Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 01. november 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).
Punkt 10 taget af dagsorden.
Punkt 20 taget af og overføres til ØU.
Godkendt.
 • 1
  Det vestlige byggefelt - vækstmiljø for små virksomheder i ny skurby
  Sagsid.: 15/361

  RESUMÉ:

  For at understøtte fremdrift i havnens udvikling, foreslår administrationen at udvalget fortsætter drøftelsen det vestlige byggefelt, og tager konkret stilling til idéoplæg for et kommende vækstmiljø for små virksomheder i ny skurby.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at muligheder for at realisere idéoplægget til et vækstmiljø i ny skurby afsøges.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget drøftede udvikling af det vestlige byggefelt og værftsgrunden i september 2016. Udvalget godkendte forslag til disposition af det vestlige byggefelt på Dragør Havn med følgende tre områder:

  • Et område omkring eksisterende skurby mod syd og øst udlagt til småerhverv/små bygninger (blå markering i bilag 2)
  • Et område ud parkeringspladsen udlagt til større erhverv/ større bygninger (grå markering i bilag 2)
  • Et område langs kajkanten mod nord udlagt til publikumsnære aktiviteter (hvid markering i bilag 2)

  På udvalgsmødet i september var der positiv opbakning til udvidelse af skurbyen i en ny form. Derfor har administrationen på baggrund af den politiske diskussion udarbejdet et første idéoplæg til en ny skurby med små virksomheder. Læs idéoplæg i bilag 1.

  Idéoplæg til vækstmiljø i ny skurby

  Idéoplægget lægger op til at en ny skurby placeres i området udlagt til små erhverv/små bygninger. Området omkranser den eksisterende skurby mod syd og øst. Området vil rumme ca. 1500 m² uudnyttet areal efter nedrivning af færgebygningerne, og er markeret med blåt i bilag 2.

  Den ny skurby skal have andre funktioner og erhverv end den oprindelige skurby, som bevares uændret. I samme område skal der også være plads til kommunalt opførte nye grejskure jf. budget 2016-19.

  Idéoplægget lægger op til at småerhverv vil kunne få gode opstartsmuligheder i en ny skurby, hvor skure skal lejes ud med fleksible lejevilkår. De nye erhverv kunne være lokale fødevarer, kunsthåndværk, showrooms såvel som traditionelle maritime funktioner som værksteder. Idéoplægget opridser forskellige modeller for udleje/fremleje, som skal undersøges.

  Hensigten med en ny skurby er at understøtte livet på havnen, hvor nye og mindre virksomheder kan få grobund og skabe synergier med det eksisterende erhverv.

  Større erhverv/større bygninger:

  Området udlagt til større erhverv/større bygninger ligger ud til parkeringspladsen. Området rummer ca. 2000 m² uudnyttet areal efter nedrivning af færgebygningerne, og er markeret med gråt i bilag 2. Forvaltningen arbejder pt. med oplæg til pladskrævende erhverv til politisk drøftelse og godkendelse.

  Publikumsnære faciliteter:

  Området udlagt til publikumsnære faciliteter og med værftsgrunden ligger langs kajkanten mod nord. Værftet og værftsgrunden optager ca. 1200 m², og disse m² forventes at blive ledige til nye formål. Forvaltningen afventer derfor ny lejekontrakt med værftet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været afholdt en offentlighedsfase om planerne for Dragør Havn i vinteren 2015/2016.

  I 2013 indkaldte Kommunalbestyrelsen idéer og forslag fra borgerne til udvikling af Dragør Havn.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Udvikling af det vestlige byggefelt sker under rammerne af planstrategi 2015, helhedsplan for havnen i kommuneplan 2009 og lokalplan 70.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  At administrationens indstilling tilføjes at "vækstmiljø i en ny skurby relateres til havn, turisme eller fritidsliv”.

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 2
  Dragør som krydstogtsdestination
  Sagsid.: 16/2989

  RESUMÉ:

  Administrationen har foretaget en første sondering af Dragørs muligheder for at blive krydstogtsdestination, til drøftelse om udvalget ønsker at prioritere det videre arbejde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der ikke pt. arbejdes videre med Dragør som krydstogtsdestination.

  2.

  at

  der arbejdes videre med at udvikle Dragør som udflugtsmål for krydstogtturister.

  SAGSFREMSTILLING:

  På By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 7. juni 2016 stillede Venstre følgende forslag: ”at forvaltningen bedes udforme oplæg til udvalget vedr. muligheder for samarbejder med potentielle krydstogtsrederier samt byens erhvervsdrivende med henblik på at rederiernes skibe bruger Dragør som krydstogtsdestination.”

  Motivation:

  Flere mindre havnebyer begynder at lave aftaler med krydstogtsselskaber om besøg i deres havne. Senest er Hundested blevet destination for flere krydstogtsskibe i 2016. Venstre ser gerne at denne mulighed også tilgår Dragør da det vil give en positiv indtjening til byens erhvervsdrivende samt turisme.

  http://sn.dk/Halsnaes/Krydstogt-hattrick-i-nordsjaellandsk-havn/artikel/483377 ”

  Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle vende tilbage med en første sondering af forudsætninger for at arbejde videre med forslaget. Denne sondering foreligger nu.

  Administrationen har med udgangspunkt i erfaringerne fra Hundested set på, hvor stor en indsats, der i givet fald vil skulle gøres for at gøre Dragør Havn klar til at modtage krydstogtsskibe.

  Det kan konkluderes, at det er fysisk muligt at modtage mindre krydstogtsfartøjer. Mindre fartøjer vil kunne anløbe den gamle færgehavn, der i så fald vil skulle holdes relativt fri af andre aktiviteter. I forbindelse med udviklingen af Dragør Havn er der rejst politisk ønske om bla. et havnebad, samt etablering af yderligere bådepladser. Der vil være behov for en nærmere vurdering af arealernes anvendelse, hvis der er ønske om at gå videre med at etablere Dragør Havn som en krydstogtdestinaton.

  Det er forvaltningens vurdering, at det vil kræve en længere planlægningshorisont og et ikke ubetydeligt investeringsniveau at nå dertil.

  Vurderingen, ud fra sammenligninger med Hundested Havn, er at det kræve ca. ½ årsværk dedikeret til projektet samt en vis investering i markedsføring og produktudvikling. Hertil kommer, at tidshorisonten for de øvrige danske krydstogtshavne har været på 2-4 år, før det første skib er anløbet.

  Dragør modtager allerede i dag mange krydstogtsgæster, som ankommer i bus. Der har været en støt vækst i antallet de senere år, og i 2017 vil et besøg i Dragør vil blive forlænget med 20 minutter i forhold til tidligere år.

  Det er forvaltningens anbefaling at Dragør prioriterer at hæve disse gæsters forbrug, og fortsætter med at udvikle den interesse der er fra krydstogtssegmentet i Dragør som udflugtsmål.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 1. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1

  Ændringsforslag fra Helle Barth (V):

  At forslaget oversendes til budgetseminaret.

  For stemte:

  1 (V)

  Imod stemte:

  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  2 (C+I)

  Faldet

  Ad. 1

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+C+O+I+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt, med tilføjelse havn efter Dragør (Dragør havn som krydstogtsdestination)

  Ad. 2

  For stemte:

  6 (A+C+O+I+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt med tilføjelse af Kommune efter Dragør (Dragør Kommune som udflugtsmål for krydstogtturister).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 3
  Ansøgning om dispensation fra støjkrav - tilkendegivelse
  Sagsid.: 16/2984

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til indhold i en eventuel dispensation fra gældende støjkrav for Restaurant Beghuset, og om der skal ske nabohøring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  forvaltningen udarbejder et forslag til dispensation fra Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser med et indhold som skitseret i sagsfremstillingen, herunder at restaurant Beghuset fremsender en redegørelse over mulige tiltag til at begrænse støjgenerne

  2.

  at

  forslaget til dispensation sendes i høring i mindst 14 dage hos berørte naboer, før sagen bilagt eventuelle nabohøringssvar, forlægges udvalget til endelig behandling

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en klage over støj fra Restaurant Beghuset, Strandgade 14. Der har i en årrække været klager over støj fra restaurantens naboer. På denne baggrund har Restaurant Beghuset indsendt en redegørelse (bilag 1), der beskriver historikken, og hvilke tiltag restauranten har foretaget for at imødekomme støjklager.

  Med Restaurant Beghusets særlige beliggenhed (tæt fysisk nærhed til beboelse) kan de ikke med nuværende anvendelse overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i de tilfælde hvor de afholder arrangementer med musik.

  Der er mulighed i miljølovgivningen til at kunne meddele dispensation fra de vejledende støjgrænser ledsaget af en række driftsvilkår.

  Proces:

  En ansøgning om dispensation fra de vejledende støjgrænser, baseres på en handleplan, der beskriver de afhjælpende foranstaltninger, der kan træffes, for at mindske støjproblemerne og fastsætte realistiske støjgrænser.

  Restaurant Beghuset har især en problemstilling omkring bygningstransmitteret støj, jf. bilag 2.

  En handleplan kan tilvejebringes som følger:

  • Restaurant Beghuset laver en redegørelse og en økonomisk vurdering af, hvilke tiltag der kan iværksættes, for at overholde de gældende støjgrænser bedst muligt.
  • De planlagte tiltag beskrevet i redegørelsen fra Restaurant Beghuset indarbejdes i handleplanen.
  • Som en del af handleplanen skal Restaurant Beghuset få foretaget en støjmåling af et akkrediteret firma. Dels for at vurdere effekten af de lyddæmpende tiltag, dels for at fastsætte realistiske støjgrænser.

  Forslag til konkrete foranstaltninger, der har til formål at mindske støjgenerne:

  • Faste musikanlæg skal indreguleres og blokeres således, at støjgrænseværdierne overholdes.
  • Ved gæsteoptræden skal musikanlæg kunne reguleres så de overholder de vedtagne støjgrænseværdier.
  • Støjende oprydning, herunder rengøring, må ikke finde sted i tidsrummet kl. 24.00 – 07.00
  • Vinduer og døre til det fri i køkkener, og hvor der indendørs tilberedes mad, skal holdes lukkede og være tætte. Øvrige vinduer og døre til det fri i restaurationen skal holdes lukkede og være tætte, hvis støj og lugt fra aktiviteten i lokalerne, efter miljømyndighedens vurdering, giver anledning til gener for omgivelserne.
  • Der må ikke uden særlig tilladelse anvendes udendørs musik ved Restaurant Beghuset.

  Forslag til indholdet i en dispensation fra Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, et givet antal dage om året:

  • Restaurant Beghuset får tilladelse til at afholde op til 20 selskaber eller andre arrangementer om året. Dispensation fra støjgrænserne er tidsbegrænset til aften- og nattetimerne indtil kl. 02.00, hvor eventuel musik skal være slukket.
  • Restaurant Beghuset får tilladelse til at afholde op til 8 arrangementer (”tapasarrangementer”), om året, i tidsrummet 20.00-22.00. Arrangementerne kan omhandle f.eks. foredrag eller musik.
  • Restaurant Beghuset skal skriftligt anmelde aktiviteten til kommune og naboer senest 5 dage før den påbegyndes.

  Dispensationerne er ikke til hinder for, at forvaltningen efter § 42, stk. 1-4, i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2016 om miljøbeskyttelse, kan meddele påbud om yderligere støjbegrænsende foranstaltninger end angivet i dispensationen

  LOVE/REGLER:

  Miljøbeskyttelsesloven giver mulighed for at udvalget kan dispensere fra de vejledende støjgrænser på nærmere bestemte vilkår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det forslås at udkast til eventuel dispensation sendes i hørring hos berørte naboer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Restauranten og dens aktiviteter er en naturlig del af et levende bymiljø i Dragør, og er i overensstemmelse med planforholdene.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1 + 2

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 4
  Udkast til kommissorium for Det Rådgivende Havneråd
  Sagsid.: 16/3083

  RESUMÉ:

  Udkast til kommissorium for et rådgivende havneråd, som bestilt af kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016, fremlægges til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Det indstilles,

  1.

  at

  udkast til kommissorium godkendes

  2.

  at

  der udpeges 3 medlemmer af kommunalbestyrelsen til Det Rådgivende Havneråd

  3.

  at

  der blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i rådet, udpeges en formand for Det Rådgivende Havneråd

  4.

  at

  der tages stilling til om der skal tilknyttes vederlag til rådets formand eller medlemmer

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. oktober 2016 følgende forslag:

  ”At der nedsættes et rådgivende havneråd, som skal bidrage til udvikling af Dragør Havn. Havnerådet skal have fokus på den strategiske udvikling af havnen, i samspil med byens erhvervsliv og turisme.

  Den nuværende brugerbestyrelse for havnen nedlægges, og repræsentanter for brugerne (erhvervs, forenings- og fritidsbrugere) inviteres til at deltage det rådgivende havneudvalg, sammen med museet, turistforeningen m.fl.

  Den politiske repræsentation udpeges af kommunalbestyrelsen, og består af tre medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger rådets formand.

  ACOV foreslår at forvaltningen på førstkommende møde i BEPU fremlægger forslag til kommissorium og tidsplan for etablering af et rådgivende havneråd.”

  Administrationen har udarbejdet udkast til kommissorium, som beskriver havnerådets kompetencer.

  Det anbefales at det rådgivende havneråd nedsættes for en foreløbig 2-årig periode, med virkning fra 1. januar 2017, og at kommunalbestyrelsen derefter tager stilling til rådets fortsatte arbejde.

  Udvalget nedsættes som et udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4. Funktionsperioden tilsvarer de to tidligere § 17. stk. 4-udvalg om hhv. folkeskolereformen og kollektiv trafik i denne valgperiode.

  Tidsplan

  Rådets opstart pr. 1. januar 2017 forudsætter at kommissoriet godkendes i kommunalbestyrelsen i november. Forvaltningen vil herefter bede de respektive medlemsorganisationer om at udpege repræsentanter.

  Det forventes at være muligt at holde det første møde inden udgangen af februar 2017.

  Kommunalbestyrelsens udpegninger

  Kommunalbestyrelsen har den 6. oktober besluttet, at der skal udpeges tre medlemmer af kommunalbestyrelsen til rådet.

  E af disse medlemmer skal udpeges som formand.

  Fordelingen af poster sker således, at valggruppe 1 udpeger to medlemmer og valggruppe 2 udpeger et medlem.

  Vederlag

  Der er ikke i budgettet afsat midler til betaling af vederlag for nye udvalg. Set i lyset af udvalgets betydelige størrelse og brede sammensætning, anbefaler administrationen at der ikke udbetales vederlag til samtlige medlemmer.

  LOVE/REGLER:

  Udvalget nedsættes efter styrelseslovens § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  Spørgsmålet om vederlag fremgår af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1

  Liste T foreslår, at denne passus indføjes i kommissoriet:

  "Det Rådgivende Havneudvalg skal på sit første møde udarbejde en plan for sit arbejde, der snarest derefter godkendes af BEPU. Planen skal sikre, at udvalget:

  • er en inspirerende og aktiv partner for administrationen med fokus på fremme af et alsidigt erhvervsliv på havnen

  • kommer med forslag til forbedring af infrastrukturen, herunder til finansiering af sådanne forbedringer

  • lægger retningslinjer for samarbejdet med aktuelle og fremtidige interessenter på havnen."

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  3 (A+O)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 4

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I):

  At der ikke tilknyttes vederlag til rådets formand eller medlemmer.

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (C+T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Anbefales til beslutning i ØU/KB.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 5
  Revideret projekt for udvidelse af Dragør Badehotel
  Sagsid.: 15/2839

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om er revideret projekt for udvidelse af Dragør Badehotel, skal danne grundlag for et forslag til ny lokalplan for ejendommen, Drogdensvej 43.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det reviderede skitseprojekt lægges til grund for udarbejdelsen af et nyt forslag til lokalplan samt et forslag til et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013, for en udvidelse af Dragør Badehotel.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget behandlede den 7. juni 2016, et forslag til udvidelse af Dragør Badehotel.

  Udvalget besluttede, at bygningsprofilet på den 2-etagers værelsesbygning mod Drogdensvej, i højere grad skulle spille sammen med rækkehusbebyggelsen på Drogdensvej, og at udvidelsen af hovedbygningen kan ske mod nord og syd.

  Ved den indledende behandling af ansøgningen besluttede udvalget den 5. april 2016, at det var sindet at iværksætte udarbejdelsen af et lokalplantillæg, med henblik på en udvidelse af Dragør Badehotel.

  Projektbeskrivelse

  Administrationen har modtaget et nyt projekt (bilag 1), der er revideret som følger:

  1. Der udføres et nyt saddeltag, på den vestlige del af den nye værelseslænge i 2 etager, ud mod Drogdensvej. Saddeltaget beklædes med sort tagpap og med solenergipaneler, på den sydvendte tagflade.

  2. Den resterende del af den nye værelseslænge i 2 etager, øst for portåbningen, udføres med fladt tag, primært af byggetekniske, økonomiske og arkitektoniske årsager.

  3. Ansøger ønsker, at der åbnes mulighed for at benytte taget til en udsigtsterrasse, med udgang fra hovedbygningen.

  4. Hovedbygningens hidtidige udvidelse med nord bibeholdes.

  Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer, at saddeltaget på den vestlige del af den nye værelseslænge, indgår i en fint samspil med den eksisterende rækkehusbebyggelse, som udvalget ønskede. Der kan henvises til projektbeskrivelsens (bilag 1) side 9 og 18.

  Det flade tag på den østlige del af den nye værelseslænge forekommer velmotiveret.

  Dels undgås en kompliceret byggeteknisk sammenbygning mellem en skrå tagflade og hovedbygningen, der også vil belaste projektet økonomisk, og dels styrkes badehotellets samlede arkitektoniske fremtræden, da den østlige gavl på den nye værelseslænge, vil fremtræde diskret, med en underspillet arkitektur, og dermed fremhæve de arkitektoniske kvaliteter ved den restaurerede hovedbygning. Der henvises til projektbeskrivelsen side 8 og 17.

  Den ansøgte udsigtsterrasse kan udgøre et værdifuldt tilbud til hotellets gæster, og såfremt eventuelle indbliksmuligheder til hotellets genboer kan afhjælpes, ses der ikke andre hensyn der taler imod en eventuel realisering af terrassen.

  Eksisterende planforhold

  Drogdensvej 43 er omfattet af Byplanvedtægt nr. 8, der udtrykkelig udlægger ejendommen til hotelformål. Det bestemmes videre, at væsentlige ombygninger eller tilbygninger vil kræve et tillæg til byplanvedtægten, det vil her sige et forslag til en ny lokalplan for ejendommen.

  Ejendommen er beliggende i kommuneplanens enkeltområde 1.03, der blandt andet fastlægger den maksimale bebyggelsesprocent til 40, og en maksimale bygningshøjde på 8,5 m.

  Et kommende lokalplanforslag skal derfor suppleres med et forslag til kommuneplantillæg, der åbner mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal bygningshøjde på 15 m, på ejendommen Drogdensvej 43.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 13.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det reviderede projekt er ikke gjort til genstand for høringer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ændringsforslag fra Jerrik Walløe (C):

  C foreslår at der ikke gives tilladelse, men at hotellet er velkommen til at fremsende ansøgning om udvidelse af hotellet i nord/sydgående retning, så hotellet samlet ikke bygges i vinkel.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+I+O+V+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Det reviderede skitseforslag godkendes som grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag, dog således, at lokalplanforslaget tillige skal muliggøre en forlængelse af den nuværende hovedbygning i den nuværende byggestil, helt ud til Drogdensvejs vejskel, for derved at opnå en mere harmonisk bebyggelse.

  For stemte:

  6 (A+I+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 6
  Skitseprojekt for en ny tennishal
  Sagsid.: 16/2755

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om godkendelse af en ny tennishal, med en placering nord for Strandengens SFO, ved Engvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der udarbejdes forslag til et lokalplantillæg, for en ny tennishal ved Strandengens SFO,

  2.

  at

  det ansøgte skitseprojekt for hallen, lægges til grund for lokalplanforslaget,

  3.

  at

  muligheden for henlæggelse af overskudsjord fra et eventuelt byggeri, afklares i forbindelse med lokalplanens eventuelle vedtagelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. august 2016, at tilbageføre brugsretten til et areal ved Engvej til Dragør Tennis, på betingelse af, at et fornødent plangrundlag for at opføre en tennishal, kunne tilvejebringes. Det tilbageførte areal er beliggende umiddelbart nord for Strandengens SFO (kortbilag 1).

  Administrationen har herefter modtaget en ansøgning af 7. oktober 2016 (bilag 2), om godkendelse af en ny tennishal, på det pågældende areal.

  Der ansøges tillige om at overskudsjorden fra et eventuelt halbyggeri, placeres på samme matrikel, for at undgå at overskudsjorden skal køres til deponi.

  Skitseprojekt for tennishallen

  Selve tennishallen gives en størrelse på 31m x 37 m, med en højde på 11 m, og en tilbygning med omklædningsfaciliteter mv. på ca. 7 m x 25 m, med en højde på ca. 3,5 m. Facaderne beklædes med sorte stålplader og tagfladen med sortblå eternitplader (skitseprojekt bilag 3).

  Hallens fremtræden med mørke bygningsflader, som beskrevet, blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2016, i henhold til lokalplan 49, pkt. 5.2.

  Plangrundlag

  Det samlede idræts- og institutionsområde ved Engvej, er omfattet af lokalplan 49, der blandt andet har til formål ”at muliggøre opførelsen af en tennishal, i den nordlige del af området”.

  Lokalplanen foreskriver en placering af tennishallen i delområde 1, mens

  den ansøgte tennishal er beliggende i lokalplanens delområde 2, der er udlagt til ”tennisbaner og klubhus i tilknytning hertil”.

  Hallens realisering forudsætter således, enten at der meddeles en dispensation i henhold til planlovens § 19, eller at der udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan 49, der specifikt åbner mulighed for at placere hallen i delområde 2.

  Lokalplan 49

  Lokalplanens baggrund, som beskrevet i planens redegørelsesdel, var blandt andet en konstatering af, at placeringen af en ny tennishal vil få stor betydning for oplevelsen og indretningen af det samlede område. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor, at placeringsmulighederne for en ny hal skulle fremlægges til offentlig debat, forinden der blev udarbejdet et egentlig lokalplanforslag for området.

  Kommunalbestyrelsen besluttede i december 1998, at der på grundlag af konklusionerne af den offentlige debat, skulle udarbejdes et lokalplanforslag, der blandt andet angav 2 specifikke placeringsmuligheder for tennishallen. De 2 placeringsmuligheder er angivet som C og D, på oversigtskortet (bilag 4), hvor der desuden angives den aktuelle ansøgte placering.

  Konklusion

  Administrationen vurderer, at et overordnet formål med lokalplan 49, var at angive konkrete placeringsmuligheder for en ny tennishal.

  Det er videre vurderingen, at resultatet af den offentlige debat om hallens placering, derfor ikke kan fraviges ved en dispensation i henhold til planlovens § 19, men forudsætter at der udarbejdes et forslag til et tillæg til lokalplan 49, i henhold til planlovens § 13.

  Formålet med lokalplantillægget er specifikt at åbne mulighed for at opføre tennishallen i delområde 2, som ansøgt, og eliminere muligheden for at opføre hallen i delområde 1

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 13 og 19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1+2+3

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Jerrik Walløe (C):

  C gruppen ønsker en kommunalt finansieret hal ved Hollænderhallen. Det er en bedre løsning for borgerne og tennisklubbens medlemmer.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 7
  Klimatilpasning – projektforslag til lokal kystbeskyttelse af Dragør
  Sagsid.: 16/2983

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til udarbejdelse af projekt for lokal kystbeskyttelse af Dragør Kommune, idet Vestamager Dige- pumpelag har besluttet at etablere eget landdige nord om Kongelunden frem til Ullerup. Det forslås at der i første omgang udarbejdes to forslag med anlægsøkonomi og partsfordeling og at Kommunalbestyrelsen på den baggrund vælger hvilket forslag som skal danne grundlag for et egentligt projektforslag som kan sendes i offentligt hørring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der udarbejdes 2 overordnede forslag til lokalt kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune med et sammenhængende dige rundt om Dragør (tilbagetrukket kystdige) samt et dige som ligger langs kystlinjen jf. bilag 1.

  2.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling (tillægsbevilling) på kr. 500.000 til udarbejdelse af de to forslag og et efterfølgende projektforslag og at rådighedsbeløbet frigives eller at forslaget oversendes til budgetlægning for 2018

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 6. oktober 2015 behandlet sagen om mulighed for at etablere en fælles kystbeskyttelse af sydamager. Konklusionerne i rapporten peger på, at en fælles kystbeskyttelse forudsætter væsentlig højere diger omkring Dragør for at opnå et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for den centrale del af sydamager (metro, Ørestad mv).

  Amager dige- pumpelag har i september 2016 oplyst, at de på baggrund af analysen har besluttet, at gå tilbage til den oprindelige løsning med et landdige nord om Kongelunden og frem til Ullerup. Dige- pumpelaget vurderer, at det ikke er realistisk, at etablere tilstrækkelige høje diger ud for Dragør for at opnå det beskyttelsesniveau, som er gældende for Ørestaden, metroen mv. Det oprindelige forløb af diget er vist på bilag 1.

  Forvaltningen forslår derfor, at Dragør Kommune arbejder videre med et lokalt kystbeskyttelsesprojekt fra Dragør Nord til Kongelunden. I Dragør Kommunes klimatilpasningsplan fra 2014 er der præsenteret 4 forskellige principper for kystbeskyttelse af Dragør Kommune. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med 2 af principperne:

  1) Et forslag med et sammenhængende dige rundt om Dragør (tilbagetrukket kystdige), og

  2) Et forslag, hvor diget ligger langs kystlinjen

  De 2 forslag kan ses på bilag 1 og de omfatter såvel anlæg af nye diger, som mulig forhøjelse af eksisterende diger.

  Alle borgere i Dragør Kommune vil opnå samme beskyttelse mod højvande ved begge forslag.

  Forslag 1 skønnes at have den fordel, at diget vil blive lavere og billigere samtidigt med at diget i større grad respekterer det naturlige kystlandskab. Det skyldes, at diget er placeret længst væk fra strandengene, at diget ikke skal sikres mod bølgepåvirkning, at koten på land er højere end på kystlinjen og at der skal håndteres mindre jord til at anlægge diget. Et dige på kystlinjen er medtaget i den videre planlægning, fordi en række borgere i forbindelse med de tidligere høringer til fx klimatilpasningsplanen har fremsendt dette ønske.

  Begge forslag vil tage udgangspunkt i et beskyttelsesniveau svarende til det beskyttelsesniveau som er gældende i dag, og der vil blive tale om nyanlæg og sandsynligvis forhøjelse af eksisterende dige.

  Forslagene vil i første omgang indeholde oplæg til beskyttelsesniveau, digeforløb, digehøjder, opgørelse over hvilke ejendomme som beskyttes og anlægsoverslag med simpel partsfordeling. Forslagene vil blive udarbejdet på baggrund af eksisterende materiale og tidligere beregninger.

  De to forslag vil blive fremlagt til politisk beslutning om hvilket forslag der skal arbejdes videre med frem til et endeligt projektforslag. I den næste fase vil der blive udført supplerende modelberegninger og mere detaljerede opgørelser af hvilke ejendomme som beskyttes, anlægsøkonomi og forslag til partsfordeling, hvor anlægsudgiften fordeles på de jendomme som opnår beskyttelse jf. reglerne i kystbeskyttelsesloven.

  Hvis BEPU beslutter at sagen udskydes til budgetlægning for 2018 vil sagen ikke blive behandlet i Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Forslagene udarbejdes i henhold til reglerne i kystbeskyttelsesloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er ikke muligt inden for Plan og Tekniks driftsbudget at finansiere udarbejdelse af projektforslaget. De tidligere undersøgelser har været delt mellem de 3 parter og har derfor kunne rummes inden for driftsbudgettet.

  Det forslås derfor at der meddeles en tillægsbevilling (anlægsbevilling) på kr. 500.000 eller at opgaven udsættes og indgår i budgetlægningen for 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det forslås at projektforslaget vil danne baggrund for borgerinddragelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I kommunens risikostyringsplan for 2015 er det besluttet at der inden 2017 skal udarbejdes en plan for kystbeskyttelse af Dragør Kommune. Denne plan er bl.a. udarbejdet, fordi Dragør Kommune er udpeget, som et område der er oversvømmelsestruet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv-, og Planudvalget den 1. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1

  Ændringsforslag fra Ebbe Kyrø (T)

  At der kun udarbejdes forslag vedrørende det tilbagetrukne kystdige.

  For stemte:

  2 (O+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Godkendt.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra Helle Barth (V)

  At anlægsbevillingen udsættes til budgetlægningen i 2018.

  For stemte:

  4 (I+C+O+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Allan Holst (A) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 8
  Ansøgning om etablering af en skovbørnehave
  Sagsid.: 16/2825

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om landzonetilladelse til en skovbørnehave på Skolevej 10.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til etablering af en skovbørnehave i de 3 pavilloner, som ansøgt, i henhold til planlovens § 35, på betingelse af:

  • At der efterfølgende kan meddels byggetilladelse til pavillonerne,
  • At kommunens vejmyndighed kan godkende tilkørselsforholdene.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunen har modtaget en ansøgning fra børnehuset ”Giraffen”, København S, om tilladelse til at etablere en skovbørnehave på ejendommen, matr. nr. 12d, Skolevej 10 (bilag 1).

  En skovbørnehave er et pasningstilbud til 3-6-årige børn, som i institutionstiden hovedsagelig opholder sig i naturen. Formålet med den ansøgte skovbørnehave er at skabe en base i naturen, hvor børn fra København kan få mulighed for at få en dagligdag, som byder på frisk luft og naturoplevelser.

  Skovbørnehaven vil blive indrettet i 3 pavilloner á 50 m2, placeret som vist på vedhæftede oversigtskort (bilag 2). Pavillonerne skal ikke benyttes som et fast opholdsrum, men alene som et støttepunkt, hvor det er muligt at søge ly for vind og vejr og anvendt til opbevaring af mad i køleskab samt opbevaring af tøj og personlige ejendele.

  Skovbørnehaven er normeret til 42 børn, som dagligt (mandag-fredag) vil ankomme i egen bus kl. 900, og blive afhentet kl. 1500.

  Nabohøring

  Der er modtaget 1 nabohøringssvar til ansøgningen, der blandt andet retter opmærksomheden på de sanitære forhold samt tilkørselsforholdene (bilag 3). Høringsvaret er videresendt til ansøger samt til ejeren af Skolevej 10, til orientering og eventuelt videre foranstaltninger med hensyn til netværksdækningen m.v.

  Plangrundlag

  Ejendommen er beliggende i landzone, og etablering af en skovbørnehave i de ansøgte 3 pavilloner vil kræve landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35. Desuden kræver pavillonerne byggetilladelse, herunder godkendelse af de sanitære forhold, samt vejmyndighedens godkendelse af tilkørselsforholdene.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en skovbørnehave er en hensigtsmæssig udnyttelse af naturværdierne på ejendommen, og da pavillonerne placeres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, uden synlighed fra offentlig vej, ses der hverken landskabelige eller planlægningsmæssige hensyn, der taler imod det ansøgte.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været til orientering hos de omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Sagen taget af og behandles på næste BEPU møde på grund af manglende bilag 3.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 9
  Ansøgning om opførelse af en erhvervshal
  Sagsid.: 16/2642

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om landzonetilladelse til en ny erhvervshal, opført på fundamentet til et nedrivningsværdigt drivhus, Møllegade 13.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til et halbyggeri på Møllegade 13, på betingelse af:

  1.

  at

  den ansøgte hal på 20 m x 60 m opdeles i 2 mindre bygningsenheder på 20 m x 20 m, som angivet på bilag 7.

  2.

  at

  der ikke forekommer oplag på arealet øst for hallen, ind mod Hollænderhallen.

  3.

  at

  alle overflader på hallen skal fremtræde med en mørk, mat karakter, uden mulighed for lysreflekser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ny ansøgning om tilladelse til at opføre en ny stålhal på landbrugsejendommen Møllegade 13 (bilag 1). Ansøger agter at nedrive de eksisterende, udtjente drivhuse på ejendommen (bilag 2), og at genanvende fundamentet til den nye stålhal.

  Hallen har en størrelse på ca. 60 m x 20 m x 7 m, svarende tilnærmelsesvis til det gamle drivhus (kortbilag 3). Hallen tænkes anvendt i forbindelse med ansøgers tømrervirksomhed, til stilladser, murer- og tømrermaterialer, foruden opbevaring af landbrugsmaskiner samt foder til et hestehold på ejendommen.

  Ejendommen er en landbrugsejendom, med et samlet jordstilliggende på ca.3 ha. Det oprindelige beboelseshus og driftsbygninger indgår i den bevaringsværdige bebyggelse langs Møllegade, der består af 5 tæt beliggende, sluttede gårdbebyggelser.

  Tidligere behandling af sagen

  Det daværende Teknik, Miljø og Kulturudvalg behandlede den 4. juni 2013 en identisk ansøgning om en ny erhvervshal, med samme størrelse og anvendelse (jour. nr.13/565).

  Udvalget besluttede at det kunne godkende en erhvervshal som ansøgt, men med en alternativ placering, vinkelret på den eksisterede gårdbebyggelse (kortbilag 4).

  Ansøger ønskede ikke at realisere hallen på denne betingelse

  Planforhold

  Ejendommens oprindelige bebyggelse er omfattet af den bevarende lokalplan 42, mens den ansøgte hal er beliggende umiddelbart uden for lokalplangrænsen (kortbilag 3). Arealet indgår i Kommuneplan 2009 som enkeltområde 9.54, der er udlagt til jordbrugsformål.

  Arealet er i kommuneplanen udpeget som et værdifuldt kulturmiljø, hvor landsbyens afgrænsning mod de tilstødende marker står skarpt markeret.

  Hallen er delvist beliggende i indblikket til Store Magleby Kirke, set fra syd, men er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje (§ 19), da højden ikke overstiger 8,5 m.

  Den ansøgte hal kræver landzonetilladelse, da den ikke er placeret i tilknytning til ejendommen øvrige bebyggelser. Desuden vil faciliteter til tømrer- og murervirksomheden også kræve landzonetilladelse.

  Høringer

  Der er gennemført nabohøring, som har resulteret i 1 indsigelse (bilag 5). Administratoren for andelsboligforeningen Frids Gård, Møllegade 9-11, gør i deres indsigelse gældende, at den ansøgte hal vil skæmme udsigten voldsomt, ligesom den uden tvivl vil have betydning for andelsværdien.

  Andelshaverne er desuden bekymret for eventuelle støjgener fra en ny snedker/tømrervirksomhed i hallen.

  Store Magleby Bevaringsfond behandlede sagen den 28. september 2016, hvor de forskellige hensyn i sagen blev drøftet (bilag 6).

  Med baggrund i bevaringsfondens tidligere udtalelse til sagen drøftedes de forskellige hensyn vedrørende indkig til landsbyens gårde overfor muligheden for at have en erhvervsmæssig udnyttelse af en ny hal, med en placering som det nuværende drivhus.

  Bevaringsfonden besluttede ikke at komme med en udtalelse til den fornyede ansøgning.

  Afvejning af hensyn

  Den ansøgte hal vil kræve landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35. Det er et af landzonebestemmelsernes hovedformål, at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse, for derved at skabe en klar og værdifuld grænse mellem by og land.

  En eventuel landzonetilladelse skal baseres på en konkret afvejning af de foreliggende, til tider modstridende hensyn. Den konkrete afgørelse skal navnlig træffes på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, men i denne sag bør også de kulturhistoriske og erhvervsmæssige hensyn inddrages.

  Det foreliggende plangrundlag i Kommuneplan 2009 åbner alene mulighed for udvikling af jordbrugserhverv på arealet. Af landskabelige og kulturhistoriske hensyn er det specielt landsbyens afgrænsning der vil blive anfægtet. Hallen vil blive meget synlig fra ankomst-, parkerings- og institutionsområdet foran Hollænderhallen.

  Det skal også noteres, at hallens placering i landsbyens randzone, umiddelbar uden for lokalplan 42, kan danne præcedens for lignende placeringer andre steder i landsbyens randzone.

  Modsat disse hensyn taler hensynet til en moderne erhvervsmæssig udvikling, med værdifulde servicevirksomheder, også i Store Magleby. Det skal noteres at hallen erstatter en bygningslignende konstruktion, i form af drivhuset, med næsten identiske dimensioner.

  Der kan desuden peges på det hensigtsmæssige i at genbruge det eksisterende fundament samt de eksisterende vand- og el-installationer.

  Sammenfatning.

  Det er forvaltningens vurdering, at landsbyens afgrænsning, set fra Hollænderhal-området, som en kulturhistorisk kvalitet, bør prioriteres højt.

  Baggrunden er, at ankomstområdet ved Hollænderhal-området frekventeres af en stor del af befolkningen, og at området betydning som et offentligt ”mødested” vil blive forøget, i kraft af renoveringen af såvel Store Magleby Skole som det samlede bygningskompleks ved Hollænderhallen.

  Det er samtidig vurderingen at lokalt orienterede servicevirksomheder, som her en snedker / tømrervirksomhed, bør understøttes, og at indsigelsen fra beboerne i Frids Gård og betragtningerne fra Store Magleby Bevaringsfond, så vidt muligt bør imødekommes.

  Konklusion

  Hvis udgangspunktet er, at de eksisterende fundamenter og installationer skal kunne genanvendes, kan administrationen pege på 2 beslutningsmuligheder:

  1) at ansøgningen om en hal på 20 m x 60 m imødekommes,

  eller

  2) at den ansøgte hal, opdeles i 2 mindre haller, á f.eks. 20 m x 20 m, som vist på bilag 7. Bygningerne bør gives en indbyrdes afstand som medfører at de fremtræder og opleves som 2 separate bygninger.

  Opdelingen i 2 mindre bygningsenheder, med en facadelængde på 2 x 20 m, fremfor en sammenhængende facadelængde på 60 m, vil mindske barrierevirkningen, set fra såvel Hollænderhal-området som fra Frids Gård. Desuden vil de 2 bygningsenheder i omfang svare til størrelsen på hallerne på naboejendommene (se bilag 7).

  Forslaget forudsætter dog, at ansøger må tåle en reduktion i etagearealet, fra de ansøgte 1200 m2, til de forslåede ca. 800 m2. Desuden medfører en opdeling af halbyggeriet i 2 enheder, en relativ fordyrelse af byggeriet.

  Forvaltningen kan for begge beslutningsmuligheder anbefale, at en landzonetilladelse meddeles på betingelse af:

  • At der ikke forekommer oplag på arealet øst for hallen, ind mod Hollænderhallen.
  • At alle overflader på hallen skal fremtræde med en mørk, mat karakter, uden mulighed for lysreflekser.

  En eventuel landzonetilladelse skal offentliggøres, med oplysning om at afgørelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været til orientering hos de omboende og til udtalelse hos Store Magleby Bevaringsfond.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1

  Ændringsforsalg fra Asger Larsen (I)

  At ansøgningen imødekommes.

  For stemte:

  3 (C+I+V)

  Imod stemte:

  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2+3

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 10
  Tilladelse til midlertidig ændret anvendelse af helårsbolig
  Sagsid.: 16/2957

  RESUMÉ:

  Ejerne af ejendommen Ndr. Strandvej 32, Dragør ansøger om tilladelse til at lade deres helsårsbolig stå ubeboet til marts 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til, at boligen Ndr. Strandvej 32, Dragør ikke anvendes til helårsbeboelse frem til marts 2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af Ndr. Strandvej 32 har ejet ejendommen siden 2013 medens de selv har været bosiddende i udlandet grundet arbejde.

  Fra 2013 og frem til nu har ejendommen været udlejet og dermed været i anvendelse som helårsbolig.

  Ejerne af ejendommen flytter tilbage til Danmark i marts 2019 og har ansøgt om tilladelse til, at boligen kan henstå ubeboet frem til dette tidspunkt.

  Begrundelsen er, at ejendommen inden ejernes indflytning skal undergå en omfattende indvendig istandsættelse/renovering bl.a. efter udlejningsperioden.

  Boligreguleringsloven § 50 slår fast, at en ejendom der de seneste 5 år har været anvendt til helårsbeboelse ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke må tages i brug til andet; herunder ved ikke at være beboet.

  Plan og Teknik vurderer, at der intet planretligt er til hinder for at tillade at ejendommen henstår ubeboet.

  Administrationen kan tillade en midlertidig ændret anvendelse i en periode som ikke overstiger 2 år, og sagen forelægges til politisk behandling fordi den konkret ansøgte periode overstiger 2 år.

  Da Dragør Kommune i tidligere, lignende sager har tilladt en midlertidig ændret anvendelse af helårsboliger, anbefaler administrationen at der også gives tilladelse i denne sag.

  LOVE/REGLER:

  De relevante regler er beskrevet i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Sagen er taget af dagsorden.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 11
  Movia Trafikplan 2016 høring
  Sagsid.: 15/1091

  RESUMÉ:

  Movia har sendt Trafikplan 2016 i høring hos kommuner og regioner på Sjælland. Forslaget til trafikplan beskriver hovedlinjerne i Movias strategiske udviklingsarbejde i de kommende år, herunder i forhold til metrocityringens åbning i 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til høringssvar til Trafikplan 2016 fra Dragør Kommune (bilag 1) godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har ved høringsbrev af 15. september 2016 (bilag 2) sendt forslag til Trafikplan 2016 (bilag 3) i politisk høring i kommuner og regioner på Sjælland frem til 5. december 2016. Medsendt er endvidere brochuren Forslag til Trafikplan 2016 – kort fortalt (bilag 4).

  I henhold til trafikselskabsloven skal Movia mindst en gang hvert 4. år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movia skal sikre, at trafikplanen bliver udarbejdet i en tæt og åben proces med kommunerne og regionerne og således, at planen danner grundlag for en god sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser.

  At skabe god sammenhæng i den kollektive trafik har været særlig central i Trafikplan 2016, idet der har været behov for at se på modeller for, hvordan det strategiske net skal se ud, når effekten af de store baneinvesteringer slår igennem i de kommende år. Således lægges der i Trafikplan 2016 op til tilpasninger af det strategiske busnet. Dels tilpasninger i Region Sjælland til den nye Ringstedbane og nye Køge Nord Station. Og dels i Region Hovedstaden, hvor der skal gennemføres en større omlægning af nettet, når den nye metrocityring åbner i 2019. Det er en særlig opgave for de kommuner, der ligger dér, hvor der kommer mere metro eller tæt ved, og det påvirker hele regionen.

  Desuden fremlægger Movia forslag til en grøn omstilling af bustrafikken på en økonomisk bæredygtig måde, og der foreslås en grundlæggende ændring af måden, vi betragter bustrafikkens effektivitet på, således at den hidtidige målsætning om passagervækst i busserne erstattes af nye målsætninger om produktivitet. Desuden lægges op til strategiske indsatser i forhold til blandt andet betjening i tyndt befolkede områder ude på Sjælland, til terminaler og stoppesteder samt Movias højklassede buskoncept +Way.

  I høringsbrevet til Trafikplan 2016 opfordrer Movia kommuner og regioner til i høringssvar at forholde sig til de anbefalinger fra Movia, som er centrale elementer i planen, og som fremgår af bilag til høringsbrevet.

  Administrationen har udarbejdet forslag til høringssvar i bilag 1. Det skal bemærkes, at Movia i det fremlagte forslag til strategisk net foreslår linje 350S omlagt under arbejdstitlen linje 250S. Linjen vil betjene strækningen Bagsværd Station – Dragør Stationsplads via Gladsaxe Trafikplads og Nørreport Station. Linjen vil på strækningen mellem Nørreport Station og Dragør Stationsplads svare præcis til den nuværende linje 350S, og vil derfor være genkendelig for passagerne. Der vil fortsat være mulighed for transport til Herlev Hospital ved en omstigning, fx på Gladsaxe Trafikplads i stedet som i dag fx på Herlev Station. Linjen vil på strækningen mellem Gladsaxe Trafikplads og Dragør Stationsplads have en frekvens på 6 afgange i timen i myldretiden, 4 afgange i timen i dagtimerne og 2 afgange i timen om aftenen. Ved forslaget har Movia i øvrigt fulgt administrationens anmodning om en fortsat direkte opkobling fra Dragør til København centrum. Derimod er administrationens forslag om en forlængelse af linjen til Københavns Lufthavn via Kystvejen ikke imødekommet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med forslaget til Trafikplan 2016 er der ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune i forhold til nuværende busdrift.

  Movias forslag til miljøkrav med mål om fossilfrihed i 2030 kan medføre øgede udgifter til busdriften. Størrelsesordenen er indenfor den sikkerhedsmargin, som under alle omstændigheder knytter sig til fremtidige udgifter ved bustransport. Angiveligt en størrelsesorden for Dragør Kommune på 0,3 mio. kr. årligt i 2030, men også helt afhængigt af de kommende operatørudbud. Administrationens forslag, om at Movia følger Region Hovedstadens regionale vækst og udviklingsstrategi (REVUS), hvor sigtet er fossilfrihed i 2050, er ikke fulgt. Derimod har Movia forpligtet sig på dialog med de berørte kommuner og regioner om finansiering af den aktuelle nettoudgift fra udbud til udbud.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til Trafikplan 2016 har forinden nærværende høring været i administrativ høring i kommuner og regioner og er blevet tilrettet på baggrund heraf.

  På temamøde om busdrift i Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016 vil Movia blandt andet også orientere om Trafikplan 2016.

  Administrationen har sendt Trafikplan 2016 i høring hos Dragør Ældreråd og Dragør Handikapråd. Dragør Ældreråd har afsendt høringssvar (bilag 5), hvori de anbefaler, at linje 350S/250S forlænges til Københavns Lufthavn 2 gange i timen, udenfor linje 35s minuttal. Alternativt foreslår Ældrerådet, at linje 5A/5C fortsættes fra lufthavnen til Dragør Stationsplads via Kystvejen, og på strækningen erstatter linje 35. Endvidere anbefaler de, at linje 500S forlænges fra Ørestad Station til minimum Tårnby Station, hvorfra der er forbindelse til Dragør. Endelig er det et ønske fra Ældrerådet, at buslinjerne i lufthavnen igen får stoppested i umiddelbar nærhed af terminal 3.

  Høringssvaret flugter med administrationens indstilling for så vidt angår linje 350S. Forslag om forlængelse af linje 500S medtages i høringssvar. Forholdet om flytning af stoppested i lufthavnen er et anliggende med Københavns Lufthavn, hvorfor dette ikke foreslås medtaget i høringssvar til Movias trafikplan 2016. Movia og administrationen er i øvrigt enige i Ældrerådets ønske om stoppestedet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra Helle Barth (V):

  Venstre foreslår at der umiddelbart rettes henvendelse til lufthavnen for at sikre at stoppestedet for buslinje 35 genplaceres i nærhed af metro, tog og de øvrige buslinjer i Københavns Lufthavn, som det har været tidligere. Lufthavnen er det nærmeste trafikknudepunkt for den kollektive trafik til og fra Dragør, og der bør sikres god sammenhæng for brugerne.

  Som midlertidigt alternativ opfordres til, at der gives mulighed for påstigning på linie 35s sidste stop ved lufthavnens metrostation, ligesom i den anden ende af samme rute.

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 12
  Revision af Bekendtgørelse om parkering i Dragør Kommune
  Sagsid.: 16/2780

  RESUMÉ:

  Bekendtgørelse om parkering i Dragør Kommune skal revideres, idet vilkår om forbud mod parkering med henblik på overnatning ikke må fremgå af bekendtgørelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at revision af Bekendtgørelse om parkering i Dragør Kommune godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Transport- og Bygningsministeriet har den 14. september 2016 afgjort en klage over Justitsministeriets fortolkning af begrebet ”særligt indrettede køretøjer”. Transport- og Bygningsministeriet er i den forbindelse blevet opmærksom på, at der i kommunale bekendtgørelser er anvendt formuleringer, som ikke harmonerer med ministeriets fortolkning af færdselsloven. Ministeriet har på baggrund heraf orienteret kommunerne om ministeriets afgørelse og fortolkning med henblik på, at kommunerne kan bringe retstilstanden i overensstemmelse med ministeriets fortolkning af loven.

  Baggrunden er en klage fra Autocamperrådet over Justitsministeriets fortolkning af ”særligt indrettede køretøjer”. Her har Justitsministeriet hidtil fortolket ”særligt indrettede køretøjer” til at omfatte køretøjer som på grund af deres indretning er placeret det pågældende sted af andre grunde end på grund af behov for parkere, f.eks. med henblik på overnatning. Transport- og bygningsministeriet vurderer, at denne tolkning ikke harmonerer med færdselsloven.

  Ministeriet bemærker desuden, at generelle bestemmelser om, at der ikke må parkeres køretøjer med henblik på overnatning, som f.eks. Dragør Kommune har indskrevet i sin gældende parkeringsbekendtgørelse (bilag 1), er i strid med bestemmelsen.

  Ovenstående fortolkning betyder, at Dragør Kommune ikke har mulighed for at benytte formuleringen om overnatning i den lokale bekendtgørelse. Derfor påtænker administrationen at revidere bekendtgørelsen som angivet i bilag 2, for så vidt angår ordlyden i bekendtgørelsens § 4, hvor ordene ”eller overnatning” skal udgå.

  Ministeriet understreger, at deres fortolkning alene gælder muligheden for at offentliggøre foranstaltningerne i en lokal bekendtgørelse. Dragør Kommune har således stadig mulighed for med politiets samtykke at træffe færdselsmæssige bestemmelser om parkering og standsning af fx autocampere, som tilkendegives ved afmærkning.

  LOVE/REGLER:

  Færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Den reviderede Bekendtgørelse om parkering i Dragør Kommune vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt. Endvidere vil den blive sendt til Justitsministeriet med tanke på offentliggørelse også på deres hjemmeside.

  Forinden skal politiets samtykke til bekendtgørelsen indhentes, hvilket er sket.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 13
  Handleplan for erhverv og turisme 2016 og 2017
  Sagsid.: 15/2251

  RESUMÉ:

  Administrationen fremlægger forslag til ny handleplan for erhverv og turisme i 2017 samt status for handleplan 2016. Hertil kommer afrapportering af turismeseminar den 22. og 23. august.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  status på handleplan 2016 tages til efterretning

  2.

  at

  udkast til handleplan for 2017 vedtages

  3.

  at

  bilaget ”Stedsrejse” for Dragør drøftes og indgår i det videre arbejde med turismeudvikling i Dragør Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget vedtog den 3. november 2015 en strategi for erhverv og turisme i Dragør i årene 2016-2020 samt en handleplan for 2016.

  Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en årlig handleplan, samt at det forløbne års handleplan evalueres med udgangen af året.

  I 2016 har der været et stort fokus på at forbedre kommunikationen med erhvervet, lige som det har været vigtigt at synliggøre de tilbud, som Dragør Kommune kan levere til erhvervet.

  Blandt årets vigtigste resultater er erhvervssiderne på den nye hjemmeside, dialog om udbud af kommunens bygninger, de gennemførte virksomhedsbesøg og relancering af markedsførings- og kulturpuljerne.

  Hertil kommer et stærkt fokus på styrkelse af turismen, blandt andet via et 24 timers seminar, gennemført i Pakhuset på havnen den 22. – 23. august. De tilknyttede konsulenter anbefaler et stærkt fokus på kulturturister og et øget fokus på, hvad der skaber indtjening og kvalitet i Dragør.

  I 2017 foreslås det fortsat at fokusere stærkt på en god dialog med erhvervet, ligesom det fortsat er vigtigt at synliggøre kommunen.

  Hertil kommer et øget fokus på markedsføring af kommunen samt en satsning på at forbedre fødevareoplevelser i Dragør.

  Administrationen foreslår følgende særligt prioriterede områder:

  1. Afsøge erhvervsudviklingsmuligheder i forbindelse med udviklingen af havnen.

  2. Understøttelse og styrkelse af eksisterende events som f.eks. julemarkedet og Havnens Dag.

  3. Sikre en styrket og fælles koordineret markedsføring af Dragør som dagstursudflugtsmål.

  4. Fokus på udvikling af fødevareoplevelser og gastronomisk netværk.

  5. Øget dialog med krydstogtsbranchen og busoperatører om forøgelse af døgnforbruget i Dragør.

  6. Deltagelse i nationale og regionale turisme- og erhvervsudviklingsnetværk.

  7. Opstart af indsatser inden for aktiv turisme, herunder især fokus på lystsejlere og cykelturisme.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Handleplan 2017 forelægges også bestyrelserne i Dragør Erhverv og Dragør Turistråd.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1+2+3

  Godkendt.

  Udvalget ønsker et temamøde i KB til foråret om erhverv og turisme.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 14
  Regional Udviklingsstrategi (ReVUS) 2017-2018
  Sagsid.: 15/1035

  RESUMÉ:

  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden opgave, som vedtages af regionsrådet med inddragelse af Vækstforum. Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 ReVUS under overskriften ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad.

  Regionsrådet har afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af udviklingsprojekter i relation til ReVUS.

  Puljen fra 2017-2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS. Handlingsplanen vil sætte rammerne for, hvilke initiativer i ReVUS som region og kommuner kan prioritere og igangsætte i løbet af 2017-2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter de foreslåede fyrtårne i den kommende handlingsplan.

  2.

  at

  Dragør Kommune deltager i initiativet ”Madfællesskabet”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 og 3 er tilføjet efter behandling i BEPU den 1. november 2016.

  Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”. Der er afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af projekter i relation til strategien. Kommunerne var involveret i arbejdet med ReVUS, og strategien blev drøftet i bl.a. K29, KKR og KKU. Desuden var der en formel høringsproces, hvor kommunerne spillede ind med ca. 140 forslag.

  Dragør Kommune deltager i 2016-2017 i initiativet ”Flere Kinesiske Turister til Greater Copenhagen”. Der er ikke forpligtet nogen økonomi ind i projektet, og primært har Dragør fokus på videnstilførsel om de efterhånden mange kinesiske turister, som via busser besøger byen.

  Puljen fra 2017 og 2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS, der vil sætte rammerne for, hvilke af de resterende initiativer i ReVUS, som skal prioriteres og igangsættes i løbet af de kommende to år. Forslag til temaer til handlingsplan har i august og september været drøftet i K29, KKR Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet.

  Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 2015 udarbejdet forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Der er fokus på indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft.

  Forslagene til fyrtårne har i perioden juni til august været drøftet administrativt med kommunerne. Dette har bl.a. betydet, at der er indarbejdet nyt forslag om digital infrastruktur. Anbefalingerne fra K29 er vedlagt. Region Hovedstaden peger på den baggrund på følgende forslag til 10 fyrtårnstemaer

  1. Trafikplan for hovedstadsregionen

  2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse

  3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter

  4. Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser

  5. Living Lab for klimatilpasning

  6. Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi

  7. Madfællesskabet

  8. Smart Greater Copenhagen

  9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen

  10. Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger

  Politisk er forslagene til fyrtårne blev drøftet på mødet i KKR Hovedstaden den 13. september og i Vækstforum Hovedstaden den 14. september.

  KKR Hovedstaden pegede på, at:

  – Der er behov for yderligere fokusering af fyrtårnene

  – Nogle af fyrtårnene forventes at have begrænset kommunal interesse

  – Der er ønske om styrkelse af livskvalitet (livability) gennem et selvstændigt fyrtårn herom.

  I Vækstforum Hovedstaden blev det besluttet, at der ind til videre arbejdes videre med alle ti fyrtårne, men hvis den kommende proces viser, at ingen af de centrale parter har interesse i et fyrtårn, så vil det udgå af handlingsplanen.

  For at sikre bredest mulig kommunal forankring og indflydelse foreslås det, at de enkelte kommuner politisk (enten i kommunalbestyrelse eller i relevante udvalg) frem til primo december tager stilling, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer kommunen ønsker at deltage i og evt. være tovholder på. Parallelt hermed har regionen administrativt inviteret kommunerne til at medvirke i konkretiseringen af de enkelte fyrtårne.

  Handlingsplan 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet i december. Endvidere vil de enkelte projektbeskrivelser for de fyrtårne, der indgår i handlingsplanen, skulle godkendes af de enkelte projektdeltagere.

  Administrationen vurderer efter møder med Region Hovedstaden, at initiativet ”Madfællesskabet” vil kunne understøtte erhvervs- og turismestrategien med et stærkt fokus på lokale fødevaremarkeder, forbedret leveringssikkerhed for restaurationsbranchen og styrkelse af lokale madoplevelser. En deltagelse på niveau med ”Flere Kinesiske Turister til Greater Copenhagen” vil være mulig.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I forhold til Dragør Kommune understøtter den regionale udviklingsstrategi primært erhvervs- og turismestrategien.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 15
  Mødeplan 2017
  Sagsid.: 16/2931

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2017 skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplanen 2017 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2017. Indholdet er beskrevet nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 5. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-18.00.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2017 indlagt 1 budgethøringsmøde. Datoen den 22. august 2017. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  Miniseminar:

  I 2016 var der indlagt 3 miniseminarer i februar, maj og november. I 2017 indlægges der kun 2 miniseminarer, den 20. februar og den 15. maj 2017 fra kl. 17-20. Seminaret i november droppes i 2017 pga. Kommunalvalget. Hvis der ikke bliver behov for miniseminarerne så aflyses de.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 13. juni er en tirsdag.

  Mødet den 29. september vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00.

  Mødet den 9. januar og den 30. januar og 2. oktober 2017 er en mandag.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

  Budgetseminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 10. marts og den 4.-5. september 2017.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 16. marts og fredag den 17. marts 2017.

  Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børne og unge Topmøde torsdag den 2. februar og fredag den 3. februar 2017.

  Social- og Sundheds politisk Topmøde:

  KL afholder Social- og Sundheds politisk Topmøde onsdag den 10. maj og torsdag den 11. maj 2017.

  Teknik og Miljø´17 Topmøde:

  KL afholder Teknik og Miljø´17 konference tirsdag den 25. april og onsdag den 26. april 2017 i Horsens Statsfængsel.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 12. januar og fredag den 13. januar 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2016

  Anbefalet for så vidt angår SSUs egne møder.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  Følgende dialogmøder indarbejdes i mødekalenderen:

  Dialogmøde 1, skoler onsdag den 19. april

  Dialogmøde 2, skoler mandag den 18. september

  Fælles Elevråd, onsdag den 8. november.

  Herefter udestår dato for dialogmøde 0 – 6 års området.

  Bilag

 • 16
  Dragør Havn - Frigivelse til byggemodning af østlige byggefelt
  Sagsid.: 16/2618

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse til byggemodning af det østlige byggefelt på Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives anlægsbevilling på i alt 1,12 mio. kr. til at gennemføre byggemodning af det østlige byggefelt og at rådighedsbeløbet frigives.

  2.

  at

  der gives indtægtsbevilling på i alt 450.000 kr. for lejernes egenbetaling af byggemodningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet afsat 2,5 mio. kr. pr. år i årene 2016-2019 til forskellige anlægsprojekter til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  Byggemodning af det østlige byggefelt er et af de anlægsprojekter som der er afsat midler til i budgettet.

  I forbindelse med udlejning af det østlige byggefelt skal Dragør kommune forestå intern byggemodning af området.

  Byggemodningen indebærer etablering af vand- og kloakledninger til byggefeltet samt omlægning af eksisterende regnvandsledninger.

  Omlægningen af regnvandsledningerne udføres i 2 etaper hvoraf etape 1 indgår i denne sag.

  Etape 1 omfatter det areal hvor Café Espersen forventes genopført. Etape 2 omfatter arealet hvor Dragør bådværft forventes genopført. Etape 2 forslås anlagt og tilpasset det aktuelle byggeprojekt på grunden hvorfor etape 2 udføres når der foreligger klarlagt byggeprojekt fra lejer.

  I forbindelse med byggemodningen etableres der endvidere vand- og kloakledning frem til ny vaskeplads, placeret på det gamle færgeleje og til ny tømmestation til toilet/spildevand fra både, placeret ved den eksisterende servicepontonbro på havnen.

  Anlægsudgifterne til byggemodningen af det østlige byggefelt skal fordeles imellem de to lejere og Dragør Kommune. De 2 lejer betaler halvdelen af anlægsudgifterne og Dragør Kommune betaler den anden halvdel. Når arbejderne er færdige opgøres den endelige økonomi for lejerne.

  Byggemodningen forventes startet op inden 1. december 2016 hvorefter kommende lejer kan blive tilsluttet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet hvert år i årene 2016-2019 til udvikling af Dragør Havn. Kommunens andel af byggemodning finansieres af denne pulje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1+2

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 17
  Genopretning af Omsorgscenteret Enggården - frigivelse
  Sagsid.: 16/2974

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af Omsorgscenteret Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 91.837 kr. til udarbejdelse af tilstandsvurdering, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Omsorgscenteret er i forbindelse med udbygning og modernisering omdannet til et alment boligselskab, men Dragør Kommune er fortsat ejer af en del af bygningerne. Det drejer sig om daghjemmet, køkken og administrationsbygningen, som er 40-50 år gammel.

  Som grundlag for det videre arbejde foreslås det, at der udarbejdes en tilstandsvurdering med en 10 årig plan for vedligeholdelse og genopretning af disse bygninger. Udgift til tilstandsvurdering skønnes at kunne udføres inden for årets anlægsbudget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen indgår i anlægsbudget 2016.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 18
  Genopretning af Hollænderhallen - frigivelse
  Sagsid.: 16/2859

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af vandledning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der frigives en bevilling på 195.000 kr. til udskiftning af vandledning i Hollænderhallen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et koldtvandsrør i Hollænderhallen, som forsyner motionsklubben, skal udskiftes på grund af fremskredne tæringer. Den samlede udgift til udskiftning af vandledning over loft i forrum og motionsklub er overslagsmæssigt beregnet til ca. 150.000 kr. En mindre rørstrækning i Motionsklubbens kontor er udskiftet tidligere i år, og den samlede rørudskiftning beløber sig til ca. 200.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen indgår i anlægsbudget 2016.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 19
  Forslag fra C - tilladelse til højresving på cykel i lyskryds ved rødt
  Sagsid.: 16/2955

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jerrik Walløe (C) har i mail af 5. oktober 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppe foreslår, at det i Dragør skal være tilladt at svinge til højre på cykel i lyskryds ved rødt.

  Argumentation:

  Det er nu kommunerne, der med tilladelse fra politiet, beslutter at opsætte skilte med højresving tilladt ved rødt i lyskryds. Dragør har gode oversigtsforhold og lave trafiktal i listede lyskryds, hvorfor Dragør bør tillade de afprøvede, ufarlige højresving. Forvaltningen bemyndiges til at indkøbe og opsætte det nødvendige antal skilte inden for rammen.

  Kryds hvor højresving skal være tilladt: Dragørhjørnet (4), Kirkevej/Jægervej (2), Hartkornsvej/Kirkevej (4), St. Magleby-krydset (4), Møllegade/Hartkornsvej (2), Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej (4).”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ændringsforslag fra A+C+V:

  At forvaltningen fremkommer med forslag til behandling i udvalget.

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 20
  Forslag fra C - UFF containere på Dragørs genbrugsplads
  Sagsid.: 16/3074

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jerrik Walløe (C) har i mail af 14. oktober 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget drøfter kommunens holdning til UFF containere på Dragørs genbrugsplads.

  Motivation:

  http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/ECE3251337/hovedstaden-sender-dit-gamle-toej-videre-til-paastaaet-tvind-selskab/

  UFF regnskabet 2015 viser, at de har tjent 8,4 mill på det indsamlede tøj (efter at have købt det af ARC) og har brugt 4,3 mill til personaleomkostninger, og så er der doneret 1,1 mill kr til ulandsprojekter.

  UFF er tidligere blevet smidt ud af samarbejder med detailhandelskæder.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Punktet oversendt til behandling på ØU.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 21
  Forslag fra C - natbusser
  Sagsid.: 16/3020

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jerrik Walløe (C) har i mail af 13. oktober 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget retter henvendelse til Regionen og udtrykker vores bekymring over, at man afskærer hele Søvang for betjening af natbusser.

  Motivation:

  Natbussen er ændret fra 81N til 350S. En stor forbedring for langt de fleste borgere i Dragør men en markant forringelse for alle borgere i Søvang og ved Sydvestpynten. Vi kan ikke som kommune at vi afskærer et stort boligområde fra Dragør fra natbusbetjening, og finder at Regionen må finde en løsning på problematikken.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ændringsforsag fra A+C+V:

  A+C+V foreslår, at der rettes henvendelse til Region Hovedstaden med bekymring over, at man afskærer hele Søvang for betjening af natbusser og opfordrer regionen til at finde en løsning, der som minimum betjener Søvang i weekenderne.

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 22
  Forslag fra V - natbusbetjeningen i Dragør Kommune
  Sagsid.: 16/3073

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i mail af 15. oktober 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Venstre vil gerne have et punkt på til det førstkommende BEPU.

  Det er bekymrende, at natbusbetjeningen i Dragør Kommune har så ringe prioritering i Regionen. Venstre foreslår, at der rettes henvendelse til Regionsrådet med henblik på at finde et alternativ til den manglende betjening af Søvang (og den sydlige del af Amager). To forringelser - nedlæggelsen af natbussen og Movias nedlæggelse i Lufthavnen af stoppested for flexture har begge stor indflydelse på Dragørborgernes kollektive trafikmobilitet i ydertiderne.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Punktet blev drøftet under punkt 21.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 23
  Meddelelse - Anlægsplan, Status
  Sagsid.: 15/392

  RESUMÉ:

  Sagen handler om status på kommunens anlægsprojekter.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har revideret den samlede oversigt over anlægsprojekter med angivelse af, hvornår de enkelte projekter er planlagt udført og hvornår de enkelte projekter behandles politisk. Oversigten er vedlagt.

  Af planen fremgår det, at projekternes første fase er, at der gennemføres undersøgelser og projekt, dernæst træffes politisk beslutning om at frigive midlerne, før arbejderne kan sættes i gang.

  Mange af projekterne udføres over flere år. Derfor er projekterne stadig i gang og anlægsregnskaberne ikke afsluttet.

  Oversigten vil løbende blive revideret, og ny oversigt fremsendt til udvalgets orientering en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 24
  Meddelelse - Ændring af regional busdrift 2017
  Sagsid.: 16/850

  RESUMÉ:

  Region Hovedstaden har besluttet at nedlægge buslinje 81N fra 2017. I stedet for vil Dragør Kommune blive betjent af linje 350S om natten.

  SAGSFREMSTILLING:

  Region Hovedstaden har i forbindelse med vedtagelse af regionens budget 2017 besluttet at nedlægge hovedparten af natbuslinjerne, herunder buslinje 81N mellem Dragør og Ballerup. Nedlæggelsen er en del af en omlægning af natbusserne i hovedstadsregionen, hvor der spares natbusser, dér hvor der er andre transportmuligheder, som fx S-tog, S-busser og regionaltog.

  I stedet for natbuslinje 81N kan passagerer til/fra Dragør køre med linje 350S, som fremover skal køre én gang i timen hele natten og på alle ugens dage. Kongelundsvej i Tårnby og Søvang i Dragør mister betjeningen. Til gengæld reduceres rejsetiden mellem Nørreport og Dragør med 13 minutter.

  Besparelserne på natbusserne var en del af et større sparekatalog for regionens kollektive trafik.

  Region Hovedstaden har endvidere besluttet, at deres administration til brug for afgivelse af trafikbestilling for 2018 skal undersøge mulighederne for en ny buslinje, der skal lette transporten for borgere på Amager og mellem Amager og Hvidovre Hospital i et samarbejde om finansiering med Dragør, Tårnby, København og Hvidovre Kommuner.

  Endvidere har Region Hovedstaden besluttet, at deres administration til brug for afgivelse af trafikbestilling for 2018 skal gå i dialog med Dragør Kommune om natbusbetjeningen til Sydamager og metrolinjerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

 • 25
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 1. november 2016

  Ole Svendsen (A) oplyste at vandpumpen i gadekæret i St. Magleby er gået i stykker, der er ingen vand i kæret. Forvaltningen undersøger.