Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 01. december 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017
  Sagsid.: 15/985

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  udkast til ”Planstrategi 2015 – Fremtid med forankring” – med tilhørende ”Agenda 21 strategi” godkendes med henblik på endelig tilretning efter høring.

  2.

  at

  revision af den gældende Kommuneplan 2009 alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring, i lighed med revision 2013, idet der ikke er behov for omfattende ændringer af kommuneplanen.

  3.

  at

  der gennemføres to handlinger i høringsperioden

  a. Annoncering med information om planstrategien og muligheden for indsendelse af høringssvar.

  b. Borgerrettede aktiviteter i høringsperioden med
  henblik på en bred inddragelse af borgere

  SAGSFREMSTILLING:

  I juni 2015 besluttede BEPU, ØU og KB en proces frem mod udarbejdelse, behandling og beslutning/godkendelse af planstrategi 2015. Der foreligger nu et forslag til planstrategi 2015, som indeholder oplæg til vision for Dragør Kommune.

  Tidligere besluttet proces

  I sagsfremstilling fra juni 2015 indgik forslag til, at planstrategi 2015 i højere grad end tidligere skal sætte rammerne for det langsigtede strategiske politiske arbejde, således at den også kan danne udgangspunkt for budgetlægning og langsigtet visionsarbejde.

  Sagsfremstilling fra juni 2015 beskrev også, at administrationen lægger op til en begrænset revision og ajourføring af kommuneplanen. Baggrunden er, at der ikke er sket omfattende ændringer af kommuneplanen.

  Det videre arbejde

  Det er hensigten, at den endeligt vedtagne vision, som forventes vedtaget med eventuelle ændringer efter høringsperioden, skal danne udgangspunkt for budgetlægning og være pejlemærke ved udarbejdelse af kommende strategier og politikker.

  Indhold i planstrategi 2015

  Forslag til planstrategi 2015 indeholder oplæg til kommunalbestyrelsens overordnede vision for Dragør Kommune. Oplæg til vision er udarbejdet på grundlag af temadag om vision med kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015. Det viste sig her, at der var enighed om en række overordnede kvaliteter og en iboende identitet i Dragør. Disse er indarbejdet i oplægget til vision.

  Derudover indeholder planstrategien beretninger, som giver borgerne et indblik i en række fokusområder i det politiske arbejde og i administrationens udførelse og drift.

  Endelig indeholder forslag til planstrategi 2015 Dragør Kommunes lokale Agenda 21 strategi. I henhold til planlovens kapitel 6a - og lighed med processen i 2007 og 2011 – skal der også offentliggøres en strategi for kommunens arbejde for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

  Forslaget til planstrategi 2015 vil blive revideret efter vedtagelse med henblik på endeligt layout og godkendelse af fotos. Det er muligt, at borgernes egne fotos kan indgå i den endelige version, såfremt det besluttes at lave en digital vandring som borgerinddragelse.

  Ajourføring af kommuneplanen

  Ifølge planloven skal der tages stilling til den kommende kommuneplan 2017 på nuværende tidspunkt. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplan 2017. Herunder skal det vedtages om kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller om der udelukkende foretages ændringer i bestemte områder eller for særlige emner.

  Administrationen indstiller i lighed med beslutningen i 2013, at der udelukkende sker en planteknisk revision og ajourføring af kommuneplanen med indarbejdelse af vedtagne planer og relevante politikker siden sidst.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 587 af 27/05/2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planloven angiver, at forslaget til planstrategi skal udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Formålet med borgerinddragelsen er, at kvalificere forslaget til planstrategi og vision.

  Offentliggørelsen af forslag til planstrategi 2015 forventes – i lighed med tidligere praksis – at ske i lokalpressen og på hjemmesiden. Der vil være information om muligheden for at indsende bemærkninger, forslag og indsigelser.

  Derudover foreslår administrationen en digital borgerinddragelse, med det formål, at tiltrække en større gruppe borgere, end vi normalt får i tale ved traditionelle borgermøder. En digital borgerinddragelse i høringsperioden kunne for eksempel være i form af geocaching – en fysisk vandring/skattejagt, hvor mobiltelefonen guider deltagerne rundt i byen, og deltagerne skal svare på spørgsmål og bidrage med egne input. Metoden vil formentlig få en yngre generation i tale om visioner for livet i Dragør.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Planstrategien vil være et overordnet pejlemærke ved udarbejdelse af fremtidige politikker og strategier i Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB, med tydeliggørelse af visionen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  For stemte              5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme     2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Ad 3.

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  T-gruppen mener ikke, at en kommuneplanrevision er tilstrækkelig i forhold til de omfattende udviklingsmuligheder, som tegner sig i de kommende år. Se bl.a. Liste T’s forslag til proces for planstrategi på kommunalbestyrelsesmødet d. 22. juni 2015

  Bilag

 • 2
  Ansøgning om en REMA 1000 butik i St. Magleby - Genbehandling
  Sagsid.: 14/764

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at By-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter, om en butikslokalisering med projektforslag 2, ved Sdr. Kinkelgade 27 (”Møbelgården”), skal nyde fremme.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 26. marts 2015 en ansøgning om tilladelse til at opføre en REMA 1000 dagligvarebutik på ejendommen Sdr. Kinkelgade 27, benævnt ”Møbelgården”, som illustreret på kortbilag 1.

  Kommunalbestyrelsen besluttede, at ansøger skulle anmodes om at revurdere projektet, således at gældende ejendomsskel og vejbyggelinje kunne overholdes, samt at en eventuel udtalelse fra Københavns Politi, vedrørende trafikafviklingen, herunder en eventuel gennembrydning af midterrabatten på Englandsvej, skulle afvente det reviderede projekt.

  Forvaltningen har med skrivelse af 3. november 2015 modtaget 3 forslag til en ny butiksbygning (bilag 2). Ejendommens indretning med hensyn til parkering, ind- og udkørsel samt vareindlevering, er i princippet ens.

  Forslag 1

  Forslaget (bilag 3) har et bruttoetageareal på 930 m2,svarende til en bebyggelsesprocent på 32. Salgsarealet udgør 630 m2. Bygningen tænkes udført med saddeltag, der i henhold til ansøgningen vil medføre en mindre overskridelse af vejbyggelinjen på ca. 0,5 m, svarende til et areal på ca. 0.9 m2. Bygningen vil få en højde på mellem 8,2 m og 8,5 m. Forslaget rummer 43 parkeringspladser.

  Forslag 2

  Forslaget (bilag 4) har et bruttoetageareal på 958 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 33. salgsarealet udgør ca. 658 m2. Bygningen udformes i lighed med forslag 1. Forslaget rummer 46 parkeringspladser.

  Forslag 3

  Forslaget (bilag 5) har et bruttoetageareal på 922 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 32. Salgsarealet udgør ca. 614 m2. Bygningen tænkes udformet med fladt tag, med en højde på ca. 5,4 m. Forslaget rummer 45 parkeringspladser.

  Alternativt forslag

  Til de 3 forslag er der vedlagt et alternativt forslag (bilag 6), som forudsætter køb af et kommunalt ejet vejareal på ca. 280 m2. Det alternative forslag indgik ved udvalgets tidligere behandling af sagen, og beskriver indsnævring af en kørebane på Englandsvej, etablering af lyskryds samt gennembrydning af midterrabatten på Englandsvej. Forslaget rummer 49 parkeringspladser. Forslaget har et bruttoetageareal på 932 m2, et salgsareal på 627 m2 og en bebyggelsesprocent på 29. Bygningen og parkeringspladsen overholder ikke vejbyggelinje eller ejendomsskel.

  Plan- og lovgivningsmæssige forhold

  Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan 42, for St. Magleby. Indretning af en ny dagligvarebutik vil forudsætte forslag til ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, der udlægger St. Magleby som et nyt lokalcenter. Planproceduren skal indledes med en forudgående offentliggørelse af et oplæg til den kommende kommuneplanlægning, i henhold til planlovens § 23c stk. 2.

  Planlovens § 5p stk.2 bestemmer en maksimal butiksstørrelse i et lokalcenter til 1000 m2, dog undtaget personalefaciliteter på maksimalt 200 m2, jf. planlovens § 5t stk. 2.

  Det samlede etageareal i et lokalcentret må ikke overstige 3000 m2.

  Alle projektforslag i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om butiksstørrelser. De eksisterende butikker i St. Magleby landsby udgøres af en cykelhandler på 112 m2 og en farvehandel på 135 m2. Størrelsen på et eventuelt nyt lokalcenter i St. Magleby vil således heller ikke blive overskredet.

  Vurdering

  Projektforslag 2 og 3 respekterer vejbyggelinjen mod kirkevej samt ejedomsskellet, og er i overensstemmelse med udvalgets tidligere beslutning.

  Selv om der skal udarbejdes en ny lokalplan for en eventuel butik, bør bevaringshensynet til St. Magleby landsby ikke tilsidesættes. Det er derfor forvaltningens vurdering, at projektforslag 3, hvor butiksbygningen udformes med fladt tag, bør udgå i vurderingen.

  Det tilbageblevne projektforslag 2, der illustreres på bilag 7, bør vurderes i forhold til et lignende projekt, der behandles på nærværende møde, for ejendommene Møllevej 14A og 14B (se bilag 8).

  Sammenfattende konklusion

  Som det fremgår af bilag 8, er der en principiel mulighed for at realisere 2 butikker, i et eventuelt nyt lokalcenter i St. Magleby landsby.

  Forvaltningen har ikke grundlag for at vurdere de markedsmæssige konsekvenser af en sådan disposition – om der er et omsætningsgrundlag for begge butikker- eller kun for en enkel.

  Derimod er der grundlag for at vurdere nogle byplanmæssige aspekter, ved den konkrete butikslokalisering.

  Trafikbetjeningen af en butik på Sdr. Kinkelgade, vil være hæmmet, såfremt der ikke sker et gennembrud af midterrabatten på Englandsvej. Dette er en forudsætning for at gøre butikken tilgængelig for den nordlige del af St. Magleby, samt fra Dragør, via Englandsvej.

  Vareindlevering og affaldshåndtering ved butikkers varegårde, har andre steder i kommunen medført gener for de tilstødende boliger.

  En butik på Sdr. Kinkelgade er ud fra dette aspekt problematisk, da ejendommen er omgivet af boliger på 3 sider.

  En butiksbygning vil alt andet lige være dominerende i bybilledet, blandt andet ved sin skiltning, belysning og parkering. Det forhold, at vejbyggelinjen mod Englandsvej overholdes for en butik på Sdr. Kinkelgade, sikrer ikke i sig selv en harmonisk indpasning en bygning, selv om der er taget arkitektoniske hensyn ved bygningens udformning.

  Sammenfattende vurderes en lokalisering af en butik på Sdr. Kinkelgade 27, ud fra disse byplanmæssige aspekter, at rumme specifikke problemer.  

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 5, 13, 23c.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Ændringsforslag fra C, O og T:

  C, O og T foreslår, at den nugældende centerstruktur respekteres. Samtidig iværksættes en detailhandelsanalyse, om der er behov for en ny plan for detailhandelslivet i Dragør.

  For stemte:

  4 (C+O+T)

  Imod stemte:

  3 (A+I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Sag 2 og 3 genoptages når detailhandelsanalyse foreligger.

  Bilag

 • 3
  Ansøgning om en KIWI butik i ST. Magleby
  Sagsid.: 15/1332

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at By-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter om en butikslokalisering ved Møllevej 14A og 14B, skal nyde fremme.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at indrette en ny KIWI dagligvarebutik på 2 ejendomme, del af Møllevej 14A (matr.nr. 98u) og Møllevej 14B (matr.nr. 98v), i erhvervsområdet Møllelodden (bilag 1).

  De berørte ejendomme har et samlet grundareal på ca. 3600 m2, og rummer i dag en trælade i dårlig stand og den tidligere blanketvirksomhed Ganget, der begge påregnes nedrevet (se oversigtskort bilag 2).

  Butiksbygningen får salgsareal på ca. 1000 m2, foruden personalefaciliteter, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 33. Der anlægges ca. 46 parkeringspladser, med ind- og udkørsel til Møllevej. Vareindlevering foregår ved den sydlige facade, ind mod DONGs transformerbygning (se situationsplan bilag 3).

  Der er på sagens aktuelle stade ikke taget stilling til bygningens udformning, bortset fra at facaderne tænkes opført i teglsten. Tagkonstruktionen tænkes udformet efter en nærmere dialog med kommunen.

  Det resterende areal på matr.nr. 98u, Møllevej 14A udgør ca.750 m2, og ejeren har ikke taget endelig stilling til den fremtidige anvendelse.

  Plan- og lovgivningsmæssige forhold

  De 2 ejendomme er omfattet af Lokalplan 10, der fastlægger anvendelsen til lettere industri- og værkstedsformål.

  Indretning af en ny dagligvarebutik vil forudsætte forslag til ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, der udlægger St. Magleby som et nyt lokalcenter. Planproceduren skal indledes med en forudgående offentliggørelse af et oplæg til den kommende kommuneplanlægning, i henhold til planlovens § 23c stk.2.

  Planlovens § 5p stk.2 bestemmer en maksimal butiksstørrelse i et lokalcenter til 1000 m2, dog undtaget personalefaciliteter på maksimalt 200 m2, jf. planlovens § 5t stk. 2.

  Det samlede etageareal i et lokalcentret må ikke overstige 3000 m2.

  Projektet er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om butiksstørrelser. De eksisterende butikker i St. Magleby landsby udgøres af en cykelhandler på 112 m2 og en farvehandel på 135 m2. Størrelsen på et eventuelt nyt lokalcenter i St. Magleby vil således heller ikke blive overskredet.

  Vurdering

  Projektet bør vurderes individuel og i forhold til et lignende projekt, der er fremlagt til behandling på nærværende møde, på ejendommen Sdr. Kinkelgade 27 (”Møbelgården”).

  Bilag 4 indeholder en summarisk opgørelser over sammenlignelige forhold, for de 2 butikker.

  Sammenfattende konklusion

  Som det fremgår af bilag 4, er der en principiel mulighed for at realisere 2 butikker, i et eventuelt nyt lokalcenter i St. Magleby landsby.

  Forvaltningen har ikke grundlag for at vurdere de markedsmæssige konsekvenser af en sådan disposition - om der er et omsætningsgrundlag for begge butikker- eller kun for en enkel.

  Derimod er der grundlag for at vurdere nogle byplanmæssige aspekter, ved den konkrete butikslokalisering.

  En butik på Møllevej vil være tilgængelig for praktisk taget hele St. Magleby, samt for størsteparten af byområdet syd for Hartkornsvej og Søvang.

  Vareindlevering og affaldshåndtering ved butikkers varegårde, har andre steder i kommunen medført gener for de tilstødende boliger. En butik på Møllevej er omgivet af erhverv på 3 sider, og varegården er placeret ud mod DONGs transformerbygning, som eneste nabo. Hermed er muligheden for helt at eliminere generne betydelige.

  En butiksbygning vil alt andet lige være dominerende i bybilledet, blandt andet ved sin skiltning, belysning og parkering. Udfordringen med butikkers visuelle dominans i bybilledet, kan uden større krav til arkitekturen, eller de åbne pladsers indretning og belysning, afhjælpes ved en indpasning i et ældre udbygget erhvervsområde

  Sammenfattende vurderes en lokalisering af en butik, ud fra disse byplanmæssige aspekter, at være hensigtsmæssig på Møllevej 14A og 14B.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 5,13, 23c.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Ændringsforslag fra C, O og T:

  C, O og T foreslår, at den nugældende centerstruktur respekteres. Samtidig iværksættes en detailhandelsanalyse, om der er behov for en ny plan for detailhandelslivet i Dragør.

  For stemte:

  4 (C+O+T)

  Imod stemte:

  3 (A+I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Sag 2 og 3 genoptages når detailhandelsanalyse foreligger.

  Bilag

 • 4
  Altanrækværk og redskabsskur, Dragør gamle bydel
  Sagsid.: 15/2083

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget beslutter enten

  a.

  at rækværket på altanen skal ændres i overensstemmelse med det godkendte projekt, med lodrette stave,

  eller

  b.

  at rækværkets udformning som udført kan godkendes.

  2.

  at

  At udvalget beslutter enten

  a.

  at redskabsskuret på 5 m2 kan godkendes med den ansøgte placering og udformning,

  eller

  b.

  at redskabsskuret skal friholdes 2,5 m fra hovedhusets facade og have en maksimal højde på 1,8 m.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen indeholder 2 forhold for ejendommen Strandlinien 18, matr. nr. 343:

  Stillingtagen til klage over udført rækværk på altan og stillingtagen til ansøgning om opførelse af redskabsskur langs naboskel mod syd.

  1. Klage over rækværk på altan mod øst

  I september 2013 godkendte det daværende Teknik-, Miljø- og Kulturudvalg en ombygning af ejendommen Strandlinien 18, og gav herunder dispensation til udførelse af en mindre udestue med altan mod øst.

  Godkendelse af ombygningen blev af naboen Strandlinien 20 påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, specielt spørgsmålet om dispensation fra Lokalplan 25 til at udføre altan. Klager fik ikke medhold.

  Naboen har med e-mail af 30.9.2015 (bilag) klaget over, at rækværket på altanen er udført med transparente plader og ”kryds”, og ikke som vist på det godkendte projekt (bilag) i en mere lukket udformning med lodrette stave. Klager finder, at det udførte ikke passer til byggeskikken i Dragør gamle bydel.

  Ejer har i sin ansøgning om godkendelse af det udførte rækværk og i sine bemærkninger til klagen henvist til eksempler i byen på udformning af rækværker på altaner. Eksemplerne i stil med det udførte er fra ejendomme udenfor bevaringsområdet (bilag).

  Lokalplan 25 indeholder ikke specifikke bestemmelser om udformning af rækværker på altaner, da altaner som udgangspunkt ikke må udføres.

  Som en traditionel udformning af rækværker på altaner fra før lokalplanens vedtagelse kan i bydelen findes flere eksempler på en rækværkstype med lodrette stave, udover ansøgers eksempler (bilag).

  Den traditionelle udformning var baggrunden den oprindelige projektgodkendelse, men der er i sagen ikke specifikt stillet vilkår om denne udformning.

  Det er forvaltningens vurdering, at der på denne baggrund ikke er specifikke forhold eller regler, udover lokalplanens formål om traditionelt byggeri, som selvstændigt kan begrunde et krav om ændring af rækværket.

  2. Redskabsskur langs naboskel mod syd

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et redskabsskur på ca. 5 m2 (1 x 5 m), placeret langs skellet til ejendommen Strandlinien 20 helt op til hovedhusets facade (bilag).

  Skuret er foreslået udført med tag med to-sidigt tagfald i en maksimal højde på 2,4 m.

  Det fremgår af ansøgningen, at naboen på sin side langs skellet har udhuse/skure i en højde på 2,45 m og 2,7 m.

  Lokalplanen foreskriver, at udhuse o. lign. ikke må sammenbygges med hovedhus og skal placeres i en afstand på mindst 2,5 m fra øvrige bygninger på grunden.

  Udhuse o. lign. må ikke have en facadehøjde på over 2,4 m

  Småskure o. lign. på under 10 m2 og med en maksimal højde på 1,8 m i skel skal ikke medregnes i ejendommens etageareal.

  En placering af det ønskede skur i 5 m længde langs naboskellet i en afstand på 2,5 m fra hovedhus, vil vanskeligt kunne placeres indenfor grundens grænser.

  Det kan i den forbindelse nævnes, at ejeren er i forhandlinger med administrationen om etablering af et lejeforhold for et areal mod øst ud mod ”Stejlepladsen”, der har været indgået med den tidligere ejer.

  Godkendelse af det ansøgte forudsætter dispensation fra lokalplanens bestemmelse om placering af skure og den maksimale bebyggelsesprocent (B%), idet skure med en højde på over 1,8 m skal medregnes. Ejendommen er i dag lovligt overbebygget i forhold til lokalplanens maksimale B% på 75.

  Naboen Strandlinien 20 er blevet orienteret om ansøgningen i henhold til planlovens høringsbestemmelser.

  Naboen anfører i sit høringsvar (bilag) at der ikke bør gives de beskrevne dispensationer, og henviser bl.a. til, at forslaget vil vanskeliggøre vedligeholdelse, at naboen allerede har et lysthus i skel og at en højde på 2,4 m vil begrænse deres udsigt mv.

  I høringssvaret fremføres tillige en række bemærkninger til forslag til hegning mv. af det af den tidligere ejer lejede areal ud mod Stejlepladsen, som fremgår af ansøgers plantegning.

  Det kan i den anledning oplyses, at behandling af den del af ansøgningen afventer den verserende afklaring af lejeaftalen.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  Ved stillingtagen til krav til udformning af altanrækværket bør også indgå en vurdering i forhold til det forvaltningsretlige såkaldte ”proportionalitetsprincip”, der fastlægger, at der bør være et rimeligt forhold mellem et krav om lovliggørelse og den bebyrdende konsekvens som en lovliggørelse vil have.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Ad. 1 a.

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  At der ikke stilles krav om at redskabsskuret skal friholdes 2,5 m fra hovedhusets facade, men at der stilles krav om en maksimal højde på 1,8 m.

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Udvidelse af terrasse for Dragør Sejlklub, genbehandling
  Sagsid.: 15/1762

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  Dragør Sejlklubs ansøgning om disponering af kommunalt areal til udvidelse af hegnet terrasse imødekommes,

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at forhandle og fastlægge indholdet i en lejeaftale, med baggrund i de grundlæggende betingelser, som beskrives i sagsfremstillingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i BEPU den 6. oktober 2015 blev følgende besluttet:

  1. At udvalget finder at ansøgning om udvidelse af Dragør Sejlklubs terrasse skal nyde fremme,
  2. At sagen genbehandles efter udredning af forhold omkring lejeaftale og lejeøkonomi, samt høring af de omboende i nærområdet.

  Sagsfremstilling fra sagens behandling i BEPU den 6. oktober 2015:

  ”Plan og Teknik har modtaget ansøgning fra Dragør Sejlklub om tilladelse til at udvide deres terrasse mod øst langs stensætningen med ca. 35 m2 (bilag 1).

  Ansøgningen begrundes med for snæver plads på nuværende terrasse ved events i tilknytning til større kapsejladser samt behov for flytning af klubbens flagmast frem på den ønskede udvidede terrasse, med henblik på bl.a. benyttelse som signalmast ved kapsejladser i lagunen.

  Udformning af terrasseudvidelsen fremgår af fremsendt plantegning og reference-eksempel på en terrasse til en havnerestaurant i Båstad.

  Terrasseudvidelsen, der bygges ud over en del af stensætningen, vil inddrage et par m2 af molearealet øst for nuværende terrasse, i det ”spidse hjørne”.

  Terrassedækket udføres som plankedæk og der opsættes læbeskyttelse i form af ny hegning med transparente plader. Det nye hegn skal også erstatte nuværende plankeværk omkring den eksisterende terrasse.

  Planforudsætninger:

  Arealet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 7 for den gamle havns landarealer. Byplanvedtægten indeholder ikke specifikke bestemmelser om indretning og udformning ubebyggede arealer. Grænsen for byplanvedtægten mod nord mod ”Madsens Krog” (jolleoplægsarealet), følger flugten af den nordligste bebyggelse.

  Ved tidligere byggeri og anlæg (bådskure mv.) i området er denne afgrænsning respekteret, blandt andet af hensyn til det åbne udsyn fra baglandet ud over Øresund.

  Det opfyldte areal i ”Madsens Krog” (jolleoplæg mv.) er ikke omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan, og som sådan beliggende i landzone.

  Vurdering af forslaget:

  Udformningen med et plankedæk i sammenhæng med det eksisterende plankedæk nord for klubhuset, vil skabe en fin helhed. Terrasseudbygningen overskrider flugten af den nordligste bebyggelse i området med ca. 5 meter og vil i en vis udstrækning påvirke udsigten fra Strandstien.

  Selv om hegning omkring terrassen udføres med transparente plader, vil udvidelsen mod nord betyde en vis visuel afskærmning af udsigten fra baglandet ud langs nordre mole. Der bør dog henses til, at oplæg af joller på arealet ud for klubhuset i dag betyder en begrænsning af udsigten.

  Høring / udtalelser:

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn (BBH) har på sit møde den 26.2.2015 behandlet ansøgningen om udbygning af terrassen ud over stensætningen og flytning af flagmast hertil. BBH besluttede at kunne tilslutte sig forslaget ud fra havnetekniske forhold.

  Såfremt det besluttes, at ansøgningen skal nyde fremme, skal der efterfølgende tages stilling til vilkår i en lejeaftale, herunder også lejeøkonomi og forhold i relation til den delvist kommercielle restaurationsdrift i klubhuset.

  En lejeaftale skal i givet fald behandles og godkendes i Økonomiudvalget.”

  Som opfølgning på udvalgets beslutning er der gennemført høring af beboerne i de ejendomme ud til Strandstien, der mest direkte vil kunne se terrasseudbygningen.

  Der er ikke modtaget høringssvar.

  De stedlige søsportsklubber i ”Madsens Krog” og ved Nordre Mole er direkte blevet hørt om ansøgningen. Dragør Frømandsklub har ingen bemærkninger. I et fælles høringssvar fra Dragør Roklub, Dragør Kajakklub og Kajakklubben Pilen støttes ansøgningen med bemærkninger om udformningen af hegn (bilag).

  BBH har på sit møde den 12. november 2015 fået orientering om og drøftet udvalgets beslutning ved sagens første behandling. Det konstateredes, at den aktuelle ansøgning er identisk med den ansøgning som BBH behandlede i februar 2015.

  Drøftelsen i BBH har givet anledning til en supplerende udtalelse fra ansøger, Dragør Sejlklub, der i e-mail af 16. november 2015 bl.a. anfører, at projektet ikke findes at begrænse udsigten, og at restaurationen ikke er involveret i klubbens ønske om udvidelse af terrassen. Udvidelsen er en forudsætning for, at der kan opsættes et stort telt når klubben har events.

  Forhold omkring udlejning af kommunalt areal og lejeøkonomi mv. er beskrevet under ”Økonomi/personaleforhold”.

  LOVE/REGLER:

  Projektets planforudsætninger er beskrevet i sagsfremstillingen.

  Lovgivning mv. i forhold til lejeaftale er beskrevet under ”Økonomi/personaleforhold”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I forhold til Dragør Sejlklubs ønske om at udvide klubbens terrasse er der følgende bemærkninger og anbefalinger fra Borgmestersekretariatet af juridisk karakter:

  For at kunne udvide terrassen er det nødvendigt, at klubben lejer et areal af Dragør Kommune.

  Kommunen er forpligtet at opkræve markedspris ved udlejning af arealer.

  Markedsprisen defineres som enten fastsat gennem en sagkyndig valuarvurdering eller som højeste opnåelige pris i markedet, baseret på et offentligt udbud.

  Et udbud kommer ikke på tale i sagen, da der alene er én interesseret byder, og derfor anbefales det at markedslejen fastlægges af en sagkyndig valuar, og lejer skal acceptere at betale udgiften til valuarvurderingen, idet udlejning ellers ikke finder sted.

  Det skal i den forbindelse afklares nærmere om arealet tænkes anvendt som led i driften af sejlklubbens café, eller om anvendelsen af denne del af terrassen alene har ikke-kommerciel karakter. Denne afklaring skal ske dels af hensyn til lejeaftalens nærmere vilkår og dels af hensyn til fastsættelse af markedslejen for arealet.

  Lejen skal betales årligt forud.

  Opstilling af stole/borde m.v. og lejers øvrige brug af arealet må ikke være til gene for omgivelserne, havnens øvrige brugere og havnens almindelige drift. Lejer skal efterkomme havneadministrationens anvisninger; herunder evt. krav om rydning af arealet ved øvrige arrangementer på havnen.

  Der må ikke uden udlejers forudgående, skriftlige tilladelse foretages opstilling af faste installationer/konstruktioner på arealet.

  Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå lejeaftale på de foran skitserede vilkår, i det omfang ansøgningen om udvidelse af sejlklubbens terrasse imødekommes.

  I forhold til anden lovgivning skal man også fremtidigt være opmærksom på, om den kommercielle del af klubbens aktiviteter medfører reduktioner i tilskud fra f.eks. folkeoplysningsloven eller reducerer muligheden for – efter ansøgning – at blive hel eller delvist fritaget for at betale grundskyld.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Ad. 1+2

  For stemte:

  5 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  2 (I+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Ad 1+2

  For stemte 6 (A+C+L+O+T)

  Imod stemte 1 (V)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra V:

  V mener, at alle forhold skal være oplyst før ansøgning imødekommes og forhandlinger optages

  Bilag

 • 6
  Ansøgning om plastvejbump på Slørvej
  Sagsid.: 14/1411

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at PF Maglebylund gives tilladelse til etablering af plast vejbump som et 1årigt forsøg efter nærmere aftale med politiet, og at der stilles vilkår om:

  A.

  at de midlertidige vejbump efter den 1årige prøveperiode fjernes ved haveforeningens foranstaltning og regning.

  B.

  at den midlertidige ordning med plast vejbump evalueres inden der er gået et år, herunder en høring af beboerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Haveforeningen PF Maglebylund har i 2015 etableret plast vejbump på den private fællesvej Slørvej beliggende i foreningens haveforening. Som følge af beboerklager er forvaltningen blevet opmærksom på forholdet og har ved tilsyn konstateret, at der endvidere er tale om plast vejbump, som Kommunalbestyrelsen den 26/2 2009 kun har godkendt til midlertidig brug i Dragør Kommune. Forvaltningen har derfor anmodet haveforeningen om at fjerne plastbumpene og i øvrigt fremsende ansøgning og projekt, hvis der fortsat ønskes etableret permanente vejbump på Slørvej, da denne i modsætning til øvrige veje og stier i foreningens område har status af privat fællesvej.

  I mellemtiden har By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendt, at Grundejerforeningen Strandjægervej sammen med Andelsboligforeningen Engparken som et 1årigt forsøg kan etablere tilsvarende plast vejbump på den offentlige vej Strandjægervej.

  PF Maglebylund har efter møde med forvaltningen fremsendt formel ansøgning om etablering af de 4 udlagte plast vejbump (bilag 1). Endvidere har haveforeningen ansøgt om fartnedsættelse til 10 km/t på Slørvej, hvilket svarer til, det der er gældende på foreningens øvrige veje/stier i området i henhold til foreningens vedtægter.

  Ud over de 4 plast vejbump er der tidligere blevet etableret 3 asfaltbump på Slørvej samt skiltet med 30 km/t hastighedszone ved adgangen til Slørvej. Desuden er der etableret plast vejbump på flere af haveforeningens øvrige stier/interne veje.

  Forvaltningen foreslår, at de udlagte plast vejbump på Slørvej tillades som et 1årigt forsøg i lighed med plast vejbumpene på Strandjægervej. Dog med placering og antal, som politiet kan godkende.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen har anmodet PF Maglebylund om at iværksætte afstemning om vejbump på Slørvej på deres næste generalforsamling.

  Det er politiet, der er færdselsmyndighed, og forvaltningen har forelagt ansøgningen om vejbump og hastighedsnedsættelse for politiet. Politiet gør opmærksom på, at de ikke kan give samtykke til hastighedsgrænser lavere end 20 km/t, og at de i øvrigt har behov for mere detaljeret materiale for at kunne behandle ansøgningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Ansøgning om vinterspærring af Slørvej
  Sagsid.: 15/143

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles afslag på vinterafspærring af den private fællesvej Slørvej.

  SAGSFREMSTILLING:

  Haveforeningen PF Maglebylund har ansøgt om etablering af kørselsafspærring ved vejadgange fra Kirkevej til foreningens område i vinterhalvåret (bilag 1). På møde med haveforeningen blev vedlagte argumenter for vinterspærring endvidere fremlagt (bilag 2).

  I ansøgningsmaterialet oplyses,

  - at ønsket om spærring skyldes problemer med tyve, der i vinterhalvåret nemt kan køre ned til husene og ubemærket tømme dem for værdier.

  - at foreningen i flere år har søgt at løse problematikken ved etablering af bom med kæder på stierne.

  - at dette ikke har virket efter hensigten, idet kæderne gentagne gange er blevet klippet over.

  - at foreningen vil etablere en form for låge, der hindrer biltrafik adgang via de to adgangsveje til haveforeningen.

  - at foreningen påtænker at etablere en spærringsløsning, der sikrer, at gående og cyklende kan passere forbi ad Slørvej.

  - at løsningen kan sammenlignes med andre kolonihaveforeninger i landet.

  - at der tiltænkes løsning med et elektronisk låsesystem med kode mv.

  - at løsningen vil blive lavet, så brandvæsen, ambulance og politi får fortsat kørselsadgang til haveforeningen via Slørvej.

  Forvaltningen kan oplyse,

  - at den ene adgangsvej er foreningens eget anliggende, idet denne adgangsvej har status af intern vej på eget grundareal.

  - at den anden adgangsvej er Slørvej, der har status af privat fællesvej.

  - at private fællesveje er en del af infrastrukturen - en del af vejnettet i kommunen - som er offentligt tilgængelig for borgerne, såvel gående, cyklende som bilister.

  - at det er et grundlæggende princip, at alle veje, både offentlige veje og private fællesveje er åbne for trafikanterne.

  - at samme princip om åbenhed for omverdenen er anvendt i både øvrige haveforeninger og i boligområderne i Dragør Kommune.

  - at Slørvej anvendes som stiforbindelse mellem Kirkevej og Lundestien for gående og cyklister.

  - at andre servicefunktioner som fx postudbringning også vil pågå i vinterhalvåret.

  Forvaltningens vurdering:

  Forvaltningen har stor forståelse for haveforeningens ønske om at undgå tyves kørende adgang ind på haveforeningens stisystemer. Forvaltningens vurdering er dog, at der bør meddeles afslag på ansøgningen ud fra følgende:

  -

  at princippet om at veje er åbne, fastholdes af hensyn til beredskabet og omverdenen i øvrigt, fx også ved postudbringning.

  -

  at tilgængeligheden til Slørvej som åben stiforbindelse i kommunen skal sikres.

  -

  at fastholdelse af Slørvej som privat fællesvej tilgodeser de almene offentlige hensyn, som kommunalbestyrelsen skal varetage.

  -

  at ønsket om spærring kan risikere at brede sig til andre haveforeninger eller områder med boligveje i Dragør Kommune.

  Forvaltningen kan i stedet for anbefale fortsat spærring af sidestierne med kæder eller alternativt fx følgende løsning:

  - at der på hver af de 4 stier, som munder ud i Slørvej, etableres en opretstående enkelt pæl, der kan låses op og fjernes. Dette nogenlunde svarende til løsning anvendt blandt andet på Dragør Havn. Herved er Slørvej fortsat åben også i vinterhalvåret for både beredskab og øvrige trafikanter, også cyklende og gående. Man vil skulle have en trekantnøgle for at kunne låse op og fjerne pælen for at kunne passere ind på sidestierne i bil. Princippet i løsningen med en stispærre er vedlagt som bilag 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Haveforeningen PF Maglebylund har drøftet forslag om vinterspærring med to låger mod Kirkevej på generalforsamlingen i 2015. Forslaget blev vedtaget under forudsætning af Dragør Kommunes godkendelse.

  Forvaltningen har spurgt beredskabet, som ikke ønsker Slørvej spærret i vinterhalvåret. Dette grundet de komplikationer/forsinkelser en spærring trods alt vil have i forhold til den hidtidige adgang.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Ændringsforslag fra C:

  Vinterafspærring godkendes på betingelse af, at gående og cyklister har adgang, samt at kommunen kan ophæve ordningen ved ændret anvendelse af Slørvej.

  For stemte:

  2 (C+ Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  5 (A+I+T+V+ Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+I+T+V +Birger Larsen (O))

  Imod stemte:

  2 (C+ Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Frigivelse - Genopretning af veje 2016
  Sagsid.: 15/2508

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 2.097.200 i budget 2016, til genopretning af veje, og at beløbet frigives.

  2.

  at

  der overføres kr. 750.000 af det frigivne beløb til Vej- og Gartnerafdelingens lønkonto til finansiering af anlægssjakket (Det sorte hold).

  3.

  at

  der afsættes kr. 400.000 på anlægsprojektet Jordlægning af

  luftledninger til indkøb af jordkabel og materialer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2016 afsat kr. 2.097.200 til genopretning af veje 2016.

  Forvaltningen har planlagt følgende fordeling:

  1. Der afsættes ca. kr. 1.600.000 til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2016.

  Heraf afsættes kr. 750.000 til anlægssjakket (det sorte hold) til at varetage anlægsarbejde i eget regi.

  1. Der afsættes ca. kr. 300.000 til at udføre hovedeftersyn, trafiktællinger mv.

  2. Der afsættes ca. kr. 197.200 til akutte opgaver, reparationer mv.

  I 2016 planlægger forvaltningen at udlægge slidlag på strækninger, hvor der ikke skal foregå opretning af fortove og kantsten. Umiddelbart planlægges udlægning af nyt slidlag på Fælledvej nord for Bachersmindevej samt på Skydebanevej.

  Herved kan Vej- og Gartnerafdelingen prioritere anlægssjakkets ressourcer på kabellægningsarbejde, således at de resterende strækninger med ca. 10 km luftledning uden forberedt jordkabel så vidt muligt får nedgravet et jordkabel i 2016. Dette som forberedelse for det igangværende energirenoveringsprojekt ESCO vejbelysning, så alle luftledninger kan fjernes i forbindelse med dette projekt. Hermed bliver hele Kommunens vejbelysning fremtidssikret.

  Det er en omprioritering i forhold til hidtidig strategi, der er baseret på Vejdirektoratets strategirapport og årlige hovedeftersyn. Det betyder, at nogle vejstrækninger, der står for tur med genopretning af kantsten, fortove mv, udskydes et år af hensyn til jordkabellægningen. Følgende veje står umiddelbart for tur: Lodsvænget, Hvedestykket, Kløverstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Rugstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Spurvevænget samt Skippervænget.

  Såfremt udvalget beslutter ikke at afsætte kr. 400.000 til indkøb af jordkabel mv, vil forvaltningen ikke omprioritere og i stedet for fortsætte den hidtidige strategi og prioritere vejene med fortovsopretninger forud for slidlag.

  De afsatte anlægspenge til anlægssjakket omfatter lønudgifter, og beløbet svarer stort set til det beløb, der afsættes til ekstern entreprenørs opretningsarbejde forud for asfaltslidlag. Ved frigivelse af anlægsbudgettet inden udgangen af december måned 2015 kan anlægssjakket videreføres i 2016 uden problemer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på kr. 2.097.200 til genopretning af veje 2016 er afsat i anlægsbudget 2016.

  Fra anlægsbudgettet skal overføres kr. 750.000 til Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget til lønudgifter til anlægssjakket (det sorte hold).

  Anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger i samarbejde med DONG er ved at være færdigt. Projektet udviser et mindre forbrug på ca. kr. 1.500.000. Heraf foreslår forvaltningen, at der anvendes kr. 400.000 til indkøb af 10 km jordkabel og fliser i nødvendigt omfang til nedgravning af jordkabel i eget regi, så alle luftledninger i kommunen kan fjernes i forbindelse med energirenoveringen af vejbelysningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

 • 9
  Genbrugsplads - gebyr for erhvervsaffald
  Sagsid.: 15/2512

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at gebyr for erhvervsaffald på Dragør genbrugsplads reduceres til niveauet for 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der blev vedtaget nye og højere gebyr for erhvervs aflevering af affald på genbrugspladsen for 2016. Gebyret blev godkendt i forbindelse med godkendelse af budget 2016 for Dragør Kommune.

  Gebyrerne godkendes normalt først i bestyrelsen for ARC med anbefaling om at kommunerne efterfølgende godkender gebyrerne. Det sker normalt i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i Dragør Kommune. Processen sikrer ens gebyr for virksomhederne i oplandet til ARC (Tårnby, Dragør, Hvidovre, Frederiksberg og København). I år besluttede Københavns Kommune imidlertid ikke at godkende de højere gebyrer for erhverv som ARC bestyrelse havde godkendt og anbefalet ejerkommunerne at godkende. Hvidovre og Frederiksberg har ligeledes valgt ikke at hæve taksterne, da Københavns Kommune besluttede ikke at hæve taksterne. Tårnby og Dragør har hævet taksterne, som anbefalet af bestyrelsen for ARC.

  Forvaltningen anbefaler derfor, at Dragør Kommune tager stilling til om gebyret skal hæves eller fastholdes på niveau med gebyrsatsen fra 2015. Forvaltningen foreslår at gebyret videreføres uændret fra 2015 til 2016 i lighed med de øvrige kommuner:

  Gebyr 2016, oprindeligt indstillet

  Gebyr 2015, der foreslås videreført

  Pris. Pr. besøg (klip)

  Kr. ex. moms

  Kr. ex.moms

  Personbil

  Kassevogn

  Ladvogn

  Farligt affald 0-10 kg

  Farligt affald 10-25 kg

  160

  220

  370

  80

  170

  100

  170

  320

  80

  160

  Abonnement

  Personbil

  Kassevogn

  Ladvogn

  5.800

  10.500

  15.700

  2.100

  3.600

  6.400

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Gebyret giver i størrelsesordenen 150.000 – 200.000 kr. i årlig indtægt. Uændret gebyr forventes ikke at have væsentlig indflydelse på driftsbudgettet for renovation for Dragør Kommune, da der er tale om begrænset erhvervsmæssig brug af pladsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  For stemte:

  5 (C+I+V+T+Birger Larsen(O))

  Imod stemte:

  2 (A+Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  For stemte                5 (C+L+T+V)

  Imod stemte            2 (A+O)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 11 (C+I+L+V+T+ Birger Larsen (O))

  Imod stemte: 4 (A + Morten Dreyer (O))

  Godkendt.

 • 10
  Udmøntning af budget 2016 - 2019
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at udmøntningen af budget 2016 – 2019 godkendes indenfor eget udvalgsområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2015 budget 2016 – 2019. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet. De enkelte fagudvalg skal godkende udmøntningsplanen inden for eget udvalgsområde. Formålet med udmøntningsplanen er dels at skabe tydelighed om hvordan budgettet udmøntes og dels at kunne udmelde budgetter for 2016 hurtigst muligt, forventelig i december 2015, så de enkelte institutioner/afdelinger i god tid kan indrette aktiviteterne herefter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Som de foregående år udarbejder administrationen en budgetavis, der formidler budget 2016 – 2019 til borgerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Godkendt

  Bilag

 • 11
  3. Budgetopfølgning BEPU
  Sagsid.: 15/1606

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 137.444 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BEPU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BEPU’s område i 2015 samlet set vil have et merforbrug på 137.444 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 9


  Teknik og Miljø

  Beløbet er bevillingsomplacering til BEPUs område på sektor 9 fra ØUs område mhp. dækning af udgifter til kontingent til ”Væksthuse”.

  Sektoren gennemgået. Der foretages ikke øvrige justeringer på denne sektor.

  137.444

  Afvigelse i alt

  137.444

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 137.444 kr., som tages fra kassen, men som modsvares af en tilsvarende mindreudgift på ØU’s område.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den. 1. december 2015.

  Økonomiudvalg den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning foretages bevillingsomplaceringer fra ØU’s område til BEPU’s område på 137.444 kr.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  For stemte              6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme     1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Anlægoverførsel fra 2015 til 2016
  Sagsid.: 15/2590

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 20.624.509 kr. fra 2015 til 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgettet for 2015, hvor resultatet viser et samlet mindreforbrug på 20.624.509 kr.

  Anlægsudgifter adskiller sig fra drift ved at udgifterne er tilknyttet et projekt og typisk først afregnes når projektet er afsluttet. Det vil sige, at bevillinger vedr. projekter som er igangsat, men ikke afsluttet, eller som er forskellige grunde ikke er igangsat, overføres til næste budgetår.

  Det drejer sig om projekter om 20.624.509 kr. til projekter, der fortsætter i 2016, hvorfor der for dette beløbs vedkommende gives en bevilling i 2015 på -20.624.509 kr.. Dvs. beløbet tilgår kassen i 2015, men tages op af kassen igen i anlægsbudgettet for 2016.

  Oversigt tabellen i bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en negativ bevilling på 20.624.509 kr. til kassebeholdningen i 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Decentraliseringsoverførelser 2015-2016 BEPU
  Sagsid.: 15/2478

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der overføres et mindreforbrug/overskud på i alt 376.532 kr. på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på BEPUs område. Hele beløbet finansieres af den i 2015 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2015 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2015.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2016 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2015. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Det opgjorte mindreforbrug vedrørende de decentrale regnskaber for Havnen og Bygningsvedligehold og det opgjorte merforbrug vedrørende Energipuljen ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan overføres ved politisk beslutning.

  Det opgjorte mindreforbrug vedrørende det decentrale regnskab for Vej og Gartner ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan derfor automatisk overføres.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på BEPU’s område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindre forbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget.

  Skoleområdet er pr. 1. januar 2013 overgået til lønsumsstyring, hvorefter skolerne har 100 % overførselsadgang. På driften følger de samme regler for økonomisk decentralisering. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2015 afsat en overførselspulje på 5.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der overføres et mindreforbrug/overskud på 376.532 kr., som finansieres af den i 2015 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Forslag fra T - støj fra lufthavnen
  Sagsid.: 15/1972

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail af den 21. september 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”Forvaltningen bemyndiges til at indgå forhandlinger med Københavns Lufthavn om at få dem til at etablere støjdæmpning, så naboerne i den nordvestlige del af St. Magleby bliver mindre generet. Støjdæmpningen bør ske i samråd med beboere, ejerforeninger og Bevaringsnævnet for St. Magleby.

  Baggrund:

  Rigtig mange borgere på både Ndr. Dragørvej samt Hovedgaden, herunder Amagermuseet, har i årevis forsøgt at ”råbe” Københavns Lufthavn op. Så der vil være stor borgeropbakning, fra både parcelhus ejere, ejerforeninger samt andre i St. Magleby landsby, herunder børn, fritidshjem m.v.

  Der ligger rigtig mange muligheder for at dæmme op for støjen, f.eks. at forsætte nuværende dæmpning med jordvold, opsætte lydglas (gennemsigtigt) som på motorveje, hvis man altså gerne forsat vil bevare udsigten, omlægge afgange som senest da banen i nærområdet blev renoveret i juli/august måned m.v.

  Formålet med en bedre støjdæmpning er at gøre området mere attraktivt at bo og opholde sig i. ​"

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Forslaget udsættes til næste møde.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  Forslaget blev godkendt.

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 1. december 2015

  Forvaltningen orienterede om:

  Trafiksikkerhedsplanen og om åbent hus arrangementet der blev afholdt i Vej- og Gartnerafdelingen.

  I forbindelse med sammenlægningen af beredskabet er der åbent hus for borgerne på brandstationen i St. Magleby lørdag den 19. december 2015. Invitation til KB følger.

  Asger Larsen (I):

  Count Down tællerne virker ikke ved bustoppestederne.

  Dokumentation fra Movia om 350s kørsel i Dragør, der er mange forsinkelser.

  Helle Barth (V):

  Der er ingen lys fra p-pladsen ved St. Magleby Skole og hen til Hollænderhallen?