Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 01. marts 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Afbud fra Helle Barth (V) Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Afrapportering §17, stk.4 Udvalget for kollektiv trafik
  Sagsid.: 14/6

  RESUMÉ:

  §17, stk.4 udvalget for kollektiv trafik har over en 2årig periode undersøgt og drøftet forslag til fremtidig kollektiv trafikbetjening af Dragør Kommune. Arbejdet er mundet ud i vedlagt afrapportering med anbefalinger til fremtidig busbetjening af Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at § 17, stk.4 udvalgets afrapportering drøftes med henblik på tilkendegivelse af ønsker til busbestilling 2017 på baggrund af afrapporteringen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituering den 1. december 2013 blev det aftalt at nedsætte et § 17, stk.4 udvalg om kollektiv trafik (trafikudvalget), der over en 2årig periode skal udarbejde en anbefaling til Kommunalbestyrelsen om Dragør Kommunes ønsker til den fremtidige busdrift.

  Trafikudvalgets arbejde er nu færdigt og udvalgets anbefalinger foreligger i form af rapporten § 17, stk. 4 Udvalget om kollektiv trafik Afrapportering (bilag 1).

  Dragør Kommune skal inden den 1. maj 2016 skal foretage trafikbestilling for 2017. På baggrund af By-, Erhvervs- og Planudvalgets drøftelser vil administrationen fremlægge sag om busbestilling for 2017 til møderækken i april måned 2016.

  Trafikudvalgets primære målsætning er en forbedring af forbindelsen til/fra metroen i Københavns Lufthavn. Trafikudvalget peger på enten en forlængelse af linje 350S til Lufthavnen i Movia-regi og finansieret af Region Hovedstaden, der har overtaget linjen pr. 1. januar 2016. Eller etablering af en ringbuslinje til/fra Lufthavnen ligeledes i Movia-regi eller om muligt etablering af en servicebus i eget regi udenom Trafikselskabet Movia. Dette sidste fordrer en tilladelse fra Transportministeren, idet Movia som trafikselskab for Sjælland har monopol på planlægning og udførsel af den rutebundne kollektive trafik på Sjælland.

  I forbindelse med udmøntning af ovenstående primær målsætning foreslår Trafikudvalget at nedlægge linje 35 i Dragør Kommune.

  Linjerne 33 og 34 (tidligere kaldet linje 30) anbefaler Trafikudvalget at fortsætte i nuværende rute og frekvens. Endelig anbefaler Trafikudvalget at forlænge natbussen 81N til Lufthavnen. Denne linje er i lighed med linje 350S overgået til Region Hovedstaden, hvorfor forlængelsen forudsætter Regionens accept og finansiering.

  Endelig anbefaler Trafikudvalget, at Dragør Kommune tager initiativ til at starte et samkørselsprojekt. Projektet går ud på, at folk kører sammen, at bilisterne kan samle andre op ved udvalgte steder i byen. Projektet skal ses som et supplement til de øvrige transportformer.

  Baggrundsmateriale til afrapporteringen foreligger som bilagsrapport, der kan rekvireres i Plan og Teknik. Heraf fremgår kommissorium, behandlede forslag fra de enkelte partier som Trafikudvalgets fælles forslag, mødereferater fra udvalgets møder samt præsentationer fra administrationen og eksternt inviterede parter undervejs i processen.

  Flere eksterne parter har i processen peget på muligheden af at indtænke busdriften i samspil med andre transportformer samt ikke mindst peget på den mulige gevinst ved at opgradere forholdene for buskunderne ved busstoppestedsfaciliteter. Gevinst i form af flere passagerer og/eller fastholdelse af passagerne, når stoppestedsfaciliteter opgraderes.

  Trafikudvalget har i den forbindelse drøftet supplerende overdækninger af busstoppesteder og af cykelparkeringer, supplerende rejsetidsinformation, cykelpumpe på udvalgte stoppesteder (trafikknudepunkter) samt fx siddefaciliteter og evt. vandposte ved udvalgte stoppesteder.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2016 er Dragør Kommunes budget til kollektiv busdrift inklusive flex-trafikordningerne 6,8 mio. kr. Heraf går 5,1 mio. kr. til rutebunden busdrift, dvs. de buslinjer som er bestilt via Movia (350S, 35 m.fl).

  Såfremt det besluttes at etablere en ringbus til/fra lufthavnen med frekvens 4/3/2 og samtidig nedlægge linje 35 i Dragør Kommune, så vil det alt andet lige medføre behov for en årlig tillægsbevilling til busdrift på ca. 4,6 mio. kr. Det vil give en samlet ramme på 11,4 mio. kr. inklusiv flextrafik og handikapkørsel i Movia regi (se bilag 2). Dog med forbehold for eventuelle økonomiske konsekvenser af kontraktmæssig art ved nedlæggelse af linje 35. Dette forhold har endnu ikke været drøftet med Movia.

  Såfremt transportministeren kan tillade at oprette en servicebus i eget regi, så skal opgaven beskrives nærmere og udbydes. Trafikudvalgets umiddelbare sonderinger har peget i retning af en udgift omkring 5 mio. kr. Servicebussen må forventes at træde i stedet for udgiften til en ringbus på 4,6 mio. kr. Hertil må påregnes udgifter til ekstern assistance med udbud og kravsspecifikationer, altså en tillægsbevilling ift. det nuværende budget på min. 5 mio. kr.

  Dragør Kommune har siden år 2000 været tilmeldt et samkørselsprojekt kaldet pendlernet.dk. Ordningen fremgår af Kommunens hjemmeside og der er aktuelt 29 tilmeldte brugere. Såfremt det besluttes, at Dragør Kommune skal tage initiativ til at starte et nyt samkørselsprojekt, vil det medføre behov for at ansætte en projektmedarbejder til håndtering af opgaven, indtil opgaven kan videreføres som et borgerinitiativ. Trafikudvalget forventer en vis kommunal medfinansiering af projektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt det påtænkes at beslutte at ændre den nuværende busdrift og heri nedlægge linje 35 i Dragør Kommune, så bør det overvejes, om de påtænkte ændringer forinden skal sendes i høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Rapporten tages til efterretning og forvaltningen bedes udarbejde budgetsag til budgetseminar.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår – som det anbefales i afrapporteringen og i kommissoriet for §17, stk 4 udvalget - ”at forbedre forbindelsen til/fra Metroen i København Lufthavn fra primo 2017”. Et enigt §17, stk. 4 udvalg anbefaler at forbedre busdriften pr. 1.1.2017 med udgangspunkt i en samlet økonomi på ca. 11.4 mio.kr. – eller det samme beløb som Dragør Kommune brugte på kollektiv bustrafik i 2015.

  For stemte:  5 (I+T+Å)

  Imod stemte: 9 (A+C+O+Eik Dahl Bidstrup (V)+Helle Barth (V))

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (V))

  Faldet.

  Forslag fra ACOV:

  ACOV foreslår, at Dragør Kommune beder om forlængelse af 350S og 81N til lufthavnen, og ansøger om tilladelse til servicebus. Det forudsættes at 350S fortsætter som regional busrute.

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  at stemme:

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 5 (I+T+Å)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det ejendommeligt, at anbefalingen fra et enigt §17, stk.4 udvalg bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, det tidligere Amagerlisten og Liste T – nu stemmes ned af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Konservative! – som tidligere endvidere har besluttet udvalgets kommissorium, som definerer, at udvalgets anbefaling skal ligge til grund for busbestilling 2017

  I+Å tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Protokoltilføjelse fra Å:

  Alternativet henstiller, at der i forbindelse med forhandlingerne om den offentlige busdrift mellem Søvang og Dragør for 2017 (linje 33) tages størst muligt hensyn til tidspunktet for skolebørnenes fremkomsttidspunkt om morgenen til hhv. STM og Dragør Skole Nord samt at skolebussens virke udvides således at den er tilgængelig for alle klassetrin og betjener såvel kørsel til STM som Dragør Skole Nord.

  Bilag

 • 2
  Forslag til omlægning af Jan Timanns Plads
  Sagsid.: 16/61

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har i forbindelse med vejsyn i 2015 anmodet administrationen om et skitseforslag til ændring af Jan Timanns Plads.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  skitseforslag (bilag 1) til ændring af Jan Timanns Plads drøftes

  2.

  at

  eventuelle bemærkninger indarbejdes og forslaget oversendes til årets budgetseminar.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i forbindelse med vejsyn 2015 at anmode administrationen om at udarbejde et skitseforslag, der tager hånd om blandt andet den ulovlige parkering på Jan Timanns Plads.

  Administrationens forslag fremgår af skitse (bilag 1) og indebærer en forlængelse af fortovet på Kongevejen hen til Dragør Biograf. Ved at kappe lidt af den nuværende fremskudte helle på Kongevejen kan der samtidig etableres 2 ekstra parkeringspladser på Kongevejen / Toldergade.

  På selve pladsen er det ideen at skabe to byrum omkring to nye bytræer. Det ene primært til cykelparkering med stativer på række (model Badstuevælen plads til ca. 25-30 cykler) – det andet til ophold fx med en rund bænk omkring træet. Inventarvalget kunne være i samklang med Kongevejsprojektet – bl.a. med træ-rist omkring træerne. Brolægningen er genanvendelse af nuværende bro – men hævet til fortovsniveau – med en skarp kantning mod nord og syd, der forebygger indkørsel til pladsen med biler. Der opsættes steler, som også markerer byrummets afgrænsning. Mod bebyggelsen mod vest sættes udvidet knoldebro.

  Der sikres redningsvej langs biografen i en bredde af 3 meter, så der som i dag fortsat kan køre redningskøretøjer fra Kongevejen via Jan Timanns Plads til den gamle by nord for pladsen.

  Vierdiget stenen er hjemtaget efter salget af skolegrunden. Stenen har det bomærke, som blev brugt af Dragørgård, som lå i nærheden af Jan Timanns Plads. Stenen blev oprindeligt brugt som skelmarkering af gården. Stenen kan genplaceres i det trekantede brostensareal mod nord altså tæt på den gård, som den tilhørte.

  De nuværende lygtepæle kan bevares. Måske kan der suppleres med 2 nye ”parklamper” mellem træerne (model som Badstuevælen).

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det foreliggende skitseforslag anslås at kunne udføres for ca. 400.000 kr. primært ved brug af ekstern entreprenør. Skitseforslaget foreslås oversendt til årets budgetseminar.

  På nuværende tidspunkt er der således alene tale om et løst overslag på baggrund af den foreliggende skitse. Hvis forslaget vinder fremme, skal det yderligere projekteres blandt andet med henblik på mere præcis prissætning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen foreslår, at omkringboende inden eventuel endelig beslutning om udførelse vil blive hørt sammen med Beboerforeningen for Dragør Gamle By.

  Administrationen har afholdt møde med biografforeningen og den tidligere ejer af biografen og drøftet skitseforslaget med dem for at høre deres vurdering af forslaget i forhold til biografens virke. Begge parter var meget positive. Noter fra mødet er vedlagt som bilag 2.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Ad. 1

  Drøftet.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Ansøgning om udstykning i Søvang
  Sagsid.: 15/2770

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om nedrivning af en eksisterende bolig på ejendommen Ahornvej 18, og efterfølgende udstykning i 2 boligparceller.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den ansøgte udstykning af Ahornvej 18 imødekommes, på betingelse af at den eksisterende bolig på ejendommen nedrives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om godkendelse af en udstykning af ejendommen, matr. nr. 41ao, Ahornvej 18, i 2 boligparceller til 2 nye fritliggende enfamiliehuse (bilag 1)

  Den eksisterende bolig på grunden er opført i 1977, og tænkes nedrevet.

  Ejendommen har et areal på 1250 m2, og den tænkes udstykket i 2 parceller på hver ca. 625 m2.

  Plangrundlag

  Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 4 for Søvang, der i § 4 åbner mulighed for at grunde kan udstykkes i en størrelse på mindst 600 m2, såfremt det kan ske på grundlag af en godkendt bebyggelsesplan.

  Høring

  Ansøgningen har været i høring hos de omboende samt i Grundejerforeningen Søvang, og der er modtaget et høringssvar fra ejeren af Akacievej 19 (bilag 2)

  Det anføres blandt andet i høringssvaret at der ikke bør ske udstykning, da det ikke findes hensigtsmæssig med en forøgelse af bebyggelsestætheden, og som vil betyde mindre have/natur i området.

  Vurdering

  Høringssvaret skal kommenteres som følger: Søvang er som gammelt sommerhusområde, der blev udbygget i slutningen af 1970erne, karakteriseret ved store grundstørrelser, som her over 1200 m2. Det er også karakteristisk, at boligmassen generelt har opnået en alder, som aktualiserer behovet for fornyelse.

  Ved nybyggeri af en familieboliger, såvel på større ubebyggede arealer, som i eksisterende villaområder, ses et generelt ønske om mindre grunde / havearealer.

  Denne tendens slår ikke alene igennem i Søvang, men også i øvrige ældre villaområder i kommunen, foruden i de nybyggede område på Kålmarken og ved Vierdiget.

  Tendensen kan tillige aflæses i kommuneplanens generelle retningslinjer

  for udviklingen af kommunens boligområder (Kommuneplan 2009, side 92).

  Konklusion

  Administrationen finder at denne udvikling, som Byplanvedtægten i princippet også åbner mulighed for, så vidt mulig bør imødekommes, dels fordi det kan betyde et kvalitativt løft for kommunens boligmasse generelt, og dels fordi kommunen i øvrigt har meget begrænsede byudviklingsmuligheder.

  En forudsætning for at denne udvikling kan betyde et kvalitativt løft for kommunens boligmasse generelt, er at det kan realiseres en nyindretning af det samlede grundareal, uden de begrænsninger som eksisterende bebyggelse på grundene kan indebære.

  For ejendommen Ahornvej 18 indebærer en nedrivning af den eksisterende bolig, at der kan udarbejdes en ny bebyggelsesplan, for 2 nye enfamiliehuse, med optimale muligheder for at koordinere deres indbyrdes placering samt udformningen af boligernes adgangsforhold og deres nære opholdsarealer.

  De nye bebyggelser skal overholde de bebyggelsesregulerende bestemmelser om maksimale højder, skelafstande mv.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 19 og 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i høring hos naboer og grundejerforening.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har ingen relationer til foreliggende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af en bygning til løsdrift for heste
  Sagsid.: 12/1198

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om en ny bygning til løsdrift af heste på en landbrugsejendom, Ndr. Dragørvej 12.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den ansøgte bygning til brug for løsdrift af heste godkendes, på betingelse af at den placeres i tilknytning til de nuværende bebyggelsesarealer på ejendommen, som skitseret på kortbilag 2.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning fra ejeren af landbrugsejendommen Ndr. Dragørvej 12, om godkendelse af en driftsbygning til helårsløsdrift, til brug for ejendommens drift som hestepension (bilag 1)

  Bygningen får en størrelse på 4,8 m x 9,6 m, med en højde på 3 m, og med en placering som angivet på vedlagte kortbilag 2.

  Plangrundlag

  Bygningen er beliggende på en landbrugsejendom, ca. 150 m fra ejendommens øvrige bebyggelsesarealer, og vil i henhold til Planlovens § 36 stk. 2, kræve landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, da den ikke er placeret i tilknytning til ejendommen øvrige bebyggelsesarealer.

  Høring

  Ansøgningen har været i høring hos de omboende, og der er modtaget 1 høringssvar (bilag 3), der er fælles for flere ejendomme.

  Det anføres i høringssvaret, at de med glæde ses på, at der meddeles en tilladelse til en hestepension. Dog bliver det markeret, at de vil være stærkt imod, hvis godkendelsen nogen sinde blev brugt til at drive hundepension, som de har været kraftig plaget af.

  Gældende vejledninger

  I henhold til de gældende vejledninger for landzoneadministrationen, kan der generelt ikke nægtes tilladelse til opførelse af en driftsbygning på en landbrugsejendom, hvis den er nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

  Der kan dog stilles vilkår om bygningens udformning og beliggenhed på ejendommen såfremt den ikke er beliggende i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer på ejendommen.

  Ved de hidtidige bebyggelsesarealer forstås efter praksis det område hvor ejendommens bebyggelse ligger samlet.

  Som udgangspunkt skal bygninger –ud fra landskaberlige hensyn- placeres i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, således at ejendommen bebyggelses- og færdselsarealer udgør en hensigtsmæssig helhed.

  Der skal foretage en konkret vurdering af om der foreligger en særlig begrundelse for at fravige dette udgangspunkt.

  Konklusion

  Det er administrationens vurdering, at der ikke foreligger en særlig begrundelse for at fravige dette udgangspunkt, og at bygningen derfor bør placeres i tilknytning de hidtidige bebyggelsesarealer omkring hovedbygningerne ved Ndr. Dragørvej 12 (se oversigtskort bilag 2)

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 35 og 36.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i høring hos de omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen relaterer sig ikke til foreliggende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Ansøgning om et nyt dobbelthus
  Sagsid.: 16/239

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om nedrivning af et ældre sommerhus på ejendommen Nordstrands Allé 9, og opførelse af et nyt dobbelthus, med en efterfølgende udstykning af de 2 boliger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der godkendes et dobbelthus, og en efterfølgende udstykning, på ejendommen Nordstrands Allé 9, som ansøgt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om godkendelse af et nyt dobbelthus på ejendommen Nordstrands Allé 9 (bilag 1).

  Dobbelthuset opføres i 1½ etage, og facaderne udføres i teglsten, og taget med naturskiffer eller sort tagpap. Bebyggelsesprocenten vil blive 30 (bilag 2).

  Det eksisterende sommerhus på grunden tænkes nedrevet.

  Ejendommen har et grundareal på 1057 m2, og dobbelthuset tænkes efterfølgende udstykket i 2 parceller på ca. 500 m2

  Plangrundlag

  Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt 3, der i § 3 åbner mulighed for at udstykke en mindstegrundstørrelse på 500 m2, for hver del af et dobbelthus. Det er dog en betingelse at det sker på grundlag af en godkendt bebyggelsesplan, der omfatter flere ejendomme.

  Ansøgningen omfatter alene ejendommen Nordstrands Allé 9, og en udstykning af dobbelthuset vil derfor kræve dispensation i henhold til planlovens § 19.

  Høring

  Ansøgningen har været i høring hos de omboende, og der er ikke modtaget høringssvar inden tidsfristens udløb.

  Vurdering

  Nedrivning af sommerhuset indebærer, at adgangsforholdene og de bolignære friarealer til de 2 sammenbyggede boliger, får de optimale muligheder for en koordineret udformning. Alle bebyggelsesregulerende bestemmelser om maksimale højder, skelafstande mv, vil blive overholdt.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 19 og 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i høring hos de omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har ingen relation til foreliggende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Tilladelse til et brofæste ved Søvangsbugten
  Sagsid.: 13/2025

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om tilladelse til at anlægge et brofæste til en badeplatform ud for Søvangsbugten ved HF Bachersminde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget godkender anlægget og anbefaler Økonomiudvalget, at kommunen som grundejer giver tilladelse til det beskrevne brofæste, på de af Kystdirektoratet opstillede vilkår.

  SAGSFREMSTILLING:

  H/F Bachersminde har i juni 2015 ansøgt Kystdirektoratet om godkendelse af en badeplatform, placeret på søterritoriet ud for Søvangsbugten ved HF Bachersminde (bilag 1). Kystdirektoratet har i skrivelse af 8. februar 2016 godkendt platformen på en række vilkår (bilag 2)

  Projektbeskrivelse

  Platformen har en størrelse på 3 m i bredden og 15 m i længden. Der etableres bænk og gelænder i siden og platformen afsluttes med en skridsikker adgangstrappe i platformens bredde (bilag 3).

  Platformen udføres med imprægneret trædække på galvaniserede stålvanger og bæresøjler. Platformens brodække og vanger nedtages i vintersæsonen. Platformen vil blive åben for offentligheden.

  Platformen tænkes at have landforbindelse i form af en ca.3 -5 m lang adgangsbro i imprægneret træ, og Dragør Kommune skal som grundejer godkende dette landfæste for adgangsbroen (bilag 4).

  Tilladelsens baggrund

  Kystdirektoratet har givet tilladelse til platformen på grund af anlæggets beskedne omfang og at der ikke er væsentlige naturhensyn, eller andre hensyn i øvrigt, der taler imod.

  Det er blandt andet tillagt betydning, at formålet med projektet er at forbedre de rekreative muligheder, til gavn for både beboerne i H/F Bachersminde samt øvrige brugere i området. Det er også indgået i vurderingen, at platformen etableres i et bynært område, hvorfor badeplatformen ikke fremstår som et fremmedelement, men derimod som en naturlig videreudvikling af de rekreative muligheder i området. Endelig er det vægtet, at der sikres offentlig adgang til platformen, og at den ikke befinder sig i umiddelbar nærhed af bebyggelse.

  Administrationen kan tilslutte sig disse vurderinger.

  LOVE/REGLER:

  Sagen behandles af kommunen, som grundejer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været til høring hos overordnede myndigheder m.fl.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har ingen relation til foreliggende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Godkendt

  Bilag

 • 7
  Udeservering på havnen for Dragør Sejlsport
  Sagsid.: 16/384

  RESUMÉ:

  Ansøgning om leje af areal til udeservering for Dragør Sejlsport, ud til kajen mod den gamle havn. ØU er indstillet på, at der udlejes et areal på ca. 27 m2, under forudsætning af, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 70 til anvendelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 70 til den ansøgte udeservering, for derved at fastholde arealer langs havnens kajer til de primære havnefunktioner.

  Såfremt udvalget beslutter at være sindet at imødekomme ansøgningen, indstiller administrationen,

  2.

  at

  der meddeles dispensation fra Lokalplan 70 med henblik på etablering af et udeserveringsareal på ca. 27 m2 med en placering som ansøgt, under forudsætning af,

  ·

  at fri passage langs kajen og adgang til havnens installationer respekteres,

  ·

  at der ikke udføres terrasse-dæk,

  ·

  at serveringsarealet alene markeres med stifter i belægningen,

  ·

  at der alene tillades inventar i form af let flyttelige borde og stole, der fjernes når der ikke forekommer servering,

  ·

  at dispensationen meddeles tidsbegrænset, i første omgang til 1 år med henblik på evaluering efter sæson 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i Økonomiudvalget den 21.1.2016 blev en ansøgning fra Dragør Sejlsport om leje af et udeareal og omlægning af sortiment behandlet.

  Sagsfremstilling fremgår af vedlagte bilag.

  For så vidt angår ansøgningen om leje af et udeareal ud til kajen, ud for butikken, besluttede udvalget at være indstillet på at udleje et havneareal på ca. 27 m2 med henblik på etablering af udeservering, som skal være i drift i sommermånederne, under forudsætning af, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 70 med hensyn til anvendelsen.

  Økonomiudvalget forudsatte tillige,

  - at der ikke må bygges en terrasse,

  - at der skal være adkomst for kørende trafik,

  - at arealet afmærkes.

  Ved sagens behandling forelå dels en udtalelse fra havneadministrationen, der udtrykker bekymring for at udeserveringen vil være i konflikt med havnens daglige drift og fri passage langs kajen, og dels en indstilling fra Brugerbestyrelsen for Dragør Havn, der anbefaler afslag til det ansøgte.

  Udtalelsen og indstillingen er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen til ØU-sagen (bilag).

  Plangrundlag og vurdering:

  Det pågældende areal er reguleret i Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn.

  Arealet langs kajen er beliggende i Delområde D1, hvor anvendelsen er fastlagt til havneformål i form af ubebygget kajareal, hvor der ”ved indretning og benyttelse skal sikres manøvreplads for forsyningstrafik, bådoptagning og –isætning o. lign.”.

  Lokalplan 70 er en udmøntning af helhedsplanen for havnens udvikling, der indgår i kommuneplanen.

  Et væsentligt element i helhedsplanen, er at fastholde byggefelternes afgrænsning mod nord ud mod den gamle havns kajer, i en gennemgående flugt fra byen mod Øresund. Hermed sikres:

  - en hensigtsmæssig funktionsadskillelse mellem de primære havnefunktioner langs kajerne og aktiviteter i tilknytning til bebyggelsen på byggefelterne, og

  - en visuel åbenhed ved færdsel langs kajen – med udsigt til havnebassiner og Øresund.

  Illustrationer fra Lokalplan 70 og kommuneplanens helhedsplan er vedlagt.

  En imødekommelse af etablering af et serveringsareal langs kajen, som ansøgt, risikerer at konflikte med disse hensyn.

  Ved en imødekommelse bør det i givet fald forudsættes, at serveringsindretningen ikke må være dominerende og let kan fjernes/flyttes, samt at der ikke må etableres nogen form for indhegning og terrassebelægning.

  LOVE/REGLER:

  Arealet er omfattet af Lokalplan 70 samt kommuneplanens helhedsplan for havnens udvikling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunen vil kunne opnå en mindre lejeindtægt ved indgåelse af lejeaftale, som i givet fald vil tilgå kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ved sagens behandling i Økonomiudvalget er havneadministrationen og Brugerbestyrelsen for Dragør Havn blevet hørt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Ad. 2

  Godkendt, evaluering og behandling i BEPU i oktober 2016.

  Bilag

 • 8
  Helhedsplan for Dragør Havn - tilbagemeldinger fra offentlighedsfase
  Sagsid.: 15/361

  RESUMÉ:

  Der er gennemført en offentlighedsfase, hvor kommunen informerer om udviklingsplanerne for Dragør Havn og borgerne har haft mulighed for at komme med kommentarer og forslag. Denne sag omhandler borgernes tilbagemelding fra offentlighedsfasen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at tilbagemeldingerne fra høringsperioden tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har den 29.oktober 2015 besluttet at gennemføre en offentlighedsfase med mulighed for at borgerne kan komme med kommentarer til helhedsplanen og proces for udvikling af havnen. Formålet med offentlighedsfasen er, at potentielle købere/lejere og byens borgere får en forståelse for sammenhængene og intentionerne i den samlede havneplanlægning.

  Tilbagemeldinger fra offentlighedsfasen

  Der er indkommet 9 tilbagemeldinger, og en sammenfatning heraf kan læses i bilag 1. I sammenfatningen spejles tilbagemeldingerne op imod plangrundlaget og anlægsbudget 2016-19.

  Hovedtemaerne i tilbagemeldingerne er:

  Fordelingen mellem havnerelateret og liberalt erhverv

  Flere tilbagemeldinger udtrykker bekymring for, om der kommer for meget liberalt erhverv i havneområdet. Man mener, at det vil svække livet på havnen. Tilbagemeldingerne går på, at man primært ønsker havnerelaterede erhverv, og herefter turistfunktioner som fx vandrehjem.

  Forhold til plangrundlag

  Baggrunden for helhedsplanen er bl.a. en målsætning om mangfoldighed i anvendelserne. Dette er også reguleret i lokalplanen gennem fordelingsprocenter mellem anvendelserne.

  Bevaring af de grønne arealer ved Stejlepladsen

  Flere tilbagemeldinger indeholder et ønske om bevaring af de grønne arealer ved Stejlepladsen.

  Forhold til plangrundlag

  Hensynet til bevaring af Stejlepladsen tilgodeses delvist i plangrundlaget, hvor stejlerækkerne og arealet ind mod byen er friholdt delvist for bebyggelse. Det er kommunalbestyrelsens beslutning om man vil udnytte byggeretten i plangrundlaget.

  Arkitektur

  Der er ønsker til en sted-tilpasset arkitektur. Enkelte ønsker at bygningerne ikke må være for høje, og udeservering bør trækkes tilbage fra kajen mod bebyggelsen.

  Forhold til plangrundlag

  Bygningernes ydre fremtræden er reguleret i lokalplan 70. Tillige indeholder kommuneplanens retningslinjer for havnens fremtræden netop et afsnit om ”det maritime og stedets ånd”, samt retningslinjer for ny bebyggelses fremtræden, der vil være vejledende ved behandling af konkrete projekter.

  Moleændringer

  Der er ønsker om gennemsejling mellem lystbådehavn og tidligere færgehavn, om ét samlet havneindløb og udvikling af lystbådehavnens broer.

  Forhold til plangrundlag og anlægsbudget 2016-19

  Forslagene ligger indenfor plangrundlaget, men indgår ikke i anlægsbudget 2016-19, idet Plan og Teknik vurderer projektet i størrelsesordenen omkring 30 millioner kroner.

  Besøgscenter og havnehus

  Ønsket om et besøgscenter eller havnehus i samarbejde med turistrådet, muserne og havnen går igen i flere tilbagemeldinger. Flere nævner en mulig placeringen på nuværende værftsgrund.

  Forhold til plangrundlag og anlægsbudget 2016-19

  Forslaget ligger indenfor plangrundlaget, og administrationen undersøger mulighederne indenfor anlægsbudget 2016-19.

  Parkeringsforhold

  Der er ønsker til at udlagte parkeringsområder ikke indskrænkes, både af hensyn til turister til havnen og parkeringsmuligheder for byens beboere

  Konklusion

  Tilbagemeldingerne har ikke givet anledning til at administrationen foreslår ændringer til helhedsplanen eller af plangrundlaget for udvikling af havnen. Der er derimod indkommet forslag og betragtninger, som vil indgå i det videre arbejde.

  Næste skridt

  Der arbejdes aktuelt på:

  • Fastlæggelse af endelige lejevilkår for lejere på havnen. Når flytning af de berørte lejere er afsluttet, kan udbud af det resterende østlige byggefelt begynde.
  • Byggemodningsprojekt for østligt byggefelt
  • Konkretisering af anlægsbudget 2016-19
  • Undersøgelse af et besøgscenter/havnehus
  • Undersøgelse af potentialet for havnerelateret erhvervsudvikling
  • Bådopstillingsplan

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne offentlighedsfase.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Høringssvarene vil indgå i sager på vej, om havnens indretning, anvendelse og udmøntning af anlægsbudget for havnen.

  Bilag

 • 9
  Hønsegård ved "Gåserepublikken"
  Sagsid.: 16/203

  RESUMÉ:

  Fjerkræforeningen ”Broen” har ansøgt om tilladelse til at opføre en overdækket hønsegård op ad eksisterende bygning på forarealet til Dragør Søbad. Arealet er fredet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter enten

  1.

  at anbefale den ansøgte placering af hønsegården overfor Fredningsnævnet,

  Eller

  2.

  ikke at godkende den ansøgte placering, men henvise til en placering indenfor foreningens nuværende brugsområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har med e-mail af 21. januar 2016 (bilag) modtaget en ansøgning fra Fjerkræforeningen ”Broen” om opsætning af en hønsegård op ad foreningens eksisterende bygning (tidligere slagtehus, nu hønsehus), placeret ud til forarealet til Dragør Søbad (tidligere ”Knudens Bro”).

  Placeringen fremgår af vedlagte oversigtskort.

  Der er tale om en overdækket hønsegård beklædt med tråd på ca. 3 x 3 m. På bilagte fotos ses hønsegården med en midlertidig placering.

  I ansøgningen foreslås, at der plantes buske omkring hønsegården.

  Foreningen har gennemført udtynding i den nuværende beplantning, for at give plads til den ønskede placering.

  Området er omfattet af ”fredning af kystområdet på Sydamager”, Delområde 3 syd for Dragør by, der anfører, at den eksisterende bebyggelse, herunder ”andehusene”, kan ”opretholdes i sit nuværende omfang”.

  Fredningen fastlægger generelt, at der indenfor fredningsområdet ikke må opføres nye bygninger.

  Uanset at der er tale om en ”åben konstruktion” må hønsegården anses som bebyggelse.

  Den ansøgte placering af hønsegården overskrider foreningens nuværende brugsområde.

  Det vurderes, at en placering her kræver godkendelse fra Fredningsnævnet.

  En placering og indpasning i det nuværende brugsområde vurderes ikke at kræve Fredningsnævnets godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Arealet er omfattet af Fredning af kystområdet på Sydamager (Naturklagenævnets afgørelse af 17.6.2004).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ved behandling af sagen i Fredningsnævnet indgår høring af diverse parter.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Ad. 1

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Godkendelse af forslag til Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab I/S
  Sagsid.: 16/221

  RESUMÉ:

  Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag om fælles beredskabspolitik med rammesætning af beredskabsarbejdet og krisestyring i ejerkommunerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab godkendes

  2.

  at

  etablering af et fælles krisestyringssystem fastlagt af Hovedstadens Beredskab godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Alle kommuner er i henhold til beredskabslovens § 25 forpligtet til at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. De 8 ejerkommuner i Hovedstadens Beredskab har i dag eget beredskabsplankompleks.

  I henhold til Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab, som blev godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser samt borgerrepræsentation i september/oktober 2015, skal Hovedstadens Beredskab koordinere arbejdet med beredskabsplanlægning for og imellem ejerkommunerne, og medvirke aktivt til kommunernes fortsatte drift i tilfælde af ekstraordinære hændelser.

  Hovedstadens Beredskab har en ambition om at understøtte kommunerne i at sikre borgerne og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer. Det er et centralt mål for Hovedstadens Beredskab at medvirke til, at ingen kommunale institutioner og serviceydelser må lukke i forbindelse med uro eller krise i et område. Det betyder, at kommunerne skal have en robusthed, der sikrer, at drifts- og serviceniveauerne kan opretholdes, eller hurtigst muligt reetableres, uanset hvilke hændelser der indtræffer.

  Store og/eller alvorlige hændelser går ofte på tværs af kommunegrænserne. Derfor er der behov for at sikre, at ejerkommunerne og deres forvaltninger alene og i samarbejde er i stand til at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af de konkrete trusler, der kan opstå mod det politisk fastsatte serviceniveau.

  Intentionen med Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab er at skabe en fremtidssikret ramme for, hvordan kommunernes eksisterende og fremtidige beredskabsopgaver skal løses. Samtidig med at det ansvar, der påhviler forvaltningerne og relevante aktører, tydeliggøres.

  Beredskabspolitikken tager udgangspunkt i 7 områder: Ledelse, planlægningsgrundlag, forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og beredskabsplaner.

  Beredskabspolitikken og de tilhørende planer og programmer offentliggøres, således at borgerne og virksomhederne har mulighed for at orientere sig i planerne.

  Plan for fortsat drift

  Som supplement til Beredskabspolitikken vedtages en beredskabsplan (Plan for fortsat drift), som konkretiserer, hvordan kommunerne og de enkelte forvaltninger inden for en fireårig periode skal udmønte beredskabspolitikken samt fastlægger, hvordan kommunerne skal arbejde ved hændelser, der kan påvirke det kommunale serviceniveau.

  Mens beredskabspolitikken danner rammen for beredskabsarbejdet i kommunerne, er Plan for fortsat drift (beredskabsplanen) værktøjet, der anvendes, når en kommune rammes af en eller flere uønskede hændelser.

  For at sikre, at kommunernes Plan for fortsat drift altid er opdateret, vil der i regi af Hovedstadens Beredskab løbende og mindst en gang årligt udarbejdes sårbarheds-vurderinger, der identificerer kommunernes kritiske funktioner samt foretages analyse af hyppighed og konsekvens af truslerne imod disse funktioner.

  Hovedstadens Beredskab vil på den baggrund sikre, at der er et specialistområde, der har til formål at koordinere og understøtte ejerkommunernes arbejde med beredskabsplanlægning og bistå med udarbejdelsen af plan for fortsat drift, sårbarhedsanalyse, mv.

  Hovedstadens Beredskab vil i tilfælde af en hændelse, der medfører aktivering af en eller flere ejerkommuners beredskabsplan, sikre, at den operative ledelse samt de tilhørende faciliteter aktiveres for bedst muligt at understøtte krisehåndteringen i den eller de berørte kommuner. Hovedstadens Beredskab vil i den sammenhæng sikre, at der er den fornødne systemunderstøttelse til at forestå krisestyringen lokalt.

  Det tværgående arbejde forankres i HOBS (Hovedstadens Beredskabssamordning)

  Formålet med af HOBS er bl.a. at have et beslutningsdygtigt organ, der fx vil kunne tage stilling til strategier og planlægningsspørgsmål på tværs af kommuner mv. Det er også i regi af HOBS, at der udarbejdes et beredskabsprogram med udgangspunkt i den fælles beredskabspolitik og plan for fortsat drift, og hvor arbejdet med sårbarhedsrapporter er forankret.

  Det er Hovedstadens Beredskabs opgave at rådgive og understøtte denne proces i samarbejde med de enkelte kommuner, ligesom Hovedstadens Beredskab sørger for koordinering i såvel planlægning som under en beredskabssituation, der involverer to eller flere kommuner.

  Kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab

  Store og/eller alvorlige hændelser kan gå på tværs af ejerkommunerne. Derfor er der et behov for at sikre, at ejerkommunerne både alene og i samarbejde er i stand til at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af de konkrete hændelser, der kan påvirke det fastsatte kommunale serviceniveau.

  I overgangen fra selskabets etablering til vedtagelse af indstilling om en fælles tilgang til beredskabsplanlægning og krisestyring vil den enkelte ejerkommune fortsætte med eget beredskabsplankompleks, der var gældende ved udgangen af 2015.

  Den konkrete håndtering af rolle- og ansvarsfordelingen mellem de enkelte kommuner og Hovedstadens Beredskab fra 1. januar 2016 er uddybet i vedlagte bilag om kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab. Dragør Kommune har indgået en aftale med Hovedskadens Beredskab, at de udarbejder beredskabsplan for Dragør Kommunes sekundære ydelser.

  Forslaget om fælles beredskabspolitik med rammesætning af beredskabsarbejdet og krisestyring i ejerkommunerne blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

  LOVE/REGLER:

  Beredskabslovens § 25.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Ad. 1+2

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB

  1 (Å)

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Å)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Anbefaling fra ØU:

  Ad 1:

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at Dragør Kommune indgår i HOBER. Dragør Kommune burde samarbejde med Tårnby Kommune, som fastholder sit eget beredskab og som geografisk vil sikre Dragør Kommune en hurtigere hjælp end den HOBER kan tilbyde. Liste T finder det tillige utilfredsstillende, at Dragør Kommune ikke selv bestemmer serviceniveauer.

  Å tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 11
  Godkendelse af forslag til RBD 2016
  Sagsid.: 16/221

  RESUMÉ:

  Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016), omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab. Ny samlet RBD forventes udarbejdet for 2017. Den indledende RBD har ingen konsekvenser for bredskabet i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til– den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016) godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af Økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL skal der over de næste år findes en række besparelser indenfor redningsberedskabet, hvilket også vil få betydning for Hovedstadens Beredskab. Som led i de effektiviseringer, der skal findes i 2016 og de kommende år, er der udarbejdet et forslag til en indledende RBD 2016 for Hovedstadens Beredskab.

  Det står i forbindelse med de indledende operative analyser af beredskabet i de 8 kommuner klart, at der er behov for at opdele processen med RBD’en i to dele. En første indledende RBD, der som udgangspunkt primært har til formål at hente første fase af de nødvendige effektiviseringer uden herved fundamentalt at påvirke det operative serviceniveau. Samtidig hermed lægges der an til en proces med udarbejdelse af en større og mere dybdegående analyse, der kan lede hen mod en RBD gældende fra 2017 og frem.

  På baggrund af de forudgående analyser og operative overvejelser er Hovedstadens Beredskab nået frem til to indledende ændringer i det operative beredskab:

  1. Nedlæggelse af det operative beredskab på Station Dæmningen (Valby).

  2. Ny struktur for Operativ Ledelse i Hovedstadens Beredskabs dækningsområde.

  Analyser viser, at den mest hensigtsmæssige og skånsomme justering af serviceniveauet vil være at nedlægge beredskabet på Station Dæmningen. Beslutningen skal ses ud fra en vurdering af den nuværende udrykningsaktivitet i distriktet og sammenholdt med, at der som følge af sammenlægningen vil opstå en synergi i det operative beredskab, hvilket åbner op for mulighed for en bedre udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. Hertil kommer, at Station Dæmningen er lokaliseret tæt på Hvidovre Brandstation, og det vurderes, at i forhold til robustheden af det samlede beredskab vil nedlæggelsen af beredskabet på Station Dæmningen have begrænset effekt.

  Formålet med justeringen af strukturen for operativ ledelse er dels at kvalitetssikre og udnytte de fælles ressourcer i den operative ledelse på en mere optimal måde, dels at ensrette ledelsen af de operative indsatser i hele Hovedstadens Beredskabs dækningsområde.

  Hovedstadens Beredskab modtog den 23. december 2015 Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. den indledende risikobaserede dimensionering.

  Beredskabsstyrelsen har ingen bemærkninger til ændringerne i det operative beredskab, idet det nuværende serviceniveau i Station Dæmningens udrykningsområde fastholdes. I forhold til indsatslederstrukturen er det væsentligt at være opmærksom på, at der i udkast til den risikobaserede dimensionering grundlæggende ikke er tale om store besparelser på den operative ledelse. Hovedstadens Beredskabs forslag til justeringer handler primært om, at der er behov for at konvertere ressourcerne til at opprioritere kompetencerne hos indsatslederne. Det skyldes, at erfaringerne fra de seneste års større indsatser viser, at effektiv og god indsatsledelse ikke kun handler om hurtig responstid, men i høj grad også om at sikre god kvalitet i håndtering af indsatsen, dvs. at de besidder de rette teoretiske og praktiske kompetencer samt personlige evner. Beredskabsstyrelsens udtalelse af 23. december 2015 samt bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

  I forbindelse med dannelsen af Hovedstadens Beredskab har flere af de daværende indsatsledere fra bl.a. Frederiksberg og Vestegnen fået nye og krævende ledelsesposter, der ikke er forenelige med også at varetage en indsatslederfunktion i Hovedstadens Beredskab.. Derfor har det været nødvendigt at implementere indsatslederstrukturen.

  Forslaget til den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016), omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab, blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ændringen har ingen økonomisk konsekvens for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V)    

  Imod stemte:           4 (T+Å)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener, at overordnet ”indledende RBD2016” ikke giver mening for Dragør Kommune. Alene vedlagte geografiske oversigt over de deltagende kommuner i HOBER/RBD2016 viser det uhensigtsmæssige i, at Dragør Kommune indgår i HOBER. Dragør Kommune bør indgå i et samarbejde med Tårnby Kommune. Endvidere står der eksplicit i RBD2016, at ”de to stationer i Dragør Kommune indgår ikke som en del af den modulopbyggede hverdag, idet bemanding med deltid ikke giver mulighed for dette”. Liste T ser ingen synergier for Dragør Kommune i HOBER-samarbejdet sammenlignet med et samarbejde med Tårnby Kommune.

  Bilag

 • 12
  Godkendelse af Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S
  Sagsid.: 16/221

  RESUMÉ:

  Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det konkrete ansvar for terrorbekæmpelsen ligger hos Politiet og Forsvaret, men den kommunale organisation har en yderst vigtig rolle både før, under og efter et terrorangreb. En effektiv bekæmpelse af terrorisme og håndtering af terrorangreb vil derfor kræve en koordineret indsats mellem myndighederne, og hvor den kommunale organisation spiller en afgørende rolle for et godt resultat.

  Terrorstrategien for Hovedstadens Beredskab tager udgangspunkt i eksisterende planer, systemer og strukturer, og definerer rammerne for den kommunale organisering og kapacitet i forhold til håndtering af eventuelle terrorhændelser.

  Det overordnede formål med terrorstrategien er at skabe et robust og ’resilient’ samfund, der er rustet til at håndtere en given terrorhændelse.

  Strategien bygger på følgende mål:

  1. Identifikation og analyse af risiko, sårbarhed og konsekvenser i forhold til byens funktionalitet.

  2. Samarbejde med relevante myndigheder, organisationer og aktører, fx politi, SSP, arbejdsformidling, undervisnings-, social- og sundhedssektoren, boligforeninger, idrætsforeninger, kulturinstitutioner, mv.

  3. Opdage og afværge eventuelle terrorhandlinger, før de får chancen for at finde sted, ved at skabe bevidsthed blandt byens borgere, ansatte og aktive.

  4. Håndtere et eventuelt terrorangreb på bedste mulige vis ved at etablere en effektiv organisation, koordination og ledelse under og efter en hændelse. Herunder sikre at hele ledelsesorganisationen kender beredskabets opgaver og ansvar samt eget ansvar.

  5. Sikre at byen kommer tilbage til normal tilstand hurtigst muligt ved at identificere og gennemføre tryghedsskabende tiltag efter en terrorhændelse.

  Set i forhold til kommunernes opgavesæt indeholder terrorstrategien ligeledes en række anbefalinger til initiativer og målsætninger for håndtering både før, under og efter en hændelse. Anbefalingerne skal ses i sammenhæng med arbejdet med beredskabspolitikken, men med særlig fokus på håndteringen af terror fx:

  Det anbefales, at:

  • Der iværksættes et uddannelsesforløb i opmærksomhed og awareness omkring mistænkelig adfærd og forhold for medarbejdere på væsentlige institutioner fx rådhuset, kulturinstitutioner, institutioner med mange unge.

  • Kommunens medarbejdere i de fremskudte borgernære funktioner har de fornødne kompetencer fx førstehjælp til at kunne bistå borgere eller kollegaer, hvis der opstår akut brug for hjælp.

  • Direktionsniveauet i kommunen medvirker ved to årlige øvelser med det formål at styrke kendskabet til krisestyringsorganisationen, herunder beredskabets opgaver og ansvar samt forvaltningernes opgaver og ansvar.

  • Krisestyringsledelsen/Operationschefen ved Hovedstadens Beredskab vil ved en given hændelse kontakte rådhusvagten med henblik på at sikre det rette sikkerhedsniveau for rådhuset. Københavns Rådhus har defineret forskellige sikringsniveauer. Hovedstadens Beredskab vil indlede dialog med de øvrige rådhusvagter om behovet for lignende initiativer.

  • Hovedstadens Beredskab udvikler et koncept, hvor alle kommuners kriseledelse i Hovedstadens Beredskab kan samles, og som er bygget op omkring faciliteterne og stabsstrukturen i Hovedstadens Beredskab.

  • Hovedstadens Beredskab bør udarbejde en klar strategi for synlighed og tryghedsskabende indsats fra kommunens side. Erfaringerne er, at politiet vil være mærkbart til stede med synlige våben, men borgerne har også behov for at mærke, at samfundet kører videre, og at kommunerne er der både i forhold til at sikre tryghed og fortsat drift.

  • Hovedstadens Beredskab iværksætter en evaluering af, hvorvidt der i dag er klare kommunikationslinjer fra kommunens kriseledelse helt ud til de borgerrettede funktioner. Medarbejderne i de borgernære funktioner skal stilles i stand til at kunne give tryghedsskabende information omkring beredskabet samt være bevidste om mulighederne for hjælp såfremt, der måtte opstå problemer.

  Forslaget til en fælles terrorstrategi omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Opfølgning på Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse
  Sagsid.: 15/2251

  RESUMÉ:

  I september 2015 offentliggjorde Dansk Industri sin årlige erhvervsklimaundersøgelse, hvoraf det fremgik, at Dragør er rykket 20 pladser ned på listen, og nu er nummer 93 af 96 målte kommuner.

  Dragør Kommune har efterfølgende vedtaget en ny erhvervs- og turismestrategi med tilhørende handleplan.

  Administrationen har udarbejdet gennemgang af mulighederne for at forbedre Dragørs placering på listen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mulighederne for forbedring af Dragørs placering på Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dansk Industri offentliggjorde den 3. september 2015 sin årlige erhvervsklimaundersøgelse. Dragør er efter en pludselig fremgang på 20 pladser i 2014 tilbage på niveauet fra 2012 og 2013 og er placeret på en plads som nummer 93 ud af 96 målte kommuner.

  På BEPUs møde den 6. oktober 2015 var der enighed om at bede administrationen fremsætte forslag til, hvilke indsatsområder Dragør Kommune kan forbedre ud fra kommunens placering i DIs erhvervsanalyse, mhp en forbedret placering.

  Der er efterfølgende udarbejdet en erhvervs- og turismestrategi med tilhørende handleplan, som hermed underbygges.

  Tilbagegangen fra 2014 på 20 pladser kan synes voldsom, men i et historisk perspektiv er det værd at nævne, at Dragør i 2010 beklædte en 37. plads og i 2011 en 75. plads. Dette vel at mærke i en periode, hvor der i store træk ikke er blevet arbejdet strategisk med erhvervsudviklingen.

  DI angiver selv, at forskellene på de 30 dårligst placerede kommuner er meget små, samt at datamaterialet fra Dragør er meget begrænset. Således er det 18 virksomheder, som er blevet spurgt, ud af 1.400 registrerede CVR-numre i kommunen. Dragør kan derfor forvente, at der kan være væsentlige udsving på placeringen på listen hvert år, dog med det forbehold, at det mest sandsynlige vil være en placering blandt den ringeste tredjedel. Til sammenligning er Dragør i 2015 gået 8 pladser frem i Dansk Byggeris tilsvarende analyse – fra nummer 97 til 89.

  Undersøgelsens parametre gør det vanskeligt for Dragør at forbedre sin position væsentligt. F.eks. vægter fysisk planlægning (det vil sige muligheden for at stille erhvervsgrunde til rådighed) meget højt, og her er begrænsninger grundet naturbeskyttelse og støjzoner omkring Kastrup Lufthavn ikke inden for kommunens råderum.

  Det er værd at bemærke, at undersøgelsens data er indhentet før kommunen påbegyndte sin erhvervs- og turismeudviklingsindsats, og dermed er vi allerede i færd med at imødekomme DI’s anbefaling om at styrke dialogen med de lokale virksomheder. Det kan overvejes, om der skal gennemføres et stykke analysearbejde omkring servicekulturen, idet utilfredsheden med sagsbehandlingen ikke hænger sammen med sagsbehandlingstiderne, som er relativt korte.

  Med hensyn til brugen af private leverandører er Dragør i 2015 placeret 34 pladser under resultatet for 2014, Der kan der muligvis være tale om, at de seneste udbudsrunder ikke har resulteret i kontrakter til lokale virksomheder. Der har været en del debat om brugen af især lokale håndværkere. Sidste udbudsrunde fandt dog allerede sted i 2013, så målingen er muligvis mere påvirket af den lokale debat end af reelt ændrede forhold.

  Om undersøgelsen og vores opfølgning på den vil følgende pointer være centrale:

  · Undersøgelsen vil med stor sandsynlighed placere Dragør i den ringeste tredjedel, idet kommunen er omfattet af en række udefrakommende begrænsninger

  · Datamaterialet er desuden spinkelt grundet kommunens størrelse, og visse udsving vil også være sandsynlige

  · Det forekommer mystisk, at placeringen på ”skatter, afgifter og gebyrer” er blevet forringet trods en sænkelse af grundskylden i budget 2015

  · Dragør Kommune er enige med DI i, at en forbedret dialog er ønskelig, og har derfor opprioriteret erhvervsindsatsen væsentligt

  · Dragør Kommune er bevidste om udfordringerne med transport – især den offentlige – og har fokus på at finde løsninger i samarbejde med stat og region.

  · Dragør Kommune udfordrer støjzonerne ved A.P. Møllers Allé for at forbedre virksomhedernes mulighed for at bygge nyt.

  · Trods tiltagene vurderes det ikke, at vi i 2016 vil forbedre vores position på listen væsentligt, ligesom undersøgelsen ikke er vores primære måleredskab i forhold til erhvervsvenlighed – Dragør er nødt til at vurdere på de parametre, som vi reelt er i stand til at gøre noget ved.

  Administrationen har afholdt møde med Dansk Industri, som anerkendte, at Dragør Kommunes fysiske begrænsninger og lille størrelse gør det vanskeligt at forbedre positionen på listen, og foreslog forbedret dialog med erhvervsvirksomhederne som primært indsatsområde.

  Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse indgår som baggrundsmateriale i erhvervs- og turismestrategien, og der sker årligt politisk opfølgning på Dragør Kommunes initiativer i forbindelse med udarbejdelse af handleplan.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Vedrører Erhvervs- og turismestrategien og den tilhørende handleplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget 1. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Udvalget har taget sagen til efterretning undtaget C.

  Bilag

 • 14
  Frigivelse af anlægsmidler til genopretning mv. af Dragør Havn
  Sagsid.: 16/336

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevilling til udvikling af Dragør Havn, til renovering af fortøjningspæle, reparation af tag og solfanger og udarbejdelse af byggemodningsprojekt for erhvervsområde øst. Det drejer sig om 350.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. for 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 350.000 kr. til at gennemføre akut udskiftning af 50 fortøjningspæle i lystbådehavnen, ca. 10 fortøjningspæle i den gamle havn, reparation af solfanger og tag på bygningerne i lystbådehavnen og udarbejdelse af projekt for byggemodning af erhvervsområde øst, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i budgetforliget afsat 2.5 mio. kr. pr. år i årene 2016-2019, til forskellige projekter på havnen. Havnens genopretningspulje på 316.400 kr. for 2016 er inkluderet i budgettet.

  I sommeren 2015 knækkede 6 fortøjningspæle i lystbådehavnen i forbindelse med en kuling fra øst. Havnen valgte akut, at erstatte de 6 knækkede pæle, samt yderligere 25 pæle der vurderedes at være i samme forfatning, som de knækkede. Ved at udskifte yderligere 50 pæle forventes det akutte behov at være dækket. De resterende fortøjningspæle forventes at kunne udskiftes løbende indenfor havnens almindelige driftsbudget over de kommende år.

  Reparation af solfanger i lystbådehavnen sker efter konstatering af stærkt reduceret effekt, bl.a. på grund af hærværk. Efter nedtagning af solfangerelementerne er der konstateret alvorlige skader på tagpappet.

  Der skal udarbejdes et projekt for byggemodning af det østlige erhvervsareal på Dragør Havn. Det omfatter kloak, vand, el, gas mv. Udgiften vil blive en del af den årlige leje.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudget 2016 til udvikling af Dragør Havn. Det er samtidigt besluttet at den tidligere pulje på ca. 320.000 kr. til vedligehold inkluderes i dette beløb.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

 • 15
  Ansøgning om støtte til markedsføring af Dragør Revyen
  Sagsid.: 16/508

  RESUMÉ:

  Dragør Revyen ansøger markedsføringspuljen om tilskud på 13.269,89 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Revyen tildeles et tilskud på 13.269,89 kr. til markedsføring i 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Revyen ansøger om tilskud på 13.269,89 kr. til udvidet annoncering på Amager og i Hovedstaden i perioden uge 9 til 13 2016.

  Dragør Revyforening investerer selv et tilsvarende beløb i annonceringen.

  Markedsføringen vil bestå af plakater på hele Amager samt annoncering i lokalaviserne på Amager og Berlingske og Politikens hjemmesider.

  Såfremt der ydes støtte, vil der i markedsføringspuljen restere 56.730,11 kr.

  Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for puljens anvendelsesformål, og at en øget markedsføring af revyen uden for Dragør Kommune vil have en gavnlig effekt på kendskabet til Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 1. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Endelige driftsoverførsler fra 2015 til 2016 - BEPU
  Sagsid.: 16/517

  RESUMÉ:

  På BEPU’s område er der netto et samlet underskud/merforbrug på driftsbudgettet på 97.933 kr., der anbefales overført til den i 2016 afsat-te pulje til overførelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres et samlet underskud/ merforbrug på 97.933 kr. på BEPU’s område med overførelsesadgang til budget 2016. Beløbet overføres til den i 2016 afsatte pulje til overførsler.

  SAGSFREMSTILLING:

  På BEPU’s område er der et samlet underskud/merforbrug på driftsbudgettet på 97.933 kr. Merforbruget er sammensat af merforbrug for Bygningsvedligehold, Energipuljen og Vej og Gartner, samt et mindreforbrug/overskud for Havnen.

  Det opgjorte merforbrug for Bygningsvedligeholdelsen og Vej & Gartner ligger indenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres.

  Det opgjorte mindreforbrug for Havnen og merforbruget på Energipuljen ligger udenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning

  Opgørelsen over decentrale overførelser på BEPU’s område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 pct. af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mu-lighed for overføre et merforbrug/underskud på op til 5 pct. af driftsen-hedernes korrigerede budget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2016 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet netto overføres 97.933 kr. til den i 2016 afsatte pulje til overførsler.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Meddelelse - driftsuregelmæssigheder linje 350S
  Sagsid.: 16/187

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har anmodet om en redegørelse fra Movia om rettidigheden på linje 350S, idet brugerne oplever store forsinkelser på bussen. Movia har fremsendt redegørelse for driftsuregelmæssighederne.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget drøftede på møde den 2. februar 2016 busbetjeningen på linje 350S herunder rettidighed og levering i forhold til bestilte busser. Udvalget besluttede at udbede sig redegørelse herom fra Movia.

  Movia har fremsendt redegørelse om driftsuregelmæssighederne på linjen, vedlagt som bilag 1. Konklusionen er, at linjen især i december måned har leveret en klart utilfredsstillende service. På baggrund af dette har Movia og operatøren Arriva ekstraordinært ændret køreplanen for linjen pr. 31. januar 2016, for at opnå bedre overholdelse af køreplanerne.

  Endvidere har Movia oplyst, at de vil invitere Region Hovedstaden samt kommunerne på linjen til møde om udfordringerne for linjen, for at drøfte muligheder for bedre ”arbejdsbetingelser” for linjen. Administrationen afventer pt. denne invitation.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Til efterretning, med anbefaling om at ”GO-kørsel” opgørelse forelægges udvalget for 1. kvartal 2016.

  Bilag

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 1. marts 2016

  Birger Larsen (O):

  Efterspurgte en opgørelse over udgifterne til flygtningepavillonerne.

  Hvor mange pavilloner er taget i brug?

  Spørgsmålene sendes til KB postkassen.