Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 05. april 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Birger Larsen (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Afbud fra Birger Larsen (O), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017
  Sagsid.: 15/985

  RESUMÉ:

  Denne sag omhandler tilbagemeldinger fra høringen af planstrategi 2015, og indstiller samtidigt Planstrategi 2015 til godkendelse.

  Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt udkast til planstrategi 2015, at der skulle gennemføres borgerrettede aktiviteter i høringsperioden og at revision af den gældende kommuneplan alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag og bemærkninger i høringssvarene indgår i det videre arbejde med revision af kommuneplan eller i øvrigt indgår i konkrete projekter og planer mv. som nærmere beskrevet i sagsfremstillingen og i sammenfatning af høringssvarene.

  2.

  at

  ”planstrategi 2015” med tilhørende bæredygtighedsstrategi godkendes endeligt i henhold til planlovens § 23a.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2015 at godkende et foreliggende udkast til Planstrategi 2015 - med tilhørende bæredygtighedsstrategi - med henblik på endelig tilretning og offentliggørelse i henhold til planlovens § 23a og § 33a.

  Det blev samtidig besluttet, at revision af den gældende Kommuneplan alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring i lighed med kommuneplanrevision 2013.

  Planstrategi 2015 har været offentliggjort med mulighed for fremsendelse af bemærkninger frem til den 1. marts 2016. Der blev i høringsperioden annonceret i presse og på hjemmesiden samt afholdt et åbent borgerarrangement den 20. februar i Dragør By. Formålet med det borgerrettede arrangement var at gøre opmærksom på og debattere udkast til planstrategi 2015 indeholdende oplæg til en vision.

  Tilbagemeldinger fra høringsperioden

  I høringsperioden er der modtaget 8 høringssvar, og derudover er der en række korte tilbagemeldinger på postíts fra borgerarrangementet.

  Tilbagemeldingerne er sammenfattet i vedlagte bilag, og høringssvarene behandles også i forhold til planstrategi 2015 og kommende kommune- planrevision 2017.

  Tilbagemeldingerne har haft meget forskelligartede karakter og der er en del helt konkrete forslag, som enten kan indgå i revision af kommuneplan eller i øvrigt indgå i konkrete projekter og planer.

  Der har været bred opbakning til kommunalbestyrelsens beslutning om at arbejde med en overordnet vision for kommunen, såvel som til overskriften ”Fremtid med forankring”.

  Endelig tilretning af planstrategi 2015 efter høringsperioden

  Tilbagemeldingerne har givet anledning til følgende ændringer:

  Tydeligere opdeling af planstrategi 2015 mellem afsnit om oplæg til vision, aktuelle fokusområder, kommuneplanrevision og Agenda 21 i opsætningen af dokumentet

  Baggrund for ændring: Der har været fremført ønsker til en tydeligere opdeling af planstrategi 2015 mellem afsnit om oplæg til vision og afsnit om aktuelle fokusområder.

  Borgmesterforord s.5: omkring et oplæg til en vision

  Baggrund for tilføjelse: Tilføjelse som understreger, at det er et oplæg, idet kommunalbestyrelsen skal arbejde videre med oplægget i forår 2016.

  Oplæg til vision s.9: …Vi bygger på fællesskaber, og i en åben dialog med lokalsamfundet finder vi de bedste løsninger….

  Baggrund for tilføjelse: Der har været fremført ønske om, at det skal fremgå, at kommunen vil sikre transparens i beslutningsprocesser, samt hvordan kommunen vil sikre at relevante parter inddrages i en fælles dialog. Oplæg til vision er en meget kortfattet tekst, da den forsøger at ramme essensen af workshop fra oktober, og derfor er ønsket alene imødekommet med ordet en åben dialog. Der vil derudover være mulighed for politisk drøftelse af oplæg til vision senere på foråret 2016.

  Nyt afsnit om kommunens kulturmiljøer er tilføjet under aktuelle fokusområder på s. 28.

  Baggrund for ændring: Der har været flere skriftlige og mundtlige ønsker til synliggørelse af kommunens konstante fokus på bevaring og udvikling af de unikke kulturmiljøer. Derfor er nu tilføjet et afsnit, og dele af dette er inspireret af afsnit i planstrategi 2011.

  Frivillighed og medborgerskab s.20: Der er ændret i teksten, så det bliver tydeligere, at ældreområdet er et eksempel.

  Baggrund for ændring: Der har været en bemærkning om, at afsnittet fokuserer i for høj grad på ældre borgere, og der ønskes at der sættes mål for hele spektret af livet indenfor området.

  Der kan komme mindre grafiske tilrettelser inden Planstrategi 2015 uddeles offentligt.

  Tidsplan for det videre kommuneplanarbejde

  Udarbejdelse og vedtagelse af et forslag til Kommuneplan 2017 vil finde sted i 2016 og der stiles mod en endelig vedtagelse og offentliggørelse i 3. kvartal 2017.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 587 af 27/05/2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget til planstrategi 2015 har været udsendt i offentlig høring i mindst 8 uger som anvist i planloven. Formålet med borgerinddragelsen var, at kvalificere forslaget til planstrategi 2015 og vision.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Planstrategien vil være et overordnet pejlemærke ved udarbejdelse af fremtidige politikker og strategier i Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at punkt 2 i forvaltningens indstilling ændres til: "Forslagene fra høringssvarene indarbejdes i udkastet til Planstrategi 2015, og en ny version sendes til godkendelse i BEPU på maj-mødet."

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra liste T:

  Liste T finder det uambitiøst, at høringssvarene ikke i højere grad indarbejdes i Planstrategi 2015, og at en revideret version ikke godkendes af BEPU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  Liste T foreslår, at punkt 2 i forvaltningens indstilling ændres til: "Forslagene fra høringssvarene indarbejdes i udkastet til Planstrategi 2015, og en ny version sendes til godkendelse i BEPU på maj-mødet."

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra liste T:

  Liste T finder det uambitiøst, at høringssvarene ikke i højere grad indarbejdes i Planstrategi 2015, og at en revideret version ikke godkendes af BEPU.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Forslag fra T:

  Hovedtrækkene i høringssvarene indarbejdes i udkast til Planstrategi 2015 og ny version fremsendes til endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 11 (A+C+I +O+V+Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  Ad. 1

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Å)

  Godkendt.

  Ad. 2

  For stemte: 10 (A+C+O+V+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T finder det uambitiøst, at høringssvarene ikke i højere grad indarbejdes i Planstrategi 2015, og at en revideret version ikke godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Bilag

 • 2
  Ansøgning om udvidelse af Dragør Badehotel
  Sagsid.: 15/2839

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om udvidelse af Dragør Badehotel med 15 nye hotelværelser, fra 33 værelser til 48 værelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at såfremt By-, Erhvervs- og Planudvalget ønsker at sagen skal nyde fremme, udarbejdes der forslag til et lokalplantillæg for ejendommen Drogdensvej 43, på grundlag af det ansøgte projekt for en udvidelse af Dragør Badehotel.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om godkendelse af en udvidelse af Dragør Badehotel, med 15 nye hotelværelser, til sammenlagt at rumme 48 værelser (bilag 1)

  Dragør Badehotel har et etageareal på 1573 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 48. Udvidelsen omfatter 290 m2, og den fremtidige bebyggelsesprocent vil blive 57.

  Udvidelsens omfang

  Udvidelsen består i at der påbygges en ny etage på den eksisterende lave bygning langs Drogdensvej, der herefter vil fremtræde som en bygning i 2 etager, med fladt tag.

  Desuden vil den eksisterende hovedbygning, der har en højde på ca. 12 m, blive forlænget med ca. 3,5 m mod nord, med samme tagudformning som det eksisterende tag. Endelig vil der blive påmonteret 4 nye vestvendte altaner på 1. sal, på den eksisterende hovedbygning.

  De ansøgte udvidelser er angivet på det vedhæftede oversigtskort (kortbilag 2) og de fremtidige facader, der vil fremtræde i lyse materialer, er illustreret på det vedhæftede tegningsbilag (bilag 3).

  Plangrundlag

  Ejendommen Drogdensvej 43 er omfattet af Byplanvedtægt nr. 8, af Dragør, der i § 2 udpeger Dragør badehotel, som en specifik og velafgrænset funktion i bydelen. Det bestemmes videre, at væsentlige om- eller tilbygninger til hotellet, kun kan finde sted efter udarbejdelsen og godkendelse af et tillæg til byplanvedtægten.

  Byplanvedtægten fastlægger i § 3 en byggelinje langs Drogdensvej, på 10 m fra vejmidte. Udvidelsen langs Drogdensvej til 2 etager, forudsætter dispensation fra denne bestemmelse, i henhold til planlovens § 19.

  Byplanvedtægten fastlægger i øvrigt ikke en maksimal bygningshøjde eller en maksimal bebyggelsesprocent. Der gælder derfor de generelle bestemmelser i Bygningsreglement 2010, der i pkt. 2.2.1 stk. 1 nr. 5, fastsætter en maksimale bebyggelsesprocent på 45 og pkt. 2.2.2 st. 1, der fastsætter en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

  Høring

  Ansøgningen har været i høring hos de omboende i henhold til planlovens § 20 og byggelovens § 22, og der er modtaget en samlet indsigelse mod projektet, med 29 individuelle underskrifter.

  Det gøres i indsigelsen gældende, at projektet fremtræder meget massivt, og at det vil stride mod kvarterets præg af et åbent boligområde. Det fremføres videre, at der vil optræde indbliksgener fra de nye hotelværelser på 1. sal samt fra de planlagte altaner på hovedbygningen. Det er desuden opfattelsen at nybyggeriet vil medføre skyggegener for omgivende boliger. Der peges på mulige parkeringsproblemer samt en øget trafikal belastning af området.

  Høringssvarene finder sammenfattende at projektet udtrykker en disrespekt for det oprindelige badehotel, og dets indpasning i byområdet, ud mod de åbne strandenge, og indsigerne mener ikke at den ansøgte udvidelse bør tillades.

  Vurdering af de byplanmæssige aspekter

  Indsigelsen rejser en række relevante problemstillinger, som bør udredes, forud for en eventuel endelig stillingtagen til projektet.

  Det kan i princippet ske, enten gennem en helhedsvurdering af projektet, i henhold til Bygningsreglement 2010, pkt. 2.3, eller ved at udarbejde et forslag til lokalplantillæg for ejendommen, i henhold til planlovens § 13.

  Kommunalbestyrelsen kan i henhold til planlovens § 13 udnytte sin ret til at lade et lokalplanforslag udarbejde, men kan også pålægges en pligt til at lade en lokalplanforslag udarbejde, som forudsætning for at realisere et projekt.

  I begge situationer bør det tillægges væsentlig betydning, at berørte borgere oplever det pågældende projekt som en væsentlig ændring –her forringelse- af det eksisterende miljø i området.

  Ved vurderingen af, om der skal eller bør udarbejdes forslag til et lokalplantillæg, kan det også tillægges betydning, at den gældende Byplanvedtægt 8, ikke indeholder specifikke bestemmelser om hotelbebyggelsens regulering, på ejendommen Drogdensvej 43.

  Vurdering af de erhvervs- og turistmæssige aspekter

  Foruden de byplanmæssige aspekter, implicerer projektet også erhvervs- og turistmæssige aspekter.

  Der indgår i kommunens erhvervs- og turismestrategi, en målsætning om at øge besøgendes døgnforbrug i Dragør by.

  På de fleste danske besøgsdestinationer er det overnatningen, der udgør størstedelen af en gæsts forbrug. I Dragør er der en stærk begrænset overnatningskapacitet, især når det drejer sig om hoteller.

  Det er vurderingen, at en udbygning af overnatningskapaciteten vil have en afsmittende effekt på hele Dragørs turismeomsætning. En forøgelse af de disponible sengepladser vil således styrke det pågældende hotel, og samtidig hermed, styrke byens detailhandel og restaurationer.

  Konklusion

  Det er administrationens vurdering, at såfremt By-, Erhvervs- og Planudvalget ønsker at sagen skal nyde fremme, bør der ske en udredning af projektet, i form af et forslag til lokalplantillæg, hvor også andre interessenter kan fremkomme med synspunkter, ved den offentlige fremlæggelse af forslaget.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 13, 19 og 20 og Byggelovens § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i høring hos de omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har berøring med kommunens erhvervs- og turismepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  Udvalget er sindet at iværksætte lokalplantillægget med henblik på udvidelse af Dragør Badehotel.

  Forinden stillingtagen til det projekt der skal danne udgangspunkt til lokalplantillægget, ønsker udvalget en dialog med ansøger, om mulige andre udformninger og placeringer af tilbygninger, med størst mulig respekt for den oprindelige arkitektur, gadebilledet og de omboende.

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af en ny tennishal ved Engvej
  Sagsid.: 16/460

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning fra Dragør Tennis, om godkendelse af en ny tennishal, i form af en ”boblehal”, placeret i tilknytning til det eksisterende tennisanlæg ved Engvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter om hallen findes at fremtræde i harmoni med omgivelserne, og om hallens konstruktionsprincip, samt materiale- og farvevalg kan godkendes i henhold til lokalplan 49, pkt. 5.2.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dragør Tennis, om godkendelse af en såkaldt ”boblehal”, der kan rumme 2 tennisbaner. Hallen har en størrelse på 41 m x 37 m x 11 m, og placeres i tilknytning til de øvrige tennisbaner, på et areal som Dragør Tennis lejer af kommunen. (bilag 1).

  Planforhold

  Hallens placering og dimensioner er i overensstemmelse med lokalplan 49.

  Hallen udformes i princippet som en lignende hal, der er illustreret på bilag 2, og den skal godkendes i henhold til lokalplan 49, der i pkt. 5.2, bestemmer, ”at halbyggeriet skal fremtræde i harmoni med omgivelserne, efter kommunalbestyrelsens skøn. Konstruktionsprincip, materiale og farvevalg kræver særskilt godkendelse”.

  Høring

  Hallen indplaceres på de tidligere boldbaner ved Engvej, der blandt andet anvendes som skoleidrætsareal for Dragør Skole Syd.

  I forbindelse med sagens behandling er skolens ledelse blevet hørt, og der er modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelse og skoleledelse.

  De 2 høringssvar, der vedlægges som bilag 3, udtrykker en skepsis overfor hallens placering, samt en bekymring om mulighederne for at skolens elever kan dyrke idræt på arealet, som hidtil.

  Kommentar

  Til de 2 høringssvar skal det bemærkes, at hallen placeres på et byggefelt, der er udlagt i lokalplan 49, og at hallen optager et areal, der svarer til ca. 20 % af det samlede areal ved Engvej. Umiddelbart ses der ikke noget til hinder for at skolens idrætsaktiviteter kan fortsætte som hidtil på det resterende areal.

  Vurdering

  Det er vurderingen, at hallen vil få en dominerende visuel fremtræden, på grund af dens form som boblehal og dens lyse farve, men samtidig er det også vurderingen, at der i idrætsområder generelt, bør være mulighed for at indpasse utraditionelle bygningstyper og konstruktioner.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Dragør Skole Syd er hørt i sagen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører ingen kommunale politikområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  Forslag fra A:

  Ansøgningen kan ikke imødekommes ud fra at bygningen ikke er i harmoni med omgivelserne, samt materialer og farvevalg.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt, at der meddeles afslag på ansøgningen.

  Bilag

 • 4
  Busbestilling for 2017
  Sagsid.: 15/1770

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal inden den 1. maj 2016 afgive bestilling af busdrift for 2017 til Movia. På møde den 1. marts 2016 har By-, Erhvervs- og Planudvalget drøftet Trafikudvalgets afrapportering om fremtidig busdrift i Dragør Kommune og besluttet, at afrapporteringen skal overgå til årets budgetseminar. Til grund for busbestilling 2017 lægges således nuværende budgetramme og busdrift, idet dog Region Hovedstaden opfordres til at forlænge linje 350S og 81N til Lufthavnen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1.

  at

  videreføre nuværende busdrift i 2017

  2.

  at

  opfordre Region Hovedstaden til at forlænge linje 350S til metrostationen i Lufthavnen

  3

  at

  opfordre Region Hovedstaden til at forlænge linje 81N til metrostationen i Lufthavnen

  4.

  at

  opfordre Movia til at afpasse busbestillingsfristen med kommunernes og regionernes budgetproces

  SAGSFREMSTILLING:

  Busbestilling for 2017 skal afgives til Movia inden den 1. maj 2016. Da det først har været muligt at behandle afrapportering fra Trafikudvalget på møderækken i marts 2016, heraf i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen efter udløb af frist for sager til april måneds møder, så er nærværende sags indstilling baseret på By-, Erhvervs- og Planudvalgets drøftelser om afrapporteringen på møde den 1. marts 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede at anbefale, at der på baggrund af Trafikudvalgets afrapportering skal udarbejdes en budgetsag til årets budgetseminar, der tidsmæssigt ligger nogle måneder efter Movias busbestillingsfrist.

  På baggrund af dette indstiller administrationen, at Dragør Kommune afgiver busbestilling til Movia for 2017 baseret på nuværende busbudgetramme og i form af uændret busdrift i 2017. Dog med en samtidig opfordring til Region Hovedstaden om at forlænge linje 350S og natbussen 81N til metrostationen i Lufthavnen. Linjerne er pr 1. januar 2016 overgået til regionen.

  Region Hovedstaden har oplyst, at de ønsker at ændre deres proces, så de først foretager busbestilling efter Regionens budgetvedtagelse til efteråret. Afhængig af den konkrete bestilling kan dette medføre senere iværksættelse af ændringer end hidtil. På baggrund heraf kan det foreslås at opfordre Movia til at afpasse busbestillingsfristen bedre med kommunernes og regionernes budgetproces.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Trafikudvalgets afrapportering oversendes med budgetsag til årets budgetseminar.

  Videreførelse af budsdriften i 2017 kan ske inden for budgettet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  Ændringsforslag ad 1 fra Liste T:

  Administrationens anbefaling punkt 1 erstattes af:

  Den kollektive bustransport udvides som foreslået af § 17 stk. 4-udvalget.

  For stemte:

  2 (I+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 4

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2 og 3 bortfalder jfr. KB beslutning den 31. marts 2016.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder det uforståeligt, at anbefalingen fra et enigt § 17 stk. 4-udvalg siddes overhørigt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  Administrationens anbefaling punkt 1 erstattes af:

  Den kollektive bustransport udvides som foreslået af § 17 stk. 4-udvalget.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1 og ad 4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Å)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2 og 3 bortfalder jfr. KB beslutning den 31. marts 2016 om ”Afrapportering § 17, stk. 4 Udvalget for kollektiv trafik”.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder det uforståeligt, at anbefalingen fra et enigt § 17 stk. 4-udvalg siddes overhørigt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  T genfremsatte forslag fra KB den 31. marts 2016:

  Liste T foreslår – som det anbefales i afrapporteringen og i kommissoriet for §17, stk 4 udvalget - ”at forbedre forbindelsen til/fra Metroen i København Lufthavn fra primo 2017”. Et enigt §17, stk. 4 udvalg anbefaler at forbedre busdriften pr. 1.1.2017 med udgangspunkt i en samlet økonomi på ca. 11.4 mio.kr. – eller det samme beløb som Dragør Kommune brugte på kollektiv bustrafik i 2015.

  For stemte: 6 (I +T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 9 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  Ad. 1 og Ad. 4

  For stemte: 9 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 6 (I+T+Å+Nye Borgerlige)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det ejendommeligt, at anbefalingen fra et enigt §17, stk.4 udvalg bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, det tidligere Amagerlisten og Liste T – nu stemmes ned) af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Konservative! – som tidligere endvidere har besluttet udvalgets kommissorium, som definerer,at udvalgets anbefaling skal ligge til grund for busbestilling 2017

  I+Å+Nye Borgerlige tilsluttede sig protokoltilføjelsen

 • 5
  Forslag til Johanneskors skiltning
  Sagsid.: 16/186

  RESUMÉ:

  På baggrund af beslutning i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. februar 2016 har administrationen undersøgt størrelse, udformning, placering og pris på et skilt på Kirkevej, der markerer, at Dragør har fået det brune Johanneskors som national seværdighed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der indkøbes og opsættes et skilt med Johanneskors på Englandsvej ved kommunegrænsen fra Tårnby opsat i stander sammen med nuværende Dragør Kommune skilt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af beslutning i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. februar 2016 har administrationen undersøgt størrelse, udformning, placering og pris for et skilt på Kirkevej, der markerer, at Dragør har fået det brune Johanneskors som national seværdighed.

  Administrationen foreslår, at opsætte skiltet allerede på Englandsvej, ved kommunegrænsen kommende fra Tårnby umiddelbart efter tunnellen og i galgestander sammen med nuværende Dragør Kommuneskilt. Skiltet vil på denne placering fremtræde mere synligt for udefrakommende end på Kirkevej, hvor der er mange andre distraktioner.

  Skiltet kan foreslås udformet som vist i bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og vejsektorens tilknyttede vejregler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det omtalte skilt kan indkøbes for udgift i størrelsesordenen 5.000 kr. inklusiv galgestander. Hertil kommer opsætning af skiltet, der kan udføres i regi af Vej- og Gartnerafdelingen. Udgift og ressourcer kan afholdes indenfor områdets driftsramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Ansøgning om støtte til havnedag 2016
  Sagsid.: 16/508

  RESUMÉ:

  Dragør Havn og foreningerne på havnen ansøger om støtte til markedsføring af havnedag 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, om der skal tildeles tilskud til havnedag 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Havn og foreningerne på Dragør Havn ansøger markedsføringspuljen om tilskud på kr. 7.000 til markedsføring af havnedag 2016.

  Havnedagen afholdes den 29. maj 2016 i tidsrummet 10-16.

  Formålet med dagen er at åbne havnen op for alle borgere og besøgende, og for at give et indblik i de mange muligheder, der er for at dyrke søsport i Dragør mange maritime foreninger og klubber.

  Havnedagen udgår fra Gammel Havn, hvor der er musik, historiefortælling og guidning ud til de enkelte klubber, som hver især laver aktiviteter.

  Kort over Havnen, klubberne, restaurationerne samt det øvrige erhverv udleveres herfra, og man prøver så vidt muligt at guide folk til det, de gerne vil opleve. Et løb bliver arrangeret af Ungdomsskolen, med poster rundt på Havnen.

  Dagen vil også rumme et maritimt loppemarked.

  Dragør Kajakklub, Pilen, samt Dragør Sejlklub vil være repræsenteret. Der vil være aktiviteter ved og i klubhusene med romaskiner og både/kajakker. Arrangørerne forsøger også at få frømandsklubben/dykkerklubben med, og der vil blive aftalt diverse aktiviteter klubberne imellem.

  Dragør Motorbådsklub har tilbudt at sætte et telt op på Havnepladsen, hvor man vil sælge pølser, øl og vand. Her er det ønsket at have levende ”maritim” musik.

  Ungdomsklubben vil også være repræsenteret og vil befinde sig på Havnepladsen ved den gamle bedding. Her vil der være diverse aktiviteter, herunder muligvis historiefortællinger.

  Havnens erhverv, Dragør Bådeværft, Museet, Turistinformationen, Dragør Røgeri, Dragør Sejlsport, Cafe Espersen, Lodsmuseet, Lodserne, Cafe Dragør Sejlklub, Strandhotellet, Cafe Blink og Isbutikken på Havnen, vil blive inddraget i festlighederne.

  Kulturpuljen er blevet ansøgt om støtte til aktiviteter i forbindelse med Ungdomsskolens oplevelsesløb samt til honorarer til musikere og historiefortællere.

  Markedsføringspuljen ansøges om støtte til annoncering og info i presse og aviser, herunder gerne til et særligt indstik i lokalaviserne, som både rummer et kort, oversigt over aktiviteter og annoncering af tilbud fra det deltagende erhvervsliv.

  Alle arrangementer vil være åbne for såvel borgere og turister, og målet er, at dagen både skal styrke kendskabet til Dragør, til foreningerne og skabe liv i by og havn.

  Der er ikke opnået medfinansiering til markedsføringsaktiviteterne.

  Såfremt der ydes støtte, vil der i markedsføringspuljen restere 49.730,11 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  Forslag fra A:

  A foreslår at der tildeles 7.000 kr. fra markedsføringspuljen, til markedsføring af havnedag 2016.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Tilladelse til helikopterflyvning på Dragør Marked – dispensation fra miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
  Sagsid.: 16/670

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning om helikopterflyvning på Dragør Marked den 10., 11. og 12. juni 2016 fra firmaet hos HeliCompany.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller til By, Erhverv og Planudvalget, at

  1.

  at

  udvalget drøfter om der ønskes givet tilladelse til helikopterflyvning i forbindelse med Dragør Marked 2016.

  2.

  at

  såfremt udvalget giver tilladelse, sker det på følgende vilkår:

  · Start og landingsplads er på marken ved Fælledvej 45, 2791 Dragør (se bilag 3), hvor tætteste bebyggelse er grundejerens med en afstand på 140 meter, og afstanden til næste nærmeste nabo er på 180 meter.

  · Helikoptertypen støjer maksimalt 85,4 dB(A) ved start og landing hos nærmeste nabo.

  · Tidsrummet for flyvningen er fredag kl. 16-20, lørdag kl. 11-20 og søndag kl. 11-18.

  · Der må maksimalt være 25 flyvninger pr. dag.

  · Naboer i området får kendskab til helikopterflyvningen senest en uge før.

  3.

  at

  udvalget drøfter om der ønskes givet tilladelse til helikopterflyvning 3 dage en gang årligt, på ovenstående vilkår. Aktiviteten skal anmeldes til kommunen senest en måned inden den påbegyndes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning om helikopterflyvning på Dragør Marked den 10., 11. og 12. juni 2016 (bilag 1) fra firmaet hos HeliCompany.

  Helikopterflyvningen kan ikke overholde miljøstyrelsens vejledende støjgrænser (bilag 2). Aktiviteten sker 3 dage en gang årligt og slutter senest kl. 20, så det er ikke en væsentlig støjgene.

  Uddybende bemærkninger

  Kommunerne har til enhver tid mulighed for at regulere beflyvning af landingspladser efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der betyder, at kommunen kan stille vilkår til støjbelastning i forbindelse med start og landing, antal operationer og tidsmæssige begrænsninger. Kommunen kan hverken via miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning regulere flyvningen, når helikopteren er i luften.

  En tilsvarende ansøgning har tidligere været behandlet i BEPU på møde den 5. maj 2015, hvor udvalget besluttede at meddele afslag til ansøgningen.

  LOVE/REGLER:

  Miljøbeskyttelseslovens § 42.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det er forudsat at omkringboende orienteres i god tid forud evt. flyvning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  Ad. 1

  For stemte:

  2 (O+V)

  Imod stemte:

  5 (A+C+I+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet. Der meddeles afslag på ansøgningen.

  Ad. 2+3 bortfalder.

  Bilag

 • 8
  Endelig anlægsoverførsel fra 2015 til 2016
  Sagsid.: 15/2590

  RESUMÉ:

  Der skal overføres anlægsmidler for 19.620.097 kr. fra 2015 til 2016. Midlerne vedrører politisk besluttede anlæg, som ikke er afsluttet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 19.620.097 kr. til 2016 ved tillægsbevilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Overførsel af anlæg fra 2015 til 2016 sker i to omgange. Dels en foreløbig overførsel i december 2015. Dels den endelige overførsel af ikke afholdte midler, som overføres nu.

  De overførte anlægsmidler vedrører projekter som

  · Er planlagt, men ikke igangsat

  · Er igangsat, men ikke afsluttet

  · Er udført, men ikke afregnet

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at overførsler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning. Overførsler på anlæg er altså ikke udtryk for at pengene ikke skal bruges, eller at der er et overskud. Projekter over 1 mio. kr. skal afsluttes med anlægsregnskab til politisk godkendelse.

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. december 2015 besluttet at overføre 20.624.509 kr. fra 2015 til 2016.

  Det endelige resultat ultimo 2015 viser at der skal overføres yderligere 19.620.097 kr.

  Det giver en samlet overførsel på i alt 40.244.606 kr.

  De væsentligste overførsler fra 2015 til 2016 er følgende:

  · 11,3 mio. kr. til forøgelse af kapaciteten på Dragør skole Nord. Projektet er startet ultimo 2015 og afsluttes sommeren 2016.

  · 8,1 mio. kr. til ESCO-vejbelysning. Projektet er i gang og vil strække sig over de næste 3 år.

  · 3,1 mio. kr. til igangværende ESCO projekter. Projekterne er i gang og afsluttes forår 2016.

  · 2,5 mio. kr. til Hollænderhallen til delvis finansiering af den kommende facaderenovering Projektet udbydes i 2016.

  · 1,7 mio. kr. til genopretning af skolerne. Genopretningsarbejderne er udført, men ikke afregnet. Herudover er der afsat 1 mio. kr. til skolernes udearealer Projektet udbydes i 2016.

  · 1,6 mio. kr. til monopolbrud, igangværende digitaliseringsprojekter og hjemmeside.

  · 1,5 mio. kr. til slidlag, som udføres til foråret 2016 på Stationsvej.

  · 1,5 mio. kr. til jordlægning af luftledninger. Afsluttet.

  · 1,3 mio. kr. til igangværende arbejde med ny svømmehal.

  · 1,3 mio. kr. til igangværende renovering af Dragør Søbad.

  · 1,2 mio. kr. til igangværende renovering af gulv og badeforhold i daghjemmet på Enggården.

  · 0,9 mio. kr. til igangværende arbejde med byggemodning af pavilloner til midlertidig boligplacering.

  Herudover er der en række mindre overførsler på igangværende anlægsprojekter. Se oversigt i tabellen i bilag 1

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører teknisk en tillægsbevilling til anlæg i 2016 på 19.620.097 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2015. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Anbefalingen fra ØU

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Å)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder ikke, at det er hensigtsmæssigt at igangsætte facaderenovering af Hollænderhallen, når det i dag er muligt at bygge nye haller for ca. 9 mio.kr. pr. stk. Liste T ønsker, at undersøge muligheden for at bibeholde den hvide biblioteksbygning og at gentænke hal- og omklædningsfaciliteter

  Allan Holst deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 9
  Budgetspørgsmål til Budget 2017-2020 - BEPU
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter evt. budgetspørgsmål som ønskes besvaret som grundlag for budgetforhandlingerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter eventuelle budgetspørgsmål til administrationen inden for udvalgets område.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsesmedlemmer har som led i budgetprocessen for budget 2017-2020 mulighed for at stille spørgsmål til administrationen om forskellige emner som ønskes belyst med henblik på at kvalificere budgetdrøftelserne. Der var på budgetseminar 18. marts mulighed for at stille mundtlige budgetspørgsmål, og der vil desuden være mulighed for at stille skriftlige budgetspørgsmål til administrationen frem til 15. april. Budgetspørgsmålene besvares forud for budgetseminar i august.

  Budgetspørgsmål skal være konkrete og til at besvare ud fra kendte budgetforudsætninger med et begrænset omfang af ressourcer. Hvis budgetspørgsmål omfatter analyser eller større undersøgelser, og dermed et større ressourcetræk, tager de enkelte udvalg stilling til om budgetspørgsmål skal besvares.

  Administrationen anbefaler at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter eventuelle budgetspørgsmål til administrationen inden for udvalgets område.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  Sagen blev drøftet.

 • 10
  Meddelelse - Midlertidig telemast ved Dragør Skole Nord
  Sagsid.: 16/563

  RESUMÉ:

  Plan og Teknik har meddelt tilladelse til en midlertidig mast for mobiltelefoni ved Dragør Skole nord.

  SAGSFREMSTILLING:

  På grund af et opsagt lejemål for en mast til mobiltelefoni ved Dragør Stationsplads, er der opstået et akut behov for en ny antennedækning, da dele af Dragør Nord ellers ville miste dækningen.

  Plan og Teknik har derfor meddelt en tilladelse til en midlertidig mast ved Dragør Skole Nord, med en placering som angivet på vedhæftede Luftfoto. Tilladelsen er gældende i 6-8 måneder, indtil den midlertidige mast afløses af en permanent mast.

  Der vil i forbindelse med placering af en permanent mast, blive gennemført ordinær nabohøring i henhold til byggelovens § 22.

  De omboende samt skolens ledelse blev orienteret om sagen med Plan og Tekniks skrivelse af 10. marts 2016, der vedhæftes til orientering.

  LOVE/REGLER:

  Bygningsreglement 2010.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  De omboende er orienteret om sagen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører ingen kommunale politikområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Anlægsplan, Status
  Sagsid.: 15/392

  RESUMÉ:

  Sagen handler om status på kommunens anlægsprojekter.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har revideret den samlede oversigt over anlægsprojekter med angivelse af, hvornår de enkelte projekter er planlagt udført og hvornår de enkelte projekter behandles politisk. Oversigten er vedlagt.

  Af planen fremgår det, at projekternes første fase er, at der gennemføres undersøgelser og projekt, dernæst træffes politisk beslutning om at frigive midlerne, før arbejderne kan sættes i gang.

  Mange af projekterne udføres over flere år. Derfor er projekterne stadig i gang og anlægsregnskaberne ikke afsluttet.

  Oversigten vil løbende blive revideret, og ny oversigt fremsendt til udvalgets orientering en gang i kvartalet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 5. april 2016

  Ebbe Kyrø (T): Ulovlig parkering i den gl. by, evt. et parkeringskorps.

  Helle Barth (V) og Asger Larsen (I): Er der en forklaring på ulykken ved Hartkornsvej/Kirkevej. Forvaltningens oplysninger fra politiet er at det er en højresvingsulykke.

  Helle Barth (V): Lyskrydset ved Kirkevej/Jægervej begge overgange synkroniserer ikke – der er ikke grønt i begge sider, kun den der er trykket på.