Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 29. november 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøde med Havnen
  Sagsid.: 16/3021

  RESUMÉ:

  Der afholdes dialogmøde med Plan og Tekniks eksterne afdelinger en gang årligt.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Havnefoged John Strøbæk vil på mødet præsentere og orientere om havnens område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • 2
  Ansøgning om en skovbørnehave -genbehandling
  Sagsid.: 16/2825

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om landzonetilladelse til en skovbørnehave på Skolevej 10. Sagsfremstillingen er identisk med sag fremlagt den 1. november 2016. Der er tilføjet nye bilag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til etablering af en skovbørnehave i de 3 pavilloner, som ansøgt, i henhold til planlovens § 35, på betingelse af:

  • At der efterfølgende kan meddeles byggetilladelse til pavillonerne,
  • At kommunens vejmyndighed kan godkende tilkørselsforholdene.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunen har modtaget en ansøgning fra børnehuset ”Giraffen”, København S, om tilladelse til at etablere en skovbørnehave på ejendommen, matr. nr. 12d, Skolevej 10 (bilag 1).

  En skovbørnehave er et pasningstilbud til 3-6-årige børn, som i institutionstiden hovedsagelig opholder sig i naturen. Formålet med den ansøgte skovbørnehave er at skabe en base i naturen, hvor børn fra København kan få mulighed for at få en dagligdag, som byder på frisk luft og naturoplevelser.

  Skovbørnehaven vil blive indrettet i 3 pavilloner á 50 m2, placeret som vist på vedhæftede oversigtskort (bilag 2). Pavillonerne skal ikke benyttes som et fast opholdsrum, men alene som et støttepunkt, hvor det er muligt at søge ly for vind og vejr og anvendt til opbevaring af mad i køleskab samt opbevaring af tøj og personlige ejendele.

  Skovbørnehaven er normeret til 42 børn, som dagligt (mandag-fredag) vil ankomme i egen bus kl. 900, og blive afhentet kl. 1500.

  Nabohøring

  Der er modtaget 1 nabohøringssvar til ansøgningen, der blandt andet retter opmærksomheden på de sanitære forhold samt tilkørselsforholdene (bilag 3). Høringsvaret er videresendt til ansøger samt til ejeren af Skolevej 10, til orientering og eventuelt videre foranstaltninger med hensyn til netværksdækningen m.v.

  Ansøgers replik til nabohøringssvaret, fremgår med rød skrift på bilag 4.

  Plangrundlag

  Ejendommen er beliggende i landzone, og etablering af en skovbørnehave i de ansøgte 3 pavilloner vil kræve landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35. Desuden kræver pavillonerne byggetilladelse, herunder godkendelse af de sanitære forhold, samt vejmyndighedens godkendelse af tilkørselsforholdene.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en skovbørnehave er en hensigtsmæssig udnyttelse af naturværdierne på ejendommen, og da pavillonerne placeres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, uden synlighed fra offentlig vej, ses der hverken landskabelige eller planlægningsmæssige hensyn, der taler imod det ansøgte.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgning har været til orientering hos de omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Ny spejderhytte ved Engvej for "Blushøjspejderne"
  Sagsid.: 13/2205

  RESUMÉ:

  Blushøjspejderne ønsker at opføre en ny spejderhytte placeret i ”Anlægget”, Engvej 3, som erstatning for den nuværende ”udtjente” hytte. Der er udarbejdet et projektforslag til behandling i forhold til fredningen af parkarealet ”Anlægget” og den gældende byplanvedtægt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes med henblik på ansøgning om godkendelse/dispensation i forhold til gældende fredningsbestemmelser, og at der iværksættes nabohøring med henblik på godkendelse i forhold til Byplanvedtægt 9.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har med skrivelse af 6.10.2016 modtaget et projekt for en ny spejderhytte for ”Blushøjspejderne”, som erstatning for den nuværende spejderhytte i ”Anlægget”, Engvej 3, med henblik på godkendelse i forhold til det gældende plangrundlag, herunder fredningsbestemmelserne for ”Anlægget”. Ansøgningen er vedlagt et skitseforslag af 15.9.2016, udført af arkitektfirmaet ”White” (bilag).

  Spejderne vurderer, at den nuværende ældre hytte, der er 60 år gammel, er ”udtjent”. Dertil kommer, at spejderhytten, Rønne Allé 2, er nedbrændt. En ny spejderhytte, Engvej 3, vurderes at kunne imødekomme behovet for mere plads og tidssvarende faciliteter.

  Skitseforslaget omfatter et klubhus på 160 m2 med tilhørende skur på 30 m2. Den nuværende spejderhytte er på ca. 106 m2.

  I forhold til den nuværende hytte, der er placeret parallelt med og tæt på skellet mod nordvest mod villabebyggelsen, er den nye bygning foreslået placeret ”drejet” og lidt fremrykket mod Engvej. Herved friholdes bygningen fra de eksisterende store træer i området, der bevares.

  Det foreslås derudover at placere et grejskur på 30 m2 helt ud til Engvej. Den nuværende ”skovsti” gennem parken opretholdes.

  Som det fremgår af skitseforslaget udformes klubhuset træbeklædt med et græstag af ”foldede trekantede former”.

  Klubhuset indrettes med et centralt alrum, hvorfra der er adgang til grupperum, opbevaring og toiletter mv.

  Skitseforslaget vil blive medtaget på et efterfølgende møde i BFKU som særskilt meddelelsessag, i relation til projektets fritidsmæssige aspekt.

  Plangrundlag:

  Parken ”Anlægget”, hvor spejderhytten er placeret, er omfattet af fredning. Af fredningsdeklarationens bestemmelser fremgår, at ”der ikke på det fredede areal må anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varig karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål”. ”Udseende og placering af bygninger til brug for de parkbesøgende og parkens personale, skal godkendes af Fredningsnævnet”.

  Der er tale om en genopførelse af spejderhytten med en lidt ændret placering og et øget bygningsareal. Forvaltningen vurderer, at sagen skal behandles som en dispensationssag overfor Fredningsnævnet.

  Parken er tillige omfattet af bestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 9, der i § 5 anfører, at spejderhytten ikke må udvides og at det ikke er tilladt at indhegne bygningen.

  Da spejderhyttens areal øges med ca. 54 m2, vil en godkendelse af det foreliggende projekt kræve en dispensation fra byplanvedtægten. I den anledning skal gennemføres naboorientering, hvilken primært vil blive rettet mod villaområdet mod nordvest.

  Hvis eventuelle høringssvar tilfører sagen nye aspekter, vil ansøgningen blive genbehandlet i BEPU i forhold til byplanvedtægten.

  LOVE/REGLER:

  Parkarealet ”Anlægget” er omfattet af fredning og bestemmelser i Byplanvedtægt nr. 9.

  Se beskrivelsen af plangrundlaget i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der gennemføres nabohøring i forbindelse med ansøgningens godkendelse i forhold til byplanvedtægten.

  ”Blushøjspejderne” forestår selv den mere ”brede” information om projektet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Udvidelse af boliglænge i St. Magleby
  Sagsid.: 15/234

  RESUMÉ:

  Der foreligger en ansøgning om tilladelse til udvidelse af det oprindelige stuehus for ejendommen ”St. Maglebygård”, Møllegade 10, i form af tilbygninger ved gavlene. Godkendelse i forhold til Lokalplan 42 forudsætter dispensation fra bestemmelse i Lokalplan 42 om maksimal bebyggelsesprocent.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der godkendes en bebyggelsesprocent på 36 i forhold til § i Lokalplan 42 om maksimal bebyggelsesprocent.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning af 9.9.2016 om lokalplangodkendelse af en udvidelse af det oprindelige stuehus for ejendommen ”St. Maglebygård”, Møllegade 10. Projektet omfatter tilbygninger ved begge gavle, som forlænger det nuværende bygningsprofil med ca. 16 m svarende til et samlet etageareal på 186 m2 for stuehuslængen og en samlet bebyggelsesprocent (B%) for hele ejendommen på 36. Den nuværende B% er 29.

  Projektet omfatter en samlet renovering og nyindretning af længen, hvorved der etableres i alt 4 3-værelseslejligheder i 2 plan.

  Stuehuslængen er i dag indrettet med 4 mindre 1- og 2-værelses lejligheder, med 2 lejligheder i stueplan og 2 på 1. sal.

  Ansøgning med tilhørende tegninger før/efter er vedlagt som bilag.

  Med hensyn til udformningen, vil den samlede længde for længen svare til og flugte med længen ud mod Møllegade.

  Der skitseres en udformning med ovenlys ind mod gården mod øst, og tagkviste i tagfladen mod vest.

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 42 for St. Magleby landsby.

  Godkendelse i forhold til lokalplanen forudsætter dispensation fra bestemmelse i § 6.1 om maksimal bebyggelsesprocent (B%).

  Lokalplanen angiver således en maksimal B% på 20 for et delområde med landsbyens mere åbne gårdbebyggelser, hvor ejendommen er beliggende.

  Delområdet på den anden side af Møllegade, med de tæt sammenbyggede gårde, har en maksimal B% på 50 (se bilag med oversigtskort).

  Der er ved nabohøring af de omboende modtaget 1 høringssvar, der ikke har bemærkninger til ansøgningen.

  Store Magleby Bevaringsfond har behandlet ansøgningen på et møde den 28.9.2016, hvor det blev besluttet at anbefale, at der meddeles godkendelse af projektet i forhold til Lokalplan 42.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af den bevarende Lokalplan 42 for St. Magleby landsby.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været gennemført nabohøring af de omboende, og der foreligger en udtalelse til ansøgningen fra St. Magleby Bevaringsfond.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Anlægsregnskab Renovering af Kongevejen
  Sagsid.: 12/212

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for projektet renovering af Kongevejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Renovering af Kongevejen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Renovering af Kongevejen:

  Anlægsbevilling: 3.845.000 kr.

  Anlægsudgift: 3.401.770 kr.

  Mindre forbrug: 443.230 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.401.770 kr., hvilket er 443.230 kr. mindre end bevilliget.

  Bevillingen er anvendt til renovering af både første og anden etape af Kongevejen, inklusive Neels Torv. Renoveringen er udført i samarbejde med og ved medfinansiering fra Hofor og Irma samt donation fra Dragør Bevaringsnævn.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er et mindreforbrug på 443.230 kr. Heraf har Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015 besluttet at anvende 185.000 kr. for at opnå restfinansiering til renovering af den sidste tunnel under Hartkornsvej. Det resterende mindreforbrug til kassen beløber sig således til 258.230 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Bilag

 • 6
  Udmøntning af budget 2017-2020
  Sagsid.: 16/3268

  RESUMÉ:

  Administrationen indstiller, at udmøntningen af budget 2017 – 2020 godkendes indenfor eget udvalgsområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udmøntningen af budget 2017 – 2020 godkendes indenfor eget udvalgsområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. oktober 2016 budget 2017 – 2020. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet. Formålet med udmøntningsplanen er dels at skabe tydelighed om hvordan budgettet udmøntes og dels at kunne udmelde budgetter for 2017 hurtigst muligt, forventelig i december 2016, så de enkelte institutioner/afdelinger i god tid kan indrette aktiviteterne herefter.

  De enkelte fagudvalg skal godkende udmøntningsplanen inden for eget udvalgsområde. Udmøntningsplanen indeholder i år kun meget få præciseringer, idet budgetforligsteksten på langt de fleste områder er tydelig og kan implementeres umiddelbart.

  I forhold til budgetforligsteksten er der konkret tilføjet, at:

  • anlægsprojekter i 2017 forelægges BEPU i 1. halvår 2017
  • kvalitetsstandarder for sårbare børn og unge samt det specialiserede voksen-område forelægges henholdsvis BFKU og SSU i 1. kvartal 2017
  • rammebesparelse på effektivisering af indkøb udmøntes på relevante indkøbskonti

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget den 01. december 2016.

  Økonomiudvalget den 08. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB for så vidt angår eget udvalgsområde.

  Bilag

 • 7
  BEPU - foreløbige decentraliseringsoverførsler fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 16/3229

  RESUMÉ:

  På BEPU’s område forventes et samlet overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet på 353.977 kr. Deraf er der automatisk overførselsadgang for 220.064 kr., som anbefales overført til budget 2017. Den resterende del på 133.913 kr. anbefales overført til budget 2017 som en formålsbestemt overførsel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der foretages en automatisk overførsel af et forventet mindreforbrug med automatisk overførselsadgang på 220.064 kr. fra 2016 til 2017 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på BEPU’s område, som finansieres af den i 2016 afsatte pulje til overførsler samt den i 2017 afsatte pulje.

  2.

  at

  der foretages en formålsbestemt overførsel af et forventet mindreforbrug uden automatisk overførselsadgang på 133.913 kr. på BEPUs område, som finansieres af den i 2016 afsatte pulje til overførsler samt den i 2017 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  Opgørelsen over foreløbige decentrale overførsler fra 2016 til 2017 på BEPU’s område fremgår af bilag 1.

  Havnen forventer et samlet mindreforbrug i 2016 på 153.977 kr. svarende til 23,0 % af det korrigerede budget. Mindreforbruget kan dels forklares med et mindreforbrug på løn dels med merindtægter på gæstefartøjer.

  Fra det samlede mindreforbrug er 20.064 kr. svarende til 3,0 % af driftsbudgettet omfattet af den automatiske overførselsadgang. Den resterende del af mindreforbruget svarende til 133.913 kr. svarende til 20,0 % af driftsbudgettet anbefales overført som en formålsbestemt overførsel til 2017. Det anbefales, at det samlede mindreforbrug overføres til dækning af manglende indtægter på arealleje.

  Det opgjorte mindreforbrug vedrørende det centrale regnskab for Vej- og Gartner ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan derfor automatisk overføres.

  Der er ikke opgjort overførelser for bygningsvedligeholdelse og Energipulje/OPP. Disse overførelser vil medgå i den endelige overførelsessag for BEPU.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2016 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2016.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2017 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2016. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Havnen, Vej & Gartner, Bygningsvedligeholdelse og Energipuljen/OPP er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På BEPU’s område forventes et samlet overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet på 353.977 kr. Deraf er der automatisk overførselsadgang for 220.064 kr., som anbefales overført til budget 2017. Mindreforbruget i 2016 overføres til den i regnskab 2016 afsatte pulje til overførelser. I regnskab 2017 tilbageføres overførslen fra den i regnskab 2017 afsatte pulje. I praksis betyder dette, at overførelsen finansieres af den i budgettet afsatte pulje til overførelser

  Den resterende del på 133.913 kr. anbefales overført til budget 2017 som en formålsbestemt overførsel med finansiering som beskrevet, jf. ovenfor.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Bilag

 • 8
  Overførsel af anlægsbevillinger fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 16/3168

  RESUMÉ:

  Overførsel af anlægsbevillinger fra 2016 til 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres 25 mio. kr. fra anlægsbudget 2016 til anlægsbudget 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det samlede anlægsbudget 2016 udgør i alt 57,3 mio. kr., og heraf udgør overført beløb fra 2015 til 2016 ca. 38 mio. kr.

  Det foreløbige regnskab pr. 31.12.2016 forventes at ligge i størrelsesordenen 32 mio. kr. Det betyder at der foreløbigt skal overføres 25 mio. kr. fra anlægsbudget 2016 til anlægsbudget 2017.

  I henhold til Regnskabsregulativet for Dragør Kommune skal anlægsbevillinger overføres i 2 omgange. Første overførsel skal ske på baggrund af skønnet forbrug for året. 2. overførsel sker i forbindelse med regnskabsafslutningen for året, og her justeres i forhold til det endelige forbrug.

  Det kan oplyses, at de anlægsmidler der foreslås overført fra 2016 til 2017 alle er igangværende projekter, hvor alle bevillinger er disponeret fuldt ud.

  Anlægsprojekter adskiller sig fra driftsbudgetter. Anlægsbevillinger er opdelt i bevillinger som følger det enkelte aktivitet, hvorimod driftsbevillinger er bundet op på det enkelte år.

  De væsentligste overførsler er flg.:

  • 7,0 mio. kr. til ESCO-vejbelysning
  • 4,5 mio. kr. til udearealer og skoler
  • 3,0 mio. kr. til modernisering af Hollænderhallen
   Forventet opstart forår 2017
  • 2,5 mio. kr. til ESCO 2013 og ESCO 2015.
   Beløbet er disponeret til medfinansiering af nye facader og efterisolering af Hollænderhallen
  • 2,0 mio. kr. til ny svømmehal
  • 2,0 mio. kr. til havnens udvikling
  • 1,0 mio. kr. til renovering af Dragør Søbad

  Herudover er der en række mindre overførsler på igangværende projekter.

  Anlægstidsplan 2014 - 2017 fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Regnskabsteknisk lægges forslag til anlægsoverførsel i kassen og i 2017 tages pengene op af kassen, som overførte bevillinger justeret i henhold til det endelige forbrug.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Bilag

 • 9
  3. Budgetopfølgning 2016, BEPU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning indstilles, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 100.000 kr. fra BEPU’s område til ØU’s område. Beløbet bevilges til Rengøring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 100.000 kr. fra BEPU’s område til ØU’s område. Beløbet bevilges til Rengøring.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BEPUs område gennemgået, der forventes et mindreforbrug på BEPU’s område på 2,2 mio.kr. Mindreforbruget skyldes dels tilbageholdenhed med forbrug i forhold til udmelding om gult flag – dette gælder bl.a. Vej & Gartner samt udgifter til bygningsvedligehold – disse udgifter forventes overført til budget 2017. Desuden er der et mindreforbrug på 1,0 mio.kr. på kollektiv trafik. Mindreforbruget kan henføres til lavere udgift end forventet, samt en budgetlægning som har taget for højde for mulige udsving/usikkerhed på udgifter til brændstof mv.

  Mindreforbruget forventes udlignet af merudgifter på andre udvalgsområder. Det anbefales på den baggrund, at der gives en budgetneutral bevillingsomplacering på 100.000 kr. til Rengøring på ØU’s område til dækning af et forventet merforbrug.

  Bevillingsomplaceringen gives med budgetvirkning i budget 2016.

  Fra sektor

  Til sektor

  Fra udvalg

  Til udvalg

  Beløb i DKK

  Budgetneutral omplacering fra ”Teknik og Miljø Fælles” til dækning af merforbrug på rengøring, som skyldes uklarhed i forbindelse med budgetoverførslen fra 2015

  2

  9

  BEPU

  ØU

  -100.000

  I alt

  -100.000

  Som bilag 2 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 fremgår af baggrundsnotatet i bilag 1.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 100.000 kr. fra BEPU’s område til ØU’s område. Beløbet bevilges til Rengøring. Bevillingsomplaceringen gives med budgetvirkning i budget 2016.

  Tillægsbevillingen gives på et udgiftsområde, der medgår som en del af servicerammen for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Bilag

 • 10
  Forslag fra I - Parkering ved Wiedergården
  Sagsid.: 16/3198

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i mail den 8. november 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Asger Larsen, LA udbeder sig en status på parkering problemerne med parkering ved Wiedergården og de manglende p pladser.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Forvaltningen oplyste, at Strandparken vil fremsende et projekt vedr. ændret parkering. Udvalget afventer orientering om projektet når det foreligger.

 • 11
  Meddelelse - Poppelrækken langs Grundejerforeningen Kålmarken
  Sagsid.: 16/3222

  RESUMÉ:

  Forvaltningen påtænker at fælde poplerne langs Grundejerforeningen Kålmarkens arealer, fordi træer og rødder efterhånden medfører ikke ubetydelige skader og gener for de nærmest boende.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen påtænker at fælde rækken af poppeltræer stående i rabatareal på de offentlige veje Krudttårnsvej og Store Magleby Strandvej langs randen af Grundejerforeningen Kålmarkens arealer. Dette skyldes oplysninger fra grundejere og grundejerforening om efterhånden ikke ubetydelige gener og skader fra træerne for de nærmest boende. Forvaltningen påtænker at iværksætte træfældning af de to trærækker i 2017.

  Der har gennem årene været udtalelser for og imod fældning af poplerne langs Kålmarken. Grundejerne har været splittet i spørgsmålet om træerne skulle fældes, beholdes eller blot beskæres. På grund af uenighed om træerne er der ikke sket noget. Ønskerne om træfældning skyldes gener fra træerne som følge af skygge, nedfaldende blade og grene, manglende plantevækst i egne haver samt skader i belægninger fra trærødder i haver og på fællesstier på grund af løftede belægninger. Senest har en enkelt grundejer fremsendt fotodokumentation for, at rødder fra poppeltræerne er nået frem til fundamenterne langs foreningens boliger og frygter for skader på husene. En alternativ udtynding eller styning af træerne løser ikke ovenstående problemer.

  I forbindelse med ombygningen i 2017 af krydset Krudttårnsvej/Møllevej forventer forvaltningen under alle omstændigheder, at skulle fælde nogle af poplerne på Krudttårnsvej af hensyn til etablering af en ny buslomme, så bussen ikke blokerer trafikken i umiddelbar nærhed af det ombyggede kryds uanset valg af krydsløsning.

  Forvaltningen påtænker at drøfte forslag til en fremtidig beplantning med Grundejerforeningen Kålmarken med tanke på enighed om en beplantningsløsning for rabatarealerne langs både Krudttårnsvej og Store Magleby Strandvej og i så fald iværksætte denne. Udvalget orienteres med en meddelelsessag om den kommende beplantning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til fældningsopgaven forventes at kunne håndteres indenfor Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget i 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen er i dialog med bestyrelsen i Grundejerforeningen Kålmarken om en løsning. Plantning af solitære træer, som søjle eg eller anden knap så høj art, er blandt overvejelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Til efterretning.

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 29. november 2016

  Helle Barth (V) spurgte om Gate Gourmet er ophørt.

  Og om saunaen i Dragør Søbad er for alle.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte om der er planer for at ændre forholdene i krydset Ndr Dragørvej / D.B. Dirchsens Alle.

  Birger Larsen (O) spurgte til borgerhøring for en kommende tennishal.