Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 10. maj 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Forslag til trafiksikkerhedsplan
  Sagsid.: 15/134

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet at der skal udarbejdes en trafiksikkerhedsplan, hvor borgernes oplevelser af trafiksikkerhed og utryghed indgår. Forvaltningen har gennemført en borgerundersøgelse og et åbent hus arrangement i efteråret 2015. Dette har dannet baggrund for udarbejdelse af forslag til trafiksikkerhedsplan, som nu skal sendes i høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udkast til trafiksikkerhedsplan ”Trafiksikker i Dragør” med bilag godkendes, med henblik på en 4-ugers offentlig høring.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på mødet i september 2015 at der skulle udarbejdes en trafiksikkerhedsplan på baggrund af borgernes oplevelser af trafiksikkerhed.

  Der er nu udarbejdet et forslag til trafiksikkerhedsplan ’Trafiksikker i Dragør’, som skal sendes i høring før endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

  ’Trafiksikker i Dragør’ udarbejdet på baggrund af:

  • Digital borgerundersøgelse, efterår 2015
  • Åbent hus arrangement, efterår 2015
  • Ny uheldsanalyse for 2014 og delvis 2015
  • Eksisterende viden og analyser i kommunen

  Det fremgår af planen, at:

  • Der generelt er stor sikkerhed og tryghed i kommunen
  • Mange borgere ønsker max 40 km/t i boligområder
  • Borgerne ønsker flere tiltag for cyklister
  • Borgerne ønsker mere tryghed for skolebørn
  • Enkelte kryds og ulovligt parkerede biler gør folk utrygge

  ’Trafiksikker i Dragør’ indeholder et overordnet mål om ingen tilskadekomne i trafikken. Det skal forstås som et mål at stræbe efter. Da Dragør Kommune har meget lave ulykkestal, giver det ikke mening at bruge den nationale målsætning om at halvere antallet af tilskadekomne.

  Efter redigering af planen var afsluttet er der sket en dødsulykke i Dragør. Politiet er i gang med at undersøge ulykken. Administrationen vil herefter undersøge ulykkesstedet som en særskilt indsats.

  ’Trafiksikker i Dragør’ indeholder fire indsatsområder, som samler op på konklusionerne om trafiksikkerheden. Overskrifterne på de fire indsatsområder er:

  • Skab et fælles overblik over kommunens større fysiske
   udfordringer
  • Lav trafikpolitik for kommunens skoler og støt skolepatruljen
  • Hold fokus på tiltag for lette trafikanter
  • Synliggør strategi for nedsat hastighed i boligkvarterer

  Endelig indeholder ’Trafiksikker i Dragør’ overblik over de største udfordringer for trafiksikkerheden gennem to projektlister. Rangordenen blandt projekterne er opstået gennem en vægtning af baggrundsdata i en model. Listerne og vægtningen er udtryk for administrationens og rådgivers bedste skøn.

  Forvaltningen vil på mødet i By-, Plan- og Erhvervsudvalget præsentere sagen med et mundtligt oplæg. Den endelig plan vil blive fremlagt til politisk beslutning efter høringsperioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat midler i budget 2016-19 til trafiksikkerhedsprojekter, men administrationen har udarbejdet to A-skemaer for trafiksikkerhedsprojekter til brug for budget 2017. Det drejer sig om:

  - A-skema for forbedring af krydset Møllevej/Krudttårnsvej

  - A-skema for flere trafiksikkerhedsprojekter prioriteret efter projektlisten fra trafiksikkerhedsplanen (projektlisten med størst effekt i forhold til omkostninger)

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der blev i 2015 gennemført en digital borgerundersøgelse og et åbent hus arrangement om trafikanternes tryghed og sikkerhed. Over 500 mennesker deltog i undersøgelsen. Viden fra borgerundersøgelsen 2015 har suppleret eksisterende viden i kommunen.

  Derudover foreslår administrationen, at der gennemføres en 4 ugers høring af forslag til ” Trafiksikker i Dragør” med annoncering på hjemmeside og i pressen.

  Forvaltningen vil indkalde de trafikansvarlige på skolerne til uformelt høringsmøde, idet de samme folk har været involveret tidligt i processen.

  Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget den endelige plan forventer administrationen at lægge det endelige materiale på kommunens hjemmeside og uddele trykte eksemplarer fx i borgerservice.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Trafiksikkerhedsplanen indordner sig trafikpolitikken i Kommuneplanrevision 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Forslag til disponering af budget 2016-19 på Dragør Havn
  Sagsid.: 16/898

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. i budget 2016-19 til anlæg på Dragør Havn. Denne sag indeholder et forslag til disponering af de afsatte midler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslaget til den overordnede disponering af anlægsbudgettet på 10 mio. kr. i budgetperioden 2016-19 godkendes

  2.

  at

  de konkrete projekter nærmere beskrives og politisk godkendes i forbindelse med frigivelse af midlerne

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2016-19 er der afsat 10 mio. kr. til udvikling af Dragør Havn over de næste 4 år med 2,5 mio. kr. per år.

  Forvaltningen har lavet en disposition på baggrund af budgetaftalen:

  · Renovering af toilet/baderum 400.000 kr.

  · Grillplads 75.000 kr.

  · Grejskure – ny og gl. havn 1.275.000 kr.

  · Mastehus 450.000 kr.

  · Havnekontor 3.000.000 kr.

  · Bådepladser ved eksisterende moler 2.200.000 kr.

  · Nedrivning af bygninger 1.000.000 kr.

  · Kran og vaskeplads 1.600.000 kr.

  I alt 10.000.000 kr.

  I forslaget er medtaget to mindre projektforslag, som er indkommet i høringsperioden fra offentlighedsfasen, under midlerne til årlig genopretning. De to forslag er ramper ved slæbested på Madsens Krog og genopretning af belægning på Madsens Krog.

  I forslaget er der afsat 400.000 kr. til renovering af eksisterende toiletter/baderum. I A-skema var der afsat 1.200.000 kr. til nye toiletter og badefaciliteter. Dette var forudsat af anlæg af 50-100 nye bådpladser.

  I forslaget er der afsat 3.000.000 kr. til nyt havnekontor. Administrationen vil undersøge havnekontorets fremtidige funktioner fx mulige velkomstfaciliteter, og dette vil blive lagt op til politisk beslutning.

  I forslaget er der afsat 1.600.000 kr. til etablering af kran/vaskeplads, men det forudsætter beslutning om fremtidige optagningssystemer. Forslag vil blive fremlagt til politisk beslutning.

  I det oprindelige budget er der afsat 2.2 mio.kr til etablering af en ny flydebro til 50 nye bådpladser i lystbådehavnen. Anlægget forudsætter imidlertid at havnebassinnet oprenses og det koster i størrelsesordenen 4.5 mio.kr. Forvaltningen foreslår derfor at flydebroen udgår. Pengene er i stedet afsat til flere bådepladser ved eksisterende moler. Resterende midler kan anvendes til etablering af havnebyrum, infrastruktur, miljøundersøgerser og vedligeholdelse. Konkrete forslag hertil vil blive fremlagt til politisk beslutning.

  I det oprindelige budget er der afsat 500.000 kr. til kajakgennemsejling. Forvaltningen foreslår, at kajakgennemsejling mellem gl. havn og færgehavn udgår, idet projektet hænger sammen med fremtidige moleændringer.

  Bilag 1 indeholder forslag til disponering af budgetmidlerne vist for de enkelte år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet er der afsat 10 mio. kr. med 2.5 mio. kr. årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der vil ske en inddragelse af brugerne og havnens brugerbestyrelse i realiseringen af de enkelte projekter.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Disponeringen af anlægsbudgettet er i overensstemmelse med Kommuneplanens retningslinjer for udvikling af Dragør Havn.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Asger Larsen (I) forslog, at der stemmes om hvorvidt Ebbe Kyrø (T), der er formand for Havnens Brugerbestyrelse, er inhabil i denne sag.

  For stemte:

  3 (I+O)

  Imod stemte:

  2 (A+C)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt at Ebbe Kyrø (T) er inhabil, Ebbe Kyrø (T) deltog herefter ikke i behandling af punktet.

  Protokoltilføjelse fra Allan Holst (A) og Jerik Walløe (C)

  Vi mener ikke at Ebbe Kyrø (T) er inhabil i sagen da han ikke har personlige interesser i sagen.

  Ad. 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Forslag fra Allan Holst (A)

  At udvalget får en samlet, prioriteret tidsplan for anlægsprojekterne til godkendelse

  Godkendt.

  Forslag fra Helle Barth (V)

  At der installeres en station til tømning af søtoiletter.

  Godkendt.

  Forslag fra Allan Holst (A)

  At nye bådpladser indarbejdes fra 2016.

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Ny bebyggelse i Dragør gamle bydel ved Strandstien
  Sagsid.: 15/1646

  RESUMÉ:

  Der skal principbehandles forslag til enten nedrivning og opførelse af ny bygning, eller om- og tilbygning til eksisterende villa, Jan Timanns Plads 7A, blandt andet med baggrund i anbefaling fra Dragør Bevaringsnævn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  ansøger opfordres til at arbejde videre med forslag 1 om opførelse af et nyt længehus tilpasset byggeskikken for Dragør gamle bydel,

  2.

  at

  forvaltningen delegeres til at godkende den endelige udformning i den fortsatte dialog med ansøger,

  3.

  at

  sagen genbehandles i udvalget, såfremt der fremkommer afgørende nye aspekter i sagen, efter gennemførelse af nabohøring over et mere detaljeret projekt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter en indledende dialog med forvaltningen har Plan og Teknik modtaget en ansøgning (bilag 1) fra ejeren af ejendommen Jan Timanns Plads 7A om tilladelse til gennemførelse af et af følgende 2 forslag til ændret bebyggelse på ejendommen:

  Forslag 1:

  Nedrivning af eksisterende rødstensvilla med henblik på opførelse af et nyt hus i form af et længehus på 196 m2, tilpasses byggeskikken for Dragør gamle bydel. Bygningen placeres nord-syd, fremrykket mod øst i forhold til den nuværende bebyggelse.

  Forslag 2:

  Bevaring af den oprindelige del af villaen suppleret med en ny tilbygning i røde sten langs ejendommen skel mod syd.

  Den nuværende rødstensbebyggelse er opført i 1950 og senere tilbygget med en havestue mv. mod syd ind mod naboskellet.

  Bebyggelsesforslagene har været behandlet på møde i Dragør Bevaringsnævn den 4. april 2016, hvor ejendommen blev besigtiget under en byvandring, og Nævnet havde mulighed for at stille spørgsmål og drøfte forslagene med ansøger. Ved den efterfølgende behandling besluttedes følgende udtalelse til sagen:

  ”Nævnet drøftede de to forslag, hvor bl.a. følgende synspunkter gjort gældende:

  - Det har været godt med den stedfundne dialog med ansøger,

  - Der er tale om en vigtig mulighed for at ”vinde området tilbage til byen”, ved at vælge en udformning der falder ind i helheden og byggeskikken,

  - Den eksisterende rødstensvilla er i sig selv et fint eksempel på en byggeskik fra 50’erne,

  - Et ”nyt Dragørhus” må gerne være en ny-fortolkning af et Dragør-hus og ikke et ”plagiat”,

  - Der er flere detaljer i Dragør-hus-forslaget, der skal bearbejdes, bl.a. vinduesformater og den fremskudte frontispice,

  - Der er et fint forbillede i det nyopførte længehus, Stettinstræde 3C,

  - Begge løsningsforslag er gode.

  Som konklusion på drøftelsen og medlemmernes tilkendegivelser kunne konstateres en alt overvejende tilslutning til at anbefale forslag 1 med et nyt længehus, dog under forudsætning af, at projektet yderligere tilpasses byggeskikken ved udeladelse af den fremskudte frontispice og tilpasning af vinduesformater.”

  Ansøger er gjort bekendt med Bevaringsnævnets udtalelse, og har fremsendt sine bemærkninger hertil, i e-mail af 10. april 2016 (Bilag 2).

  Det fremgår heraf, at ansøger støtter Bevaringsnævnets anbefaling, og finder, at et nyt længehus ”vil højne området og danne en mere visuel helhed”.

  Ansøger er indforstået med at fjerne den fremskudte frontispice og tagets halvvalm fra projektet, som anbefalet af Nævnet, men finder det afgørende at vinduer og havedøre ikke reduceres væsentlig i forhold til skitseforslaget, af hensyn til den helt særlige orientering mod vandet.

  Forslagene i forhold til lokalplan og byggelovgivning:

  Den nuværende villa adskiller sig markant fra den traditionelle bebyggelse i den gamle bydel. Villaen er den ene af de 3 nyere villaer i den nordlige del af Dragør gamle bydel.

  Huset følger således ikke den traditionelle byggeskik, hverken med placering eller udformning, men villaen har sin egen identitet, som et fint eksempel på ”1950’er villa-byggeskikken”.

  Ved ændring af bebyggelsen kan bestemmelserne i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel kun håndhæves i et vist omfang.

  Ved Forslag 1 (nyt længehus) vil lokalplanens bestemmelser om husets udformning være udgangspunktet.

  Som reference kan henvises til byggesagen for ejendommen Stettinstræde 3C, hvor et ny længehus blev godkendt ud fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelses fremtræden, dog med en vis tilpasning i detaljerne, da der – som i den aktuelle sag – var tale om et nyt hus med en særlig placering og orientering.

  Lokalplanens krav om placering af huset i retning vest-øst, opført i grundens nordskel giver ikke mening for denne grund.

  Uanset at dele af den eksisterende bebyggelse er opført tættere på skel end 2,5 m, vil godkendelse af forslaget til det nye hus kræve dispensation fra byggelovgivningens bestemmelse om afstand til skel, efter naboorientering.

  Tilsvarende vil en ny tilbygning i henhold til Forslag 2 forudsætte dispensation til skelbræmmebyggeri, efter naboorientering.

  Begge forslag respekterer lokalplanens maksimale bebyggelsesprocent på 75.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen her ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været en indledende dialog med ansøger om bebyggelsens udformning.

  Dragør Bevaringsnævn er fremkommet med en udtalelse til sagen.

  På baggrund af et mere detaljeret projekt skal efterfølgende gennemføres naboorientering i henhold til planlovens og byggelovgivningens regler, med henblik på godkendelse af byggeriets placering mv.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Ad. 1+2+3

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Terrænregulering ved Sdr. Strandvej, genbehandling
  Sagsid.: 13/2416

  RESUMÉ:

  Det skal tages stilling til ansøgning om godkendelse af terrænregulering på ejendommen Strandjægervej 28, efter fremsendelse af supplerende dokumentation.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at terrænreguleringen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 12.1.2016 blev 2 forhold i relation til ny bebyggelse på ejendommen Strandjægervej 28 behandlet.

  Det drejede sig dels om godkendelse af opført garage og dels om godkendelse af terrænregulering.

  I spørgsmålet om garagen blev der truffet beslutning om at godkende placeringen, men at højden skal reduceres. Denne beslutning er efterfølgende påklaget til Statsforvaltningen, hvor den pt verserer.

  I sagen om terrænregulering besluttede udvalget at udskyde en behandling af ansøgningen, indtil der foreligger ”et retvisende grundlag for terrænreguleringen, dokumenteret af en landmåler”.

  Sagen om terrænregulering vedrører en gennemført regulering af terrænet mellem den nye bebyggelse og Sdr. Strandvej, hvor genboen på den anden side af den offentlige sti mellem Strandjægervej og Sdr. Strandvej ved nabohøring har gjort indsigelse om oplevede indbliksgener.

  Terrænreguleringen og høringssvaret er beskrevet i sagsfremstillingen fra BEPU’s møde den 12.1.2016 (Bilag 1).

  Som opfølgning på sagen om terrænregulering har forvaltningen udbedt sig supplerende dokumentation i form af fx terrænsnit med højdemål langs den offentlige sti, før og efter reguleringen, udført af landinspektør, med henblik på sagens genbehandling.

  Efter flere henvendelser om denne dokumentation har forvaltningen med e-mail af 10.4.2016 modtaget bl.a. beskrivelse og tegninger af terrænreguleringen før/efter, i form af linje-koter og tværsnit med koter (Bilag 2).

  Højdeforskellen i forhold til stien er på det højeste sted 53 cm, aftagende til 0 ved skellet langs Sdr. Strandvej.

  Ansøger har i sagen tidligere anført, at håndtering af regnvand sker på egen grund.

  Terrænreguleringen vurderes således ikke at medføre gener for naboarealer med hensyn til afledning af regnvand.

  LOVE/REGLER:

  Bygningsreglementet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været gennemført høring af genboen mod nordøst, Strandjægervej 26 B, hvor høringssvaret er beskrevet i Bilag 1.

  Der foreligger accept af terrænreguleringen fra naboen mod sydvest, Strandjægervej 30.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  At terrænreguleringen ikke godkendes.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Gokendt.

  Asger Larsen (I) begærede herefter sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra V

  V synes, at det er en kompliceret sag, og vi vil derfor foreslå, at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling, hvor vi som udvalg har mulighed for at besigtige grunden og terrænregulering.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  At terrænreguleringen ikke godkendes.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Sagen er sendt tilbage fra KB til BEPU, og skal derfor tilbage til KB.

  Protokoltilføjelse fra Asger Larsen (I):

  LA finder det besynderligt at udvalget ikke kan følge forvaltningens indstilling som er fuldt belyst og underbygget på et solidt fagligt grundlag. Desuden har kommunen for år tilbage selv foretaget terrænregulering af stien. Det er derfor LA"s holdning at der med afslaget er tale om god dansk Jantelov.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  For stemte 6 (A+C+O+T+Å)

  Imod stemte 1 (V)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Forslag fra Å:

  Sagen sendes tilbage til udvalget m.h.b. På forvaltningens vurdering af, hvorvidt der ville blive givet tilladelse til den nævnte terrænregulering, såfremt ansøgning herom var indgivet forud for arbejdets udførelse.

  For stemte: 3 (I+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte: 9 (A+T+V+Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme: 3 (C+Birger Larsen (O))

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU (at terrænregulering ikke godkendes)

  For stemte: 8 (A+C+T)

  Imod stemte: 7 (V+I+O+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  I videreførte protokolbemærkning fra BEPU

  LA finder det besynderligt at udvalget ikke kan følge forvaltningens indstilling som er fuldt belyst og underbygget på et solidt fagligt grundlag.Desuden har kommunen for år tilbage selv foretaget terrænregulering af stien. Det er derfor LA"s holdning at der med afslaget er tale om god dansk Jantelov.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 5
  Ansøgning om udstykning
  Sagsid.: 15/2157

  RESUMÉ:

  Udvalget skal behandle en ansøgning om udstykning af en eksisterende ejendom, Rønne Allé 15, hvorved der åbnes mulighed for opførelse af et nyt enfamiliehus.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den ansøgte udstykning af Rønne Allé 15 imødekommes på betingelse af, at den frastykkede parcel alene kan anvendes til et enfamiliehus, i maksimalt 1½ etage, med en maksimal bebyggelsesprocent på 30.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning om udstykning af Rønne Allé 15, i 2 parceller på hver 485 m2, som illustreret på vedhæftede oversigtskort (bilag 1).

  Som det fremgår af oversigtskortet, er næsten alle øvrige ejendommen mellem Rønne Allé og Drogdensvej udstykket på lignende vis, og med ensartede grundstørrelser.

  Den frastykkede parcel mod Drogdensvej fremtræder ubebygget, mens den resterende parcel mod Rønne Allé er bebygget med en bolig på sammenlagt 287 m2, heraf er ca. 88 m2 beliggende i kælderen.

  Efter en eventuel udstykning vil den resterende parcel mod Rønne Allé få en bebyggelsesprocent på 59.

  Planforhold

  Det ansøgte indebærer en fravigelse fra de gennerelle bestemmelser i Bygningsreglement 2010, da der ikke i den gældende Byplanvedtægt 8 er optaget bestemmelser om mindstegrundstørrelser og bebyggelsesprocenter.

  De generelle bestemmelser fastsætter en mindstgrundstørrelser på 700 m2 og en maksimal bebyggelsesprocent på 30.

  Nabohøring

  Ansøgningen har været i nabohøring, og der er ikke modtaget høringssvar.

  Vurdering

  En udstykning som ansøgt, vil være identisk med de øvrige udstykninger i området, og et nyt enfamiliehus på den frastykkede parcel, vil ikke medføre nogen væsentlige ændringer i det bestående miljø.

  Administrationen ser ikke konkrete forhold af betydning, der taler imod en godkendelse af den ansøgte udstykning.

  LOVE/REGLER:

  Byggelovens § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været i nabohøring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har ingen relationer til foreliggende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Fritidshus ved St. Magleby landsby
  Sagsid.: 16/547

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stillig til den fremtidige mulighed for at anvende et jordlod ved Englodsvej 4 i St. Magleby landsby, til et fritidshus, gennem en tidsbegrænset dispensation fra Lokalplan 42

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  ansøgningen om tilladelse til opførelse af et nyt fritidshus ikke imødekommes,

  2.

  at

  den gældende deklaration fra 1948 aflyses og erstattes af en ny deklaration, med en tidsbegrænset og personlig tilladelse til en fortsat anvendelse af det eksisterende fritidshus,

  3.

  at

  det fastsættes, at den nye deklaration bortfalder ved ejerskifte, hvorefter bygningen skal fjernes,

  4.

  at

  der meddeles en tidsbegrænset dispensation fra lokalplan 42, § 3.15, til det eksisterende fritidshus.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om godkendelse af et nyt fritidshus, på ejendommen Englodsvej 4 i St. Magleby (bilag 1 og 2).

  Fritidshuset opføres i træ og har en størrelse på ca. 50 m2. Fritidshuset skal erstatte et ældre fritidshus på ca. 36 m2 (bilag 3).

  Planforhold

  Ejendommen Englodsvej 4 har et samlet areal på 5560 m2, og er omfattet af lokalplan 42 for St. Magleby landsby. Lokalplanen udlægger i § 3.15 arealet til fritidsformål, ”herunder ridehal, ridefaciliteter, havebrug o. lign.” Ejendommen har udover arealreguleringen, ikke været genstand for nærmere analyse i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 42 i 1996, og arealet har ikke været tiltænkt en udnyttelse til private fritidshuse.

  Historik

  Der er på ejendommen, på foranledning af ”K.F.U.M. Kastrup Afdeling”, tinglyst en deklaration fra 1948, der åbner mulighed for at opføre et sommerhus, der var tiltænkt en anvendelse til spejderformål, blandt andet på betingelse af, ”at tilladelsen er midlertidig og til enhver tid kan tilbagekaldes, og at sommerhuset fjernes uden udgift for det offentlige, når Bygningskommissionen måtte forlange det”. St. Magleby Bygningskommission – nu Dragør Kommune- er påtaleberettiget.

  I 1973 blev Dragør Kommune opmærksom på at sommerhuset / spejderhytten var delvist nedbrændt og at det efter en renovering, blev benyttet til privat brug, og at spejderaktiviteterne var ophørt.

  Den daværende private ejer blev på baggrund af en beslutning i det daværende Byplanudvalg (8. oktober 1973) pålagt at den renoverede bygning skulle fjernes, og området tilbageføres til det oprindelige.

  Denne beslutning indebar de facto, at tilladelsen til et sommerhus blev tilbagekaldt, med hjemmel i deklarationen fra 1948.

  I 1975 gav det daværende Kultur og Byplanudvalg (15. januar 1975) ejeren tilladelse til at igen at anvende bygningen til spejderformål. I 1979 meddelte det daværende Teknisk Udvalg (20. juni 1979) afslag på en forespørgsel om ejendommen kunne sælges, med henblik på en anvendelse til sommerhus.

  I 1980 blev ejendommen solgt til en ny ejer og det fremgår af skødet, at ejendommen ikke må bebygges og at det på grunden beliggende hus, ikke må anvendes til nogen form for beboelse, jf. ovennævnte beslutning i det daværende Byplanudvalg på mødet den 8. oktober 1973.

  Desuagtet er anvendelsen til fritidsformål formodentlig fortsat uafbrudt frem til den 1. august 2015, hvor den nuværende ejer, efter det oplyste, arvede ejendommen.

  Det kan konstateres at Dragør kommune ikke siden 1979 har fulgt op på sagen, hverken i forhold til husets forbliven på grunden eller i forhold til at sørge for, at den tinglyste deklaration blev aflyst.

  Vurdering

  Som udgangspunkt er det administrationens vurdering, at arealanvendelsen til fritidsformål, som konkretiseret i lokalplan 42, i princippet bør fastholdes, og at det eksisterende fritidshus er i strid med lokalplanen.

  Da deklarationen fra 1948 ikke er aflyst, og i princippet stadig er gældende, kan der med dette udgangspunkt peges på 2 beslutningsmuligheder:

  1) En aflysning af den gældende deklaration, og tinglysning af en ny deklaration, der indeholder en personlig og tidsbegrænset tilladelse til den nuværende ejer, til en fortsat anvendelse af det eksisterende fritidshus, der i princippet ikke må udvides, men alene moderniseres.

  Det medfører at den aktuelle ansøgning om en helt nyt fritidshus ikke kan imødekommes.

  Deklarationen kan indeholde en nedrivningsklausul, hvorefter bygningen skal fjernes, uden udgift for det offentlige, ved ejerskifte.

  Dette forudsætter formelt en dispensation fra lokalplan 42, § 3.15 uagtet at der er tale om en fortsat personlig anvendelse til fritidsformål, siden 1980.

  Denne løsningsmulighed begrundes i den anseelige årrække, hvor kommunen ikke har reageret, samt bygningens beskedne omfang.

  2) En aflysning af deklarationen, i overensstemmelse med den seneste beslutning i det daværende Tekniske udvalg fra den 20. juni 1979. Det indebærer at den eksisterende bygning kan forlanges fjernet, uden udgift for det offentlige, og at området skal tilbageføres ”til det oprindelige”.

  Denne løsning kan administrationen ikke anbefale, da den nuværende ejer, der har erhvervet huset gennem arv, ikke kan formodes at have kendt til de betingelser, som gjorde sig gældende ved den tidligere ejers køb af ejendommen, og derfor i en vis grad har kunnet støtte ret på den deklaration, som kommunen siden 1979 har forsømt sig mod at aflyse.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 og § 20 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har ikke været i høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har ingen relationer til foreliggende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Ad. 1+2+3+4

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Badebro ved Sydvestpynten
  Sagsid.: 15/2735

  RESUMÉ:

  Udvalget skal godkende, at der udlægges en mindre badebro ud fra stranden ved Sydvestpynten og Kongelundsfortet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at en badebro på 30 m, placeret ud fra stranden ved Sydvestpynten i flugt med Kalvebodvej, godkendes i forhold til Bekendtgørelse om bade- og bådebroer.

  SAGSFREMSTILLING:

  I tilknytning til Dragør Ungdomsskoles aktiviteter på og omkring Kongelundsfortet har der været et ønske om at forbedre bademulighederne ved stranden og forbedre muligheder for at udsætte havkajakker mv.

  En badebro på dette sted vil samtidig være et tilbud til såvel de lokale beboere som besøgende til området, og vil være et led i udvikling af faciliteterne langs Naturpark Amagers søside.

  Netop udvikling af ”blå støttepunkter” langs kysten er et prioriteret indsatsområde for Naturpark Amager.

  Broen vil i første omgang kun være 30 m lang, men på længere sigt vil broen blive søgt forlænget ud til en større vanddybde.

  Broen er planlagt placeret i flugt med Kalvebodvej (se kortbilag). Ved denne placering markerer broen samtidig grænsen mellem det vandareal mod sydøst, der er særligt naturbeskyttet, og det vandareal mod nordvest, hvor der kan udøves kitesurfing mv. året rundt, i henhold til reservatbestemmelserne.

  Broen er tilsvarende type, der anvendes andre steder langs kysten.

  Den består af bærende metalrør og brodæk-elementer af træ.

  Broen udlægges om foråret og indtages om vinteren ved Vej- og Gartnerafdelingens foranstaltning.

  Der er gennemført nabohøring af de omboende om projektet.

  I den forbindelse er der alene modtaget en telefonisk henvendelse fra ejeren af Kongelundskroen, der er positiv overfor projektet, men samtidig bemærker, at broen ikke skal forbeholdes kun kitesurferne.

  Ungdomsskolen vil ved deres benyttelse være opmærksomme på dette forhold. Det er et tilbud til alle.

  LOVE/REGLER:

  Tårnby Kommune som naturmyndighed samt Naturstyrelsen har vurderet, at badebroen ikke er i strid med fredningen af Sydamagers kystlandskab og Natura 2000-bestemmelsderne, samt de gældende reservatbestemmelser.

  Dragør Kommunalbestyrelse skal godkende broen iht. Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007, om bade- og bådebroer, § 2 stk.3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Broelementerne er indkøbt til kommunens lager, finansieret over den ”grønne pulje” i Budget 2015.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført nabohøring af de omboende om projektet.

  Tilladelsen skal i givet fald annonceres på kommunens hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet er i overensstemmelse med Udviklingsstrategi, Naturparkplan og aktuelt projektprogram for Naturpark Amager.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Støjdæmpning mellem Københavns Lufthavn og St. Magleby
  Sagsid.: 15/1972

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har anmodet forvaltningen om at indlede forhandling med Københavns Lufthavne om etablering af støjskærm mellem lufthavnen og den nordlige del af St. Magleby. Lufthavnen oplyser at de ikke vurderer, at det er muligt at etablere en støjskærm, som vil reducere støjen tilstrækkeligt i den nordlige del af St. Magleby.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen fra Københavns Lufthavn tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet i december 2015 besluttet, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå forhandlinger med Københavns Lufthavn om at få dem til at etablere støjdæmpning, så naboerne i den nordvestlige del af St. Magleby bliver mindre generet. Støjdæmpningen bør ske i samråd med beboere, ejerforeninger og Bevaringsnævnet for St. Magleby.

  Forvaltningen har rettet henvendelse til Københavns Lufthavne for at spørge til deres overvejelser, planer og muligheder for at etablere yderligere støjdæmpning mellem lufthavnen og den nordlige del af St. Magleby.

  Københavns Lufthavne oplyser;

  •     at Miljøstyrelsen senest i juni 2014 har vurderet mulighederne for at dæmpe støjen ved etablering af støjskærm mellem Lufthavnen og St. Magleby. Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke er muligt at etablere en støjafskærmning på lufthavnens areal ved St. Magleby som er høj nok til at give den fornødne støjafskærmning, fordi der ikke må bygges højere end 3-8 meter i skel. Miljøstyrelsen vurdere videre, at en støjskærm i denne højde vil have en effekt for få boliger i umiddelbart nærhed af skærmen og at der derfor ikke er proportionalitet i denne løsning

  •     at Københavns Lufthavne er enige i denne vurdering. I forhold til støj fra starter og landinger vil en støjskærm have endnu mindre effekt og i de fleste situationer slet ingen effekt. Dette skyldes, at flyene i forbindelse med start og landing befinder sig i højder over en eventuel skærm, hvor skærmen ikke vil have nogen virkning

  •     at Miljøstyrelsen har meddelt nye skærpede støjkrav for taxistøj fra fly om nattet og at Lufthavnen skal dokumentere at kravet overholdes ved beregning en gang årligt over for Miljøstyrelsen.

  •     at den nyeste flytype Airbus 380 som pt. har en daglig ankomst/afgang i dagtimerne, støjer mindre end mange af de lidt ældre flytyper.

  •     at Lufthavnen i øvrigt henviser til ”kontaktgruppen for Københavns Lufthavn” som mødes mindst en gang årligt mhp orientering af støjforholdene, hvor bl.a. Dragør Kommune er repræsenteret.

  •     at Lufthavnen gerne stiller op til dialog med Dragør Kommune.

  Det er forvaltningens vurdering, at Københavns Lufthavne ikke har aktuelle planer eller overvejelser om at etablere yderligere støjafskærmning ved den nordlige del af St. Magleby, idet Lufthavnen vurderer, at det ikke er muligt at etablere en støjskærm, som vil reducere støjen tilstrækkeligt i den nordlige del af St. Magleby.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj. 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Liste T foreslår, at forvaltningen indkalder til et borgermøde med deltagelse af Københavns Lufthavne, beboerne i St. Magleby nord, forvaltningen og evt. politikerne om støjproblemerne omkring Københavns Lufthavn.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Sagen blev taget til efterretning. Kommunalbestyrelsen ønsker at forvaltningen tager kontakt til lufthavnen med henblik på et besøg i lufthavnen.

  Bilag

 • 9
  Genopretning af skoler 2016 - Frigivelse
  Sagsid.: 16/932

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget 2016 for genopretning af skolerne.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en anlægsbevilling på 1.100.000 kr., og bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2016 er der afsat 1.100.000 kr. til genopretning af skolerne

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  Der er i 2016 prioriteret aktiviteter på alle 3 skoler. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en udgift for årene 2016 – 2020 på ca. 11 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Genopretning af daginstitutioner 2016 - Frigivelse
  Sagsid.: 16/907

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget 2016 for genopretning af daginstitutioner

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 624.600 kr. og bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2016 er der afsat kr. 624.600 til genopretning af kommunens daginstitutioner.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for normalbudgettet til almindelig vedligeholdelse.

  Der er i 2016 prioriteret aktiviteter på Nordstrandens Vuggestue, Strandengens SFO og Blushøj SFO. Herudover skal alle daginstitutioner energimærkes i 2016. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en samlet udgift for årene 2016 til 2018 på ca. 1,5 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Genopretning af bygninger - frigivelse
  Sagsid.: 16/901

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget 2016 for opfyldelse af lov- og sikkerhedsmæssige krav.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 624.600 kr., og bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2016 er der afsat 624.600 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 1,1 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra følgende :

  A. Lovkrav og akutte opgaver

  B. Sikkerhedskrav

  C. Risiko for følgeskader

  D. Større ønsker som ikke kan rummes i alm. drift

  E. Brugerønsker

  Udgiften fordeler sig således

  Lovliggørelse, kr. 500.000

  Sikkerhedskrav, kr. 50.000

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  1. Budgetopfølgning 2016, BEPU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 1 budgetopfølgning indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til BEPU’s område. Beløbet gives til naturforvaltning og finansieres af kassebeholdningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning

  gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til naturpulje., som finansieres af kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte

  budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BEPU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BEPU’s område i 2016 samlet set vil have et merforbrug på 100.000 kr.

  Tillægsbevilling gives som følge af beslutning truffet i Kommunalbestyrelsen på møde d. 28. januar 2016. Det blev her tiltrådt at øge budgettet til lovpligtige opgaver under Naturpulje.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor


  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 2

  Teknik & Miljø

  På møde i Kommunalbestyrelse d. 28. januar 2016 blev det tiltrådt at øge budgettet til lovpligtige opgaver under Naturpulje.

  Sektoren gennemgået. Der foretages ikke øvrige justeringer på denne sektor

  100.000

  Afvigelse i alt

  100.000

  Som en del af udmøntningsplanen for budgetforliget kommenteres særligt status vedr. besparelse på vintertjeneste og øget indtægt på havneleje, erhvervsareal. Efter 1. kvt. er status som følgende:

  Vintertjeneste: Besparelse forventes realiseret.

  Havneleje, øget indtægt: Den forudsatte merindtægt i 2016 kan vise sig at være urealistisk at realisere. Udviklingen følges og opdateret status gives i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til lovpligtige opgaver under Naturpulje, som tages fra kassen. Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Tillægsbevillingen har ikke betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den. 10. maj 2016.

  Økonomiudvalg den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)                     

  Imod stemte:           3 (T)            

  Undlod at stemme:   1 (Å)  

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder, at indholdet af 1. budgetopfølgning er kritisabel ved, at det politiske niveau ikke informeres om de områder, hvor omkostninger/indtægter stiger/falder meget. Det umuliggør en relevant politisk indsigt i kommunens reelle økonomiske situation.

  Bilag

 • 13
  Forslag fra C - Udeservering
  Sagsid.: 16/1045

  RESUMÉ:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  INDSTILLING:

  Jerrik Walløe (C) har i mail af 1. maj 2016, på vegne af C gruppen, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget træffer beslutning om,

  ·     At Strandhotellet får tilladelse til i sæsonen 2016 at opstille en let afskærmning som ønsket mod vind og vejr ved deres udeservering mod vejen.

  ·     At udvalget får et oplæg til harmonisering af fælles regler for bl.a. stadeleje, udeservering mv. for restaurationerne i byen.

  Motivation

  I 2015 fik Strandhotellet afslag på opstilling af et mindre antal læskærme. Samtidig har andre restaurationer mulighed for opstilling af læskærme. Ligeledes er der mellem restaurationerne ulighed for de regler og rammer kommunen opstiller, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at udvalget får et oplæg om et mere ens regelsæt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Forslag fra Allan Holst (A)

  Med henvisning til sag nr. 12 i BEPU den 3. november 2015, forslås at der meddeles godkendelse til en løsning med løst opsatte men sikrede læskærme for sæson 2016.

  For stemte:

  4 (Morten Dreyer +A+C+V)

  Imod stemte:

  3 (Birger Larsen +I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede herefter sagen i KB jf. Styrelsesloven § 23.

  Protokol fra I+T+V

  I+T+V ønsker ikke læskærme ud for Strandhotellet, da det vil give et uheldigt æstetisk udtryk og kan danne præcedens.

  Et enigt udvalg besluttede at udvalget får et oplæg til harmonisering af fælles regler for bl.a. stadeleje, udeservering mv. for restauranter i Dragør Kommune. Samtidig at udvalget får et oplæg til regler for en harmonisering af terrasseudstyr, plantekasser mv. med henblik på en harmonisk fremtoning i bybilledet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra A

  Med henvisning til sag nr. 12 i BEPU den 3. november 2015, forslås at der meddeles godkendelse til en løsning med løst opsatte men sikrede læskærme for sæson 2016.

  For stemte: 8 (A+C+V+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte: 7 (I+T+Å+Nye Borgerlige+Birger Larsen (O))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra I+T

  I + T ønsker ikke læskærme ud for Strandhotellet, da det vil give et uheldigt æstetisk udtryk og kan danne præcedens.

  BEPU’s beslutning om oplæg til harmonisering af fælles regler:

  Godkendt.

 • 14
  Meddelelse - Flextur stoppested nedlægges i Københavns Lufthavn
  Sagsid.: 10/2161

  RESUMÉ:

  Movias bestyrelse nedlægger Flextur stoppested i Københavns Lufthavn.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med introduktionen af Flextur i Dragør Kommune tilbage i 2010 arrangerede Movia, at Dragør Kommune fik et stoppested ved metroen i Københavns Lufthavn, selvom Tårnby Kommune ikke har tilvalgt Flexturordningen. Som følge af anden kommunes utilfredshed med betaling for ture mellem egen kommune og lufthavnen har Movias bestyrelse besluttet at nedlægge stoppestedet i lufthavnen pr 2. maj 2016. Dog således, at allerede forudbestilte ture vil blive kørt, så ingen kunder lades i stikken i forhold til indgåede aftaler.

  Movia har undersøgt muligheden for at oprette andet stoppested for Dragør Kommune ved en af de andre metrostationer. Dette ser desværre ikke ud til at være muligt.

  I 2015 har der været 482 rejser til/fra lufthavnen med Flextur, heraf har de 56 været til/fra boliger i Dragør Kommune. For Dragør Kommune har det betydet en månedlig udgift i størrelsesordenen 1.500-1.600 kr. ud af en samlet årlig Flextur udgift for Dragør Kommune på godt 80.000 kr.

  Tiltaget med nedlæggelse af Flextur stoppestedet i lufthavnen er en af flere ændringer, som Movias bestyrelse har besluttet den 21. april 2016 (se bilag). Heraf kan nævnes, at der bliver indført forhøjet takst for lange rejser, som overskrider kommunegrænser, for at begrænse attraktiviteten af meget lange Flexture. Dette indføres fra januar 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Nedlæggelsen af stoppestedet i lufthavnen forventes at betyde et mindreforbrug på Flextur for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Movia har orienteret administrationen i Dragør Kommune og udsendt pressemeddelelse om sin beslutning. Administrationen offentliggør Movias beslutning på Kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 10. maj 2016

  Allan Holst (A): Orienterede om Movias konference for borgmestre og udvalgsformænd.

  Allan Holst (A): Opsættes der lave broer på Badeanstalten i 2016. Forvaltningen oplyste at der opsættes broer, materialer er bestilt.

  Helle Barth (V): Etableres der redningsstiger på havnen. Forvaltningen oplyste at det gør der.