Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Allan Holst (A), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.
Næstfmd. Morten Dreyer (O) ledede mødet i formandens fravær.
Punkt 6
Sagen foreslået udsat pga. høring fra ny part i sagen.
For stemte: 6 (A+C+O+T+V)
Imod stemte: 1 (I)
Godkendt, at sagen udsættes.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Naturforvaltning og budgetreduktion
  Sagsid.: 15/2772

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  de lovpligtige opgaver vedrørende naturpleje af strand- og kystarealer omfattet af bestemmelser om naturbeskyttelse i henhold til fredning og NATURA 2000 fortsættes, og at udvalget tager stilling til finansiering af aktiviteterne i forbindelse med første budgetopfølgning i 2016.

  2.

  at

  udvalget tager stilling til eventuel finansiering af projekter i Naturpark Amager i relation til de konkrete projekter.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med behandling af Budget 2016 blev der vedtaget en reduktion indenfor ”naturforvaltning” på 200.000 kr.

  Denne besparelse dækker over det fulde budgetbeløb til hhv. naturpleje på 100.000 kr. og naturprojekter i tilknytning til udvikling af ”Naturpark Amager” på 100.000 kr.

  I ”Udmøntningsplan for budget 2016-2019”, der blev behandlet i BEPU den 1.12.2015 og i ØU den 10.12.2015, anføres at der skal fremlægges en særskilt sag til BEPU med beskrivelse af konsekvenser samt lovgrundlag og kommunale forpligtelser på området.

  Beløbet til naturpleje dækker de løbende omkostninger til externe ydelser og leverancer, der supplerer gartnerafdelingens driftsopgaver.

  Den mest omfattende opgave i den forbindelse er, at kystarealernes naturtilstand, i henhold til den gældende fredning med tilhørende plejeplan, samt de forpligtelser, der følger af, at områderne er omfattet af de internationale NATURA 2000-bestemmelser, skal sikres.

  Det drejer sig især om at fastholde strandengenes ”lysåbne karakter”.

  Dette gennemføres bl.a. i et samarbejde med TAMU-Center Storkøbenhavn, der vederlagsfrit varetager afgræsning med kreaturer og får på delstrækninger, hvor Dragør Kommune som ejer bl.a. finansierer hegning og til dels vandforsyning og læskure mv.

  Dertil kommer, at der som supplement til afgræsningen skal gennemføres maskinel slåning og udtynding, hvor extern entreprenør-indsats med special-maskinel kan være nødvendig.

  De beskrevne ydelser og leverancer er en afgørende forudsætning for at kunne efterleve lovkrav og fredningsbestemmelser.

  Der kan i øvrigt henvises til meddelelsessag om ”Naturpleje og afgræsning i kystnære naturområder”, der var på dagsordenen til mødet i BEPU den 6. oktober 2015 (bilag).

  Beløbet til naturprojekter i tilknytning til udvikling af Naturpark Amager har hidtil hovedsagligt været anvendt til ”grønne projekter” i tilknytning til aktiviteterne på og omkring Kongelundsfortet, fx tømmerflåder til Ungdomsskolens vandaktiviteter på Kongelundsfortet samt indkøb af badebro-elementer. Dertil kommer Dragør Kommunes bidrag til diverse driftsomkostninger i projektsamarbejdet mellem de 5 parter (fx konsulentbistand til planudarbejdelse).

  I den forbindelse kan oplyses, at der netop i partnerskabet er udarbejdet et samlet projektprogram som afsæt for ansøgninger om fondsstøtte, hvor der bl.a. er fokus på udvikling af ”blå støttepunkter” langs kysten.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes strandenge og kystlandskab er omfattet af fredning af 17.6.2004 med dertil hørende plejeplan. Kystarealerne er tillige omfattet af NATURA 2000-bestemmelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har relation til budgetreduktion på ca. 200.000 kr. af de ”grønne puljer” til naturforvaltning/naturbeskyttelse, i forbindelse med vedtagelse af Budget 2016. I budget 2015 udgjorde det samlede budget på området 207.700 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU og videreføres også til KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  For stemte                        6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte                     1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Anbefaling fra ØU

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder, at ACOV’s udmøntning af deres 2016-budget er uforståelig! ACOV sparer 200.000 kr. i budgettet, men da visse dele af de tænkte besparelser er lovpligtige, så bruger ACOV pengene alligevel!

  Bilag

 • 2
  Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger
  Sagsid.: 15/2253

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  udvalget beslutter om drift og vedligehold af kommunens bygninger skal udbydes i hovedentreprise eller i fagentreprise, samt at forvaltningen udvides med et årsværk, hvis der vælges udbud i fagentreprise.

  2.

  at

  forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbuddet og at resultatet af prækvalifikationen forelægges til godkendelse i udvalget.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhverv- og Planudvalget har på mødet den 3. november 2015 behandlet sagen om udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger. Udvalget besluttede af sagen fremlægges igen med følgende tilføjelser:

  - kombinationsforslag mellem fag- og totalentreprise

  - der indhentes erfaringer fra 2-3 andre kommuner

  - mulighed for at Vej- og Gartnerafdelingen inddrages til mindre opgaver

  I konsekvens af dette, udsættes opstart af ny kontrakt til 1. oktober 2016.

  Udvalgssagen er derfor opdateret med 3 nye mindre afsnit og en samlet vurdering. Indstillingens punkt 2, om opstart på ny kontrakt er udgået, som konsekvens af udvalgets beslutning på mødet den 3. november 2015.

  Erfaring fra andre kommuner

  Forvaltningen har indhentet erfaring fra 4 andre kommuner i hovedstadsområdet, som har udbudt drift- og vedligehold i fagentreprise. Erfaringsindsamlingen viser:

  - at kommunerne har mellem 6-8 fagentrepriser med hver 3 leverandører pr. fag. Dvs. mellem 18 og 24 aftaler. Opgaver under 100.000 kr. udføres af den fagentreprenør, som har afgivet det billigste tilbud. Opgaver over 100.000 kr. udbydes i miniudbud. Der er kommuner som har en udbudsgrænse ved 50.000 kr. Erfaringen er at tilbuddene ikke er særlige attraktive for kommunerne og de kommuner, som har denne model ønsker fremover at stå frit med hensyn til at vælge tilbudsgiver. Udbudsgrænsen på 50.000 kr. vurderes også at være lav og flere kommuner overvejer at hæve den ved næste udbud.

  - at kommuner med fagentrepriser har 2-3 gange flere medarbejdere ansat til at drive området end Dragør Kommune. Dette gælder også når der kompenseres for antal bygninger og omsætning pr. medarbejder.

  - at kommuner med fagentrepriser har mellem 10-15 % lokale håndværksfirmaer som leverandør. Det indikerer, at der sandsynligvis er firmaer, som har specialiseret sig i at opnå kontrakter på fagentrepriser, ligesom der er firmaer som har specialiseret sig i hovedentrepriser.

  - at den kommune, som har den største andel af lokale leverandører, udbyder opgaverne fra gang til gang blandt de firmaer, som de ønsker tilbud fra. Den løbende drift er i dette tilfælde ikke udbudt men drives som opgaven blev drevet før 2004 i Dragør. Det vurderes dog, at den model ikke er i overensstemmelse med udbudsreglerne.

  Mulighed for at Vej- og Gartner inddrages til mindre opgaver

  Vej- og Gartnerafdelingen inddrages i det omfang og i de opgaver som afdelingen har mulighed for og kompetencer til at udføre. Fx anlæg af det Maritime hus, reparationer på Kongelundsfortet, gravearbejder mv. Yderligere inddragelse vil forudsætte bl.a. ansættelse af faglærte håndværkere og håndværkere med autorisationer. Det vurderes ikke, at opgaverne har en karakter eller volumen, hvor det vil være muligt at udføre opgaverne i eget regi. Det vil også kræve styring og kompetencer som vi ikke besidder.

  Mulighed for at kombinere fag- og hovedentreprise

  Forvaltningen er ikke bekendt med andre kombinationer af fag- og hovedentrepriser ud over de modeller som er nævnt.

  Tidligere sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17. september 2015 at forlænge aftalen med hovedentreprenør Skou Gruppen A/S med 6 måneder til og med juni 2016. Samtidigt blev det besluttet, at der ved genfremlæggelse af sagen belyses fordele og ulemper ved, at Dragør overgår til fagentreprise.

  Det kan oplyses, at Dragør Kommune driver ca. 65.000 m2 fordelt på 40 ejendomme. Opgaven omfatter:

  • planlagt bygningsvedligehold

  • akut bygningsvedligehold

  • ombygninger

  • moderniseringer

  • nyanlæg

  • koordinering og faglig sparring med forvaltningen ift. de enkelte opgaver

  • bygningsgennemgang og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner i samarbejde med forvaltningen.

  Uden for opgaven indgås separate serviceaftaler for fx spildevandspumper, elevatorer, gaskedler og der indgås aftaler for levering af gas og el til markedspris.

  Budgettet er på ca. 6-7 mio. kr. årligt.

  Hovedentreprise

  Ved hovedentreprise udbydes opgaven samlet og der indgås en kontrakt med en hovedentreprenør. Hovedentreprenøren er eneansvarlig overfor Dragør Kommune og leverer alle ydelser inden for drift og vedligehold. Det drejer sig om følgende fag: murer, VVS, maler, tømrer/snedker, el, ventilation, glarmester, kloak. Herudover varetager hovedentreprenøren koordinering af de enkelte fag imellem og indgår i samarbejde med forvaltningen om bygningsgennemgang og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Prioritering og større opgaver løses i direkte samarbejde, hvor entreprenørens faglighed inddrages.

  Fagentreprise

  Ved fagentreprise udbydes de enkelte fag separat og der indgås separate kontrakter. Dvs. 10 individuelle kontrakter for fagene: murer, VVS, maler, tømmer/snedker, el, ventilation, tagdækning, glarmester, kloak, rådgivning. Hvert fag er selvstændigt ansvarlig overfor Dragør Kommune for det arbejde eller delleverance som udføres. Dragør Kommune skal varetage koordineringen af de enkelte fag, de enkelte opgaver, foretage bygningsgennemgang, udarbejde vedligeholdelsesplaner og prioritere i forhold til det samlede budget. I denne model er det ikke muligt i samme grad at inddrage entreprenøren i opgaveløsningen og koordineringen.

  De to modeller er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

  Fordele og ulemper ved de to modeller

  Den væsentligste forskel på de to entrepriser er at hovedentreprisen er en samarbejdsmodel, hvor forvaltningen og hovedentreprenør samarbejder om de enkelte opgaver. De sædvanlige entreprisemæssige modsætninger forventes afløst i samarbejde om fælles mål inden for partnerskabet. Forvaltningen styrer budget, ønsker og prioritering. Entreprenøren koordinerer og inddrages fagligt i opgaveløsningen.

  Fagentreprisemodellen er en mere traditionel organisationsform. Forvaltningen udarbejder de enkelte projekter og løsninger. Opgaverne brydes op i de enkelte fag, som bestilles hos den enkelte entreprenør. Den udfordrer muligheden for fælles planlægning og gennemførsel af opgaver som kræver flere fag.

  Det vurderes, at de to modeller er lige egnet til at håndtere mindre vedligeholdelsesopgaver, som ikke kræver koordinering mere end 1 til 2 fag. Derimod har samarbejdsmodellen en fordel, når der er tale om opgaver (nyanlæg, ombygninger, moderniseringer), hvor der skal ske koordinering af flere fag. Samtidigt er det muligt i større grad at inddrage entreprenøren fagligt i opgaveløsningen. Ved fagentreprise vurderes det nødvendigt i større grad at udarbejdet projektbeskrivelser før arbejderne kan iværksættes. Det kan betyde, at de større projekter tager længere tid at gennemføre samt at der er nødvendigt at inddrage ekstern rådgiver.

  Ved hovedentreprise ligger styringen af den enkelte opgave hos entreprenøren. Ved fagentreprise ligger styringen hos forvaltningen.

  Tidligere udbud

  Frem til 2004 blev området drevet efter principperne i fagentreprise. Dengang var der 2 medarbejdere som varetog opgaven i forvaltningen. Siden har området været drevet i hovedentreprise og opgaven drives i praksis af en medarbejder i dag. Det skønnes derfor nødvendigt at udvide forvaltningen med et årsværk, idet styring, koordinering og projektbeskrivelse i givet fald skal varetages af forvaltningen.

  Vurdering

  Det vurderes, på baggrund af tidligere udbud, at hovedentreprisemodellen tiltrækker flere mellemstore håndværksvirksomheder med erfaring i at gennemføre projekter i hovedentreprise. I konkurrencen har de større firmaer kunne levere lavere timepriser og højere materialerabatter end de mindre firmaer. Det skyldes sandsynligvis at de køber større volumener og at de kan optimere opgaveløsningen.

  Ved seneste udbud deltog en række lokale håndværksvirksomheder på lige fod med de større håndværksvirksomheder i konkurrencen. Der blev afholdt lokale informationsmøder om udbuddet og 6 firmaer blev inviteret til at give tilbud (prækvalificeret)og 3 af disse firmaer bestod af lokale håndværksvirksomheder. De lokale håndværksvirksomheder har også været inviteret og enkelte har også deltaget som underleverandører hos den hovedentreprenør som tidligere har vundet opgaven.

  Det er således muligt at udbyde opgave i hovedentreprise og samtidigt få tilbud fra lokale håndværksvirksomheder, hvorimod fagentreprise sandsynligvis vil betyde at de større håndværksvirksomheder ikke vil byde på opgaven, idet opgavevolumen er begrænset.

  Fagentreprise vil måske få flere mindre håndværksfirmaer til at byde, men ikke afgrænset til lokale firmaer.

  Det må oplyses, at opgaven ikke har været udbudt i fagentreprise og at forvaltningen derfor ikke er bekendt med konkurrenceforholdene ved et udbud i fagentreprise.

  Samlet vurdering

  Det er forvaltningens samlede vurdering:

  - at udbud i hovedentreprise er den økonomisk mest attraktive løsning for Dragør Kommune, idet den samlede opgaveportefølje og ressourcer i forvaltningen er begrænset

  - at fagentreprisemodellen ikke giver sikkerhed for større lokal deltagelse af håndværkervirksomheder, men at udbud fra gang til gang giver flere muligheder for at de lokale kan byde ind på opgaver

  - at fagentreprisemodellen er mindre effektiv, idet der skal gennemføres udbud og firmaer skal afgive tilbud før opgaver kan igangsættes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hvis fagentreprise vælges, forudsættes afdelingen udvidet med et årsværk til styring og koordinering mv af entreprisen. I dag betaler kommunen hovedentreprenøren i størrelsesordenen 200.000 kr. for koordinering, styring mv af opgaven. Restfinansieringen til et årsværk kan afholdes af driftsbudgettet til drift- og vedligehold af de kommunale bygninger, med deraf følgende reduktion i vedligeholdelsesarbejdet, eller som tillægsbevilling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Ad. 1

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I):

  At drift og vedligehold af kommunens bygninger skal udbydes i hovedentreprise:

  For stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Dispensation til helårsbeboelse
  Sagsid.: 15/2598

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen til dispensation til helårsbeboelse ikke imødekommes, da der ikke ses at foreligge sådanne særlige forhold, som kan begrunde en dispensation, jf. planlægningsnotat 01.15, retningslinje nr. 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2, til at bebo sommerhuset Rosenlund Sidevej 2, hele året.

  Ansøger motiverer ønsket om en dispensation med blandt andet områdets herlighedsværdier, og at vedkommende står i en akut boligmangel.

  Fortilfælde

  Der er gennem de senere år behandlet en række dispensationsansøgninger om helårsbeboelse i Rosenlund. Det pågældende udvalg har i alle tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå andre konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet det blev vurderet, at der forelå ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenluns sammensatte og unikke karakter. Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen ville søge en afklaring af muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  Der foreligger en dispensation til helårsbeboelse til den tidligere ejer af ejendommen Rosenlund Sidevej 2. Denne dispensation bortfalder ved fraflytning.

  Vurdering

  Forvaltningen henviser til baggrundsnotat 01.15, der er vedhæftet som bilag 1, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2. Forvaltningen vurderer, at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 5, i baggrundsnotatet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 40.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Ændringsforslag fra Morten Dreyer (O):

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte:

  3 (A+V+ Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  4 (C+I+T+ Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Bilag

 • 4
  Garage og terrænregulering
  Sagsid.: 13/2416

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget beslutter enten

  a. at garagens placering i forhold til vejskel godkendes, men at højden reduceres til max 2,5 m i skelbræmmen mod sti,

  Eller

  b. at garagens placering i forhold til vejskel godkendes, og at højden på 2,95 m i skelbræmmen mod sti godkendes.

  2.

  at

  udvalget beslutter at godkende terrænreguleringen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er i 2014 givet byggetilladelse til et nyt enfamiliehus, Strandjægervej 28, som er opført i 2 etager, inden for rammerne af gældende byplanvedtægt og byggelovgivningen i øvrigt.

  Efterfølgende er der ansøgt om godkendelse af garage/skur og terrænregulering (bilag).

  Begge anlægsarbejder er stort set gennemført.

  1. Garage/skur på ca. 35 m2 placeret ud mod Strandjægervej

  Garagen placeres i ejendommens nordlige hjørne, i vejskel og i skellet til den offentlige sti mellem Strandjægervej og Sdr. Strandvej.

  Der ansøges om dispensation fra byggelinje, fastsat i Byplanvedtægt nr. 8, på 1 m fra vejskel, til placering af carporten helt ud til skel mod Strandjægervej, og der ansøges om dispensation til en bygningshøjde på 2,95 m i skelbræmmen mod stien.

  I henhold til byggelovgivningen må bebyggelse 2,5 m fra skel mod nabo og sti, ikke overstige 2,5 m i højden.

  Højden på garagen begrundes i ansøgningen med, at taget er opbygget som et regnvands-opsamlingssystem.

  Der har i igennem en årrække blevet givet dispensationer til opførelse af carporte og garager helt ud til vejskel langs Strandjægervej, og i flere tilfælde dispensation til en bygningshøjde på over 2,5 m i skelbræmmen mod nabo. Eksempler herpå fremgår også af ansøgningen.

  I dette tilfælde er der det særlige forhold, at naboen mod nordøst udgøres af en offentlig sti, og at garagen kan opleves markant i vejbilledet på grund af vejens krumning på den aktuelle strækning.

  Der har været gennemført høring af genboen på den anden side af stien, Strandjægervej 26B, der i sit høringssvar bl.a. anfører,

  - at garagen findes at skæmme byrummet og antaste områdets åbne karakter,

  - at garagen med sin placering forringer oversigtsforholdene for trafik på stien,

  - at garagen godt kan placeres tilbagerykket på grunden så vejbyggelinjen respekteres,

  - at garagen bør respektere en max højde på 2,5 m.

  Vejmyndigheden anfører i sit høringsvar, at det forudsættes, at garagen ikke overskrider skel mod offentligt vej- og stiareal. Placeringen helt ud til vejskel kan accepteres i lighed med andre etablerede carporte og garager ud mod Strandjægervej.

  Grundejerforeningen for området er blevet hørt og anfører, af foreningen ikke ser nogle tekniske begrundelser for at imødekomme dispensationsansøgningen.

  2. Terrænregulering mellem hus og Sdr. Strandvej

  Ansøgningen om terrænregulering omfatter partiel hævning af terrænet, i gennemsnit med 37 cm, i havearealet mellem bygningen og Sdr. Strandvej. I henhold til angivne koter fra landinspektør er terrænet på sit højeste sted ca. 10 cm lavere end højden på Sdr. Strandvej. For at optage terrænspring i forhold til naboarealer udføres stensætning langs skellet til stien samt stensætning mod naboen mod sydvest. Der foreligger aftale med naboen mod sydvest om denne løsning.

  Terrænreguleringen vurderes ikke at medføre gener for naboarealer med hensyn til afledning af regnvand.

  Der har været gennemført høring af genboen på den anden side af stien, der i sit høringssvar bl.a. anfører,

  - at terrænet på det højeste sted er hævet med ca. 1 m,

  - at der tidligere burde være fremsendt ansøgning om godkendelse af terrænregulering,

  - at det hævede terræn giver indbliksgener henover stien, da terrænet i den sydøstlige del er højere end stien og haven til Strandjægervej 26B,

  - at terrænet burde respektere niveauet for øvrige haver langs Sdr. Strandvej.

  Vejmyndigheden for stien anfører, at regnvand skal kunne holdes på egen grund efter terrænregulering. Der må ikke forekomme tilledning af hverken vand eller erosionsmaterialer til offentlige vej- og stiarealer.

  Grundejerforeningen for området anfører, af foreningen ikke ser nogle tekniske begrundelser for at imødekomme dispensationsansøgningen.

  Ansøger/ejer af Strandjægervej 28 anfører i replik til høringssvarene vedrørende garagen og terrænregulering bl.a.,

  - at garagen er placeret indenfor skel og ikke umiddelbart er synlig for beboerne i nr. 26B,

  - at genboen ikke er nabo, da den offentlige sti går mellem de to matrikler,

  - at terrænreguleringen på sit højeste sted udgør 53 cm i forhold til den offentlige sti, og i øvrigt i den sydøstligste del er tilpasset højden på den offentlige sti og Sdr, Strandvej,

  - at håndtering af regnvand kan ske på egen grund.

  Høringssvar fra genboen, Strandjægervej 26B, samt ansøgers replik hertil, er samlet i ét bilag.

  LOVE/REGLER:

  Byggelovgivningens bebyggelsesregulerende bestemmeler samt Byplanvedtægt nr. 8.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Ad. 1 a.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra Ole Svendsen (A)

  At det retvisende grundlag for terrænreguleringen dokumenteres af en landmåler.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Godkendelse af en tilbygning til et skur
  Sagsid.: 15/1209

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  der til hesteskuret i hestefolden, Ndr. Dragørvej 6, meddeles landzonetilladelse til en tilbygning på 27 m2, på betingelse af:

  2.

  at

  alle facader udformes og fremtræder med en ensartet bræddebeklædning, i et ensartet mørkt farvevalg (mørk grøn), med sorte taginddækninger.

  3.

  at

  bygningens nye fremtræden skal være realiseret senest 1. april 2016, i modsat fald skal hele den eksisterende tilbygning og bræddereol, fjernes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejeren af en hestefold, beliggende ved den nordlige del af St. Magleby, Ndr. Dragørvej 6, matr. nr. 144e, ansøger om landzonetilladelse til en tilbygning til et tidligere godkendt hesteskur.

  Historik

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 11. august 2015, at 2 containere, der var opstillet på hestefolden, Ndr. Dragør 6, skulle fjernes, tillige med en tilbygning på ca. 27 m2, til et tidligere godkendt hesteskur, der er placeret i folden.

  De 2 containere blev efterfølgende fjernet, og på foranledning af en konkret henvendelse i oktober 2015, med oplysning om at tilbygningen ikke var fjernet, anmodede Plan og Teknik ejeren om også at lovliggøre tilbygningen (bilag 1)

  Ejeren udtaler til sagen, at overdækningen på hesteskuret blev udført umiddelbart efter skurets godkendelse i 2001, og da overdækningen var registreret i BBR-registret, var han af den opfattelse, at det var lovligt. (foto fra BBR bilag 2). Ejeren er oplyst om, at dette ikke er tilfældet.

  Om anvendelsen oplyser ejeren, at området stadig anvendes til hestefold og at bygningen til stadighed skal kunne fungere som hesteskur. Aktuelt er der dog givet en bekendt lov til midlertidig at have materialer stående ved skuret.

  Møde med involverede parter

  På ejerens initiativ er der afholdt et møde mellem ejeren af hesteskuret og de fleste beboere på ”Adrians Gård”, der er mest påvirket af udsynet til hesteskuret med tilbygning (foto bilag 3). Formålet var at finde en mindelig løsning på sagen.

  Resultatet af mødet er sammenfattet i et fælles referat (bilag 4), der beskriver forskellige løsningsforslag, der vil reducere tilbygningens skæmmende fremtræden.

  Ansøgning

  Det fremgår af referatet fra mødet, at der ansøges om:

  -At den samlede bygning, inklusiv tilbygningen og en bræddereol, opstillet på facaden, afskærmes med en ny bræddebeklædning mod vest, alternativt

  -At tilbygningen afskærmes af en bræddebeklædning og bræddereolen flyttes om til øst-facaden.

  Der ansøges tillige om at eventuelle foranstaltninger først iværksættes til foråret, på grund af vejrliget.

  Vurdering

  Mindre læskure, der indgår i en form for landbrugsmæssig drift, reguleres primært med henblik på at minimere den visuelle påvirkning af omgivelserne, i højere grad end at regulere den specifikke anvendelse.

  Hensynet til bygningens fremtræden kan varetages, enten ved at afslå ansøgningen om landzonetilladelse til tilbygningen, og forlange den fjernet, tillige med bræddereolen, eller at imødekomme ansøgningen, på betingelse af at den samlede bebyggelse fremtræder som en ensartet helhed, med mørke bræddebeklædte facader.

  Konklusion

  Det pågældende hesteskur har en meget synlig placering, i randzonen til St. Maglebys afgrænsning mod det åbne land, og med direkte indblik for beboerne i ”Adrians Gård”. Det tilsiger, at bygningens fremtræden tillægges væsentlig betydning i denne sag.

  Det er forvaltningens konklusion, at en udvidelse af hesteskuret fra 70 m2 til 97 m2, ikke i sig selv udgør et problem, men det under forudsætning af, at den samlede bebyggelse gives en ensartet fremtræden.

  Tilbygningen bør derfor, i lighed med det oprindelige hesteskur, gives en mørk grøn bræddebeklædning, med sorte taginddækninger. Træreolen skal placeres / indbygges, så den ikke påvirker facadernes ensartede fremtræden.

  Tilbygningens udformning som beskrevet, skal være realiseret senest 1. april 2016, i modsat fald skal hele den eksisterende tilbygning og bræddereol fjernes.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Ad. 1-3

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Nyt enfamiliehus i 2 etager
  Sagsid.: 15/1679

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der meddeles byggetilladelse til det ansøgte enfamiliehus med tilhørende carport.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget ansøgning om byggetilladelse til et enfamiliehus i 2 fulde etager med carport, Ndr. Engvej 3 (bilag). Huset tænkes udført i ”funkisstil”, hvor det tidligere nu nedrevne hus, samt den overvejende del af bebyggelsen på vejen, er udført som traditionelt byggeri med sadeltage i 1½ plan.

  Området er ikke omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan, men der er en tinglyst deklaration for området, der muliggør byggeri i 2 etager.

  Projektet respekterer byggelovgivningens bestemmelser om byggeriets omfang og placering, herunder højdeforhold.

  Da byggeriet imidlertid vurderes at adskille sig fra den øvrige bebyggelseskarakter i nærområdet, er der foretaget partshøring i henhold til forvaltningsloven.

  Høringen har omfattet 2 naboer, genbo på den anden side af vejen samt grundejerforening.

  Der er modtaget høringssvar fra dem alle, og ansøger har afgivet replik til høringssvarene (bilag).

  Sammenfatning af høringssvar:

  Naboen Ndr. Engvej 1 anfører i sit høringssvar bl.a.,

  - at byggeriet vurderes at medføre indbliksgener, forringelse af lysforhold og udsyn, krænkelse af privatlivets fred og skyggegener, som ikke var tilfældet med den tidligere bygning,

  - at bebyggelsen findes at være i strid med bygningsreglementet, kommuneplanen og den gældende deklaration,

  - at byggeriet arkitektonisk ikke findes at tilhøre Ndr. Engvej,

  - at der tidligere kun er givet tilladelse til 1½ etages byggeri på vejen.

  Naboen Ndr. Engvej 5 anfører i sit høringssvar bl.a.,

  - at det findes at der vil blive forringede lysforhold pga. carporten, som ikke findes at overholde deklarationen,

  - at enfamiliehuset ikke findes at overholde deklarationen, da denne siger, at bygningen skal passe ind i området. Bygningen findes meget markant, dominerende og fremmedartet for området,

  - at der bliver indbliksgener, skyggegener og fravær af morgensol.

  Genboen Ndr. Engvej 2 B anfører, at der vil blive indbliksgener.

  Grundejerforeningen har ingen indsigelser til ansøgte byggeri såfremt alle lovgivningsmæssige forhold og betingelser i bygningsreglementet efterleves.

  Ansøger har haft høringssvarene til udtalelse og anfører i sin svarreplik bl.a.,

  - at hensigten er at nybyggeriet giver et arkitektonisk løft til Ndr. Engvej, at erhvervsenheden bliver fjernet og at bygningskroppen fylder mindre på grunden end før,

  - at huset kun er 1 m bredere i facaden mod vejen og ca. 50 cm højere end det nedrevne hus,

  - at der er opført tilsvarende boliger i 2 etager på andre villaveje i kommunen,

  - at lysforholdene ikke vil blive påvirket, da huset kun er 50 cm højere end det nedrevne hus, at indbliksgener vil være de samme, da vinduerne på 1. sal er placeret i samme højde som det tidligere 1½ etages hus,

  - at privatlivets fred ikke krænkes pga. afstanden mellem bygningerne,

  - at bygningsreglementet og deklarationen er overholdt.

  Plangrundlag - vurdering og sammenfatning:

  Kommuneplanen har i sit afsnit om ”Udvikling af parcelhusområderne” fokus på mulighederne for ny- og ombygning af parcelhuse i et tidsvarende udtryk, med mulighed for bebyggelse i 2 etager, inden for byggelovgivningens regler om afstande og højdegrænser.

  Kommuneplanens rammebestemmelser for det pågældende villaområde nr. 2.02, mellem D. B. Dirchsens Alle og Stationsvej, har således ikke krav til etageantal, men alene en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

  Projektet respekterer byggelovgivningens bebyggelsesregulerende bestemmelser samt deklarationen for området.

  Såfremt ansøgningen ikke ønskes imødekommet, bl.a. på baggrund af de forhold der anføres i høringssvarene, skal der nedlægges et såkaldt ”§14-forbud” i henhold til planloven, med henblik på, inden for et år, at udarbejde et lokalplanforslag, der ikke muliggør bebyggelse i 2 fulde etager.

  LOVE/REGLER:

  Byggelovgivningens bebyggelsesregulerende bestemmelser samt deklaration lyst 23. oktober 1946.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været gennemført partshøring i henhold til forvaltningsloven, se sagsfremstilling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Sagen udsat.

  Bilag

 • 7
  Nyt enfamiliehus på Øresunds Allé
  Sagsid.: 15/752

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at det ansøgte skitseprojekt til et nyt enfamiliehus på ejendommen Øresunds Allé 67, godkendes i henhold til Byplanvedtægt nr. 3, under forudsætning af, at den foreslåede matrikulære regulering gennemføres, og bebyggelsen respekterer byggelovgivningens afstands- og højdekrav.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en principiel ansøgning om tilladelse til opførelse af at nyt enfamiliehus på Øresunds Allé 67, jævnfør vedlagte tegninger.

  Ansøgeren ejer ejendommene Øresunds Allé 67A og 67B og 69. Ejendommene 67A og 67B har hidtil været bebygget som én ejendom (se kortbilag).

  Ved en matrikulær sammenlægning og arealoverførsel vil den samlede grundstørrelse for Øresunds Allé 67 blive på 1598 m2.

  Huset opføres i 1½ etage parallelt med Øresunds Allé, med et samlet etageareal på 336 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 21. Husets tagetage fremtræder med 2 kviste i form af fremskudte frontispicer, en udformning der kendes fra anden bebyggelse i området.

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 3, der bestemmer, at bygninger kan opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Ejendommen kan iht. byggelov og gældende praksis udnyttes med en bebyggelsesprocent på 30.

  Høring

  Der er gennemført naboorientering om projektet, og modtaget et fælles høringssvar fra samtlige hørte naboer på adresserne Øresunds Allé 54, 56, 63, 65 samt Strandstien 84 (bilag). Der gøres her blandt andet gældende:

  - at projektet findes at omhandle en bebyggelse i 2 fulde etager, og ikke i 1½ etage, som foreskrevet i byplanvedtægten,

  - at det skrå højdegrænseplan vil blive overskredet i begge ender af bygningen,

  - at der for naboejendommene vil være væsentlige indbliksgener fra gavlvinduerne grundet overskridelse af højdegrænseplanet,

  - at bygningen med sin placering på grunden samt tagudformning vil stå i kontrast til de omkringliggende sadeltage.

  Der foreligger tillige en supplerende kommentar fra Øresunds Allé 65 (bilag).

  Ansøger har med e-mail af 18.12.2015 fremsendt supplerende materiale samt en replik til høringssvarene (bilag), hvor det bl.a. anføres,

  - at grundarealet efter arealoverførsel mv. bliver på 1598 m2, at det samlede etageareal bliver på i alt 336 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 21,

  - at bygningsreglementets ”skrå højdegrænseplan” ikke gælder gavltrekanter,

  - at udformningen med frontispicer er kendt på Øresunds Allé,

  - at kvistenes samlede facadelængde ikke strider imod bygningsreglementet,

  - at den skitserede carport overvejes flyttet til nordskel, og

  - at der ikke er krav i byplanvedtægt eller lokalplan om placering af bebyggelse med gavl mod vandet.

  Ansøger vedlægger bl.a. foto med tilsvarende bebyggelse på Øresunds Allé syd for ansøgers ejendom.

  Etagebegrebet

  Naturklagenævnet anfører i orienteringsskrivelse nr. 233, september 2001, at det hverken i planloven eller i byggeloven er klart defineret, hvad der skal forstås ved udtrykket en etage. Nævnet henviser til Håndbog for bygningsmyndigheder, der oplister en række kriterier ved vurdering af etageantallet.

  Naturklagenævnet konkluderer, at i mangel på en entydig fastlæggelse af etagebegrebet, må der i tvivlstilfælde ved afgørelser efter planloven, lægges vægt på bebyggelsens ydre fremtræden, ses i relation til de hensyn som planbestemmelserne skal varetage.

  Afgørende er således om bebyggelsen set i forhold til naboer, forbipasserende og kvarterets præg, fremstår som en bebyggelse i 2 etager eller i en bebyggelse i 1½ etage.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at det beskrevne enfamiliehus fremstår og opleves som en bygning i 1½ etage, med en udformning der i øvrigt er lig anden bebyggelse i området. Det er derfor forvaltningens konklusion, at projektet ikke forudsætter dispensation fra byplanvedtægten.

  Der kan i øvrigt henvises til en tilsvarende sag, indenfor samme byplanvedtægtsområde, for ejendommen Nordstrands Allé 15B, som blev godkendt i BEPU den 3.11.2015.

  Hvad angår naboens anfægtelse om overskridelse af det skrå højdegrænseplan kan det oplyses, at højdegrænseplanet ikke overskrides i projektet, idet gavltrekanter er undtaget fra bestemmelsen i bygningsreglementet, og kan derfor ikke begrundes med ulovlighed.

  I høringssvaret anfægtes ligeledes, at trempelhøjden på ”sidebygningerne” er over 1,25 m.

  Idet ”sidebygningerne” er frontispicer, forefindes der ikke trempel.

  Til orientering er en trempel den del af tagkonstruktionen, der forhøjer facaden over loftbjælkelaget.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 3 for Dragør nordlige bydel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført høring om projektet. Se opsummering i sagsfremstillingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Høring administrationsgrundlag for anlægspulje i Movia
  Sagsid.: 15/2710

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at Movias udkast til administrationsgrundlag for anlægspulje tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med ændringen i 2015 af Lov om trafikselskaber har Movia fået hjemmel til at medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til kollektiv trafik. På den baggrund har Movias bestyrelse besluttet at etablere en anlægspulje. Herved kan Movia også bidrage til at medfinansiere anlægsprojekter, der kan styrke sammenhængen og infrastrukturen i den kollektive trafik og/eller ventetiden for kunderne.

  Movia har med høringsbrev (bilag 1) sendt retningslinjer for administrationens arbejde med puljen i form af vedhæftede udkast til administrationsgrundlag (bilag 2) i høring.

  Kompetencen til at beslutte anlægspuljens størrelse, og til at gennemføre én årlig udmøntning placeres i Movias bestyrelse, der efter indstilling fra administrationen beslutter, hvilke projekter, der skal modtage støtte. Finansieringen af anlægspuljen skal komme fra engangsindtægter i Movia, hvor fokus i første ombæring er rettet mod indtægter fra ejendomssalg.

  Puljens formål er at bidrage økonomisk til medfinansiering af trafikanlægsprojekter i Movias område. Det kan være både nyetablering og forbedringer af trafikanlæg, fx terminalprojekter, stoppestedsprojekter, fremkommelighedsprojekter, men også andre faste anlæg, der kan forbedre det samlede busnetværk.

  Puljen udmøntes én gang årligt. Et vilkår for at opnå medfinansiering fra puljen er, at man selv finansierer dele af projektet. Movias medfinansiering kan maksimalt være 50 % af projektomkostningerne. Forvaltningen vil være opmærksom på at benytte denne mulighed.

  Forvaltningen foreslår, at Dragør Kommune tager Movias udkast til administrationsgrundlag for ny anlægspulje til efterretning.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber (lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etableringen af anlægspuljen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Movia har iværksat høringen blandt alle kommuner på Sjælland samt de to regioner. Høringsfristen er den 1. februar 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Delegationsplan 2015
  Sagsid.: 15/547

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 11-08-2015

  Punktet blev drøftet og Allan Holst (A) stillede spørgsmål ang. ejendomsadministration.

  Afbud fra Birgitte Brix Bendtsen (C), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- og KULTURUDVALGET DEN 12-08-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2015

  Forslag fra Asger Larsen (I)

  Delegationsplanen behandles separat på et ekstraordinært KB møde med forelæggelse af administrationen.

  Et enigt udvalg anbefaler forslaget overfor ØU/KB.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

  Der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen om delegationsplanen, hvortil der kan indsendes skriftlige bemærkninger/spørgsmål forud for mødet.

  Forvaltningen udmelder processen herfor.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2015

  Forslag fra Liste T:

  Der puljes en række principielle spørgsmål som gennemgås på yderligere et temamøde

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra C-gruppen:

  Sagen oversendes til KB for endelig beslutning

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 29-10-2015

  Taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

  Forslag fra I:

  Sagen tages af dagsordenen og sendes tilbage til fagudvalgsbehandling

  For stemte: 12 (A+C+I+L+O+T)

  Imod stemte: 1 (Eik Bidstrup (V))

  Undlader: 2 (Helle Barth (V)+ og Jan Baeré (V))

  SAGSFREMSTILLING:

  Delegationsplanen blev taget af dagsordenen i kommunalbestyrelsen den 17. december 2015 og sendt tilbage til fagudvalgsbehandling.

  På møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur.

  Delegationsplanen blev taget til efterretning på møde i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og det blev besluttet, at delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere blev det besluttet, at afsnit vedrørende ”Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter” tilføjes delegationsplanen inden udsendelse til høring.

  Forslaget til delegationsplan tager udgangspunkt i nuværende praksis i Dragør Kommune.

  På enkelte områder har administrationen udbygget delegationsplanen med opgaver, som ikke er beskrevet i delegationsplanen fra Fredensborg Kommune, eksempelvis inden for beredskabet. På andre områder er der tilføjet mindre forslag til justeringer på baggrund af ønske fra administrationen, eksempelvis leasing af biler inden for rammen og ansættelse af tjenestemænd. Ændringer i forhold til Fredensborg Kommune i delegationsniveau samt tilføjelser er markeret med rødt i delegationsplanen.

  Delegationsplanen er ikke endelig, eksempelvis er den nye lov om offentlige veje, som også indebærer en lang række ændringer i privatvejsloven, ikke indarbejdet. Dette materiale vil blive fremlagt særskilt på BEPU når det er klar til politisk behandling. Helt konkret er der tale om afsnittet på side 35 ”Lov om offentlige veje” frem til afsnittet på side 41 som begynder med ”Færdselsloven”.

  Det anbefales, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015

  Økonomiudvalget den 20. august 2015

  Temamøde i kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Ændringsforslag fra Peter Læssøe (T):

  Liste T foreslår, at SSU gennemgår og beslutter delegationsplan for SSU på miniseminar d. 22. februar 2016.

  For stemte:

  4 (I+L+T+V)

  Imod stemte:

  3 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Ændringsforslag fra Ebbe Kyrø (T)

  Liste T foreslår at afvente resultatet fra SSU’s miniseminar den 22. februar, og at forløbet for den videre proces herefter besluttes.

  For stemte:

  2 (I+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Administrationens forslag blev herefter sat til afstemning:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår at afvente resultatet fra SSU’s miniseminar den 22. februar, og at forløbet for den videre proces herefter besluttes.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 1 fra Ebbe Kyrø (T):

  T-gruppen foreslår, at følgende ting afklares i forhold til den endelige udformning af delegationsplanen – inden at planen besluttes:

  1. Høringsberettigede bør fremgå. Planen kan netop løse den udfordring, som SSU/Borgmesteren har med Ældrerådet, hvor man endnu ikke er nået frem til en liste over emner/sager, hvor Ældrerådet gerne vil høres. Planen bør indeholde oversigt, der for hver sagstype beskriver hvem, der skal/kan høres

  2. Samtlige punkter i planen bør entydigt nummereres, så opdatering og operationel brug af plan smidiggøres

  3. Planen vil tillige kunne indeholde markering, som kan bruges til at danne et årshjul for både udvalg og roller i forvaltningen

  4. Planen bør indeholde markering af, hvem der skal informeres om beslutningen. Dette kunne indarbejdes ved at tilføje en overbliksside i planen, hvor alle potentielle aktører er listet og med reference til samtlige de punkter, hvor den enkelte aktør skal informeres

  5. Hvordan får vi indarbejdet borgernes (m.fl.) klageadgang i plan? (plan bør vise hvem der er klageinstans og konkret link til indsendelse af klage)

  6. Vi bør forholde os til de steder, hvor der ikke er klageadgang; skal borgeren i nogle situationer have adgang til at mødes med rette udvalg?

  7. Helt særligt bør kommunen forholde sig borgernes klageadgang i relation til det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Dragør Kommune bør facilitere borgerens dialog med Tårnby Kommune, når der opstår tvivl hos den enkelte borger

  8. Borgeres klagebehandling over forvaltningen bør også fremgå af delegationsplanen og kommunens hjemmeside bør indeholde link og oversigt over behandlingen

  9. Ad. side 4 – ØU ”har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges KB til beslutning” – forvaltningen bør beskrive afgrænsning af hvad ”økonomiske og almindelige administrative forhold” er og hvad det ikke er

  10. Ad. side 4 – indgåelse af leasingaftaler – bør godkendes af ØU

  11. Ad. side 5 – hvilken bemyndigelse har kommdir. i dag fsva. ”administrative udgifter på ØU’s budgetområde”?

  12. Ad. side 5 – ”konvertering af lån, hvor restløbetid ikke forlænges” – dette bør besluttes af ØU

  13. Ad. side 5 – ”Oprettelse og nedlæggelse af stillinger” – adm. indstiller og ØU beslutter – fsva. niveauet afdelingschef/souschef og opefter. Dette bør også gælde organisatoriske omstruktureringer

  14.

  Ad. side 5 – nyt vedrørende økonomi og bevillinger

  Jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse:

  § 40. Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. § 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel for næste års kommunale forvaltning.

  Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

  Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes.

  Kommunen bør fastlægge præcise regler, der understøtter ”foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsregnskabet, må ikke iværksættes, før KB har meddelt den fornødne bevilling.” Det er uacceptabelt med den nuværende praksis, der blot specificerer, at bevillinger sker ”indenfor rammen”. Forvaltning og stående udvalg kan ikke ud fra nogle totale sumposter bevilge penge til nye foranstaltninger/aktiviteter, som ikke er eksplicit nævnt i årsbudgettet.

  KB bør beslutte nogle bagatelgrænser for at skabe en operationel og fornuftig praksis på dette område.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 2 fra Annette Nyvang (T):

  1. Side 48: BFKU godkender igen fremover de pædagogiske handleplaner samt beslutter, om der skal yderligere handlinger til.

  2. side 49, 50 og 53: At BFKU beslutter lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner, både i daginstitutioner og fritidstilbud (SFO?) samt i klubtilbud. SBKU besluttede en forlængelse af lukning 3. februar 2011, punkt 2.

  3. Side 51: At punktet ’Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler, fx fastlæggelse af ferieplan’ tages ud, idet fastlæggelse af ferieplan netop er et KB-anliggende ifølge den nye folkeskolelov.

  4. Side 51: Udarbejdelse af kvalitetsrapport (forvaltningsbeslutning) bør tages ud. Det er et lovkrav, at den skal udarbejdes og ikke noget, forvaltningen kan beslutte, om den vil.

  5. Side 52: Nyvalg til skolebestyrelsen ved en skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole. Dette besluttes ikke af forvaltningen, men af BFKU jf. paragraf 42, stk. 10 i folkeskoleloven

  Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan, uanset bestemmelsen i stk. 9, 1. pkt., bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Ole Svendsen (A):

  Delegationsplanen anbefales overfor ØU/KB

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Peter Læssøe (T) begærede separat afstemning om punkterne 1-14 fra BFKU.

  Borgmesteren foreslog en samlet afstemning om punkterne 1-14:

  For stemte                        5 (A+C+O+V)

  Imod stemte                     2 (L+T)

  Godkendt

  Herefter samlet afstemning af punkterne 1-14 fra BFKU:

  For stemte              2 (L+T)

  Imod stemte            5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra administrationen:

  For stemte              5 (A+C+O+V)

  Imod stemte                     2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Anlægsplan, status
  Sagsid.: 15/392

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har revideret den samlede oversigt over anlægsprojekter med angivelse af, hvornår de enkelte projekter er planlagt udført og hvornår de enkelte projekter behandles politisk. Oversigten er vedlagt.

  Af planen fremgår det, at projekternes første fase er, at der gennemføres undersøgelser og projekt, dernæst træffes politisk beslutning om at frigive midlerne, før arbejderne kan sættes i gang.

  Mange af projekterne udføres over flere år. Derfor er projekterne stadig i gang og anlægsregnskaberne ikke afsluttet.

  Oversigten vil løbende blive revideret, og ny oversigt fremsendt til udvalgets orientering en gang i kvartalet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 12. januar 2016

  Morten Dreyer (O) spurgte til status på bygninger på Øresunds Alle.

  Ole Svendsen (A) spurgte til en tidligere behandlet sag.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til helårsbeboelse i nye byggerier.