Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 09. august 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Helle Barth (V)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Formanden forslog at punkt 9 blev taget af, godkendt.
Jerrik Walløe (C) ønskede punkt 13 hævet til behandlingspunkt, godkendt.
Dagsorden blev herefter godkendt.
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)
 • 1
  Ansøgning om en ny hundeskole
  Sagsid.: 16/1011

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om etablering af en hundeskole på et grundareal, Strøbyvej 10, i Store Magleby.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget tager stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse til den ansøgte hundeskole på ejendommen Strøbyvej 10, og

  2.

  at

  en eventuel tilladelse i givet fald tidsbegrænses til 2 år, med mulighed for forlængelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning (bilag 1) om tilladelse til etablering af en hundeskole på et 2500 m2 stort areal på landbrugsejendommen Strøbyvej 10 (kortbilag 2).

  Det er oplyst at træningen tænkes at foregå hver onsdag fra kl. 1800 til kl. 1900 og hver søndag fra kl. 1000 til 1100.

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 42, der udlægger området til blandet bolig og erhverv. Naboarealerne, men ikke ejendommen Strøbyvej 10, er udlagt til fritidsformål.

  Etablering af hundeskolen vil, som fritidsaktivitet på en landbrugsejendom, forudsætte landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35.

  Høring

  De omboende er blevet orienteret om det ansøgte, og der er modtaget 2 høringsvar, det ene fra ansøger selv, som nabo til den ansøgte matrikel. Det andet høringssvar, der vedlægges som bilag 3, udtrykker forskellige betænkeligheder, primært med hensyn til trafikafviklingen. Ansøgers replik til sidstnævnte høringssvar vedlægges som bilag 4.

  Vurdering

  Da der udtrykkes visse betænkeligheder vedrørende hundeskolens afledte effekter, med hensyn til støj og trafikafvikling, skal det anbefales, at en eventuel landzonetilladelse gøres tidsbegrænset i en prøveperiode på for eksempel 2 år, med mulighed for forlængelse.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i høring hos de omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører ikke nogen foreliggende politikområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Forslag fra Allan Holst (A)

  Der tilføjes et punkt 3, at tilladelsen alene gælder familiehunde.

  Ad. 1+2+3

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 2
  Udvidelse af Netto på Maglebytorv
  Sagsid.: 16/1519

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om en mindre udvidelse af Netto på Maglebytorv, herunder delvis overdækning af varegård og læsserampe.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i høring hos de omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører ingen foreliggende politikområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 3
  Ændring af plangrundlag for 2 parceller i St. Magleby
  Sagsid.: 16/215

  RESUMÉ:

  Der forespørges om udvalgets tilkendegivelse, om der kan forventes en konkret godkendelse af en eventuel ny rækkehusbebyggelse, indeholdende 3 boliger, på 2 udstykkede boligparceller, Møllevej 5A og 5B, i Store Magleby.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter om udvalget er sindet at meddele en landzonetilladelse til indholdet i en ny udstykningsdeklaration, der tinglyses på de 2 ejendomme, og som åbner mulighed for en rækkehusbebyggelse med 3 boliger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en forespørgsel (bilag 1 og 2), om tilladelse til at opføre en rækkehusbebyggelse i 1½ etage, indeholdende 3 boliger, på ejendommene Møllevej 5A og 5B. En eventuel tilladelse indebærer, at der skal meddeles landzonetilladelse til en nyudstykning af de eksisterende 2 boligparceller.

  Historik

  Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 8. januar 2013 en ansøgning fra samme ejere, om tilladelse til udstykning af et areal, benævnt nr. 6 på kortbilag 3, der er beliggende uden for St. Maglebys afgrænsning.

  Udvalget afslog det ansøgte, men besluttede at meddele en principiel tilladelse til en udstykning af 2 parceller, benævnt nr. 2 på kortbilag 3, beliggende indenfor landsbyens afgrænsning, jf. oversigtskort bilag 4.

  Der blev med skrivelse af 28. maj 2013 (bilag 5) meddelt landzonetilladelse til frastykning af de 2 boligparceller, fra landbrugsejendommen Møllevej 1, og tinglyst bebyggelsesregulerende bestemmelser på de 2 parceller, med henblik på opførelse af 2 enfamiliehuse.

  Administrationen har efterfølgende, ved forespørgsler fra potentielle købere af boligparcellerne, oplyst om de tinglyste bestemmelser skal iagttages ved et kommende boligbyggeri på parcellerne.

  Ansøgning

  Ansøgningen om én rækkehusbebyggelse med 3 boliger, i stedet for 2 fritliggende enfamilieboliger motiveres med et ønske fra en større familie, der vil bo tæt på hinanden, jf. ansøgningen bilag 1.

  Ansøger har efterfølgende anmodet om at ansøgningen blev gjort principiel, da den konkrete ansøgning, bilag 1, er bortfaldet.

  Beslutningstema

  Da ansøgningen er konverteret til en principiel forespørgsel, anmodes der om udvalgets tilkendegivelse om det er sindet at godkende en rækkehusbebyggelse med 3 boliger, på de 2 parceller, såfremt der konkret blev ansøgt om en sådan boligbebyggelse.

  Vurdering

  En rækkehusbebyggelse med den pågældende placering vil adskille sig fra den haveboligkarakter, med fritliggende enfamiliehuse, som er karakteristisk for de øvrige 4 boliger, der er –eller er planlagt- i nærområdet, jf. kortbilag 3.

  Såfremt udvalget ønsker at imødekomme det ansøgte, skal sagen genbehandles i udvalget, på grundlag af en konkret ansøgning.

  I den forbindelse skal det vurderes, om Store Magleby Bevaringsfond skal gives mulighed for at udtale sig.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i nabohøring, uden der er modtaget høringssvar.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører ikke nogen foreliggende politikområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Udvalget godkender indstillingen med mulighed for en rækkehusbebyggelse med 3-4 boliger.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 4
  Tilladelse til en telemast ved Dragør Skole Nord
  Sagsid.: 16/563

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning om placering af en 30 m høj mast til mobiltelefoni ved Dragør Skole Nord.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget beslutter om udvalget ønsker at det planmæssige grundlag for en ny mast afklares definitiv, ved at der udarbejdes et forslag til en ny lokalplan, for en ny mast, med en valgt placering nr. 1 eller nr. 2, som angivet på oversigtskort bilag 1.

  Eller

  2.

  at

  udvalget, med udgangspunkt i de foreliggende planmæssige forhold, beslutter om udvalget vil meddele en konkret tilladelse til en ny 30 m høj telemast, med en valgt placering på nr. 1 eller på nr. 2.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra TDC, om en permanent mast ved Dragør Skole Nord, med en højde på 30 m, til brug for mobiltelefoni. Placeringen, der benævnes nr. 1, er angivet på vedhæftede oversigtskort (bilag 1).

  Den nye mast skal dække et større område og sikre en forbedret kvalitet af dækningen.

  Der er indgået et mastefællesskab med beredskabsstyrelsen, hvilket indebærer at den eksisterende 15 m høje sirenemast vil blive fjernet.

  Tidligere midlertidig tilladelse

  På grund af et opsagt lejemål for en mast til mobiltelefoni ved Dragør Stationsplads, opstod der i marts måned et akut behov for en ny antennedækning, da dele af Dragør Nord ellers ville miste dækningen.

  Plan og Teknik meddelte den 10. marts 2016 tilladelse til en midlertidig mast ved Dragør Skole Nord, med en placering tæt ved den eksisterende sirenemast. Tilladelsen er gældende i 6-8 måneder, indtil den midlertidige mast afløses af en permanent mast.

  Den midlertidige mast har dog ikke forhindret, at der aktuelt har vist sig problemer med kvaliteten af dækningen for mobiltelefoni, specielt i Dragør Nord og Syd samt i Dragør Gl. Bydel.

  Høringer

  Der er gennemført høring af de omboende, Skoleledelsen på Dragør Skole Nord og Københavns Lufthavn, da masten overskrider det generelle højdegrænseplan på 25 m. Høringen har resulteret 9 høringssvar, der vedhæftes som bilag 2, der indledes med et kort resumé.

  Høringssvarernes indhold

  Indholdet i høringssvarerne er meget ensartet.

  • Der gøres indsigelser mod masten på grund af dens skæmmende virkning, og det værditab, som det kan medføre for de enkelte ejendomme,
  • Der anføres risikoen fra stråling fra antennerne,
  • Der henvises til overskridelse af det generelle højdegrænseplan på 25 m, der er tinglyst på de fleste ejendomme i kommune.
  • Desuden peger flere af høringssvarerne på alternative placeringer.

  Administrationens kommentar

  Ansøger har kommenteret høringssvarerne for så vidt angår strålingsfare samt alternative placeringer (skrivelse, bilag 3).

  For så vidt angår strålingsfare, henvises der til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som indeholder en omfattende udredning af forholdet. Det oplyses, at Sundhedsstyrelsen følger eksisterende og ny viden på området, og løbende udsteder anbefalinger i overensstemmelse hermed.

  I skrivelsen henvises der i øvrigt til en folketingshøring den 10.3.2004, hvor det blev fastslået, at kommunerne ved deres administration af planloven, ikke kan varetage sundhedsrisici.

  Det generelle højdegrænseplan på 25 m har til hensigt at varetage hensynet til Københavns Lufthavn. Lufthavnen har accepteret en mast på 30 m, og højden/masten skal efterfølgende godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen.

  Højden

  Mastens skæmmende virkning er proportional med højden, og på forespørgsel oplyser ansøger, at der ikke er mulighed for at reducere højden på 30 m (bilag 4).

  Alternative placeringer

  Der er i høringssvarerne forslået forskellige alternative placeringer, men ansøger fastholder, at en placering i området ved Dragør Skole Nord, er den eneste mulige, såfremt masten skal tjene sit formål.

  Plangrundlag

  Det samlede område ved Dragør Skole Nord er omfattet af Byplanvedtægt nr. 3, der i pkt. 5 fastlægger anvendelsen til specifikke offentlige formål. Der er ingen præcise bestemmelser om maksimale højder i byplanvedtægten, men bygningshøjden fastsættes til maksimal 2 etager.

  Natur- og Miljøklagenævnet har truffet en række principielle afgørelser om opstilling af master i lokalplanlagte områder, og om hvordan anvendelsesbestemmelsen i disse planer fortolkes (NMKN afgørelser nr. 111). Nævnets fortolkninger vurderes at være meget restriktive.

  Det fremgår af afgørelserne, at en telemast betragtes som en decideret erhvervsvirksomhed, der udesender signaler til brug for telekommunikation.

  Det fremgår desuden at planernes anvendelsesbestemmelser – og deres formål- udtrykkelig skal tillade opstilling af master.

  Kommunerne har generelt ikke kompetence til at dispensere i disse sager, og masterne kan derfor typisk kun realiseres på grundlag af en ny lokalplan.

  Vurdering af plangrundlaget

  Det er administrationens vurdering, at en telemast på 30 m, som udgangspunkt ikke kan realiseres på grundlag af den gældende byplanvedtægt, og at den i princippet derfor udløser lokalplanpligt.

  Den eksisterende sirenemast, blev opstillet i 1995-96, og da den var fritaget fra godkendelser, er den lovlig opsat på arealet.

  Anvendelsen af det pågældende areal er som følge heraf lovlig, og en udskiftning af den eksisterende sirenemast, med en ny, men højere mast, der stadig vil rumme en sirene, og som i princippet placeres på samme areal, kan antageligvis derfor betragtes som en fortsættelse af en hidtil lovlig anvendelse af arealet.

  I henhold til gældende praksis, har kommunerne kompetence til at dispensere fra højden på fysiske anlæg. Det er her afgørende om en forøgelse af højden på masten, fra 15 m til 30 m, vurderes at udgøre en sådan ændring af det eksisterende miljø, at det i sig selv udløser lokalplanpligt.

  Såfremt det vurderes at mastens højde ikke i sig selv udløser lokalplanpligt i henhold til planlovens § 13, kan den ansøgte mast med en placering på nr. 1, med de nævnte udgangspunkter, godkendes på baggrund af en helhedsvurdering i henhold til Bygningsreglement 2015, pkt. 2.3, da det generelle højdegrænseplan på 8,5 m fraviges. Masten forudsætter dispensation fra byplanvedtægten, for så vidt angår den maksimale højde, svarende til 2 etager.

  Mastens placering ved den eksisterende sirenemast (nr. 1)

  En 30 m høj mast, placeret i et byområde som Dragør Nord, vil altid være synlig, og tit opleves skæmmende, for en del af boligområderne.

  Der skal foretages en afvejning mellem 2 modsat rettede hensyn:

  • dels hensynet til borgerne generelt, om at sikre en tilfredsstillende kvalitet for dækningen med mobiltelefoni, og
  • dels hensynet til de berørte boligområder, der påvirkes af mastens skæmmende effekt.

  Bebyggelsen i det berørte boligområde, for størstepartens vedkommende omfattet af Grundejerforeningen Nordbo, er karakteriseret ved at have lukkede gavle, uden vinduer, mod nord, hvor der også sjældent er placeret udendørs opholdsarealer til de enkelte boliger.

  Bebyggelsen er desuden adskilt fra masteplaceringen af et kraftigt beplantningsbælte i 6–8 m højde, hvori Banestien forløber.

  Den ansøgte mast opleves således ikke fra boligernes opholdsrum eller fra de private udearealer, men er meget synlig fra bebyggelsens fælles parkeringsarealer.

  Lignende horhold gør sig gældende for bebyggelsen ved Hyldeengen, der har lukkede gavle, med enkelte vinduer, der dog afskærmes mod masteplaceringen, af en kraftig hækbeplantning. Der forekommer heller ikke her, deciderede udendørs opholdsarealer, mod masteplaceringen.

  Mastens placering på nr. 2

  Administrationen har undersøgt en alternativ placering nr. 2, som angivet på oversigtskortet, bilag 1. Placeringen findes dog problematisk, dels fordi denne placering med større sandsynlighed vil udløse lokalplanpligt, dels fordi masten er placeret vest for de berørte boligområder, hvilket indebærer at masten kan være synlig fra boligernes opholdsrum og deres private friarealer.

  Der er gennemført høring af de tilstødende ejendomme langs D.B. Dirchsens Allé og Hyldeengen, som ikke har fremsendt Høringssvar. Dragør Skole Nord, herunder SFO én, har ingen indvendinger mod placering nr. 2.

  Konklusion

  Det er administrationens vurdering, at mastens placering i Dragør nord, for nogle boligområder vil kunne ses og opleves skæmmende, og at det bør være en bestræbelse, at søge mastens skæmmende effekt minimeret for flest mulig borgere. Det er vurderingen, at en placering på nr. 1, med samme placering som den eksisterende sirenemast ved Dragør Skole Nord (luftfoto, bilag 5), vil støtte denne bestræbelse.

  LOVE/REGLER:

  Byggelovens §§ 8 og 22 og planlovens §§ 13, 19 og 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i høring hos de omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører ingen foreliggende politikområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Ændringsforslag fra Peter Læssøe (T):

  Liste T foreslår:

  Med henblik på akut at afhjælpe de dårlige sende-/modtageforhold i især området Dragør gamle by/havn og i hele Dragør Syd-området bedes forvaltningen i samarbejde med TDC finde en løsning, der ikke omfatter master højere end hidtil i kommunen. Liste T ser gerne en løsning, der omfatter flere master med en maksimal højde på 15 meter.

  For stemte:

  2 (O+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  A foreslår, at sagen sendes tilbage til nærmere undersøgelse af alternative placeringer, herunder på offentlige og selskabsejede arealer. Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre nabohøringer af evt. nye placeringer inden en ny fremlæggelse for udvalget.

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 5
  Ansøgninger til markedsføringspuljen: Dragør Qigong Forening samt Lokalarkivet og Dragør Ungdomsskole
  Sagsid.: 16/508

  RESUMÉ:

  Dragør Qigong forening ansøger om støtte til synliggørelse, og Dragør Ungdomsskole og Lokalarkivet ansøger om støtte til markedsføring af Kongelundsfortets 100 års jubilæum.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at

  1.

  at

  udvalget drøfter, om der skal tildeles støtte til Dragør Qigong Forening

  2.

  at

  udvalget drøfter, om der skal tildeles støtte til Dragør Ungdomsskole og Lokalarkivet

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Qigong Forening

  Dragør Qigong Forening (DQF) arbejder for at udbrede kendskabet til Qi Gong og Tai Chi som en del af traditionel kinesisk medicin.

  Hver sommer inviterer foreningen til ”qigong - gratis på græs” og tilbyder ”aktivt foredrag”, hvor der fortælles om filosofien bag qi gong og hvor deltagerne selv kan prøve øvelser. Endelig er DQF aktiv med tilbud i ”Skolen i virkeligheden”.

  Til støtte for disse tilbud ansøges der om støtte til beachflag og roll-up, i alt 3.500 kr.

  Dragør Ungdomsskole og Lokalarkivet

  I 2016 fejrer Kongelundsfortet 100 års jubilæum. Dette ønsker Ungdomsskolen og Dragør Lokalarkiv at fejre den 20. august 2016.

  I samarbejde med Museum Amager, DGI, Naturpark Amager, evt. lokale foreninger og Dragør kommune vil der være fokus på ”Fortet i bevægelse”.

  Temaet refererer både til at fortet historisk set har været i bevægelse og tilpasset sig forskellige situationer ude i verden og forsvarsbehov, samt til at vi de næste 100 år gerne vil bruge fortet til at sætte folk selv i bevægelse, gennem diverse aktiviteter, som fortets område ligge op til.

  Der forventes i mellem 500 og 1.000 besøgende i alle aldersgrupper.

  Det vurderes at annoncer i Amagerbladet og Dragør Nyt, promovering af opslag på sociale medier, samt evt. trykte skilte til opsætning omkring Naturcenter Amager og Hovedgaden vil være afgørende for kendskabet til arrangementet forud for arrangementet, samt motivere til spontan deltagelse på selve dagen.

  Budget

  Annonce Amagerbladet

  10.000 kr.

  Bannere

  1.000 kr.

  Beachflag

  2.500 kr.

  Mindre trykte skilte

  1.000 kr.

  Promovering på sociale medier

  500 kr.

  Der ansøges om i alt:

  15.000 kr.

  Der resterer i alt 23.230,11 kr. i markedsføringspuljen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 9. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Ad. 1

  Forslag fra Allan Holst (A) at der tildeles 1.500 kr.

  For stemte:

  5 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2

  Forslag fra Asger Larsen (I): at der tildeles 15.000 kr.

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra Peter Læssøe (T): at der tildeles 10.000 kr.

  For stemte:

  3 (C+I+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra Allan Holst (A) at der tildeles 5.000 kr.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+I+T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 6
  Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - repræsentant i politisk koordinationsforum
  Sagsid.: 16/1666

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Efter vandforsyningsloven skal Dragør Kommune nedsætte et Koordinationsforum med politisk deltagelse, for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Koordinationsforummet skal bistå forvaltningen ved udarbejdelsen af planen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalgsformand for By-, Erhvervs- og Planudvalget Allan Holst indgår i koordinationsforummet, som politisk repræsentant for Dragør Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  Naturstyrelsen har i 2015 ultimo afsluttet kortlægningen af grundvandet i Tårnby-Dragør området. Kortlægningen viser hvilken kvalitet og udbredelse grundvandet har i området og beskriver sårbarheden. Naturstyrelsens datagrundlag fra kortlægningen skal danne grundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 13 er det et lovkrav, at Dragør Kommune skal udarbejde en indsatplan for grundvandsbeskyttelse. Det tilsvarende gælder for Tårnby Kommune. I henhold til det forpligtende samarbejde varetager Tårnby Kommune opgaven for Dragør kommune.

  Formålet med indsatsplanen er at sikre godt drikkevand til forbrugerne også i fremtiden.

  Der er indgået en aftale med rådgivningsfirmaet Orbicon om udarbejdelse af forslag til én indsatsplan for Dragør kommune og én indsatsplan for Tårnby Kommune. Arbejdet med udarbejdelse af indsatsplanerne vil foregå i sammenarbejde imellem de to kommuner og der er nedsat en fælles arbejdsgruppe.

  Til at bistå forvaltningen ved udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Dragør Kommune er det et krav i henhold til Vandforsyningslovens § 12, at der oprettes et Koordinationsforum bestående af repræsentanter fra vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen med interesse for grundvand.

  Koordinationsforummet kan med fordel omfatte repræsentanter fra det relevante politiske udvalg.

  I Tårnby Kommune vil udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan R. Jakobsen blive indstillet, som politisk repræsentant for Tårnby Kommune i Koordinationsforummet

  Koordinationsforummet etableres som et fælles koordinationsforum for både Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

  Koordinationsforum er rådgivende og skal primært være et ideudvekslingsforum, som skal gøre det muligt at udarbejde og gennemføre en indsatsplan, så der opnås den bedst mulige beskyttelses af grundvandet i et positivt samspil med de berørte parter og interessenter.

  Der forventes afholdt tre møder i koordinationsforummet. Det første møde i Koordinationsforummet forventes afholdt ultimo august/ primo september 2016.

  Forvaltningen skal ifølge Bekendtgørelse om indsatsplaner forelægge forslag til indsatsplan for koordinationsforum til drøftelse inden høring og offentliggørelse. Forvaltningen forventer at forelægge et forslag til indsatplan i starten af 2017. Forvaltningen skal efterfølgende orientere Koordinationsforummet om det reviderede forslag til indsatplan inden den endelige politiske behandling og vedtagelse.

  Det er kommunalbestyrelsen, der har kompetensen til at træffe afgørelse om indsatsplanens indhold, jf. § 13 i Vandforsyningsloven.

  LOVE/REGLER:

  Vandforsyningsloven jf. lovbek. nr. 1584 af 10. december 2015, § 12 og § 13.

  Bekendtgørelse om indsatsplaner nr.1319 af 21.december 2011, § 5 og § 7.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I):

  Sagen oversendes til KB, for udpegning af politisk repræsentant efter gældende regler.

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Valggruppe 1 indstillede Allan Holst (A).

  Valggruppe 2 indstillede Peter Læssøe (T).

  For AH stemte:        9 (A+C+O+V)

  For PL stemte:         4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme:   2 (I+ Jens Passarge (løsgænger))

  Allan Holst indgår i koordinationsforummet som politisk repræsentant for Dragør Kommune.

 • 7
  Vejsyn 2016 - lokaliteter
  Sagsid.: 16/1670

  RESUMÉ:

  Forslag til lokaliteter og strækninger, som besigtiges på det årlige vejsyn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget fremkommer med eventuelle ønsker til forslag til program for vejsyn 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen er ved at udarbejde program til årets vejsyn, som er planlagt afholdt den 6. september 2016. Der er følgende forslag til indhold i programmet i vilkårlig nævnt rækkefølge:

  Opfølgning fra sidste år:

  - Vej med nyt slidlag udført i 2015, fx Harevænget, Høgevænget

  - Vejbump udført i krydset Lundevej/Sophus Falcks Alle

  Vejvedligeholdelse:

  - Fortov og fartdæmpning på Stationsvej

  - Eventuelt nyt fortov på Hartkornsvej

  - Eventuelt nyt slidlag Søndre Kinkelgade/Fælledvej

  Andet:

  - Udearealer på Store Magleby Skole

  - Vierdiget-grunden

  -   Naturpleje på Strandengene

  - Ny LED vejbelysning i Søvang

  -   Udvalgte lokaliteter udpeget i fm. trafiksikkerhedsplanarbejdet

  På baggrund af ovenstående og udvalgets fremkomne ønsker, vil administrationen udfærdige og udsende endeligt program.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Vejsynet ændres til temaer:

  · Trafiksikkerhedsplan

  · Gravetilladelser – retablering.

  · Hastighedsbegrænsede foranstaltninger.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

 • 8
  2. Budgetopfølgning 2016, BEPU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til BEPU’s område. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til Havnen, som finansieres af kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  2. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er BEPUs område gennemgået, og overordnet vurderes det, at budgettet overskrides med 250.000 kr.

  Som en del af budgetforliget for budget 2016 indgik en forudsat forøgelse af udleje af kommunale grunde og bygninger på 500.000 kr. i 2016 samt 1.500.000 kr. i 2017, 2018 og 2019. Det forventes overordnet, at den forudsatte merindtægt i 2016 samt 2017-2019 er urealistisk at realisere fuldt ud, hvorfor der anmodes om en tillægsbevilling på 250.000 kr. i 2016. Forvaltningen vil primo 2017 vurdere mulighederne for lejeindtægter i forhold til budgetkravet om en merindtægt på 1,5 mio. kr. pr. år fra 2017.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og er indarbejdet som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +

  Mindreforbrug -

  Sektor 2

  Teknik & Miljø

  Manglende indtægt på arealleje, Havnen

  Sektoren er gennemgået. Der foretages ikke øvrige justeringer på denne sektor.

  250.000

  Afvigelser i alt

  250.000

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 2.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Som bilag 4 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til dækning af manglende indtægter på arealleje, som tages fra kassen. Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og er indarbejdet som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Tillægsbevillingen gives på et udgiftsområde, der medgår som en del af servicerammen for Dragør Kommune

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den. 9. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra Jerrik Walløe (C)

  C foreslår at budget 17-20 budgetkorrigeres for manglende indtægter i forbindelse med budgetforhandlingerne.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte: 10 (A+C+O+V+ Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 4 (I+T)

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder budgetopfølgningen utilstrækkelig set i lyset af, at kommunaldirektøren primo august 2016 hejste ”gult flag – hold igen med udgifterne” overfor alle ledere i Dragør kommune. Politikerne får via budgetopfølgningen en forventning om, at ”budgettet overholdes”. Parallelt med denne udmelding sender borgmester og kommunaldirektør en særlig meddelelse ud til alle ledere om at holde igen og samtidig udsættes alle besættelser af ledige stillinger med 3 måneder i resten af 2016. Liste T forventer, at en budgetopfølgning klart og tydeligt præsenterer de største absolutte og relative negative afvigelser i det løbende driftsregnskab og de korrigerende handlinger direktionen vil gennemføre.

  Bilag

 • 9
  2. budgetopfølgning anlæg 2016
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er som noget nyt udarbejdet status på anlæg, med forventede økonomiske overførsler fra 2016 til 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller i forbindelse med 2. budgetopfølgning,

  1.

  at

  udvalget tager status til efterretning

  2.

  at

  bevillingerne fastholdes uændret på alle anlægsprojekter

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at overførsler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning. Overførsler på anlæg er altså ikke udtryk for at pengene ikke skal bruges, eller at der er et overskud. Dette opgøres først ved det enkelte projekts afslutning.

  2. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget overholdes i forhold til det forventede forbrug.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er alle anlægsprojekter gennemgået, og overordnet vurderes det, at budgettet overholdes. Det vurderes at hele budgettet ikke kan bruges i 2016, men det vides endnu ikke hvor stor en del der kan overføres til 2017.

  Forventet regnskab efter juni

  Efter juni er der anvendt 14,5 mio. kr. Det forventede regnskab for 2016 er på 38,9 mio., hvilket betyder at der på nuværende tidspunkt forventes, at 18,4 mio. kr. skal overføres til budget 2017.

  Afvigelserne på de enkelte projekter er kommenteret herunder.

  Anlæg faste ejendomme. Afvigelsen på 3,1 mio. kr. skyldes, at projektet ESCO investeringer ikke ventes afsluttet i 2016, hvorfor ikke brugt budget vil blive overført til 2017.

  Fritidsfaciliteter. Afvigelsen på 4,5 mio. kr. består af overførsler til 2017 på 4,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i mindre forbrug. De væsentligste overførsler er 3,0 mio. kr. til en endnu ikke påbegyndt modernisering af Hollænderhallen, opsparing 0,6 mio. kr. til endnu ikke påbegyndt Multiarena Hollænderhallen og igangværende arbejde 0,4 mio. kr. på Dragør Søbad, der ventes afsluttet i 2017. Mindre forbrug på 0,5 mio. kr. er på projekterne Renovering af Hollænderhallen og Kunstbane der begge lukkes.

  Vejanlæg. Igangværende projekter, som først ventes afsluttet i 2017 er årsag til den forventede afvigelse på 4,8 mio.kr., som ventes overført til 2017. Dette gælder følgende projekter: Nyt fortov Stationsvej 1,5 mio. kr. Genopretning af veje 0,5 mio. kr., jordlægning af luftledninger 0,6 mio. kr., ESCO vejbelysning 1,6 mio. kr. og renovering af Kongevejen 0,5 mio. kr.

  Anlæg havne. Projekt Havnens udvikling diverse er stadig i en undersøgelsesfase, og det vides endnu ikke om hele budgettet bruges i 2016 eller om en del af budgettet overføres til 2017.

  Folkeskoler. Afvigelsen på 2,2 mio. kr., der overføres til 2017 består af merforbrug på 5,3 mio. kr. og overførsler af ikke brugt budget på igangværende projekter på 7,5 mio. kr. Merforbruget på 5,3 mio. kr. kan henføres til merforbrug på projekt Skoleombygning på 4,8 mio. kr., merforbrug 0,2 mio. kr. på Parkeringsplads St. Magleby skole og merforbrug 0,3 mio. kr. Udbygning af St. Magleby skole. Overførslerne på 7,5 mio. kr. på igangværende arbejder består Forøgelse af kapaciteten fra 7,5 til 8 spor Dragør skole 2,6 mio. kr., Genopretning af skolerne 2013 0,4 mio. kr., Skolestruktur, inventar 0,6 mio. kr., St. Magleby skole udearealer 0,9 mio. kr. og projekt udearealer på skoler, helhedsplan 3,0 mio. kr.

  Dagtilbud til børn og unge. Afvigelsen på 0,2 mio. kr. er sammensat af et mindre forbrug på 0,3 mio.kr., et merforbrug på 0,2 mio. kr. og en overførsel på 0,1 mio. kr. På projekter fordeler afvigelsen sig på Projekt Daginstitutioner legepladser 2016 lukkes med et mindre forbrug på 0,2 mio. kr., Genopretning af daginstitutioner 2015 har et merforbrug på 0,2 mio.kr. og på projekt Genopretning af daginstitutioner 2015 overføres 0,1 mio. kr. til 2017.

  Ældre og handicappede. Afvigelsen på 1,4 mio. kr. består af 1,2 mio. kr. der overføres til 2017 og mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Overførslerne er igangværende projekter, Genopretning af Enggården, hvor 0,4 mio. kr., overføres til 2017 og Renovering af gulv i dagcenter 0,8 mio. kr. Projektet Enggården, følgeomkostninger ventes afsluttet med et mindre forbrug, på 0,2 mio. kr.

  Stabene. Færdiggørelse af hjemmesiden forventes først afsluttet i 2017, hvilket er årsag til afvigelsen på 0,2 mio. kr..

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over status på anlæg fordelt på projekter ved 2. budgetopfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den. 9. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Sagen blev taget af under godkendelse af dagsorden.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

  Bilag

 • 10
  Forslag fra C - kø ved Englandsvej og Kystvejen
  Sagsid.: 16/1701

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jerrik Walløe (C) har i mail af 17. juni 2016, på vegne af C gruppen, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at Dragør Kommune retter henvendelse til Tårnby kommune og Københavns Lufthavn, for om muligt at finde en løsning på de massive kø problemer ved Englandsvej og Kystvejen, som finder sted både morgen og eftermiddag.

  Motivation:

  Dragørs borgere har dårlige forbindelser til motorvejsnettet og den offentlige trafik (busser) lider tilsvarende under kø problemerne. Selv en ringbus vil blive massivt ramt af forsinkelser på vej til metroen. Det giver anledning til mange frustrede opslag på blandt andet Facebook.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Udvalget vil gerne have en status på projekter der påvirker trafikafviklingen til og fra Dragør.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 11
  Forslag fra I - dispensationer i forhold til garager og carporte
  Sagsid.: 16/1702

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i mail af 23. juni 2016, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”Oplysning om samtlige dispensationer der givet til opførelse af carporte og garager i området Strandjægervej samme område, hvor sagen om terrænregulering blev behandlet, med afsæt KBs behandling af pkt. 14 den 21. juni d.å.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Asger Larsen (I) frafaldt punktet.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 12
  Meddelelse - Anlægsplan, status
  Sagsid.: 15/392

  RESUMÉ:

  Sagen handler om status på kommunens anlægsprojekter.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har revideret den samlede oversigt over anlægsprojekter med angivelse af, hvornår de enkelte projekter er planlagt udført og hvornår de enkelte projekter behandles politisk. Oversigten er vedlagt.

  Af planen fremgår det, at projekternes første fase er, at der gennemføres undersøgelser og projekt, dernæst træffes politisk beslutning om at frigive midlerne, før arbejderne kan sættes i gang.

  Mange af projekterne udføres over flere år. Derfor er projekterne stadig i gang og anlægsregnskaberne ikke afsluttet.

  Oversigten vil løbende blive revideret, og ny oversigt fremsendt til udvalgets orientering en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Taget til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 13
  Meddelelse - driftsuregelmæssighed linje 350S 1.kvartal
  Sagsid.: 16/187

  RESUMÉ:

  Som følge af stor uregelmæssighed på buslinje 350S har By-, Erhvervs- og Planudvalget udbedt sig en opgørelse over driftsuregelmæssigheden også for 1. kvartal 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af borgeres oplevelser med driftsuregelmæssigheder på linje 350S udbad By-, Erhvervs- og Planudvalget sig primo 2016 en redegørelse fra Movia om rettidigheden på linje 350S. I forbindelse med fremlæggelsen af redegørelsen på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 1. marts 2016 besluttede udvalget som opfølgning at anmode Movia om at få forelagt en opgørelse over ”GO-kørsler” for 1. kvartal.

  ”Go-kørsel” er et udtryk for, at der sendes en bus frem uden kunder fra Dragør i tilfælde af store forsinkelser, hvor busserne klumper sammen. Tilsvarende kan sendes en bus tom til Dragør fra et sted tidligere på linjen. Målet er en genopretning på linjen. Tilsvarende GO-kørsler foretages også i den anden ende af linjen ved fx at køre tom til/fra Ballerup, eller vende en meget forsinket bus i Herlev eller på Husum Torv.

  Movia har fremsendt opgørelse for GO-kørsel i 1.kvartal, vedlagt som bilag 1. Af opgørelsen fremgår, at omfanget har været noget mindre i 1. kvartal, i alt 33 GO-kørsler, svarende til 11 stk. pr. måned. I perioden 1. oktober 2015 til 31. januar 2016 var der til sammenligning 133 GO-kørsler, svarende til 29 stk. pr. måned. I februar var der ingen GO-kørsler og i marts måned var der 15 stk.

  Pålideligheden for både linje 350S og andre ruter gennem centrum er dog fortsat mindre end Movias egen målsætning om en pålidelighed på 85 %. Eksempelvis var pålideligheden for linje 350S i marts måned 2016 på 82,99 %. Ud over turen gennem centrum, så er udfordringerne for linje 350S primært på Englandsvej, på Frederikssundsvej og i Ballerup ved Lautrupgård-området.

  Movia har afholdt møde med alle involverede kommuner på linje 350S rute for at søge fælles løsninger på driftsuregelmæssighederne.

  Movia oplyser:

  - På Frederikssundsvej bliver anlægsarbejdet, som generer, færdigt i september måned.

  - Ballerup arbejder med løsninger på udfordringerne i Lautrupgård.

  - På Englandsvej kan der håbes på bedring, når trafikomlægning som følge af byggeriet af multiarenaen i Ørestaden er overstået forventeligt ultimo år 2016.

  - I København overvejes, om ruten kan omlægges, så den permanente flaskehals på Gothersgade kan undgås.

  Movia oplyser, at der desværre ikke er nogen løsninger på kort sigt, der for alvor kan bedre pålideligheden ud over de allerede iværksatte ændrede køreplaner ultimo januar måned, der til gengæld også har afhjulpet de værste problemer.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Punktet blev hævet til beslutningspunkt under godkendelse af dagorden.

  Udvalget er ikke tilfreds med betjeningen på bus 350S.

  Udvalget ønsker et temamøde i KB med deltagelse af Movia.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 14
  Meddelelse - Planlovsændringer 2016
  Sagsid.: 16/1548

  RESUMÉ:

  Der er indgået en aftale i folketinget om ændringer i planloven og naturbeskyttelsesloven.

  Aftalens betydning for Dragør Kommune er sammenfattet i notat til sagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et Flertal i folketinget indgik den 9. juni 2016 en aftale om ændringer i planloven og naturbeskyttelsesloven, med det formål at skabe bedre muligheder for vækst.

  Aftalen er delt i 6 hovedelementer:

  - Udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

  - Udviklingsmuligheder i landdistrikter

  - Udviklingsmuligheder for detailhandel

  - Administrative lettelser mv.

  - Almene boliger og byudvikling

  - Andre initiativer

  Forvaltningens vurdering af aftalens betydning for Dragør Kommune er beskrevet i vedlagte notat om ”Planlovsændringer 2016” (bilag).

  Den samlede aftale, med tilhørende konkluderende ”fakta-ark”, er offentliggjort på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside her:

  http://evm.dk/nyheder/2016/16-06-09-aftale-om-planlov

  Sammenfattende findes følgende ”hovedpointer” i aftalen af betydning for Dragør Kommune:

  - Aftalen er primært rettet mod udviklingsmuligheder i yderområderne – og ikke Hovedstadsregionen

  - Udpegning af ”udviklingsområder” (specielt for turisme mv.) i kystnærhedszonen, er ikke relevant for Dragør Kommune, på grund af fredninger og international naturbeskyttelse

  - Private grundejere kan inden for strandbeskyttelseslinjen opføre mindre haveanlæg o. lign. uden dispensation

  - Størrelsen af tilbygning af helårshus uden landzonetilladelse hæves fra 250 m2 til 500 m2

  - Udpegning af ”omdannelseslandsbyer” er mest rettet mod landsbyer i yderområder. St. Magleby landsby, som er den eneste registrerede ”landsby” i Dragør Kommune, er ”gennemplanlagt”, bl.a. på baggrund af statslig aftale i forhold til lufthavnen

  - Størrelsesgrænsen for udvalgsvarebutikker ophæves. Dette har meget begrænset betydning for Dragørs butikscentre

  - Størrelsesgrænsen for dagligvarebutikker i lokalcentre mv. hæves fra 1000 m2 til 1200 m2, og i bymidter hæves den fra 3.500 m2 til 5000 m2. Dette kan måske – på lidt længere sigt - have betydning for størrelsen af fx den kommende KIWI-butik på Møllevej

  - Den minimale høringsperiode for lokalplaner og kommuneplantillæg halveres, under nærmere angivne vilkår

  - Tilkendegivelse om en vækstplan for Københavns Lufthavn som virksomhed, der sigter mod at give bedre muligheder for udvidelse af flytrafikken.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Aftalen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Taget til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 9. august 2016

  Intet.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).