. informationsskilte.

  De samlede udgifter til de infrastrukturelle tiltag er beregnet til 80.000 kr., se nedenstående tabel:

  Produkt

  Toiletfaciliteter

  30.000

  Renovation

  20.000

  Ekstra strømudtag

  25.000

  Skiltning

  5.000

  I alt

  80.000

  Markedsføring af jul i Dragør 2015

  Forvaltningen anbefaler, at lade den foreslåede markedsføringsgruppe stå for markedsføringen af jul i Dragør. Markedsføringsgruppen kan evt. søge kommunens markedsføringspulje om midler til produktion af flyer, annoncering og andre markedsføringstiltag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen anbefaler, at tilskuddet gives som en tillægsbevilling. Hvis tilskuddet skal afholdes indenfor rammen, kan det ske via den afsatte pulje på 100.000 kr. til udvikling af turisme.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 8. april 2015.

  Økonomiudvalget den 16. april 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Ændringsforslag fra A

  A foreslår at de infrastrukturelle tiltag etableres. Finansiering drøftes i forbindelse med kommende budgetopfølgning.

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  Udvalget tog BEPU´s beslutning til efterretning.

 • 10
  Forslag fra A
  Sagsid.: 15/718

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af den 12. marts 2015, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”A-gruppen stiller forslag om,

  1. at der træffes beslutning om, at forvaltningen udarbejder forslag med prisoverslag og tidsplan for udvidelse af Dragør Havn, samt moleændringer og gennemgravning af sandtangen mellem den tidligere færgehavn og lystbådehavnen. 

  2. at finansiering af dette projekt medtages i budgetlægningen for 2016, og at etaperne udføres under hensyn til muligheden for at kunne iværksætte byggeri i forlængelse af et udbud.

  3. at det i forbindelse med projekteringen undersøges, hvorvidt der kan anlægges yderligere et antal bådpladser i lystbådehavnen.

  Motivering:

  Erhvervsarealerne på Dragør Havn forventes at blive sendt i udbud snarest, og det kan kun være i kommunens interesse at gennemføre dette udbud på det bedst mulige grundlag. Formålet med udbuddet – og ovennævnte forslag – er at realisere Helhedsplanen for Dragør Havn, som der er skabt rammer for i Lokalplan 70.

       Potentielle investorer har givet udtryk for, at en gennemført – eller en politisk beslutning om – ændret indretning af Dragør Havn vil være fremmende for at tiltrække interessante tilbud. Det er derfor vigtigt, at kommunalbestyrelsen allerede nu træffer de nødvendige beslutninger for at markere i hvilken retning kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle havnen.

       Projektering, budgetfastsættelse og gennemførelse af udvidelse af Dragør Havn, moleændringer og gennemgravning af sandtangen kan tage sit udgangspunkt i A-skema nr. 12, som indgår i Budgetmappen for 2015-2018. Dette projekt medfører samtidigt årlige besparelser ifm. oprensning af sejlrende og vedligehold af afmærkninger.

       En udvidelse af antallet af bådpladser i lystbådehavnen vil giver flere indtægter til fortsat drift og udvikling af Dragør Havn, samt være til gavn for turismen og de handlende i Dragør.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Forslag 1

  Godkendt

  Forslag 2

  Godkendt, dog at dette projekt medtages i budgetlægningsprocessen og ikke i budgetlægningen.

  Forslag 3

  Godkendt.

  Forslag 4

  At der før anlæg gennemføres høring af havnens brugerbestyrelse.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 11
  Forslag fra Liste T
  Sagsid.: 15/719

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail af den 24. marts 2015, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  "Liste T ønsker, at BEPU diskuterer de fremtidige rammer for de erhvervsdrivende på Dragør Havn.

  Det østlige byggefelt på Dragør Havn står over for at skulle udbydes og bebygges. Udvalget bør inden da tage stilling til, hvordan Dragør Kommune kan føre en dialog med de erhvervsdrivende på Dragør Havn. Formålet er at fjerne usikkerheden omkring fremtiden for de erhvervsdrivende. Det kan ske ved at sikre realistiske fremtidige rammer, så de fortsat har mulighed for drive deres virksomheder. Samtidig bør udvalget indtænke en fleksibilitet i rammevilkårene, så virksomhederne har mulighed for at udfolde deres vækststrategier."

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Ændringsforslag fra A

  I det kommende udbud af erhvervsarealerne på havnen tilstræbes en fleksibilitet, så det vil blive muligt at byde ind på både større og mindre arealer.

  Det vil således være muligt for de nuværende erhvervsdrivende på havnen at kunne tilpasse sig en fortsat og uændret drift, eller give mulighed for aktivitetsudvidelser.

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 12
  Meddelelse: Status på Stationsvejsprojektet
  Sagsid.: 13/1101

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter ændringer som følge af bemærkninger om fartdæmperne fra Københavns Politi foreligger nu revideret projekt til fortov og fartdæmpning på Stationsvej på strækningen ud for Grushullerne foruden løsning af sikker krydsning af Stationsvej ved Hollændervej godkendt af politiet og accepteret af Movia (bilag 1-7).

  Der er blevet større afstand mellem fartdæmperne samt ensretning af løsninger for at kunne opnå politiets samtykke. Den større afstand imødegår i øvrigt også bemærkning fra beboer om de ellers tæt placerede fartdæmpere nær Fristrands Alle.

  Fartdæmperen ved Fristrands Alle bliver en kombineret indsnævring med cirkelbump. Tilsvarende foranstaltning etableres ved Hollændervej for sikring af tryg overgang for bløde trafikanter(skolebørn) til Dragør Skole Nord via Hollændervej.

  Den anden fartdæmper på strækningen ud for Grushullerne flyttes hen umiddelbart syd for F J Madsensvej. Herved er der på hele strækningen ca. 150 meter mellem foranstaltninger. Anbefalingen i vejreglerne er 150-250 meter mellem hver foranstaltning ved 50 km/t fartgrænse.

  Pt. afventer forvaltningen tilbagemelding fra fredningsmyndigheden og miljømyndigheden på projektforslaget. Afhængigt af disses tilbagemelding kan der være behov for at involvere HOFOR omkring afløbsløsningen.

  Disse andre myndigheders behandling kan influere på projektets tidsplan.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ændringerne medført af politiets bemærkninger forventes ikke at influere på den samlede projektøkonomi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det reviderede projektmateriale er fremsendt til beboerrepræsentant for Stationsvej for videredeling med øvrige beboere.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Taget til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 7. april 2015

  Morten Dreyer (O) – Kommunen udlejede et kommunalt areal til rulle græs. Nedbryder denne produktion muldjorden? Formanden oplyste at der bliver gødet og udlagt ny jord.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) er der givet landzonetilladelse til flygtningeboliger. Forvaltningen oplyste at der er skrevet til de pågældende ministre.

  Hvad skal der være på asfalten ved siden af legepladsen på havnen? Forvaltningen oplyste at det er en skaterbane.

  Helle Barth (V) hvornår bliver der opstribet for gående og cyklende ved St. Magleby skole på Kirkevej. Forvaltningen oplyser at der vil blive opstribet snarest belejligt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.