Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 16:30

Mødested: St. Magleby Stuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Jerrik Walløe (C)
Bemærkninger: Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dispensationsansøgning om etablering af hundepension på Tømmerupvej 300, 2791 Dragør - genbehandling
  Sagsid.: 16/1174

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget en dispensationsansøgning om at etablere en hundepension indenfor 300 m grænsen til rekreative formål i henhold til kommuneplanens rammedel. Golfbanen som nabo til Tømmerupvej 300 er udlagt til rekreativt formål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter om det ønskes at meddele tilladelse til etablering af hundepension på Tømmerupvej 300

  2.

  at

  der, såfremt udvalget giver tilladelse, meddeles vilkår om at antallet af hunde ikke må overstige de ansøgte 12 hunde og at der meddeles landzonetilladelse til hundepensionen, i henhold til planlovens § 35, samt vilkår om at der etableres en 2,5 m høj uigennemsigtig støjskærm mod golfbanen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen blev udsat på mødet den 7. juni for indhentning af yderligere oplysninger. Fuldmagt (bilag 1), ansøgning (bilag 2) samt plan for træningsforløb (bilag 4) er tilføjet bilagslisten.

  Dragør Kommune har modtaget en dispensationsansøgning om etablering af hundepension på Tømmerupvej 300, til 12 hunde.

  Hundepensionen kan ikke overholde afstandskravet på 300 m i § 5 stk. 2, pkt. 2 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015, til områder udlagt til rekreativt formål i kommuneplanens rammedel. Øvrige afstandskrav overholdes.

  Hundepensionen skal udover en godkendelse i henhold til miljølovgivningen, også tillades i henhold til planlovens § 35 (landzonetilladelse), der skal offentliggøres, med oplysning om klagemulighed.

  Uddybende bemærkninger

  Dragør Golfklub har skrevet i sit høringssvar at klubben under ingen omstændigheder vil tillade en etablering af hundepension på Tømmerupvej 300.

  Der er et udækket behov for hundepension i Dragør Kommune idet meget få ejendomme kan overholde afstandskravene til boliger. I dette tilfælde, er det afstandskravet til rekreativt område, som ikke kan overholdes.

  LOVE/REGLER:

  Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015.

  Planlovens § 35.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Dispensationsansøgningen har været i høring hos Dragør Golfklub.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By -, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 21-06-2016

  Ad. 1

  Drøftet.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra (I+O+V+T):

  "Udvalget godkender at udvalget giver tilladelse, og at der meddeles vilkår om at antallet af hunde ikke må overstige de ansøgte 12 hunde og at der meddeles landzonetilladelse til hundepensionen, i henhold til planlovens § 35, samt vilkår om at der etableres en 2,5 m høj uigennemsigtig støjskærm mod golfbanen.

  Tilladelse gives under forudsætning af, at Tårnby Kommune har godkendt dispensation fra afstandskravet, for så vidt angår de nærliggende boliger, beliggende i Tårnby Kommune."

  For stemte:

  5 (I+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra A:

  A kan ikke dispensere i den konkrete sag på grund af placering inden for afstandskravet til boliger og rekreative områder, men ser gerne en anden placering af en hundepension i Dragør.

  Jerrik Walløe (C) var ikke til stede.

  Bilag