Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 03. november 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Lokalplan 74 for en boligbebyggelse ved Vierdiget
  Sagsid.: 15/762

  ANBEFALING:

  Det anbefales,

  1.

  at

  udvalget drøfter høringssvarene

  2.

  at

  Udvalget beslutter

  A

  Om der er elementer i høringssvarene, som ønskes indarbejdet i lokalplanen, med forbehold for at der som konsekvens af større ændringer, udarbejdes et tilrettet lokalplanforslag til offentliggørelse, i henhold til planlovens § 27, stk. 2.

  eller

  B

  Om forslag til Lokalplan 74 og tilhørende Kommuneplantillæg 2 godkendes i henhold til planlovens § 27, med de tilføjelser og præciseringer, der fremgår af kommentarerne til høringssvarene i Planlægningsnotat 02.15,

  3.

  at

  det tilkendegives overfor bygherren, at Dragør Kommune er indstillet på et projektsamarbejde om udformning af randzonen langs Sdr. Strandvej, med henblik på etablering af grøft til regnvandsafledning og sikring af stiforbindelser, og at træbeplantningen på vejarealet i den forbindelse fjernes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 blev forslag til Lokalplan 74 for en boligbebyggelse ved Vierdiget, med tilhørende Kommuneplantillæg 2, vedtaget i henhold til planlovens § 24, med henblik på offentlig høring.

  Planforslagene er vedlagt som Bilag 1.

  Der er i høringsperioden frem til 28. september 2015 modtaget følgende høringssvar:

  Gruppe A: 34 individuelle høringssvar,

  Gruppe B: 35 høringssvar, der tilslutter sig indlæg i Dragør Nyt om byggeriet,

  Gruppe C: 3 underskriftindsamlinger, med henholdsvis 277, 13 og 24 underskrifter.

  Planlægningsnotat nr. 02.15 (Bilag 2) indeholder en oversigt over høringssvarene med resuméer og kommentarer til de individuelle høringssvar.

  Alle individuelle høringssvar, tilslutninger til indlæg i Dragør Nyt samt de 3 underskriftindsamlinger indgår som særskilte bilag i sagen (Bilag 3 – 5).

  Sammenfattende om høringssvarene

  Det gennemgående tema i høringssvarene er indsigelse mod lokalplanforslagets vejledende bebyggelsesplan. Med henvisning til den eksisterende bebyggelse på naboarealerne langs Sdr. Strandvej findes bebyggelsesplanen for lukket i forhold til kystlandskabet og baglandet.

  Det foreslås, at alle boligstokke placeres vinkelret på kysten / Sdr. Strandvej, for derved at skabe åbne kiler gennem bebyggelsen.

  Den i høringssvar A2 rejste problemstilling om den mere detaljerede udformning af randzonen med hensyn til regnvandsgrøft og beplantning langs Sdr. Strandvej, findes mest hensigtsmæssigt afklaret gennem et efterfølgende projektsamarbejde mellem bygherre og Dragør Kommune.

  I nogle høringssvar foreslås forskellige ændringer, tilføjelser og præciseringer af mere planteknisk art, som umiddelbart kan indføjes. Det drejer sig bl.a. om præcisering af parkeringsdækningen, bekrevet i lokalplanens pkt. 7.5 (høringssvar A2) og reference til gældende varmeplan (høringssvar A24).

  Ændringer i lokalplanen

  I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen kan der foretages ændringer i planen, bl.a. ved imødekommelse af ændringsforslag, der er fremkommet i høringsperioden.

  Sådanne ændringer kan i henhold til planloven gennemføres efter en kortere, supplerende høring af berørte eller ved udarbejdelse, vedtagelse og offentliggørelse i min. 8 uger af et nyt planforslag, afhængigt af ændringens omfang og rækkevidde.

  Det skal i den forbindelse bemærkes, at reguleringen i Lokalplan 74, som ”projektlokalplan”, meget knytter sig til den vejledende bebyggelsesplan. Strukturelle og større ændringer i bebyggelsesplanen vurderes at forudsætte en ændret lokalplan.

  Videre proces og klageadgang

  Efter vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg med evt. ændringer, offentliggøres vedtagelsen. Det er 4 uger efter denne offentliggørelse muligt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige forhold i forbindelse med vedtagelsen.

  LOVE/REGLER:

  Behandling af høringssvar og vedtagelse af en lokalplan med kommuneplantillæg sker i henhold til planlovens § 27.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planvedtagelsen i sig selv har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  Vedtagelsen af Lokalplan 74 danner forudsætning for den endelige gennemførelse af salget af ejendommen Vierdiget 2-4.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Vedtagelsen af planforslagene vil blive offentliggjort via Plansystem.dk og ved annoncering på kommunens hjemmeside samt i Dragør Nyt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  Økonomiudvalget den 19. november 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Ad. 1

  Høringssvarene blev drøftet.

  Ad. 2A

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  Allan Holst (A) foreslår følgende indarbejdet i Lokalplan 74:

  - at regnvand håndteres på egen grund gennem LAR løsninger

  - at Dragør Kommune kan indgå i et projektsamarbejde med bygherren om randzonen langs Sdr. Strandvej, blandt andet om stiforbindelser og andre tiltag, der kan skabe en god forbindelse mellem bebyggelsen og strandarealet

  - at der etableres et parkeringsareal svarende til 1½ parkering pr. bolig, og at der samlet udlægges et areal med mulighed for 2 biler pr. bolig

  - at bebyggelsesplanen tilrettelægges således, at bebyggelse sker ’vinkelret’ og med varierende afstand til Sdr. Strandvej med henblik på at flest mulige boliger, nye såvel som eksisterende, får gode udsigtsforhold

  Ovenstående bør kunne håndteres inden for lokalplanforslaget uden fornyet høring. Eventuelt kan der etableres en nabohøring med en kortere frist end 8 uger. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedr. yderligere høring kan afklares ved henvendelse til Naturstyrelsen.

  For stemte:

  2 (A+T)

  Imod stemte:

  5 (C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra Morten Dreyer (O). Hvidtjørn udtages af plantelisten.

  For stemte:

  2 (O)

  Imod stemte:

  5 (A+C+I+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad 2 B

  For stemte:

  5 (C+I+O+V)

  Imod stemte:

  2 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3

  For stemte:

  5 (C+I+O+V)

  Imod stemte:

  2 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Allan Holst (A)

  Jeg kan ikke stemme for lokalplanforslaget på det foreliggende grundlag men anbefaler en dialog om den endelige udformning i det videre forløb.

  Protokoltilføjelse fra Ebbe Kyrø (T)

  Dragør Kommune bør afvise Lind og Risørs tilbud. Virksomhedens forslag til bebyggelse af Vierdiget-grunden lever ikke op til intentionerne i udbudsmaterialet. Desuden har virksomheden ikke vist fornøden vilje og interesse for at indgå i dialog om imødekommelse af Dragør Kommunes ønsker, herunder at engagere arkitekt- og byplanfaglig bistand med henblik på at sikre gode udsigtsforhold for alle og en bedre indpasning i forhold til den omgivende natur.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Forslag fra A:

  Sagen udsættes til der foreligger svar fra HORTEN

  For stemte 3 (A+L+T)

  Imod stemte 4 (C+O+V)

  Faldet

  A genfremsatte forslag fra BEPU:

  For stemte 3 (A+L+T)

  Imod stemte 4 (C+O+V)

  Faldet

  O genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  For stemte 1 (O)

  Imod stemte 6 (A+C+L+T+V)

  Faldet

  Ad 1

  Drøftet

  Ad 2 B

  For stemte 4 (C+O+V)

  Imod stemte 3 (A+L+T)

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  For stemte 4 (C+O+V)

  Imod stemte 3 (A+L+T)

  Anbefales over for KB

  A videreførte protokoltilføjelse fra BEPU

  T videreførte protokoltilføjelse fra BEPU

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Forslag fra L:

  at beslutning om stillingtagen til lokalplan /74 udsættes til KB mødet den 17. december 2015 med henblik på indhentning af en juridisk vurdering af i hvilket omfang Dragør kommune EVENTUELT kan gøres erstatningsansvarlig, såfremt Lind & Risør ikke kan godkende den af kommunalbestyrelsens vedtagne lokalplan”

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 10 (Ole Hansen (A)+ Ole Svendsen (A)+C+I+ O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Allan Holst (A))

  Faldet

  Forslag fra Allan Holst (A):

  at Behandling af lokalforslaget for Vierdiget udsættes 1 måned med henblik på i denne periode at vurdere et nyligt indkommet bud på 104 mio. Kr. for Vierdiget.

  For stemte: 5 (Allan Holst (A)+L+T)

  Imod stemte: 8 (C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 2 (Ole Hansen (A) + Ole Svendsen (A))

  Faldet

  Forslag fra T:

  at Dragør Kommune indleder forhandlinger med Lind & Risør om at få indarbejdet elementerne fra høringssvarene i lokalplanen.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 10 (Ole Hansen (A)+Ole Svendsen (A)+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Allan Holst (A))

  Faldet

  Ad 1:

  Drøftet.

  Ad. 2B

  For stemte: 10 (Ole Hansen (A)+Ole Svendsen (A)+C+I+O + V)

  Imod stemte: 5 (Allan Holst (A) + T + L)

  Godkendt

  Ad. 3:

  For stemte: 10 (Ole Hansen (A) + Ole Svendsen (A)+ C+I+O + V)

  Imod stemte: 4 (L + T)

  Undlod at stemme: 1 Allan (A)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Allan Holst (A):

  Lokalplanen burde være ændret i overensstemmelse med høringssvaret vedr. byggeriets placering, samt efter vurdering af et højere bud

  Protokoltilføjelse fra T:

  Dragør Kommune bør afvise Lind og Risørs tilbud. Virksomhedens forslag til bebyggelse af Vierdiget-grunden lever ikke op til intentionerne i udbudsmaterialet. Desuden har virksomheden ikke vist fornøden vilje og interesse for at indgå i dialog om imødekommelse af Dragør Kommunes ønsker, herunder at engagere arkitekt- og byplanfaglig bistand med henblik på at sikre gode udsigtsforhold for alle og en bedre indpasning i forhold til den omgivende natur.

  Bilag

 • 2
  Forslag til erhvervs- og turismestrategi 2016-2020
  Sagsid.: 15/2251

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at forslag til erhvervs- og turismepolitik 2016-2020 samt handleplan for 2016 vedtages.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget vedtog på møde den 11. august 2015, at administrationen skulle arbejde for politisk godkendelse af en konkret strategi for erhverv og turisme inden årets udgang. Forslag hertil foreligger nu.

  Strategien består af fem overskrifter:

  · Sådan taler vi sammen

  · Det vil vi gøre for vores virksomheder

  · Det fokuserer vi på

  · Dragør er en attraktion

  · Hvem gør hvad

  Strategien fokuserer primært på at forbedre dialogen mellem kommune og erhverv, lette virksomhedernes adgang til kompetenceudviklingstilbud, forbedre rammerne for at drive erhverv i Dragør og at udnytte kommunens potentialer bedst muligt.

  Samtidig er der fokus på at tiltrække dagstursgæster til byen og at øge disses døgnforbrug.

  Det er intentionen, at strategien vedtages for en femårig periode, og at handleplanen fornys og behandles politisk en gang om året.

  Administrationen har afholdt møder med bestyrelserne i både Dragør Erhverv og Dragør Turistråd. Begge organisationer har givet udtryk for, at en fælles strategi vil være at foretrække.

  Formandskaberne i begge foreninger har fået tilsendt et udkast, men har på nuværende tidspunkt ikke vedtaget strategien. Dette afventer en politisk tilkendegivelse.

  Erhvervsvirksomhederne i Dragør er på et debatmøde i regi af Dragør Erhverv den 21. oktober blevet præsenteret for hovedelementerne i udkastet til strategi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ikke foretaget nogen høring, men der har været afholdt dialogmøder med såvel Dragør Erhverv som Dragør Turistråd. Hertil kommer et debatmøde med virksomheder i Dragør i regi af Dragør Erhverv.

  Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategi og handleplan vil den færdige strategi blive sendt til bestyrelserne i Dragør Turistråd og Dragør Erhverv til vedtagelse.

  Eventuelle bemærkninger fra denne behandling vil tilgå By-, Erhverv-, og Planudvalget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen relation.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 3. november 2015.

  Økonomiudvalget den 19. november 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Forslag fra Liste T:

  At forslaget sendes i høring

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Forslag fra T:

  At erhvervs- og turismestrategien sendes i høring hos Dragør Erhverv og Dragør Turistråd.

  For stemte: 5 (L+T+I)

  Imod stemte: 9 (A+C+O+V)

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at erhvervs- og turismestrategien evalueres efter et år sammen med handlingsplanen.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 7 (A+O+V)

  Undlod at stemme: 3 (C+I)

  Faldet

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 13 (A+C+I+O+T+V)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  Bilag

 • 3
  Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger
  Sagsid.: 15/2253

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  udvalget beslutter om drift og vedligehold af kommunens bygninger skal udbydes i hovedentreprise eller i fagentreprise, samt at forvaltningen udvides med et årsværk, hvis der vælges udbud i fagentreprise.

  2.

  at

  udbudsprocessen igangsættes med henblik på ny kontrakt kan indgås med virkning pr. 1. juli 2016

  3.

  at

  forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbuddet og at resultatet af prækvalifikationen forelægges til godkendelse i udvalget

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17. september 2015 at forlænge aftalen med hovedentreprenør Skou Gruppen A/S med 6 måneder til og med juni 2016. Samtidigt blev det besluttet, at der ved genfremlæggelse af sagen belyses fordele og ulemper ved, at Dragør overgår til fagentreprise.

  Det kan oplyses, at Dragør Kommune driver ca. 65.000 kvm fordelt på 40 ejendomme. Opgaven omfatter:

  • planlagt bygningsvedligehold

  • akut bygningsvedligehold

  • ombygninger

  • moderniseringer

  • nyanlæg

  • koordinering og faglig sparring med forvaltningen ift de enkelte opgaver

  • bygningsgennemgang og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner i samarbejde med forvaltningen

  Uden for opgaven indgås separate serviceaftaler for fx spildevandspumper, elevatorer, gaskedler og der indgås aftaler for levering af gas og el til markedspris.

  Budgettet er på ca. 6-7 mio. kr. årligt.

  Hovedentreprise

  Ved hovedentreprise udbydes opgaven samlet og der indgås en kontrakt med en hovedentreprenør. Hovedentreprenøren er eneansvarlig overfor Dragør Kommune og leverer alle ydelser inden for drift og vedligehold. Det drejer sig om følgende fag: murer, VVS, maler, tømrer/snedker, el, ventilation, glarmester, kloak. Herudover varetager hovedentreprenøren koordinering af de enkelte fag imellem og indgår i samarbejde med forvaltningen om bygningsgennemgang og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Prioritering og større opgaver løses i direkte samarbejde, hvor entreprenørens faglighed inddrages.

  Fagentreprise

  Ved fagentreprise udbydes de enkelte fag separat og der indgås separate kontrakter. Dvs. 10 individuelle kontrakter for fagene: murer, VVS, maler, tømmer/snedker, el, ventilation, tagdækning, glarmester, kloak, rådgivning. Hvert fag er selvstændigt ansvarlig overfor Dragør Kommune for det arbejde eller delleverance som udføres. Dragør Kommune skal varetage koordineringen af de enkelte fag, de enkelte opgaver, foretage bygningsgennemgang, udarbejde vedligeholdelsesplaner og prioritere i forhold til det samlede budget. I denne model er det ikke muligt i samme grad at inddrage entreprenøren i opgaveløsningen og koordineringen.

  De to modeller er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

  Fordele og ulemper ved de to modeller

  Den væsentligste forskel på de to entrepriser er at hovedentreprisen er en samarbejdsmodel, hvor forvaltningen og hovedentreprenør samarbejder om de enkelte opgaver. De sædvanlige entreprisemæssige modsætninger forventes afløst i samarbejde om fælles mål inden for partnerskabet. Forvaltningen styrer budget, ønsker og prioritering. Entreprenøren koordinerer og inddrages fagligt i opgaveløsningen.

  Fagentreprisemodellen er en mere traditionel organisationsform. Forvaltningen udarbejder de enkelte projekter og løsninger. Opgaverne brydes op i de enkelte fag, som bestilles hos den enkelte entreprenør. Den udfordrer muligheden for fælles planlægning og gennemførsel af opgaver som kræver flere fag.

  Det vurderes, at de to modeller er lige egnet til at håndtere mindre vedligeholdelsesopgaver, som ikke kræver koordinering mere end 1 til 2 fag. Derimod har samarbejdsmodellen en fordel, når der er tale om opgaver (nyanlæg, ombygninger, moderniseringer), hvor der skal ske koordinering af flere fag. Samtidigt er det muligt i større grad at inddrage entreprenøren fagligt i opgaveløsningen. Ved fagentreprise vurderes det nødvendigt i større grad at udarbejdet projektbeskrivelser før arbejderne kan iværksættes. Det kan betyde, at de større projekter tager længere tid at gennemføre samt at der er nødvendigt at inddrage ekstern rådgiver.

  Ved hovedentreprise ligger styringen af den enkelte opgave hos entreprenøren. Ved fagentreprise ligger styringen hos forvaltningen.

  Tidligere udbud

  Frem til 2004 blev området drevet efter principperne i fagentreprise. Dengang var der 2 medarbejdere som varetog opgaven i forvaltningen. Siden har området været drevet i hovedentreprise og opgaven drives i praksis af en medarbejder i dag. Det skønne derfor nødvendigt at udvide forvaltningen med et årsværk, idet styring, koordinering og projektbeskrivelse i givet fald skal varetages af forvaltningen.

  Vurdering

  Det vurderes, på baggrund af tidligere udbud, at hovedentreprisemodellen tiltrækker flere mellemstore håndværksvirksomheder med erfaring i at gennemføre projekter i hovedentreprise. I konkurrencen har de større firmaer kunne levere lavere timepriser og højere materialerabatter end de mindre firmaer. Det skyldes sandsynligvis at de køber større volumener og at de kan optimere opgaveløsningen.

  Ved seneste udbud deltog en række lokale håndværksvirksomheder på lige fod med de større håndværksvirksomheder i konkurrencen. Der blev afholdt lokale informationsmøder om udbuddet og 6 firmaer blev inviteret til at give tilbud (prækvalificeret)og 3 af disse firmaer bestod af lokale håndværksvirksomheder. De lokale håndværksvirksomheder har også været inviteret og enkelte har også deltaget som underleverandører hos den hovedentreprenør som tidligere har vundet opgaven.

  Det er således muligt at udbyde opgave i hovedentreprise og samtidigt få tilbud fra lokale håndværksvirksomheder, hvorimod fagentreprise sandsynligvis vil betyde at de større håndværksvirksomheder ikke vil byde på opgaven, idet opgavevolumen er begrænset.

  Fagentreprise vil måske få flere mindre håndværksfirmaer til at byde, men ikke afgrænset til lokale firmaer.

  Det må oplyses, at opgaven ikke har været udbudt i fagentreprise og at forvaltningen derfor ikke er bekendt med konkurrenceforholdene ved et udbud i fagentreprise.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hvis fagentreprise vælges, forudsættes afdelingen udvidet med et årsværk til styring og koordinering mv af entreprisen. I dag betaler kommunen hovedentreprenøren i størrelsesordenen 200.000 kr. for koordinering, styring mv af opgaven. Restfinansieringen til et årsværk kan afholdes af driftsbudgettet til drift- og vedligehold af de kommunale bygninger, med deraf følgende reduktion i vedligeholdelsesarbejdet, eller som tillægsbevilling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  Økonomiudvalget den 19. november 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Ad. 1

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  Sagen fremlægges for udvalget igen med følgende tilføjelser:

  - Kombinationsforslag mellem fag- og totalentreprise

  - Der indhentes erfaringer fra 2-3 andre kommuner

  - Mulighed for at Vej- og Gartner inddrages til mindre opgaver.

  I konsekvens af dette, udsættes opstart af ny kontrakt til 1. oktober 2016.

  For stemte:

  4 (A+T+O)

  Imod stemte:

  3 (V+C+I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2+3

  Bortfalder.

  .

  Bilag

 • 4
  Ansøgning om udstykning på Akacievej
  Sagsid.: 15/72

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes, da den ansøgte udstykning vil betyde en væsentlig forringelse af forholdene for den eksisterende bolig, og da skelafstanden på mindst 2,5 m, ikke kan overholdes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning (bilag 1) om godkendelse af en frastykning af en parcel, fra ejendommen Akacievej 23 (oversigtskort bilag 2).

  Ejendommen har et samlet grundareal på ca. 1260 m2 og tænkes udstykket i 2 parceller på henholdsvis ca. 660 m2, der rummer det eksisterende hus, og ca. 600 m2, hvorpå der er planlagt et nyt enfamiliehus.

  Den nye parcel tænkes vejbetjent via et koteletben, langs ejendommens nordlige skel, med en afstand på 1,5 m til den eksisterende bolig (se ansøgningens kortbilag).

  Planforhold

  Byplanvedtægt nr. 4 åbner i § 4a, mulighed for at udstykke parceller på mindst 600 m2, til fritliggende enfamiliehuse, såfremt det sker på grundlag af en godkendt bebyggelsesplan.

  Bygningsreglement 2010 foreskriver en afstand til skel på mindst 2,5 m.

  Nabohøring

  Ansøgningen har været i høring hos naboerne og G/F Søvang, og der er modtaget et indtelefoneret høringssvarsamt 1 skriftligt høringssvar (bilag 3):

  2 naboer, Ahornvej 22 og 24, gør i en telefonisk henvendelse den 21. oktober 2015 indsigelse mod det ansøgte, da de mener at en mindstegrundstørrelse på 700 m2 bør fastholdes. I det skriftlige høringsvar gør naboen, Akacievej 21 blandt andet gældende, et det ansøgte koteletben vil betyde en kraftig forringelse af hans terrasse og at der kun vanskeligt vil blive plads til en afskærmende skelbeplantning mellem de 2 ejendomme.

  Vurdering

  Ved de hidtidige behandlinger af ansøgninger om udstykning af de relativt store grunde i Søvang, er det tillagt væsentlig vægt, at den tilbageblevne bolig -den eksisterende bolig- bevarer sine kvaliteter, for eksempel med hensyn til adgangs- og friarealforholdene.

  Det tillægges også betydelig vægt af skelafstande generelt overholdes, og kun i særlige tilfælde kan fraviges.

  Det er forvaltningens sammenfattende vurdering, at anlæg af et koteletben på ejendommen Akacievej 23, vil betyde en væsentlig forringelse af kvaliteten af den eksisterende bolig, primært hvad angår adgangsforholdene, med en ny adgangsvej (koteletben) 1½ m fra boligens hovedindgang. Da den foreskrevne skelafstand ej heller kan overholdes, kan forvaltningen ikke anbefaler det ansøgte.

  En eventuel flytning af koteletbenet til det sydlige skel, vil medføre en kraftig forringelse af de udendørs opholdsarealer, for den eksisterende bolig, og kan derfor heller ikke anbefales.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 og § 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Ansøgning om udvidelse af Sandagergård
  Sagsid.: 15/2204

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvidelsen med 56 nye kontorpavilloner godkendes, og

  1.

  at

  der meddeles dispensation fra lokalplan 57, pkt. 4.2, i henhold til planlovens § 19 og § 20 stk. 2, om afgrænsning af byggefelt.

  2.

  at

  der meddeles landzonetilladelse til pavillonerne i henhold til planlovens § 35 stk. 1 og stk. 6, med udløb 31.12.2021.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om godkendelse af en udvidelse af Sandagergård, Fælledvej 8, med 56 kontorpavilloner, der skal rumme ca. 130 nye arbejdspladser. Pavillonerne har et samlet etageareal på 2240 m2 (bilag 1).

  Pavillonerne placeres på et ubenyttet parkeringsareal (kortbilag 2), der er beliggende i direkte tilknytning til de øvrige bebyggelsesarealer på ejendommen.

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 57, og da pavillonerne placeres umiddelbart uden for lokalplanens byggefelt, forudsættes dispensation fra planens pkt. 4.2.

  Pavillonerne tænkes anvendt i ca. 6 år, og de forudsætter landzonetilladelse, der kan tidsbegrænses.

  Da pavillonerne ikke er synlige for omgivelserne, er de vurderet til at være af underordnet betydning for naboer, og høringer af disse er derfor udeladt.

  Vurdering

  Da den eksisterende parkeringskapacitet på ejendommen kan dække de nye arbejdspladser, ser forvaltningen ingen hensyn, der taler imod en dispensation til kontorpavillonerne.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 og § 20 stk. 2 og § 35 stk. 1 og stk. 6.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen konsekvenser for kommunen

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Ad 1+2

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C gruppen:

  C gruppen anbefaler at kommunen svarer: "så længe miljøministeren afviser midlertidigt byggeri i landzone, ser kommunen sig ikke i stand til at give den ønskede dispensation."

  Asger Larsen (I) tilsluttede sig protokollen.

  Helle Barth (V) hævede herefter sagen til KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Forslag fra C:

  Kommunen svarer: Så længe miljøministeren afviser midlertidigt byggeri i landzone, ser Dragør Kommune sig ikke i stand til at give den ønskede dispensation.

  For stemte:  4 (C+I+Jens Passarge (V))

  Imod stemte: 8 (A+O+T+L)

  Undlod at stemme: 2 (Eik Bidstrup (V)+Helle Barth (V))

  Faldet

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:  8 (A+O+L+T)

  Imod stemte: 1 (I)

  Undlod at stemme: 5 (C+V)

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  Bilag

 • 6
  Genbehandling af vedtægter, Søvej 47-49
  Sagsid.: 15/1733

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  vedtægterne for grundejerforeningen Søvej 47-49 godkendes i henhold til Lokalplan 58 stk. 10.2, på de i sagsfremstillingen nævnte vilkår;

  2.

  at

  kommunen er sindet at godkende opsætning af markiser på ejendommene, på grundlag af konkrete ansøgninger og under forudsætning af, at vedtægternes vilkår i § 6 stk. 6 overholdes,

  3.

  at

  kommunen er sindet at godkende overdækning af parkeringsarealer (carporte / udhuse), såfremt overdækningen ikke overstiger 20 m2, at overdækningen placeres mindst 15 m fra vejmidten på Søvej, jf. lokalplan 58 stk. 4.5, og at overdækningen udformes og fremtræder, som beskrevet i vedtægternes § 6 stk. 8.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 6. oktober 2015, at en anmodning fra ejerne af Søvej 47-49, om godkendelse af grundejerforeningens vedtægter blev udsat, med henblik på at indhente en udtalelse fra Grundejerforeningen Søvang.

  Denne udtalelse forligger i form af bilag 1. Grundejerforeningen Søvang har ingen bemærkninger til vedtægterne, ud over et forslag om at den pågældende grundejerforening ændrer navn til ”Ejerforeningen Søvej 47-49”, for at undgå forvekslinger i fremtiden.

  Ejerne af Søvang 47-49 accepterer i mail af 22. oktober 2015, at navnet ændres til ”Ejerforeningen Søvej 47-49”.

  Forvaltningen anbefaler at spørgsmålet om navngivning tages til efterretning, og at de tidligere anbefalinger i sagen tiltrædes af udvalget.

  Tidligere sagsfremstilling fra mødet den 6. oktober 2015

  Forvaltningen har modtaget en anmodning om godkendelse af vedtægter for en nystiftet grundejerforening, Søvej 47-49, der rummer 6 boliger, fordelt på 3 dobbelthuse, og omfattet af lokalplan 58.

  Ejerforening

  Det bestemmes i lokalplanens pkt. 10.1, at samtlige ejere har pligt til medlemskab af en ejerforening, der blandt andet skal forestå driften af de fælles anlæg, inden for lokalplanens område.

  Lokalplanens pkt. 10.2 bestemmer, at ejeforeningen skal dannes når mindst ½ af boligerne er taget i brug, og at vedtægterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Lokalplanens pkt. 10.3 bestemmer, at ejendommene inden for lokalplanområde 58, stadig skal være medlem af Grundejerforeningen Søvang.

  Vedtægter

  Af vedtægternes § 6, stk. 6 fremgår, at der er tilladt at opsætte markiser og læ-afskærmning, under forudsætning af, at der blandt andet sikres en ordentlig kvalitet og en ensartet neutral fremtræden.

  Lokalplan 58 bestemmer i pkt. 4.8, at der ikke må opsættes markiser, hvorfor grundejerforeningen ansøger om dispensation fra denne bestemmelse.

  Af vedtægternes § 6, stk. 8 fremgår, at det er tilladt på egen matrikel at etablere carporte samt haveskure, under forudsætning af en ensartet fremtræden og med en i forvejen fastlagt placering.

  Lokalplan 58 bestemmer i pkt. 4.6, at udendørs parkeringsarealer ikke må overdækkes, hvorfor grundejerforeningen ansøger om dispensation fra denne bestemmelse.

  Plangrundlag

  Lokalplan 58, herunder pkt. 4.8 og pkt. 4.6, blev udarbejdet i samarbejde med den daværende bygherre, der nu ikke længere er relevant for den fremtidige regulering af bebyggelsen.

  Forvaltningen tillægger det betydelig vægt, at det er en enig grundejerforening, der ønsker en regulering af byggeriets fremtræden, og at det af vedtægterne fremgår, at der tilstræbes en ensartet fremtræden, således at den samlede bebyggelse, fremtræder som en helhed.

  Vurdering

  På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at grundejerforeningens ansøgning bør imødekommes, men da der ikke kan meddeles generelle dispensationer anbefales, at det af godkendelsesskrivelsen fremgår:

  • At kommunen er sindet at godkende opsætning af markiser på ejendommene, på grundlag af konkrete ansøgninger og under forudsætning af, at vedtægternes vilkår i § 6 stk. 6 overholdes, og
  • At kommunen er sindet at godkende overdækning af parkeringsarealer (carporte / udhuse), såfremt overdækningen ikke overstiger 20 m2, at overdækningen placeres mindst 15 m fra vejmidten på Søvej, jf. lokalplan 58 stk. 4.5, og at overdækningen udformes og fremtræder, som beskrevet i vedtægternes § 6 stk. 8.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 15.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i høring hos grundejerforeningen i Søvang.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af en ændret tagkonstruktion, Mågevænget 23
  Sagsid.: 15/1421

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at ombygningsprojektet for ejendommen Mågevænget 23 godkendes og at der meddeles dispensation i henhold til planlovens § 19, fra lokalplan 30, pkt. 6.3 og 6.5, vedrørende etageantal og facadehøjde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning (bilag 1) om godkendelse af et ombygningsprojekt for et enfamiliehus på Mågevænget 23 (kortbilag 2). Bygningen fremtræder aktuelt som et traditionelt hus med saddeltag, der ønskes ombygget med forskudte tagflader, med et dobbelthøjt rum, placeret centralt i bygningen (skitseprojekt bilag 3).

  Planforhold

  Ejendommen Mågevænget 23 er omfattet af lokalplan 30, der i pkt. 6.3 bestemmer at bebyggelse ikke må opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage. Det bestemmes i pkt. 6.5, at bygningens facadehøjde ikke må overstige 3,7 m.

  Bygningen rummer kun 1 etage, men kan umiddelbart opleves som en 2 etagers bygning. Desuden kan facadehøjden på bygningen tolkes som højden til tagryggen, hvorved den overskrider 3,7 m.

  Der er gennemført naboorientering, og modtaget 1 tilkendegivelse til projektet, ”der betragtes som en dejlig divergens til det for området noget monotone udtryk”.

  Etagebegrebet

  Naturklagenævnet har tidligere konkluderet at i mangel på en entydig fastlæggelse af etagebegrebet, må der i tvivlstilfælde ved afgørelser efter planloven, lægges vægt på bebyggelsens ydre fremtræden, ses i relation til de hensyn som planbestemmelserne skal varetage.

  Afgørende er således om bebyggelsen set i forhold til naboer, forbipasserende og kvarterets præg, fremstår som en bebyggelse i 2 etager eller i en bebyggelse i 1½ etage.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at bygningen kan fremtræde og opleves som en bygning i 2 etager.

  Det er også forvaltningens vurdering, at ombygningsprojektet er et eksempel på en mere moderne arkitektur, med utraditionelle rumdannelser, med højtsiddende vinduer til lysindtag til alrummet.

  Da bygningen kun rummer 1 etage, desuagtet at den kan opleves som en 2 etagers bygning, har forvaltningen ingen betænkeligheder ved at anbefale en dispensation fra lokalplanens pkt. 6.3 og 6.5, om etageantal og facadehøjde.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 15.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Godkendelse af et enfamiliehus, Nordstrands Allé
  Sagsid.: 15/1775

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  udvalget tiltræder forvaltningens vurdering af etageantallet til at være 1½ etage, og

  2.

  at

  det beskrevne skitseprojekt af 9. september 2015, for ejen-dommen Nordstrands Allé 15B, godkendes i henhold til Byplan-vedtægt nr. 3.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om godkendelse af et nyt enfamiliehus på en udstykket parcel fra ejendommen Nordstrands Allé 15B (kortbilag 1) som beskrevet i vedlagte skitseprojekt af 9. september 2015 (bilag 2).

  Huset opføres i 1½ etage, med et samlet etageareal på 242 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 29,8. Husets tagetage fremtræder med kviste/ frontispicer, i lighed med andre traditionelt udformede villaer på Dragør Nordstrand.

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 3, der i § 4 stk. 1, bestemmer, at bygninger kan opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Ejendommen kan efter gældende praksis udnyttes med den generelle bebyggelsesprocent på 30.

  Høring

  Der er gennemført naboorientering om projektet, og modtaget 1 høringssvar fra ejendommen Nordstrands Allé 15A (bilag 3). Der gøres her blandt andet gældende, at projektet omhandler en bebyggelse i 2 fulde etager, og ikke i 1½ etage, som foreskrevet i byplanvedtægten. Ansøger har sendt en replik til nabohøringssvaret, der vedlægges som bilag 4.

  Etagebegrebet

  Naturklagenævnet anfører i orienteringsskrivelse nr. 233, september 2001, at det hverken i planloven eller i byggeloven er klart defineret hvad der skal forstås ved udtrykket en etage. Nævnet henviser til Håndbog for bygningsmyndigheder, der oplister en række kriterier ved vurdering af etageantallet.

  Naturklagenævnet konkluderer, at i mangel på en entydig fastlæggelse af etagebegrebet, må der i tvivlstilfælde ved afgørelser efter planloven, lægges vægt på bebyggelsens ydre fremtræden, ses i relation til de hensyn som planbestemmelserne skal varetage.

  Afgørende er således om bebyggelsen set i forhold til naboer, forbipasserende og kvarterets præg, fremstår som en bebyggelse i 2 etager eller i en bebyggelse i 1½ etage.

  Vurdering

  Det er forvaltnings vurdering, at det beskrevne enfamiliehus fremstår og opleves som en bygning i 1½ etage, med en udformning der er lig mange øvrige villaer på Dragør Nordstrand. Det er derfor forvaltningens konklusion, at projektet ikke forudsætter dispensation fra byplanvedtægtens § 4 stk. 1.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 15

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af hegninger i Køjevænget
  Sagsid.: 14/503

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  den tidligere godkendelsesskrivelse af 4.4.2014, vedrørende hegning i Køjevænget, annulleres,

  2.

  at

  husordenen for Køjevænget, herunder hegnsbestemmelserne i afsnit 8, tages til efterretning, som afdelingsbestyrelsens administrationsgrundlag

  3.

  at

  påklager orienteres om, at plankeværket ved Køjevænget 93, på dette grundlag, statueres som lovligt, i lighed med de øvrige plankeværker i Køjevænget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark, der er driftsherre på den almene boligbebyggelse ”Køjevænget”, ansøgte med skrivelse af 27.3.2014 (bilag 1) om godkendelse af, at de private havearealer i bebyggelsen blev udvidet, ved at inddrage dele af de fælles friarealer, som angivet på ansøgningens kortbilag. Det blev i ansøgningen oplyst, at haveudvidelserne blev godkendt på et afdelingsmøde, ”med et overvældende flertal”.

  Planforhold

  Køjevænget er omfattet af lokalplan 62, der i pkt. 6.2 blandt andet bestemmer, at de udendørs friarealer skal gives en udformning og en indretning, med hensyn til beplantning, hegning befæstelse…, der efter kommunalbestyrelsens skøn, sikrer en optimal brugsværdi og en helhed i områdets fremtræden.

  Med udgangspunkt i denne bestemmelse, blev haveudvidelserne godkendt med forvaltningens skrivelse af 4.4.2014 (bilag 2), der udmønter lokalplanens pkt. 6.2 i vilkår om hegning og fortsat passagemulighed, og som skulle udgøre et fælles grundlag for Afdelingsbestyrelsens egen administration af ordningen.

  Påklage

  Forvaltningen modtag i maj 2014 mail fra Svend Mathiasen, der på vegne af beboere i Køjevænget påklagede, at der i strid med godkendelsesskrivelsen var opsat et plankeværk ved havearealet til Køjevænget 93 (se kortbilag og foto, bilag 3).

  Det blev i klagen anført, det i godkendelsesskrivelsen er sat som vilkår, at hegningen alene kan ske med hækbeplantning, eventuelt støttet af et trådhegn, i en maksimal højde på 1,25 m. Det blev tillige anført, at hegningen hindrede den i godkendelsesskrivelsens bestemte passagemulighed.

  Ved forvaltningens besigtigelse af hegnsforholdene i Køjevænget, viste det sig at mindst 4-5 andre haver, havde etableret hegning i form af plankeværker.

  Gældende husorden

  Ved en forespørgsel om forholdene til Boligkontoret Danmark, modtog Plan og Teknik den 28. september 2015, en: ”Husorden for Køjevænget”, vedtaget på et afdelingsmøde den 16. marts 2015. Husordenen vedlægges som bilag 4.

  Husordenen indeholder konkrete retningslinjer (afsnit 8, s.5) for hegningen i Køjevænget, herunder bestemmelser for enkelte boliger, om vilkår for plankeværker, farver på disse, låger og stiforbindelser m.v.

  Forvaltningen har erfaret, at de eksisterende hegn med plankeværker i Køjevænget, herunder plankeværket ved Køjevænget 93, skulle være godkendt af afdelingsbestyrelsen, på grundlag af husordenens bestemmelser.

  Vurdering

  Kommunen har i henhold til lokalplan 62 hverken ret eller pligt til at godkende husordener for Køjevænget. Husordenens bestemmelser for hegning, er ikke i strid med intentionerne med lokalplanens pkt. 6.2, om indretning af friarealerne, men de åbner, modsat kommunens godkendelsesskrivelse af 4.4.2014 (bilag 2), mulighed for opsætning af plankeværk.

  Husordenen kan udgøre et velegnet grundlag for afdelingsbestyrelsens egen administration af hegning i Køjevænget, og det anbefales derfor, at den vedtagne husorden for Køjevænget, herunder hegnsbestemmelserne, tages til efterretning, og at kommunens godkendelsesskrivelse af 4.4.2014, annulleres.

  Dette indebærer, at alle eksisterende plankeværker i Køjevænget, der er opsat i ”god tro”, må betragtes som lovlige.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Ad. 1+2+3

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Vinteropbevaring af broelementer ved Søvang
  Sagsid.: 15/1881

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  de 2 parter, klager og G/F Søvang, indkaldes til et møde på Dragør Rådhus, for at afsøge muligheden for at nå en mindelig løsning vedrørende oplagets placering,

  2.

  at

  forvaltningen bemyndiges til at søge en formel godkendelse af oplagets nuværende placering, såfremt mødet ikke ender med det ønskede resultat.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en klage fra beboerne i bebyggelsen Søvej 47-49, over at G/F Søvang henlægger broelementer, fra den nedtagne badebro, på den fredede forstrand ud for bebyggelsen (bilag 1). Klagen er efterfølgende uddybet med yderligere 3 klageskrivelser (bilag 2, 3, 4 og 5).

  Klage

  Beboerne gør i den samlede klage blandt andet gældende, at bro-elementerne har karakter af et decideret stort oplag, der på grund af badebroens længde, har et uforholdsmæssigt stort omgang. Klagerne finder oplaget stærkt skæmmende og i strid med fredningsbestemmelserne i den gældende fredning af kystområdet på Sydamager.

  Klagerne beskriver muligheden for alternative placeringer af oplaget i vinterhalvåret.

  Som en mulighed peges på arealet hvor der afbrændes Sankt Hans Bål, hvor der ikke er bundvegetation, og hvor der i forvejen henlægges mindre joller. Desuden peges der på muligheden for at broelementerne opmagasineres på grundejerforeningen egen ejendom, Fælledvej 151 (se kortbilag 6).

  Klagerne oplyser at de eventuelt er indstillet på at acceptere en turnusordning, hvor broelementerne henlægges forskellige steder langs hele forstranden, efter en fast turnus.

  Klagerne har til illustration af sagens forskellige aspekter fremsendt en fotoserie, med kommentar, der vedlægges som bilag 7.

  Kommentar til klagen

  G/F Søvangs udtalelse til sagen, vedlægges som bilag 8, der desuden indeholder bemærkninger fra ”broformanden”, der forestår den praktiske opstilling og nedtagning af broen.

  G/F Søvang gør gældende, at placeringen af broelementer på det pågældende sted på forstranden, har været praktiseret i 34 år, uden at der er modtaget klager. G/F Søvang gør videre gældende, at da fredningen af forstranden først blev gennemført i 2004, må vinteroplaget af broelementer betragtes som en del af den tilstand, som fredninger søger opretholdt.

  Endelig gør G/F gældende, at placeringen af oplaget har stor betydning for arbejdets tilrettelæggelse, når broen opsættes og nedtages, og at broelementernes håndtering og flytning kun vanskeligt lader sig gøre andre steder. Broformanden oplyser, at jordbundforholdene i området indebærer, at den hidtidige placering af broelementerne er mest fordelagtig.

  Klagerne i bebyggelsen Søvej 47-49 anfægter G/F vurderinger, og kommenterer dem, som det fremgår af bilag 5.

  Reguleringsgrundlag

  Hele forstrandsarealet er ejet af Dragør Kommune.

  Forstrandsarealet er omfattet af fredningskendelsen fra 2004, hvorefter hele området skal henligge i naturtilstand, og der er et generelt forbud mod etablering fysiske anlæg og aktiviteter, der strider mod områdets naturlige bæreevne, jf. fredningens §§ 3, 5 og 7.

  Oplaget kan, primært på grund af dets omfang (se luftfoto bilag 1), virke skæmmende, og forvaltningen vurderer, at oplaget strider mod intentionerne i den gældende fredning af forstranden. Oplaget kan dog være omfattet af 3 følgende undtagelser, som kan rumme en formel godkendelse, i forhold til fredningsbestemmelserne:

  1 Kutyme

  Der er for kystområderne i Danmark gennem en årrække udviklet en kutyme, hvor det accepteres, at der henlægges mindre joller, bundgarnspæle og lignende oplag, der er direkte tilknyttet aktiviteter på søterritoriet. Dette på trods af, at oplagene umiddelbart forekommer at stride mod den gældende beskyttelse, det være sig strandbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelseslovens § 15, eller specifikke fredningskendelser, som her.

  Miljøministeriet har i skrivelse af 14.10.1985 opfordret alle offentlige strandejere om at anlægge en sådan lempelig administration af mindre bådoplag og lignende, svarende til den der gælder for naturstyrelsens egen strande.

  Spørgsmålet om det her omhandlede oplag af broelementer, kan betragtes på lige fod med bådoplag eller lignende, afgøres af Natur- og Miljøklagenævnet.

  2 Hævd

  Hævd kan beskrives som en kontinuerligt, uretmæssig brug af en ejendom, som normalt er udøvet i mindst 20 år, i ”god tro”. Retten er normalt udøvet helt åbenlyst, men uden aftale med ejer. Eventuel påberåbelse af en hævdvundet ret, behandles og afgøres af domstolene.

  3 Dispensation

  Fredningsnævnet for København kan i henhold til fredningskendelsens § 21 meddele dispensation til oplaget, såfremt det ikke findes at stride mod fredningens formål.

  Vurdering

  Baggrunden for den aktuelle klage er efter forvaltnings vurdering, at oplaget af broelementer i vinterhalvåret, i højere grad end tidligere er blevet synlig fra den bagvedliggende bebyggelse langs ”søfronten”, der tit rummer højtliggende terrasser.

  Forvaltningen har ikke grundlag for at vurdere, om oplaget kan betragtes på lige fod med andre lignende oplag, der efter kutyme accepteres på fredede arealer, eller om G/F Søvang kan have vundet hævd på den hidtidige praksis, med at henlægge broelementer på forstranden ud for Søvang, gennem en årrække på 34, uden påtaler eller klager. Disse spørgsmål afgøres af Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunen kan som ejer af arealet til enhver tid ansøge Fredningsnævnet om dispensation til oplaget.

  Beslutningstema

  Kommunen kan som ejer af forstrandsarealet udtrykke sit ønske om sagens afgørelse ved at afveje argumentationen for de 2 modsatrettede hensyn:

  - G/F Søvang har en årelang tradition for at organisere opsætning og nedtagning af badebroen, der i øvrigt nyder stor påskønnelse blandt beboerne i Søvang. Broens opsætning og nedtagning er festdage, der styrker det sociale sammenhold og fællesskabsfølelsen i Søvang.

  Spørgsmålet, er om argumentenerne fra G/F Søvang for at fastholde den hidtidige praksis for placering af broelementerne, anses for så tungtvejende, at de bør nyde opbakning.

  - Alternativt kan argumenterne om oplagets skæmmende virkning betragtes som en relevant anledning, til at ændre praksis for oplagets placering, der i højere grad tilgodeser alle parter i sagen. Herunder kan en alternativ placering af oplaget, som klager henviser til, undersøges nærmere.

  LOVE/REGLER:

  Fredningskendelsen for kystområdet på Sydamager, 2004.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Ad. 1+2

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Opstilling af en fællespavillon ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 15/1401

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at meddele dispensation til en fællespavillon ved Hollænderhallen, i henhold til planlovens § 5u, under forudsætning af Social- og Sundhedsudvalgets efterfølgende godkendelse af fællespavillonen, og Økonomiudvalgets efterfølgende godkendelse af, og bevilling til, fællespavillonen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2015 at behandlingen af muligheden for at opstilles en fællespavillon ved de nye boligpavilloner ved Hollænderhallen, blev sendt tilbage til genbehandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  Der foreligger nu et konkret forslag til en fællespavillon, placeret og indrettet som vist på bilag 1 og 2. Opstillingen kræver formelt en dispensation i henhold til planlovens § 5u, i lighed med boligpavillonerne.

  Teknik og Miljø har modtaget et tilbud på anlægsudgifterne ved etablering af den på bilag 2 beskrevne fællespavillon. Beløbet udgør kr. 500.000, som éngangsbeløb, og lejeudgiften udgør kr. 13.100 pr. måned.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 5u og § 20 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har på nuværende stade ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  For stemte:

  2 (A+T)

  Imod stemte:

  5 (C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Bilag

 • 12
  Ansøgning om fastboltede læskærme udfor Dragør Strandhotel
  Sagsid.: 15/1976

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der gives afslag på ansøgning om etablering af fastboltede læskærme på fortovsarealet på Strandlinien.

  2..

  at

  forvaltningen bemyndiges til at meddele godkendelse til en løsning med løst opsatte men sikrede læskærme, hvis ansøger ønsker dette.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Strandhotel har ansøgt om opsætning af 4 stk. læskærme ud for Strandhotellet. De ønskes placeret langs kanten af den nye fortovsudbygning på Strandlinien ud mod kørebanen. Skærmene ønskes boltet fast i kantstenen, så de ikke vælter, når der er vind (bilag 1 og 2) og de vil stå som faste genstande på vejarealet.

  Der er tale om en afvejning af erhvervsmæssige interesser i forhold til fremkommeligheden og byrummets udseende på kommunens offentlige vejarealer.

  Opsætning af faste læskærme på vejareal i forbindelse med udeservering kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse. Dette i henhold til Bestemmelser om brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune (bilag 3 §§ 19-20).

  Det er forvaltningens vurdering,

  - At læskærme fastboltet i kommunens belægninger vil give udeserverings arrangementet en meget permanent karakter og virke som inddragelse af offentligt vejareal til privat formål. Fx i lighed med Strandhotellets halvårligt opsatte pavillonbygning.

  - At såfremt læskærmene opstilles løst og fjernes igen dagligt, så har det karakter af udeserverings inventar på lige fod med andet udeserverings inventar.

  - At der ikke er bemærkninger til udseende og farvevalg af de ansøgte læskærme.

  - At eventuel tilladelse suppleres med vilkår:

  - at læskærme skal placeres på fortovsareal af fremkommelighedsmæssige og trafiksikkerhedsmæssige årsager.

  - at læskærmene skal sikres, så de ikke fx kan blæses eller væltes ud på kørebanen.

  Udvalget har tilbage i 2011 givet tilladelse til opsætning af plantekasser i forbindelse med Bistroens udeservering på hjørnet af Nordre Væl ved E.C. Hammersvej som en del af indretningen og afgrænsningen af udeserveringsområdet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Ændringsforslag fra C: at der gives tilladelse til fastboltede læskærme.

  For stemte:

  2 (C+ Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  5 (A+I+T+V+ Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1

  For stemte:

  5 (A+I+T+V+ Birger Larsen (O))

  Imod stemte:

  2 (C+ Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt at der meddeles afslag på ansøgningen.

  Ad. 2

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  3 (I+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Bilag

 • 13
  Armaturvalg ESCO vejbelysning
  Sagsid.: 14/88

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der til Dragør Kommunes vejbelysning vælges en armaturpakke bestående af Københavner armaturer, Milewide armaturer og Nyx armaturer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2014 anlægsbevilling til udarbejdelse af ESCO projekt med udbudsproces for vejbelysningen. I forbindelse med dette blev udvalget stillet i udsigt, at endelig valg af armaturer vil blive forelagt udvalget til endelig godkendelse.

  Armaturpakken består af følgende 3 armaturer:

  - Københavner armatur

  - Milewide armatur

  - Nyx armatur

  De tre armaturer er i overensstemmelse med designkataloget (bilag 1), som lå til grund for udbuddet.

  Det bærende hovedprincip i udskiftningen er følgende:

  - Ensartethed på vejstrækninger

  - Hvor der i dag er Københavnerarmaturer skiftes disse en til en

  - Øvrige trafikveje skiftes i hovedreglen til Milewide

  - Hvor der i dag er kuffertarmaturer, skiftes til Nyx

  - Lokalveje og stier skiftes i hovedreglen til Nyx

  Eksempler på armaturer, der udskiftes ses af bilag 2.

  I de bevaringsværdige områder Dragør gamle by og Store Magleby landsby vælges konkret armatur efter prøveopsætning og med inddragelse af bevaringsnævnet henholdsvis bevaringsfonden.

  Alle tre armaturtyper blev i øvrigt besigtiget i forbindelse med vejbelysnings besigtigelsesturen med Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektøkonomien er på 16 mio. kr. jf. udvalgssag Businesscase ESCO vejbelysning Dragør Kommune af 12. august 2014. Herved sikres, at investeringen kan finansieres over den forventede energibesparelse.

  Det kan oplyses, at det vil koste i omegnen af 19,5 mio. kr., hvis der kun opsættes Københavnerarmaturer. Og 19 mio. kr. hvis pakken skal bestå af Københavnerarmaturer og Milewide armaturer.

  Planlægningsprocessen har været længere end forventet. Endvidere er leveringstid på armaturindkøb stigende, pt 6 uger. Derfor forventer forvaltningen, at de planlagte anlægsarbejder til udførelse i 2015 vil strække sig ind i 2016, og at en del af årets frigivne beløb til energirenoveringen derfor må overføres til 2016.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udskiftning af vejbelysningen i de bevaringsværdige byområder vil blive forelagt Dragør Bevaringsnævn og Store Magleby Bevaringsfond, før der tages endelig stilling til renovering i disse to byområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Høring om indførelse af blødgøring af drikkevand fra Tårnby Vandværk
  Sagsid.: 15/2146

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at Dragør Kommune ikke har nogle bemærkninger til Tårnby Kommunes ansøgning om indførelse af blødgøring af drikkevand fra Tårnby Vandværk.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune har i mail af 7. oktober 2015, anmodet om Dragør Kommunes udtalelse i forhold til det ansøgte projekt og Tårnby Kommunes udarbejdede forslag til tilladelse til etablering af blødgøringsanlæg og UV-behandling ved TÅRNBYFORSYNING Vand A/S.

  Udtalelsen skal sendes til Tårnby Kommune senest onsdag den 4. november 2015. Projektet forventes udført inden for de næste 4 år.

  Som udgangspunkt gælder, at vandet i TÅRNBYFORSYNING Vand A/S´ ledningsnet ved forbindelserne til Dragør Kommune ved Tømmerupvej og Englandsvej primært kommer fra blandet vand fra Tårnby Vandværk på Gemmas Allé med en lille procentvis andel af vand fra HOFORs byledningsnet i Københavns Kommune i perioder, jf. supplerende oplysninger i forbindelse med ansøgning om blødgøring.

  I dag er hårdhedsgraden i råvandet fra Tårnby Vandværk ca. 30 odH og hårdhedsgraden i afgangsvandet 23-24 odH efter sammenblanding med vand fra HOFORs byledningsnet i Københavns Kommune.

  Den planlagte blødgøring vil bringe hårdhedsgraden i afgangsvandet fra Tårnby Vandværk ned til ca. 19 odH. Det svarer til den nuværende hårdhedsgrad i det vand som stammer fra HOFOR’s byledningsnet i Københavns Kommune. Der vil derfor fremover ikke kunne opleves variation af

  hårdheden af det drikkevand som leveres fra TÅRNBYFORSYNING Vand A/S til forbrugere i Dragør Kommune uanset hvor vandet kommer fra.

  I Dragør Kommune indvindes i størrelsesordenen 80-90 % af drikkevandet lokalt. Det vil derfor være yders begrænset hvilken effekt blødgøringen vil have på vandet i Dragør. Blødt vand vil kunne opblandes med det lokalt indvundne vand uden problemer for forbrugerne eller de tekniske anlæg.

  Det kan oplyses at By-, Erhvervs- og Planudvalget på mødet den 6. oktober 2015, har behandlet en tilsvarende sag om blødt vand på HOFOR’s vandværk i Lejre og Roskilde, og at udvalget besluttede ikke at afgive bemærkninger til projektet. Det kan endvidere oplyses at Sundhedsstyrelsen i den forbindelse har udtalt, at det er deres vurdering, at fordelene i forbindelse med gennemførelsen af projektet formentligt vil være større end ulemperne, og at det derfor vil være forsvarligt, at der gives tilladelse til den påtænkte blødgøring af drikkevandet.

  Forvaltningen har derfor ingen bemærkninger til ansøgningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Godkendt.

 • 15
  Fortsættelse af byttemarked på genbrugspladsen
  Sagsid.: 15/2194

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  byttemarkedet på Dragør genbrugsplads bliver en permanent ordning

  2.

  at

  der fra 1. januar 2016 budgetteres med en årlig bevilling på kr. 200.000 til at drive byttemarkedet fremover, finansieret via opsparingen på området og fra 2017 via en takststigning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som et forsøg har der siden maj 2014 været etableret et byttemarked på Dragør genbrugsplads til erstatning for det tidligere byttecenter. Byttemarkedet har fungeret ved, at borgerne i løbet af ugen er kommet på genbrugspladsen med brugbare ting og afleveret dem til byttemarkedet. Hver lørdag har byttemarkedet været åbent fra kl. 10-14, hvor borgerne har kunnet komme og bytte.

  Byttemarkedet har haft stor succes: kunderne er glade for ordningen, det sikrer miljøgevinsten ved direkte genbrug, og det har elimineret de gener, der var ved det tidligere byttecenter. Hver lørdag benyttes byttemarkedet af ca. 250 borgere, der på en lørdag bytter ca. 1½ ton ting til direkte genbrug.

  Forvaltningen foreslår at fortsætte med det nuværende populære byttemarked, da det er meget vellidt blandt borgerne, og da det giver en stor miljøbesparelse i at genbruge ting, i stedet for at smide ud. Dermed får tingene ”nyt liv” og fortrænger de ressourcer, der ellers ville have været brugt til at producere nyt.

  Historik

  Der har igennem mange år været etableret et byttecenter på Dragør Genbrugsplads. Ordningen blev drevet af Amager Ressourcecenter, og var tiltænkt som en god service for borgerne til på en miljøvenlig at kunne aflevere/hente ting til direkte genbrug.

  Byttecentret har dog de seneste år været udfordret af forskellige problemstillinger, idet situationer med såkaldte super-klunsere har bevirket, at en del borgere har haft ubehagelige oplevelser, når de har benyttet byttecenteret. Dette har bevirket, at færre borgere benyttede byttecenteret, hvilket blev nævnt af mange borgere i genbrugspladsens seneste brugertilfredshedsundersøgelse. Brugbare ting, der ellers kunne være genbrugt, blev derfor afleveret i andre containere på genbrugspladsen. Situationen var den samme i byttecentrene i København og Frederiksberg Kommune.

  I Dragør Kommune har der som erstatning for byttecentret været forsøg med byttemarked. Ved byttemarked er der alene åbent om lørdagen med bemanding, hvorimod der ved byttecentret har været åbent hele ugen uden bemanding. Byttemarked har været en stor succes.

  Amager Ressourcecenters bestyrelse besluttede derfor den 12. februar 2015, at byttecentrene skulle lukkes i deres daværende form med udgangen af 2015. I stedet skulle byttecentrene erstattes af andre løsninger, der sikrer direkte genbrug. Bestyrelsen tilkendegav, at de foretrak en ordning med frivillige organisationer, der kunne afhente genbrugelige ting eller et byttemarked fx som byttemarked i Dragør, som ikke skulle finansieres af fælleskabet, men i givet fald af den enkelte kommune. Det koster i størrelses orden 200.000 kr. af drive ordningen videre.

  Forvaltningen har i samarbejde med Amager Ressourcecenter arbejdet på at finde alternative løsninger til byttecenter. Eventuelt samarbejde med kommunes genbrugsbutik er blevet undersøgt, men genbrugsbutikken har meddelt, at den ikke har kapacitet til at indgå et samarbejde.

  Hidtil har byttecenter og byttemarked været finansieret via genbrugspladsernes fælles driftsbudget. På Amager Ressourcecenters bestyrelsesmøde den 12. februar 2015 blev det dog besluttet, at driftsbudgettet for direkte genbrugsordninger på genbrugspladserne skulle tages ud af fællesudgifterne, og i stedet afholdelse særskilt hos den enkelte kommune.

  Det koster kr. 200.000 årligt at drive byttemarkedet. Pengene går til ekstra bemanding på genbrugspladsen, svarende til 0,4 årsværk. Den ekstra bemanding på genbrugspladsen er nødvendig til at håndtere borgernes afleverede ting i løbet af ugen, til at opstille ting/rydde op i byttemarkedet, og til at bemande byttemarkedet i åbningstiden om lørdagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Affaldsområdet er gebyrfinansieret og betales direkte af borgerne. Det er muligt fra 2017 at indregne udgiften i taksten, men for 2016 foreslås det at driftsudgiften meddeles som en tillægsbevilling, finansieret over opsparingen på området som er på ca. 7.3 mio. kr. pr. ultimo 2014. Udgiften svarer til ca. 40 kr. pr. husstand pr. år.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ordningen er i overensstemmelse med kommunens Nye affaldsplan for 2015-2019. Affaldsplanen kan ses på www.dragoer.dk

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  Økonomiudvalget den 19. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Ad. 1+2

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  For stemte 3 (A+O+T)

  Imod stemte 3 (C+V)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Faldet

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Ad 1 og 2.

  For stemte:  7 (A+O+T)

  Imod stemte: 6 (V+C+I)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

 • 16
  Mødeplan 2016
  Sagsid.: 15/2023

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at mødeplanen for 2016 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2016. Indholdet er beskrevet nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde. Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for Kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 21. juni er en tirsdag.

  Mødet den 6. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden Kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Budgethøringsmøder:

  Der er som i 2015 indlagt 2 budgethøringsmøder. Datoerne for disse er den 19. april og den 23. august 2016. Høringsmøderne er for borgere og foreninger. Disse møder afhænger dog af økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproces 2016, hvilket forventes behandlet i december 2015.

  Miniseminarer:

  Det kan konstateres, at der jævnligt opstår behov for en grundigere drøftelser af større emner som eksempelvis planstrategi.

  Det har vist sig vanskeligt at placere disse møder i kalenderen med kort varsel. Derfor foreslås det, at der i 2016-kalenderen reserveres tid til 3 miniseminarer fra kl. 17-20. Hvis der ikke bliver behov for miniseminarerne, så aflyses de.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 12. april og den 14. juni er en tirsdag.

  Mødet den 29. september vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Dog ligger der møder på mandage den 11. januar, 9. maj og 3. oktober 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

  Budgetseminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 18. marts og den 29. august 2016. Dette afhænger dog af beslutning i Økonomiudvalget om budgetproces 2016.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 10. marts og fredag den 11. marts 2016.

  Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børne og unge Topmøde tirsdag den 19. januar og onsdag den 20. januar 2016.

  Social- og Sundheds politisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundheds politisk Forum torsdag den 12. maj og fredag den 13. maj 2016.

  Plan og Tekniks politisk Forum:

  KL afholder Plan og Tekniks politisk Forum torsdag den 14. april og fredag den 15. april 2016.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 14. januar og fredag den 15. januar 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015

  Økonomiudvalget den 19. november 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  Ole Svendsen (A) forslår at møderne henlægges til kl. 8.00.

  For stemte:

  2 (Ole Svendsen (A) + C)

  Imod stemte:

  4 (O+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Allan Holst (A))

  Faldet

  Annette Nyvang (T) forslår at møderne henlægges til kl. 17.00

  For stemte:

  3 (O+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Helle Barth (V) forslår at møderne forbliver som nu.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (O+T)

  Godkendt.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Anbefales over KB for så vidt angår egne møder

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  Bilag

 • 17
  Meddelelse: Parkering ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 15/1541

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 6. oktober 2015 drøftede udvalget parkering ved Hollænderhallen.

  Udvalget ønskede den aktuelle tegning af parkeringsforholdene og ”kiss and ride” ved Hollænderhallen til næste møde. Den aktuelle tegning er vedlagt som bilag 1 sammen med oversigtstegning som bilag 2.

  Den aktuelle tegning har været forelagt Hollænderhallen, Store Magleby Skole samt børneinstitutionen Kornblomsten, og har ikke givet anledning til bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Taget til efterretning.

  Forvaltningen undersøger om skolebuskørsel med fordel kan omlægges til parkering ved Hollænderhallen.

  Bilag

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 3. november 2015

  Allan Holst (A) orienterede om kunstværket Kuglen ved Prins Knuds Dæmning. Fredningsnævnet har meldt tilbage at Kuglen skal fjernes, den midlertidige dispensation forlænges ikke.