Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 02. juni 2015 kl. 17:40

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med Bemærkninger: Punkt 16 blev trukket fra dagsorden.
 • 1
  Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for en boligbebyggelse ved Vierdiget
  Sagsid.: 15/762

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 for en boligbebyggelse ved Vierdiget godkendes i henhold til planlovens § 24, med henblik på høring i minimum 8 uger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 5. maj 2015 blev resultatet af den indledende høring om ”Byudvikling ved Vierdiget” behandlet.

  Udvalget besluttede at tage høringssvarene til efterretning og lade dem indgå, sammen med udbudsvilkårene om byggeriets udformning, i den videre planlægning samt i dialog med bygherren.

  I den efterfølgende udarbejdelse af lokalplanforslag har høringssvarene været forelagt bygherren, og mulighederne for at indarbejde forslagene og at følge op på udbudsvilkårene været drøftet.

  I lokalplanforslaget er der på denne baggrund sket en bearbejdning af fx indretning af bebyggelsens friarealer med hensyn til bl.a. regnvandshåndtering og disponering af randzonen langs Sdr. Strandvej samt udformning af boligvejene.

  Den vejledende bebyggelsesplan, som indgår i lokalplanforslaget, svarer til det skitseforslag, der fulgte tilbuddet.

  ”Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2” er vedlagt.

  Planforslaget indeholder i henhold til planlovens bestemmelser:

  - redegørelser for lokalplanens baggrund, planens område og indhold, forholdet til anden planlægning samt retsvirkninger,

  - lokalplanbestemmelser med tilhørende bilag,

  - kommuneplantillæg om ændret anvendelse fra skole til boliger.

  Planforslaget medtager tillige et skema om ”miljø-screening” iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  I tilknytning hertil er der ved konsulentbistand udarbejdet dels en rapport om ”NATURA 2000-konsekvensvurdering” af planforslaget i relation til det naturbeskyttede kystlandskab (bilag), dels et notat med en overordnet trafikal vurdering af planforslaget (bilag).

  Konklusionen på disse udredninger er sammenfattet i lokalplanens afsnit om ”Forholdet til anden planlægning/Trafik- og vejforhold”, side 11-13.

  Med hensyn til den visuelle indpasning i nærområdet og i forhold til kystlandskabet, indeholder planforslaget foto-visualiseringer af bebyggelsen før/efter (lokalplanens bilag 7A-7C).

  Den videre planproces:

  I henhold til tidsplanen for hele planproces-forløbet stiles der mod offentliggørelse af planforslaget i juli-september, med henblik på endelig vedtagelse i november 2015.

  LOVE/REGLER:

  Gennemførelse af planprocessen sker i henhold til planlovens regler, herunder planlovens § 24 om offentliggørelse af planforslag.

  Planloven indeholder en bestemmelse i § 24 om muligheder for at et mindretal i kommunalbestyrelsen kan få offentliggjort en mindretalsudtalelse om planforslaget, sammen med et vedtaget forslag:
  ”Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført rådets beslutningsprotokol, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget, tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.”

  Endelig vedtagelse af et planforslag kan først ske 4 uger efter indsigelsesfristens udløb, såfremt der under høringsperioden er fremkommet indsigelser.

  Miljøvurderingen af planforslaget er sket i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planlægningsprocessen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  En vedtaget lokalplan indgår dog som forudsætning for udbetaling af købesum.

  Selve salgssagen behandles i eget regi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høring gennemføres i henhold til planlovens regler.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  For stemte              6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme     1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Tillægsforslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at der inddrages uafhængig og uvildig arkitektfaglig bistand til at rådgive og udvikle grunden ved Vierdiget. Hvis lokalplanforslaget realiseres som det foreligger, vil det være direkte pinligt og beskæmmende for Dragør Kommune, som netop rummer tæt-lav bebyggelse af den højeste kvalitet i landet.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om anbefaling:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Mindretalsudtalelse og protokol fra Liste T:

  Indholdsmæssigt er det iøjnefaldende, at lokalplanforslagets bebyggelsesplan er fuldstændig identisk med Lind & Risørs skitseforslag fra udbudsrunden. Der er hverken med hensyn til bebyggelsens byplanmæssige og arkitektoniske udformning sket nogen kvalitetsforbedring. Bebyggelsen fremtræder stadig ufølsomt sammenpresset og monoton, især ud mod det værdifulde kystlandskab. Bebyggelsesplanen bør ændres, så boligerne ligger øst-vest. Dermed opnås bedre harmoni med bebyggelsesmønstret for naboområdernes rækkehuse, Strandkanten og Engparken, og flere boliger kan få udsigt mod vandet. Desuden bliver bebyggelsen mere varieret med åbne kig ind i bebyggelsen.

  Bilag

 • 2
  Forlængelse af en midlertidig landzonetilladelse
  Sagsid.: 14/3574

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at landzonetilladelsen til midlertidig genhusning af børnehave og klub, på Center Kongelunden, forlænges frem til 1. september 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede den 2. december 2014 en ansøgning fra Røde Kors, om tilladelse til midlertidig at opstille 3 pavilloner på sammenlagt ca. 600 m2, på Center Kongelunden, Kalvebodvej 250.

  2 pavilloner skulle ifølge ansøgningen anvendes til midlertidig genhusning med natophold, og den 3. mindre pavillon skal anvendes til kontorformål. Baggrunden for den midlertidige genhusning er forekomsten af skimmelsvamp i de eksisterende bygninger.

  Der blev desuden ansøgt om forlængelse af en tidligere meddelt landzonetilladelse, der var gældende frem til den 1. januar 2015, til en pavillon til genhusning af en børnehave og ungdomsklub.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede at meddele de ansøgte landzonetilladelser, begge med en tidsbegrænsning frem til den 1. juni 2015.

  Revideret ansøgning

  Røde Kors har efterfølgende, med mail af 2. marts 2015, frafaldet ansøgningen om midlertidige pavilloner til natophold og kontorformål, men i en revideret ansøgning af 28. april 2015, ansøgt om en forlængelse af landzonetilladelsen til børnehave og klub, frem til 1. september 2015.

  Baggrunden for den reviderede ansøgning er at renoveringen af de eksisterende bygninger, herunder fjernelse af skimmelsvamp, er blevet forsinket.

  Vurdering

  Da forudsætningerne for udvalgets oprindelige godkendelse ikke er ændret, ser forvaltningen intet til hinder for at forlænge landzonetilladelsen til børnehave og klub i 3 måneder, frem til 1. september 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Godkendt.

 • 3
  Ansøgning om udvidelse af boligarealer, Dragør Nordstrand
  Sagsid.: 15/442

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at den ansøgte fravigelse fra den gældende servitut, ikke imødekommes, med henvisning til planlovens § 43, med den primære begrundelse, at den ansøgte bygning, på grund af sin størrelse, ikke ses at kunne indpasses i området på harmonisk vis.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning af 8. april 2015 (bilag 1), om dispensation fra en tinglyst servitut, til at udvide den eksisterende bolig, på ejendommen Skansevej 10B.

  Udvidelsen består i at tilbygge en ny 1. sal på den eksisterende bygning, samt tilbygge 2 mindre udvidelser i stueetagen. De ansøgte udvidelser er diagrammatisk illustreret på kortbilag 2.

  Den nye beboelsesbygning tænkes herefter opdelt i 3 ejerlejligheder; 1 ejerlejlighed indrettes i den nye 1. sals tilbygning, og 2 ejerlejligheder indrettes i stueetagen.

  Planforhold

  Ejendommen Skansevej 10 er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, men alene af en servitut fra 1944 (oversigtskort bilag 3).

  Servitutten foreskriver en maksimal bygningshøjde på 7 m og at hver etage højst må rumme 1 lejlighed. Da den nye bygning tænkes at få en højde på 8,5 m og indrettes med 2 boliger i stueetagen, vil en eventuel tilladelse forudsætte en dispensation fra servitutten, i henhold til planlovens § 43.

  Ejendommen

  Skansevej 10B består af 2 matrikler: 52az og 52ay, der har et sammenlagt grundareal på 2127 m2. Ejendommen rummer et enfamiliehus i 1 etage, opført i 1971 (bilag 4), med et etageareal på 241 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 11.

  Med den planlagte nye 1. etage, kan etagearealet forøges til ca. 500 - 550 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 24 – 26.

  Høring

  Ansøgning har været til orientering blandt de omboende, og der er modtaget 2 høringssvar, der vedlægges som bilag 5.

  Høringssvarene indeholder indsigelse mod det ansøgte, herunder kritik af omfanget af den nye bebyggelse, med et øget antal boliger og en ny bygningshøjde på 8,5 m. Der peges desuden på eventuelle indbliksgener fra nye vinduer og terrasse samt eventuelle parkeringsproblemer, som et øget boligantal kan afstedkomme.

  Vurdering

  Nærområdet er arkitektonisk karakteriseret ved mindre boliger, i overvejende grad opført i 1½ etage, med saddeltage. Den nye bebyggelse i 2 fulde etager, i en højde på 8,5 m, vil i arkitektonisk henseende virke meget dominerende, og ændre den nuværende karakter i området.

  Det er desuden vurderingen, at den nye bygning kan anfægte nabohensynet, primært hvad angår indbliksgener, i særdeleshed for ejendommen Skansevej 10A.

  Parkeringsbehovet for en eventuel ny bebyggelse, kan dækkes på egen grund.

  Sammenfattende ses der ikke tilstrækkelige tungvejende hensyn til at fravige den gældende servitut, med hensyn til den maksimale bygningshøjde samt antallet af boliger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt at ansøgningen ikke imødekommes.

  Bilag

 • 4
  Møde med ejere på Sdr. Tangvej
  Sagsid.: 15/987

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget fastlægger en ekstraordinær mødedato, hvortil ejerne på Sdr. Tangvej inviteres til et orienteringsmøde, med udgangspunkt i kommunens planer om at realisere Sdr. Tangvejs-området til boligudvikling.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2015, at udvalget inden sommerferien 2015 indbyder grundejerne i værkstedsområdet Sdr. Tangvej 10-24, til et orienteringsmøde med udgangspunkt i kommunens planer om at realisere området til boligudvikling, jf. lokalplan 43 og Økonomi- og Planudvalgets beslutning af 21. februar 2013.

  Udvalget ønskede endvidere en orientering om muligheden for boligudvikling i området.

  Med henvisning til sidstnævnte, kan forvaltningen oplyse følgende:

  Området ved Søndre Tangvej har en attraktiv bymæssig beliggenhed, tæt på forretninger, kollektiv trafik, børneinstitutioner og Sydstrandens naturområder. Værkstedsområdet har en størrelse på ca. 1,3 ha, og indeholder 10 mindre ejendomme, med grundstørrelser på 500 – 1000 m2. Området rummer mindre virksomheder, indrettet i den oprindelige bygningsmasse, der er vedligeholdt i forskellige standarder. Der er aktuelt registreret 1 bolig i område

  Området er omfattet af lokalplan 43, der i pkt. 2.1 udlægger området til en bred vifte af mindre erhvervstyper, og i pkt. 2.2 åbner mulighed for at indrette en portnerbolig på den enkelte ejendom.

  Kommuneplan 2009 åbner mulighed for en øget boliganvendelse af erhvervsområdet ved Søndre Tangvej, under forudsætning af, ”at der sker en nærmere udredning af ønsker, muligheder og konsekvenser, gennemført i samarbejde med ejerne. I den forbindelse skal der ske en udredning af miljøforholdene”.

  Miljøforhold

  Der blev i efteråret 2012 gennemført en miljøudredning af samtlige erhvervsejendommen på Søndre Tangvej. Udredningen viste at der principielt ikke er miljømæssige forhold ved de eksisterende erhverv, der er til hinder for en øget boliganvendelse i området. Resumé af miljøudredningen blev fremsendt til ejerne i området.

  Ønsker om boliger

  Ejerne i området blev i januar 2013 hørt om deres holdning til en eventuel konvertering af området til boligformål. 4 ejere reagerede og gav udtryk for at de intet havde at indvende mod en boliganvendelse, under forudsætning af at deres nuværende erhverv kunne forsætte indtil videre. En enkelt ejer har efterfølgende udtrykt ønske om en boligudbygning i området.

  Aktuelt plangrundlag

  Med vedtagelsen af Kommuneplanrevision 2013, i juni 2014, besluttede Kommunalbestyrelsen at en kommende lokalplan for Sdr. Tangvej (enkeltområde 3.11) skulle sikre at:

  Området fastlægges til blandet formål: Erhvervs-, bolig- og institutionsformål. Til erhvervsformål må der kun opføres eller indrettes bebyggelser til lettere industri-, lager og værkstedsvirksomhed med tilknyttet forretning samt service og liberalt erhverv. Disse erhvervsanvendelser må ikke medføre gener for den omgivende institutions- og boligbebyggelse. Matr.nr. 346d af Dragør forbeholdes offentlige formål (institutioner mv.) Boliger må indrettes når det i hvert enkelt tilfælde kan godgøres, at det kan ske uden påførte miljøgener fra de omgivende erhvervsvirksomheder.

  Formålet med den reviderede rammebestemmelse var at foregribe en fleksibel og eventuel etapevis udvikling i området, med en stadig stigende boligandel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Udvalget besluttede mødedato den 24. juni 2015. kl. 17.00.

 • 5
  Ny tagetage på parcelhus
  Sagsid.: 15/1018

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles afslag til den ansøgte dispensation fra byggelovgivningens skrå højdegrænseplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har den 24. april 2015 modtaget en ansøgning om dispensation for det skrå højdegrænseplan i forbindelse med en gennemgribende ombygning af et eksisterende hus, Strandjægervej 46.

  Ansøger ønsker blandt andet at udskifte husets tagkonstruktion således at huset ombygges fra et traditionelt hus med saddeltag (1½ plan), til en funkisvilla med to fulde etager.

  Ombygningen vil medføre, at det skrå højdegrænseplan (en højdebegrænsning der er stigende fra skel ind mod grunden) mod den ene nabo, samt mod vej, overskrides med henholdsvis ca. 2,15 m og 1,7 m i højden, ved skæring med facaden. Se bilag.

  Ejerne begrunder blandt andet ansøgningen med, at der i dag sidder en kvist mod den berørte nabo, og at huset bliver lavere, hvorfor det ikke medfører et forringet udsyn for omboende, samt at overskridelsen blandt andet sker som følge af en udvendig efterisolering. Se bilag.

  Ansøger har desuden vedlagt naboaccepter fra alle omboende på nær Strandjægervej 41, som er et dødsbo. Se bilag.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at der på trods af naboaccepter, ikke bør meddeles dispensation af hensyn til bebyggelsens volumen og områdets bebyggelsesstruktur. En dispensations kan få uheldig præcedens for lignende sager i fremtiden.

  I kommuneplanens afsnit om ”Udvikling af parcelhusområderne” fokuseres på mulighederne for ny- og ombygning af parcelhuse indenfor byggelovgivningens regler om afstande og højdegrænser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  For stemte:

  4 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  3 (I+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt at meddele afslag.

  Asger Larsen (I) begærede herefter sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  T foreslår at sagen sendes tilbage i udvalget:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra I:

  I anbefaler at der gives dispensation i sagen.

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T beklager, at man ikke inden afgivelse af dispensation undersøger om andre borgere har fået afslag på lignende ansøgning.

  Bilag

 • 6
  Revideret projekt for 2 enfamiliehuse i Søvang
  Sagsid.: 15/926

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at det reviderede skitseprojekt af 5.5.2015, for 2 enfamiliehuse på Søvej 39, herunder den beskrevne udstykning i 2 nye parceller, godkendes i henhold til bestemmelserne i den gældende Byplanvedtægt nr. 4 for Søvang.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede den 3. marts 2015 en ansøgning om godkendelse af et skitseprojekt for 2 nye enfamiliehuse på ejendommen Søvej 39. Udvalget besluttede at det ansøgte projekt ikke kunne imødekommes, da bebyggelsen, efter udvalgets vurdering, ikke var indpasset med et tilstrækkeligt hensyn til den omgivende bebyggelse.

  Plan og Teknik har efterfølgende modtaget et revideret projekt for 2 nye enfamiliehuse på ejendommen Søvej 39. Skitseprojektet vedlægges som bilag 1.

  Det reviderede projekt findes i overensstemmelse med de bebyggelsesregulerende bestemmelser i den gældende Byplanvedtægt nr. 4 for Søvang.

  Det omhandler vedtægtens § 5, herunder bestemmelser om den maksimale etagehøjde på 1½, den maksimale facadehøjde på 3,7 m, den maksimale gulvkote på 1 m over terræn, den maksimale taghældning på 55gr, bygningernes placering med gavl mod adgangsvej samt indretningen af mindst 2 parkeringspladser.

  Bygningens facader og tag udføres i grå skiffersten, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen som” ikke skæmmende”, i henhold til vedtægtens § 6b.

  I henhold til vedtægtens § 4a kan kommunalbestyrelsen tillade, at grunde til fritliggende parcelhuse, udstykkes i en størrelse på mindst 600 m2, såfremt det sker på grundlag af en godkendt bebyggelsesplan.

  Bygherren har udarbejdet en revideret arealopgørelse, hvor de 2 parceller gives en størrelse på henholdsvis 601 m2 og 634 heri inkluderet den forholdsvise andel af de 2 parcellers andel af fællesarealet, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, men eksklusiv adgangsvejen.

  Efter gældende praksis kan ejendomme i Søvang bebygges op til en bebyggelsesprocent på 30.

  Parcellerne kan i henhold til beregningsreglerne i Bygningsreglement 2010, hvor vejarealet inkluderes, hver bebygges med 193 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på henholdsvis 26 og 30.

  I forhold til det oprindelige projekt, er det store glasparti i gavl mod nord, mod den bagvedliggende nabo, fjernet, og erstattet af et enkeltvindue til et gæsteværelse. Gavlen er desuden ”rettet ud” efter et ønske fra den berørte nabo, og bebyggelsen forkortet og placeret længere mod syd, mod vandet.

  Nabohøringer

  Der er gennemført orientering af naboer og grundejerforeningen Søvang, og bygherren har foranlediget et møde med de berørte parter, hvor det reviderede skitseprojekt blev drøftet.

  Der vedlægges referat fra det pågældende møde (bilag 2), hvor hovedkonklusionen blev, at det reviderede projekt indeholdt væsentlige forbedringer, i forhold til det oprindelige projekt. Det reviderede projekt, der er vedlagt som bilag 1, er senest tilrettet på baggrund af de fremkomne bemærkninger på mødet.

  Referatet blev efterfølgende fremsendt til mødets deltagere og omboende.

  Der er modtaget 2 høringssvar fra grundejerforeningen Søvang (bilag 3), der bl.a. anfører at grundstørrelsen reduceres til 400 m2, på grund af strandbeskyttelseslinjen.

  Forvaltningen skal hertil bemærke, at strandbeskyttelseslinjen ikke påvirker størrelsen af den enkelte parcel, men betyder at arealet, som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, og som er udlagt som fællesareal for de 2 parceller, ikke må bebygges. Fællesarealet indgår ved beregning af grundstørrelsen, jf. beregningsreglerne i Bygningsreglement 2010.

  Der er modtaget et sammenfattende høringssvar fra de omboende (bilag 4), der skal kommenteres som følger:

  -Bebyggelsesprocenten på 30, skal overholdes. Denne byggeret er gældende for hele ejendommen, der som alternativt til de 2 beskrevne boliger, kan bebygges med 1 bolig på max 410 m2, i en maksimal højde på 8,5 m.

  -Der er ikke mulighed for carporte, da en sådan skal placeres mindst 5 m fra vejskel, jf. byplanvedtægtens § 5h.

  -Brændeovne og skorstene reguleres ikke i planloven, men skal overholde specifikke bestemmelser i miljølovgivningen.

  -Der må i princippet ikke foretagers regulering af det eksisterende terræn, og som følge heraf, ej heller terrænreguleringer, som medfører gener i form af afvanding mod nabogrunde.

  -Forvaltningen har ikke erfaringer med, at der skulle opstå vindgener, foranlediget af en ny bebyggelse i Søvang.

  -Der ses ikke at være ekstraordinære muligheder for indblik, da der hverken er kviste eller balkoner på 1. sal, men alene skråvinduer i tagetagen.

  Vurdering

  Projektet er i overensstemmelse med byplanvedtægt nr. 4 for Søvang.

  Godkendelsen af en mindste grundstørrelse på 600 m2, fremfor på 700 m2, er dog kun formuleret som en mulighed, som kommunalbestyrelsen har, og ikke som en ret, som bygherren har til at udstykke ejendommen.

  En opdeling af grunden i 2 parceller, medfører en opdeling af bebyggelsen i 2 separate bygningsvoluminer.

  I arkitektonisk henseende er det forvaltningens vurdering, at de 2 relativt smalle og gavlvendte længehuse, er at foretrække, fremfor 1 større parallelt liggende bygning, der vil fremtræde mere bastant og i højere grad virke som en barriere, både mod vandet og mod Søvej.

  Det forhold, at ejendommen udstykkes i 2 parceller på ca. 615 m2, fremfor i den generelle mindste grundstørrelse på 700 m2, vurderes ikke at være et sådant forhold, der taler imod projektets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagens har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  For stemte:

  4 (C+I+V+T)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Proces for udarbejdelse af planstrategi
  Sagsid.: 15/985

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen igangsætter den beskrevne proces frem mod udarbejdelse, behandling og beslutning/godkendelse af et forslag til planstrategi.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2017 skal kommunalbestyrelsen vedtage en revideret kommuneplan. Dette sker i overensstemmelse med planloven hvert 4. år.

  Forud for udarbejdelsen af kommuneplanen skal der udarbejdes en planstrategi. Udgangspunktet er, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2015 skal godkende og offentliggøre et forslag til planstrategi med henblik på offentlig høring - og i den forbindelse tage stilling til behovet for en revision af den eksisterende kommuneplan.

  Med hensyn til den fysiske arealregulering i kommuneplanen vurderes det, at der kun er behov for en begrænset revision af den gældende kommuneplan.

  I henhold til planloven skal en planstrategi udtrykke ”kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen”.

  Ved budgetseminaret den 27. marts blev der fra politisk side nævnt forskellige emner, der kunne indgå i en planstrategi, ligesom det blev drøftet, at planstrategien denne gang med fordel kunne danne en ramme for kommunens brede visionsarbejde.

  I 2011 vedtog kommunalbestyrelsen den seneste planstrategi, der under overskrifterne ”Fælles værdier, Fælles udfordringer, Fælles plan og Fælles ansvar” beskriver rammerne for Dragørs fremtidige udvikling.

  Planstrategien havde fokus på klimatilpasning, kulturarv, fritidslivet i naturen og de trafikale udfordringer.

  Administrationen har udarbejdet et forslag til proces, som sikrer tid til udvikling af et planstrategi-forslag frem mod vedtagelse i december måned 2015.

  Det er administrationens forslag, at den kommende Planstrategi 2015 i endnu højere grad skal sætte rammerne for det langsigtede strategiske politiske arbejde, således at den også kan danne udgangspunkt for budgetlægning og langsigtet visionsarbejde. På den baggrund er det ønskeligt med en stærk forankring, både blandt kommunalpolitikere og hos borgerne.

  Administrationen foreslår derfor, at der igangsættes en proces med at formulere oplæg til overordnede mål og visioner for kommunens udvikling indenfor relevante sektorer.

  Processen vil i 2015 fokusere på forankring hos det politiske niveau, mens inddragelsen af borgerne med fordel vil kunne foregå i begyndelsen af 2016, idet planstrategi-forslaget, der vedtages i 2015 ikke er endeligt.

  Mulige temaer i planstrategien kunne f.eks. være: udvikling af kvaliteten i det fysiske miljø ud fra de lokale værdier, aktivt medborgerskab/frivillighed samt forebyggelse.

  Det overordnede tema kunne være ”Det gode liv”.

  Administrationen foreslår følgende proces:

  1. Opstart af proces og godkendelse af projektplan
  2. Udarbejdelse af forslag til planstrategi, herunder politisk udvælgelse af temaer og emner, med henblik på foreløbig godkendelse i november/december 2015.
  3. Borgerinvolvering/høring over forslag til Planstrategi i begyndelsen af 2016
  4. Godkendelse af planstrategi i april 2016.

  Bidrag til processen under pkt. 2 kunne være:

  • Oplæg fra forvaltning/projektgruppe
  • Temadrøftelse i kommunalbestyrelsen
  • ”Fag-tema-drøftelser” i udvalgene
  • Interview af politikerne, f.eks. grupperet i partierne

  Borgerinddragelsen under pkt. 3. vil kunne omfatte:

  • Generel information via presse og hjemmeside samt høring
  • Borgerpanel
  • Fokusgruppe
  • Foreningskontakter

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Ændringsforslag fra T:

  T-gruppen foreslår en langt stærkere borgerinddragelse end det forvaltningen lægger op til. Følgende emner kunne være udgangspunkt for borgerinddragelsen:

  - Hvad er kommunens største problemer det næste årti?

  - Hvad er den overordnede vision for Dragør? Hvordan skal vi klare os godt som selvstændig kommune på sigt?

  - Hvad er "vækst og udvikling" i Dragør? Er det nødvendigt at inddrage større nyt byareal og bygge mere?

  - Hvad er "vækst og udvikling" i de store eksisterende byområder - villakvartererne og etagehusbebyggelserne?

  - Hvilken skolestruktur skal der være i fremtiden? - hvordan sikres en struktur, der passer bedst pædagogisk og til der, hvor folk bor?

  - Hvordan klarer vi behovet som følge af flere ældre? - flere ældreboliger? og hvor skal de ligge?

  - Hvordan skal vi klare flere flygtninge? - midlertidige containere eller permanent bebyggelse, som evt. kan ændres senere?

  - Hvordan styrker vi Dragørs grønne præg, både i villaområderne og selve kyst- og landbrugslandskabet? Hvad med en samlet grøn plan?

  - Hvordan styrker vi bevaringsværdierne både i den gamle by og de øvrige byområder? - hvad med bevaringsværdig bebyggelse i det åbne land?

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling:

  Godkendt.

 • 8
  Høring - ny flexturtakst
  Sagsid.: 10/2161

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at meddele Movia, at Dragør Kommune ikke har bemærkninger til det fremsendte forslag til ændret Flextur takst.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har sendt forslag til ny Flexturtakst i høring (bilag 1). Movia har anmodet om eventuelle bemærkninger senest den 30. juni 2015.

  Baggrunden er nogle kommuners bekymring for stigende udgifter til Flextur. Disse kommuner ønsker, at Flextur fortsat skal indgå som et supplement til den traditionelle kollektive trafik i områder, hvor det er for dyrt at opretholde rutebunden trafik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I forslaget ændres grundtaksten fra 24 kr. inklusiv 5 km til 36 kr. inklusiv 10 km og 6 kr. pr. ekstra kørt km. Endvidere udvides rabat på 50 % for børn under 12 år til at gælde for børn under 16 år. Endelig udgår 50 % rabat for medrejsende.

  For Dragør Kommune medfører forslaget en besparelse til Flextur på ca. 17.000 kr. pr. år.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Frigivelse - handikapvenlige tiltag 2015
  Sagsid.: 15/915

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der etableres følbare signaler og taktile fliser ved signalanlæg-get Kirkevej / Hartkornsvej

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 104.100 til handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet til ændringer ved signalanlægget, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2015 er afsat kr. 104.100 til handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet.

  På møder og dialog med Dragør Handicapråd har rådet fremsat ønsker til prioriteringen af puljen til Handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet. Senest modtagne prioriteringsliste fra 2014 er vedlagt som bilag 1.

  Forvaltningen har foreslået Handicaprådet, at puljen i år anvendes til opgradering af signalanlægget ved Kirkevej /Hartkornsvej i form af følere, klaplyde og taktile fliser. Dette har rådet tilsluttet sig ved rådets møde den 7. maj 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 104.100 til Handikapvenlige tiltag på vej og trafikområdet er afsat i anlægsbudget 2015.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Handikaprådet har på møde den 7. maj 2015 tilsluttet sig forvaltningens forslag om opgradering af signalanlægget Kirkevej / Hartkornsvej med følere, klaplyde og taktile fliser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Ansøgning om forsøg med vejbump på Strandjægervej
  Sagsid.: 14/3822

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  der meddeles afslag på etablering af plast vejbump på Strand-jægervej

  Såfremt det besluttes at meddele tilladelse til plastbump midlertidigt i et år, indstiller forvaltningen

  2.

  at

  ansøgningen forinden endelig godkendelse fremsendes til politiet for deres godkendelse, og at der stilles vilkår om:

  A.

  at skader på vejbump og vejbelægning løbende og umiddelbart udbedres ved foreningernes foranstaltning og regning

  B.

  at de midlertidige vejbump efter den 1 årige prøveperiode fjernes ved foreningernes foranstaltning og regning

  C.

  at vejbelægningerne i forbindelse med fjernelsen retableres ved foreningernes foranstaltning og regning

  D.

  at den midlertidige ordning med plast-bump evalueres, inden der er gået et år, herunder at der iværksættes høring af beboere og brugere

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundejerforeningen Strandjægervej og Dragør Andelsboligforening Engparken har ansøgt om tilladelse til igangsætning af en 12 måneders prøveperiode med vejbump på Strandjægervej. Der ansøges om etablering af 15 stk. 30 km/t plastbump med hver en afstand af ca. 75 m. Det fremgår af bilag 4 side 1 til ansøgningen, at forsøget ønskes evalueret efter 1 år, samtidig med at ordning med en eventuel vejspærring afklares. Ansøgning med tilhørende bilag fremgår i øvrigt af bilag 1-11.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har senest på møde den 4. februar 2014 taget stilling til ansøgning fra foreningerne om etablering af asfalt vejbump og spærring af Strandjægervej midtvejs. Ved den lejlighed udbad udvalget sig nyt projekt fra foreningerne med bump efter politiets anvisninger, samt ny høring af beboerne. Endvidere blev der givet afslag på afspærring af vejen.

  Det nye fremsendte projekt giver ikke anledning til nye overvejelser fra forvaltningen, idet forvaltningen fortsat kan tilslutte sig etablering af permanente vejbump, såfremt foreningerne ønsker dette og etableret for foreningernes regning.

  Forvaltningen kan dog ikke anbefale etablering af 15 vejbump i form af plastbump ej heller i en 1årig prøveperiode. Dette med baggrund i, at

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2009 besluttede, at bump som de ansøgte ikke kan godkendes til permanent brug i Dragør Kommune (bilag 12), samt at udvalget har givet afslag på spærring af vejen.

  Hvis der gives tilladelse til plastbumpene, vil det uanset prøveperioden på et år være retningsgivende for andre grundejerforeninger, som ansøger om vejbump i plast. Andre foreninger har tidligere ansøgt om tilsvarende og fået afslag.

  Aktuelt er Strandjægervej en af Kommunens offentlige veje, hvor Kommunen har vintervedligeholdelsespligten. Strandjægervej sneryddes sædvanligvis af traktor med fejeblad. I forbindelse med snerydning vil det desværre i en eller anden udstrækning kunne forventes, at plastbump skrabes af eller ødelægges. Endvidere skal der tages stilling til, hvem der bekoster fjernelse af plastbump igen, når prøveperioden er ovre, samt hvem, der bekoster retablering af de mange huller (ca. 450 stk.), der er blevet boret i den nye asfaltbelægning på Strandjægervej foruden eventulle skader, som bumpenes tilstedeværelse måtte have afstedkommet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ansøgningen medfører i udgangspunktet ikke økonomiske udgifter for Dragør Kommune. Fastgørelse af 15 plast vejbump med hver ca. 30 stk. nedborede fastgørelser pr bump, i alt ca. 450 stk. vil dog medføre skader på den nyligt udlagte vejbelægning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2009 besluttet, at plast bump som de ansøgte ikke anvendes til permanent brug i Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Ændringsforslag fra O: Prøveordningen ændres fra 1 år til 5 år.

  For stemte:

  3 (C+O)

  Imod stemte:

  3 (A+I+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet

  Ad. 1

  For stemte:

  3 (A+I+V)

  Imod stemte:

  4 (C+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 2

  For stemte:

  4 (C+O+T)

  Imod stemte:

  3 (A+I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Sagen stopper i BEPU og skal ikke videre til ØU/KB.

  Bilag

 • 11
  Stadeplads til musik- og cafebus på færgearealet
  Sagsid.: 15/1024

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  det politisk drøftes og besluttes, om der skal meddeles tilladelse til stadeplads til musik- og cafebus på færgearealet

  2.

  at

  eventuel tilladelse betinges af vilkår i henhold til sagsfremstillingen

  3.

  at

  eventuel tilladelse betinges af en stadeafgift på 9,0 kr./m2/dag

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget ansøgning om stadeplads til opstilling af cafébus på færgearealet i perioden 22. juni til 5. juli 2015. Bussen skal fungere som café med udvalg af kaffe, kage, kolde drinks, slush ice, vin og fadøl samt evt. lettere anretninger, snack m.v. (bilag 1 og 2).

  Ansøger ønsker at afprøve potentialet med en kombineret musik og cafébus i området ved skaterbanen og legeplads på havnen.

  Det fremgår videre af ansøgningen, at såfremt musikcaféen viser sig bæredygtig, og Kommunen ligeledes er interesseret i det, så ønskes en forlængelse af aftalen, hvor der også lægges op til samarbejde med Dragør Turistråd, Dragør Musikskole og evt. andre lokale foreninger. Ansøger forudsætter dog, at han i så fald kan disponere over arealet på mere fast grundlag.

  Selve bussen måler 9,5 m x 2,4 m (foto af bussen vedlagt som bilag 3). Ansøger forventer, at kunne aftage strøm fra elforsyning i umiddelbar nærhed og i øvrigt at kunne henvise sine kunder til kommunens nyetablerede toilet på havnen i nærheden. Ansøger ønsker placering svarende til det ”skraverede” areal i vedlagte bilag 4, hvilket havneadministrationen ikke kan tilslutte sig, j. afsnit Kommunikation/høring.

  Det kan oplyses, at der i havneplanen ikke opereres med stadepladser.

  Hvis det besluttes, at der gives tilladelse til stadeplads til cafe- og musikbus i de ansøgte 2 uger, så anbefales det med en placering af cafebussen som angivet ”prikket” i bilag 4. Desuden vil forvaltningen anbefale, at tilladelse betinges af nedenstående vilkår. Endvidere foreslås, at eventuelt efterfølgende ønske om yderligere periode må afvente en evaluering og politisk stillingtagen tidligst til august 2015. Det skal nævnes, at den ønskede placering er i grænseområdet af erhvervsbyggefeltet på havnen.

  Forvaltningen foreslår, at eventuel tilladelse betinges af følgende vilkår:

  - Tilladelsesperiode begrænses alene til de ansøgte 2 uger, idet eventuelt ønske om supplerende periode forinden mulig tilladelse skal evalueres og foreligges til politisk behandling.

  - Betaling af en afgift for stadeplads på havnearealet på 9,0 kr./m2/dag, svarende til 2.872,80 kr. for bussens areal på 22,8 m2. Eventuelle ønsker om supplerende brug af arealer udenfor bussen fordrer havneadministrationens og forvaltningens accept og afregnes ligeledes til ovenstående kvadratmeterpris.

  - Daglig åbningstid indenfor følgende interval kl. 10.00–kl. 22.00.

  - Daglig oprydning og renholdelse af omliggende arealer løbende på åbningsdage samt umiddelbart efter lukketid

  - Overholdelse og iagttagelse af alle anvisninger givet af havneadministrationen og forvaltningen

  - Overholdelse af gældende regler

  - Fornøden hensyntagen til omgivelserne og øvrige brugere af havnen

  - Betaling for opsætning af bimåler til aflæsning af strømforbrug samt betaling for strømforbrug i perioden

  - Etablering af overkørselssikring af el-kabel efter havneadministrationens nærmere anvisning

  - Bortskaffelse af renovation for egen regning

  - Såfremt anvisninger fra havneadministrationen eller forvaltningen ikke følges, kan tilladelsen inddrages umiddelbart

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Indgåelse af aftale med ansøger om stadeplads til musik- og cafebus i den gamle færgehavn foreslås betinget af afgift for brug af havneareal til stadesalg på kr. 9,0 kr. pr. m2 pr. dag.

  Der findes i dag ikke en opkrævningstakst for stader på havneareal. Der er tidligere taget 1/365 af pris for udlejning af areal på havnen, svarende til 2,20 kr./m2. Forvaltningens anbefaling er, at det er for lavt sat set i lyset af en markedspris, og ud fra det aspekt, at den ønskede kortvarige periode er på årets forventeligt bedste tid.

  Forvaltningen har i stedet for taget udgangspunkt i afgiften for stader på vejareal.

  Afgift for et kortvarigt stade på vejareal i 2015 er 137 kr./stade/dag for et stade på 6 m2, svarende til 22,83 kr./m2/dag.

  Afgift for et fast stade på vejareal i 2015 er 274 kr./m2/måned, svarende til 9,0 kr./m2/dag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen har forhørt sig hos havneadministrationen. Havneadministrationen oplyser, at det er et område, som i forvejen er sårbart, og forudser problemer med musik og støj i forhold til Dragør Bådelaug og ikke mindst lodseriet i nærheden. Havneadministrationen henviser til, at lodserne skal kunne finde hvile og sove på alle tider af døgnet. Endvidere gør havneadministrationen opmærksom på, at havnen ikke alene er rekreativ, men også er en arbejdsplads, hvor der skal tages hensyn til erhvervenes fortsatte drift.

  Uanset hvilken af de to skitserede placeringer på bilag 4 der vælges, er ovenstående havneadministrationens vurdering.

  Det har ikke været muligt at foreligge sagen for Havnens Brugerbestyrelse, men formanden for Brugerbestyrelsen oplyser, at han ikke synes, at det er en god ide.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Sagen blev drøftet og der gives tilladelse i prøveperioden jf. forvaltningens punkt ad. 1-3

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T støtter ideen om at opstille en cafébus, men mener det er et forkert signal at servere øl og vin ved legeplads og skaterbane.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Forslag fra O

  Stadelejen fastsættes til 10.000 kr.

  For stemte              1 (O)

  Imod stemte            4 (A+C+T)

  Undlod at stemme     2 (L+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte

  4 (A+C+V)

  Imod stemte

  1 (T)

  Undlod at stemme

  2 (L+O)

  Anbefales over for KB

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T støtter ideen om at opstille en cafébus, men mener det er et forkert signal at servere øl og vin ved legeplads og skaterbane.

  Yderligere protokoltilføjelse fra T:

  Desuden bør man definere et øvre støjniveau

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Afstemning om anbefaling:

  For stemte

  12 (A+C+I+O+L+V)

  Imod stemte

  3 (T)

  Undlod at stemme

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra ACOV:

  Administrationen bemyndiges til at give tilladelse til yderligere perioder, efter ansøgning.

  For stemte

  12 (A+C+I+O+L+V)

  Imod stemte

  3 (T)

  Undlod at stemme

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T støtter ideen om at opstille en cafébus, men mener det er et forkert signal at servere øl og vin ved legeplads og skaterbane. Tillige bør man definere et øvre støjniveau.

  Bilag

 • 12
  Regional Vækst- og Udviklingsstrategi - høringssvar
  Sagsid.: 15/1035

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Dragør kommune afsender vedlagte høringssvar.

  SAGSFREMSTILLING:

  Til KBs behandling den 22. juni:

  Bilaget er justeret med anbefalinger fra BEPU og ØU.

  Oprindelig sagsfremstilling:

  Region Hovedstaden har den 24. april 2015 sendt et forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) i offentlig høring frem til den 19. juni 2015.

  Regions oplæg til plan kan hentes på denne side:

  https://www.regionh.dk/revush%C3%B8ring

  Regionsrådet i Region Hovedstaden har sammen med Vækstforum Hovedstaden lavet en kort og fokuseret strategi med konkrete initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne.

  Dragør Kommune er blevet inviteret til at sende bemærkninger og forslag til strategien.

  ReVUS tager ifølge Region Hovedstaden udgangspunkt i en ambitiøs politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

  Strategien har fokus på fokuserede investeringer inden for trafik og uddannelse og fire erhvervsområder kaldet grøn, sund, smart og kreativ vækst.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Ekstra ordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Sagen udsat til ekstraordinært BEPU møde den 9. juni. Herefter behandles sagen i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for ØU/KB, med bemærkning under væksttema 3, om at den offentlige transport udbygges bla. vedrørende letbane og yderligere regional busdrift.

  Birger Larsen (O), Birgitte Brix Bendtsen (C) og Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  For stemte:

  14 (A+C+O+L+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Renovering af Kommandørboligen
  Sagsid.: 15/1036

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 300.000 kr. til udskiftning af ejendommens radiatoranlæg, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2015 er der afsat 300.000 kr.

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2014-2017 vedtaget, at der afsættes 300.000 kr. om året i 4 år til genopretning af kommandørboligen, Kongevejen 11.

  I 2014 blev tag mod gården udskiftet, og i 2015 er det planlagt at udskifte bygningens radiatoranlæg. De resterende opgaver omfatter renovering af el- installation og kloak.

  Overslagspris på udskiftning af radiatoranlæg udgør ca. 350.000 kr. og ejendommens budget til vedligeholdelse bidrager således med ca. 50.000 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2.juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I): Ejendommen sælges i offentligt udbud.

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  5 (A+C+OT)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet

  Forvaltningens indstilling

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+ V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Ændringsforslag fra I:

  Ejendommen sættes til salg.

  For stemte:

  3 (C+I)

  Imod stemte:

  10 (A+O+T+V-Jens Parssage)

  Undlod at stemme:

  2 (L+Jens Passarge (V))

  Faldet

  Ændringsforslag fra V:
  Inden frigivelse af beløbet foreslår V at forvaltningen undersøger muligheden for at sælge ejendommen.

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (L+T)

  Godkendt.

 • 14
  Dragør Søbad, renovering fremrykning af budget
  Sagsid.: 13/1844

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløbet på 1.290.000 kr. fremrykkes fra det afsatte i 2016 til en bevilling i 2015, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  3. etape af renoveringen af Søbadet er i gang, i fællesafdelingen.

  Den samlede renovering har været mere omfattende end forventet og der har derfor været et merforbrug i 2015.

  Det har været nødvendigt at sikre samlingerne af de bærende dragere for at kunne retablerer de lave dæk, inden opstalt af sommersæsonen 2015.

  Fremrykningen betyder samtidigt at opgaven kan afsluttes et år tidligere.

  Det skal dog oplyses, at renoveringen af skurene på badeanstalten ikke kan afholdes indenfor den samlede anlægsbevilling, revision af disse udgifter indgår i budgetlægningen i 2016 til 2019.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budgettet for renovering af Dragør Søbad er der afsat følgende rådighedsbeløb:

  2012. 520.000 kr.

  2013. 1.184.000 kr.

  2014. 1.596.200 kr.

  2015. 1.290.000 kr.

  2016. 1.290.000 kr.

  Anlægsbevillingen på 5.880.200 kr. holdes, og den samlede anlægsramme for 2016 overholdes også.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Godkendt.

 • 15
  Budget 2016-2019 - forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser og nye anlægsarbejder på BEPUs område.
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser og nye anlægsarbejder, således at udvalgsformanden kan præsentere udvalgets foreløbige prioriteringer på budgetseminaret i juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 27. januar 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at forvaltningens forslag til effektiviseringer og servicereduktioner (R-skemaer), driftsudvidelser (D-skemaer) og nye anlægsarbejder (A-skemaer) præsenteres på udvalgsmøderne i juni. Kommunalbestyrelsens har på sit seminar i marts bedt om råderumsforslag på i alt 15-20 mio. kr. I hvilket omfang der bliver brug for at realisere disse forslag vil naturligvis først og fremmest afhænge af de politiske prioriteringer, desuden vil det bl.a. afhænge af situationen, når Dragør Kommune i august kender de endelige forudsætninger for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

  I april blev der afholdt et budgetdialogmøde mellem udvalget og interessenter på området, hvor kommunens politikere og chefer fik synspunkter fra interessenterne til prioriteringer i budgetprocessen.

  Forvaltningens forslag til effektiviseringer og servicereduktioner (R-skemaer), driftsudvidelser (D-skemaer) og nye anlægsarbejder (A-skemaer) på By-, Erhvervs- og Planudvalgets område er opsummeret i oversigten nedenfor og vedlagt som bilag.

  BEPU

  2016

  2017

  2018

  2019

  R-skemaer i alt

  -927.000

  -1.934.000

  -2.014.000

  -2.064.000

  D-skemaer i alt

  1.200.000

  1.200.000

  1.200.000

  1.200.000

  A-skemaer i alt

  16.722.700

  15.725.000

  12.900.000

  4.650.000

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser og nye anlægsarbejder, således at udvalgsformanden kan præsentere udvalgets foreløbige prioriteringer og indstillinger på budgetseminaret i juni.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Udvalget drøftede forvaltningens forslag.

  Bilag

 • 16
  Forslag fra V
  Sagsid.: 15/1040

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Venstre har i mail af 21. maj 2015, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden:

  ”Venstre vil gerne foreslå, at projekt ”Kulturfærgen Fri” får tilladelse til at lægge til ved den sydlige del af færgehavnen samt fritagelse for havneafgift i 2015-2016.

  Motivation:

  Kulturfærgen Fri er et projekt dannet i samarbejde mellem Færgens ejer samt Dragør Erhverv.

  Projektet har til formål at samle Dragørs gamle historie bl.a. i samarbejde med Lods Museet og Lokalarkivet, samt skabe og formidle byens nye historie i samarbejde med aktørerne og Dragør Kommune. Ud over dette vil færgen i regi af Dragør Erhverv blive brugt til erhvervs- og turismefremstød. Herunder bruges til at lave flydende Dragør marked, hvor byens produkter og virksomheder kan præsenteres rundt omkring i havne i Øresundsregionen.

  Økonomi:

  Kulturfærgen er et privat initiativ skabt i samarbejde med Dragør Erhverv. Kulturfærgen vil selv stå for drift af færgen. Dragør kommune vil stille pladsen til rådighed og fritage for havneudgiften. Det forventes at søge markedsføringspuljen til delvis dækning af erhvervsfremstød mv.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Forslaget er trukket og udgår.

  Bilag

 • 17
  Meddelelse - Anlægsplan, Status
  Sagsid.: 15/392

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har revideret den samlet oversigt over anlægsprojekter med angivelse af, hvornår de enkelte projekter er planlagt udført og hvornår de enkelte projekter behandles politisk. Oversigten er vedlagt.

  Af planen fremgår det, at projekternes første fase er, at der gennemføres undersøgelser og projekt, dernæst træffes politisk beslutning om at frigive midlerne, før arbejderne kan sættes i gang.

  Mange af projekterne udføres over flere år. Derfor er projekterne stadigt i gang og anlægsregnskaberne ikke afsluttet.

  Oversigten vil løbende blive revideret, og ny oversigt fremsendt til udvalgs orientering en gang i kvartalet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 2. juni 2015

  Allan Holst (A) orienterede om tilbagemelding fra Georg Stage angående besøg for besigtigelse af Georg Stage.

  Foreslåede datoer: Torsdag den 24. september kl. 16. eller mandag den 28. september kl. 16.