Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 05. maj 2015 kl. 17:40

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Proces for realisering af helhedsplanen for Dragør Havn
  Sagsid.: 15/361

  ANBEFALING:

  Det anbefales,

  1.

  at

  der træffes beslutning om hvilken af nedenstående procesmodeller, der skal arbejdes videre med (A eller B):

  A.

  Det østlige byggefelt udbydes med udgangspunkt i udbudsmaterialet fra 2011, med mulighed for at der også kan bydes på en mindre del af området, med henblik på opførelse af byggeri til publikumsorienteret erhverv, fx restaurant, maritime butikker o. lign. i den nordlige del, og at der efterfølgende tilvejebringes et grundlag for udbud af det vestlige byggefelt.

  B.

  Der indledes en proces med henblik på realisering af kommuneplanens helhedsplan for havnens udvikling, med følgende elementer:

  • Dialog med de nuværende erhverv på havnen om muligheden for – helt eller delvist – at flytte til det østlige byggefelt,

  • Udbud af det resterende erhvervsareal i det østlige byggefelt til maritime erhverv,

  • Udbud af bådeværftsgrunden, helt eller delvist, til publikumsorienteret maritime erhverv,

  • Stillingtagen til genplacering af havnekontor og etablering af nye grejskure i det vestlige byggefelt

  • Udbud af det resterende vestlige byggefelt til erhverv.

  2.

  at

  der uanset valg af model gennemføres en offentlighedsproces om kommunalbestyrelsens planlagte virkeliggørelse af havnehelhedsplanen – før gennemførelse af udbud, og at der udarbejdes et prospekt til belysning heraf, der kan danne baggrund for en sådan proces.

  3.

  at

  der sideløbende tages stilling til udbygning og ombygning af havnens infrastruktur, herunder ændringer i moler, havneløb mellem tidligere færgehavn og lystbådehavnen, etablering af ny bådebro, omlægning af bådeoplæg mv., bl.a. som led i budgetlægningsprocessen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hovedsigtet med sagen

  Med baggrund i de tidligere beslutninger og stedfundne drøftelser om udvikling af havnen, er hovedsigtet med denne sag at beslutte og iværksætte den bedst mulige proces for realisering af helhedsplanen for havnen, indenfor det gældende plangrundlag.

  Gennemførelse af udbud med henblik på udbygning på lokalplanens byggefelter bør i givet fald sammentænkes med mulighederne for genetablering og udvikling af de eksisterende havneerhverv og behovet for bl.a. flytning af havnekontor mv. og udbygning af havnens infrastruktur.

  Realisering af helhedsplanen forudsætter at de forskellige tiltag sker i den rigtige rækkefølge.

  Sagens forhistorie og plangrundlag

  Som udgangspunkt henvises til temamødet i Kommunalbestyrelsen den 20. november 2014 om havneplanlægningens forhistorie samt de aktuelle planer, projekter og initiativer.

  Forvaltningens oplæg fra temamødet er vedlagt som bilag.

  På møde i økonomiudvalget den 11. december 2014 blev sagen om ”Udvikling af bådeværftsgrunden” behandlet. Det blev her besluttet ikke at arbejde videre med forslag fra Dragør Bådeværft om blandt andet udvidelse af aktiviteterne på arealet og forlængelse af lejekontrakten.

  Der blev i stedet truffet beslutning om, ”at forvaltningen kommer med et oplæg med henblik på udbud af det østlige byggefelt (B) i Lokalplan 70 i starten af 2015, og at forvaltningen efterfølgende kommer med et oplæg med henblik på udbud af det vestlige byggefelt (A2) i Lokalplan 70”.

  Der henvises til bilagt notat, der beskriver følgende:

  - Det tidligere udbud i 2011

  - Plangrundlaget for udvikling af Dragør Havn

  - Indkaldelse af idéer og forslag i 2013

  - Havnens infrastruktur (trafik, parkering, moler, havneløb, broer, bådoplæg mv.)

  - Havnens Brugerbestyrelse og Erhvervsforeningen Dragør Havn

  Salg / leje

  Det bør nævnes, at da det østlige byggefelt blev udbudt i 2011 var det med salg for øje. Der er med denne sagsfremstilling ikke taget principiel stilling til, om byggefelterne skal udbydes til salg eller til udlejning. I anbefalingen står der ”udbud” hvilket er samlebetegnelse for enten salg eller udlejning. Spørgsmålet om salg eller udlejning kan indgå i offentlighedsprocessen.

  Kommunen kan vælge enten at sælge eller udleje arealet. En kombination af salg/udleje kan principielt vælges, men anbefales ikke på samme byggefelt af hensyn til interessenternes fremtidige indbyrdes forhold.

  Ved eventuelt salg er kommunen forpligtet til, at udbyde byggefelterne offentligt og er dermed afskåret fra, at sikre nuværende lejere på de berørte arealer ny placering i det østlige byggefelt.

  Ved udlejning kan alle de nuværende lejere sikres ny placering i det østlige byggefelt som lejere. Udlejning kan ske med eller uden udbud, se afsnit om LOVE/REGLER.

  Der kan på denne baggrund opstilles 2 procesmodeller for det videre arbejde:

  2 procesmodeller

  Model A: Gennemførelse af udbud af det østlige byggefelt, i princippet som udbuddet i 2011

  Der foreligger et gennemarbejdet udbudsmateriale fra 2011 som i princippet kan genanvendes med diverse tidsmæssige rettelser. Det bør dog nævnes, at der er sket udlejning på en del af området til opstilling af telthal (opsigelse 6 måneder) og i forhold til havnens drift arbejdes der med bådoplæg på området.

  Arealet kan således udbydes offentlig til salg med udgangspunkt i det foreliggende udbudsmateriale.

  Med baggrund i ovennævnte og den stedfundne dialog med blandt andet de stedlige erhvervsdrivende kunne det overvejes, om kommunen i et nyt udbud skal åbne for tilbud på en mindre del af arealet til publikumsorienteret havneerhverv.

  Udbudsmaterialet kunne udformes således, at der eksempelvis reserveres ca. 500-750 m2 af den nordlige del af byggefeltet, hvor der kan afgives separat tilbud, med henblik på opførelse af byggeri til fx butikker, restauranter, café, udstillinger og lign. Der kan selvfølgelig også bydes på hele arealet.

  Efterfølgende tilvejebringes et grundlag for udbud af hele eller dele af det vestlige byggefelt.

  Ved denne model er der imidlertid en risiko for, at helhedsplanens intentioner om at udvikle et ”bånd” af publikumsorienterede erhverv langs fiskerikajen i randzonen af byggefelterne ikke kan realiseres, idet en sådan disposition ikke kan sikres gennem udbud alene.

  Model B: Iværksættelse af proces med henblik på koordinering og realisering af den samlede udbygning på havnen

  Udgangspunktet er her et fokus på at starte med at udvikle båndet langs Fiskerikajen og videre langs det østlige byggefelt til publikumsorienteret erhverv.

  Forud for gennemførelse af udbud af det østlige byggefelt gennemføres dialog med de nuværende erhvervsdrivende på havnen om muligheden for - helt eller delvist at flytte til det østlige byggefelt.

  Afhængigt af denne dialog/forhandling kan i givet fald det resterende areal i det østlige byggefelt udbydes til havnerelateret erhverv og den lediggjorte del af bådeværftsgrunden i det vestlige byggefelt kan udbydes til publikumsorienteret maritime erhverv. En sådan proces vil muliggøre, at intentionen i helhedsplanen om publikumsorienteret erhverv kan realiseres.

  En forudsætning for realisering af byggeri på den resterende del af det vestlige byggefelt er flytning af havnekontoret med tilhørende værksted og materialeplads, til den østlige del af det vestlige byggefelt.

  Der bør samtidig tages stilling til om der skal ske imødekommelse af behovet for opførelse af nye grejskure / grejboks-skure, hvor der pt er registreret en markant efterspørgsel. Dette kan både ske ved opførelse af grejskure i det vestlige byggefelt ind mod skurbyen, og ved etablering af grejbokse i lystbådehavnen, fx opført langs kajkanten ved den sydvestligste bådebro.

  Sideløbende – eller efterfølgende – skal der tages konkret stilling til udbygning og ombygning af havnens infrastruktur, herunder ændringer i moler, havneløb mellem tidligere færgehavn og lystbådehavnen, etablering af ny bådebro i lystbådehavnen langs sandtangen, omlægning af bådeoplæg mv.

  Prissætning af disse projekter sker sideløbende i tilknytning til budgetlægningsprocessen.

  Formålet med at inddrage udviklingen af havnens infrastruktur er også hermed at give potentielle købere/lejere – og byens borgere – en forståelse for sammenhængen i tiltagene og kommunens intentioner om den samlede havneudbygning.

  Offentlighedsproces / interessentinddragelse

  Uanset at kommuneplan og lokalplan for havneudviklingen er sket under iagttagelse af planlovens høringsregler og at der løbende er sket inddragelse af havnens brugerbestyrelse, vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre en offentlighedsproces om kommunalbestyrelsens aktuelle planer om virkeliggørelse af havnehelhedsplanen, før der iværksættes udbud. Herved kan alle interessenters synspunkter formelt inddrages i processen.

  Reglerne omkring udbud gør, at der er begrænset offentlighed omkring udbudsmateriale og udbudsproces.

  Det skal foreslås, at der udarbejdes et prospekt, der kan danne baggrund for en sådan proces, svarende til planlovens bestemmelser om indledende høring.

  Den videre politiske behandling

  Såfremt der besluttes en proces for realisering og udbud i nærværende politiske møderække, foreslås en indledende høringsproces for begge modeller, der omfatter følgende politiske behandlinger:

  - Eventuel godkendelse af prospekt for havneudviklingen, med henblik på en ca. 4 ugers indledende høring.

  - Behandling af høringssvar, stillingtagen til konkrete projekter mv., der skal indgå i den videre proces

  Ved udbud af det østlige byggefelt i henhold til model A vil det erfaringsmæssigt tage ca. 6-8 måneder fra udarbejdelse og godkendelse af udbudsmateriale til en ny ejers overtagelse.

  Udbudsmaterialet skal tilrettes i forhold til materialet fra 2011, bl.a. skal materialet suppleres med en opdeling i delområder med forskellige vilkår.

  I det videre forløb ligger der 2 politiske behandlinger:

  - Godkendelse af udbudsmateriale

  - Accept af tilbud

  Udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud af den resterende del af det vestlige byggefelt sker efterfølgende.

  Efter den indledende proces vil der ved model B vil der være behov for følgende politiske behandlinger:

  - Tilbagemelding fra dialog med erhvervsdrivende på havnen, herunder evt. godkendelse af nye kontrakter.

  - Godkendelse af skitseprojekt for genhusning af havnekontor mv. – og forslag til opførelse af grejskure mv.

  - Godkendelse af udbudsmateriale for de resterende arealer i begge byggefelter

  - Accept af tilbud

  LOVE/REGLER:

  Retsgrundlag:

  § 1, stk. 1 i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunes faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011) lyder således:

  § 1. Salg af kommunens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog § 2.

  Af pkt. 4.2 i Indenrigsministeriets tilknyttede vejledning (vejledning nr. 60 af 28. juni 2004) fremgår følgende: 

  ”Reglerne om offentligt udbud gælder alene salg og ikke udlejning eller bortforpagtning af kommunal ejendom. Et usædvanligt langtidslejemål vil dog kunne blive betragtet som en omgåelse af reglerne om offentligt udbud med den virkning, at udlejningen er omfattet af reglerne om offentligt udbud.... Lejemål under 50 år kan i almindelighed ikke anses for usædvanlige, når det gælder erhvervslejemål.”

  Det er et krav, at kommunen udlejer til markedslejen. Kommunen har som hovedregel udbudt ledige lejemål offentligt med sigte på, at så mange potentielle lejere får mulighed for at byde og med henblik på, at udleje til markedsprisen, som traditionelt defineres som højeste bud i handel og vandel.

  Det er antaget, at kommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse (kommunalfuldmagten) har en helt generel pligt til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner.

  Hvis kommunen udlejer en kommunalt ejet ejendom til en pris, der ligger under markedsprisen, kan der være tale om ulovlig kommunal støtte til lejeren.

  Såfremt kommunen fravælger at udbyde det østlige byggefelt offentligt og i stedet tilbyder alle nuværende lejere på de berørte arealer ny placering i det østlige byggefelt som lejere, vil kommunen – jf. udtalelse af 9. august 2012 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til kommunen – være forpligtet til, at fastsætte markedslejen ved vurdering af uafhængige vurderingsmænd.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Til sagens videre behandling i august 2015 vil foreligge økonomiske beregninger for byggemodning.

  I forbindelse med budget 2016 udarbejdes A-skema for overslag på omkostninger vedrørende udbygning af havnens infrastruktur (moleændringer mv.).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der henvises til afsnittet i sagsfremstillingen om offentlighedsproces og interessentinddragelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Ad. 1 A

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1 B

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU

  Ad. 2.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU.

  Ad. 3.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Ad 1B-3

  Godkendt

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  Bilag

 • 2
  Byudvikling ved Vierdiget, indledende høring
  Sagsid.: 15/762

  ANBEFALING:

  Det anbefales, at høringssvarene tages til efterretning og indgår i den videre planlægning samt i dialog med bygherren.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejendommen Vierdiget 2-4 er solgt med henblik på byudvikling til boligformål.

  Nybyggeri til boligformål på arealet forudsætter udarbejdelse og vedtagelse af et tillæg til den gældende Kommuneplanrevision 2013 samt lokalplan.

  Planlægningsprocessen er indledt med en høring i henhold til planlovens § 23c om ”indkaldelse af idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet”.

  Annonceringen af høringen på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt, illustrerer udbygningsmulighederne med tegninger mv. fra det skitseforslag, der fulgte det valgte købstilbud fra Lind & Risør.

  Høringsannoncen er vedlagt som bilag.

  Ved høringsfristens udløb den 28. april var der modtaget i alt 12 høringssvar, som er sammenfattet i vedlagte notat.

  Alle høringssvar er vedlagt som bilag.

  Den videre planproces:

  Den videre planproces omfatter udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

  I henhold til tidsplanen for hele sagsforløbet, der indgik ved sagens tidligere behandling, skal forslag til lokalplan mv. behandles i BEPU, ØU og KB ved møderækken i juni, med henblik på offentliggørelse af planforslagene i en høringsperiode på min. 8 uger, i henhold til planlovens bestemmelser.

  Lokalplan og kommuneplantillæg forventes endeligt vedtaget i november 2015.

  LOVE/REGLER:

  Planprocessen gennemføres i henhold til planlovens regler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planlægningsprocessen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  Selve salgssagen (valg af tilbudsgiver mv.) er behandlet i eget regi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høringer gennemføres i henhold til planlovens regler.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Ændringsforslag fra A

  Det anbefales, at høringssvarene tages til efterretning og indgår, sammen med udbudsvilkårene om byggeriets udformning, i den videre planlægning samt i dialog med bygherren.

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Dispensation til helårsbeboelse
  Sagsid.: 15/825

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen til dispensation til helårsbeboelse ikke imødekommes, da der ikke ses at foreligge sådanne særlige forhold, som kan begrunde en dispensation, jf. planlægningsnotat 01.15, retningslinje nr. 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning (bilag 1) om dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2, til at bebo sommerhuset Militærvej 28A, i Rosenlund, hele året. Ansøger motiverer ønsket om en dispensation med, at hun har beboet naboejendommen, som ejes af hendes forældre, i ca. 30 år. Sommerhuset Militærvej 28A er registreret anvendt til helårsbeboelse, på grundlag af ”pensionistreglen”, der giver pensionister ret til at bebo sommerhuset hele året, jf. planlovens § 41.

  Fortilfælde

  Der er tidligere meddelt en række dispensationer til helårsbeboelse i Rosenlund, og By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede senest en ansøgning om helårsbeboelse den 3. marts 2015. Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

  Udvalgene har i alle tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå andre konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet det blev vurderet, at der forelå ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenluns sammensatte og unikke karakter. Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen ville søge en afklaring af muligheden for at få ændret områdets status som helårsområde.

  Vurdering

  Administrationen henviser til baggrundsnotat 01.15, der er vedhæftet som bilag 2, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2. Administrationen vurdere at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 5, i baggrundsnotatet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  A-gruppen stillede følgende ændringsforslag:

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte: 5 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 2 (C+I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Tilladelse til helikopterflyvning på Dragør Marked – dispensation fra miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
  Sagsid.: 15/909

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Marked får tilladelse til helikopterflyvning med følgende vilkår:

  • Start og landingsplads er på marken ved Fælledvej 45, 2791 Dragør (se bilag 3), hvor tætteste bebyggelse er grundejerens med en afstand på 140 meter, og afstanden til næste nærmeste nabo er på 180 meter.
  • Helikoptertypen støjer maksimalt 81 dB(A) ved start og landing hos nærmeste nabo.
  • Tidsrummet for flyvningen er fredag kl. 14-20, lørdag kl. 12-20 og søndag kl. 12-18.
  • Der må maksimalt være 25 flyvninger pr. dag.
  • Naboer i området får kendskab til helikopterflyvningen senest en uge før.

  2.

  at

  Dragør Marked får tilladelse til helikopterflyvning 3 dage en gang årligt, på ovenstående vilkår. Aktiviteten skal anmeldes til kommunen en måned inden den påbegyndes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning om helikopterflyvning på Dragør Marked den 5., 6. og 7. juni 2015 (bilag 1) fra firmaet hos Gry Helikopter. Dragør Marked ønsker, at helikopterflyvning bliver en fast aktivitet på det årlige marked. Kort over start og landingsplads samt flyrute fremgår af (bilag 3).

  Helikopterflyvningen kan ikke overholde miljøstyrelsens vejledende støjgrænser (bilag 2). Da der er tale om flyvning på 3 dage 1 x årligt og ikke senere end til kl. 20.00 om aften, vurderes støjgenerne samlet set at være begrænset.

  Uddybende bemærkninger

  Hvis indstillingen tiltrædes, meddeles der tilladelse til helikopterflyvning på Dragør Marked den 5., 6. og 7. juni 2015 og fremtidig en gang årligt i 3 dage, fra den ansøgte start- og landingsplads.

  Kommunerne har til enhver tid mulighed for at regulere beflyvning af landingspladser efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der betyder, at kommunen kan stille vilkår til støjbelastning i forbindelse med start og landing, antal operationer og tidsmæssige begrænsninger. Kommunen kan hverken via miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning regulere flyvningen, når helikopteren er i luften.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Ad. 1

  For stemte:

  2 (V+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 2

  Udgår.

  Bilag

 • 5
  Forslag til Affaldsplan 2015-2018 – offentlig høring
  Sagsid.: 14/2175

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Affaldsplan 2015-2018 sendes i offentlig høring i 8 uger.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, erhvervs- og planudvalget besluttede bl.a. den 2. september 2014, at affaldsplanen udarbejdes med forslag til at øge genanvendelsen af udvalgte fraktioner i husholdningsaffaldet til mindst 50 % i 2022, som følge af Regeringens krav i Ressourcestrategien. Derudover skal initiativerne i planen støtte op om Dragør Kommunes forpligtende tilsagn til ARC om at reducere mængden af dagrenovation til forbrænding med 20 % i 2030.

  Det centrale tiltag i forslag til Affaldsplan er at udnytte affaldets ressourcer bedre ved at styrke affaldssorteringen. Dette søges opnået ved gennemførelse af initiativer inden for otte initiativer:

  1. Borgertilfredshed

  2. Helhedsorienteret affaldssystem

  3. Genanvendelse af bioaffald

  4. Elektronikaffald og batterier

  5. Information og samarbejde

  6. Gode affaldsvaner

  7. Dialog med virksomheder

  8. Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

  Affaldsplan 2015-2018 er udarbejdet og koordineret med Tårnby Kommune, således at initiativernes aktiviteter i affaldsplanen er afstemt i overensstemmelse med aftalen om forpligtende miljøsamarbejde.

  Affaldsplan 2015-2018 er opdelt i to dele; en kortlægnings- og prognosedel, samt en planlægnings- og målsætningsdel.

  I kortlægnings- og prognosedelen fremgår status for Dragør Kommunes indsamlingsordninger og evaluering af tidligere initiativer beskrives. Herefter er der udarbejdet grundlag for de kommende initiativer med henblik på at opfylde Dragør Kommunes målsætning om 50 % genanvendelse og 20% reduktion af dagrenovationen. Med baggrund i en forventet effekt af initiativerne er den forventede affaldsmængde fordelt på fraktioner og behandlingsform fremskrevet, herunder den forventede effekt på Dragør Kommunes omkostninger for håndtering af affaldet.

  I Planlægnings- og målsætningsdelen beskrives baggrunden for de udvalgte initiativer kort, som efterfølges af en beskrivelse af omfanget af initiativet, herunder fastlæggelse af målgruppe, aktiviteter, økonomiske konsekvenser, samt forventet tidsrum for aktiviteterne.

  Sidst i affaldsplanen findes en tidsplan for gennemførelsen af initiativerne i løbet af perioden 2015-2018.

  Formålet med opdelingen af planen i to dele er, at interessenter lettere kan finde information om planen og de kommende aktiviteter i Dragør Kommune, som fremgår af planlægnings- og målsætningsdelen. I kortlægnings- og prognosedelen kan den ønskede effekt af initiativet for affaldssorteringen aflæses og sammenholdes med den aktuelle udvikling af affaldsmængderne i planperioden.

  LOVE/REGLER:

  Miljøvurdering

  I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om miljøvurdering af planer og programmer er der gennemført en screening af affaldsplanens miljøpåvirkning.

  Det er vurderet at gennemførsel af affaldsplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger og at der derfor ikke skal gennemføres miljøvurdering af planen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at planforslaget kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for renovationsgebyret. Den eventuelle efterfølgende beslutning om indførsel af yderligere sortering af husholdningsaffald til biologisk behandling kan medføre øget renovationsgebyr. Størrelsen vil bero på en konkret vurdering af ordning, omfang og aktuelle priser på indsamling og behandling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- erhverv- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Frigivelse tunnelrenovering Harevænget
  Sagsid.: 15/160

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på i alt kr. 840.000 til renovering af den sidste tunnel under Hartkornsvej ved Harevænget, og at rådighedsbeløbet frigives

  2.

  at

  anlægsbevillingen finansieres ved:

  - kr. 610.900, afsat i anlægsbudget 2015 til renovering af tunnel ved Harevænget

  - kr. 44.000, mindreforbrug på renovering af tunnel ved Banestien i 2014

  - kr. 185.100, mindreforbrug på renovering af Kongevejen

  SAGSFREMSTILLING:

  Det styrende budget for renovering af tunnellen ved Harevænget er på kr. 840.000.

  I anlægsbudget 2015 er der afsat kr. 610.900 til renovering af denne, den sidste af fire tunneller under Hartkornsvej. Hertil kommer en forventet overførsel på kr. 44.000 efter renovering af den 3. tunnel i 2014. I alt en bevilling på kr. 654.900, hvilket medfører behov for en restfinansiering på kr. 185.100.

  I lighed med de 3 øvrige tunneller omfatter renoveringen etablering af ny vandtæt membran ovenpå tunnelen, så der ikke trænger vand ned betonkonstruktionen oppefra samt fjernelse af ødelagt beton og armering inde i konstruktionen, primært nede i tunnellen.

  I årevis er der piblet vand ud gennem den nederste del af støttemuren og i bunden af tunnelen med algevækst og glatte belægninger i bunden af tunnelen til følge. Disse gener vil ikke blive afhjulpet ved ovennævnte renovering. Forvaltningen har derfor iværksat en supplerende undersøgelse af afløbsledningerne nede i tunnellen, idet der er foretaget gennemspuling af ledningssystemet og tv-inspektion. Undersøgelserne er endnu ikke tilendebragt og fordrer yderligere tv-inspektion og rørspuling, som udføres i foråret 2015 for at klarlægge årsag(er) og løsning på denne problematik, så renoveringen af tunnelen kan omfatte alle aspekter. I alt forventes en udgift til undersøgelser og løsning på anslået kr. 100.000.

  Forvaltningen afholdt samlet licitation for de to sidste tunneller i 2014, hvor vindende bud for den sidste tunnel er på kr. 740.000. Inklusiv ovenstående supplerende undersøgelser og løsning et samlet budget på kr. 840.000.

  Selve tunnelrenoveringen forventes udført sensommer/efterår 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 610.900 til renovering af den sidste af 4 tunneller under Hartkornsvej er afsat i anlægsbudget 2015. Hertil kommer forventet overførsel af kr. 44.000 fra renoveringen af den 3. tunnel i 2014. Til sammen et beløb på kr. 654.900.

  På Kommunalbestyrelsens møde i maj måned 2015 skal der tages stilling til anlægsoverførsler fra 2014 til 2015, herunder en overførsel efter renoveringen af Kongevejen på kr. 491.124, der forventes at give et mindreforbrug på ca. kr. 450.000. Det anbefales, at restfinansieringen på kr. 185.100 tages fra dette projekt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

 • 7
  Jordlægning af luftledning Harevænget
  Sagsid.: 12/455

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at luftledninger på Harevænget jordlægges i forbindelse med genopretning af veje, og at udgiften på 320.000 finansieres af mindreforbruget på anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med opretningsarbejde af fortov og kantsten forud for årets asfaltslidlagsarbejder (Genopretning af veje) skal blandt andet dele af fortovene på Harevænget oprettes.

  DONG har færdiggjort deres jordlægning af luftledninger i Dragør Kommune, hvor Dragør Kommune ved samgravning har fået nedgravet vejbelysningskabel som forberedelse til den senere jordlægning af kommunens egne luftledninger. Derefter udestår dog fortsat ca. 11 km vej med luftledninger til vejbelysning, hvor DONG ikke har skullet jordlægge luftledninger. Harevænget er en af disse vejstrækninger og er ca. 1 km lang.

  I forbindelse med samgravningen med DONG gav forvaltningen bestilling på 25-27 km vejbelysningskabel fra NKT, som alle er produceret. Heraf udestår fortsat levering af og betaling for ca. 2,5 km kabel.

  Forvaltningen anbefaler, at dette kabel hjemtages og jordlægges i forbindelse med Vej- og Gartnerafdelingens opretningsarbejder på Harevænget. Herved undgås, at hele fortovet på Harevænget senere skal opgraves på grund af jordlægning af kabel. I forbindelse hermed vurderer forvaltningen i øvrigt, om andre af årets påtænkte genopretninger skal omdisponeres på grund af samtidig jordlægning af kabel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Til anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger i samarbejde med DONG har kommunalbestyrelsen den 19.12.2013 frigivet 2.990.800 kr. og projektet er afsluttet. Samgravningen har beløbet sig til 1.480.827 kr. Der er således et mindreforbrug på 1.509.973 kr. Forvaltningen anbefaler, at udgift til fortsat jordlægning af luftledninger fortsættes i eget regi finansieret af det mindre forbrug. Forvaltningen har disponeret 60.000 kr. til indkøb af det allerede bestilte og producerede vejbelysningskabel.

  I første omgang anbefales, at jordlægning af vejbelysningskabel på Harevænget på 320.000 kr. finansieres af mindreforbruget efter samgravning med DONG.

  Forvaltningen fremlægger i øvrigt til kommunens budget 2016 A skema for jordlægning af de resterende strækninger i kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

 • 8
  Busbestilling Dragør 2016
  Sagsid.: 15/847

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 23-04-2015 at oversende sagen til udvalgsbehandling.

  Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Forslag fra ACOV:

  ACOV finder 17,4 udvalgets forslag interessant og relevant for løsning af de udfordringer Dragør har i den offentlige trafik. ACOV ønsker at arbejde videre med dette og foreslår derfor sagen returneres til videre behandling i BEPU, samt tages med i budgetforhandlingerne.

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (L+T)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T beklager, at der ikke er flertal for at sende busbestillingerne for 2016 af sted inden bestillingens deadline 1. maj. Flertallets beslutning betyder, at der tidligst sker ændringer i busbetjeningen fra 2017.

  Sagsfremstilling:

  Peter Læssøe (T) har den 10. april 2015 anmodet om at følgende forslag behandles på kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2015.

  Dragør Kommunes bestilling af busdrift for 2016

  O, V, T foreslår, at Dragør Kommune fastholder en samlet økonomisk ramme på 10 mio. kr. for busdriften i år 2016. Den konkrete besparelse på regionalbusserne 350S og 81N udmøntes i form af ændringer på linje 32 + 33 + 35, samt etablering af en ringbuslinje til/fra lufthavnen. Yderligere konkretisering af bestillingen vil ske på baggrund af §17,4-mødet d. 22.4.2015.

  Forvaltningens bemærkninger:

  Vedlagt som bilag 1 ses Movias tilbagemelding på § 17, stk.4-udvalgets ønskede scenarier for fremtidig busdrift i Dragør kommune. Som bilag 2 ses forvaltningens noter fra mødet den 22. april 2015 i § 17,4 udvalget.

  Forvaltningen har i forlængelse af mødet anmodet Movia om beregning på det scenarium, som udvalget på mødet aftalte at arbejde videre med. Endvidere har forvaltningen forespurgt Movia om, hvor sent Dragør Kommune kan afsende en busbestilling for ny busdrift i 2016.

  Movia har oplyst, at de senest den 7. maj 2015 vil fremsende de ønskede beregninger. Endvidere har Movia oplyst, at de allersenest skal have Dragør Kommunes bestilling af busdrift for 2016 den 15. juni 2015, hvis ønskerne skal implementeres til 2016.

  Såfremt udvalgets drøftelse munder ud i beslutning om en busbestilling for 2016, skal sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for deres behandling af sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommunes busbudget 2015 er på ca. 10 mio. kr. Busbudgettet for 2016 forventes alt andet lige at være på ca. 5 mio. kr. som følge af ændret fordelingsnøgle og Region Hovedstadens overtagelse af buslinje 350S og 81N.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Forvaltningen har oplyst at Movia skal have busbestillingen senest den 19. juni 2015. Movias økonomioverslag af 5. maj 2015, blev udlevereret på møde og indgår herefter som bilag på sagen, forvaltningen ikke har foretaget sagsbehandling på overslaget.

  Forslag fra I + T:

  Det anbefales overfor ØU/KB at der afgives busbestilling 2016, svarende til senarie 1 dog med rute via Hartkornsvej frem for Kirkevej.

  For stemte:

  4 (I+T+O)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Anbefales over for ØU/KB

  Protokoltilføjelse fra A

  A stemmer imod, da forslaget ikke er fuldt belyst og stillet på et ufuldstændigt grundlag.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  A+C+O+V foreslår:

  1. At Søvangs-løsningen implementeres fra 2016

  2. At forslag jf. scenarie 1 fremlægges på ØU og KB i juni-møderne med forvaltningens indstilling

  3. At Dragør Kommune retter henvendelse til regionen for at drøfte yderligere regional busbetjening i Dragør Kommune

  Ad 1-2

  Godkendt

  Ad 3

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Godkendt

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  Bilag

 • 9
  Aftale og frigivelse ESCO vejbelysning
  Sagsid.: 14/88

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der indgås aftale med entreprenør om energirenovering af Dragør Kommunes vejbelysning i henhold til bilag 1.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 8.219.421 til igangsætning af energirenovering af vejbelysning, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udbuddet af Dragør Kommunes energirenovering af vejbelysning er nu gennemført. Alle 5 tilbud var konditionsmæssige og er af Dragør Kommunes belysningsrådgiver blevet gennemgået og vurderet i forhold til de i udbudsmaterialet valgte tildelingskriterier for det økonomisk mest fordelagtige tilbud bestående af dels prisen og dels de designmæssige løsninger. Jf. i øvrigt Lukket bilag 1.

  På baggrund heraf fremgår Dragør Kommunes tildelingsbeslutning øverst i afsnit 6 i bilag 1. Dette efterfølges af vægtningen af de enkelte delkriterier og en gennemgang af de enkelte bedømmelser af de tilbudte løsninger med armaturvalg, såvel prismæssigt som designmæssigt.

  Som det fremgår af bilag 1 ligger det valgte tilbud under Dragør Kommunes overslag på 16 mio. kr. ligesom den tilbudte garanterede energibesparelse afspejler Kommunens forventning.

  Ved indgåelse af aftale med den valgte entreprenør ved udgangen af maj måned kan energirenoveringen komme i gang til sommer 2015 og være afsluttet sommer 2019. Den endelige planlægning vil ske i samarbejde med entreprenøren og kommunens belysningsrådgiver.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den nye vejbelysning finansieret som et ESCO projekt er en del af anlægsbudgettet. I anlægsbudget 2015 forventes der overført kr. 8.219.421 til ESCO vejbelysning fra 2014. Se i øvrigt sagen om anlægsoverførsler 2014-2015. Ved frigivelse af beløbet kan 1. og 2. års energirenovering iværksættes.

  Den resterende sum op til 16 mio. kr. er inkluderet i anlægsbudget 2017-2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udskiftning af vejbelysning i de bevaringsværdige byområder vil blive forelagt Dragør Bevaringsnævn og Store Magleby Bevaringsfond, før der tages endelig stilling til renovering i disse to byområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Ad 1)

  Anbefales over for KB

  Ad 2)

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen ønsker, at der frigives 4.65 mio. kr., som dækker forventede investeringer frem til sommeren 2016.

  For stemte:

  5 (I+L+T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1)

  For stemte:

  13 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Ad 2)

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  2 (I+L)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen finder det unødvendigt at frigive midler til mere end et år ad gangen.

 • 10
  Energiforbedringer 2015 - ESCO bygninger
  Sagsid.: 15/869

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en bevilling til ESCO projektet på 4.300.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 4.300.000 kr. til energiforbedringer i kommunens ejendomme. Beløbet lånefinansieres, og energibesparelsen finansierer lånet.

  Der er udarbejdet energimærkning af alle kommunens ejendomme i 2009, og energimærkningen er anvendt som grundlag for prioritering af opgaverne, som blev påbegyndt i 2010.

  Aktiviteterne omfatter renovering af varme, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering af klimaskærm og installationer og udskiftning af vinduer.

  Endvidere er der opsat solcelleanlæg i mindre omfang inden ændrerede regler betød at nye kommunale solcelleanlæg ikke mere er rentable. Der er p.t. opsat solceller på Enggården, St. Magleby Skole og Rådhuset. Anlæggene er i samme størrelsesorden, og den samlede årlige el-produktion ligger på ca. 50.000 kWh.

  Opgaverne i 2015 fordeler sig på 14 forskellige ejendomme, 3 skoler, 5 daginstitutioner, Rådhuset, Hollænderhallen, Kongelundshallen, Materialegården, Wiedergården og Tolderbygning. Den årlige energibesparelse er beregnet til ca. 300.000 kr., svarende til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 14 år. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i bilag med oplysninger om omfang, investering og energibesparelse.

  Det samlede reviderede budget til ESCO projektet er beregnet til ca. 26 mio. kr. i perioden 2010 – 2015. ESCO projektet afsluttes med bevillingen i 2015, og den samlede årlige energibesparelse er beregnet til 2.250.000 kr. I perioden 2011 – 2016 bliver den samlede budgetreduktion i alt 2.900.000 kr. og heraf udgør den nedlagte svømmehal ca. 400.000 kr. Den faktiske reduktion ligger således ca. 250.000 kr. over beregnet reduktion.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevilling lånefinansieres.

  Årlig reduktion af energiudgift ca. 300.000 kr. indregnes i budget 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Forslag fra T:

  T foreslår at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  I (1)

  Faldet.

  Forslag fra I:

  I foreslår at energirenovering af Hollænderhallen afventer yderligere belysning af hallens fremtid.

  For stemte:

  5 (I+L+T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen mener ikke, at det er fornuftigt at tage beslutning vedrørende Hollænderhallen, når man ikke har vedtaget en samlet plan for Hollænderhallens fremtid.

  Bilag

 • 11
  Endelig anlægsoverførsel fra 2014 til 2015
  Sagsid.: 15/856

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 3.578.580 kr. til 2015 ved tillægsbevilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18.12.2015 besluttet at overføre 22.243.036 kr. fra 2014 til 2015.

  Det endelige resultat ultimo 2014 viser at der skal overføres yderligere 3.578.580 kr.

  Det giver en samlet overførsel på i alt 25.821.616 kr.

  De væsentligste overførsler ultimo 2014 er flg.:

  • 8,2 mio. kr. til ESCO-vejbelysning.
   Der er netop gennemført udbud og anlæg påbegyndes i 2015.
  • 4,5 mio. kr. til ESCO 2013 og 2014.
   Det drejer sig om igangværende projekter som ikke er afsluttet samt 1,5 mio. kr. fra ESCO 2013 som er disponeret til medfinansiering af nye facader og efterisolering af Hollænderhallen
  • 1,5 mio. kr. til kunstgræsbane.
   Projektet skal afsluttes ved betaling af 262.000 kr. til fondsbeskatning. Herefter afsluttes projektet.
  • 1,5 mio. kr. jordlægning og luftledninger.
   Projektet er afsluttet, men den endelige økonomiske opgørelse udestår
  • 2,0 mio. kr. til skoleombygning.
  • 1,2 mio. kr. til genopretning af skoler.
   Projektet er i gang og en række af opgaverne udføres parallelt med projekt for udbygning af St. Magleby Skole.
  • 1,5 mio. kr. til digitalisering og nye PC. Projektet er i gang og videreføres i 2015.
  • 0,8 mio. kr. til servicearealer på Enggården.
   Igangværende
  • 0,8 mio. kr. til ombygning af Saltholm på Enggården.
   Igangværende
  • 0,4 mio. kr. til omlægning af færgeareal
   Igangværende

  Herudover er der en række mindre overførsler på igangværende anlægsprojekter.

  Det kan oplyses at anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og regnskabsmæssigt skal overførsler overføres ved beslutning.

  Oversigt fremgår af bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en tillægsbevilling til anlæg i 2015 på 3.578.580 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Dragør skole nord - tildeling af opgaven og frigivelse af anlægsbudget
  Sagsid.: 14/487

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  entreprenør Skou Gruppen A/S tildeles opgaven, idet de har afgivet det økonomiske mest fordelagtige tilbud

  2.

  at

  option på udvidelse af bygningen med 76m², godkendes.

  3.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på 16.6 mio. kr. og at rådighedsbeløbet på 10.8 mio. kr. i 2015 frigives til udbygning af Dragør Skole Nord.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. februar 2015 godkendt udbygning af Dragør Skole Nord i totalentreprise, herunder at der indhentes supplerende tilbud (option) på udvidelse af tilbygningen, i alt 76 m².

  Der har været afholdt en prækvalifikationsrunde, hvor 15 firmaer har søgt om at komme i betragtning til at afgive tilbud.

  5 blev udvalgt til at afgive tilbud på en totalentreprise, hvor tilbuddene vurderes efter princippet økonomisk mest fordelagtigt.

  Tilbuddene skulle bl.a. overholde en økonomisk ramme på 18.1 mio. kr. inkl. optioner for at være konditionsmæssige. Herudover konkurreres på kvalitet.

  Der er modtaget 5 tilbud.

  Vurdering af tilbud, pris og konkurrencen i øvrigt fremgår af vedlagte

  notat udarbejdet af White arkitekterne.

  Der er i notatet også opstillet et revideret anlægsbudget, hvor udbudsresultatet indgår.

  Det fremgår, at det er muligt at udbygge Dragør Skole Nord efter principperne som Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. februar, samt at tilkøbe optionen på udvidelse af bygningen inden for anlægsbudgettet på i alt 18.1 mio. kr.

  Der er tilbudt et byggeri med muret facader og materialer i øvrigt som udbudt.

  Byggesummen andrager 16.6 mio. kr. fordeles på følende poster:

  Entreprenørens tilbudssum er på ca. 12.0 mio. kr.

  Optionen på udvidelsen har entreprenøren tilbudt til ca. 1.0 mio. kr.

  Grundudgifter til miljø, byggesags gebyr, forsikring m.m. 0.8 mio. kr.

  Entrepriseudgifter til vinterforanstaltninger m.m. 1.0 mio. kr.

  Tilpasningsudgifter til IT, tilpasninger, uforudsete udgifter 1.8 mio. kr.

  Herudover er der afholdt 0.5 mio. kr. til projekt og udbud.

  Det forventes at kontrakten kan indgås med entreprenøren i juni måned 2015, anlægsarbejderne forventes op startet primo juli 2015 og udbygningen forventes afsluttet med udgangen af juli 2016.

  Revideret tidsplan vil blive udarbejdet endeligt i samarbejde med entreprenøren i forbindelse med opstarten af byggeprocessen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 22. maj 2014 frigivet en

  anlægsbevilling på 500.000 kr. til brug for rådgivning i forbindelse med udbuddet.

  Der resterer således en samlet anlægsudgift på 16.6 mio. kr. det giver en samlet anlægspris på 17.1 mio. kr.

  I anlægsbudgettet 2015 – 17 er der afsat 18.6 mio. kr. til projektet, disponeret med et forbrug på 0.5 mio. kr. i 2014, 12.0 mio. kr. i 2015, 5.0 mio. kr. i 2016 og 1.1 mio. i 2017.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2015

  Udvalget følger BEPU´s anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Genopretning af dagsinstitutioner 2015
  Sagsid.: 15/879

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 624.600 kr. til genopretning af dagsinstitutioner, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2015 er der afsat kr. 624.600 til genopretning af kommunens dagsinstitutioner.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes indenfor normalbudgettet til almindelig vedligeholdelse.

  Der er i 2015 prioriteret aktiviteter på Kirkvejens SFO, samt Harevængets børnehave. Herudover afsættes ca. 25.000 kr. til uforudseelige udgifter og mindre akutte opgaver.

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilaget.

  Genopretningsplanen for 2015 til 2017 viser en samlet udgift på ca. 1.600.000 kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Budget 2016 – muligheder og udfordringer
  Sagsid.: 15/911

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at orientering om muligheder og udfordringer på By-, Erhvervs- og Planudvalgets område drøftes og tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der har været afholdt budgetseminar den 27. marts, hvor muligheder og udfordringer for det samlede kommunale område blev præsenteret, drøftet og hvor Kommunalbestyrelsen afgav en række konkrete bestillinger til den videre budgetproces. Der har efterfølgende den 14. april 2015 været afholdt et dialog-møde mellem Kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra foreninger og bestyrelser i kommunen, hvor muligheder, udfordringer og forslag blev drøftet.

  Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering om muligheder og udfordringer med fokus på BEPU område, herunder en oversigt over anlægsprojekter og forslag til nye anlægsprojekter.

  På BEPU-mødet i juni præsenteres forslag til anlægsprojekter, driftsudvidelser og besparelser/effektiviseringer med henblik på at skabe et økonomisk råderum.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Punktet blev drøftet, udvalget ønsker at ”Miljøprioriteret gennemkørsel St. Magleby” og ”Renovering af legepladser” indgår i den videre budgetproces.

 • 15
  Forslag fra A og T
  Sagsid.: 15/910

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) og Ebbe Kyrø (T) har i mail af 24. april 2015, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”Grupperne A og T foreslår, at By- Plan- og Erhvervsudvalget inden sommerferien 2015 indbyder grundejerne i værkstedsområdet Sdr. Tangvej 10-24 til et orienteringsmøde med udgangspunkt i kommunens planer om at realisere området til boligudvikling, jfr. Lokalplan 43 og ØPUs beslutning af 21. februar 2013.

  Formålet med mødet er, at få tilvejebragt et sammenhængende område på ca. 13.000 m2 til nye boliger og et aktivitetshus. Samtidig ønsker udvalget at lytte til grundejernes fremtidsplaner, og orientere om eventuelle genplaceringsmuligheder i kommunen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  BEPU godkendte forslagets første afsnit.

  BEPU ønsker en nærmere gennemgang af forslagets 2. afsnit, herunder orientering om muligheden for boligudvikling i området.

 • 16
  Meddelelse - Referat fra møde om mountainbikebane
  Sagsid.: 15/858

  SAGSFREMSTILLING:

  Referat af møde den 10. april 2015, vedhæftes til orientering.

  Det nævnte møde med kulturstyrelsen er berammet til den 7. maj 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 5. maj 2015

  Allan Holst (A) orienterede om ekstraordinært BEPU den 9. juni 2015, angående sammenlægning af beredskabet.

  Samt ejerdag i HOFOR den 3. september 2015.

  Birger Larsen (O): Der er farlige situationer på Hartkornsvej, kan fartmåleren flyttes dertil? Forvaltningen oplyste, at fartmåleren opstilles snarest muligt.

  Birgitte Brix Bendtsen (C): Har der været arkitekter ude og se på legepladser? Forvaltningen oplyste, at det er skoleforvaltningen der ser på udearealer.