Skip navigationen

Ekstraordinært referat

Tirsdag den 09. juni 2015 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Etablering af Hovedstadens Beredskab I/S
  Sagsid.: 14/3625

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  kommunen indtræder i Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar 2016 i overensstemmelse med vedlagte udkast til vedtægter

  2.

  at

  bemyndige den politiske forberedelsesgruppe til i udkast til vedtægter at foretage redaktionelle ændringer og mindre indholdsmæssige ændringer, som er påkrævet for at opnå Statsforvaltningens godkendelse

  3.

  at

  godkende de økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune driftsbidrag og ejerandele

  4.

  at

  godkende rationaliseringsmålsætninger for perioden 2016-2018 for Hovedstadens Beredskab I/S

  5.

  at

  tage principper for overførsel af medarbejdere til Hovedstadens Beredskab I/S til efterretning

  6.

  at

  godkende nedlæggelsen af Dragør Kommunes Beredskabskommission pr. 1. januar 2016

  7.

  at

  tage til efterretning, at borgmesteren indtræder i Hovedstadens Beredskabskommission pr. 1. januar 2016

  8.

  at

  kommunalbestyrelsen med virkning fra den 1. januar 2016 og for den resterende del af valgperioden udpeger et af kommunalbestyrelsens medlemmer som borgmesterens stedfortræder i Hovedstadens Beredskabskommission

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. marts 2015 at indgå i etableringen af et fælles beredskab mellem 9 kommuner i Hovedstadsområdet (Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby kommuner) samt principaftale for etablering af det fælles beredskab som et fælleskommunalt selskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov.

  Efterfølgende har den nedsatte implementeringsorganisation indenfor de i principaftalen beskrevne rammer arbejdet videre med henblik på etablering af det fælles beredskab pr. 1. januar 2016. Ud fra den i principaftalen indeholdte tidsplan fordrer det, at kommunalbestyrelserne forelægges vedtægter for det fælles beredskab og rammer for budget 2016 til godkendelse i maj-juni 2015.

  Vedtægter for det fælles beredskab, Hovedstadens Beredskab I/S

  Vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S er vedlagt som bilag.

  Vedtægterne skal godkendes af Statsforvaltningen efter den politiske godkendelse. Den politiske forberedelsesgruppe bemyndiges til at foretage mindre indholdsmæssige ændringer i vedtægter, som er en forudsætning for at opnå Statsforvaltningens godkendelse, samt ændringer af redaktionel karakter. Ændringer til vedtægter herudover vil blive forelagt kommunalbestyrelserne til godkendelse.

  Som anført i vedtægternes § 1.3 etableres Hovedstadens Beredskab I/S med København som hjemsteds- og administrationskommune. Interessentskabet etableres dog med selvstændig administration, hvorfor Københavns Kommune kun i begrænset omfang/særlige situationer skal levere administrationsydelser.

  I medfør af vedtægternes § 5 overdrages alle kommunale opgaver på området til Hovedstadens Beredskab, hvilket vil sige alle opgaver efter Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum, herunder myndighedsopgaver i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor. Der er pt. alene hjemmel til - med enkelte undtagelser, jfr. nedenfor - at overføre myndighedsopgaver i henhold til Beredskabsloven, men vedtægterne muliggør, at myndighedsopgaver på de øvrige områder overføres, når der som forventet er vedtaget ændringer af de pågældende love. Hovedstadens Beredskab kan, i det omfang der er hjemmel hertil, indgå aftale med deltagende kommuner eller andre om udførelse af sideordnede aktiviteter til minimum kost- og markedspris, jfr. vedtægternes § 6.7.

  Der nedsættes, jfr. vedtægternes § 9.1, en fælles beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er henlagt til Hovedstadens Beredskab. Beredskabskommissionen udøver sin virksomhed i møder og vedtager en forretningsorden for sit virke. I medfør heraf kan der nedsættes et arbejdsudvalg med 5 medlemmer og i øvrigt som anført i principaftalen, som dog er fraveget derved, at beslutning herom er overladt til Beredskabskommissionen. Dette er begrundet i et ønske om at sikre beredskabskommissionen mulighed for at justere i forhold til arbejdsudvalget, uden at dette skal gennemføres via en vedtægtsændring. Beredskabskommissionens dagsordner og referater er som udgangspunkt åbne for offentligheden – undtaget er punkter, som fordrer behandling på lukket dagsorden.

  Den fælles beredskabskommission nedsættes som anført i vedtægternes § 9.2 med 17 medlemmer, og afviger i forhold til principaftalen derved, at også politidirektørerne i hhv. Københavns og Københavns Vestegns Politi efter Beredskabsloven skal være medlemmer, dog uden stemmeret i bevillingsmæssige spørgsmål. Det frivillige beredskab og medarbejderne tildeles i henhold til § 9.6 hver en observatør til møder i beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen kan beslutte, at der ydes medlemmerne diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mv., jfr. vedtægternes § 9.4.

  I overensstemmelse med principaftalen er i vedtægternes § 9.10 anført, at formandsposten i beredskabskommissionen skal gå på skift mellem hhv. København/Frederiksberg og de øvrige 7 kommuner, så formandsposten frem til næste valgperiode besættes fra de 7 kommuner, herefter af enten København eller Frederiksberg og i efterfølgende perioder på skift.

  I medfør af vedtægternes § 8.1 og 8.4 skal udkast til fælles plan for den risikobaserede dimensionering, en på basis heraf udarbejdet plan for beredskabet i den enkelte kommune samt beslutninger om lån, garantistillelse, leje og leasing, jfr. lånebekendtgørelsen, godkendes i den enkelte kommunalbestyrelse. I den fælles beredskabskommission er der, jfr. § 9.17, krav om tilslutning fra mindst ¾ af medlemmerne til vedtagelse af budget, entreprisestrategi og væsentlige ændringer heri, godkendelse af større investeringer, beslutninger om lån mv. samt udkast til risikodimensioneret dimensionering. I forhold til sidstnævnte kræves dog enstemmighed og repræsentation af samtlige interessenter, hvis udkastet indebærer nedlæggelse af en eller flere brandstationer, jfr. § 9.18. Vedtægterne anses i forhold hertil udformet i overensstemmelse med principaftalen.

  I konsekvens af etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S og en fælles beredskabskommission nedlægges de deltagende kommuners beredskabskommissioner pr. 1. januar 2016.

  Som anført i hhv. vedtægternes § 9.2 og § 9.8, indtræder borgmesteren i Hovedstadens Beredskabskommission, og der udpeges en stedfortræder blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Udpegningen skal ske ved flertalsvalg blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Principper for Hovedstadens Beredskabs økonomi

  Notat med beskrivelse af principper for Hovedstadens Beredskabs økonomi er vedlagt som bilag. Der henvises derudover til økonomiafsnittet nedenfor.

  Det samlede budget for Hovedstadens Beredskab dannes med udgangspunkt i:

  A. omkostningsniveauet i 2014 i de deltagende kommuner (inkl. reguleringer)

  B. diæter mv. til beredskabskommissionen og

  C. budget vedr. serviceydelser, som indgår ved etableringen.

  Den enkelte kommunes ejerandel, som anført i vedtægternes § 4.1, beregnes på basis af A. Udgifter vedr. B fordeles efter ejerandele, mens udgifter vedr. C afholdes af den kommune eller anden offentlige myndigheden, som modtager serviceydelsen.

  I forhold til kommuner, hvorfra der sker overførsel af tjenestemandsansatte til Hovedstadens Beredskab I/S, er valgt en model, hvorefter interessentskabet til kommunen månedligt indbetaler et aktuarberegnet pensionsbidrag for tjenestemanden fra 1. januar 2016 indtil pensionering, hvorefter kommunen foretager udbetaling af den pågældendes tjenestemandspension. Modellen er økonomisk neutral, idet kommunen oppebærer betalingen fra Hovedstadens Beredskab, men finansierer betalingen via sit bidrag til interessentskabet, ad A. ovenfor.

  Hovedstadens Beredskab indtræder i Københavns Kommunes kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel for perioden 1. februar 2016 – 31. januar 2022 (med mulighed for forlængelse i to gange 1 år). I forhold hertil gælder i medfør af vedtægternes § 6.8, at Københavns Kommune dækker et evt. dokumenteret underskud respektive oppebærer et dokumenteret overskud, der måtte opstå ved opfyldelse af kontrakten i perioden frem til 31. januar 2018. Såfremt det måtte blive konstateret, at kontrakten medfører et underskud eller overskud på mere end 1 mio. kr. pr. år i disse første to år af kontraktperioden, reguleres Københavns Kommunes bidrag til Hovedstadens Beredskab for den resterende del af kontraktens løbetid.

  Rationaliseringsmålsætninger

  I aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen er det forudsat, at beredskabssamordningen skal kunne levere rationaliseringsgevinster og effektivisering for 175 mio. kr. i 2016 og frem. Andelen for de 9 kommuner udgør ca. 28 mio. kr.

  Rationaliseringsmålsætninger baseres på følgende:

  · 2016 bliver et initialt år, hvor der kan forventes en række organisatoriske udfordringer efter dannelsen, der vanskeliggør en implementering af den forudsatte besparelse fra dag 1.

  · Forudsatte besparelser bør i øvrigt udmøntes så hurtigt, det kan lade sig gøre.

  · En ændring af den risikobaserede dimensionering er et vigtigt element til imødekommelse af de forudsatte besparelser. En sådan dimensionering må forventes at kunne være på plads senest pr. 1. januar 2017.

  På den baggrund anbefales den forudsatte besparelse udmøntet under følgende rammer:

  · 2016: 20 %, svarende til 5,6 mio. kr. eller ca. 1,5 pct. af driftsudgifterne til lovbundne opgaver

  · 2017 og frem: 100 %, svarende til 28 mio. kr. eller ca. 7,5 pct. af driftsudgifterne til lovbundne opgaver.

  Den kommende direktør for Hovedstadens Beredskab, som forventes at være ansat pr. 1. august 2015, skal i løbet af efteråret 2015 præsentere en nærmere plan for, hvordan rationaliseringskravene til Hovedstadens Beredskab indfries.

  Principper for overdragelse af medarbejdere

  Overgangen til det nye kommunale fællesskab hviler for de overenskomstansatte medarbejderes vedkommende på reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at de medarbejdere der fuldt ud eller overvejende er beskæftiget med opgaver, som overføres til selskabet, overgår til det nye selskab. Samme kriterium følges for tjenestemandsansatte.

  I hovedtræk er principperne for overdragelse af medarbejdere til det fælles beredskab følgende:

  Samtlige medarbejdere får meddelelse om overførslen til det nye fællesskab ultimo juni. De operative medarbejdere overføres til fællesskabet med nuværende opgaver og arbejdsplads. De administrative medarbejdere/ledelsesniveauet afventer fastlæggelse af organisering mv. Hvis der bliver behov for tilpasninger, varsles medarbejderne efterfølgende. Ansættelsesområdet ændres til hele det nye geografiske område, men fortsat med et angivet tjenestested ”indtil videre”.

  Der nedsættes en forhandlingsgruppe, der danner sig deltaljeret overblik over det eksisterende personaleadministrative grundlag i de deltagende beredskaber. Sammen med den nye direktør for det fælles beredskab fastlægges en strategi for forhandling af nye aftaler.

  Der nedsættes et forhandlingsorgan og indledes forhandlinger om MED-aftale for det fælles beredskab i løbet af efteråret 2015.

  De frivilliges medlemskab af Beredskabsforbundet berøres ikke, men kontrakten med de enkelte kommuner erstattes af en ny kontrakt med Beredskab Hovedstaden. Dette forventes at ske i løbet af efteråret 2015.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke lovhjemmel til at overføre opgaver i henhold til Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum. Indtil en forventet lovændring håndteres problemstillingen i praksis ved, at medarbejderne har bibeskæftigelse i kommunerne. Opgaverne og budgettet bliver således i kommunerne, men varetages i praksis af medarbejdere i Hovedstadens Beredskab. I praksis omfatter opgaven i Dragør godkendelse og tilsyn med salg og opstilling af containere til fyrværkeri samt udlejning, reparation og tilsyn med beskyttelsesrum. Opgaverne har et omfang som er mindre end 0.02 årsværk svarende til 10.000 kr.

  Den kommende direktør for det fælles beredskab har ansvaret for, at der gennemføres HR-aktiviteter og intern kommunikation med det formål at fusionere beredskaberne og skabe fundamentet for en ny fælles organisation og kultur.

  Medarbejdersiden i Forberedelses-MED er orienteret om processen vedr. etablering af Hovedstadens Beredskab.

  ØKONOMI

  For Dragør Kommune Kommunes vedkommende indebærer etableringen af Hovedstadens Beredskab, at Dragør Kommune fremover skal betale Hovedstadens Beredskab for leverance af de ydelser, som i dag ydes af Dragør Brandvæsen.

  Betalingen i 2016 beregnes konkret som summen af omkostningerne i 2014 reguleret pris- og lønmæssigt til 2016-niveau og reduceret med Kommunes andel af rationaliseringskravet på 5,6 mio. kr. i 2016.

  De samlede omkostninger for Dragør Kommune tager udgangspunkt i Dragør Kommunes bogførte udgifter i 2014 på 3.500.000 mio. kr. til beredskab. Hertil skal lægges et overheadbidrag og evt. en korrektion for genanskaffelse af materiel, inden Dragørs andel af rationaliseringsgevinsten fratrækkes. De endelige beregninger af korrektionerne vil foreligge til endelig godkendelse i september 2015

  I 2017 vil betalingen blive yderligere reduceret, svarende til andelen af den yderligere rationalisering fra 5,6 mio. kr. i 2016 til 28 mio. kr. i 2017.

  I medfør af ovenstående, jfr. vedtægternes § 4.1, udgør Dragør Kommunes ejerandel af Hovedstadens Beredskab I/S 1,02 %.

  Der kan komme mindre korrektioner til ovenstående tal i den nærmere gennemgang af det økonomiske grundlag, som finder sted hen over sommerferien, og hvor resultatet forelægges til politisk behandling i september. I det omfang, det bliver tilfældet, forventes det at blive marginale ændringer.

  Videre proces

  Indtil den nye beredskabsdirektør tiltræder – forventeligt den 1. august 2015 – fortsættes kortlægningen af de eksisterende beredskaber for at opnå et detaljeret og opdateret grundlag for etableringen af Hovedstadens Beredskab. Fra direktørens tiltræden overgår det daglige ansvar for implementeringsprojektet til denne. Der udarbejdes et kommissorium, som beskriver direktørens opgaver og ansvar i det videre arbejde med implementeringen.

  Beslutninger træffes fortsat af den politiske forberedelsesgruppe.

  Kommunalbestyrelserne forelægges i september 2016, koordineret med behandling af budgetter for 2016, indstilling med flg. punkter:

  · Godkendelse af budget 2016 for Hovedstadens Beredskab

  · Fremlæggelse af indikatorer for serviceniveau,

  · Overførsel af aktiver til selskabet

  · Evt. mindre ændringer til budgetgrundlag

  · Evt. større ændringer til udkast til vedtægter, som er påkrævet for at opnå Statsforvaltningens godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der henvises til sagsfremstillingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Beredskabskommission den 8. juni 2015.

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-06-2015

  Ad. 1+2+3+4+5+6+7+8

  For stemte:

  3 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O), Birgitte Brix Bendtsen (C) og Asger Larsen (I) var ikke til stede

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Ad 1-8

  For stemte

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Forslag fra Liste T:

  På baggrund af Tårnby Kommunes udmelding om, at de ikke deltager i etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S, så foreslår T-gruppen, at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling i BEPU.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  9 (A+C+I+V)

  Undlod at stemme:

  2 (O)

  Faldet.

  Ad 1-8:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen beklager, at flertallet ikke ønsker at afsøge muligheden for at etablere et samarbejde omkring et fælles beredskab med Tårnby Kommune.

  L tilsluttede sig.

  Bilag

 • 2
  Etablering af fælles beredskab - sekundære opgaver
  Sagsid.: 14/3625

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  følgende sekundære opgaver fortsat udføres af Dragør Kommune:

  - Aftenpedel

  - Flagning

  - Udbedringer af følgeskader på kommunale bygninger

  - Snerydning for hjemmehjælpen

  - Opsætning og administration af nøglebokse

  - Tilsyn med almindelige stiger

  og

  2.

  at

  følgende sekundære opgaver overføres til det nye beredskab pr. 1. januar 2016:

  - Brand- og sikkerhedsvagter

  - Services og reparation af brandhaner

  - Beredskabsmapper og planer for kommunale institutioner

  - Ekstern uddannelse i brand og redning

  - Salg, udlejning og eftersyn af slukningsmateriel på kommunale institutioner

  - Administration af skorstensfejervæsen (udkald ved gener og klager over skorstensfejning)

  - Miljøvagt ved akut forurening efter arbejdstid

  - Patientløft for hjemmeplejen

  - Udkald ved tyverialarmer på kommunale bygninger

  - Strandnummerering

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne i 2015 indeholdt krav om sammenlægning af de kommunale beredskaber til 20 nye beredskaber på landsplan. I hovedstadsområdet skal beredskaberne sammenlægges til maksimalt 4 beredskaber. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 3. marts 2015 besluttet at tiltræde en principaftale om sammenlægning med 8 andre kommuners beredskaber. Det drejer sig om Tårnby, København, Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Glostrup og Albertslund. Sammenlægningen skal ske med virkning pr 1.1.2016.

  Formålet er bl.a. at effektivisere de kommunale beredskaber og kravet er en besparelse på ca. 28 mio. kr for det nye beredskab.

  Kravet om sammenlægning omfatter de lovpligtige opgaver efter beredskabsloven, beskyttelsesrumsloven og fyrværkeriloven. De øvrige opgaver, som beredskaber udfører for kommunen er ikke omfattet af sammenlægningskravet. De opgaver, som beredskaber udfører ud over de lovpligtige opgaver er oplistet i vedlagte bilag 1.

  Følgende sekundære opgaver udføres af beredskabet på regning og budgettet hertil indgår i det øvrige kommunale driftsbudget, samt sekundære opgaver som udføres for 3. part:

  - Brand- og Sikkerhedsvagt (3. part)

  - Ekstern uddannelse i brand og redning (3. part)

  - Salg, udlejning og eftersyn af slukningsmateriel på kommunale institutioner (regning på materialer)

  - Patientløft for hjemmeplejen

  - Udkald ved tyverialarmer på kommunale bygninger

  - Aftenpedel

  - Udbedringer af følgeskader på kommunale bygninger (ved forsikringsskader)

  - Snerydning for hjemmehjælpen

  Følgende sekundære opgaver udføres af beredskabet som overskudskapacitet. Dvs. uden særskilt betaling men som en del af det eksisterende budget for beredskabet:

  - Services og reparation af brandhaner

  - Beredskabsmapper og planer for kommunale institutioner

  - Ekstern uddannelse i brand og 1. hjælp (kommunale institutioner)

  - Salg, udlejning og eftersyn af slukningsmateriel på kommunale institutioner (tilsyn mv.)

  - Administration af skorstensfejervæsen (udkald ved gener og klager over skorstensfejning)

  - Miljøvagt ved akut forurening efter arbejdstid

  - Opsætning og administration af nøglebokse

  - Udbedringer af følgeskader på kommunale bygninger (andre skader end forsikringsskader)

  - Flagning

  - Tilsyn med almindelige stiger

  - Strandnummerering

  Forvaltningen har vurderet at de opgaver, som ikke kræver specielt uddannelse eller udkald kan overføres til Plan og Teknik, Vej- og gartnerafdelingen. Hvorimod de opgaver, som kræver uddannelse og udkald også uden for normal arbejdstid, bør overgå til beredskabet på kontrakt. Det skyldes, at der er tale om opgaver som kræver kompetencer som vi ikke råder over og som vi ikke umiddelbart kan komme til at råde over på et tilstrækkeligt fagligt niveau, samt opgaver som kræver en døgnvagt og udkald over døgnet. Såfremt de sekundære opgaver skal bære vagttillæg, kan det ikke betale sig at udføre opgaverne i kommunalt regi.

  De personer, som varetager aftenpedelordningen vil få tilbudt at fortsætte dette arbejde i kommunalt regi. De øvrige opgaver, som foreslås overført til Vej- og gartner vil blive udført af eksisterende personale eller udbudt til anden part.

  Udbedringer af skader på kommunale bygninger uden for normal arbejdstid vil blive varetaget af kommunens OPP-leverandør til bygningsvedligehold, som har vagtordning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I den endelige aftale om sammenlægning af beredskaber fremgår det at sekundære opgaver kan udføres af det nye beredskab mod fuld indtægtsdækning. Prisen er sat som kostpris, således at selskaber får dækkes sine udgifter men at selskaber ikke tjener på opgaver.

  Omfanget af indtægter og udgifter i forbindelse med beredskabets udførsel af de sekundære opgaver fremgør af vedlagte bilag 1 og 2.

  Personale

  Personalet som i dag varetager aftenpedelfunktionen får tilbudt at fortsætte i kommunalt regi.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Beredskabskommissionen den 8. juni 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. juni 2015.

  Økonomiudvalget det 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-06-2015

  Ad. 1+2

  For stemte:

  3 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O), Birgitte Brix Bendtsen (C) og Asger Larsen (I) var ikke til stede

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Ad 1-2

  For stemte

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Ad 1-2:

  For stemte:

  11 (A+C+O+I+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen beklager, at flertallet ikke ønsker at afsøge muligheden for at etablere et samarbejde omkring et fælles beredskab med Tårnby Kommune.

  L tilsluttede sig.

  Bilag

 • 3
  Regional Vækst- og Udviklingsstrategi - høringssvar
  Sagsid.: 15/1035

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Dragør kommune afsender vedlagte høringssvar.

  SAGSFREMSTILLING:

  Region Hovedstaden har den 24. april 2015 sendt et forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) i offentlig høring frem til den 19. juni 2015.

  Regions oplæg til plan kan hentes på denne side:

  https://www.regionh.dk/revush%C3%B8ring

  Regionsrådet i Region Hovedstaden har sammen med Vækstforum Hovedstaden lavet en kort og fokuseret strategi med konkrete initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne.

  Dragør Kommune er blevet inviteret til at sende bemærkninger og forslag til strategien.

  ReVUS tager ifølge Region Hovedstaden udgangspunkt i en ambitiøs politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

  Strategien har fokus på fokuserede investeringer inden for trafik og uddannelse og fire erhvervsområder kaldet grøn, sund, smart og kreativ vækst.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2015.

  Ekstra ordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2015

  Sagen udsat til ekstraordinært BEPU møde den 9. juni. Herefter behandles sagen i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for ØU/KB, med bemærkning under væksttema 3, om at den offentlige transport udbygges bla. vedrørende letbane og yderligere regional busdrift.

  Birger Larsen (O), Birgitte Brix Bendtsen (C) og Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  For stemte:

  14 (A+C+O+L+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Eventuelt
  Sagsid.:

  Ekstraordinært By-, Erhvervs- og Planudvalgsmøde den 9. juni 2015

  Intet.

  Birger Larsen (O), Birgitte Brix Bendtsen (C) og Asger Larsen (I) var ikke til stede.