Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 04. oktober 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  Dialogmøde med Rengøringsafdelingen
  Sagsid.: 16/2738

  RESUMÉ:

  Der afholdes dialogmøder med Plan og Tekniks eksterne afdelinger en gang årligt.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Rengøringsleder Jan Nørregren vil på mødet præsentere og orientere om Rengøringsafdelingens område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

 • 2
  Behandling af forslag til kommuneplantillæg nr. 3, dagligvarebutik
  Sagsid.: 16/1039

  RESUMÉ:

  Der skal behandles et forslag til et kommuneplantillæg nr. 3, til den gældende Kommuneplan 2013.

  Forslaget indeholder en justering af kommunens detailhandelsstruktur, og det har til formål at muliggøre etablering af et nyt lokalcenter ved Møllevej, der kan rumme én ny dagligvarebutik samt serviceerhverv af forskellig art.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 2013, anbefales til vedtagelse, med henblik på offentliggørelse i henhold til planlovens § 24.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2016, at der skulle skabes mulighed for en dagligvarebutik på Møllevej 14, indbefattende en plan for sikker trafikafvikling, og efter en høring i området, herunder Søvang.

  En ny dagligvarebutik vil forudsætte en ændring af kommuneplanens detailhandelsstruktur, i form af et tillæg til kommuneplanen, da der skal etableres et nyt lokalcenter ved Møllevej. Af plantekniske årsager omfatter det nye lokalcenter også benzinstationen på naboejendommen Møllevej 10.

  Den konkrete butiksbebyggelse forudsætter, at der efterfølgende udarbejdes et forslag til en ny lokalplan for de berørte ejendomme.

  Vedhæftede forslag til kommuneplantillæg nr. 3 (bilag 1), udgør det nævnte tillæg. Forslag til den nye lokalplan forlægges udvalget som en særskilt sag.

  Forudgående høring

  Inden der udarbejdes et egentlig tillæg til kommuneplanen, skal der i henhold til planlovens § 23c, indkaldes forslag og idéer til den forestående planlægning.

  Denne forudgående høring blev med annoncering på kommunens hjemmeside samt i Dragør Nyt, gennemført i perioden 17. maj 2016 til den 17. juni 2016. Annoncen blev tillige fremsendt til Grundejerforeningen Søvang, med henblik på en offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

  Den forudgående høring resulterede i 3 høringssvar, der vedlægges som bilag 2.

  De 3 høringssvar kommenterer problemer i forbindelse med trafikafviklingen på Møllevej, herunder også problemer for cykeltrafikken, samt konkurrenceforhold indenfor kommunens detailhandel.

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 fastlægger alene de overordnede rammer for kommunens detailhandelsstruktur, og administrationen har derfor valgt at inddrage høringssvarernes trafikale aspekter, i miljøvurderingen af det konkrete butiksprojekt, der skal gennemføres som led i lokalplanlægningen af butikken.

  Der er ikke i planloven hjemmel til at regulere konkurrenceforholdene indenfor kommunens detailhandel.

  Konklusion

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 kan skabe grundlag for en forbedret forsyning med dagligvarer i St. Magleby, i boligområderne omkring Hartkornsvej og i Søvang.

  Forslaget er i overensstemmelse med de gældende målsætninger på såvel kommunalt som regionalt niveau, om at fremme en decentral handelsstruktur, hvor borgere har mulighed for indkøb, uden for lang transport.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens kap. 2d og §§ 23c og 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget til kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Ændringsforslag fra C og O:

  C og O foreslår, at kommuneplantillægget ikke vedtages.

  For stemte:

  3 (C+O)

  Imod stemte:

  3 (I+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger muligheden for, at der også etableres adgang til/fra Fælledvej. Denne løsning indebærer indgåelse af aftale med andre lodsejere.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  2 (I+V)

  Imod stemte:

  3 (C+O)

  Undlod at stemme:

  2 (A+T)

  Faldet.

  Helle Barth (V) begærede sagen i KB jf. styrelsesloven §23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 3
  Behandling af forslag til lokalplan 75, dagligvarebutik
  Sagsid.: 16/1039

  RESUMÉ:

  Der skal behandles forslag til lokalplan 75, for et nyt lokalcenter ved Møllevej. Lokalplanen vil åbne mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik samt indrette forskellige serviceerhverv, på ejendommene Møllevej 14A og 14B.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler, at forslag til lokalplan 75, for et nyt lokalcenter ved Møllevej, vedtages og offentliggøres i henhold til planlovens § 24.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2016, at der skulle skabes mulighed for en dagligvarebutik på Møllevej 14, indbefattende en plan for sikker trafikafvikling, og efter en høring i området, herunder Søvang.

  Opførelse af en ny dagligvarebutik forudsætter, at der er vedtaget et kommuneplantillæg til den gældende kommuneplan, der justerer den hidtidige detailhandelsstruktur, og udlægger et nyt lokalcenter ved Møllevej. Der fremkom i forbindelse med den forudgående offentlige høring om kommuneplantillægget, 3 høringsvar, der kommenteres i nærværende sag.

  Foruden et nyt kommuneplantillæg, forudsættes det endvidere, at den nye dagligvarebutik lokalplanlægges, og at der i den forbindelse foretages en miljømæssig vurdering af konsekvenserne ved etablering af butikken.

  Der vedhæftes forslag til lokalplan for et nyt lokalcenter ved Møllevej (bilag 1), herunder en oversigtlig vurdering af de miljømæssige konsekvenser (en screening), der indgår som bilag i forslaget.

  Desuden vedhæftes en mere detaljeret udredning af de trafikale konsekvenser af en ny dagligvarebutik på Møllevej (Notat af 31. august 2016), der indgår som bilag 2.

  Lokalplanforslagets indhold

  Lokalplanområdet har en samlet størrelse på ca. 4800 m2, og der er planlagt en opdeling i 2 delområder: A, der rummer dagligvarebutikken, gives en størrelse på ca. 3400 m2 og delområde B, der tænkes at rumme forskellige serviceerhverv, gives en størrelse på ca. 1400 m2.

  Butikken får et samlet areal på ca. 1200 m2, hvoraf salgsarealet maksimalt må udgøre 1000 m2. Bygningen opføres med saddeltage, i en enkel arkitektur, med facader i teglsten. Se lokalplanforslagets bilag 3.

  Bygningen placeres gavlvendt mod parkeringspladsen, der rummer 45 parkeringspladser. Kravet er ifølge parkeringsnormen 40 pladser. Vare- og affaldshåndteringen er placeret i skellet ind mod DONGs transformerstation. Der åbnes mulighed for at der kan opstilles en skiltepylon ved indkørslen fra Møllevej. Se lokalplanforslagets bilag 2.

  Der foreligger ikke konkrete planer for bebyggelsen i delområde B, der har en rummelighed på ca. 700 m2, og er udlagt til serviceerhverv.

  Der er foretaget en skematisk miljø-screening af lokalplanforslaget, der indgår som bilag, bagerst i lokalplanforslaget.

  Det er konklusionen, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af forslaget, men det er besluttet, at der skal ske en nærmere udredning af de trafikale konsekvenser af en ny butik. Denne udredning er sket i form af notat af 31. august 2016 (bilag 2).

  Notat om de trafikale konsekvenser

  Det er notatets konklusion, at den nye butik kun vil medføre en begrænset mertrafik i området, da trafikken til butikken hovedsagelig vil blive lokaltrafik, der allerede kører på Møllevej og de omkringliggende veje.

  Notatet anbefaler, at varetrafikafviklingen internt på parkeringspladsen dokumenteres yderligere. Ansøger har på denne foranledning indsendt en plan, med reviderede køre-kurver, der godtgør, at vareindleveringen til butikken kan ske uden større gener for kundeparkeringen. De reviderede køre-kurver er angivet på lokalplanforslagets bilag 2.

  På grundlag af en aftale med DONG bekoster og anlægger ansøger et nyt cykel- og gangstitracé, fra Skolestien, langs Møllevej på Dongs ejendom, frem til butikkens parkeringsplads (se lokalplanforslagets bilag 4).

  Det forslås i notatet, at dette stitracé forlænges mod nord, langs Møllevej. Forslaget forekommer sympatisk, men urealistisk, da tracéet i givet fald skal udlægges på privat grund, da der ikke er udlagt rabatarealer på den vestlig side af Møllevej.

  3 høringssvar

  De trafikale problemer, der rejses i de 3 høringssvar, omhandler primært den høje hastighed, der køres med på Møllevej, samt fremkommeligheden og sikkerheden for de bløde trafikanter.

  Den nye butik vil alene medføre en begrænset mertrafik, der ikke i væsentlig grad vil få indflydelse på hastigederne samt fremkommeligheden og sikkerheden på Møllevej.

  De rejste trafikale problemstillinger bør i givet fald behandles i andet regi, blandt andet med hjemmel i færdsels- og vejlovgivningen.

  Det skal noteres, at det nye sti-tracé fra Skolestien frem til butikken, alt andet lige, vil øge fremkommeligheden og sikkerheden, for de bløde trafikanter

  Konklusion

  Det er administrationens vurdering, at et nyt lokalcenter som planlagt, med nye publikumsorienterede funktioner, vil forøge attraktionen for bosætningerne i St. Magleby landsby, foruden boligområderne i Vængekvarteret og i Søvang.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 13 og 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  2 (I+V)

  Imod stemte:

  3 (C+O)

  Undlod at stemme:

  2 (A+T)

  Faldet.

  Helle Barth (V) begærede sagen i KB jf. styrelsesloven § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 4
  Dragør Havn - Revideret forslag til disponering af budgetmidler
  Sagsid.: 16/898

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. i budget 2016-19 til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  Denne sag indeholder et revideret forslag til disponering af de afsatte midler samt forslag til rækkefølge og tidsplan.

  På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 6. september 2016 blev det besluttet, at sagen skulle udsættes til efter budgetforhandlingerne for 2017 er afsluttet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget til den overordnede disponering af anlægsbudgettet på 10 mio. kr. i budgetperioden 2016-19, rækkefølge af projekter og tidsplan godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2016-19 er der afsat 10 mio. kr. til udvikling af Dragør Havns infrastruktur over de næste 4 år.

  Disponeringen af budgetmidlerne blev behandlet på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde i maj.

  På mødet blev der fremsat ønske om en yderligere disponering af budgetmidlerne samt en prioriteret rækkefølge af projekterne og tidsplan.

  Administrationen har udarbejdet en revideret og prioriteret disponering af budgetmidlerne samt forslag til rækkefølge for de enkelte projekter. Rækkefølgen vil løbende blive tilpasset realisering af erhvervsudviklingen på havnen.

  Forslag:

  • Renovering af toilet/baderum
  • Byggemodning af byggefelter
  • Bådepladser ved eksisterende moler
  • Grillplads
  • Grejbokse – ny havn
  • Grejbokse – gammel havn
  • Søtoiletter
  • Havnekontor
  • Nedrivning af bygninger
  • Mastehus
  • Kran og vaskeplads
  • Omklædning- og badfaciliteter til fritidsklubber

  I alt

  1.075.000 kr.

  280.000 kr.

  2.200.000 kr.

  75.000 kr.

  725.000 kr.

  350.000 kr.

  100.000 kr.

  2.300.000 kr.

  775.000 kr.

  450.000 kr.

  970.000 kr.

  700.000 kr.

  10.000.000 kr.

  Forslag til rækkefølge samt status på anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på deres møde d. 10. august 2016 behandlet Dragør Vandaktivitets ønsker i forbindelse med udviklingen af havnen. Dragør Vandaktivitets ønsker fremgår af vedlagte bilag.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på mødet besluttet, at det skal belyses hvordan ønskerne kan implementeres på havnen og udgiftsniveauet hertil. Sagen oversendes samtidig til By-, Erhvervs- og Planudvalget til endelig beslutning og udmøntning af ressourcerne afsat til havnens udvikling.

  Ønskerne fra Dragør Vandaktivitet er blevet politisk behandlet på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 1. marts 2016 som en del af tilbagemeldingen i offentlighedsfasen. Derudover har ønskerne været fremsendt i bilag til udvalgsbehandling den 10. maj 2016.

  To af ønskerne, som omhandler ramper ved slæbested og genopretning af belægning på Madsens Krog, vil indgå i Dragør Havns årlige prioritering af driftsbudgettet. Der er desuden afsat en pulje til omklædning og badefaciliteter til klubberne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet er der afsat 10 mio. kr. med 2.5 mio. kr. årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der vil ske en inddragelse af brugerne og havnens brugerbestyrelse i realiseringen af de enkelte projekter.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Disponeringen af anlægsbudgettet er i overensstemmelse med helhedsplanen for udvikling af Dragør Havn.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Ændringsforslag fra (I)

  At grill plads til kr. 75.000,- udgår

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  5 (A+V+O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår, at der først tages stilling til nybygning af havnekontor, når der er indgået kontrakt om såvel det østlige som vestlige byggefelt.

  For stemte:

  2 (C+I)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+C+O+V:

  ACOV foreslår, at der i første kvartal 2017 fremlægges forslag til nye bade- og omklædningsfaciliteter på havnen til brug for vandklubberne med pris- og placeringsforslag.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (I+T)

  Godkendt.

  Administrationens forslag:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 5
  Evaluering af udeservering, Dragør Sejlsport
  Sagsid.: 15/2501

  RESUMÉ:

  Dragør Sejlsport fik i marts 2016 – via en tidsbegrænset dispensation fra lokalplan 70 – tilladelse til at foretage udeservering på et mindre areal på Dragør Havn.

  Det blev samtidig besluttet at ordningen skulle evalueres i oktober 2016. Denne sag indeholder evalueringen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at evalueringen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Sejlsport fik i marts 2016 tilladelse til – på baggrund af bl.a. en ét-årig dispensation fra lokalplan 70 – at foretage udeservering på et mindre areal på Dragør Havn i perioden 1. april – 1. oktober 2016.

  Det blev ved sagens behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttet at ordningen skal evalueres på udvalgets møde i oktober 2016 efter sæsonophør.

  Dragør Sejlsport har nu fremsendt ansøgning om at gøre ordningen permanent og om tilladelse til en sortimentsomlægning. Ansøgningen behandles som særskilt punkt på dagordenen i såvel BEPU som ØU, hvorfor denne evalueringssag også forelægges begge udvalg. ØU er ansvarlig for spørgsmål vedrørende vilkår for lejemålet. BEPU er ansvarlig for spørgsmål der knytter sig til dispensationer fra lokalplanen og for havnens drift.

  Tilladelsen til udeservering blev meddelt på følgende vilkår:

  1. At udeserveringen skulle foregå på det areal ansøger selv har oplyst at ville benytte til formålet.
  2. At der ikke må opføres terrassedæk på arealet.
  3. At serveringsarealet markeres med stifter i belægningen.
  4. At der alene tillades inventar i form af let flyttelige borde og stole, der fjernes når der ikke foretages servering.
  5. Der skal sikres fri passage langs kajen og fri adgang til havnens installationer.

  Indgåelse af lejeaftale om udearealet nødvendiggjorde samtidig at indgå et tillæg til lejeaftalen om selve butiksarealet.

  Aftale med kortbilag om leje af udearealet samt tillæg til aftale om butikslejemål vedlægges sagen som bilag 1.

  Grundvilkårene til tillægget til aftalen om butiksarealet var følgende:

  1. At lejer er berettiget til at opstille det løsøre som er fornødent for at udøve cafédriften på udearealet – så som køleskab, kaffemaskine, fadølsanlæg og lignende.
  2. At lejer ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra kommunen må foretage nogen form for bygningsindgreb/opsætning af faste installationer.

  Administrationen kan oplyse følgende i forhold til lejers overholdelse af vilkårene:

  Ad 1. Kravet om at holde udeserveringen på det areal, lejer selv ansøgte om er ikke opfyldt.

  Lejer kan – jf. denne sags bilag 2 - konstateres også at have foretaget udeservering langs butikkens facadeareal, og det er ikke omfattet af tilladelsen.

  Ad 2. Kravet er opfyldt – lejer har ikke opført terrassedæk på arealet.

  Ad 3. Vilkåret er overholdt idet udlejer i henhold til aftalen har foretaget opmarkering af arealet.

  Ad 4. Vilkåret vurderes ikke at være opfyldt fra lejers side.

  Lejer har i sæsonen afgrænset arealet med plantekummer og skærme som ikke kan betegnes som let flytbart inventar jf. bilag 3.

  Materialerne har ikke været bortfjernet men maksimalt været rykket sammen når der ikke blev foretaget servering.

  Ad 5.Vilkåret har overvejende været opfyldt fra lejers side, idet der dog én gang er rettet henvendelse til havneadministrationen med klage om, at det var svært fremkommeligt at transportere en båd til reparation.

  Foruden ovenstående har havneadministrationen oplyst at have modtaget klager over, at caféens gæster benytter toiletterne til havnens betalende gæster.

  Havneadministrationen oplyser, at lejer udleveret sit kort til havnens toiletter til gæsterne.

  Denne brug medfører forringet service for havnens betalende brugere og medfører øgede udgifter til rengøring.

  Havneadministrationen har henstillet over for lejer, at caféens gæster kunne benytte de offentlige toiletter på havnen, men denne henstilling har lejer efter det oplyste, ikke imødekommet.

  Havneadministrationen har også bedt lejer om at tilmelde sig en renovationsordning.

  Dette har lejer ikke imødekommet.

  I forhold til overholdelse af vilkårene i tillægget til lejeaftalen om butikslokalet kan følgende oplyses:

  Ad A. Vilkåret må forventes at være overholdt.

  Ad B. Dette vilkår er/har ikke været overholdt.

  Ved et tilsynsbesøg i butikslejemålet kunne administrationen konstatere, at lejer uden forudgående ansøgning/skriftlig tilladelse fra udlejer var i færd med, selv at udføre kloakarbejder.

  Tilsynsnotatet vedlægges denne sag som bilag 4.

  Lejer har efterfølgende fremsendt en henvendelse til byggemyndigheden idet lejer ønsker at opføre et køkken i lejemålet.

  Ansøgningen er ikke fulgt op fra lejers side med de relevante projektmaterialer som kræves.

  Ud fra lejers høringssvar til brug for denne sag må det lægges til grund, at køkkenet er udført uden de fornødne tilladelser.

  Dette baseres på lejers oplysning om, at der er sket godkendelse fra fødevaremyndighedernes side samt det faktum at der i sæsonen har været reklameret for, at der serveres mad i caféen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lejer er blevet hørt i sagen – både til brug for denne sag samt den ansøgning som behandles som særskilt punkt på dagsordenen.

  Administrationens spørgsmål til lejer var således:

  ”I oktober 2016 skal der ske evaluering af den periode, du har haft udeservering på havnen, og til dén brug - og også til brug for behandlingen af din nye ansøgning -skal jeg venligst bede dig om at oplyse mig følgende:

  1) Hvordan du i den forgangne sæson har indfriet myndighedskravet om adgang til toiletter?

  2) En redegørelse for hvordan du fremtidigt agter at indfri myndighedskravet om adgang til toilet hvis din ny ansøgning imødekommes?

  3) En redegørelse for hvordan du - hvis der etableres en terrasse/belægning - mener at havneadministrationens krav om tilgængelighed/fremkommelighed kan tilgodeses såvel i åbningstiden som efter.

  4) En redegørelse for, om der - såfremt din ansøgning imødekommes - skal produceres mad på stedet.

  5) du bedes oplyse aktuel status i forhold til den byggeansøgning du har indgivet; herunder om der aktuelt produceres mad i ejendommen.”

  Lejers svar på de stillede spørgsmål er følgende:

  ” 1) De kunder der har haft brug for at benytte toilet, og som ikke selv har haft nøgle til havnens toiletter, har jeg henvist til handicap toilettet som Dragør Sejlsport har fået udleveret nøgle til. Handicap toilettet fungerer som butikkens toilet. Café Havslapnings kundegrundlag er lokale sejlere og gæstesejlere, som alle selv har købt nøgle til havnens toiletter. Derfor er det er kun ca. 2-10 gæster om dagen der kommer og spørger om nøglen til toilettet.

  Jeg har desuden talt med rengøringsmanden og han siger, at der ikke er nogen forskel på toilettet før og efter jeg har åbnet cafeen.

  2) Der er to muligheder 1) at havnen etablere et toilet i/ ved butikken samtidigt med den forestående renovation og udbygning af de eksisterende toiletter. Herudover vil jeg pointere, at Dragør Sejlsport/ Café Havslapnings lokale er der eneste af kommunens bygninger som ikke har et eget tilhørende toilet. 2) at det bliver muligt at jeg gennem Dragør Sejlsport/ Café Havslapning kan leje havnens toiletter, så kunderne kan låne en nøgle i cafeen ved behov. Dette vil være den nemmeste og billigste løsning og ikke være til gene for de øvrige brugere da 90 % af caféens kunder har deres egen nøgle da de i forvejen færdes på havnen.

  3) En etablering af en terrasse foran butikken vil ikke forandre noget med hensyn til tilgængelighed/fremkommelighed da det jo er gågade og desuden lejer jeg i forvejen udendørsarealet foran butikken, og der er vel ikke mere brug for tilgængelighed/fremkommelighed her end ved sejlklubbens nye terrasse eller Espersens orangerie.

  4) Der vil forsat blive produceret lette café retter som består af sandwich, smørrebrød og tapas.

  5) Der produceres lette café retter som består af sandwich, smørrebrød og tapas.

  6) Det er godkendt af sundhedsmyndighederne uden bemærkninger.

  7) Mit ønske er at få samme regler og muligheder som andre erhvervsdrivende på og omkring havnen så jeg kan genopbygge min butik.”

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Udvalget tog evalueringen til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 6
  Ansøgning om permanent udeservering m.m. for Dragør Sejlsport
  Sagsid.: 16/384

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til ansøgninger fra Dragør Sejlsport om permanent og udvidet udeservering på Dragør Havn samt delvis omlægning af driften i butikslejemålet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives afslag på at meddele dispensation fra Lokalplan 70 til den ansøgte permanente udeservering,

  2.

  at

  der gives afslag på, at der må indrettes og drives café i en del af butikslejemålet.

  3.

  at

  forslaget om overtagelse af nuværende havnekontor med tilhørende gårdareal ikke imødekommes, for derved at respektere havnens helhedsplan og den igangværende disponering i overensstemmelse med Lokalplan 70 og havnens helhedsplan.

  4.

  at

  ansøger – såfremt der ønskes yderligere café/restaurationsdrift på Dragør Havn – henvises til at søge en placering i det vestlige byggefelt når realiseringen heraf påbegyndes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i BEPU den 1.3.2016 godkendtes en ansøgning fra Dragør Sejlsport, som dispensation fra Lokalplan 70, om etablering af udeservering på arealet ud til kajen, foran sejlsportsbutikken, under forudsætning af en række vilkår om bl.a. placering og udformning, og af at der sker en evaluering til behandling til behandling i BEPU i oktober 2016.

  Selve evalueringen behandles som særskilt punkt i såvel BEPU som ØU, hvorfor denne sag også forelægges begge udvalg. ØU er ansvarlig for spørgsmål vedrørende vilkår for lejemålet. BEPU er ansvarlig for spørgsmål der knytter sig til dispensationer fra lokalplanen og for havnens drift.

  Borgmestersekretariatet har med e-mail af 25.8.2016 (bilag) modtaget en ansøgning fra Dragør Sejlsport om følgende:

  1) Permanent tilladelse til udeservering på arealet ved kajen ud for butikken, og i den forbindelse at udvide indretning af café i en del af den lejede butiksbygning,

  2) tilladelse til at bygge en træterrasse foran butikken til udvidet udeservering, på det areal, der i dag bruges til vareudstilling,

  3) at få flisebelagt udeserveringsarealet ved kajen,

  Ansøgningen indeholder tillige et forslag/en vision om at Dragør Sejlsport overtager havnekontorets nuværende bygninger og gårdareal, med henblik på indretning og anvendelse til ”krohave”.

  Plangrundlag og vurdering i forhold til ansøgning om udeservering:

  Realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn er igangsat jf. bestemmelserne i lokalplan 70 samt kommuneplanen.

  Lokalplan 70 foreskriver bl.a. at det område der ansøges om udeservering på, skal friholdes for en hver form for bebyggelse og anlæg, idet der skal sikres manøvreplads for forsyningstrafik, bådoptagning og – isætning o. lign.”.

  Et væsentligt element i helhedsplanen, er også at fastholde byggefelternes afgrænsning mod nord ud mod den gamle havns kajer, i en gennemgående flugt fra byen mod Øresund.

  Hermed sikres:

  - en hensigtsmæssig funktionsadskillelse mellem de primære havnefunktioner langs kajerne og aktiviteter i tilknytning til bebyggelsen på byggefelterne, og

  - en visuel åbenhed ved færdsel langs kajen – med udsigt til havnebassiner og Øresund.

  En imødekommelse af permanent etablering af et serveringsareal langs kajen, som ansøgt, vil dermed være i strid med de hensyn som varetages i kommuneplanens helhedsplan og Lokalplan 70.

  Såfremt der ønskes yderligere restauranter/caféer på havnen vil en placering i det vestlige byggefelt være mere hensigtsmæssig, da man her – i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser vil kunne håndhæve, at alt byggeri og evt. udeservering skal holdes inden for byggefeltet.

  Vurdering i forhold til ansøgning om omindretning af butikslejemålet og delvis omlægning af sortimentet:

  Selve den ansøgte udvidede indretning af café i den kommunalt ejede butiksbygning, forudsætter - foruden byggetilladelse - også at kommunen som udlejer tillader en delvis omlægning af driften i butikken.

  I forbindelse med indgåelse af lejeaftalen blev der oprindeligt udarbejdet en forholdsvis detaljeret sortimentsliste som tydeligt angiver, at kommunen som udlejer dengang ønskede tilstedeværelsen af en sejlsportsbutik på havnen til facilitering af havnens brugere/betalende gæster.

  Havneadministrationen har i deres høringssvar tilkendegivet, fortsat at have et ønske om, at den facilitering bevares.

  Selve bygningen er – efter administrationens vurdering – ikke egnet til cafédrift.

  Der er bl.a. ikke et toilet i bygningen, og det køkken som lejer har etableret er ikke etableret på baggrund af en godkendt byggeansøgning.

  Forslaget om overtagelse af nuværende havnekontor med tilhørende gårdareal kan ikke kombineres med den igangværende planlægning for disponering af det vestlige byggefelt, med flytning af havnekontoret og realisering af den fulde parkeringsplads, i overensstemmelse med Lokalplan 70.

  LOVE/REGLER:

  Arealerne der indgår i ansøgningen er omfattet af Lokalplan 70 samt kommuneplanens helhedsplan for havnens udvikling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke i forhold til den konkrete ansøgning/sag.

  Dog anbefaler administrationen klart, at hvis der tillades en delvis omlægning af driften skal der ske en vurdering af, hvilke konsekvenser dette kan få i forhold til den leje som i dag betales for lejemålet, da kommunen er forpligtet til at opkræve markedsleje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Havneadministrationen og Brugerbestyrelsen for Dragør Havn (BBH) er hørt i sagen.

  Høringssvarene vedlægges denne sag som bilag i deres helhed.

  Havneadministrationen anfører overordnet at have et ønske om en sejsportsforretning på stedet og opfatter bygningen som uegnet til cafédrift.

  BBH er imod at der kan etableres en permanent café på lokaliteten, idet BBH mener at det ikke er i overensstemmelse med Lokalplan 70 og den besluttede realisering af helhedsplanen for havnen.

  I forbindelse med såvel evalueringssagen (behandlet som særskilt punkt på dagsordenen) som denne sag, er ansøger blevet hørt og spørgsmål/svar fremgår af sag om evaluering.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Ændringsforslag fra O:

  At der meddeles permanent tilladelse til at drive servering ude og inde.

  For stemte:

  2 (O)

  Imod stemte:

  5 (A+C+I+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår som alternativ til punkt 1, at der meddeles tilladelse under forudsætning af a) sejlernes toiletter ikke kan anvendes og b) lejer tilmeldes en renovationsordning og efterlever havneadm. øvrige anvisninger. Tilladelsen gives midlertidigt for 1 år frem til udbud af det vestlige byggefelt, hvor det må vurderes om lejer kan etablere sig andet sted.

  For stemte:

  3 (C+O)

  Imod stemte:

  3 (A+I+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår, at der tillades en sommerforretning 2017 under forudsætning af at kommunens anvisninger følges.

  Anbefales over for ØU.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+I+T+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 3

  For stemte:

  5 (A+C+I+T+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 7
  Flotel i Dragør havn - og tidligere høringssvar om havnens udvikling
  Sagsid.: 16/1287

  RESUMÉ:

  Genbehandling af forslag om etablering af hotelskibe (”flotel”) i Dragør Havn, i relation til tidligere høringssvar om udvikling af Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes med henblik på eventuelle videre tiltag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved kommunalbestyrelsens møde den 15. september behandledes sagen om ”Hotelskibe (flotel) i Dragør havn”.

  Det blev besluttet ”at sagen udsættes og genbehandles hvor alle 16 forslag fra tidligere borgerhøring fremlægges til politisk behandling, således at de behandles under ét”.

  Vedlagte notat af 4.12.2015 indeholder en status for behandlingen af de indkomne 13 høringssvar til den ”indkaldelse af idéer og forslag til havnens udvikling” som blev iværksat i 2013.

  Det skal bemærkes,

  - at det samlede statusnotat om ”Udvikling af Dragør havn - projektforslag, projekter og gennemførelse” tillige indeholder status for projekterne om omlægning af færgearealet (parkering og tilkørsel), ændringer i havnens infrastruktur samt genplacering af eksisterende havneerhverv. Disse 3 projekter er enten afsluttet eller behandles i andet regi.

  - at notatet beskriver de politiske beslutninger der er truffet i relation til de 13 høringssvar, samt den opfølgning, der har fundet sted.

  Samtlige 13 høringsvar med diverse forslag, med tilhørende referater fra dialogmøder med forslagsstillerne, indgår som bilag til den første behandling i BEPU den 4. marts 2014 (”Udvikling af Dragør havn – interessetilkendegivelser og forslag”), sagsnr.13/1526, pkt. 2 på dagsordenen.

  En sammenfatning af de 13 høringssvar fremgår af vedlagte Planlægningsnotat 03.13.

  LOVE/REGLER:

  Planforudsætningerne for realisering af projekter på Dragør havn udgøres af helhedsplanen for havnens udvikling i kommuneplanen samt Lokalplan 70.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til havneudvikling stammer fra en høring i 2013 om ”interessetilkendegivelser”.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Forslag fra C og V:

  At administrationen arbejder videre med vurdering af, hvor husbåde og flotel kan etableres

  For stemte:

  3 (C+I+V)

  Imod stemte:

  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra C og V:

  At  administrationen arbejder videre med om der kan etableres havnebad.

  Godkendt.

  Forslag fra A:

  At forvaltningen udarbejder et forslag til plangrundlag for etablering af et Flotel på Dragør Havn.

  For stemte:

  4 (A+I+O)

  Imod stemte:

  2 (V+C)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Peter Læssøe (T):

  Liste T finder, at en beslutning om flotel på nuværende tidspunkt strider imod en forventet samlet fremlæggelse fra forvaltningens side af en helhedsplan for havnen. Første relevante afklaring må være at få fastlagt udflytningen til det østlige byggefelt, samt den overordnede målsætning om, at få ændret/renoveret molerne i Dragør Havn.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 8
  Ansøgning om anlæg af en midlertidig skøjtebane på havnen
  Sagsid.: 16/2679

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget en henvendelse om tilladelse til anlæg af en midlertidig skøjtebane ved Dragør havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, om der skal gives tilladelse til opsætning af en midlertidig skøjtebane ved Dragør Havn inden for perioden 15. november 2016 til 15. januar 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en henvendelse om muligheden for at anlægge en midlertidig skøjtebane ved Dragør Havn. Banen vil have en størrelse på ca. 300 kvm., og vil kunne medvirke til at skabe liv på havnen i de kolde måneder.

  Det er ansøgers tanke, at banen skal kunne have åbent i perioden fra slut november til starten af januar.

  Den foreslåede skøjtebane er kunstig, og kræver derfor ikke nedkøling.

  Projektet er initieret af Busk Is, som foreslår en partnerskabsmodel med Dragør Kommune, hvor omkostninger fordeles ligeligt på Busk Is og Dragør Kommune.

  Busk Is anmoder Dragør Kommune om et indskud/underskudsgaranti på 50.000 kr., samt strøm og opsætning af hegn. En sådan støtte vil ikke kunne finde sted grundet statsstøttereglerne, idet det vil blive betragtet som et tilskud til en enkeltvirksomhed.

  Ansøger lægger vægt på en placering nær toiletter og øvrige publikumsfaciliteter, og administrationen har i dialog med ansøger forsøgt at udpege forskellige mulige placeringer.

  Overordnet set er der pladsudfordringer på havnen, idet det må forventes at det østlige byggefelt i løbet af perioden overdrages til de nye lejere, og at den samlede bådopstilling derfor bliver mere kompakt.

  Såfremt skøjtebanen skal ligge ved havnen kan forvaltningen kun pege på muligheden af, at placere banen på det grønne areal mellem Skurbyen og Stejleparkeringen (se vedlagte kortbilag).

  Dette areal er ikke omfattet af fredning, men ligger indenfor Lokalplan 70, der udlægger det meste af området til grønt, ubebygget havneareal med mulighed for anvendelse til stejleplads og klargøring af garn.

  Den østlige del af det grønne areal indgår i lokalplanens vestlige byggefelt (A2), der muliggør udbygning med erhverv.

  Tidsbegrænset anlæg af skøjtebane i vintermånederne anses ikke at stride mod lokalplanens bestemmelser.

  Ved at placere banen på den østlige del af det grønne areal opnås størst mulig afstand til boligbebyggelse i nærområdet.

  Der vil skulle opkræves leje af grunden (havnetakst).

  LOVE/REGLER:

  Ansøgningen vedrører Lokalplan 70.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udlejning vil kunne medføre en beskeden indtægt for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget 4. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 9
  Genbehandling af en ny telemast ved Dragør Skole Nord
  Sagsid.: 16/563

  RESUMÉ:

  Der skal foretages en ny behandling at en ansøgning om opsætning af en ny 30 m høj telemast ved Dragør Skole Nord, på bagrund af supplerende oplysninger fra ansøger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den oprindelige indstilling fastholdes, hvorefter det anbefales:

  1.

  at

  udvalget beslutter om udvalget ønsker at det planmæssige grundlag for en ny mast afklares definitiv, ved at der udarbejdes et forslag til en ny lokalplan, for en ny mast, med en valgt placering nr. 1 eller nr. 2, som angivet på oversigtskort bilag 2.

  Eller

  2.

  at

  udvalget, med udgangspunkt i de foreliggende planmæssige forhold, beslutter om udvalget vil meddele en konkret tilladelse til en ny 30 m høj telemast, med en valgt placering på nr. 1 eller på nr. 2, som angivet på oversigtskort bilag 2.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget behandlede den 9. august 2016 en ansøgning fra TDC om godkendelse af en ny 30 m høj telemast ved Dragør Skole Nord.

  Udvalget besluttede:

  ”At sagen sendes tilbage til nærmere undersøgelse af alternative placeringer, herunder på offentlige og selskabsejede arealer. Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre nabohøringer af evt. nye placeringer inden en ny fremlæggelse for udvalget”.

  Supplerende undersøgelse

  Administrationen har anmodet ansøger om en vurdering af alternative placeringer af en ny mast, samt anmodet om en redegørelse for, om det er muligt at erstatte én høj telemast, med flere, men lavere master.

  Der er modtaget en supplereende redegørelse fra ansøger, der vedlægges som bilag 1.

  I redegørelsen behandles en placering ved Hollænderhallen, på det gamle vandtårn ved brandstationen, ved det gamle vandværk på Stationsvej, i erhvervsområdet ved A.P. Møllers Allé og på det fredede areal ved Stationsvej (”Grushullerne”).

  Ingen af disse placeringer er fundet anvendelige. I redegørelsen argumenteres der desuden for, hvorfor flere lave master, ikke kan erstatte én højere mast.

  Baggrunden for sidstnævnte forhold angives til hovedsagelig at være de høje omkostninger ved at etablere to eller flere master, samt at den lavere mastehøjde begrænser / eliminerer muligheden for at tilbyde andre operatører masteplads, som det ellers er forudsat i masteloven.

  I redegørelsen indgår 4 oversigtskort, der angiver dækningen, fra meget god, til dårlig dækning, i 4 scenarier:

  1. Dækning uden nogen ny, eller midlertidig mast.
  2. Dækningen i dag med den midlertidige mast ved Dragør Skole Nord.
  3. Dækningen med den ansøgte position ved Dragør Skole Nord
  4. Dækningen med en position ved Ndr. Dragørvej 162 (ved rensningsanlægget), ved udskiftning af den eksisterende mast på 20 m, med en ny mast på 30 m.

  Det konkluderes, at den bedste dækning opnås ved den ansøgte placering ved Dragør Skole Nord, hvorfor ansøgningen om denne position fastholdes.

  Det kan oplyses, at Trafikstyrelsen med skrivelse af 22. august 2016 har godkendt en mast på 36 m, på den ansøgte position.

  OPRINDELIG SAGSFREMSTILLING

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra TDC, om en permanent mast ved Dragør Skole Nord, med en højde på 30 m, til brug for mobiltelefoni. Placeringen, der benævnes nr. 1, er angivet på vedhæftede oversigtskort (bilag 2).

  Den nye mast skal dække et større område og sikre en forbedret kvalitet af dækningen.

  Der er indgået et mastefællesskab med beredskabsstyrelsen, hvilket indebærer at den eksisterende 15 m høje sirenemast vil blive fjernet.

  Tidligere midlertidig tilladelse

  På grund af et opsagt lejemål for en mast til mobiltelefoni ved Dragør Stationsplads, opstod der i marts måned et akut behov for en ny antennedækning, da dele af Dragør Nord ellers ville miste dækningen.

  Plan og Teknik meddelte den 10. marts 2016 tilladelse til en midlertidig mast ved Dragør Skole Nord, med en placering tæt ved den eksisterende sirenemast. Tilladelsen er gældende i 6-8 måneder, indtil den midlertidige mast afløses af en permanent mast.

  Den midlertidige mast har dog ikke forhindret, at der aktuelt har vist sig problemer med kvaliteten af dækningen for mobiltelefoni, specielt i Dragør Nord og Syd samt i Dragør Gl. Bydel.

  Høringer

  Der er gennemført høring af de omboende, Skoleledelsen på Dragør Skole Nord og Københavns Lufthavn, da masten overskrider det generelle højdegrænseplan på 25 m. Høringen har resulteret 9 høringssvar, der vedhæftes som bilag 3, der indledes med et kort resumé.

  Høringssvarernes indhold

  Indholdet i høringssvarerne er meget ensartet.

  • Der gøres indsigelser mod masten på grund af dens skæmmende virkning, og det værditab, som det kan medføre for de enkelte ejendomme,
  • Der anføres risikoen fra stråling fra antennerne,
  • Der henvises til overskridelse af det generelle højdegrænseplan på 25 m, der er tinglyst på de fleste ejendomme i kommune.
  • Desuden peger flere af høringssvarerne på alternative placeringer.

  Administrationens kommentar

  Ansøger har kommenteret høringssvarerne for så vidt angår strålingsfare samt alternative placeringer (skrivelse, bilag 4).

  For så vidt angår strålingsfare, henvises der til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som indeholder en omfattende udredning af forholdet. Det oplyses, at Sundhedsstyrelsen følger eksisterende og ny viden på området, og løbende udsteder anbefalinger i overensstemmelse hermed.

  I skrivelsen henvises der i øvrigt til en folketingshøring den 10. marts 2004, hvor det blev fastslået, at kommunerne ved deres administration af planloven, ikke kan varetage sundhedsrisici.

  Det generelle højdegrænseplan på 25 m har til hensigt at varetage hensynet til Københavns Lufthavn. Lufthavnen har accepteret en mast på 30 m, og højden/masten skal efterfølgende godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen.

  Højden

  Mastens skæmmende virkning er proportional med højden, og på forespørgsel oplyser ansøger, at der ikke er mulighed for at reducere højden på 30 m (bilag 5).

  Alternative placeringer

  Der er i høringssvarerne forslået forskellige alternative placeringer, men ansøger fastholder, at en placering i området ved Dragør Skole Nord, er den eneste mulige, såfremt masten skal tjene sit formål.

  Plangrundlag

  Det samlede område ved Dragør Skole Nord er omfattet af Byplanvedtægt nr. 3, der i pkt. 5 fastlægger anvendelsen til specifikke offentlige formål. Der er ingen præcise bestemmelser om maksimale højder i byplanvedtægten, men bygningshøjden fastsættes til maksimal 2 etager.

  Natur- og Miljøklagenævnet har truffet en række principielle afgørelser om opstilling af master i lokalplanlagte områder, og om hvordan anvendelsesbestemmelsen i disse planer fortolkes (NMKN afgørelser nr. 111). Nævnets fortolkninger vurderes at være meget restriktive.

  Det fremgår af afgørelserne, at en telemast betragtes som en decideret erhvervsvirksomhed, der udesender signaler til brug for telekommunikation.

  Det fremgår desuden at planernes anvendelsesbestemmelser – og deres formål- udtrykkelig skal tillade opstilling af master.

  Kommunerne har generelt ikke kompetence til at dispensere i disse sager, og masterne kan derfor typisk kun realiseres på grundlag af en ny lokalplan.

  Vurdering af plangrundlaget

  Det er administrationens vurdering, at en telemast på 30 m, som udgangspunkt ikke kan realiseres på grundlag af den gældende byplanvedtægt, og at den i princippet derfor udløser lokalplanpligt.

  Den eksisterende sirenemast, blev opstillet i 1995-96, og da den var fritaget fra godkendelser, er den lovlig opsat på arealet.

  Anvendelsen af det pågældende areal er som følge heraf lovlig, og en udskiftning af den eksisterende sirenemast, med en ny, men højere mast, der stadig vil rumme en sirene, og som i princippet placeres på samme areal, kan antageligvis derfor betragtes som en fortsættelse af en hidtil lovlig anvendelse af arealet.

  I henhold til gældende praksis, har kommunerne kompetence til at dispensere fra højden på fysiske anlæg. Det er her afgørende om en forøgelse af højden på masten, fra 15 m til 30 m, vurderes at udgøre en sådan ændring af det eksisterende miljø, at det i sig selv udløser lokalplanpligt.

  Såfremt det vurderes at mastens højde ikke i sig selv udløser lokalplanpligt i henhold til planlovens § 13, kan den ansøgte mast med en placering på nr. 1, med de nævnte udgangspunkter, godkendes på baggrund af en helhedsvurdering i henhold til Bygningsreglement 2015, pkt. 2.3, da det generelle højdegrænseplan på 8,5 m fraviges. Masten forudsætter dispensation fra byplanvedtægten, for så vidt angår den maksimale højde, svarende til 2 etager.

  Mastens placering ved den eksisterende sirenemast (nr. 1)

  En 30 m høj mast, placeret i et byområde som Dragør Nord, vil altid være synlig, og tit opleves skæmmende, for en del af boligområderne.

  Der skal foretages en afvejning mellem 2 modsat rettede hensyn:

  • dels hensynet til borgerne generelt, om at sikre en tilfredsstillende kvalitet for dækningen med mobiltelefoni, og
  • dels hensynet til de berørte boligområder, der påvirkes af mastens skæmmende effekt.

  Bebyggelsen i det berørte boligområde, for størstepartens vedkommende omfattet af Grundejerforeningen Nordbo, er karakteriseret ved at have lukkede gavle, uden vinduer, mod nord, hvor der også sjældent er placeret udendørs opholdsarealer til de enkelte boliger.

  Bebyggelsen er desuden adskilt fra masteplaceringen af et kraftigt beplantningsbælte i 6–8 m højde, hvori Banestien forløber.

  Den ansøgte mast opleves således ikke fra boligernes opholdsrum eller fra de private udearealer, men er meget synlig fra bebyggelsens fælles parkeringsarealer.

  Lignende forhold gør sig gældende for bebyggelsen ved Hyldeengen, der har lukkede gavle, med enkelte vinduer, der dog afskærmes mod masteplaceringen, af en kraftig hækbeplantning. Der forekommer heller ikke her, deciderede udendørs opholdsarealer, mod masteplaceringen.

  Mastens placering på nr. 2

  Administrationen har undersøgt en alternativ placering nr. 2, som angivet på oversigtskortet, (bilag 1). Placeringen findes dog problematisk, dels fordi denne placering med større sandsynlighed vil udløse lokalplanpligt, dels fordi masten er placeret vest for de berørte boligområder, hvilket indebærer at masten kan være synlig fra boligernes opholdsrum og deres private friarealer.

  Der er gennemført høring af de tilstødende ejendomme langs D.B. Dirchsens Allé og Hyldeengen, som ikke har fremsendt høringssvar. Dragør Skole Nord, herunder SFO én, har ingen indvendinger mod placering nr. 2.

  Konklusion

  Det er administrationens vurdering, at mastens placering i Dragør nord, for nogle boligområder vil kunne ses og opleves skæmmende, og at det bør være en bestræbelse, at søge mastens skæmmende effekt minimeret for flest mulig borgere. Det er vurderingen, at en placering på nr. 1, med samme placering som den eksisterende sirenemast ved Dragør Skole Nord (luftfoto, bilag 6), vil støtte denne bestræbelse.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 13, 19 og 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Ændringsforslag fra C og T:

  C og T foreslår, at ansøger tilbydes at opstille 2 master på henholdsvis Ndr. Dragørvej 162 og ved vandtårnet - i mastehøjder svarende til de eksisterende master på vandtårnet i dag.

  For stemte:

  5 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 10
  Ansøgning om en skovbørnehave
  Sagsid.: 16/2558

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om tilladelse til etablering af endnu en skovbørnehave på landbrugsejendommen Bachersmindevej 4.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til de ansøgte pavilloner i henhold til planlovens § 35 stk. 6, på betingelse af:

  1.

  at

  der etableres et nyt beplantningsbælte på ejendommen, som beskrevet i ansøgningen, og

  2.

  at

  der efterfølgende kan meddeles byggetilladelse til pavillonerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en skovbørnehave i en pavillon, på landbrugsejendommen, matr. nr. 33c, Bachersmindevej 4.

  En skovbørnehave

  En skovbørnehave er et pasningstilbud til 3-6-årige børn, som i institutionstiden hovedsagelig opholder sig i naturen. I en skovbørnehave kombineres pasningsbehov med sundhedshensyn og en pædagogisk hensigt med at give småbørn adgang til naturoplevelser og en miljøbevidst opdragelse.

  Formålet med en skovbørnehave er at skabe en base i naturen, hvor børn fra København kan få mulighed for at få en dagligdag, som byder på frisk luft og naturoplevelser.

  Den ansøgte pavillon

  Der ansøges om tilladelse til at opstille 2 flytbare pavilloner, der ikke skal benyttes som et fast opholdsrum, men alene som et støttepunkt for skovbørnehaven. Pavillonerne vil få et samlet areal på ca. 45 m2, hvor der vil være mulighed for at søge ly for vind og vejr, men som primært vil blive brugt til opbevaring af mad i køleskab samt opbevaring af tøj og personlige ejendele. Pavillonen indrettes med toilet og rindende vand.

  Planmæssige forhold

  Kommunens landzone er i henhold til planloven i princippet forbeholdt jordbrugserhvervene, og funktioner der ikke har tilknytning hertil, er i princippet henvist til kommunens byzoneområder.

  Planlovens § 37 åbner dog mulighed for at der i nedlagte driftsbygninger kan indrettes en meget bred vifte af forskellige erhvervstyper.

  En skovbørnehave skal efter sit formål placeres ”i naturen”, det vil sige i landzone.

  Af landskabelige hensyn, for at undgå spredt bebyggelse i de åbne landområder, skal det tilstræbes at andre anvendelser end jordbrugsdrift, som udgangspunkt indrettet i eksisterende bygninger, alternativt med en placering i tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen.

  I Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration anbefales det, at der normalt bør meddeles landzonetilladelse til institutioner, indrettet i eksisterende bygninger.

  Tidligere godkendelse

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 2. december 2014 en lignende skovbørnehave, også indrettet i en ca. 50 m2 stor pavillon og normeret til ca. 30 børn.

  Konklusion

  Der ses ingen landskabelige hensyn, der taler imod at meddele landzonetilladelse til den ansøgte placering af pavillonerne, da de vurderes at være indpasset hensigtsmæssig i forhold til de øvrige bygninger og anvendelser på ejendommen, og da der etableres en nyt beplantningsbælte, der afgrænser det tilknyttede udeareal. Pavillonerne forudsætter byggetilladelse.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 11
  Arkitekturpolitik for Dragør Kommune, principbehandling
  Sagsid.: 15/8

  RESUMÉ:

  Indledende drøftelse at et forslag til arkitekturpolitik, der har fokus på 3 temaer: Kulturarven, Bykvartererne og Landskabet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter oplægget med henblik på, at der arbejdes videre med forslaget til en arkitekturpolitik, med hensyn til bl.a. disposition, fokuspunkter og initiativer, idet endelig vedtagelse vil ske på et efterfølgende møde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i BEPU den 13. januar 2015 drøftede udvalget et forslag fra Allan Holst (A) om anmodning ”om en status for arkitekturpolitikken samt forvaltningens forslag til hvorledes en sådan kan udarbejdes”.

  Det blev besluttet, at forvaltningen på et kommende møde ”orienterer udvalget om, hvad en arkitekturpolitik kan indeholde”.

  Ved møde i BEPU den 3. marts 2015 drøftede udvalget et oplæg fra forvaltningen om bl.a. statslige udmeldinger om arkitekturpolitik, eksempler på arkitekturpolitiker fra andre kommuner, arkitekturpolitik i den hidtidige kommuneplanlægning for Dragør Kommune, og forslag til fokus- og indsatsområder.

  Oplægget blev drøftet og udvalget udtrykte, at det ”ønsker, at forvaltningen udarbejder et forslag til arkitekturpolitik på basis af forvaltningens oplæg, i indeværende kommunalbestyrelsesperiode”.

  Et udkast til en arkitekturpolitik er i en foreløbig udgave vedlagt som bilag. Udkastet er disponeret i følgende afsnit:

  - Forord og introduktion om ”arkitekturen i hverdagen”,

  - Beskrivelser af kommunens forskellige byområders identitet, med eksempler på værdifulde og arkitektonisk interessante bebyggelser,

  - 3 afsnit om henholdsvis ”Kulturarven”, ”Landskabet” og ”Bykvartererne”, med sammenfatninger ”Sammen om arkitekturen”, hvor der gives eksempler på ”hvad kommunen kan” og ”hvad du som borger kan”.

  - Et afsluttende afsnit med eksempler på fremadrettede initiativer.

  I afsnittet om ”Initiativer” foreslås bl.a. at der oprettes en præmieringsordning rettet mod smukke byggerier og by- og landskabsarkitektoniske værdifulde træk.

  Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt forslag til en mere konkret udformning af og proces for en sådan pris.

  Der foreslås tillige udarbejdelse af et ”dialogredskab”, der kan bruges i forbindelse med vurdering og rådgivning omkring projekter. Et redskab der tager afsæt i de lokale værdier og som har vist sig nyttigt i andre kommuner.

  Specielt afsnittet med udvalgte bebyggelseseksempler er ikke færdigudarbejdet i denne foreliggende udgave.

  Et gennemgående træk i dokumentet vil være udpræget brug af fotos og billedtekster.

  LOVE/REGLER:

  Der er ingen formelle regler om indholdet i en arkitekturpolitik, men regeringen opfordrer i sit udspil om ”Arkitekturpolitik – mennesker i centrum” til, at danske kommuner følger op med politikker og initiativer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I kommuneplanlægningen indgår stikord til indholdet i en arkitekturpolitik, der er fulgt op i nærværende forslag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  A foreslår at der arbejdes videre med oplægget, med tilføjelse af afsnit om erhvervsbyggeri.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 12
  Dispensation til helårsbeboelse i Rosenlund
  Sagsid.: 16/2483

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om at bebo sommerhuset, Militærvej 10, hele året.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen til dispensation til helårsbeboelse ikke imødekommes, da der ikke ses at foreligge sådanne særlige forhold, som kan begrunde en dispensation, jf. planlægningsnotat 01.15, retningslinje nr. 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning af 29. august 2016, om dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2, til at bebo sommerhuset Militærvej 10 hele året (bilag 1)

  Ansøger motiverer ønsket om en dispensation med, at vedkommende har ejet sommerhuset siden 2003, og at han de senere år har arbejdet aktivt i grundejerforeningen, og været medlem af Søvang Badminton Dermed har han fået opbygget et socialt netværk, som han sætter pris på og som har øget hans tilknytning til området.

  Fortilfælde

  Der er gennem de senere år behandlet en række dispensationsansøgninger om helårsbeboelse i Rosenlund. Det pågældende udvalg har i alle tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå andre konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet det blev vurderet, at der forelå ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenluns sammensatte og unikke karakter. Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen ville søge en afklaring af muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  Vurdering

  Forvaltningen henviser til baggrundsnotat 01.15, der er vedhæftet som bilag 2, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2. Forvaltningen vurderer, at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 5, i baggrundsnotatet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 40.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Ændringsforslag fra A:

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 13
  Godkendelse af forslag til den risikobaserede dimensionering 2017+
  Sagsid.: 16/221

  RESUMÉ:

  Bestyrelsen for Hovedstaden Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til den risikobaserede dimensionering 2017+ (RBD 2017+). Forslaget blev behandlet og godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på bestyrelsesmødet den 17. august 2016. Det følger af § 8 stk. 2 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S, at planen skal godkendes af samtlige 8 ejerkommuner, for at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2017. I forbindelse med den RBD 2017+ får Dragør to nye kapacitetsområder og skal fremover varetage overfladeredning og vandforsyning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til den risikobaserede dimensionering 2017+ godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fastlæggelse af serviceniveau

  Alle kommuner skal mindst en gang i hver kommunal valgperiode vedtage en risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen fastlægger med deres vedtagelse serviceniveauet for beredskabet i kommunerne, på baggrund af risikoprofilen i ejerkommunerne.

  Med etableringen af Hovedstadens Beredskab er opgaven med at udarbejde en risikobaseret dimensionering - gældende for det samlede beredskabsområde - overdraget til Hovedstadens Beredskab.

  Hovedstadens Berdskab har således udarbejdet en risikoprofil for alle ejerkommunerne, der indeholder en identifikation og analyse af kommunernes lokale risici f.eks. farlige virksomheder, hospitaler og infrastruktur. Redningsberedskabets dimensionering dvs. størrelsen af beredskabet, herunder bl.a. antallet af køretøjer og stationer, materiel, mandskab og uddannelsesniveau, er fastsat på baggrund af risikoprofilen og det valgte serviceniveau.

  Af § 1 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om rikobaseret kommunalt redningsberedskab fremgår det, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger i forhold til de lokale risici. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

  Serviceniveauet i Hovedstadens Beredskab er defineret i 3 dimensionerende parametre:

  • Tryghed, første køretøj er fremme og kan begynde indsatsen.

  • Kapacitet, der beskriver det nødvendige mandskab og materiel til indsatsen.

  • Robusthed, der er evnen til at kunne håndtere flere og/eller komplekse hændelser.

  Med RBD 2017+ opnås følgende mål

  • Sikrer at beredskabets indsats til stadighed er tilpasset og optimereret i forhold til relevante risici i hovedstadsområdet.

  • Fastholder og styrker muligheden for at håndtere flere samtidige terrorhændelser.

  • Gennem et stærkt fokus på forebyggelse og fortsat drift, skabes kapacitet til, at beredskabet kan håndtere flere komplekse hændelser.

  • Sikrer samspil mellem det forebyggende arbejde, myndighedsopgaver (f.eks. brandsyn og byggesagsbehandling) og det operative arbejde for at forhindre eller begrænse omfang af hændelser ved koordineret forberedelse og planlægning samt sikrer en arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats. Herunder kortlægning af risikoobjekter og særligt sårbare byområder og derved sikre en effektiv forebyggende og operativ indsats.

  • Optimering af organisationen til løsning af nye udfordringer og opgaver, bl.a. ved at sikre og udnytte større fleksibilitet i udrykningssammensætning, køretøjer og planlægning af uddannelse, opgaver, mv.

  • Styrker og systematiserer arbejdet med kvalitet, evaluering og læring, bl.a. i form af brandstedsevaluering, således at kvaliteten i kerneydelserne kan forbedres, herunder sikre at de mest effektive tekniske og taktiske metoder anvendes.

  • Forbedret operativ IT-understøttelse, bl.a. til understøttelse af fleksibilitet og effektiv ressourceudnyttelse, herunder også de lovgivningsmæssige krav til fri disponering.

  • Understøtter kommunernes robusthed gennem risikoovervågning og krisestyring.

  Nye ansvarsområder på stationerne

  I forbindelse med den risikobaserede dimensionering for 2017+ får flere stationer nye kapacitetsområder. Frederiksberg skal fremover varetage røgdykning og overfladeredning. Dragør skal varetage overfladeredning og vandforsyning. Østerbro skal fremover også varetage overfladeredningsopgaven. Desuden vil CBRNE-beredskabet (kemi) blive flyttet fra Østerbro til Glostrup. Herudover vil kapacitet til at håndtere indsatser ved politiaktioner (SIKS) også blive en kompetence på Christianhavn, station H og Frederiksberg.

  Større fleksibilitet

  Den risikobaserede dimensionering for 2017+ medfører, at Hovedstadens Beredskab vil arbejde for at skabe en større grad af fleksibilitet inden for det eksisterende serviceniveau, der kan anvendes til længerevarende uddannelse, øvelser, forebyggende arbejde, myndighedsopgaver i form af brandsyn, mv.

  Fleksibiliteten hentes ved at enkelte stationer får en forlænget responstid dvs. mere end 30 minutter, fordi de er optaget af uddannelse, øvelser eller forebyggende arbejde. For at sikre samme serviceniveau og responstid i kommunerne i Hovedstadens Beredskab, vil operationscheferne foretage en løbende risikovurdering og i nødvendigt omfang omplacere ressourcer i forhold til risikobilledet, således at robustheden i forbindelse med indsatser bevares.

  Under afdækning

  Der er to særlige beredskabsmæssige opgaver, der fortsat er under afdækning. Den ene vedrører håndteringen af brand i depottankanlægget på Prøvestenen. Den anden vedrører håndteringen af olieforurening i havn og på strand.

  Derudover iværksætter Hovedstadens Beredskab, som konsekvens af de seneste terroranslag i Europa, i efteråret 2016 analyser af konsekvenserne for beredskabet, herunder fokus på samarbejdet med Politi, Region og andre centrale aktører på beredskabsområdet. Hovedstadens Beredskab vil bl.a. se på erfaringerne med håndtering af massetilskadekomne fra Paris, Nice og Bruxelles. Hovedstadens Beredskab er ikke dimensioneret til at håndtere meget store terrorscenarier i stil med Paris alene, men skal løse opgaverne i samarbejde med aktørerne på beredskabsområdet. Derfor er det væsentligt, at der ses på, hvordan den eksisterende beredskabskapacitet kan anvendes bedst muligt, og hvorvidt erfaringerne kan anvendes og styrke Hovedstadens Beredskabs koncept for massetilskadekomst, der er beskrevet i RBD 2017+. Det forventes at analyserne vil være færdige ved årsskiftet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Selvfinansieret

  Som udgangspunkt vil forslagene i RBD2017+ være selvfinansierede inden for det eksisterende serviceniveau og økonomi. Dette sikres gennem øget fleksibilitet og omstillinger i beredskabet, der ikke påvirker serviceniveauet. Hvis der opstå yderligere investeringsbehov, som følge af nye operative udfordringer eller ændringer i risikoprofilen, der ikke kan løses inden for det eksisterende serviceniveau, kan det blive nødvendigt at tilføre ekstra økonomi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (I+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 14
  Anlægsregnskab for Dragør Skole Nord
  Sagsid.: 12/2246

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for Dragør Skole Nord.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Dragør Skole Nord godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Ombygning af Dragør Skole Nord:

  Anlægsbevilling: 5.000.000 kr.

  Anlægsudgift: 5.181.841 kr.

  Merforbrug -181.841 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 5.181.841 kr., hvilket er 181.841 kr. mere end bevilliget, svarende til 3,5 %.

  Projektet omfatter ombygning af fag- og klasselokaler, SFO lokaler m.m.

  Merforbruget skyldes udgifter til tekniske anlæg, som var i dårligere stand end forventet og derfor krævede en mere omfattende renovering.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbruget foreslås finansieret af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 15
  Anlægsregnskab for Dragør Skole Syd
  Sagsid.: 12/2246

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for Dragør Skole Syd.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Dragør Skole Syd godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Ombygning af Dragør Skole Syd:

  Anlægsbevilling: 7.000.000 kr.

  Anlægsudgift: 7.275.847 kr.

  Merforbrug -275.847 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 7.275.847 kr., hvilket er 275.847 kr. mere end bevilliget, svarende til 3,8 %.

  Projektet omfatter ombygning af gammelt fysik- og biologilokaler til ny science center.

  Merforbruget skyldes udgifter til tekniske anlæg, som var i dårligere stand end forventet.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbruget foreslås finansernes af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 16
  Anlægsregnskab for køkken, Enggården
  Sagsid.: 11/977

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for køkken, Enggården.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for køkken, Enggården godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Køkken Enggården:

  Anlægsbevilling: 4.100.000 kr.

  Anlægsudgift: 4.302.868 kr.

  Merforbrug -202.868 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 4.302.868 kr., hvilket er 202.868 kr. mere end bevilliget, svarende til 4,7 %.

  Projektet omhandler ombygning og modernisering af køkkenet på Enggården, merforbruget skyldes at de tekniske anlæg krævede en mere omfattende renovering end først antaget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbruget foreslås finansieret af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 17
  Anlægsregnskab for institutionen Køjevænget
  Sagsid.: 16/2619

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for institutionen Køjevænget.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for institutionen Køjevænget godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Etablering af institutionen Køjevænget:

  Anlægsbevilling: 17.101.000 kr.

  Anlægsudgift: 17.200.723 kr.

  Merforbrug -99.723 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 17.200.723 kr., hvilket er 99.723 kr. mere end bevilliget.

  Projektet omfatter anlæg af en ny integreret institution til ca. 150 børn fra 0 til 6 år. Grunden er på 2921 m² og det bebyggede areal er på 1217 m²

  Merforbruget svarende til 0,6 %.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbruget foreslås finansieret af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 18
  Besøg i Københavns Lufthavn
  Sagsid.: 16/2778

  RESUMÉ:

  Spørgsmål/emner, som ønskes drøftet på møde med Københavns Lufthavn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter eventuelle spørgsmål/emner, som ønskes drøftet på møde med Københavns Lufthavn.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 10. maj 2016, at forvaltningen skulle kontakte Københavns Lufthavn med henblik på et besøg for Kommunalbestyrelsen i Københavns Lufthavn.

  Der er aftalt besøg den 25. oktober 2016, kl. 16-18.

  Forvaltningen foreslår, at nedenstående punkter indgår i dagsordenen, og at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter eventuelle yderligere spørgsmål/emner, som ønskes drøftet på mødet med Københavns Lufthavn:

  - Støjdæmpning fra Københavns Lufthavn i Store Magleby

  - Udvikling af lufthavnens østområde og trafikafvikling (BEPU 6/9)

  - Stoppestedsfaciliteter for linje 35 i lufthavnen

  - Lufthavnens aktuelle planer og byggeprojekter

  - Orientering om udviklingstendenser for Lufthavnen

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Emner fra udvalget:

  Miljø – luftforurening.

  Miljøpåvirkning af flystøj

  Kollektiv trafik - erhvervsområdet

  Fejloverflyvninger – statistik

  Lufthavnsbusser til Dragør

  Vandforurening HOFOR boringer i St. Magleby der er blevet lukket.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

 • 19
  Forslag fra C - Lysregulering, skiltning, parkeringsbåse mv.
  Sagsid.: 16/2734

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jerrik Walløe (C) har i mail den 15. september 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Forslag 1

  C gruppen foreslår at det undersøges, om lysregulering i Dragør automatisk også kan vise grønt for gående og cyklende, når en bil har tricket føleren til skifte til grønt, og at dette indgår i den foreslåede gennemgang af lyskryds.

  Forslag 2

  C gruppen foreslår, at forvaltningen undersøger at flytte skiltet med 60 km/t ophør til før haveforeningen, også henset til biler der sænker hastigheden for at svinge ind.

  Forslag 3

  C gruppen foreslår, at forvaltningen undersøger muligheden for opmærkning af parkeringsbåse i begge retninger på Vestgrønningen, idet parkerende biler faktuelt sænker hastigheden meget. På den vestlige side bedes forvaltningen undersøge afmærket cykelsti på indersiden af parkeringsbåse.

  Forslag 4

  C gruppen foreslår, at forvaltningen også fremover offentliggør F.eks. trafiksikkerhedsplaner og bilag på hjemmesiden.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Forslagene 1+2+3 blev godkendt.

  Forslag 4 udgår.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

 • 20
  Forslag fra T - Velkomstcenter på Dragør Havn
  Sagsid.: 16/2768

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail den 22. september 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Forslag fra T:

  Forvaltningen bemyndiges til at tage kontakt til mulige interessentgrupper for at kortlægge deres ønsker og visioner til et kommende velkomstcenter på Dragør Havn. På baggrund heraf udarbejdes et idékatalog til videre politisk diskussion og bearbejdelse.

  Baggrund:

  Dragør Havn er under forvandling. Vi har indenfor en overskuelig tid brug for et nyt havnekontor. I den sammenhæng bør havnekontoret tænkes ind i et velkomstcenter, som vil kunne samle mange funktioner under ét tag og dermed give synergi til en bedre og brede publikumsbetjening. Et centralt placeret velkomstcenter vil også kunne rumme f.eks. turistkontor, velkomstcenter for Naturpark Amager, præsentation af Dragørs kultur, fælles indgang til museerne på havnen, møde- og udstillingslokaler.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Forslag fra A:

  Sagen genoptages når udviklingen af det vestlige byggefelt er afklaret.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+I+T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

 • 21
  Meddelelse - Klimaaftale 2010 - 2020 for Dragør Kommune
  Sagsid.: 16/2678

  RESUMÉ:

  Status på klimaaftale 2010 – 2020 for Dragør Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dette er den 5. rapport over kommunens indsats i forhold til klimaaftalen, som Dragør Kommune indgik i 2010 med Danmarks Naturfredningsforening. CO2 reduktionen i 2015 er 20 % i forhold til 2010. Aftalen omfatter kommunens egen virksomhed: bygninger, vejbelysning og kørsel. Målsætningen er en CO2 reduktion på 3 % om året frem til 2020, og en samlet CO2 reduktion på ca. 27 % i forhold til udledningen i 2010.

  Med besparelserne er Dragør Kommune godt på vej til at opfylde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, og når igangværende udskiftning af vejbelysningen er afsluttet i 2019, forventes den samlede målsætning på 27 % at være opfyldt.

  Alle kommunens bygninger blev energimærket i 2009, og energimærkningen er brugt som udgangspunkt for de energiforbedringer som er blevet udført via ESCO projektet i perioden 2010 – 2015.

  Aktiviteterne omfatter renovering af varme-, ventilations-, og belysningsanlæg, efterisolering af klimaskærm og tekniske installationer samt udskiftning af vinduer. Desuden er der opsat solcelleanlæg i mindre omfang.

  I 2020 forventer Dragør Kommune at opnå en halvering af energiudgiften pr. m2 til varme, el og vand i de kommunale bygninger i forhold til 2001, hvor kommunen første gang besluttede at investere i målrettede energiforbedringer og CO2 reduktioner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 22
  Meddelelse - Opfølgning vejsyn 2016
  Sagsid.: 16/1670

  RESUMÉ:

  Opfølgning på vejsyn afholdt den 6. september 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget afholdt vejsyn 2016 den 6. september 2016.

  Udvalget udbad sig under besigtigelsen et økonomisk overslag for etablering af rundkørsel henholdsvis signalanlæg ved det forskudte t-kryds Møllevej / Krudttårnsvej / Bachersmindevej.

  Det endelige program med rute og bemærkninger til opfølgning fremgår af vedlagte bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med hensyn til økonomisk overslag ved ændring af det forskudte t-kryds Møllevej / Krudttårnsvej / Bachersmindevej kan følgende oplyses:

  Etablering af en rundkørsel (skitse bilag 2): Størrelsesorden 4 mio. kr.

  Etablering af et signalreguleret kryds: Størrelsesorden 2-3 mio. kr.

  Forskydning af kryds 5 meter mod syd: Størrelsesorden under 1 mio. kr.

  Ved etablering af en rundkørsel henholdsvis en 5 meter forskydning af krydset mod syd kan der være en besparelse i projektet ved at lade Kommunens Vej- og Gartnerafdeling forestå dele af arbejdet i lighed med Stationsvejsprojektet.

  Når en løsning er projekteret, kan forvaltningen beregne en mere præcis pris.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 23
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 4. oktober 2016

  Jerrik Walløe (C) spurgte hvor langt man er i sagen om besøgsgårds på Ndr Dragørvej.

  Forvaltningen orienterede.

  Jerrik Walløe (C) spurgte til status på den nye hundepension.

  Peter Læssøe (T) spurgte til status på ansøgningen til ministeriet om dispensation til servicebus.

  Forvaltningen orienterede.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).