Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 06. oktober 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Udvalget godkendte anmodning fra Jerrik Walløe (C) om at løfte punkt 1 til et behandlingspunkt.
 • 1
  Status i analysearbejdet vedrørende højvandsbeskyttelse af Sydamager
  Sagsid.: 10/1831

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har i samarbejde med repræsentanter fra Vestamager Dige-pumpelag og Tårnby Kommune fået udarbejdet en analyse af mulighederne for at etablere en fælles digebeskyttelse af Sydamager.

  Baggrunden herfor er parternes fælles udfordringer med hensyn til højvandsbeskyttelse.

  Med henblik på at tilvejebringe et fælles beslutningsgrundlag for en eventuel fælles kystbeskyttelse, har NIRAS gennemført et omfattende analyse- og modelarbejde til belysning af mulighederne.

  Den sammenfattende rapport er vedlagt som Bilag 1.

  På mødet i BEPU den 6. oktober vil Jan Dietrich fra NIRAS gennemgå rapportens analyser og konklusioner, og svare på spørgsmål.

  Rapportens modeller og analyser er rettet mod en samlet helhedsløsning for Sydamager, der bl.a. kombinerer et lavere beskyttelsesniveau for Dragør Kommunes kystnære områder med et højere beskyttelsesniveau for Ørestad/Metro/motorvejsanlæg. Der tages udgangspunkt i en forlængelse af det nuværende dige omkring Vestamager, langs Fasanstien gennem Kongelunden til Søvang.

  Supplerende højvandsbeskyttelse af spredte bebyggelser mv. i den sydvestlige del af kommunen indgår ikke i rapporten, da formålet i første omgang har været at se på muligheder og konsekvenser af en fælles beskyttelse. Stillingtagen til de forskellige scenarier i Dragør Kommunes Klimatilpasningsplan, for beskyttelse af den sydvestlige del af kommunen, er afhængig af stillingtagen til den overordnede digebeskyttelse, der beskrives i rapporten.

  Projektgruppens udredningsarbejde har været meget komplekst.

  De første antagelser om, at en lavere beskyttelse i form af en mindre justering af det nuværende dige langs Søvang mv. umiddelbart ville være tilstrækkeligt til at ”forsinke oversvømmelse” i Ørestaden ved en såkaldt 1:10.000 års hændelse, viste sig ikke at holde stik.

  Supplerende modeller med bl.a. ændrede forudsætninger om ruhed i landskabet, bølgepåvirkning og digenedbrud er gennemregnet og peger på nødvendigheden af højere digekoter ud for Søvang mv.

  Konklusionerne i rapporten kan sammenfattes i følgende 3 løsningsmodeller:

  1. Helhedsløsning for Sydamager med en 1:10.000 års beskyttelse. Etablering af Kongelundsdige samt:

  A: Fast permanent forhøjet Søvangsdige til ca. kote 5 m, eller

  B: Hævet dige til ca. kote 3 m (1:100 års beskyttelse) kombineret med beredskabsløsning til kote ca. 5 (1:10.000 års beskyttelse). Realismen i en beredskabsløsning skal undersøges nærmere.

  2. Helhedsløsning for Sydamager med en 1:10.000 års beskyttelse i Ørestaden/metroanlæg/vejanlæg og lavere beskyttelse i Dragør og Tårnby kommuner.

  Kongelundsdige samt reduceret digehøjde ud for Søvang på ca. kote 4 m, som lokalt i Dragør og Tårnby vil sikre en større beskyttelse end 1:100 år, kombineret med muligheden for afledning af vand på Vestamager, lokale foranstaltninger omkring Metro-stationer mv. og stabil digekonstruktion ud for Søvang, der tåler overskyl – ved en 1:10.000 års hændelse.

  3. Lokal Dragør Kommune/Søvangsløsning med en 1:100 års beskyttelse.

  Hævning af Søvangsdiget til ca. kote 3 m, kombineret med lavere Kongelundsdige eller dige til Ullerup for at hindre bagindløb. Denne løsning kan også tilgodese Tårnby, men kan ikke umiddelbart tilfredsstille Øresundsforbindelsen/metro/Ørestad. Deres beskyttelse skal sikres gennem Ullerupdiget i Tårnby Kommune eller andre løsninger.

  Den videre proces

  Ved en efterfølgende behandling vil der blive lagt op til en samtidig stillingtagen til den overordnede fælles kystbeskyttelse af Sydamager blandt de 3 parter i sagen: Vestamager Dige-pumpelaug (Vestamager, Ørestad mv.), Tårnby og Dragør Kommune.

  I den forbindelse vil der, for Dragør Kommunes vedkommende, også blive lagt op til beslutning om hvilken af klimatilpasningsplanens digescenarier for den sydvestlige del af kommunen, der skal arbejdes videre med.

  I det videre arbejde med kystbeskyttelse vil der ske borgerinddragelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Udvalget godkendte anmodning fra Jerrik Walløe (C) om at løfte punktet til et behandlingspunkt.

  Forslag fra A: Udvalget ønsker at såvel Kystdige- og reservoirløsninger indgår i det endelige beslutningsgrundlag.

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Jerrik Walløe (C) og Asger Larsen (I)

  Analysen belyser ikke en løsning for Dragør Kommune og det sydlige Amager, men har kun fokus på sikring af det østlige Amager herunder Ørestad, Metro m.m. På den baggrund ønsker C og LA en løsning i form af Kystdige.

  Bilag

 • 2
  Godkendelse af Risikostyringsplan 2014
  Sagsid.: 14/2257

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at ’Risikostyringsplan 2014 for oversvømmelse’ godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014 blev forslag til Risikostyringsplan 2014 godkendt med henblik på høring.

  I høringsperioden er indkommet fire høringssvar, som er vedlagt som bilag. Disse høringssvar har ikke givet anledning til at forvaltningen
  foreslår ændringer i planen, da forslagene omhandler bemærkninger
  til en eventuel fremtidig digebeskyttelse.

  Herunder er udvalgte pointer fra høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger.

  1. Høringssvar fra TAMU og Dragør Golfklub: Høringsvaret peger indirekte på scenarie 4 i klimatilpasningsplanen, som er en samlet løsning med et kystdige på de fredede strandengsarealer. Kommunen opfordres til at iværksætte arbejdet indenfor et kort tidsperspektiv med at beskytte strækningen fra Søvang til Vestamager og dermed sikre hele baglandet på Sydvestamager.
  1. Høringssvar fra biolog Leena Liljedahl (borger): Høringssvaret roser risikostyringsplanen, samt argumenterer for en stærk beskyttelse af kommunen. En stærk beskyttelse vil ifølge høringssvaret muliggøre, at flere ønsker at bosætte sig i kommunen, da risikoen for oversvømmelse er mindsket. Dette, samt forholdet at et forhøjet dige skaber tryghed, er vigtigere end at enkelte bebyggelser på Nordstranden får skæmmet deres udsigt.
  1. Høringssvar fra Søvang grundejerforening: Høringsvaret peger indirekte på scenarie 4 i klimatilpasningsplanen, som er en samlet løsning med et kystdige på de fredede strandengsarealer. Grundejerforeningen anerkender behovet for sikring af værdier mod oversvømmelsen, men ønsker samtidigt en digehøjde, hvor værdien af grund og huse ikke forringes af ingen eller stærk reduceret udsigt til vandet. En forringelse, som ifølge grundejerforeningen vil gå ud over grundværdiskat og ejendomsskat, da prisniveauet i Søvang vil blive påvirket. Grundejerforeningen trækker en parallel til Omø, som er sikret til en 50 års hændelse.
  2. Høringssvar fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet: Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har ingen bemærkninger til ’Risikostyringsplan 2014 for oversvømmelse’

  Med henvisning til planens opfølgning kan følgende oplyses:
  Der har i høringsperioden været afholdt møde med Søvang Grundejerforening, hvor også klimaforhold har været drøftet. Derudover vil borgere og grundejerforeninger i de berørte risikoområder blive inddraget i arbejdet med den fremtidige placering og udformning af fremtidens diger i Dragør. Det verserende analysearbejde om ’Kystbeskyttelse af Sydamager’ foregår i et samarbejde mellem Tårnby Kommune, Vestamagers Dige-pumpelaug og Dragør Kommune. Der henvises her til status-rapportering i særskilt meddelelsessag.

  Arbejdet med revidering af beredskabsplan for stormflod er påbegyndt.

  Baggrund

  Med hensyn til baggrund henvises til bilag 4, som er udvalgssagen fra sidste behandling.

  LOVE/REGLER:

  Ifølge EU’s oversvømmelsesdirektiv skal alle medlemslande forholde sig til ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi.

  Direktivet er i Danmark bl.a. implementeret i ”Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet”.

  En endelig risikostyringsplan skal godkendes senest den 22. september 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vedtagelse af planforslaget har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  I den videre proces skal der i første omgang sikres resurser til gennemførelse af nødvendige undersøgelser og udarbejdelse af beredskabsplaner mv.

  På længere sigt skal der eventuelt afsættes midler til gennemførelse af konkrete kystsikringsprojekter, i den udstrækning det besluttes at yde et kommunalt bidrag til en konkret permanent digesikring.

  Som udgangspunkt bestemmer kystbeskyttelseslovgivningen, at det er de berørte grundejere, der skal dække omkostningerne til beskyttelsen.

  Dog hjemler lovgivningen mulighed for, at kommunerne kan yde et bidrag til etablering af kystbeskyttelse. Det er op til kommunen, hvorvidt den ønsker at yde et bidrag og i givet fald hvor stort et bidrag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  ’Risikostyringsplan 2014 for oversvømmelse’ for Dragør Kommunes del af risikoområde Køge Bugt / Sydamager har været udsendt i offentlig høring fra 16. december 2014 til 16. juni. 2015 Derved er kravet om minimum 6 måneders høring overholdt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokol fra C+I

  Analysen belyser ikke en løsning for Dragør Kommune og det sydlige Amager, men har kun fokus på sikring af det østlige Amager herunder Ørestad, Metro m.m. På den baggrund ønsker C og LA en løsning i form af Kystdige.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  C-gruppen foreslår, at Risikostyringsplanen godkendes med den tilføjelse, at Dragør Kommune ønsker at der etableres et kystdige som sikrer hele Amager

  For stemte             2 (C)

  Imod stemte               3 (A+T+V)

  Undlod at stemme     2 (L+O)

  Faldet

  Anbefaling fra BEPU

  For stemte              4 (A+O+T+V)

  Imod stemte                 2 (C)

  Undlod at stemme               1 (L)

  Anbefales over for KB

  C videreførte protokoltilføjelse fra BEPU:

  Analysen belyser ikke en løsning for Dragør Kommune og det sydlige Amager, men har kun fokus på sikring af det østlige Amager herunder Ørestad, Metro m.m. På den baggrund ønsker C og LA en løsning i form af Kystdige.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Forslag fra C:

  at Risikostyringsplanen godkendes med den tilføjelse, at Dragør Kommune ønsker at der etableres et kystdige som sikrer hele Amager

  For stemte: 2 (C)

  Imod stemte: 12 (A+I+O+T+V)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Faldet.

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte: 11 (A+ O + T + V)

  Imod stemte: 3 (C + I)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C og I:

  Analysen belyser ikke en løsning for Dragør Kommune og det sydlige Amager, men har kun fokus på sikring af det østlige Amager herunder Ørestad, Metro m.m. På den baggrund ønsker C og LA en løsning i form af Kystdige.

  Bilag

 • 3
  Realisering af helhedsplanen Dragør Havn - offentlighedsfase
  Sagsid.: 15/361

  ANBEFALING:

  Det anbefales, at en offentlighedsfase vedrørende realisering af helhedsplanen for Dragør Havn iværksættes som beskrevet herunder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udgangspunktet for denne sag er By-, Erhvervs- og Planudvalget og Økonomiudvalgets beslutning i maj 2015 om at indlede en proces med henblik på realisering af helhedsplanen for Dragør Havn. Her blev det besluttet ”At der gennemføres en offentlighedsproces om kommunalbestyrelsens planlagte virkeliggørelse af havnehelhedsplanen – før gennemførelse af udbud, og at der udarbejdes et prospekt til belysning heraf, der kan danne baggrund for en sådan proces.”

  Offentlighedsfase

  En offentlighedsfase vedrørende realisering af helhedsplanen for Dragør Havn har til formål at informere og debattere kommunalbestyrelsens besluttede proces mod realisering af helhedsplanen på havnen. Derved giver kommunen potentielle købere/lejere, byens borgere og havnenes brugere en forståelse for sammenhængene og intentionerne i den samlede havneplanlægning.

  Forvaltningen foreslår en 4 ugers offentlighedsfase svarende til en forhøring med start i 2015. I løbet af offentlighedsfasen forventer administrationen at informere om den besluttede proces for realisering af helhedsplanen gennem fx uddeling af prospekt, opstilling af plancher på havnen, midlertidig optegning af byggefelt på havnen i 1:1 og annoncering i Dragør Nyt. Det vil være muligt at skrive til Plan og Teknik i perioden.

  Forvaltningen har udarbejdet foreløbigt udkast til prospekt, som er vedlagt som bilag til sagen. Illustrationerne er ikke endelige.

  Tidligere beslutning om proces for realisering af

  helhedsplanen for Dragør Havn

  Udbygning af lokalplanens byggefelter bør sammentænkes med mulighederne for genetablering og udvikling af de eksisterende havneerhverv og behovet for bl.a. flytning af havnekontor mv. samt udbygning af havnens infrastruktur. Hensigten med tidligere beslutning har derfor været, at sikre, at de forskellige tiltag i realiseringen af helhedsplanen sker i den rigtige rækkefølge.

  På den baggrund besluttede BEPU og ØU i maj 2015, at der indledes en proces med henblik på realisering af kommuneplanens helhedsplan for havnens udvikling, med følgende elementer:

  • Dialog med de nuværende erhverv på havnen om muligheden for – helt eller delvist – at flytte til det østlige byggefelt,
  • Udbud af det resterende erhvervsareal i det østlige byggefelt til maritime erhverv,
  • Udbud af bådeværftsgrunden, helt eller delvist, til publikumsorienteret maritime erhverv,
  • Stillingtagen til genplacering af havnekontor og etablering af nye grejskure i det vestlige byggefelt
  • Udbud af det resterende vestlige byggefelt til erhverv.
  • At der gennemføres en offentlighedsproces om kommunalbestyrelsens planlagte virkeliggørelse af havnehelhedsplanen – før gennemførelse af udbud, og at der udarbejdes et prospekt til belysning heraf, der kan danne baggrund for en sådan proces.
  • At der sideløbende tages stilling til udbygning og ombygning af havnens infrastruktur, herunder ændringer i moler, havneløb mellem tidligere færgehavn og lystbådehavnen, etablering af ny bådebro, omlægning af bådeoplæg mv., bl.a. som led i budgetlægningsprocessen.

  Status

  Der er gennemført dialogmøder med berørte lejere. BEPU har derefter besluttet, at administrationen udarbejder udkast til lejevilkår.

  Processen giver nu anledning til opdeling i to handlinger:

  • Dialog med de berørte lejere på havnen fortsættes gennem drøftelse af oplæg til lejevilkår. ØU og KB behandler ’Stillingtagen til lejevilkår’ på lukket dagsordenspunkt i oktober.
  • Offentlighedsfase om den planlagte virkeliggørelse af havne-helhedsplanen indledes som tidligere besluttet.

  Offentlighedsfasen forventes afsluttet med en drøftelse af høringsresultatet i første kvartal af 2016. Her vil indgå en orientering om status for drøftelse af lejevilkår.

  Kommende beslutninger

  Når endelig beslutning om eventuelle nye lejeaftaler med nuværende lejere foreligger og offentlighedsfasen er afsluttet, kan administrationen arbejde på næste skridt i den besluttede proces - et beslutningsgrundlag for udbud af det resterende areal i det østlige byggefelt, og eventuelt af bådeværftsgrunden, til salg/leje.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne offentlighedsfase.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6.oktober 2015.

  Økonomiudvalget den 22.oktober 2015.
  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Anbefales over for ØU/KB, med anbefaling af at der i offentlighedsfasen medtages de tidligere projektforslag på havnen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Ny takst for Flextur
  Sagsid.: 10/2161

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter sig for enten

  1.

  Ny grundtakst til Flextur fra 2016

  Eller

  2.

  Ny kommunetakst til Flextur fra 2016

  SAGSFREMSTILLING:

  Movias bestyrelse har vedtaget ny takst for Flextur gældende fra 17. januar 2016. Kommuner med Flextur kan enten vælge en ny grundtakst eller en ny kommunetakst. Movia skal have besked på kommunernes valg af takst inden den 1. december 2015 (bilag 1).

  Dragør Kommune har hidtil benyttet sig af Flexturs grundtakst.

  De nye takstmuligheder:

  - Den nye grundtakst ændres fra 24 til 36 kr. svarende til kontanttaksten for 3 zoner inklusiv 10 km og 6 kr. pr. ekstra km derudover.

  - Kommunetaksten fastholdes til 24 kr. svarende til kontanttaksten for 2 zoner inklusiv 10 km og 6 kr. pr. ekstra km derudover.

  - 10 % rabat ved online bestilling fastholdes.

  - 50 % rabat for børn hæves til at gælde for børn under 16 år, svarende til almindelig kollektiv trafik.

  - 50 % rabat til medrejsende udgår, så det svarer til almindelig kollektiv trafik.

  De to forskellige valgmuligheder afspejler kommuners forskellige ønsker til brugen af Flextur. Nogle kommuner har oplevet, at udgifterne til Flextur er steget meget, imedens andre har ønsket at fastholde et billigst muligt tilbud til borgerne, jf. i øvrigt bilag 2 og 3.

  Det kan tilføjes, at Dragør Kommune pr. 2016 indfører aften- og weekendkørsel på linje 33 fortsættende i linje 32s rute, så der igen er rutekørsel mellem Dragør og Søvang på alle ugens dage.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med nuværende grundtakst for Flextur er budgettet i 2016 for Dragør Kommune på kr. 112.000.

  Ved ændring til ny grundtakst forventes et budgetbehov på kr. 98.000.

  Ved ændring til ny kommunetakst forventes et budgetbehov på kr. 129.000.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Ad. 1

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  For stemte: 14 (A+C+L+O+T+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Godkendt

  Bilag

 • 5
  Forslag til Affaldsplan - godkendelse
  Sagsid.: 14/2175

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Affaldsplan 2015-2018 godkendes uden ændringer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. maj 2015 at udkast til Affaldsplan 2015-2018 sendes i offentlig høring i 8 uger. Høringen er afsluttet og der er ikke modtaget bemærkninger til forslaget. Forvaltningen indstiller derfor, at forslag til affaldsplan 2015-2018 godkendes uden ændringer.

  Affaldsplanen er nærmere beskrevet i vedlagte udvalgssag om Forslag til Affaldsplan 2015-2018 – offentlig høring. Kopi af sagen er vedlagt i bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at planforslaget kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for renovationsgebyret. Den eventuelle efterfølgende beslutning om indførsel af yderligere sortering af husholdningsaffald til biologisk behandling kan medføre øget renovationsgebyr. Størrelsen vil bero på en konkret vurdering af ordning, omfang og aktuelle priser på indsamling og behandling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Høring om mulig levering af blødgjort vand
  Sagsid.: 15/1974

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at Dragør Kommune ikke har nogle bemærkninger til HOFORs ansøgning om etablering af blødtvandsanlæg på vandværkerne i Roskilde og Lejre Kommune

  SAGSFREMSTILLING:

  Roskilde og Lejre Kommune har med brev af 9. september 2015 anmodet om Dragør Kommunes eventuelle bemærkninger til HOFORs ansøgning om etablering af et blødtvandsanlæg på vandværkerne i Lejre og Marbjerg i Roskilde. Eventuelle bemærkninger skal sendes til kommunerne inden den 6. november 2015.

  HOFOR har ansøgt om principiel tilladelse til at ombygge vandværkerne i Lejre og ved Marbjerg ved Roskilde, så vandværkerne kan levere blødere vand til forbrugerne. Det sker ved at udfælde kalk af vandet så hårdhedes reduceres fra ca. 21 til ca. 10. ˚dH.

  Leverance af blødt vand forventes at kunne ske fra 2019.

  Sundhedsstyrelsen har udtalt at det er deres vurdering, at fordelene i forbindelse med gennemførelsen af projektet formentligt vil være større end ulemperne, og at det derfor vil være forsvarligt, at der gives tilladelse til den påtænkte blødgøring af drikkevandet.

  I Dragør Kommune indvindes i størrelsesordenen 80-90 % af drikkevandet lokalt. Det vil derfor yderst begrænset hvilken effekt blødgøringen i Marbjerg og Lejre vil have på vandet i Dragør. Blødt vand vil kunne opblandes med det lokalt indvundne vand uden problemer for forbrugerne eller de tekniske anlæg.

  Forvaltningen har derfor ingen bemærkninger til ansøgningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Implementering af politik for aktivt medborgerskab
  Sagsid.: 15/1088

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget foretager en indledende drøftelse af status på området inden for udvalgets fagområde, samt drøfter mulige initiativer for øget medborgerskab.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2015 en ny politik for aktivt medborgerskab. Det blev endvidere besluttet, at der skulle igangsættes en videre proces, herunder en udarbejdelse af handleplaner på de enkelte områder.

  Forud for udarbejdelsen af handleplaner vil det være hensigtsmæssigt at få et billede af frivilligheden i Dragør. Der eksisterer ikke noget samlet overblik over frivillige aktiviteter i Dragør, og især når det drejer sig om de ikke-organiserede aktiviteter, er det svært at danne sig et overblik. Dragør Kommune har allerede ansøgt om støtte til en kortlægning på ældreområdet i regi af konsulentvirksomheden Marselisborg. I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner på de enkelte fagområder vil det være af afgørende betydning at kende til de relevante personer og aktiviteter på området.

  På samme vis er der en begrænset kontakt mellem Dragør Kommune og de ikke-organiserede frivillige. Det kan være svært at gennemskue, hvad Dragør Kommune kan bidrage med som samarbejdspartner, og det kan udefra være vanskeligt at gennemskue, hvilke medarbejdere der er de relevante partnere. For den nye borger i Dragør kan det endvidere være svært at overskue, hvor man skal henvende sig for at involvere sig frivilligt i lokalsamfundet. Andre kommuner har med held brugt et overblik og en simpel indgang til kommunen til at lette dette, blandt andet via hjemmesider og sociale medier.

  Forvaltningen igangsætter således en screening af frivillige aktiviteter i Dragør Kommune. På baggrund af screeningen samt udvalgets indledende drøftelse fremlægges udkast til handleplan for styrket medborgerskab inden for udvalgets fagområde i 1. kvartal 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

  Sagen drøftet.

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker et overblik over, hvilke frivillige organisationer, der findes i Dragør.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Sagen blev drøftet.

  BEPU lægger vægt på at forvaltningen har en god dialog med borgere og foreninger, med henblik på at sikre et smidigt samarbejde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Sagen blev drøftet.

  BFKU ønsker overblik over, hvilke frivillige organisationer, der findes i Dragør, til brug for videre drøftelse af aktivt medborgerskab.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Sagen drøftet. ØU ønsker en screening af nuværende frivillige aktiviteter på ØU’s område.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 8
  Ny boligbebyggelse i Dragør gamle bydel, principbehandling
  Sagsid.: 14/2984

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  den eksisterende lagerbygning godkendes nedrevet med henblik på opførelse af ny boligbebyggelse,

  2.

  at

  det tilkendegives, at udvalget alene vil realitetsbehandle det fremsendte Forslag 2 for en boligbygning i 1½ plan, og at sagen vil blive genbehandlet i forhold til Lokalplan 25 efter gennemført nabohøring.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er med skrivelse af 22.9.2015 (bilag 1) og tilhørende tegninger (bilag 2-4) modtaget ansøgning om tilladelse til nedrivning af eksisterende lagerbygning, Magstræde 6, og opførelse af ny bygning til beboelse.

  På grund af sagens principielle karakter, er nærværende behandling en første og principiel behandling, med henblik på stillingtagen til sagens videre fremdrift. Endelig stillingtagen til udformning af en ny boligbygning forventes at ske ved en efterfølgende 2. behandling.

  Den nuværende bebyggelse omfatter en lagerbygning i 1½ plan, opført i forlængelse af nabobebyggelsen mod syd, samt en overdækket gård ud mod Magstræde. Langs ejendommens skel mod naboejendommen mod øst forløber et smalt grundstykke. En uklarhed om skellets præcise placering her forventes afklaret ved den endelige behandling af ansøgningen.

  Ejendommens grundareal er 75 m2 og det nuværende etageareal er 90 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 120.

  Nedrivningsansøgningen begrundes med bygningens tilstand, hvor ansøger vurderer, at ”flere konstruktioner er i en sådan forfatning, at en renovering ikke giver mening”. Ansøgningen er vedlagt fotos til beskrivelse af bygningens tilstand (bilag 5).

  Nedrivning skal godkendes i henhold til pkt. 3.8 i Lokalplan 25, der bl.a. anfører, at tilladelse til nedrivning kun kan gives, ”når hensynet til det samlede miljø taler herfor”. Det anføres videre: ”Tillades et hus fjernet til fordel for et nyt, skal denne lokalplans bestemmelser respekteres, herunder de særlige byplanmæssige traditioner, der er knyttet til lokalplanområdet”.

  Der er fremsendt 2 skitseforslag til ny bebyggelse, hvor Forslag 1 er ejerens første prioritet:

  Forslag 1 omfatter en bygning i 2 etager, rykket frem til Magstræde. Der henvises her til, at der i nærområdet er andre høje bygninger. Bygningen opføres i overensstemmelse med den lokale byggeskik for så vidt angår facadeskema, bygningsdele og materialer mv.

  Forslaget medfører en udvidelse af etagearealet med ca. 15 m2 i forhold til den nuværende lagerbygning.

  Forslag 2 omfatter en bygning i 1½ plan i lighed med den eksisterende bygning, men rykket frem mod Magstræde. Bygningen opføres i overensstemmelse med den lokale byggeskik for så vidt angår facadeskema, kvistudformning, bygningsdele og materialer mv.

  Forslaget medfører en udvidelse af etagearealet med ca. 4 m2 i forhold til den nuværende lagerbygning.

  Vurdering af forslagene i forhold til Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel:

  Ad Forslag 1:

  Lokalplanen angiver, at beboelsesbygninger kun må opføres i én etage med udnyttet tagetage. Som eksempler på højere bebyggelser indenfor lokalplanområdet kan nævnes de særlige ”skipperhuse”, ”Dragør Kro” og andre enkelte bebyggelser opført før lokalplanens vedtagelse. Disse bebyggelser er undtagelser fra det alt overvejende bymønster med 1½-etages rækkehuse.

  Godkendelse af bygningens omfang kræver dispensation fra lokalplanens maximale bebyggelsesprocent på 75.

  Ad Forslag 2:

  Forslaget respekterer lokalplanens bestemmelser om etageantal og udformning af kviste. Bygningen er forskudt i forhold til naboejendommen mod syd, men respekterer dennes kiphøjde.

  Godkendelse af bygningens omfang kræver dispensation fra lokalplanens maximale bebyggelsesprocent på 75.

  Det anbefales, at Forslag 2 principgodkendes med henblik på videre behandling.

  En mere detaljeret vurdering af bygningsdetaljer vil finde sted forud for sagens 2. behandling.

  Til sagens 2. behandling vil foreligge resultatet af en nabohøring over det forslag der besluttes til videre behandling.

  Udtalelse fra Dragør Bevaringsnævn til ansøgningen vil blive eftersendt og foreligge til udvalgsmødet.

  Bevaringsnævnet behandler sagen på sit møde den 30. september.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af den bevarende Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der gennemføres nabohøring i henhold til planlovens bestemmelser forud for sagens 2. behandling.

  Der foreligger udtalelse fra Dragør Bevaringsnævn.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Ad. 1

  Godkendt.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra A: Skitseforslag 1 godkendes.

  For stemte:

  2 (A+I)

  Imod stemte:

  5 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forvaltningens anbefaling ad 2:

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Minigolf ved Dragør Havn
  Sagsid.: 15/1830

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til om ansøgningen om anlæg af minigolfbane ved Skurbyen skal nyde fremme, i en afvejning af de havnemæssige, de bevaringsmæssige og de turistmæssige aspekter i sagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget ansøgning om tilladelse til anlæg af en minigolfbane ved Dragør Havn, på det grønne areal mellem Skurbyen og Stejleparkeringen (bilag 1).

  Banen er rettet mod både beboere og besøgende / turister til havneområdet.

  Baneanlægget, som vil kræve 600–1000 m2, vil kun være åbent i sommerhalvåret, og enten flyttet eller presenning-overdækket i vinterhalvåret. Banen skal indhegnes, og der ønskes placeret en skurvogn til billetsalg og salg af forfriskninger.

  Planforudsætninger:

  Arealet er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan 70, der udlægger det meste af området (del af Delområde E) til grønt, ubebygget havneareal, der kan anvendes til stejleplads og klargøring af fiskegarn o. lign.

  Det nordøstlige hjørne af arealet er udlagt som del af et byggefelt til en fremtidig havneudbygning.

  Imødekommelse af ansøgningen forudsætter således, at der meddeles dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Såfremt der bliver tale om en mere permanent anvendelse, der udelukker benyttelse til de beskrevne havneformål i tilknytning til fiskeriet mv. og permanent påvirker strukturen i området, vurderes det, at projektet forudsætter en ændring af lokalplanen.

  Høring / udtalelser:

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn (BBH) har på sit møde den 20. august behandlet ansøgningen og besluttet følgende udtalelse:

  ”BBH finder det ikke hensigtsmæssigt at etablere en minigolfbane, og finder ikke at en minigolfbane tilhører havnemiljøet. I Lokalplan 70 er der nævnt, at området udlægges til grønt ubebygget havneareal, til stejleplads og partielt til bukkeplads og oplægsplads for både.”

  Udtalelse fra Dragør Bevaringsnævn til ansøgningen vil blive eftersendt og foreligge til udvalgsmødet.

  Bevaringsnævnet behandler sagen på sit møde den 30. september.

  Såfremt det besluttes, at ansøgningen skal nyde fremme, skal der efterfølgende tages stilling til vilkår i en lejeaftale, herunder også lejeøkonomi.

  LOVE/REGLER:

  Arealet er omfattet af Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien i projektet kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Den afhænger bl.a. af vilkår i en lejeaftale.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der foreligger udtalelse til sagen fra Brugerbestyrelsen for Dragør Havn og Dragør Bevaringsnævn.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Ændringsforslag fra Birger Larsen (O)

  Ansøger anmodes om at finde en anden placering af banen og ansøge påny.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Asger Larsen (I)

  LA er af den opfattelse at det ansøgte vil give nyt liv i området og åbne mulighed for nye oplevelser for gæster, derfor så jeg gerne at ansøgningen blev fremmet.

  Bilag

 • 10
  Udvidelse af terrasse for Dragør Sejlklub
  Sagsid.: 15/1762

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget tager stilling til om ansøgning om udvidelse af Dragør Sejlklubs terrasse skal nyde fremme,

  og

  2.

  at

  sagen i givet fald genbehandles efter udredning af forhold omkring lejeaftale og lejeøkonomi, samt høring af de omboende i nærområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget ansøgning fra Dragør Sejlklub om tilladelse til at udvide deres terrasse mod øst langs stensætningen med ca. 35 m2 (bilag 1).

  Ansøgningen begrundes med for snæver plads på nuværende terrasse ved events i tilknytning til større kapsejladser samt behov for flytning af klubbens flagmast frem på den ønskede udvidede terrasse, med henblik på bl.a. benyttelse som signalmast ved kapsejladser i lagunen.

  Udformning af terrasseudvidelsen fremgår af fremsendt plantegning og reference-eksempel på en terrasse til en havnerestaurant i Båstad.

  Terrasseudvidelsen, der bygges ud over en del af stensætningen, vil inddrage et par m2 af molearealet øst for nuværende terrasse, i det ”spidse hjørne”.

  Terrassedækket udføres som plankedæk og der opsættes læbeskyttelse i form af ny hegning med transparente plader. Det nye hegn skal også erstatte nuværende plankeværk omkring den eksisterende terrasse.

  Planforudsætninger:

  Arealet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 7 for den gamle havns landarealer. Byplanvedtægten indeholder ikke specifikke bestemmelser om indretning og udformning ubebyggede arealer. Grænsen for byplanvedtægten mod nord mod ”Madsens Krog” (jolleoplægsarealet), følger flugten af den nordligste bebyggelse (se oversigtskort, bilag 3).

  Ved tidligere byggeri og anlæg (bådskure mv.) i området er denne afgrænsning respekteret, blandt andet af hensyn til det åbne udsyn fra baglandet ud over Øresund.

  Det opfyldte areal i ”Madsens Krog” (jolleoplæg mv.) er ikke omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan, og som sådan beliggende i landzone.

  Vurdering af forslaget:

  Udformningen med et plankedæk i sammenhæng med det eksisterende plankedæk nord for klubhuset, vil skabe en fin helhed. Terrasseudbygningen overskrider flugten af den nordligste bebyggelse i området med ca. 5 meter og vil i en vis udstrækning påvirke udsigten fra Strandstien (se bilag 3).

  Selv om hegning omkring terrassen udføres med transparente plader, vil udvidelsen mod nord betyde en vis visuel afskærmning af udsigten fra baglandet ud langs nordre mole. Der bør dog henses til, at oplæg af joller på arealet ud for klubhuset i dag betyder en begrænsning af udsigten.

  Høring / udtalelser:

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn (BBH) har på sit møde den 26.2.2015 behandlet ansøgningen om udbygning af terrassen ud over stensætningen og flytning af flagmast hertil. BBH besluttede at kunne tilslutte sig forslaget ud fra havnetekniske forhold.

  Såfremt det besluttes, at ansøgningen skal nyde fremme, skal der efterfølgende tages stilling til vilkår i en lejeaftale, herunder også lejeøkonomi og forhold i relation til den delvist kommercielle restaurationsdrift i klubhuset.

  En lejeaftale skal i givet fald behandles og godkendes i Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Projektets planforudsætninger er beskrevet i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien i projektet kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Den afhænger bl.a. af vilkår i en lejeaftale. Leje af del af det offentlige moleareal kan ske i henhold til takstregulativ eller ved fastsættelse af en markedsleje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der foreligger udtalelse til projektet fra Havnens Brugerbestyrelse.

  I den videre behandling vil de omboende i nærområdet/baglandet i givet fald blive hørt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Ad. 1 + 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  2 (I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Oplæg om behov for revision af lokalplaner
  Sagsid.: 15/1904

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  notat af 22.9.2015 tages til efterretning,

  og

  2.

  at

  den i notatet nævnte prioritering af kommende lokalplaner, tiltrædes.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i maj 2014 at der skulle udarbejdes et oplæg om behovet for en revision af de gældende lokalplaner og byplanvedtægter.

  Behovet er løbende drøftet i udvalget, typisk i forbindelse med behandlingen af konkrete ansøgning om dispensation fra de gældende planer.

  Plan og Teknik har på denne baggrund udarbejdet vedlagte notat af 22.9.2015, der med udgangspunkt i dispensationsbegrebet, oplister den hidtidige praksis for revisioner af lokalplaner og byplanvedtægter, og som angiver forslag til kommende nye lokalplaner. Notatets hovedkonklusioner skal i kort form resumeres.

  Dispensationsbegrebet

  Såvel i byggeloven, som i planloven, som i naturbeskyttelsesloven, er dispensationsadgangen lovfæstet. En dispensation udgør en mulighed for konkret at tillade en mindre betydende fravigelse fra en plan, mens planens hovedindhold, dens formål og principper, i øvrigt fastholdes.

  Retssikkerhed / investeringssikkerhed

  Planlovens dispensationsmulighed sikrer, at lokalplaner kan administreres med en vis fleksibilitet, i overensstemmelse med tidens strømninger indenfor planlægning og arkitektur, samtidig med at planens hovedprincipper for et område fastholdes. Dispensationsmuligheden kan betragtes som et værn mod hyppige ændringer i selve plangrundlaget, i forskellige byområder.

  En langsigtet planlægning understøtter borgernes retssikkerhed, og sikrer at investeringer i fast ejendom, sker på forudsigelige og gennemsigtlige vilkår.

  Praksis for hidtidige revisioner

  Hidtidige revisioner af gældende planer, som i uddrag er oplistet i notatet, skal betragtes som kommunalbestyrelsens redskab til at realisere kommuneplanen.

  Udgangspunktet for de nævnte revisioner har i alle tilfælde været konkrete anledninger, som for eksempel ønsket om en given udvikling, beskrevet i kommuneplanen, og ønsket om at realisere konkrete projekter, som i en given situation foreligger.

  Forslag til kommende revisioner

  Forvaltningen skal forslå følgende prioriteringer af revisionsindsatsen:

  1. Nye større projekter, som hurtig kan blive aktuelle, og hvor det forligende plangrundlag ikke er tilstrækkeligt, for eksempel ny svømmehal, ny idrætshal, ny enkeltstående dagligvarebutik m.v.
  1. Gennemgang af lokalplan 3 for Kongevejscentret, med henblik på ”et serviceeftersyn og en modernisering” og eventuel udvidelse af gyldighedsområdet.
   1. Herudover foreslår forvaltningen, at der prioriteres:
  1. Planberedskab til realisering af boligbyggeri på Hvidtjørnsarealet og i Sdr. tangsvejsområdet, i overensstemmelse med Kommuneplan 2009 / 2013,
  1. Planberedskab til ”et serviceeftersyn og en modernisering” af primært ældre byplanvedtægter, for kommunens villaområder.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 13, 14, 15, 19 og 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Ad. 1+2

  Godkendt, udvalget ønsker fremover at sagen tages med i milepælsdokumentet.

  Bilag

 • 12
  Godkendelse af en landbrugshal i St. Magleby
  Sagsid.: 15/1737

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  den ansøgte landbrugshal Møllegade 15 godkendes i henhold til lokalplan 42,

  og

  2.

  at

  der meddeles landzonetilladelse, på vilkår af at hallen fremtræder i en mørk, mat tone, uden lysreflekterende flader.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning (bilag 1) om godkendelse af en landbrugshal på ca. 600 m2, placeret på landbrugsejendommen Møllegade 15, som angivet på kortbilag 2.

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 42, og landbrugshallen skal godkendes i henhold til lokalplanens § 6.1, hvorefter bebyggelsesprocent ikke må overstige 50, og § 6.8, hvorefter det skal påses, at hallen ikke afstedkommer problemer for bevaring af bymiljøet. Landbrugshallen kræver desuden landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, der skal offentliggøres med klagefrist.

  Naboorientering

  Plan og Teknik har modtaget 1 høringssvar fra naboejendommen Møllegade 13 (bilag 3). Det gøres heri blandt andet gældende, at hallen vil tage udsyn fra deres ejendom, og det foreslås at hallen placeres ved det sydlige skel, mod Møllevej 1 (se luftfoto bilag 4).

  Ansøger har fremsendt replik til nabohøringssvaret (bilag 5), hvor det anføres, at en sydlig placering vil medføre adgangsproblemer til hallen. På mødet den 15. september blev St. Magleby Bevaringsfond orienteret om ansøgningen, der blev taget til efterretning.

  Vurdering

  I henhold til planlovens § 36 stk.3, kan landbrugshaller opføres uden landzonetilladelse. Placeres hallen uden tilknytning til de øvrige bebyggelsesarealer på ejendommen, som her, kræves der dog landzonetilladelse, hvor der kan stilles vilkår om placering og fremtræden. Retten til at opføre en landbrugshal på ejendommen kan dog ikke anfægtes.

  Såfremt hallen fremtræder i en mørk og mat tone, uden lysreflekterende overflader, vil der efter forvaltnings vurdering ikke optræde problemer med bevaring af bymiljøet.

  Hallens placering langs det sydlige eller langs det nordlige skel, er i denne sammenhæng underordnet, ligesom den ene placering fremfor den anden, kun vil få marginal indflydelse på naboens udsyn over ansøgers ejendom / græsplæne.

  Det bør herefter tillægges vægt, at hallens funktionalitet, efter ansøgers oplysning, svækkes væsentligt ved en placering langs det sydlige skel, idet adgangsforholdene forringes.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35 og § 36.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Ad. 1+2

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Ambulancestation i St. Magleby
  Sagsid.: 15/1722

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. august 2015 at sende forslag fra C til behandling i udvalget. Det foreslås at Dragør Kommune skal rette henvendelse til Københavns Brandvæsen og tilbyde drøftelse af, hvorvidt der kan være en gensidig interesse i, at afsøge mulighederne for, at der kommer en station med ambulancer i St. Magleby.

  Det kan oplyses, at Københavns Brandvæsen har vundet 2 af de 6 delområder for ambulancekørsel som Region Hovedstanden har udbudt. Områderne dækker Vesterbro, Hvidovre, Frederiksberg, Indre by, Nørrebro, Østerbro og Tårnby/Dragør. Københavns Brandvæsen skal i den forbindelse udvide deres eksisterende ambulancekørsel og skal bl.a. finde en plads til en station til 5 ambulancer.

  Københavns Brandvæsen har oplyst, at i henhold til kontrakten skal stationen placeres i Tårnby og at Københavns Brandvæsen er i gang med at afsøge mulighederne. I den forbindelse har forvaltningen den 10. september 2015 afholdt et møde med en repræsentant for Københavns Brandvæsen med henblik på at afsøge muligheden for at placere en ambulancestation ved Brandstationen i St. Magleby. På mødet oplyste Københavns Brandvæsen bl.a.:

  - Der skal etableres en station til 5 ambulancer, heraf 2 i beredskab (250 m2)

  - Mandskabsfaciliteter til 7 redere over dagen og 5 om natten (125 m2)

  - Der forventes ca. 10-15 udrykninger pr. døgn fra stationen

  Det er muligt inden for eksisterende lokalplan nr. 1 for bl.a. Dragør Rådhus, at udvide St. Magleby Brandstation med fx garageanlæg mv til en ambulancestation.

  Såfremt der skal ske inddragelse af den kommunale markjord, som er beliggende øst for indkørslen til Dragør Rådhus, vil det forudsætte lokalplanlægning og kommuneplantillæg, da der bl.a. er tale om landzoneareal, der er udlagt til jordbrugsformål.

  Herudover har forvaltningen oplyst om andre mulige erhvervsarealer i kommunen, som eventuelt kan have interesse for Københavns Brandvæsen.

  Københavns Brandvæsen er orienteret herom og de vil i givet fald vende tilbage, hvis de ønsker at gå videre med projektet.

  Det kan videre oplyses, at opgaven med ambulancekørsel overgår til det nye beredskab pr. 1.1.2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Sagen blev drøftet med positiv interesse.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 14
  Ansøgning om indretning af et fritidsetablissement
  Sagsid.: 15/1739

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at benyttelsen af bygningen A. P. Møllers Allé 55 til det ansøgte fritidsetablissement godkendes, og der meddeles dispensation fra lokalplan 27, pkt. 3.6, vedrørende tilknytningskravet til aktiviteter i lufthavnen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om indretning af et fritidsetablissement i erhvervsbygningen, A. P. Møllers Allé 55 (bilag 1 med oversigtskort).

  Bygningen har tidligere rummet et træningscenter med fly-simulatorer, og har derfor en usædvanlig indretning, med dobbelthøje kælderrum, uden dagslysindtag. Af samme årsag har det ikke været muligt at indrette den til ordinære virksomheder / kontorerhverv.

  Bygningen er opført i 1972 og har et samlet etageareal på 2176 m2, heraf en kælder på ca. 500 m2. Bygningen blev renoveret i 1990 og har efter det oplyste, siden henligget ubenyttet.

  Det ansøgte fritidsetablissement består i etablering af klatringsfaciliteter og et laser-skyde-spil, og det indebærer ingen påvirkninger af omgivelserne. Etablissementet orienterer sig mod et bredt publikum, der kan rummes med de eksisterende 22 parkeringspladser.

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 27, der i pkt. 3.6, udlægger området til erhvervsformål, med tilknytning til Lufthavnen.

  Nabohøring.

  Der er ikke modtaget nabohøringssvar.

  Vurdering

  Bebyggelserne i Lufthavn Syd er ikke udnyttet fuldt ud, hvorfor efterspørgslen fra erhvervsvirksomheder med tilknytning til Lufthavnen, er begrænset.

  Da bygningen, på grund af sin indretning, tillige er svær at anvende til ordinære virksomheder, og da den samtidig har en relativ høj teknisk standard, er det forvaltningens vurdering, at den bør nyttiggøres.

  På denne bagrunde forekommer det velmotiveret at fravige lokalplanens krav om at erhvervsaktiviteter på ejendommen, skal være tilknyttet lufthavnen.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 15
  Behandling af en udstykningssag i St. Magleby
  Sagsid.: 15/842

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Naturklagenævnets afgørelse af 4. august 2004 tages til efterretning, og at afslaget til udstykning af ejendommen Ndr. Kinkelgade 50, fastholdes.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 1. september 2015 at denne sag blev medtaget som meddelelsespunkt til mødet den 6. oktober 2015, og at praksis om henvendelser fra borgerne blev taget op i forbindelse med delegationsplanen.

  Asger Larsen (I) har efterfølgende ønsket sagen ændret til et behandlingspunkt.

  Sagen vedrørende ansøgning og afslag til en udstykning af ejendommen Ndr. Kinkelgade 50 i St. Magleby, der hermed fremlægges til udvalgets behandling.

  Sagens dokumenter bilægges i kronologisk rækkefølge fra nr.1 - nr.12.

  Forvaltningen skal henlede opmærksomheden på, at en dispensation til den ansøgte udstykning af Ndr. Kinkelgade 50, vil stride mod Naturklagenævnets afgørelse af 3. august 2004, der vedlægges som bilag nr. 1.

  Naturklagenævnets afgørelse omhandler 2 ansøgninger om udstykning af henholdsvis Sdr. Kinkelgade 42 og Sdr. Kinkelgade 50.

  Naturklagenævnet gør ved begge ansøgninger gældende (afgørelsens side 4), at en dispensation til udstykning og bebyggelse af de 2 konkrete ejendomme, ikke ville have haft hjemmel i planlovens § 19 stk. 1, og dispensationen ville således ikke kunne meddeles lovligt.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Asger Larsen (I)

  Såfremt det var muligt at give dispensation, ville jeg være sindet at give dispensation til det ansøgte.

  Udvalget besluttede at der indledes dialog med Erhvervsstyrelsen om mulighederne for en lempelse af lokalplanen.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 16
  Genbehandling af et dobbelthus i St. Magleby
  Sagsid.: 15/1058

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  der meddeles tilladelse til nedrivning af den eksisterende bebyggelse,

  2.

  at

  der meddeles principgodkendelse til opførelse af et dobbelthus på grunden,

  3.

  at

  udvalget drøfter bebyggelsens udformning i en afvejning af bevaringshensyn, nabohensyn og hensynet til bygherrens ønsker, med henblik på en godkendelse af, enten

  a. Den ansøgte udformning med stor-karnapper mv., eller

  b. En udformning som et mere traditionelt længehus.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede 1. september 2015, at ansøgning om opførelse af et dobbelthus på ejendommen Ndr. Kinkelgade 21 skulle fremsendes til udtalelse til naboer og forelægges St. Magleby Bevaringsfond til udtalelse (sagsfremstilling bilag 1).

  Nabohøringer

  Nabohøringen (kortbilag 2) afstedkom 2 høringssvar (bilag 3 og 4), der begge gør indsigelser mod det ansøgte.

  Fælles for de 2 høringssvar er et udsagn om at det særlige landsbymiljø i St. Magleby er under pres, og at stor-karnapperne er fremmedartet i forhold til bevaringsværdierne i landsbyen.

  -Ejeren af ejendommen Ndr. Kinkelgade 42 anfører tillige, at bevaringsværdierne i St. Magleby ikke bliver respekteret i overensstemmelse med Lokalplan 42. Der anføres her den øgede boliganvendelse af landsbyens tidligere gårdanlæg samt tidligere godkendelser af nybyggerier. I denne sammenhæng findes der at ske en forskelsbehandling mellem tilflyttere og de hidtidige beboere i St. Magleby. Om bevaringsaspektet anføres, at et eventuelt nyt dobbelthus, bør være identisk med den eksisterende bygning på ejendommen.

  -Ejeren af ejendommen Englandsvej 476 (se kortbilag) anfører, at projektet på sin vis er spændende, men at stor-karnapperne findes påtrængende og kan medføre indbliksproblemer for de tilstødende haver.

  St. Magleby Bevaringsfond

  St. Magleby Bevaringsfond drøftede sagen på mødet den 15. september 2015. Det fremgår af referatet, at der blandt medlemmerne var en overvejende tilslutning til, at der bør gives nedrivningstilladelse, grundet bygningens tilstand.

  Der var enighed blandt medlemmerne om, at den skitserede udformning med høje, fremskudte ”karnapper” samt rytterlys på tagryggen, findes for fremmedartet for byggeskikken i landsbyen, også når der henses til, at bebyggelsen, set fra Englandsvej, vil kunne dominere oplevelsen af kulturmiljøet, og at der bør opføres et mere traditionelt længehus.

  Forvaltningens kommentar

  Til høringssvaret fra Ndr. Kinkelgade 42, kan det oplyses, at et hovedformål med Lokalplan 42, der blev vedtaget i 1996 efter forhandling med Miljøministeriet, var at åbne mulighed for en øget boliganvendelse, dels i de tidligere driftsbygninger i landsbyens gårdanlæg, og dels på udlagte byggefelter til nybyggeri, samtidig med at landsbyen hovedstruktur blev bevaret.

  Opførelse og indretninger af nye boliger i St. Magleby er sket i overensstemmelse med Lokalplan 42, da der ikke lovligt kan dispenseres til dette, uden samtykke fra Miljøministeriet.

  Øvrige udsagn i høringssvarerne og fra St. Magleby Bevaringsfond, vedrørende det ansøgte dobbelthus, tages til efterretning, uden yderligere kommentar.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 og § 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Ad.1+2

  Godkendt.

  Ad. 3. a

  For stemte:

  2 (C+I)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 3 b

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 17
  Godkendelse af vedtægter, Søvej 47-49
  Sagsid.: 15/1733

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at vedtægterne for grundejerforeningen Søvej 47-49 godkendes i henhold til Lokalplan 58 stk. 10.2, på de i sagsfremstillingen nævnte vilkår;

  1.

  at

  kommunen er sindet at godkende opsætning af markiser på ejendommene, på grundlag af konkrete ansøgninger og under forudsætning af, at vedtægternes vilkår i § 6 stk. 6 overholdes,

  2.

  at

  kommunen er sindet at godkende overdækning af parkeringsarealer (carporte / udhuse), såfremt overdækningen ikke overstiger 20 m2, at overdækningen placeres mindst 15 m fra vejmidten på Søvej, jf. lokalplan 58 stk. 4.5, og at overdækningen udformes og fremtræder, som beskrevet i vedtægternes § 6 stk. 8.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en anmodning om godkendelse af vedtægter for en nystiftet grundejerforening, Søvej 47-49, der rummer 6 boliger, fordelt på 3 dobbelthuse, og omfattet af lokalplan 58.

  Ejerforening

  Det bestemmes i lokalplanens pkt. 10.1, at samtlige ejere har pligt til medlemskab af en ejerforening, der blandt andet skal forestå driften af de fælles anlæg, inden for lokalplanens område.

  Lokalplanens pkt. 10.2 bestemmer, at ejeforeningen skal dannes når mindst ½ af boligerne er taget i brug, og at vedtægterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Lokalplanens pkt. 10.3 bestemmer, at ejendommene inden for lokalplanområde 58, stadig skal være medlem af Grundejerforeningen Søvang.

  Vedtægter

  Af vedtægternes § 6, stk. 6 fremgår, at der er tilladt at opsætte markiser og læ-afskærmning, under forudsætning af, at der blandt andet sikres en ordentlig kvalitet og en ensartet neutral fremtræden.

  Lokalplan 58 bestemmer i pkt. 4.8, at der ikke må opsættes markiser, hvorfor grundejerforeningen ansøger om dispensation fra denne bestemmelse.

  Af vedtægternes § 6, stk. 8 fremgår, at det er tilladt på egen matrikel at etablere carporte samt haveskure, under forudsætning af en ensartet fremtræden og med en i forvejen fastlagt placering.

  Lokalplan 58 bestemmer i pkt. 4.6, at udendørs parkeringsarealer ikke må overdækkes, hvorfor grundejerforeningen ansøger om dispensation fra denne bestemmelse.

  Plangrundlag

  Lokalplan 58, herunder pkt. 4.8 og pkt. 4.6, blev udarbejdet i samarbejde med den daværende bygherre, der nu ikke længere er relevant for den fremtidige regulering af bebyggelsen.

  Forvaltningen tillægger det betydelig vægt, at det er en enig grundejerforening, der ønsker en regulering af byggeriets fremtræden, og at det af vedtægterne fremgår, at der tilstræbes en ensartet fremtræden, således at den samlede bebyggelse, fremtræder som en helhed.

  Vurdering

  På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at grundejerforeningens ansøgning bør imødekommes, men da der ikke kan meddeles generelle dispensationer anbefales, at det af godkendelsesskrivelsen fremgår:

  • At kommunen er sindet at godkende opsætning af markiser på ejendommene, på grundlag af konkrete ansøgninger og under forudsætning af, at vedtægternes vilkår i § 6 stk. 6 overholdes, og
  • At kommunen er sindet at godkende overdækning af parkeringsarealer (carporte / udhuse), såfremt overdækningen ikke overstiger 20 m2, at overdækningen placeres mindst 15 m fra vejmidten på Søvej, jf. lokalplan 58 stk. 4.5, og at overdækningen udformes og fremtræder, som beskrevet i vedtægternes § 6 stk. 8.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 15.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Forslag fra A: Sagen udsættes med henblik på at grundejerforeningen Søvang høres.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 18
  Parkering ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 15/1541

  ANBEFALING:

  Parkering ved Hollænderhallen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved behandling af sagen ”St. Magleby Skole, udearealer” i KB den 17. september 2015, blev det besluttet, at BEPU i oktober drøfter de parkeringsmæssige udfordringer ved Hollænderhallen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Udvalget ønsker den aktuelle tegning af parkeringsforholdene og ”kiss and ride” ved Hollænderhallen til næste møde.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

 • 19
  Forslag fra T - støj fra lufthavnen
  Sagsid.: 15/1972

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail af den 21. september 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”Forvaltningen bemyndiges til at indgå forhandlinger med Københavns Lufthavn om at få dem til at etablere støjdæmpning, så naboerne i den nordvestlige del af St. Magleby bliver mindre generet. Støjdæmpningen bør ske i samråd med beboere, ejerforeninger og Bevaringsnævnet for St. Magleby.

  Baggrund:

  Rigtig mange borgere på både Ndr. Dragørvej samt Hovedgaden, herunder Amagermuseet, har i årevis forsøgt at ”råbe” Københavns Lufthavn op. Så der vil være stor borgeropbakning, fra både parcelhus ejere, ejerforeninger samt andre i St. Magleby landsby, herunder børn, fritidshjem m.v.

  Der ligger rigtig mange muligheder for at dæmme op for støjen, f.eks. at forsætte nuværende dæmpning med jordvold, opsætte lydglas (gennemsigtigt) som på motorveje, hvis man altså gerne forsat vil bevare udsigten, omlægge afgange som senest da banen i nærområdet blev renoveret i juli/august måned m.v.

  Formålet med en bedre støjdæmpning er at gøre området mere attraktivt at bo og opholde sig i. ​"

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Forslaget udsættes til næste møde.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Forslaget blev godkendt.

 • 20
  Forslag fra C
  Sagsid.: 15/1996

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jerrik Walløe (C) har i mail af den 28. september 2015, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden:

  ”Dansk Industri har foretaget en analyse af erhvervsklimaet i kommunerne, og anbefaler oven på analysen Dragør at fokusere på dialog med erhvervslivet. For det første dialog om virksomhedernes behov og udfordringer. Målet er at hjælpe hvor vi kan, og anvise løsninger eventuelt sammen med andre kommuner. For det andet dialog som højner serviceniveauet.  For det tredje skal virksomhederne inddrages i den fysiske planlægning.

  Det Konservative Folkeparti stiller forslag til behandling:

  - politikerne udarbejder plan for virksomhedsbesøg

  - kommunen udarbejder handlingsplan for at Dragør indenfor 1 år kommer i den bedste halvdel på erhvervsvenlighed

  - handlingsplanen skal indeholde mål for kommunikation og serviceniveau.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  Forvaltningen fremsætter forslag til, hvilke indsatsområder Dragør Kommune kan forbedre ud fra kommunens placering i DI’s Erhvervsanalyse med henblik på en forbedret placering.

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) og Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 21
  Meddelelse - Status ESCO Vejlbelysning
  Sagsid.: 14/88

  SAGSFREMSTILLING:

  Den vindende entreprenør af Dragør Kommunes udbud af energioptimeringen af vejbelysningen (ESCO vejlys) er i fuld gang med projekteringen af den nye vejbelysning.

  I første omgang er der indkøbt nye styreskabe til styring af vejbelysningen. Disse vil blive opsat og erstatte de eksisterende i den kommende tid.

  De første etaper af udskiftningen til nye LED lyskilder og armaturer forventes ligeledes at blive udført inden årets udgang. Der arbejdes indtil videre med følgende etaper:

  1. etape. Søvang
  2. etape. Sydstranden (syd for Krudttårnsvej og Engvej)
  3. etape. Midtbyen (området mellem Kirkevej og Hartkornsvej hhv. Møllevej og Engvej)
  4. etape. Dragør Nord (nord for Kirkevej ex. St Magleby og ex. Dragør gamle by)

  Øvrige etaper: Vængekvarteret, Dragør gamle by, Store Magleby, landområder samt øvrige. Faktorer som jordlægning af luftledninger, større vejvedligeholdelsesarbejder, leveringstider på lyskilder og/eller armaturer mv. kan spille ind på planlægningen og udførelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen orienterer på Kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt, når der fysisk iværksættes udskiftning af vejbelysningen i de enkelte etaper.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Taget til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) og Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 22
  Meddelelse - Opfølgning vejsyn 2015
  Sagsid.: 15/1425

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget afholdt vejsyn 2015 den 1. september 2015.

  Udvalget udbad sig et skitseforslag til ændret udformning af Jan Timanns Plads ved biografen, fx med gennemgående fortov mellem Kongevejen og Toldergade.

  Det endelige program med rute og bemærkninger til opfølgning fremgår af vedlagte bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Taget til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) og Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 23
  Meddelelse - Høringssvar opstribning Stejleparkeringen
  Sagsid.: 14/2886

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. november 2014 at høre Beboerforeningen for Dragør gamle by forinden iværksættelse af opstribning af parkeringspladserne på Stejleparkeringen.

  Høringssvar:

  Beboerforeningen har afgivet høringssvar, bilag 1. Heraf fremgår, at Beboerforeningen kan se en fordel i afstribning, så der kan opnås flere p-pladser. De gør dog opmærksom på, at de i så fald ikke ønsker p-båse etableret ved afmærkning i sædvanlig hvid eller gul maling. Derimod ønskes afmærkning allerhelst markeret med brosten eller søm. Alternativt opstribet i en tonet farve, der hverken er hvid eller citrongul.

  Forvaltningens bemærkninger:

  Etablering af p-båse på stejleparkeringen i form af brosten eller søm i belægningen vil beskadige den nuværende belægning, der er en tynd asfalthinde ovenpå et stampet gruslag. Dette kan derfor ikke anbefales. Etablering af afstribning i en tonet farve, så afstribningen fremstår diskret kan heller ikke umiddelbart iværksættes, idet afstribning er underlagt vejregler om tydelighed og i øvrigt fordrer politiets tilladelse.

  Aftale:

  Forvaltningen og Beboerforeningen har efterfølgende holdt møde sammen og drøftet ovenstående forhold. Det blev aftalt, at forvaltningen iværksætter opstribning af Stejleparkeringen med hvid termoplast men alene ved ½ meter markering for enden af de enkelte p-båse, hvorved afstribningen fremtræder knap så markant.

  I øvrigt blev det aftalt, at forvaltningen etablerer ekstra parkeringshenvisning til havneparkeringen på Færgevej overfor udkørslen fra Stejleparkeringen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Opstribning med hvid termoplast af ca. 75 p-båse på Stejleparkeringen kan udføres for anslået ca. 15.000 kr. og kan afholdes indenfor forvaltningens driftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Beboerforeningen for Dragør gamle by har afgivet høringssvar jf. bilag 1. Efterfølgende har forvaltningen og beboerforeningen holdt møde sammen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Taget til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) og Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 24
  Meddelelse - Anlægsplan, Status
  Sagsid.: 15/392

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har revideret den samlet oversigt over anlægsprojekter med angivelse af, hvornår de enkelte projekter er planlagt udført og hvornår de enkelte projekter behandles politisk. Oversigten er vedlagt.

  Af planen fremgår det, at projekternes første fase er, at der gennemføres undersøgelser og projekt, dernæst træffes politisk beslutning om at frigive midlerne, før arbejderne kan sættes i gang.

  Mange af projekterne udføres over flere år. Derfor er projekterne stadigt i gang og anlægsregnskaberne ikke afsluttet.

  Oversigten vil løbende blive revideret, og ny oversigt fremsendt til udvalgets orientering en gang i kvartalet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Taget til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) og Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 25
  Meddelelse - Naturpleje og afgræsning i kystnære naturområder
  Sagsid.: 13/2446

  SAGSFREMSTILLING:

  En væsentlig del af naturplejen af de kommunalt ejede strandengsarealer mv. langs kysten varetages i samarbejde med TAMU-center Storkøbenhavn, der forestår afgræsning med kreaturer og får.

  Dette samarbejde, som har stået på siden 1960’erne, tog sin begyndelse med køer på Hvidtjørnsarealet.

  Samarbejdet har igennem årene udviklet sig til at omfatte arealer og folde langs hele Sydstranden og ved Kongelundsfortet. Afgræsningen sikrer en fin naturpleje, der bl.a. styrker artsrigdommen i strandengsfloraen. Samtidig aflastes Vej- og Gartnerafdelingens maskinelle indsats.

  Afgræsninger med får og kreaturer giver samtidig fine oplevelsesmuligheder for beboere og besøgende. Ved etablering af dyre-hegn tages størst muligt hensyn til offentlighedens færdsel langs strandengene, bl. a. i form af selvlukkende klaplåger.

  Græsningsretten på de kommunale naturarealer er formaliseret i lejekontrakter.

  I samarbejdet aftales løbende nye tiltag og arbejdsdeling, hvor Dragør Kommune står for hegning, vandforsyning, læskure mv. og TAMU står for selve afgræsningen med kreaturer og får.

  Maskinel slåning på ikke-afgræssede arealer supplerer naturplejen.

  I henhold til gældende plejeplan og EU’s NATURA 2000-bestemmelser er kommunen forpligtet til bl.a. at styrke og bevare strandengenes lysåbne karakter, bl.a. ved at hindre tilgroning.

  Beskyttelse og styrkelse af naturen langs kommunens kyster indgår også som et væsentligt fokusområde i Naturparkplanen for Naturpark Amager.

  Samarbejdet med TAMU, og deres uddannelsesinitiativer i den forbindelse, er beskrevet i artikel i Dragør Nyt (bilag).

  Naturplejeindsatser drøftes løbende med Danmarks Naturfredningsforenings Amager-afdeling.

  De naturarealer, hvor der foretages og planlægges afgræsning, fremgår af vedlagte oversigtskort (bilag).

  Udover de viste afgræsningsarealer på kommunale kystarealer, så afgræsser TAMU også statsejede arealer ved bl.a. Aflandshage og skydebanearealerne ved Pionergården.

  I sæson 2014/2015 har græsningstrykket ikke været optimalt på grund af sen udsætning af fårene grundet sygdom, samt usikkerhed om hegningens kvalitet omkring Hvidtjørnsarealet.

  Af aktuelle nye plejetiltag i samarbejde med TAMU kan nævnes:

  · Indførelse af vekseldrift i flere folde, i form af afgræsning både med kreaturer og får. Dette giver den bedste afgræsning og styrker biodiversiteten i flora og fauna.

  · Planlagt udvidelse af afgræsningen til også at omfatte et strandengsareal i Søvangsbugten mellem Hovedgrøften og Søvang, og et areal ved Kongelundsfortet.

  · Fornyelse af hegningen omkring Hvidtjørnsarealet, incl. nye klaplåger.

  · Planlagte læskure til dyrene i flere folde, i den model, der er udført ved ”Sylten”.

  · Fortsættelse af en særlig plejeindsats for at sikre voksesteder for den sjældent forekommende plante Brændeskærm. Der er aktuelt konstateret en stigende bestand på den pågældende lokalitet.

  LOVE/REGLER:

  Plejetiltag gennemføres i respekt for gældende fredningsbestemmelser og plejeplan samt NATURA 2000-bestemmelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omkostninger til kommunens plejetiltag (hegning mv.) holdes indenfor driftsbudgettet.

  TAMU kan i et vist omfang opnå EU-støtte til plejeforanstaltninger for de områder, der er omfattet af NATURA 2000-udpegning (de mest kystnære naturområder).

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Taget til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) og Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 26
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 6. oktober 2015

  Spørgsmål

  Helle Barth (V):

  Kan man gøre noget ved cykelrytterne der køre ind fra Kystvejen til Ndr. Strandvej – de kører stærkt og det kan være farligt?

  Kan man tydeliggøre P-forbud på havnen ved Tolderhuset? Stolpen bliver taget op.

  Har Strandhotellet fået et påbud? Der står stadig afskærmning på fortovet?

  Birger Larsen (O):

  Kan der komme henvisningsskilte op til parkeringen på havnen, ved indkørslen til gamle by?