Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 07. juni 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Mødet starter kl. 17.00 med besigtigelse af Terrænregulering ved Sdr. Strandvej - bagsiden af ejendommen Strandjægervej 28.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Dialogmøde med Vej- og Gartnerafdelingen
  Sagsid.: 16/1197

  RESUMÉ:

  Der afholdes dialogmøder med Plan og Tekniks eksterne afdelinger en gang årligt.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Driftsleder Kim Schwartz fra Vej- og Gartnerafdelingen vil på mødet præsentere og orientere om Vej- og Gartnerafdelingens område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • 2
  Temadrøftelse, status på turismen i Dragør
  Sagsid.: 15/1604

  RESUMÉ:

  Administrationen har fået udarbejdet to analyser og et overblik over arrangementer i 2016. Dette vil danne rammen for en temadrøftelse om status på turismen i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status på turismen indgår i en kommende revision af handleplanen samt ift. øvrige initiativer på turismeområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget vil på mødet blive præsenteret for to gennemførte analyser af turismen i Dragør, lige som der vil blive fremlagt en oversigt over aktiviteter i Dragør i 2016. Endelig vil der blive givet en status på markedsføring af Dragør.

  For at kunne handle på et oplyst grundlag, har administrationen indkøbt to analyser af Dragørs turisme.

  Den ene er ”Turismens økonomiske betydning i Dragør”, som er en standardanalyse fra VisitDenmark. Heri beskrives indtjeningen af turismen, dens sammensætning og den betydning for lokalsamfundet. Analysen gennemføres i hele landet, så den er samtidig udgangspunkt for sammenligninger med relevante andre kommuner.

  Den anden er en såkaldt ”mystery shopping”-analyse, som sidste sommer blev gennemført i 32 danske kystbyer. Her har et antal professionelle ”udspørgere” udgivet sig for at være turister, og har på den baggrund beskrevet den samlede oplevelse af at være turist i Dragør.

  Centrale pointer fra analyserne er:

  · Der bruges årligt 160 mio. kr. på turisme i Dragør

  · Største marked er Danmark, derefter følger Norge. Sverige er ned på en 4. plads

  · Turismen står for ca. 10 % af den årlige værditilvækst og antal arbejdspladser (295 stk.)

  · Der skabes et skatteprovenu på 102 mio. kr.

  · Endagsturisme er det vigtigste område, og der gæsterne kommer først og fremmest for at spise (bruger flest penge på restauranterne)

  · Med hensyn til overnatningssteder, så er Dragør meget speciel fordi der er så få senge, og at turismen trods det er så væsentlig en del af økonomien

  · Gæsterne er glade for at komme til Dragør. Samlet set giver vi landets 12.-bedste service blandt stort set alle kystferiebyer, og når det kommer til detailhandlen er vi nummer tre

  Teknisk forvaltning har desuden kunnet konstatere, at der i 2016 er rekord-stor efterspørgsel på at lave aktiviteter på byens pladser. I dag uddeles stadepladser og andet ud fra ”først til mølle”-princippet. Administrationen vurderer, at den store efterspørgsel vil fortsætte, og at der er stor forskel på, hvor meget de enkelte arrangementer bidrager til byens indtjening og samlede livskvalitet. Det kan derfor være relevant at det politisk drøftes, om der skal udarbejdes kriterier for hvilke projekter der skal gives tilladelse.

  Endelig vil der blive en status på initiativer, der styrker den samlede markedsføring af Dragør.

  Præsentationen vil blive foretaget af erhvervs- og turismechef Claus Rex, og der vil være tid til debat og spørgsmål.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Temadrøftelsen vedrører erhvervs- og turismestrategien fra 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Terrænregulering ved Sdr. Strandvej, genbehandling
  Sagsid.: 13/2416

  RESUMÉ:

  Det skal tages stilling til ansøgning om godkendelse af terrænregulering på ejendommen Strandjægervej 28, efter fremsendelse af supplerende dokumentation.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at terrænreguleringen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen blev tilbagesendt fra KB den 26. maj 2016 til genbehandling i BEPU og at det i den forbindelse ønskes at udvalget besigtiger grunden og terrænreguleringen.

  Ved mødet i BEPU den 12.1.2016 blev 2 forhold i relation til ny bebyggelse på ejendommen Strandjægervej 28 behandlet.

  Det drejede sig dels om godkendelse af opført garage og dels om godkendelse af terrænregulering.

  I spørgsmålet om garagen blev der truffet beslutning om at godkende placeringen, men at højden skal reduceres. Denne beslutning er efterfølgende påklaget til Statsforvaltningen, hvor den pt verserer.

  I sagen om terrænregulering besluttede udvalget at udskyde en behandling af ansøgningen, indtil der foreligger ”et retvisende grundlag for terrænreguleringen, dokumenteret af en landmåler”.

  Sagen om terrænregulering vedrører en gennemført regulering af terrænet mellem den nye bebyggelse og Sdr. Strandvej, hvor genboen på den anden side af den offentlige sti mellem Strandjægervej og Sdr. Strandvej ved nabohøring har gjort indsigelse om oplevede indbliksgener.

  Terrænreguleringen og høringssvaret er beskrevet i sagsfremstillingen fra BEPU’s møde den 12.1.2016 (Bilag 1).

  Som opfølgning på sagen om terrænregulering har forvaltningen udbedt sig supplerende dokumentation i form af fx terrænsnit med højdemål langs den offentlige sti, før og efter reguleringen, udført af landinspektør, med henblik på sagens genbehandling.

  Efter flere henvendelser om denne dokumentation har forvaltningen med e-mail af 10.4.2016 modtaget bl.a. beskrivelse og tegninger af terrænreguleringen før/efter, i form af linje-koter og tværsnit med koter (Bilag 2).

  Højdeforskellen i forhold til stien er på det højeste sted 53 cm, aftagende til 0 ved skellet langs Sdr. Strandvej.

  Ansøger har i sagen tidligere anført, at håndtering af regnvand sker på egen grund.

  Terrænreguleringen vurderes således ikke at medføre gener for naboarealer med hensyn til afledning af regnvand.

  LOVE/REGLER:

  Bygningsreglementet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været gennemført høring af genboen mod nordøst, Strandjægervej 26 B, hvor høringssvaret er beskrevet i Bilag 1.

  Der foreligger accept af terrænreguleringen fra naboen mod sydvest, Strandjægervej 30.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  At terrænreguleringen ikke godkendes.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Gokendt.

  Asger Larsen (I) begærede herefter sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra V

  V synes, at det er en kompliceret sag, og vi vil derfor foreslå, at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling, hvor vi som udvalg har mulighed for at besigtige grunden og terrænregulering.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  At terrænreguleringen ikke godkendes.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Sagen er sendt tilbage fra KB til BEPU, og skal derfor tilbage til KB.

  Protokoltilføjelse fra Asger Larsen (I):

  LA finder det besynderligt at udvalget ikke kan følge forvaltningens indstilling som er fuldt belyst og underbygget på et solidt fagligt grundlag. Desuden har kommunen for år tilbage selv foretaget terrænregulering af stien. Det er derfor LA"s holdning at der med afslaget er tale om god dansk Jantelov.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  For stemte 6 (A+C+O+T+Å)

  Imod stemte 1 (V)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Forslag fra Å:

  Sagen sendes tilbage til udvalget m.h.b. På forvaltningens vurdering af, hvorvidt der ville blive givet tilladelse til den nævnte terrænregulering, såfremt ansøgning herom var indgivet forud for arbejdets udførelse.

  For stemte: 3 (I+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte: 9 (A+T+V+Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme: 3 (C+Birger Larsen (O))

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU (at terrænregulering ikke godkendes)

  For stemte: 8 (A+C+T)

  Imod stemte: 7 (V+I+O+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  I videreførte protokolbemærkning fra BEPU

  LA finder det besynderligt at udvalget ikke kan følge forvaltningens indstilling som er fuldt belyst og underbygget på et solidt fagligt grundlag.Desuden har kommunen for år tilbage selv foretaget terrænregulering af stien. Det er derfor LA"s holdning at der med afslaget er tale om god dansk Jantelov.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 4
  Ny boligbebyggelse i Dragør gamle bydel, genbehandling
  Sagsid.: 14/2984

  RESUMÉ:

  Med baggrund i den tidligere principbehandling den 6. oktober 2015, af ansøgning om opførelse af en ny bygning til beboelse, Magstræde 6, skal der tages stilling til godkendelse, i forhold til Lokalplan 25, af ansøgning med projektforslag fra ny ejer.

  Sagen har været igennem nabohøring og en omfattende dialog i forhold til naboen Magstræde 4, i spørgsmålet om beliggenhed af matrikelskel og en udformning med kvist eller ovenlys.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  projektforslaget godkendes i forhold til Lokalplan 25, idet der skal tages stilling til godkendelse af udvidelse af etagearealet i forhold til nuværende lagerbygning, i form af kviste med en af følgende udformninger af tagfladerne mod øst og vest:

  Mod øst:

  Enten

  1.a. Udførelse som ansøgt med 1 tagkvist (model ”tømmerkvist”) suppleret med 2 stk. mindre tagvinduer.

  Eller

  1.b. Udførelse hvor tagkvist erstattes af 2 stk. mindre tagvinduer, suppleret med yderligere 2 stk. mindre tagvinduer.

  Mod vest (mod Magstræde):

  Enten

  1.c. Udførelse som ansøgt med en 2-fags frontispice (facadekvist) og 2 stk. mindre tagvinduer.

  Eller

  1.d. Udførelse hvor 2-fags frontispice erstattes af 1-2 tagkviste (model ”tømmerkvist”), suppleret med yderligere 2 stk. mindre tagvinduer.

  2.

  at

  forvaltningen delegeres til at godkende den detaljerede udformning af bebyggelsen, i henhold til den lokale byggeskik og lokalplanens bestemmelser og vejledninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved udvalgets principielle behandling den 6. oktober 2015 af ansøgning om tilladelse til nedrivning af eksisterende lagerbygning, Magstræde 6, og opførelse af en ny bygning til beboelse, forelå 2 bebyggelsesforslag fra den daværende ejer: Et ”Forslag 1” med en bygning i 2 etager og et ”Forslag 2” med en bygning i 1½ plan.

  Den nærmere beskrivelse af ansøgningen og en vurdering af de 2 bebyggelsesforslag fremgår af sagsfremstillingen til mødet den 6.10.2015 (vedlagt som Bilag 1).

  Ved udvalgsbehandlingen forelå en udtalelse til de ansøgte forslag fra Dragør Bevaringsnævn (vedlagt som Bilag 2), som dels anbefalede Forslag 2, og dels indeholdt bemærkninger fra nævnets medlemmer til detailudformningen af Forslag 2.

  På mødet i BEPU den 6. oktober 2015 blev følgende besluttet:

  1) at den eksisterende lagerbygning godkendes nedrevet med henblik på opførelse af ny boligbebyggelse, og

  2) at det tilkendegives, at udvalget alene vil realitetsbehandle det fremsendte Forslag 2 for en boligbygning i 1½ plan, og at sagen vil blive genbehandlet i forhold til Lokalplan 25 efter gennemført nabohøring.

  Tegninger til Forslag 2, samt situationsplan for eksisterende forhold, er vedlagt som Bilag 3 til sagen.

  Nabodialog og nabohøring

  Før udvalgets principbehandling af ansøgningen, modtog forvaltningen en række henvendelser om projektet fra naboen, Magstræde 4.

  Der var her især fokus på betænkeligheder ved indkig med en udformning af bebyggelsen med kvist mod øst, samt fokus på en problemstilling med naboskellets beliggenhed mod øst.

  Vedrørende kvist mod øst henvistes til en udarbejdet oversigt med placering af kviste i byen, hvor der i kun få tilfælde forekommer kviste tæt ind mod skel til nabohave.

  Vedrørende skellets placering vurderede ejeren af Magstræde 4, at de kunne kræve ”aldershævd” på arealet langs den eksisterende lagerbygnings østfacade.

  Disse henvendelser fremgår af Bilag 4 til sagen.

  Efter principbehandlingen i udvalget gennemførtes høring af såvel naboer som genboer og beboerforening, over Forslag 2 med en ny bebyggelse i 1½ plan.

  Der indkom høringssvar fra Magstræde 4, Magstræde 5, lejl.5, Magstræde 8 og Strandgade 34 samt Beboerforeningen for Dragør gamle bydel v/ Hanne Bendtsen.

  Der gøres i høringssvarene blandt andet gældende:

  - at den nuværende placering af lagerbygningen bør fastholdes,

  - at Magstræde vil virke mere smal, mørk og indeklemt ved en fremskudt facadelinje,

  - at den traditionelle byplan ikke overholdes ved placering af facaden næsten frem til gadeskel,

  - at bebyggelsesprocenten overskrides i strid med lokalplanen,

  - at en ændring af husets udseende med kviste på både øst- og vest-facade vil være i strid med lokalplanen,

  - at der for genboerne vil være væsentlig forringelse af lysindfald samt indbliksgener ved en fremrykket placering af vestfacade,

  - at der vil være direkte indbliksgener i omkringliggende have og bolig grundet kvist i østfacade,

  - at oplevelsen af den fredede gamle kro vil ændres væsentligt,

  - at det eksisterende udhus’ gavl og tag skal sikres i forbindelse med nedrivning af eksisterende lagerbygning,

  - at afløb og kloakering skal forbedres ved opførelse af den ny bygning.

  Der foreligger tillige en supplerende kommentar fra beboerforeningen i form af vedlagt artikel ”Pas godt på din nabo” fra Beboerforeningens blad.

  Alle høringsvar fremgår af Bilag 5 til sagen.

  Inden sagen kunne forberedes til genbehandling, efterlystes en afklaring i spørgsmålet om skellets placering, og dermed grundlaget for at tage stilling til bebyggelsens bebyggelsesprocent og afstandsforhold.

  Med e-mail af 1.4 2016 oplyses det overfor forvaltningen, at ejendommen har skiftet ejer, og at rådgiveren for den ny ejer ønsker møde med forvaltningen om projektets fremdrift.

  I denne dialog præciserer den ny ejer, at han agter at gennemføre den tidligere ejers Forslag 2, og at uklarheden om skellets beliggenhed forventes afklaret ved dialog parterne imellem.

  I første omgang meldes tilbage, at der er indgået en aftale naboerne imellem, om at der ikke kræves aldershævd på et areal langs østfacaden og skellet dermed fastholdes, mod at tagkvist mod øst erstattes af 2 stk. mindre tagvinduer.

  Der fremsendes på denne baggrund revideret projekt, hvor tagkvist mod øst er erstattet af 2 stk. ovenlysvinduer.

  Denne udformning med større ovenlysvinduer kan imidlertid ikke anerkendes af naboen, som stemmende med aftalen om isætning af ”2 små skråtstillede tagvinduer”. De foreslåede store ovenlys findes mere skæmmende og indbliks-skabende end en tagkvist.

  Konklusionen på nabodialogen bliver, at det ”overlades” til byggemyndigheden at tage stilling til udformningen af den østvendte tagflade – med enten ovenlys, tagvinduer eller tagkvist, og at hævdskravet frafaldes.

  Ansøger bekræfter herefter, at der ansøges om et projekt helt i lighed med det oprindelige Forslag 2, med en tagkvist suppleret med 2 små tagvinduer, i den østvendte tagflade.

  Uddrag fra korrespondance i denne dialog-fase er vedlagt som Bilag 6 til sagen.

  Løsningsforslag til kviste og tagfladernes udformning

  På baggrund af det ansøgte projekt, tidligere udtalelser mv. til principbehandlingen, den stedfundne dialog med naboen, høringssvar og den efterfølgende dialog naboerne imellem, kan forvaltningen opstille følgende 4 løsningsforslag (2 for hver tagflade), som findes at respektere byggeskik og lokalplanens bestemmelser, men som i forskellig grad imødekommer nabo/genbo-hensyn:

  Facade mod øst:

  a: Udførelse som ansøgt med 1 tagkvist (model ”tømmerkvist”) suppleret med 2 stk. mindre tagvinduer.

  b: Udførelse hvor tagkvist erstattes af 2 stk. mindre tagvinduer, suppleret med yderligere 2 stk. mindre tagvinduer.

  Facade mod vest (mod Magstræde):

  c: Udførelse som ansøgt med en 2-fags frontispice (facadekvist) og 2 stk. mindre tagvinduer.

  d: Udførelse hvor 2-fags frontispice erstattes af 1-2 tagkviste (model ”tømmerkvist”), suppleret med yderligere 2 stk. mindre tagvinduer.

  De forskellige løsningsforslag er illustreret på Bilag 7 til sagen.

  Projektet i forhold til plangrundlaget i Lokalplan 25:

  Den ansøgte placering mere fremskudt mod Magstræde end nuværende lagerbygning, medfører at bebyggelsen ikke vil flugte med nabobebyggelsen mod syd, men vil respektere dennes kiphøjde. Længeretningen nord-syd er forskellig fra det gennemgående træk i byplanen, med overvejende øst-vestlig retning for længerne. Lokalplanens bestemmelse i § 6.2 om at ny bebyggelse kan forlanges ”bragt i overensstemmelse med områdets byplanprincip”, findes ikke relevant i denne sag.

  Ejendommens grundareal er 75 m2 og det nuværende etageareal er 90 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 120.

  Selv om der er tale om udnyttelse af den hidtidige lovlige byggeret, forudsætter en godkendelse, at der meddeles dispensation i forhold til lokalplanens maksimale bebyggelsesprocent på 75.

  Løsningsforslagene med kviste medfører en yderligere, mindre øgning af det samlede etageareal med 2 – 4 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 123-125.

  De ansøgte kviste, i form af frontispice og tagkvist (”tømmerkvist”) er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og retningslinjer for udformning.

  Kvistvinduer skal iht. lokalplanen placeres i en afstand på mindst 2,5 m fra naboskel. Lokalplanen har ikke bestemmelser om kvistvinduers placering i forhold til vejskel og dermed genbo.

  Lokalplanen muliggør i § 7.5 oplægning af mindre tagvinduer. Denne bestemmelse er hidtil hånhævet ved alene at give tilladelse til traditionelle mindre støbejernstagvinduer og modeller i en moderne udformning i tilsvarende formater.

  Egentlige større ovenlys kan kun tillades i helt særlige tilfælde, og ”må ikke anvendes i tagflader, der er synlige fra offentligt område”.

  Disse bestemmelser har til formål at fastholde bebyggelsens karakter med hovedindtrykket af ubrudte tagflader.

  Løsningsforslagene a – d i forhold til lokalplan og høringssvar

  Løsning a og b er begge i overensstemmelse med lokalplanen, men er udtryk for imødekommelse af forskellige hensyn: Udkig mod havnen for Magstræde 6 contra indblik mod haven for Magstræde 4.

  For løsning a gælder, at kvistvinduet overholder lokalplanens bestemmelse om en afstand på min. 2,5 m til naboskel.

  Løsning a vil betyde en øgning af etagearealet med ca. 1 m2.

  En udformning med 2 store ovenlys i østfacaden kan på det foreliggende grundlag, ikke anbefales. De vil virke dominerende.

  Løsning c og d er begge i overensstemmelse med lokalplanen, men er udtryk for imødekommelse af forskellige hensyn. En fremskudt facadekvist (frontispice) vil give større rummelighed i tagetagen, men opleves af genboen at kunne medføre indbliksgener. Dertil kommer, at udformningen med en frontispice kan opleves som en markant visuel indsnævring af gaderummet sammenholdt med kro-bygningen overfor.

  En udformning med en smallere frontispice vil ikke imødekomme genboens indbliks-bekymring.

  Løsning c vil medføre en lidt større øgning af etagearealet end løsning d.

  Løsning d indgår ikke som en løsningsmulighed i ansøgningen, og skal derfor i givet fald indgå i den videre dialog om projektets detaljering.

  LOVE/REGLER:

  Godkendelse af ansøgningen sker med baggrund i bestemmelserne i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  Efterfølgende skal der meddeles byggetilladelse iht. byggelovgivningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Som beskrevet i sagsfremstillingen har der været gennemført høring af naboer og genboer i henhold til planlovens høringsregler, samt forløbet en omfattende dialog om projektets udformning.

  Der foreligger desuden udtalelser til sagen fra Dragør Bevaringsnævn og Beboerforeningen for Dragør gamle bydel.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Ad. 1a

  For stemte:

  2 (A+I)

  Imod stemte:

  5 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1b

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Ad. 1c

  Godkendt.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Udvidelse af Dragør Badehotel - genbehandling
  Sagsid.: 15/2839

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om et supplerende projektmateriale, i form af beskrivelser og illustrationer, for en ansøgt udvidelse af Dragør Badehotel, udgør et tilfredsstillende grundlag for at vurdere, om sagen skal nyde fremme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at såfremt udvalget ønsker at projektet skal nyde fremme, på baggrund af beskrivelser og illustrationer i det supplerende projektmateriale, udarbejdes der forslag til et lokalplantillæg for den ansøgte udvidelse af Dragør Badehotel.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede den 5. april 2016 en ansøgning om udvidelse af Dragør Badehotel med 15 nye hotelværelser, til sammenlagt 48 værelser.

  Oprindelig naboindsigelse

  Udvalgets behandling skete blandt andet på grundlag af en samlet indsigelse fra de omboende. Den samlede indsigelse, med nummerering af de enkelte indsigelsespunkter (nr.1 til nr.12) genfremlægges (bilag 1).

  Tidligere beslutning

  Udvalget besluttede, ”at det var sindet at iværksætte udarbejdelsen af et lokalplantillæg, med henblik på udvidelse af Dragør Badehotel.

  Forinden stillingtagen til det projekt, der skal danne udgangspunkt for lokalplantillægget, ønsker udvalget en dialog med ansøger, om mulige andre udformninger og placeringer af tilbygninger, med størst mulig respekt for den oprindelige arkitektur, gadebilledet og de omboende”.

  Den oprindelige sagsfremstilling, med beslutning, genfremlægges (bilag 2).

  Supplerende materiale til ansøgningen

  Ansøger har, efter dialog med forvaltningen, på foranledning af udvalgets beslutning fremsendt supplerende beskrivelser og illustrationer af den påtænkte udvidelse. Materialet er for overskuelighedens skyld opdelt i bilag 3 til 6.

  Det supplerende materiale indeholder indledningsvis ansøgers kommentar til naboindsigelsens enkelte punkter (nr. 1 til nr. 12), og der indgår en detaljeret arealopgørelse over den eksisterende og fremtidige bygningsmasse (bilag 3).

  Hovedparten af materialet indeholder illustrationer, der dels udreder udvidelsens omfang og placering, dels illustrerer bygningernes fremtræden, og dels beskriver forhold omkring parkering og udsyn/indblik (bilag 4).

  Materialet indeholder desuden skyggediagrammer, der illustrerer skyggepåvirkningen på de omgivende boligområder (bilag 5) samt illustrationer af den bymæssige indpasning af det fremtidige hotel. Materialet afsluttes med et kort historisk rids (bilag 6).

  Konklusion

  Det supplerende materiale udgør en mere omfattende argumentation for ansøgers oprindelige ønsker om udvidelsens omfang, placering og fremtræden, og der beskrives ingen alternativer.

  Store dele af materialet er relevant for et eventuelt forslag til lokalplantillæg for en udvidelse af Dragør Badehotel.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 13.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har ikke været i fornyet høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har berøring med kommunens erhvervs- og turismepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A).

  A foreslår at bygningsprofilen spiller sammen med rækkehusbebyggelsen på Drogdensvej, samt at tilbygning af udvidelse af hovedbygning kan ske nord og syd.

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  "Besøgsgård" ved Ndr. Dragørvej - genbehandling
  Sagsid.: 15/904

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om et projekt for en ”besøgsgård” ved Ndr. Dragørvej, som det er beskrevet i den supplerende projektbeskrivelse, skal nyde fremme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at såfremt udvalget ønsker at projektet for en ”besøgsgård” ved Ndr. Dragørvej skal nyde fremme, bør der indledningsvis udarbejdes forslag til en ny landzonelokalplan for ejendommen.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede den 1. september 2015 en ansøgning om tilladelse til en såkaldt ”besøgsgård” på et ca. 3 ha stort jordlod beliggende på Ndr. Dragørvej (oversigts- og detailkort bilag 1).

  En ”besøgsgård” rummer en kombination af eksotiske dyrehold og planter, og en landskabspark, med mulighed for motion og rekreation samt undervisning og underholdning. ”Besøgsgården” tænkes at udgøre et tilbud til kommunens børn, unge og ældre samt til turister.

  Beslutning

  Det blev på mødet besluttet, at ”udvalget forelægges sagen igen med en konkret og detaljeret projektbeskrivelse og landskabsplan”, jf. den tidligere sagsfremstilling, der vedlægges i kopi (bilag 2).

  Supplerende projektbeskrivelse

  Administrationen har modtaget en supplerende og uddybende projektbeskrivelse (bilag 3) samt en illustration af besøgsgårdens indretning (bilag 4).

  Den fysiske indretning af ”besøgsgården” er uændret i forhold til den tidligere behandling af sagen, mens beskrivelserne af de forskellige aktiviteter, der tænkes iværksat, er uddybet. Desuden er der tilføjet et nyt afsnit: ”Dragør Kommune-en del af parken”, der introducerer nogle samarbejdsmuligheder mellem kommunen og ”besøgsgården”.

  Vurdering

  Der er indhentet en foreløbig intern vurdering af de erhvervs- og turistmæssige aspekter i sagen, der vedlægges som bilag 5.

  Det vurderes her, at de oplyste 15.000 besøgende om året er lavt sat, og at besøgende kan forventes koncentreret i juni, juli og august måneder.

  Som konsekvens heraf må trafikmængden i disse 3 måneder blive koncentreret -modsat en fordeling på årets 12 måneder- og behovet for parkeringskapacitet tilsvarende forøget.

  Beskæftigelsen på 12 ansatte vurderes som realistisk, og der findes flere eksempler på samarbejdsrelationer mellem ”lærings-attraktioner” , som den beskrevne ”besøgsgård”, og kommuner/skoler.

  Konklusion

  Den supplerende og uddybende projektbeskrivelse viser at ”besøgsgården” må betragtes som en kombineret underholdnings- og undervisningsfunktion en ”lærings-attraktion”- i højere grad end en funktion, der er tilknyttet en jordbrugsdrift i traditionel forstand.

  Desuden har vurderingen af de turistmæssige aspekter vist, at ”besøgsgården” kan forventes at generere en ganske betragtelig trafikmængde, der i et eventuelt videre forløb, bør analyseres nærmere.

  Sammenfattende er det administrationens vurdering, at en ”besøgsgård” som den er beskrevet i den supplerende projektbeskrivelse, vil medføre en sådan ændring af det eksisterende miljø i området, at ”besøgsgården” bør lokalplanlægges, såfremt det besluttes at projektet skal nyde fremme.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 13.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er tidligere foretaget høring af naboer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har berøring med kommunens erhvervs- og turismepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af en ny tennishal - genbehandling
  Sagsid.: 16/460

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning fra Dragør Tennis, om godkendelse af en revideret udformning af en ny tennishal, placeret i tilknytning til det eksisterende tennisanlæg ved Engvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter om hallen findes at fremtræde i harmoni med omgivelserne, og om hallens konstruktionsprincip samt materiale- og farvevalg, kan godkendes i henhold til lokalplan 49, pkt. 5.2.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede den 5. april 2016 en ansøgning fra Dragør Tennis, om godkendelse af en såkaldt ”boblehal”, placeret på et areal ved tennisbanerne ved Engvej (luftfoto bilag 1).

  Hallen skulle godkendes i henhold til Lokalplan 49, pkt. 5.2, der bestemmer: ”At halbyggeriet skal fremtræde i harmoni med omgivelserne, efter kommunalbestyrelsens skøn. Konstruktionsprincip, materiale- og farvevalg kræver særskilt godkendelse”.

  Udvalget besluttede, ”at ansøgningen ikke kan imødekommes, ud fra bygningen ikke er i harmoni med omgivelserne samt materialer og farvevalg”, jf. vedhæftede kopi af sagsfremstilling (bilag 2).

  Nyt skitseprojekt

  Administrationen har modtaget et nyt skitseprojekt, der vedhæftes som bilag 3. Den nye hal gives samme størrelse som den tidligere, og opføres i en højde på 11,8 m, med facade- og tagbeklædninger i mørke stålplader.

  Vurdering

  Hallens udformning findes traditionel og enkel, og de mørke tag- og facadebeklædninger, vil mindske hallens dominerende fremtræden, vurderet i forhold til den tidligere lyse ”boblehal”.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Denne sag har ingen konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har tidligere været i høring hos Dragør Skole Syd.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører ingen kommunale politikområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Ændringsforslag fra Jerrik Walløe (C):

  C gruppen foreslår, at der gives tilladelse til hallen på det område ved Halvvejen, Hollænderhalsområdet, som tidligere har været drøftet som placering, og at hallen som konsekvens ikke placeres på Engvej.

  For stemte:

  2 (C+I)

  Imod stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  A foreslår, at der indledes dialog med tennisklubben om tilbageførsel af tidligere aftalt mageskifte, således at en ny tennishal kan placeres under hensyn til en optimal udnyttelse af bydelsparken og i harmoni med omgivelserne.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (C+T)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  C genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  C gruppen foreslår, at der gives tilladelse til hallen på det område ved Halvvejen, Hollænderhalsområdet, som tidligere har været drøftet som placering, og at hallen som konsekvens ikke placeres på Engvej.

  For stemte: 4 (C+I+Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte: 11 (A+O+T+V+Å)

  Faldet.

  Beslutningen fra BEPU:

  For stemte: 11 (A+O+T+V+Å)

  Imod stemte: 4 (C+I+Jens Passarge (Løsgænger))

  Godkendt.

  Forslag fra A og T:

  at kommunalbestyrelsen - med en fremtidig placering af hallen som ønsket af A, O, V - godkender, at tennisklubbens seneste forslag til revideret udformning af hallen - fremtræder i harmoni med omgivelserne og at hallens konstruktionsprincip samt materiale- og farvevalg, godkendes.

  For stemte: 11 (A+O+T+V+Å)

  Imod stemte: 4 (C+I+Jens Passarge (Løsgænger))

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 8
  Dispensationsansøgning om etablering af hundepension på Tømmerupvej 300, 2791 Dragør
  Sagsid.: 16/1174

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget en dispensationsansøgning om at etablere en hundepension indenfor 300 m grænsen til rekreative formål i henhold til kommuneplanens rammedel. Golfbanen som nabo til Tømmerupvej 300 er udlagt til rekreativt formål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter om det ønskes at meddele tilladelse til etablering af hundepension på Tømmerupvej 300

  2.

  at

  der, såfremt udvalget giver tilladelse, meddeles landzonetilladelse til hundepensionen, i henhold til planlovens § 35, samt vilkår om at der etableres en 2,5 m høj uigennemsigtig støjskærm mod golfbanen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en dispensationsansøgning om etablering af hundepension på Tømmerupvej 300.

  Hundepensionen kan ikke overholde afstandskravet på 300 m i § 5 stk. 2, pkt. 2 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015, til områder udlagt til rekreativt formål i kommuneplanens rammedel. Øvrige afstandskrav overholdes.

  Hundepensionen skal udover en godkendelse i henhold til miljølovgivningen, også tillades i henhold til planlovens § 35 (landzonetilladelse), der skal offentliggøres, med oplysning om klagemulighed.

  Uddybende bemærkninger

  Dragør Golfklub har skrevet i sit høringssvar at klubben under ingen omstændigheder vil tillade en etablering af hundepension på Tømmerupvej 300.

  Der er et udækket behov for hundepension i Dragør Kommune idet meget få ejendomme kan overholde afstandskravene til boliger. I dette tilfælde, er det afstandskravet til rekreativt område, som ikke kan overholdes.

  LOVE/REGLER:

  Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015.

  Planlovens § 35.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Dispensationsansøgningen har været i høring hos Dragør Golfklub.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By -, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Forslag fra Peter Læssøe (T)

  Sagen udsættes med henblik på at indhente yderligere oplysninger.

  For stemte:

  5 (A+C+I+T+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Drive Now el-biler i Dragør
  Sagsid.: 16/684

  RESUMÉ:

  Elbil-operatøren Drive Now ønsker at udbrede elbilordning og etablere en satellitenhed i del af Dragør Kommune med tilhørende etablering af p-pladser med ladestandere til elbiler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse til etablering af i størrelsesordenen 4-6 ladestandere i Dragør Kommune, herunder 1 ladestander til 2 p-pladser på Vestgrønningen, efter nærmere aftale med Drive Now.

  SAGSFREMSTILLING:

  Elbil-operatøren Drive Now ønsker opstart af en såkaldt satellitenhed i del af Dragør omkring 1. juli 2016. Operationsområdet i Dragør Kommune fremgår af bilag 1 samt tiltænkte ladepunkter (bilag 2 og 3). Flere af de tiltænkte ladepunkter er beliggende på privat areal, hvilket indebærer behov for, at drive Now indgår aftaler med private grundejere.

  Baggrunden er, at Drive Now har modtaget en hel del henvendelser fra Dragør borgere, som efterspørger etablering af en satellitenhed i Dragør, hvor Drive Nows elbiler kan benyttes til og fra. Drive Now er positiv overfor ideen og har drøftet muligheden med sin samarbejdspartner E.ON, der er ansvarlig for ladestandere og leverandør af el.

  Deres elbilkoncept fungerer som et free-flow system, hvor man kan samle elbilen op og aflevere den igen præcist, hvor man har lyst til, så længe det er indenfor Drive Nows operationsområde. Operationsområdet dækker København, Frederiksberg og Tårnby samt satellitter ved flere hospitaler, DTU i Lyngby og altså nu forslag om del af Dragør Kommune. Inden for operationsområdet kan man aflevere bilen, lige hvor man vil, så længe det indebærer lovlig parkering, men der er bonus, hvis man efterlader bilen på en p-plads og tilkobler opladning. Ledige elbiler findes ved hjælp af en App, der tracker bilernes position.

  Drive Now – operated by Arriva er et partnerskab mellem Arriva Danmark og elbybilvirksomheden Drive Now, der opererer i flere storbyer i Europa og USA. I forbindelse med introduktionen i København er bybilkonceptet blevet koblet direkte op på muligheden for brug af ens eget Rejsekort som brugerkort til at åbne og låse elbilerne med samt registrere forbrug (bilag 4). Herved er elbilkonceptet integreret med den kollektive trafik.

  Udover at ordningen efterspørges af Dragør borgere, så er fordelen for Dragør Kommune, at der bliver etableret en elbilinfrastruktur i Kommunen. I den forbindelse vil administrationen arbejde for, at der også etableres ladestandere på parkeringspladsen på Dragør Havn.

  Som det fremgår af bilag 3, så påtænker Drive Now at etablere en ladestation til 2 p-pladser på Vestgrønningen nær Sekskanten ved Kongevejen. Dette anbefaler forvaltningen at imødekomme, idet ladestationerne ikke er forbeholdt Drive Nows elbilflåde, men kan benyttes af alle andre elbilbrugere på lige fod. Administrationen har peget på havneparkeringen som et ønskeligt infrastrukturpunkt. Dette har dog ikke Drive Nows interesse på nuværende tidspunkt i forhold til deres koncept.

  LOVE/REGLER:

  Parkeringen af elbilerne skal foregå i henhold til færdselslovens regler.

  Etableringen af ladestandere på offentligt vejareal kræver vejmyndighedens tilladelse i henhold til vejlovens bestemmelser. Administrationen vil i den forbindelse stille vilkår om drift og vedligehold af standerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etableringen af ladestationer til Drive Nows elbiler i Dragør vil ikke medføre udgifter for Dragør Kommune. Dette håndteres og bekostes af Drive Nows infrastruktursamarbejdspartner E.ON.

  Der kan eventuelt blive tale om mindre ændringer af parkeringsskiltning, som kan håndteres indenfor sektor 2´s driftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltaget med elbiler og tilhørende infrastruktur i form af ladestandere er i tråd med Kommunens trafikpolitik om at sikre en velfungerende infrastruktur for alle og samtidig at mindske presset på miljøet ved at fremme transportformer, der belaster miljøet mindst muligt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Sagen tilbagesendes til forvaltningen med forslag om der etableres et ladepunkt ved Stationspladsen i stedet for Vestgrønningen, samt at sagen forelægges med yderligere oplysninger.

  Bilag

 • 10
  Ansøgning om støtte til Dragør Havnefest
  Sagsid.: 16/508

  RESUMÉ:

  Dragør Havnefest ansøger markedsføringspuljen om et tilskud på 10.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Havnefest bevilges kr. 10.000 til markedsføring af havnefesten i 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Havnefest ansøger om et tilskud på kr. 10.000 til markedsføring af årets havnefest.

  Det ansøgte beløb vil blive brugt på sociale medier, avisomtale, flyers og bannere.

  Havnefesten finder sted fra den 12. – 14. august 2016, og rummer aktiviteter for både børn, voksne, turister og lokale.

  Det samlede budget er på 350.000 kr., og sponsorer dækker de fleste af omkostningerne.

  Det resterer på nuværende tidspunkt 49.730,11 kr. i Markedsføringspuljen.

  Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for puljens anvendelsesformål, og at markedsføring af havnefesten uden for Dragør Kommune vil være med til at styrke kendskabet til Dragør.

  Havnefesten har fået bevilget tilskud fra Kultur- og Eventpuljen på 25.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevilling sker inden for det afsatte budget til markedsføringspuljen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Ændringsforslag fra Helle Barth (V) at beløbet nedsættes til 7.500 kr.

  For stemte:

  1 (V)

  Imod stemte:

  2 (A+I)

  Undlod at stemme:

  4 (C+O+T)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Ansøgning om støtte til markedsføring i Limhamn
  Sagsid.: 16/508

  RESUMÉ:

  Foreningen Smag på Dragør ansøger om tilskud på kr. 10.000 til markedsføring på Havnefestivalen i Limhamn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Smag på Dragør bevilges et tilskud på kr. 10.000 til markedsføring i forbindelse med havnefestivalen i Limhamn.

  SAGSFREMSTILLING:

  Smag på Dragør ansøger om et tilskud på kr. 10.000 til markedsføring på årets havnefestival i Limhamn.

  Det ansøgte beløb vil blive brugt på bl.a. foldere, t-shirts, bannere o.l.

  Havnefestivalen i Limhamn finder sted fra den 28. – 31. juli 2016. Dragør Kommune og Smag på Dragør er blevet tilbudt en gratis stadeplads, og vi kommer til at råde over et stort telt på 6x9 meter, der vil promovere Dragør og spiseoplevelser i Dragør. Festivalen besøges af et stort antal svenskere fra hele Skåne, og mange af dem har et godt kendskab til Dragør.

  Foreningen medbringer eksisterende markedsføringsmateriale fra Dragør, men ønsker at få udviklet noget, der specifikt handler om madoplevelser, og som efterfølgende kan genbruges til yderligere markedsføring.

  Det resterer på nuværende tidspunkt 49.730,11 kr. i Markedsføringspuljen.

  Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for puljens anvendelsesformål, og at markedsføring af Smag på Dragør i Skåne vil være med til at styrke kendskabet til Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevilling sker inden for det afsatte budget til markedsføringspuljen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Ansøgning om støtte til Reflex 16
  Sagsid.: 16/508

  RESUMÉ:

  Refleksioner ansøger om tilskud på kr. 6.500 til Reflex 16.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By- Erhvervs- og Planudvalget drøfter, om der skal bevilges støtte til Reflex 16.

  SAGSFREMSTILLING:

  Foreningen Refleksioner ansøger om støtte på kr. 6.500. til markedsføring af to til tre performances på Prins Knuds Dæmning i september måned 2016. Den udførende kunstner er Molly Haslund.

  Den ansøgte støtte til vil brugt til annonce på kunsten.dk, facebookgrupper, tryk af plakater og flyers og samarbejde med turistkontoret i Dragør.

  Projektets samlede budget er på kr. 49.000, heraf finansierer Refleksioner selv kr. 30.000.

  Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for puljens formål og at projektet vil kunne medvirke til at synliggøre Dragør.

  Det resterer på nuværende tidspunkt kr. 49.730,11. i Markedsføringspuljen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevilling sker inden for det afsatte budget til markedsføringspuljen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  For stemte:

  3 (C+T+V)

  Imod stemte:

  4 (A+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Peter Læssøe (T) og Jerrik Walløe (C) begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Ændringsforslag fra T

  Liste T foreslår, at Refleksioner får 6.500 kr. til markedsføring af Reflex16

  For stemte: 8 (C+T+V+Å)

  Imod stemte: 7 (A+I+O+Jens Passarge (Løsgænger))

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 13
  Forslag fra C - Belysning på p-areal ved Sylten
  Sagsid.: 16/1177

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jerrik Walløe (C) har i mail af 4. maj 2016, på vegne af C-gruppen, anmodet om, at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget over for fredningsnævnet udtrykker positiv velvilje til at imødekomme en evt. ansøgning fra forpagterne af Cafe Sylten for opsætning af nænsom belysning på parkeringsarealet. Opsætning er uden økonomiske omkostninger for kommunen.

  Motivation:

  Cafe Sylten har anmodet forvaltningen om rådgivning for reglerne om opsætning af belysning på parkeringspladsen. Et ønske der er fremsat da parkeringspladsen ved regnvejr mv. er fyldt med mudder og vandpytter og det er afgørende for gæsterne at se kan se hvor de går. Forvaltningen har i rådgivning oplyst, at det kræver godkendelse fra fredningsnævnet og dermed også en positiv indstilling fra det ansvarlige politiske stående udvalg. Det er naturligt at vi giver forpagterne denne mulighed for at sikre så optimale driftsvilkår som muligt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Forslaget blev godkendt.

  Asger Larsen (I) stiller samtidig forslag om, at der udarbejdes sag om muligheden for belysning på stejleparkeringen.

  For stemte:

  5 (C+I+O+T)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

 • 14
  Forslag fra V - krydstogtsdestination
  Sagsid.: 16/1242

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Eik Dahl Bidstrup (V) har i mail af den 23. maj 2016, på vegne af Venstre anmodet om, at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”Venstre vil gerne stille forslag til næste møde i BEPU: ”at forvaltningen bedes udforme oplæg til udvalget vedr. muligheder for samarbejder med potentielle krydstogtsrederier samt byens erhvervsdrivende med henblik på at rederiernes skibe bruger Dragør som krydstogtsdestination.”

  Motivation:

  Flere mindre havnebyer begynder at lave aftaler med krydstogtsselskaber om besøg i deres havne. Senest er Hundested blevet destination for flere krydstogtsskibe i 2016. Venstre ser gerne at denne mulighed også tilgår Dragør da det vil give en positiv indtjening til byens erhvervsdrivende samt turisme.

  http://sn.dk/Halsnaes/Krydstogt-hattrick-i-nordsjaellandsk-havn/artikel/483377 ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Udvalget ønsker at forvaltningen vender tilbage med en første sondering, af forudsætninger for at arbejde videre med forslaget.

 • 15
  Forslag fra A - Flotel
  Sagsid.: 16/1287

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  A gruppen har i mail af 27. maj 2016, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”A gruppen foreslår, at forvaltningen fremlægger forslag til placering, med henblik på efterfølgende udarbejdelse af nødvendigt plangrundlag, for at muliggøre etablering af et Flotel i Dragør Havn.

  Udgangspunktet for placering, antal enheder, arkitektur mv. er Tænketankens idé oplæg.

  Motivation:

  Det har været et ønske igennem flere år at udvide antallet af overnatningsmuligheder i Dragør. Det vil betyde, at turister og gæster kan være længere i Dragør, hvilket vil gavne Dragørs handelsliv. Der har tidligere været finansiel interesse for at etablere et flotel. Nu er der generel interesse i at fortsætte udbygningen af Dragør Havn. Vi mener derfor, at tiden er inde til at virkeliggøre den del af Tænketankens projekt. Visualisering vedlagt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Ændringsforslag fra Jerrik Walløe (C):

  C gruppen foreslår, at forvaltningen til møde efter sommerferien fremlægger sag vedr. de øvrige udviklingstiltag der blev sat i bero indtil der var indgået aftaler om erhvervsudviklingen. Der sker herefter en politisk prioritering af, hvilke forslag der skal fremmes. Sagen om flotel indgår i denne drøftelse.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Jerrik Walløe (C):

  C gruppen foreslår, at forvaltningen fremlægger forslag om etablering af husbåde til endelig vedtagelse efter sommerferien.

  For stemte:

  2 (C+I)

  Imod stemte:

  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Forslaget fra A blev herefter sat under afstemning:

  For stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Imod stemte:

  2 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) og Jerrik Walløe (C) begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  C genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  C gruppen foreslår, at forvaltningen til møde efter sommerferien fremlægger sag vedr. de øvrige udviklingstiltag der blev sat i bero indtil der var indgået aftaler om erhvervsudviklingen. Der sker herefter en politisk prioritering af, hvilke forslag der skal fremmes. Sagen om flotel indgår i denne drøftelse.

  For stemte: 7 (C+T+V)

  Imod stemte: 7 (A+I+O+ Jens Passarge (Løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Å)

  Faldet.

  C genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  C gruppen foreslår, at forvaltningen fremlægger forslag om etablering af husbåde til endelig vedtagelse efter sommerferien.

  For stemte: 3 (C+I)

  Imod stemte: 8 (O+T+Å+Ole Hansen (A)+ Nicolaj B. Riber (A))

  Undlod at stemme: 4 (V+Allan Holst (A)+ Jens Passarge (Løsgænger))

  Forslaget fra A:

  For stemte: 9 (A+I+O+V+ Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 3 (C+Å)

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder, at en beslutning om flotel på nuværende tidspunkt strider imod en forventet samlet fremlæggelse fra forvaltningens side af en helhedsplan for havnen. Første relevante afklaring må være at få fastlagt udflytningen til det østlige byggefelt, samt den overordnede målsætning om, at få ændret/renoveret molerne i Dragør Havn.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 16
  Forslag fra T – behandling i KB af sag om udbud af drift og vedligehold af bygninger
  Sagsid.: 16/1190

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2016, at sagen sendes tilbage til BEPU med henblik på eksempelvis at drøfte følgende ting:

  · udarbejdelse af nyt udbudsmateriale inklusive kriterier

  · redegørelse for, hvordan budget for drift og vedligehold af kommunens ejendomme kan stige fra ca. 3.2 mio. kr. til 7.5 mio. kr., som er forvaltningens seneste bud

  · hvor stor en del af de ca. 46 mio. kr., som Skou-gruppen har faktureret fra marts 2013 til ultimo 2015, er vundet i udbud - og hvor stor en del er vundet ved, at Skou-gruppen har givet tilbud uden at andre har budt.

  · Belysning af, om alle opgaver der ikke løses i entreprisemodellen kan løses ved, at der på kommunens indkøbsaftaler prioriteres håndværkerydelser, eller andre former for udbud af de supplerende håndværkerydelser

  Peter Læssøe har i mail den 15. maj 2016 bedt om at få følgende på dagsordenen:

  ”Med baggrund i vedlagte læserbrev, så ønsker liste T denne sag (”udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger”) optaget på dagsordenen til KB den 26. maj 2016. Vi mener, at der foreligger nye oplysninger i sagen og i grundlaget, der førte til den gældende beslutning på BEPU d. 12. januar 2016.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen, den 26. maj 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forlag fra A+C+T+O+Å+Nye Borgerlige

  at sagen sendes tilbage til BEPU med henblik på eksempelvis at drøfte følgende ting:

  · udarbejdelse af nyt udbudsmateriale inklusive kriterier

  · redegørelse for, hvordan budget for drift og vedligehold af kommunens ejendomme kan stige fra ca. 3.2 mio.kr.til 7.5 mio.kr., som er forvaltningens seneste bud

  · hvor stor en del af de ca. 46 mio.kr., som Skou-gruppen har faktureret fra marts 2013 til ultimo 2015, er vundet i udbud - og hvor stor en del er vundet ved, at Skou-gruppen har givet tilbud uden at andre har budt.

  · Belysning af, om alle opgaver der ikke løses i entreprisemodellen kan løses ved, at der på kommunens indkøbsaftaler prioriteres håndværkerydelser, eller andre former for udbud af de supplerende håndværkerydelser

  For stemte: 12 (A+C +O+T+Å+Nye Borgerlige)

  Undlod at stemme: 3 (I+V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Ændringsforslag fra Jerrik Walløe (C):

  C gruppen foreslår, at kommunens vedligehold udbydes i fagentrepriser.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+I+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra Peter Læssøe (T)

  Liste T foreslår, at udbudsmaterialet godkendes politisk og at forvaltningen undersøger Gentofte Kommunes model for drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag Allan Holst (A):

  At nuværende udbud fortsætter uændret

  For stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Forslag fra Jerrik Walløe (C):

  C gruppen foreslår at der igangsættes en proces, hvor der på kommunens indkøbsaftale optages håndværkere og der stilles krav til kommunens forskellige tilbud, at alle håndværker opgaver der ikke er omfattet af hovedentreprisen skal varetages af håndværkere på indkøbsaftalen

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  T genfremsatte forslag fra BEPU den 7. juni 2016:

  At udbudsmaterialet godkendes politisk og at forvaltningen undersøger Gentofte Kommunes model for drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

  For stemte: 5 (T+ Jens Passarge (løsgænger)+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 10 (A+C+O+I+ V)

  Faldet.

  A genfremsatte ændringsforslag fra BEPU den 7. juni 2016:

  At nuværende udbud fortsætter uændret.

  For stemte: 8 (A+I+O+V)

  Imod stemte: 5 (C+T)

  Undlod at stemme: 2 (Jens Passarge (løsgænger)+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  C genfremsatte forsalg fra BEPU den 7. juni 2016

  At der igangsættes en proces, hvor der på kommunens indkøbsaftale optages håndværkere og der stilles krav til kommunens forskellige tilbud, at alle håndværkere opgaver der ikke er omfattet af hovedentreprisen skal varetages af håndværkere på indkøbsaftalen.

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 7. juni 2016

  Morten Dreyer (O) spurgte til byggeplanerne på havnen? Forvaltningen orienterede.

  Helle Barth (V) spurgte til nyt om trafikulykken? Forvaltningen oplyste at det er der ikke.

  Helle Barth (V) gjorde opmærksom på muligheden for at søge midler fra tilgængelighedspuljen.

  Peter Læssøe (T) spurgte til deltagerlisten vedr. havnens inspirationstur for lejere på havnen? Forvaltningen orienterede.