Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 06. september 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 2 taget af dagsorden.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Principdrøftelse af vestligt byggefelt på Dragør Havn
  Sagsid.: 15/361

  RESUMÉ:

  Udvalget traf i maj 2015 en beslutning om proces for realisering af helhedsplan for Dragør Havn. Ifølge denne proces er næste skridt at udvikle det vestlige byggefelt – med stillingtagen til bådeværftsgrunden, genplacering af havnekontor, nye grejskure og øvrigt erhverv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget godkender forslag til overordnet disposition for vestligt byggefelt.

  2.

  at

  udvalget drøfter hvilke typer af funktioner og erhverv udvalget ønsker i vestligt byggefelt og på værftsgrunden.

  SAGSFREMSTILLING:

  For at kunne påbegynde en sammenhængende og konsistent udvikling af det vestlige byggefelt og værftsgrunden på Dragør Havn, er der brug for at udvalget drøfter hvilke forhold – funktioner og erhverv - som skal vægtes i det kommende forløb. På baggrund af udvalgets drøftelse forventer forvaltningen at udarbejde oplæg.

  Til at bistå en drøftelse om vestligt byggefelt og værftsgrunden har forvaltningen udarbejdet bilag 1 med overblik over arealer jf. lokalplan 70, forslag til overordnet disposition og oplæg til funktioner og erhverv.

  Havnerelateret erhverv skal udgøre en væsentlig andel af arealerne ifølge lokalplan 70 og helhedsplan for havnen. Oplæg til erhvervsanalyse i bilag 2 peger på at et levedygtigt havneerhverv kan styrkes gennem fleksible rammer og gennem at tiltrække flere erhverv for derved at gøre det lokale maritime miljø mere robust. Dette vil kræve en aktiv indsats.

  Der er forskellige muligheder for veje at gå m.h.t. udvikling af det vestlige byggefelt. Herunder er nævnt nogle:

  ·

  Maritim klynge – rettet mod maritimt erhverv og liv

  Skal vi først prioritere havnerelaterede funktioner som helhedsplanen og lokalplanen i høj grad lægger op til.

  ·

  Besøgsrelateret klynge – rettet mod turister

  Skal vi på det resterede areal prioritere turisme-anvendelse som fx overnatningsmuligheder og mindre butikker

  ·

  Offentlige servicefunktioner – rettet mod borgere

  Skal vi på det resterende areal prioritere offentlige funktioner som fx legepladser og forsamlingslokale?

  ·

  Indtægtsmuligheder for kommunen

  Skal vi prioritere muligheder som giver højest salg/lejeindtægt til kommunen uanfægtet anvendelse?

  ·

  Andet?

  Mulige handlinger

  På baggrund af ovenstående kunne udvalget eksempelvis prioritere:

  1. En opsøgende indsats for at lokalisere maritime lejere til det vestlige byggefelt, undersøge muligheder for fleksible lejekontrakter og billig leje til opstartsvirksomheder gennem samarbejde med private investorer.

  2. At undersøge mulighederne for et havnekontor evt. på dele af værftsgrunden, som kombinerer sine basisydelser med tilbud til flere brugergrupper. Det kunne være turist/museumsindgang og evt. lokale butikker i samme bygning.

  3. Et oplæg til antal og typer af turistprægede virksomheder på havnen. Hvor mange turistprægede virksomheder fx restauranter ønsker vi på havnen og hvilken type? Læs herom i oplæg til erhvervsanalyse

  Konkrete krav til kommende dispositionsplan/proces

  I det kommende forløb skal der tages stilling til genplacering af havnekontor, nye grejskure og værftsbygningens anvendelse.

  Tidligere udvalgsbeslutning

  I maj 2015 blev det besluttet at der ”indledes en proces med henblik på realisering af kommuneplanens helhedsplan for havnens udvikling, med følgende elementer:

  • Dialog med de nuværende erhverv på havnen om muligheden for – helt eller delvist – at flytte til det østlige byggefelt,

  • Udbud af det resterende erhvervsareal i det østlige byggefelt til maritime erhverv,

  • Udbud af bådeværftsgrunden, helt eller delvist, til publikumsorienteret maritime erhverv,

  Stillingtagen til genplacering af havnekontor og etablering af nye grejskure i det vestlige byggefelt

  • Udbud af det resterende vestlige byggefelt til erhverv.

  At der uanset valg af model gennemføres en offentlighedsproces om kommunalbestyrelsens planlagte virkeliggørelse af havnehelhedsplanen – før gennemførelse af udbud, og at der udarbejdes et prospekt til belysning heraf, der kan danne baggrund for en sådan proces.

  At der sideløbende tages stilling til udbygning og ombygning af havnens infrastruktur, herunder ændringer i moler, havneløb mellem tidligere færgehavn og lystbådehavnen, etablering af ny bådebro, omlægning af bådeoplæg mv., bl.a. som led i budgetlægningsprocessen.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været afholdt en offentlighedsfase om realiseringen af planerne på Dragør Havn i vinteren 2015/2016. Sammenfatningen af høringsresultaterne er vedhæftet denne sag.

  I 2009 indkaldte Kommunalbestyrelsen idéer og forslag fra borgerne til udvikling af Dragør Havn i forbindelse med. Status på idéer og forslag ligeledes vedhæftet denne sag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Udvikling af det vestlige byggefelt skal ske under rammerne af planstrategi 2015, helhedsplan for havnen i kommuneplan 2009 og lokalplan 70.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Ad. 1

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2

  Sagen blev drøftet, forvaltningen har noteret udvalgets input med henblik på opfølgning.

  Bilag

 • 2
  Dragør Havn - Revideret forslag til disponering af budgetmidler
  Sagsid.: 16/898

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. i budget 2016-19 til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  Denne sag indeholder et revideret forslag til disponering af de afsatte midler samt forslag til rækkefølge og tidsplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget til den overordnede disponering af anlægsbudgettet på 10 mio. kr. i budgetperioden 2016-19, rækkefølge af projekter og tidsplan godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2016-19 er der afsat 10 mio. kr. til udvikling af Dragør Havns infrastruktur over de næste 4 år.

  Disponeringen af budgetmidlerne blev behandlet på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde i maj.

  På mødet blev der fremsat ønske om en yderligere disponering af budgetmidlerne samt en prioriteret rækkefølge af projekterne og tidsplan.

  Administrationen har udarbejdet en revideret og prioriteret disponering af budgetmidlerne samt forslag til rækkefølge for de enkelte projekter. Rækkefølgen vil løbende blive tilpasset realisering af erhvervsudviklingen på havnen.

  Forslag:

  • Renovering af toilet/baderum
  • Byggemodning af byggefelter
  • Bådepladser ved eksisterende moler
  • Grillplads
  • Grejbokse – ny havn
  • Grejbokse – gammel havn
  • Søtoiletter
  • Havnekontor
  • Nedrivning af bygninger
  • Mastehus
  • Kran og vaskeplads

  I alt

  1.075.000 kr.

  280.000 kr.

  2.200.000 kr.

  75.000 kr.

  725.000 kr.

  350.000 kr.

  100.000 kr.

  3.000.000 kr.

  1.000.000 kr.

  450.000 kr.

  970.000 kr.

  10.000.000 kr.

  Forslag fremgår af bilag 1.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på deres møde d. 10. august 2016 behandlet Dragør Vandaktivitets ønsker i forbindelse med udviklingen af havnen. Dragør Vandaktivitets ønsker fremgår af bilag 2.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på mødet besluttet, at det skal belyses hvordan ønskerne kan implementeres på havnen og udgiftsniveauet hertil. Sagen oversendes samtidig til By-, Erhvervs- og Planudvalget til endelig beslutning og udmøntning af ressourcerne afsat til havnens udvikling.

  Ønskerne fra Dragør Vandaktivitet er blevet politisk behandlet på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 1. marts 2016 som en del af tilbagemeldingen i offentlighedsfasen. Derudover har ønskerne været fremsendt i bilag til udvalgsbehandling den 10. maj 2016.

  To af ønskerne, som omhandler ramper ved slæbested og genopretning af belægning på Madsens Krog, vil indgå i Dragør Havns årlige prioritering af driftsbudgettet.

  De øvrige ønsker fra Dragør Vandaktivitet er pt. ikke medtaget i det ovenstående budget. Forvaltningen har indstillet projekter, som ligger inden for det, som der oprindeligt er afsat midler til i budgetaftalen 2016-19.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet er der afsat 10 mio. kr. med 2.5 mio. kr. årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der vil ske en inddragelse af brugerne og havnens brugerbestyrelse i realiseringen af de enkelte projekter.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Disponeringen af anlægsbudgettet er i overensstemmelse med helhedsplanen for udvikling af Dragør Havn.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Sagen taget af dagsorden og udsat til efter budgetforhandlingerne er afsluttet.

  Bilag

 • 3
  Dragør Havn - Frigivelse til renovering af toiletter og bade
  Sagsid.: 16/898

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevillig til udvikling af Dragør Havn, til renovering og udbygning af sejlertoiletter og bade beliggende Gammel Havn 2. Det drejer sig om 1.075.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. for 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.075.000 kr. til at gennemføre totalrenovering af sejlertoiletter og bade på Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget afsat 2.5 mio. kr. pr. år i årene 2016-2019, til forskellige anlægsprojekter til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  Renovering af toiletter og bade er et af de anlægsprojekter som der er afsat midler af til i budgettet.

  Toiletter og bade på Gammel havn 2 bliver primært benyttet af sejlere samt gæstesejlere. Faciliteterne fremstår slidte og i deres oprindelige stand. Samtidig er der et øget behov for flere toiletter og bade.

  Toiletterne totalrenoveres og den eksisterende indretning ændres. Dette gøres for at skabe plads til et ekstra bad og toilet på dametoilettet samt et ekstra bad på herretoilettet. Der uføres nye tekniske installationer i alle rum og alle overflader renoveres. Al sanitet og tilbehør skiftes så toiletterne efter renoveringen fremstår tidssvarende.

  Projektet er udbudt og der er indhentet tilbud fra 3 entreprenører. Renoveringen af toiletterne forventes at starte op i oktober 2016 og afsluttet i januar 2017 således at projektet er gennemført inden sejler sæson 2017 opstarter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2016 til udvikling af Dragør Havn. Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Godkendt.

 • 4
  Genansøgning om udstykning af en boligejendom
  Sagsid.: 15/72

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om en alternativ udstykning af Akacievej 23 i Søvang.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget vurderer om det kan godkende bebyggelsesplanen i forhold til den eksisterende bolig, som grundlag for en udstykningstilladelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ny ansøgning om tilladelse til en udstykning af Akacievej 23, i 2 parceller på henholdsvis 600 m2 og 660 m2, jf. bilag 1 og 2, med adgang via et koteletben langs det sydlige skel.

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 4, der i § 4a åbner mulighed for at udstykke parceller på mindst 600 m2, til fritliggende enfamiliehuse, såfremt det sker på grundlag af en godkendt bebyggelsesplan.

  Bygningsreglement 2010 foreskriver en afstand til skel på mindst 2,5 m

  Den nye ansøgning overholder såvel byplanvedtægtens bestemmelser om mindste grundstørrelse, som bygningsreglementets forskrifter om skelafstande.

  Tidligere behandling

  Udvalget behandlede den 3. november 2015 en lignende ansøgning om tilladelse til udstykning af ejendommen Akacievej 23, i 2 parceller på henholdsvis 600 m2 og 660 m2, men med en placering af koteletbenet langs det nordlige skel. Se oversigtskort bilag 2.

  En tilladelse forudsatte en dispensation fra bygningsreglementets forskrift om en mindste skelafstand på 2.5 m

  Udvalget besluttede at afslå ansøgningen, blandt andet med henvisning til at skelafstanden ikke kunne overholdes, og adgangsforholdene derved blev væsentligt forringet for den eksisterende.

  Udvalget lagde følgende faglige vurderinger til grund for afgørelsen:

  Tidligere vurdering

  ”Ved de hidtidige behandlinger af ansøgninger om udstykning af de relativt store grunde i Søvang, er det tillagt væsentlig vægt, at den tilbageblevne bolig -den eksisterende bolig- bevarer sine kvaliteter, for eksempel med hensyn til adgangs- og friarealforholdene.

  Det tillægges også betydelig vægt af skelafstande generelt overholdes, og kun i særlige tilfælde kan fraviges.

  Baggrunden herfor er generelt at forfølge en bestræbelse på at sikre -og gerne forøge- boligstandarden i kommunen.

  Det er forvaltningens sammenfattende vurdering, at anlæg af et koteletben på ejendommen Akacievej 23, vil betyde en væsentlig forringelse af kvaliteten af den eksisterende bolig, primært hvad angår adgangsforholdene, med en ny adgangsvej (koteletben) 1½ m fra boligens hovedindgang. Da den foreskrevne skelafstand ej heller kan overholdes, kan forvaltningen ikke anbefaler det ansøgte”.

  Udvalgets afslag blev efterfølgende påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis afgørelse endnu ikke foreligger.

  Vurdering af den nye ansøgning

  Det indgik i den tidligere faglige vurdering, at en eventuel flytning af koteletbenet til det sydlige skel, som nu ansøgt, ville medføre en kraftig forringelse af det udendørs opholdsareal for den eksisterende bolig, og kunne derfor heller ikke anbefales.

  Denne faglige vurdering er stadig gældende, men modsat den oprindelige ansøgning, overholdes skelafstanden på 2,5 m til det ”nye” koteletben.

  Høring

  Den nye ansøgning har været i høring hos de omboende, og der er modtaget 3 høringssvar, der vedlægges som bilag 3.

  I høringssvar nr. 1 anbefales det at reducere den oprindelige grund med 100 m2, uden særlig begrundelse.

  I høringssvar nr. 2 gøres det blandt andet gældende, at en placering af koteletbenet langs det sydlige skel tidligere er vurderet til at ville forringe friarealforholdene for den eksisterende bolig.

  Det gøres tillige gældende at der i en tidligere udstykningssag, er stillet krav om nedrivning af en eksisterende bolig.

  I høringssvar nr. 3 fra Grunderejerforeningen Søvang anføres, at der intet er at bemærke, såfremt de omboende er indforstået.

  Konklusion

  Til høringssvar nr. 2, skal det noteres, at der i den nævnte sag, ikke blev stillet krav om nedrivning af en eksisterende bolig, men at det fremgik af den pågældende ansøgning, at man faktisk ønskede at nedrive boligen, og at det åbnede fordele ved den efterfølgende disponeringen af det samlede grundareal.

  Forvaltningen fastholder den faglige vurdering af at der sker en forringelse af det pågældende friareal, men skal pointere, at gældende bestemmelser i byplanvedtægten samt bygningsreglementet er overholdt.

  Beslutningstema

  Udvalget skal vurdere om, det kan godkende en fremtidig bebyggelsesplan for ejendommen Akacievej 23, jf. afsnit om planforhold, hvor det sydvendte friareal for den eksisterende bolig, gives en dybde på kun 2,5 m (oversigts- og detailkort, bilag 2).

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 19 og 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været i høring hos omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører igen foreliggende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Allan Holst (A) anbefalede at der stemmes nej til ansøgningen:

  For stemte:

  1 (A)

  Imod stemte:

  4 (C+I+O)

  Undlod at stemme:

  2 (T+V)

  Faldet

  Asger Larsen (I) anbefalede at der stemmes ja til ansøgningen:

  For stemte:

  4 (C+I+O)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  2 (T+V)

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Dispensation til helårsbeboelse i Rosenlund
  Sagsid.: 16/1488

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om dispensation til at bebo et sommerhus, Rosenlundsvej 4, hele året.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen til dispensation til helårsbeboelse ikke imødekommes, da der ikke ses at foreligge sådanne særlige forhold, som kan begrunde en dispensation, jf. planlægningsnotat 01.15, retningslinje nr. 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning af 16. august 2016, om dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2, til at bebo sommerhuset Rosenlundsvej 4, hele året (bilag 1)

  Ansøger, der udgøres af en mindre familie, motiverer ønsket om en dispensation med områdets herlighedsværdier og dets landlige stemning.

  Fortilfælde

  Der er gennem de senere år behandlet en række dispensationsansøgninger om helårsbeboelse i Rosenlund. Det pågældende udvalg har i alle tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå andre konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet det blev vurderet, at der forelå ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenluns sammensatte og unikke karakter. Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen ville søge en afklaring af muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  Der forelå en dispensation til helårsbeboelse til den tidligere ejer af ejendommen Rosenlundsvej 4. Denne dispensation er nu bortfaldet.

  Vurdering

  Forvaltningen henviser til baggrundsnotat 01.15, der er vedhæftet som bilag 2, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2. Forvaltningen vurderer, at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 5, i baggrundsnotatet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 40.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen medfører ingen høringer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører ikke nogen foreliggende politikområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Ændringsforslag fra A og O

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  A og O genfremsatte forslag fra BEPU:

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter. Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte: 7 (A+O+V)

  Imod stemte: 8 (C+I+T+ Jens Passarge (Løsgænger)+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra A:

  A beklager kommunalbestyrelsens kursskifte i denne type sager. Derved svækkes kommunalbestyrelsens intentioner om, at Rosenlund overgår til at være helårs boligområde.

  O tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 6
  Ansøgning om godkendelse af et nyt dobbelthus, Søvang
  Sagsid.: 16/1688

  RESUMÉ:

  Behandling af en ansøgning om tilladelse til nedrivning af et eksisterende parcelhus, og opførelse af et nyt dobbelthus på Lindevej 20 i Søvang.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  den beskrevne bebyggelsesplan godkendes, og

  2.

  at

  der meddeles tilladelse til den ansøgte udstykning i 2 parceller, under forudsætning af at der sikres mindst 2 parkeringspladser til hver bolig.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om en principiel godkendelse af et nyt dobbelthus på ejendommen Lindevej 20 (bilag 1). Det eksisterende hus på ejendommen forudsættes nedrevet.

  Projektbeskrivelse

  Det nye dobbelthus opføres som et længehus, og placeres som vist på situationsplan (bilag 2), og gives en fremtræden, som illustreret på fotos og facadeopstalter (bilag 3), med hvidfiltset facader og sort tag

  Huset tænkes opført i 1½ etage, med 2 boliger på hver især 148 m2, hvilket medfører en bebyggelsesprocent på 25. Den maksimale bebyggelsesprocent i Søvang er ifølge hidtidig praksis fastsat til 30.

  Dobbelthuset tænkes efterfølgende udstykket i 2 parceller på henholdsvis 545 m2 og 645 m2.

  Planforhold

  Ejendommen Lindevej 20 har et grundareal på 1190 m2, og er omfattet af Byplanvedtægt 4 for Søvang.

  Den ansøgte udstykning overholder mindstegrundstørrelsen på 500 m2, jf. vedtægtens § 4a, for hver del af et dobbelthus, under forudsætning af, at udstykningen kan ske på grundlag af en godkendt bebyggelsesplan.

  Naboorientering

  Naboer til Lindevej 20 er tillige med Grundejerforeningen Søvang blevet orienteret om ansøgningen, og der er modtaget 3 høringssvar, der vedlægges som bilag 4, og som primært omhandler bygningshøjde samt parkeringsforholdene.

  Grundejerforeningen Søvang har efterfølgende oplyst, at der bør stilles krav om 2 parkeringspladser pr. bolig, og at foreningen i øvrigt støtter op om eventuelle indsigelser fra naboer.

  Kommentar

  Det ansøgte dobbelthus overholder det generelle højdegrænseplan på 8,5 m, samt byplanvedtægtens facadehøjde på maksimalt 3,7 m. Bygningen gives en højde til tagryg 8,2 m, og en facadehøjde på 3,55 m.

  Det er vurderingen, at skrå ovenlysvinduer generelt minimerer indbliksmuligheder til naboejendommene.

  Det ansøgte dobbelthus har en størrelse som ikke adskiller sig fra andre boliger i området, og lys- og friarealforholdene samt tilkørselsforholdene, findes tilfredsstillende, under forudsætning af, at der sikres 2 parkeringspladser til hver ejendom, jf. byplanvedtægtens § 5h.

  Konklusion

  Forvaltningen finder sammenfattende, at der er taget behørigt nabohensyn, ved byggeriets placering og udformning, og at der i ikke er væsentlige hensyn der taler imod en godkendelse af projektet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 13.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været i høring hos de omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører ingen foreliggende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Ad. 1+2

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Ansøgning om etablering af et dobbelthus, Jægervej
  Sagsid.: 15/936

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om godkendelse af en ny bygning, der sammenbygges med en eksisterende bolig, til et nyt dobbelthus, Jægervej 44.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at den ansøgte udstykning ikke imødekommes, men at ansøger henvises til muligheden for en opdeling af ejendommen i 2 i ejerlejligheder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning om godkendelse af et dobbelthus, i form af et skitseprojekt for en tilbygning af en ny bolig, til en eksisterende bolig, på ejendommen Jægervej 44 (bilag 1). Ejendommen har et samlet grundareal på 1237 m2 og der ansøges om en efterfølgende udstykning i 2 parceller på henholdsvis 560 m2 og 677 m2.

  Skitseprojektet for den nye tilbygning beskriver en ny bolig på 111 m2 (bilag 2 og 3). Den nuværende hovedindgang til den eksisterende bolig tilmures, og den fremtidige adgang til den eksisterende bolig bliver via den eksisterende køkkendør, i boligens nordlige gavl.

  Planforhold

  Ejendommen Jægervej 44 er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, men af en privat udstykningsdeklaration fra 1956, der fastsætter en mindste grundstørrelse på 700 m2.

  Bygningsreglement 2015 fastsætter en mindstegrundstørrelse på 700 m2, for fritliggende boliger. Der er ingen generelle bestemmelser for mindstegrundstørrelser ved dobbelthuse i bygningsreglementet. Den maksimale bebyggelsesprocent på 30 fastsættes i bygningsreglementet, og den overholdes i det ansøgte projekt.

  Ejendommen indgår i kommuneplanens enkeltområde 4.01, der blandt andet har bestemmelser om muligheden for dobbelthuse, såfremt det sker med en mindstegrundstørrelse på 2 x 600m2.

  Regulering af udstykningsforholdene

  Ansøger gør gældende, at kommuneplanens rammebestemmelser bør tolkes således, at dobbelthuse godt kan udstykkes i parceller under 600 m2, blot det samlede grundareal, inden udstykning, udgør mindst 1200 m2.

  Det skal bemærkes, at rammebestemmelserne skal sammenholdes med den gældende private deklaration, hvorefter det samlede grundareal skal udgøre mindst 2 x 700 m2, da det er mindstegrundstørrelsen i deklarationen, der bør lægges til grund ved fastlæggelsen af mindstegrundstørrelsen for dobbelthuset.

  Rammebestemmelserne kan indgå i en vurdering af, om mindstegrundstørrelserne kan fraviges, men de har ingen retsvirkning for private grundejere. En realisering af rammebestemmelserne, som et nyt plangrundlag, vil forudsætte ny lokalplan for området.

  Vurdering

  Det kan oplyses, at udvalget, i sammenlignelige sager om dobbelthuse, har tillagt det betydning, at den tilbageblevne bolig -den eksisterende bolig- bevarer sine kvaliteter, for eksempel med hensyn til afgangsforholdene.

  Udvalget har tidligere godkendt fravigelser fra mindstegrundstørrelsen, på baggrund af en helhedsvurdering, men en godkendelse af grundudstykninger på 560 m2, mod den i deklarationen gældende mindstegrundstørrelse på 700 m2, vil skabe en præcedens for det omgivende byområde.

  Konklusion

  På grund af præcedensvirkning, kan det ikke anbefales at den ansøgte udstykning imødekommes.

  Såfremt ansøger ønsker at etablere 2 boliger på ejendommen, kan det ske som en opdeling i ejerlejligheder, som kan gennemføres uden godkendelse i henhold til planloven.

  Såfremt udvalget ønsker at imødekomme den ansøgte udstykning, skal det ske på grundlag af en formel Helhedsvurdering, i henhold til bygningsreglementet pkt. 2.3, og i den forbindelse bør de omboende orienteres.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 43 og Bygningsreglement 2015, pkt. 2.3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har ikke været i høring hos de omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører ingen foreliggende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Hollænderhallen - Forslag til udformning af facader
  Sagsid.: 16/2354

  RESUMÉ:

  I budgetaftalen 2016-2019 er der afsat 13,3 mio. kr. til moderniseringen af Hollænderhallen over de næste 3 år. Herudover er der afsat 2,5 mio. kr. i ESCO projektet.

  Der skal tages stilling til et skitseprojekt til renovering af facaderne før projektet udbydes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skitseforslaget til renovering af facaderne på Hollænderhallen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der skal over de næste 3 år ske en gennemgribende renovering af Hollænderhallens facader og indvendige arealer.

  Administrationen har fået udarbejdet et skitseforslag til udformningen af facaderne på hallen samt forslag til den indvendige renovering af hallens arealer.

  Renoveringen af Hollænderhallen er planlagt opdelt i 3 etaper. Etaperne er som følgende:

  • Etape 1: Efterisolering af hallens facader samt indbygning af nyt vinduesbånd på nordfacaden.
  • Etape 2: Renovering af facader og tag samt udskiftning af vinduer og døre på de omkringliggende lave bygninger.
  • Etape 3: Renovering af de indvendige arealer.

  Etape1:

  Hallens facader efterisoleres med facadebatts. På facaderne mod nord, øst og vest afsluttes isoleringen med strukturpudslag. På facaden mod syd, afsluttes isoleringen med en perforeret stålplade.

  De eksisterende facadebånd under hallens tag erstattes af et nyt facadebånd. Der udføres et vinduesbånd mod nord for at skabe naturlig lys inde i hallen og på øst og vest facaden udføres facadebåndet som lette aluminiumsplader.

  Der er i skitseforslaget lagt vægt på at fastholde hallens oprindelige historie. På facaden mod syd ses et fly fra den periode hvor hallen blev opført. Ved det nye vinduesbånd mod nord vil dele af de store gitterkonstruktioner kunne ses.

  Etape 2:

  Tage renoveres og sternkanter forhøjes på alle lave bygninger. Eksisterende udhæng fjernes for at forenkle bygningsformen. Facaderne repareres og pudses. Vinduer og døre udskiftes. Indgangspartiet fremhæves med en indfarvet metalplade.

  Etape 3:

  Hallens indvendige arealer renoveres. Endelig forslag til renoveringen er ikke fastlagt, da der skal ske en inddragelse af hallens brugere inden projektet realiseres.

  Skitseforslag og økonomioverslag er vedlagt som bilag.

  Der har tidligere været arbejdet med et forslag til facaderenovering med sorte facadeplader. På grund af reduceret anlægsbevilling er projektet ændret til det aktuelle forslag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet er der afsat 13.3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2016, 2017 og 2018 og der er afsat 2.5 mio. kr. i projektet ESCO til facadeprojektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der vil forud for moderniseringen af hallens indvendige arealer ske en inddragelse af brugerne i realiseringen af projektet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Ebbe Kyrø (T):

  Inden planen igangsættes, ønsker T, at brugerne inddrages, og at den samlede økonomi for alle faser er belyst.

  Bilag

 • 9
  Vedligeholdelse af kommunale bygninger, udvælgelse af tilbudsgivere
  Sagsid.: 12/1417

  RESUMÉ:

  Der skal udvælges 5 firmaer til at give tilbud på vedligeholdelse af kommunale bygninger. 14 firmaer har søgt om at blive prækvalificeret til at give tilbud. Hvert firma består af en hovedentreprenør med underentreprenører eller et konsortium af firmaer.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  følgende 5 firmaer prækvalificeres:

  Jens Christophersen A/S

  Dragør gruppen, KS-EL Entreprise.

  Dahl A/S

  Skou Gruppen A/S

  Finn L. & Davidsen A/S

  2.

  at

  kontrakten med nuværende entreprenør forlænges frem til ny kontrakt træder i kraft primo februar 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. september 2015 godkendt

  et udbud på drift og vedligehold af kommunale bygninger, i hovedentreprise ved forudgående prækvalifikation. Og har senest den 25. august 2016 besluttet at nuværende udbud fortsættes uændret.

  Der er gennemført prækvalifikation og 14 firmaer har ansøgt om at få mulighed for at afgive tilbud på opgaven.

  I henhold til prækvalifikationen kan op til 5 firmaer godkendes til at give tilbud.

  De 14 firmaer er vurderet ud fra en helhedsvurdering af firmabeskrivelse, økonomiske nøgletal og referencer.

  Vurdering af de 14 firmaer fremgår af bilag 1.

  Når firmaerne har afgivet tilbud og der er gennemført forhandling, vil resultatet blive forlagt til politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Prækvalifikationen er gennemført i henhold til reglerne for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede omsætning i perioden forventes i størrelsesorden kr. 30 mio., med en gennemsnitlig årlig omsætning i størrelsesorden kr. 7 mio., dog tilpasset de årlige budgetter.

  Der er ingen bemærkninger mht. personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Ændringsforslag fra Ebbe Kyrø (T):

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune ændrer udbuddet til at være den model, Gentofte Kommune anvender - og at udbudsmaterialet godkendes politisk.

  For stemte:

  2 (C+T)

  Imod stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1+2

  For stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Imod stemte:

  2 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Ebbe Kyrø (T):

  Liste T ønsker, at udbudsmaterialet godkendes politisk, og at Dragør Kommune anvender samme model for vedligeholdelse af kommunens bygninger som Gentofte Kommune.

  Bilag

 • 10
  Vedtagelse af trafiksikkerhedsplan
  Sagsid.: 15/134

  RESUMÉ:

  Trafiksikkerhedsplanen skal vedtages. Den er udarbejdet på baggrund af omfattende borgerinddragelse samt diverse trafikanalyser. Den samlede plan har været udsendt i fire ugers offentlig høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Trafiksikkerhedsplan ”Trafiksikker i Dragør” med bilag vedtages.

  2.

  at

  nyt kapitel med ”Resultater fra høringsfasen” indarbejdes i den endelige trafiksikkerhedsplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på mødet i maj 2016 at forslag til trafiksikkerhedsplan ’Trafiksikker i Dragør’ skulle udsendes i fire ugers høring. Der er indkommet 30 høringssvar.

  De 30 høringssvar ændrer ikke på den generelle status for trafiksikkerheden i Dragør, og derved ikke på planens konklusioner og anbefalinger. Status for trafiksikkerhed er blandt andet skabt med hjælp fra over 500 borgere og 1000 udpegninger på kort. Kortfattet status for trafiksikkerheden i Kommunen er:

  • Generel stor sikkerhed
  • Generel stor tryghed
  • Ønske om max 40 km/t i boligområder
  • Ønske om flere tiltag for cyklister
  • Ønske om mere tryghed for skolebørn
  • Enkelte kryds og ulovligt parkerede biler gør folk utrygge

  Resultater fra høringen

  De 30 høringssvar afslører en meget bred vifte af udfordringer og bekymringer. Der er særligt fire trafikale udfordringer, som har stor opbakning blandt de 30 høringssvar.

  Forvaltningen foreslår derfor, at trafiksikkerhedsplanen godkendes med tilføjelse af et ekstra kapitel ”Resultater fra høring”. Her vil de fire trafikale udfordringer fra høringen beskrives kort med følgende handlinger:

  • Fodgængerovergangen ved Ndr Dragørvej

  Høringssvarene handler om frygt for skolebørns og voksnes færdsel i fodgængerovergangen. Problemet er, at biler ikke stopper ved fodgængerovergangen, kører for stærkt eller overhaler hinanden i fodgængerovergangen. Borgerne har forskellige idéer til løsninger, hvor der blandt andet indgår flytning af fodgængerovergang og busstop, omlægning af kørselsretninger i området, etablering af bump, lysregulering med tryk, stitunnel mv.

  Denne udfordring er muligvis større end først antaget. Det kan være at udpegningerne i tidligere borgerinddragelse har været spredt ud på forskellige lokaliteter, hvor de i stedet kan være udtryk for ét samlet problem med sikkerhed for bløde trafikanter i området. Derfor vil forvaltningen udarbejde økonomisk overslag for en løsning, som kan indgå i budgetbehandling i 2017.

  • Krydset Krudttårnsvej/Møllevej
   Høringssvarene handler om dårlig oversigt og et gadespejl, som forværrer situationen. Flere høringssvar påpeger, at løsningen med at forlægge krydset ca.5 meter mod syd ikke er tilstrækkeligt. Borgerne har forskellige idéer til løsninger, hvor der blandt andet indgår ændring af forkørselsret, fodgængerovergang, trafiklys, rundkørsel mv.

  Der er udarbejdet økonomisk overslag til udarbejdelse og implementering af løsning, som indgår i budgetforhandlingen i efteråret 2016.

  • Ulovlig parkering og manglende oversigt Vestgrønningen
   Høringssvarene handler om ulovlig parkering, som giver dårlig oversigt på Vestgrønningen. Dette er særlig farligt for skolebørn og cyklister. Høringssvarene peger på løsninger med nedsættelse af hastighed på Vestgrønningen, andre parkeringsløsninger fx med belægning og bede, fuldt optrukne gule striber og bedre skiltning.

  Denne udfordring var også stor i den tidligere borgerinddragelse. Forvaltningen vil derfor udarbejde økonomisk overslag, som kan indgå i budgetbehandling i 2017.

  • Generel bekymring om for høj hastighed på forskellige lokaliteter
   Mange høringssvar omhandler for høj hastighed på forskellige strækninger og borgerne er bekymrede for sikkerheden. Udfordringen med høj hastighed fyldte også meget i den tidligere borgerinddragelse, hvor mange strækninger også er udpegede.

  For høj hastighed er en politiopgave, som dog har kommunens bevågenhed. Kommunen følger politiets arbejde, laver anlægstiltag, bestiller fartmålinger samt opsætter ”din fart”-tavler.

  Endelig har ældrerådet foreslået en fælles gennemgang af lyskryds for at sikre tid til overgang for ældre, og forvaltningen vil arrangere dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat midler i budget 2016-19 til trafiksikkerhedsprojekter, men administrationen har udarbejdet to A-skemaer for trafiksikkerhedsprojekter til brug for budget 2017. Det drejer sig om:

  - A-skema for forbedring af krydset Møllevej/Krudttårnsvej

  - A-skema for flere trafiksikkerhedsprojekter prioriteret efter projektlisten fra trafiksikkerhedsplanen (projektlisten med størst effekt i forhold til omkostninger)

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der blev i 2015 gennemført en digital borgerundersøgelse og et åbent hus arrangement om trafikanternes tryghed og sikkerhed. Over 500 mennesker deltog i undersøgelsen, og udpegede over 1000 steder på kort. Viden fra borgerundersøgelsen 2015 har suppleret eksisterende viden i kommunen.

  Derudover er der gennemført en fire ugers høring af forslag til ” Trafiksikker i Dragør” med annoncering på hjemmeside og i pressen.

  Forvaltningen har i høringsperioden afholdt et uformelt høringsmøde med de trafikansvarlige på skolerne.

  Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget den endelige plan forventer administrationen at lægge det endelige materiale på kommunens hjemmeside og uddele trykte eksemplarer fx i borgerservice.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Trafiksikkerhedsplanen indordner sig trafikpolitikken i Kommuneplanrevision 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB, med fokus på høringssvar nr. 14 (cyklister ved D.B. Dirchsens Alle og Nordre Strandvej).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Ændringsforslag fra V:

  At den oprindelige indstilling fra forvaltningen godkendes.

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Genbehandling Drive Now el-biler i Dragør
  Sagsid.: 16/684

  RESUMÉ:

  Elbil-operatøren Drive Now ønsker at udbrede elbilordning og etablere en satellitenhed i del af Dragør Kommune med tilhørende etablering af p-pladser med ladestandere til elbiler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse til etablering af i størrelsesordenen 3-5 ladestandere i Dragør Kommune, herunder 1 ladestander til 2 p-pladser på Dragør Stationsplads, efter nærmere aftale med Drive Now.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på udvalgsmøde den 7. juni 2016 ved behandling af sag om opstart af el-bil satellitenhed i del af Dragør Kommune at tilbagesende sagen til forvaltningen. Udvalget forslog at etablere et ladepunkt ved Dragør Stationsplads i stedet for på Vestgrønningen og anmodede om fornyet forelæggelse med yderligere oplysninger.

  Elbil-operatøren Drive Now har oplyst, at de er indforstået med den ændrede placering af et ladepunkt til 2 p-pladser på Dragør Stationsplads i stedet for på Vestgrønningen.

  Baggrunden er, at Drive Now ønsker opstart af en såkaldt satellitenhed i del af Dragør snarest muligt. Operationsområdet i Dragør Kommune fremgår af bilag 1 samt tiltænkte ladepunkter (bilag 2 og 3), dog med ovenstående justering til Stationspladsen i stedet for Vestgrønningen. Flere af de tiltænkte ladepunkter er beliggende på privat areal, hvilket indebærer behov for, at Drive Now indgår aftaler med private grundejere.

  Drive Now har modtaget en hel del henvendelser fra Dragør borgere, som efterspørger etablering af en satellitenhed i Dragør, hvor Drive Nows elbiler kan benyttes til og fra. Drive Now er positiv overfor ideen og har drøftet muligheden med sin samarbejdspartner EON, der er ansvarlig for ladestandere og leverandør af el.

  Deres elbilkoncept fungerer som et free-flow system, hvor man kan samle elbilen op og aflevere den igen præcist, hvor man har lyst til, så længe det er indenfor Drive Nows operationsområde. Operationsområdet dækker København, Frederiksberg og Tårnby samt satellitter ved flere hospitaler, DTU i Lyngby og altså nu forslag om del af Dragør Kommune. Inden for operationsområdet kan man aflevere bilen, lige hvor man vil, så længe det indebærer lovlig parkering, men der er bonus, hvis man efterlader bilen på en p-plads og tilkobler opladning. Ledige elbiler findes ved hjælp af en App, der finder bilernes position.

  Drive Now – operated by Arriva er et partnerskab mellem Arriva Danmark og el-bybilvirksomheden Drive Now, der opererer i flere storbyer i Europa og USA. I forbindelse med introduktionen i København er bybilkonceptet blevet koblet direkte op på muligheden for brug af ens eget Rejsekort som brugerkort til at åbne og låse elbilerne med samt registrere forbrug (bilag 4). Herved er elbilkonceptet integreret med den kollektive trafik.

  Udover at ordningen efterspørges af Dragør borgere, så er fordelen for Dragør Kommune, at der bliver etableret en elbilinfrastruktur i Kommunen. I den forbindelse vil administrationen arbejde for, at der også etableres ladestandere på parkeringspladsen på Dragør Havn.

  Ladestanderne er ikke forbeholdt Drive Nows elbilflåde, men kan benyttes af alle andre elbilbrugere på lige fod. Administrationen har peget på havneparkeringen som et ønskeligt infrastrukturpunkt. Dette har dog ikke Drive Nows interesse på nuværende tidspunkt i forhold til deres koncept.

  Tårnby Kommune har oplyst, at der i Tårnby er etableret 7 ladestandere til hver 2 p-pladser. Der er placeret 2 ladestandere på adresserne Rådhusvænget 1, Kastruplund 65 og Vinkelhuse 53 samt én ladestander på adressen Ved Stationen 8. Afhængig af placeringen af ladestandere i forhold til interessepunkter kan ladestanderne genere mere parkering af elbiler i nærområdet af den enkelte ladestander.

  I Københavns Kommune er der placeret i størrelsesordenen 50 ladestandere bare på Amager.

  Link til Drive Nows hjemmeside https://dk.drive-now.com

  LOVE/REGLER:

  Parkeringen af elbilerne skal foregå i henhold til færdselslovens regler.

  Etableringen af ladestandere på offentligt vejareal kræver vejmyndighedens tilladelse i henhold til vejlovens bestemmelser. Administrationen vil i den forbindelse stille vilkår om drift og vedligehold af standerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etableringen af ladestandere til Drive Nows elbiler i Dragør vil ikke medføre udgifter for Dragør Kommune. Dette håndteres og bekostes af Drive Nows infrastruktursamarbejdspartner E.ON.

  Der kan eventuelt blive tale om mindre ændringer af parkeringsskiltning, som kan håndteres indenfor sektor 2´s driftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltaget med elbiler og tilhørende infrastruktur i form af ladestandere er i tråd med Kommunens trafikpolitik om at sikre en velfungerende infrastruktur for alle og samtidig at mindske presset på miljøet ved at fremme transportformer, der belaster miljøet mindst muligt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Supplerende forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at ordningen godkendes som en 2-årig forsøgsordning og derefter evalueres.

  For stemte:

  4 (I+O+T)

  Imod stemte:

  2 (A+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Forvaltningens indstilling:

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Status - projekter som påvirker trafikafviklingen til og fra Dragør
  Sagsid.: 16/1701

  RESUMÉ:

  Status til By-, Erhvervs- og Planudvalget om projekter, der påvirker trafikafviklingen til og fra Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at nedenstående status tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har den 9. august 2016 anmodet om en status på projekter, som påvirker trafikafviklingen til og fra Dragør. Dette som følge af længere tids kø problemer for Dragørs borgere på både Englandsvej og ved rundkørslen og signalanlæggene på broen over motorvejen ved Kystvejen / Amager Strandvej.

  Administrationen har kendskab til følgende igangværende og kommende projekter. Det skal bemærkes, at listen ikke er udtømmende, idet blandt andet ledningsejere og private bygherrer i øvrigt også kan have planer, der enten midlertidigt eller permanent kan have indflydelse på trafikafviklingen til/fra Dragør.

  Multiarena i Ørestaden:

  Byggeriet af arealen har medført behov for lukning af Hannemanns Alle. Dette har igennem en længere periode overført mertrafik til især til- og frakørselsramperne på Englandsvej ved Tårnby Station.

  Seneste vurdering er, at der kan genåbnes for trafik på Hannemanns Alle til motorvejen til oktober måned 2016.

  Signalanlæg på til- og frakørselsramperne på Englandsvej ved Tårnby Station:

  Signalanlæggene omprogrammeres, så der kan skaffes mere grøntid for bilisterne kørende ad Englandsvej, så kødannelsen på Englandsvej omkring Tårnby Station og tilbagestuvningen derfra mindskes.

  Ændringerne forventes iværksat i slutningen af september måned i år.

  Signalanlæg på til- og frakørselsramperne på Amager Strandvej ved rundkørsel og Kystvejen:

  Programmet i signalanlægget er blevet skiftet flere gange hen over sommeren 2016. Trafikmængden har været meget stigende og er samtidig meget ukonstant. Dette gør det svært at foretage simulation af kørestrømmene, så fornuftig programmering opnås. Samtidig skal der tages hensyn til sikkerheden på motorvejen, så kødannelse på motorvejen undgås.

  På nuværende tidspunkt er der givet mere grøntid for trafikanterne kommende fra Kystvejen og Amager Strandvej, hvorved signalet ifølge A/S Øresund er indstillet så godt, som det er muligt pt., når sikkerheden på motorvejen i øvrigt skal prioriteres. Dette medfører fortsat kødannelser. Af hensyn til trafiksikkerheden vil der blive suppleret med spoler i rampeanlæggene.

  Som følge af kapacitetsproblemerne i området har A/S Øresund sammen med Tårnby Kommune og Københavns Lufthavne oprettet et samarbejde, hvor de ser på de mere langsigtede løsninger.

  Krydsombygning Kongelundsvej/Oliefabriksvej:

  Rundkørslen forventes ombygget til et kryds med signalanlæg, dog afhængig af politisk behandling og beslutning. I bekræftende fald forventes projektet gennemført i indeværende år.

  Busfremkommelighed på Amagerbrogade:

  Det forventes, at Københavns Kommune iværksætter 1. etape af et busfremkommelighedsprojekt på Amagerbrogade til foråret 2017. Ikke alle projektets etaper er politisk besluttet pt. Projektet omhandler blandt andet etablering af busbane på delstrækninger af Amagerbrogade samt anlæg til begrænsning af den øvrige trafik på den centrale del af Amagerbrogade. Anlægsfasen forventes at blive lang blandt andet på grund af samtidig skybrudssikring.

  Tillæg til Tårnby Kommunes lokalplan for Lufthavn Øst:

  Lokalplantillægget omfatter udvikling af erhvervsområdet øst for Københavns Lufthavn ved Kystvejen. Forslaget har været sendt i høring og forventes politisk behandlet i Tårnby Kommune i efteråret 2016. Udviklingen af området vil over en måske 10-20 årig periode medføre en del mertrafik i området.

  Høringsfasen har afdækket, at der er behov for trafikale tiltag for at sikre trafikafviklingen udenfor lokalplanens område, herunder blandt andet en ombygning af rundkørslen nord for Kystvejen. Københavns Lufthavn har tilkendegivet, at de er indstillet på sammen med Tårnby Kommune at finde en løsning, der kan håndtere den stigende trafik til og fra Kystvejen ved rundkørslen. Parterne har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en trafikal løsningsmodel for hele området fra rundkørslen til motorvejen, jf. også ovenstående projekt om Øresundsmotorvejens signalanlæg.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Udvalget ønsker en kvartalsvis status på trafiktællinger ved Sund og Bælt, og at trafikafvikling samtidig drøftes i det aftalte møde mellem Kommunalbestyrelsen og lufthavnen.

  Godkendt.

 • 13
  Hotelskibe (flotel) i Dragør havn
  Sagsid.: 16/1287

  RESUMÉ:

  Som opfølgning på det vedtagne forslag fra A-gruppen om at undersøge muligheden for etablering af et ”flotel” i Dragør havn, redegøres for det tidligere forslag og sagsforløb vedrørende placering af et eller flere hotelskibe i havnen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes med henblik på eventuelle videre tiltag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016 blev følgende forslag fra A-gruppen besluttet (Bilag 1):

  ”A gruppen foreslår, at forvaltningen fremlægger forslag til placering, med henblik på efterfølgende udarbejdelse af nødvendigt plangrundlag, for at muliggøre etablering af et Flotel i Dragør Havn.

  Udgangspunktet for placering, antal enheder, arkitektur mv. er Tænketankens idé oplæg.

  Motivation:

  Det har været et ønske igennem flere år at udvide antallet af overnatningsmuligheder i Dragør. Det vil betyde, at turister og gæster kan være længere i Dragør, hvilket vil gavne Dragørs handelsliv. Der har tidligere været finansiel interesse for at etablere et flotel. Nu er der generel interesse i at fortsætte udbygningen af Dragør Havn. Vi mener derfor, at tiden er inde til at virkeliggøre den del af Tænketankens projekt. Visualisering vedlagt.”

  Forslagets behandling – med tilhørende bilag - indgår i Bilag 1.

  I 2013-2015 behandledes en sag om projektforslag til udvikling af Dragør havn indenfor rammerne af den gældende helhedsplan og lokalplan, på baggrund af indkaldelse af interessetilkendegivelser og idéer.

  Blandt de modtagede 13 henvendelser med forslag og idéer indgik et forslag om placering af hotelskibe i den nordlige del af lystbådehavnen ved ”sandtangen”, en placering der havde reference til ”Tænketankens” tidligere idéoplæg. Etablering af flotel var i dette projekt koblet med etablering af husbåde.

  Ved møder i BEPU i marts og april 2014 blev forslagene behandlet, og for så vidt angår hotelskibsforslaget blev det den 1.4.2014 vedtaget,

  - at der skulle arbejdes videre med forslaget,

  - at forvaltningen skulle fremkomme med placeringsforslag, herunder placering af de tilhørende serviceanlæg på land, og

  - at placering af hotelskibe i Dragør havn forudsætter i givet fald udarbejdelse af lokalplan.

  Forslaget blev videre drøftet ved møde mellem forslagsstiller og forvaltningen i august 2014, og placeringsmuligheder i relation til andre ønsker om aktiviteter på ”sandtangen” blev vurderet.

  Sagen blev genbehandlet ved møder i BEPU den 2.12.2014, hvor det blev besluttet at arbejde videre med forslaget ved at sende det til høring i havnens brugerbestyrelse om stillingtagen til hotelskibe.

  Ved sagens videre behandling i BEPU den 3.2.2015 blev det besluttet at stille sagen i bero, indtil resultatet af udbud af det østlige byggefelt i Lokalplan 70 foreligger.

  Sagsfremstilling fra de seneste behandlinger i BEPU fremgår af Bilag 2, der har følgende dokumenter fra sagens behandling:

  - Forslaget til placering af husbåde og hotelskibe

  - Referat fra møde med forslagsstiller,

  - Forvaltningens skitseforslag til placering af husbåde og hotelskibe ved sandtangen med tilhørende vejadgang og landfaciliteter,

  - Referat fra besigtigelsestur,

  - Referat fra møde i havnens brugerbestyrelse,

  - Udtalelse fra havnens brugerbestyrelse.

  I sagsfremstillingen er bl.a. redegjort for planforudsætninger og tidligere tilsvarende sager, og for forhold omkring byggemodning, udbud, aftaleforhold og takster.

  Forvaltningen har haft et møde med Søren Hvalsø fra ”Tænketanken” om havnens udvikling, hvor der blev orienteret om Tænketankens tidligere forslag til indplacering af et flotel i den nordlige del af lystbådehavnen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har på nuværende stade ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  A gruppen foreslår, at forvaltningen arbejder videre med udarbejdelse af nødvendigt plangrundlag, for at muliggøre etablering af et Flotel i Dragør Havn.

  For stemte:

  4 (A+I+O)

  Imod stemte:

  3 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Ebbe Kyrø (T):

  Liste T finder, at en beslutning om flotel på nuværende tidspunkt strider imod en forventet samlet fremlæggelse fra forvaltningens side af en helhedsplan for havnen. Første relevante afklaring må være at få fastlagt udflytningen til det østlige byggefelt, samt den overordnede målsætning om, at få ændret/renoveret molerne i Dragør Havn.

  Jerrik Walløe (C) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Forslag fra T:

  Sagen udskydes til der er skabt overblik over ombygning af infrastrukturen i Dragørs havnebassiner og om udlejningen på det østlige byggefelt.

  For stemte:  6 (C+T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 6 (A+I+O)

  Undlod at stemme: 3 (V+ Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Forslag fra C:

  C gr foreslår at sagen udsættes og genbehandles hvor alle 16 forslag fra tidligere borgerhøring fremlægges til politisk behandling, således at de behandles under et.

  For stemte: 9 (C+T+V+ Jens Passarge (Løsgænger)+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 6 (A+I+O)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra A:

  A beklager, at det heller ikke denne gang lykkedes at skabe flere overnatningsmuligheder, som det er anbefalet i blandt andet seneste turismeanalyser.

  I og O tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 14
  Ansøgning om støtte fra Markedsføringspuljen
  Sagsid.: 16/508

  RESUMÉ:

  Levende Låger ansøger om støtte til markedsføring af årets arrangement. Det samme gør Julemarkedet, Jul i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter, om der skal tildeles støtte til Levende Låger.

  2

  at

  udvalget drøfter, om der skal tildeles støtte til Jul i Dragør.

  SAGSFREMSTILLING:

  Levende Låger gennemføres igen i 2016. Der vil atter være 24 låger rundt omkring på adresser i byen, og der ansøges om støtte til synliggørelse i Dragør Nyt, på Facebook og andre steder, lige som der er ønske om at forkæle gæsterne med godter og en lille gave til de deltagende borgere.

  Der ansøges om i alt 5.000 kr.

  Foreningen Juleboder i Dragør gennemfører atter julemarked på Badstuevælen i 2016.

  Allerede på nuværende tidspunkt er de fleste boder udlejet og det er planen, at foreningen i år kan betale det sidste afdrag på boderne så de i 2017 tilhører foreningen.

  Der ansøges om støtte til markedsføring via sociale medier samt via annoncer i lokalaviser, bannerreklamer o.l.. Desuden vil der blive omdelt flyers samt sat plakater op i de lokale butikker. Denne opgave overstiger foreningens økonomi på nuværende tidspunkt.

  Det forventede budget er på kr. 20-25.000 kr., som vil til dels blive forsøgt rejst i erhvervet i Dragør.

  Juleboder i Dragør ansøger Markedsføringspuljen om støtte til halvdelen af udgifterne.

  Der er efter uddeling i august 2016 16.730 kr. i puljen i 2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Vedrører markedsføringspuljen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Ad. 1

  Forslag fra Allan Holst (A) at der tildeles 5.000 kr. til levende låger.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Ad. 2

  Forslag fra Allan Holst (A) at der tildeles 12.500 kr. til Jul i Dragør.

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Forslag til nye ordninger for dagrenovation.
  Sagsid.: 16/1907

  RESUMÉ:

  En række grundejere har problemer med rotter i deres dagrenovation. Forvaltningen foreslår, at grundejerne fra 1.1.2017 får mulighed for at vælge at aflevere dagrenovation i affaldsbeholder frem for dagrenovationspose i trådstativ.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at 120 L og 240 L beholdere til dagrenovation bliver en valgmulighed for villahaver i Dragør kommune fra 1. januar 2017 og at taksten fastsættes i forbindelse med godkendelse af takstbladet for 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommune indsamles dagrenovation i villahaver i pose i trådstativ. På grund af problemer med rotter har forvaltningen gennemført et forsøg med indsamling af dagrenovation i affaldsbeholder frem for pose i trådstativ. Forsøget har vist, at rotteproblemet kan løses herved.

  Den kommunale rottekonsulent anbefaler, at muligheden for at vælge affaldsbeholdere fremfor poser i trådstativ bør være en permanent ordning.

  Bestanden af rotter er ikke blevet mindre, derfor foreslår forvaltningen en permanent løsning, så borgeren selv kan vælge løsning med en beholder i stedet for en pose.

  Valg af beholder forudsætter at den enkelte borger kan overholde arbejdsmiljøreglerne på egen grund ved brug af beholder på hjul fremfor pose. Fx fast køreunderlag, ingen trapper mv.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Renovationsudgiften er en ”hvile i sig selv” ordning. Den enkelte villahave betaler for det de forbruger. Ordningen har ingen økonomisk udgift for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Anlægsregnskab ESCO 2010-2013
  Sagsid.: 16/1160

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab ESCO bygninger 2010 – 2013.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab ESCO 2010 – 2013 vedr. energiforbedringer i kommunale ejendomme godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  ESCO bygninger 2010 – 2013

  Samlet anlægsbevilling:

  18.228.200 kr.

  Anlægsudgift:

  16.336.202 kr.

  Mindre udgift:

  1.891.998 kr.

  Overførsel til andet projekt:

  1.500.000 kr.

  Mindreudgift:

  391.998 kr.

  Anlægsudgiften beløber sig til 16.336.202 kr., hvilket er 1.891.998 kr. mindre end bevilget. Der er i ESCO projektet afsat 1.500.000 kr. til isolering af Hollænderhallens klimaskærm, og beløbet indgår som en del af projekt modernisering af Hollænderhallen jf. frigivelse af 23.04.2013. Restbeløb til kassen udgør således 391.998 kr.

  Anlægsbevillingen er lånefinansieret, og de opnåede energibesparelser finansierer lånene. Energirenoveringerne i kommunens bygninger i perioden 2010 -2013 har primært omfattet varme-, ventilations- og belysningsanlæg samt efterisolering af klimaskærm og tekniske installationer.

  Den årlige energibesparelse i 2013 i forhold til 2009 er beregnet til ca. 2 mio. kr., hvilket er en reduktion af energiudgiften på ca. 20 %.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse-og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overførsel til projekt modernisering af Hollænderhallen: 1.500.000 kr.

  Mindreudgift til kassen: 391.998 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 17
  Anlægsregnskab for kunstgræsbane
  Sagsid.: 16/2416

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for anlæg af kunstgræsbane ved Hollænderhallen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for kunstgræsbane godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlægger regnskab for anlægsbevillig til anlæg af kunstgræsbane.

  Samlet anlægsbevilling:

  5.178.000 kr.

  Anlægsudgift:

  5.074.648 kr.

  Mindre udgift:

  103.352 kr.

  Indtægter i form af donation fra boldklubben:

  1.858.148 kr.

  Fondsmoms til staten:

  262.500 kr.

  Mindreforbrug:

  1.699.000 kr.

  Bevilling reduceret ifm budget 2016, jf budgetaftalen:

  1.200.000 kr.

  Til kassen

  499.000 kr.

  Anlægsudgiften beløber sig til 5.074.648 kr., hvilket er 103.352 kr. mindre end bevillingen. Der er modtaget kontante donationer på i alt 1.858.148 kr., og der er afholdt fondsmoms på i alt 262.500 kr. til staten. Dragør Kommunes samlede andel til projektet er på i alt 3.216.500 kr.

  Projektet er gennemført som et fællesprojekt mellem Dragør Kommune og Dragør Boldklub som bl.a. har opnået donationer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og Entreprenør Kjær & Lassen A/S. Herudover har leverandøren af kunstgræsbanen doneret måltavlen.

  I budgettet for 2016-2019 er anlægsbevillingen reduceret med 1.200.000 kr. Der er således en samlet mindreforbrug på i alt 499.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreudgift til kassen: 499.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 18
  Anlægsregnskab Genopretning af veje 2012
  Sagsid.: 16/2407

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab projekt: Genopretning af veje 2012.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af veje 2012 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af veje 2012:

  Anlægsbevilling: 3.141.500 kr.

  Anlægsudgift: 3.167.175 kr.

  Merforbrug: 25.675 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.167.175 kr. hvilket er 25.675 kr. mere end bevilliget.

  Bevillingen er hovedsagligt anvendt til opretning og slidlag på følgende veje i Dragør Kommune: Møllegade, Fælledvej mellem Bachersmindevej og Søvej, Fasanvænget mellem Møllevej og Stærevænget, Duevænget og Stærevænget nord for Fasanvænget samt D B Dirchsens Alle nord for Ndr Dragørvej.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbrug fra kassen: -25.675 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 19
  Anlægsregnskab Genopretning af veje 2013
  Sagsid.: 16/2407

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab projekt: Genopretning af veje 2013.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af veje 2013 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af veje 2013:

  Anlægsbevilling: 2.610.927 kr.

  Anlægsudgift: 2.511.909 kr.

  Mindre forbrug: 99.018 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.511.909 kr., hvilket er 99.018 kr. mindre end bevilliget.

  Bevillingen er hovedsagligt anvendt til opretning og asfaltslidlag på Strandjægervej, Øresunds Alle mellem Løkkevej og Dagmarsvej, cykelstien på Banestien, del af Wiedersvej og Batterivej ved Batterisøen samt Prins Knuds Dæmning.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreforbrug til kassen: 99.018 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 20
  Anlægsregnskab Genopretning af veje 2014
  Sagsid.: 16/2407

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab projekt: Genopretning af veje 2014.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af veje 2014 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af veje 2014:

  Anlægsbevilling: 2.092.400 kr.

  Anlægsudgift: 2.086.490 kr.

  Mindre forbrug: 5.910 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.086.490 kr., hvilket er 5.910 kr. mindre end bevilliget.

  Bevillingen er hovedsagligt anvendt til opretning og asfaltslidlag på følgende veje i Dragør Kommune: Jægervej mellem Fasanvænget og Lundevej, Stubvænget, Skyttevænget og del af Færgevej/havnearealet.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreforbrug til kassen: 5.910 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 21
  Anlægsregnskab Omlægning af Færgearealet
  Sagsid.: 16/2407

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab projekt: Omlægning af Færgearealet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Omlægning af Færgearealet godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Omlægning af Færgearealet:

  Anlægsbevilling: 2.000.000 kr.

  Anlægsudgift: 1.999.797 kr.

  Mindreforbrug: 203 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 1.999.797 kr., hvilket er 203 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreforbrug til kassen: 203 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 22
  Forslag fra A - øget antal affaldskurve i Dragør By- og Havneområde
  Sagsid.: 16/2490

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 26. august 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A gruppen foreslår, at forvaltningen undersøger mulighed for og økonomi ved, at der opsættes et øget antal affaldskurve i Dragør By- og Havneområde, og/eller en hyppigere tømning af de nuværende. Tømningen kan evt. være forskellig hhv. sommer og vinter, f.eks. flere gange i sommerhalvåret.

  Det foreslås samtidigt, at kommunen kontakter postbutikken i IRMA for opsætning af en affaldsmodtager til emballage.

  Motivation.

  Der kommer mange turister og gæster i øvrigt til Dragør By og Havn. Dette medfører en øget affaldsmængde. For at holde byen ren, skal der være gode muligheder for at komme af med sit affald. De nuværende affaldskurve er ofte overfyldte.

  Samtidig er det observeret, at en del kunder i postbutikken pakker afhentede pakker ud ved udgangen og benytter de kommunale affaldskurve til papaffald.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Udvalget godkendte forslaget.

 • 23
  Forslag fra A - Linje 5A
  Sagsid.: 16/2492

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 28. august 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A gruppen foreslår, at Dragør Kommune retter henvendelse til Movia/Københavns Kommune/Tårnby Kommune med henblik på, at Linje 5A fortsættes fra Kastrup Lufthavn til Dragør Stationsplads.

  Motivation.

  En bus linje til og fra Lufthavn/Metro øger Dragørs borgeres mulighed for at benytte den kollektive trafik, samt muligheden for pendlertiden til og fra arbejde forkortes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Allan Holst (A) forslag: at Dragør Kommune retter henvendelse til Movia/Københavns Kommune/Tårnby Kommune med henblik på, at Linje 5A eller andre linjer fortsættes fra Kastrup Lufthavn til henholdsvis Dragør Stationsplads/Hollænderhallen.

  For stemte:

  6 (A+C+O+I+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Ebbe Kyrø (T)

  Protokol fra T: En forlængelse af linje 5A til Dragør Stationsplads vil komme for få af Dragørs borgere til gode og vil ikke kunne levere en tilfredsstillende regularitet. Liste T ønsker en ringbus med direkte adgang til metroen og regionaltoget ved Københavns Lufthavn.

 • 24
  Meddelelse - Lokal vejkantplakatkonkurrence
  Sagsid.: 10/1623

  RESUMÉ:

  Lokale vejkantplakater opsættes i uge 41 i Tårnby og Dragør Kommune efter konkurrence på de to kommuners skoler.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det lokale Færdselssikkerhedsråd Dragør Tårnby har iværksat en konkurrence for 4. og 5. klasserne i de to kommuner om at lave deres egne lokale vejkantplakater, der skal medvirke til at henlede trafikanterne på uopmærksomhed, fart, sele, lysreguleringer eller lignende i trafikken. Brev med konkurrence fremgår af bilag 1.

  Konkurrencen er nu overstået og de vindende plakater er ved at blive mangfoldiggjort. Det er en klasse fra Skelgårdskolen, der har vundet. Plakaterne bliver opsat på skoleveje i Dragør og Tårnby Kommuner i uge 41. Færdselssikkerhedsrådet vil gentage konkurrencen til næste år og håber på flere deltagende klasser fra begge kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til konkurrence og kampagne afholdes indenfor sektor 2 driftskonto til Skolestartskampagner mv.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 25
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 6. september 2016

  Allan Holst (A): Orienterede om at Amager Museet laver en historisk blomstermark ved museet. Hollandske blomsteravlere har doneret de tulipanløg, der vil tilgå tulipanmarken.

  Jerrik Walløe (C): Orienterede om deltagelse i fokusgruppeinterview med lufthavnen.