Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Punkt 13 og 14 blev behandlet under punkt 13.
 • 1
  Forslag til lokalplan 77 -for en ny tennishal ved Engvej
  Sagsid.: 16/2755

  RESUMÉ:

  Der skal behandles et forslag til lokalplan 77, der vil muliggøre opførelsen af en ny tennishal ved Strandengens SFO, ved Engvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til Lokalplan 77, for en ny tennishal ved Engvej, vedtages, i henhold til planlovens § 24, og fremlægges til offentlig debat i 8 uger, med mulighed for at kommentere forslaget.

  2.

  at

  de 2 modtagne indsigelser, behandles i sammenhæng med eventuelle øvrige kommentarer til lokalplanforslaget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagens forhistorie

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2016, at der skulle indledes en dialog med Dragør Tennis, om tilbageførsel af et tidligere aftalt mageskifte, således at en ny tennishal kunne placeres under hensyn til en optimal udnyttelse af bydelsparken og i harmoni med omgivelserne.

  Der skulle således udpeges et nyt byggefelt til en tennishal, med en anden placering end foreskrevet i den for området gældende Lokalplan 49.

  Efter drøftelser med Dragør Tennis besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016, at tilbageføre et areal, som Dragør Tennis fik brugsretten til, og som kunne anvendes som et eventuelt fremtidigt byggefelt for en ny tennishal, jf. oversigtskortet bilag 1.

  Betingelsen var at der kunne tilvejebringes det fornødne plangrundlag, som muliggjorde opførelsen af hallen.

  Tennishallens placering

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede sagen den 1. november 2016, og besluttede at der skulle udarbejdes et forslag til en ny lokalplan, der indeholdt muligheden for at opføre en ny tennishal på det pågældende byggefelt, ved Strandengens SFO.

  Tennishallens fremtræden

  Med hensyn til tennishalens omfang og fremtræden, havde kommunalbestyrelsen på mødet den 21. juni 2016 godkendt et skitseprojekt, der beskrev en hal i en højde på 11,8 m og med facade- og tagbeklædning i mørke stålplader. Kommunalbestyrelsen fandt, at den beskrevne hal fremtrådte i harmoni med omgivelserne og at hallens konstruktionsprincip samt hallens materiale- og farvevalg kunne godkendes, i henhold til den gældende Lokalplan 49, pkt. 5.2.

  Ved By-, Erhvervs- og Planudvalgets behandling af sagen den 1. november 2016 besluttede udvalget endvidere, at dette skitseprojekt for den nye tennishal, skulle lægges til grund for det kommende lokalplanforslag.

  Der fremlægges hermed Forslag til lokalplan 77 for en ny tennishal ved Engvej (bilag 2), til udvalgets behandling.

  Lokalplanforslagets videre behandling

  Den lovbestemte procedure for forslagets behandling er herefter, at kommunalbestyrelsen vedtager forslaget, med henblik på en offentlig fremlæggelse i mindst 8 uger, hvor der er mulighed for at kommentere og fremsende indsigelser mod forslaget.

  Efter fristens udløb forelægges lokalplanforslaget kommunalbestyrelsen, tillige med eventuelle indkomne kommentarer og indsigelser, med henblik på en eventuel endelig vedtagelse af lokalplanen.

  Lokalplanforslagets indhold

  Lokalplanforslaget indeholder de samme typer anvendelser(institutions-, sports- og fritidsformål) og de samme bebyggelsesmuligheder, som den hidtil gældende Lokalplan 49.

  Det reviderede plangrundlag består alene i en ændret placering af tennishallen, og derved en mere regulær afgrænsning af bydelsparken, der tillige forøger sit areal med ca. 3.600 m2 til sammenlagt 17.000 m2. Der henvises til lokalplanforslagets oversigtskort side 4.

  I forhold til de hidtil gældende planer for tennishallens placering, vil den nye placering, ca. 20 m fra skellet til villaområdet langs Strandjægervej, påvirke disse villaer visuelt.

  En eventuel vedtagelse af den endelige lokalplan 77 vil indebære en ophævelse af den nugældende Lokalplan 49.

  Aktuelle indsigelser

  Efter By-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 1. november 2016, om at igangsætte en ny lokalplanlægning af tennishallen, er der modtaget 2 indsigelser mod hallens planlagte placering.

  1) Grundejerforeningen Strandjægervej opponerer mod hallens placering og højde og kommenterer, dels nogle miljømæssige aspekter ved naboskabet til lufthavnen, og dels behandlingen af overskudsjord ved et eventuelt halbyggeri (bilag 3)

  2) Der er indsat en værge for ejeren af ejendommen Strandjægervej 47, som generelt opponerer mod den planlagte hal (bilag 4).

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de 2 indsigelser bør indgå på lige fod med eventuelle andre indsigelser, der kan fremkomme i forbindelse med lokalplanforslagets formelle offentliggørelse, og derved indgå i den videre behandling af sagen.

  Det skal bemærkes, at Grundejerforeningen Strandjægervej er gjort opmærksom på, at byplanvedtægt 9 blev ophævet i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 49 i 1999, og at udvalget den 1. november 2016 besluttede, at spørgsmål om håndtering af overskudsjord skulle afklares i forbindelse med lokalplanens eventuelle vedtagelse.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  A forslår at gældende lokalplan ændres så halbyggeri udgår.

  For stemte:

  6 (A+C+O+I+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Ebbe Kyrø (T)

  Liste T beklager, at den påtænkte tennishal ikke kan placeres i tilknytning til Dragør Tennis" klubhus og deres tennisbaner.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Peter Læssøe (T) genfremsatte protokoltilføjelse fra BEPU møde den 10. januar 2017.

  Liste T beklager, at den påtænkte tennishal ikke kan placeres i tilknytning til Dragør Tennis klubhus og deres tennisbaner.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at Dragør Tennis ikke får mulighed for at opføre en hal i tæt tilknytning til deres klubhus og udendørsbaner.

  Bilag

 • 2
  Altandørskviste på ejendom i Dragør gamle by
  Sagsid.: 16/2781

  RESUMÉ:

  Ansøgning om dispensation til opførelse af kviste med franske altaner opført tættere på skel end 2,5 m. på ejendommen Badstuevælen 5.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Udvalget ikke godkender det ansøgte, med henvisning til, at franske altandøre vil give kvistene en dominerende effekt med deres forøgede volumen.

  2.

  at

  der godkendes udførelse af nye traditionelle tagkviste, der følger facadeopdelingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning om opførelse af nye kviste samt dispensation til etablering af franske altandøre i de ansøgte kviste på ejendommen Badstuevælen 5 (kortbilag 1) som beskrevet i vedlagte skitseprojekt af 7. november 2016 (bilag 2-4).

  Det eksisterende hus er et 2 etagers flerfamiliehus med udnyttet tagetage. Der er etableret kviste i forvejen.

  På øst-facaden mod Badstuevælen ønskes en 3-fags-kvist og to 2-fags-kviste erstattet med tre nye 3-fags-kviste med franske altandøre.

  På vest-facaden mod Vestgrønningen ønskes en stor og en lille 2-fags-kvist samt 3 ovenlysvinduer erstattet med to nye 3-fags-kviste med franske altandøre samt tre nye 2-fags-kviste uden.

  Det øgede antal kviste vil betyde en udvidelse af etagearealet på 3, 6 m2.

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 25 for Dragør gamle by, der i § 7.10 specificerer at altaner, balkoner, franske døre, tagterrasser, baldakiner og lignende bygningsdele ikke må udføres.

  Lokalplanen angiver muligheden for at udføre traditionelle tagkviste og har jf. § 7.9 følgende betingelser:

  • Kvistvinduer skal holdes i en afstand på min 2,5 m til naboskel

  • Kviste skal i placering følge facadetakten

  Bevaringsnævnet behandlede sagen på sit møde den 27. september 2016 med følgende udtalelse:

  ”Bevaringsnævnet kan ikke anbefale det ansøgte.

  Den i forvejen dominerende bygning vil med forslaget blive endog mere dominerende på en af byens smukkeste pladser.

  Nævnet finder i øvrigt, at lokalplanens forbud mod flere altaner i byen også må gælde den ansøgte kvistudformning med ”franske døre” uanset udformningen med værn og plantekummer. Nævnet støtter derimod, at der i forbindelse med renovering af taget kan ske ændringer i placering af tagfladernes nuværende kviste og ovenlys, så de i større udstrækning følger huset facadeopdeling.”

  Forvaltningen kan støtte bevaringsnævnets vurdering af ansøgningen.

  Ansøger har kommenteret nævnets udtalelse og søger dispensation med følgende begrundelser:

  - at de nye kvistes udformning som fladtags- blikkenslagerkviste gør kvistene en anelse mindre dominerende i forhold til nuværende,

  - at kvistene qua ejendommens højde og pladsens træbeplantning, kun kan skimtes fra Kongevejen samt at kviste på vest-siden kun er synlige fra ejendommens gård,

  - at der er tale om et specielt hus, der ikke kan sammenlignes med de traditionelle længehuse i lokalplanområdet.

  Høring

  Der har været udsendt naboorientering om projektet med høringsfrist 30. december.

  Der er indkommet indsigelser fra Badstuevælen 3 og 12 samt Vognmandsgade 4 og 6. (bilag 5)

  I indsigelserne gøres der blandt andet gældende:

  - At projektet er i strid med lokalplan 25, for Dragør gamle by, for både dørenes eller altanernes vedkommende,

  - At projektet vil medføre urimeligt indkig i naboejendommene og deres haver, bl.a. grundet bygningens højde og kvistes afstand til skel,

  - At etablering af altaner med skydedøre vil give ejendommen en hel anden og for Dragør fremmed og påtrængende karakter,

  - At dispensation fra den bevarende byplan kun bør gives, hvis der ikke foreligger andre fornuftige muligheder inden for byplanens bestemmelser,

  - At der med en dipsensation samtidig vil skabes forventninger om tilladelse til lignede ændringer andre steder i byen

  LOVE/REGLER:

  Behandling af ansøgningen sker med baggrund i bestemmelserne i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  Efterfølgende skal der meddeles byggetilladelse iht. byggelovgivningen.

  Idet altanerne ønskes opført tættere på skel end 2,5 m, skal der gives dispensation fra både lokalplan 25 samt byggelovgivningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført nabohøring i henhold til planlovens bestemmelser.

  Der foreligger udtalelse fra Dragør Bevaringsnævn.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  A forslår at altandørskviste som ansøgt, tillades øst og vest for at give større boligkvalitet.

  For stemte:

  4 (A+I+O)

  Imod stemte:

  3 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Ansøgning om dispensation til helårsbeboelse
  Sagsid.: 16/3339

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om dispensation til at bebo et sommerhus, Rosenlundsvej 19, hele året.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen til dispensation til helårsbeboelse ikke imødekommes, da der ikke ses at foreligge sådanne særlige forhold, som kan begrunde en dispensation, jf. planlægningsnotat 01.15, retningslinje nr. 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning af 22. november 2016, om dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2, til at bebo sommerhuset Rosenlundsvej 19, hele året (bilag 1)

  Ansøger har ejet sommerhuset siden 1.3. 2015 og har gennem mange år har haft deres gang i området. De er aktive i Grundejerforeningen Kongelunden, som henholdsvis kasserer og bestyrelsesmedlem, og har et stort socialt netværk i området. De bor aktuelt i Tårnby Kommune.

  Fortilfælde

  Der er gennem de senere år behandlet en række dispensationsansøgninger om helårsbeboelse i Rosenlund. Det pågældende udvalg har i alle tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå andre konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet det blev vurderet, at der forelå ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenluns sammensatte og unikke karakter. Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen ville søge en afklaring af muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  Der forelå en dispensation til helårsbeboelse til den tidligere ejer af ejendommen Rosenlundsvej 19. Denne dispensation er nu bortfaldet.

  Vurdering

  Forvaltningen henviser til baggrundsnotat 01.15, der er vedhæftet som bilag 2, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2. Forvaltningen vurderer, at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 5, i baggrundsnotatet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 40.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og planudvalget den 10. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  A genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte:             7 (A+O+V)   

  Imod stemte:           7 (C+I+T)

  Faldet.

  Bilag

 • 4
  Lovliggørelse af vinduer i Dragør gamle bydel
  Sagsid.: 16/892

  RESUMÉ:

  Behandling af ansøgning om dispensation til at bevare 2 vinduer i udhus, Bymandsgade 10, der er isat i strid med lokalplanens bestemmelser om udformning af vinduer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter hvilken af følgende 4 fremgangsmåder, der skal effektueres ved lovliggørelse af vinduerne:

  1.

  at

  der meddeles dispensation som ansøgt til bibeholdelse af de isatte vinduer med isoleringsruder,

  eller

  2.

  at

  der meddeles dispensation, med vilkår om, at der tinglyses en deklaration om udskiftning af vinduerne ved næste ejerskifte,

  eller

  3.

  at

  der meddeles dispensation, med vilkår om, at der tinglyses en deklaration om udskiftning af vinduerne indenfor 1 år,

  eller

  4.

  at

  der meddeles afslag på dispensation med henblik på umiddelbar lovliggørelse ved udskiftning af vinduerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har fra ejerne af ejendommen Bymandsgade 10 modtaget en ansøgning af 5. november 2016 om dispensation fra bestemmelserne i Lokalplan 25, til at bibeholde vinduer, der er isat i strid med bestemmelserne i lokalplanen om vinduers udformning (bilag).

  Det drejer sig om 2 vinduer i et grundmuret udhus ud mod Bymandsgade, der uden forudgående tilladelse er udført med udvendige isoleringsruder.

  Lokalplanen foreskriver således,

  - at vinduer skal udføres traditionelt med plant glas i kitfalse med tynde sprosser i de udvendige rammer,

  - at der ikke må anvendes udvendige isoleringsruder, men gerne isoleringsruder indvendigt koblede,

  - at vinduerne skal udføres med traditionelle hjørnebåndshængsler.

  Udskiftningen er påtalt af nabo og Dragør Bevaringsnævn.

  I en dialog med ansøger fremkom efterfølgende et forslag om at give en frist på 1 år til at udskifte vinduerne i overensstemmelse med lokalplanen, ved tinglysning af deklaration herom.

  Ejerne tilkendegav imidlertid at være sindet at udskifte vinduerne i løbet af vinteren 2016/2017.

  Som det fremgår af den aktuelle ansøgning ansøger ejer nu om dispensation fra lokalplanen til at bibeholde vinduerne, mod at foretage visse tilpasninger af vinduet.

  Begrundelsen herfor er primært, at ejerne finder, at en meromkostning på 50.000 kr. til nye vinduer ikke ses at stå i forhold til udhusets værdi.

  Det kan oplyses, at der i en lignede sag fra 1995 af det daværende Driftsudvalg blev meddelt dispensation til ikke-godkendte vinduer med isoleringsruder, mod at vinduerne blev bragt i overensstemmelse med lokalplanen senest ved ejerskifte.

  Ved møde i Dragør Bevaringsnævn den 6. december 2016 blev sagen drøftet. Nævnet besluttede her at udtale:

  ”Af hensyn til præcedens henstiller Nævnet til kommunen at genvurdere, om der kan anvendes mere effektive retsmidler til at få forholdene bragt i orden.” Udtalelsen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  Bestemmelser om udformning af vinduer fremgår af lokalplanens §§ 7.7 og 7.7.1.

  Ansøgningens begrundelse om forholdet mellem omkostninger til udskiftningen i forhold til udhusets værdi, har relation til det forvaltningsretlige princip om ”proportionalitet”.

  Proportionalitetsprincippet indebærer, at der skal være et rimeligt formål mellem en afgørelses mål og dens midler; det vil sige, at en afgørelse ikke må være mere vidtgående end det formål, som forfølges/ønskes opnået, tilsiger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der foreligger udtalelse fra Dragør Bevaringsnævn.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Forslag fra Asger Larsen (I)

  Ad. 1

  For stemte:

  3 (O+I)

  Imod stemte:

  4 (A+C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra Allan Holst (A)

  Ad. 4

  For stemte:

  4 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  3 (I+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Forslag fra I (svarende Ad 1):

  For stemte: 3 (I+O)

  Imod stemte: 11 (A+C+T+V)

  Faldet.

  Forslag fra A (svarende til Ad 4)

  For stemte: 11 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 3 (O+I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Jolleskur i "Madsens Krog", Dragør havn
  Sagsid.: 16/3238

  RESUMÉ:

  Behandling af ansøgning fra Dragør Sejlklub om opførelse af et jolleskur til gummibåde mv, opført i forlængelse af det nuværende jolleskur ud til ”Madsens Krog”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til enten

  1.

  at

  ansøgningen skal nyde fremme på det foreliggende grundlag,

  eller

  2.

  at

  behandling af ansøgningen skal afvente, at der foreligger en samlet plan for disponering af arealerne i Madsens Krog.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning af 15.11.2016 fra Dragør Sejlklub om tilladelse til at opføre et jolleskur for klubbens ungdomsafdeling, i tilknytning til og som forlængelse af det eksisterende skur for optimistjollerne, ud til ”Madsens Krog” (bilag).

  Jolleskurets fremtræden i området er vist på de visualiseringer, der indgår i ansøgningen.

  Det forlængede jolleskur foreslås udført tilsvarende det nuværende, bræddebeklædt og med tegltag.

  Da arealerne i Madsens Krog benyttes af flere af de stedlige søsportsklubber, har ansøgningen været i høring blandt disse.

  Der foreligger et samlet høringssvar fra ”de små klubber” i Madsens Krog med e-mail af 17.12.2016 fra Claus Palm (Bilag).

  Der anføres her bl.a.,

  - at byggeriet vil tage udsigten til aktiviteterne på vandet,

  - at byggeriet vil betyde en uhensigtsmæssig opdeling af arealet, som bør have adgang for alle,

  - at den sparsomme plads ikke bør bruges til ”vintergarage” for følgebåde o. lign., som bør kunne placeres andetsteds, og

  - at behandling af ansøgningen bør afvente resultatet af en samlet plan for Madsens Krog.

  Havneadministrationen har udtalt følgende til ansøgningen:

  Da udbygningsmulighederne er begrænsede i Madsens Krog, bør den udbygning der måtte komme, være til gavn for alle de klubber, der hører til i området. Det gælder opbevaring, baderum, toiletter eller andre af klubbernes behov og ønsker.

  Der bør først udbygges når der foreligger en færdig plan for området.

  Placeringen:

  Den foreslåede placering på det tidligere opfyldte areal i ”Madsens Krog” medfører i givet fald en påvirkning af udsigten fra den indre del af Madsens Krog og fra Strandstien.

  Ved placering af tidligere tilbygninger og udvidelser af bebyggelse i området, har en afgrænsning i flugt med den oprindelige kystlinje før opfyldningen hidtil været respekteret.

  Plangrundlag:

  Den nuværende bebyggelse ved Nordre Mole ud til Madsens krog er omfattet af Byplanvedtægt nr. 7 for den gamle havns indre del.

  Det opfyldte areal i Madsens Krog, hvor den største del af jolleskuret i givet fald skal placeres, er ikke omfattet af byplanvedtægten og er beliggende i landzone.

  Godkendelse af projektet kræver derfor landzonetilladelse.

  I den forbindelse vil en forudgående høring af ejendomme i nærområdet langs Strandstien i givet fald blive gennemført i henhold til planlovens § 35, stk. 5.

  Forvaltningens vurdering:

  Det åbne areal i Madsens Krog udgør den eneste udbygningsmulighed for søsportsfaciliteterne ved Nordre mole.

  Samtidig er der stor bevågenhed omkring udsigtsforholdene i området.

  Det vurderes, at nybyggeri i Madsens Krog bør baseres på en samlet dispositionsplan, udarbejdet i samarbejde med bl.a. de stedlige søsportsklubber og det nye rådgivende havneråd.

  En sådan planlægning bør i givet fald også inddrage planer og muligheder for grejskure o. lign. andre steder på havnen, fx i det planlagte vestlige byggefelt.

  Den videre procedure:

  Såfremt det besluttes, at ansøgningen skal nyde fremme på det foreliggende grundlag, skal der efterfølgende gennemføres høring af beboere i nærområdet langs Strandstien (i lighed behandlingen af en tidligere sag om udvidelse af Dragør Sejlklubs terrasse), med henblik på meddelelse af landzonetilladelse.

  Der kan evt. blive tale om en 2. behandling i BEPU af sagen, afhængig af eventuelle høringssvar og nye aspekter i sagen.

  Såfremt det besluttes, at behandling af ansøgningen skal afvente, at der foreligger en samlet plan for disponering af arealerne i Madsens Krog, skal der efterfølgende tages stilling til en proces for denne planlægning, herunder om hvorvidt det skal ske i lokalplanens form.

  LOVE/REGLER:

  Der henvises til afsnittet i sagsfremstillingen om plangrundlag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der foreligger udtalelse fra havneadministrationen og høringssvar fra klubber i ”Madsens Krog”.

  Forud for evt. efterfølgende meddelelse af landzonetilladelse gennemføres i givet fald høring af de omboende i nærområdet (indstilling 1).

  Ved en forudgående samlet planlægning for arealet i Madsens Krog (dispositionsplan eller lokalplan) vil indgå høring og interessent-inddragelse (indstilling 2).

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  At udvalget er positive overfor at finde en løsning på opbevaring af joller, men afventer at der foreligger en samlet plan for disponering af arealerne, herunder høring i Det Rådgivende Havneudvalg.

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Dragør Havn - Frigivelse til nye bådpladser
  Sagsid.: 16/2923

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevillig til udvikling af Dragør Havn, til etablering af 5 stk. nye bådpladser i den gamle fiskerihavn. Det drejer sig om 1.250.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.500.000 kr. for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.250.000 kr. til at gennemføre etableringen af ekstra bådpladser på Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. i budget 2016-19 til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  I den forbindelse har administrationen udarbejdet en disponering af anlægsmidlerne som blev godkendt på mødet for By-, Erhvervs-, og Planudvalget i oktober 2016. I deponeringen af anlægsmidlerne er der afsat 2,2 mio. kr. til etablering af nye bådepladser ved eksisterende moler, da efterspørgslen på bådpladser til større både i Dragør havn er stigende.

  Administrationen har undersøgt en række muligheder i forbindelse med etableringen af nye bådpladser til større både.

  Der har været arbejdet med følgende forslag:

  - Etablering af en ny bådebro i den nye lysbådehavn til ekstra bådplader

  - Etablering af 15 nye bådpladser ved eksisterende moler i den nye lystbådehavn

  - Etablering af nye bådpladser i den gamle fiskerihavn

  Alle tre forslag forudsætter en større uddybning af havnebassinerne samt bortskaffelse af forurenet havneslam som ikke kan deponeres. Dette er meget omkostningstungt. Det er derfor ikke muligt, at gennemføre nogle af de 3 forslag inden for de afsatte anlægsmidler.

  Dragør Bådværft har indgået lejekontrakt med Dragør Kommune om leje af dele af det østlige byggefelt. I forbindelse med, at værftet flytter til det østlige byggefelt vil det samtidig være en fordel at flytte værftets håndtering af både til den gamle færgehavn.

  I dag har Dragør bådværft råderet over 25 meter af Lodsmolen som er beliggende i den gamle havn.

  Ved at flytte Dragør bådværfts håndtering af både fra den gamle fiskerihavn og hen til den gamle færgehavn vil de 25 meter mole kunne blive frigivet til etablering af 5 nye bådpladser til større både.

  For at det er muligt at håndtere både i den gamle færgehavn, vil det være nødvendigt at etablere en bølgebryder. Bølgebryderen vil blive etableret ud fra midtermolen i den gamle færgehavn. Den ene side af bølgebryderen vil blive udlejet til Dragør Bådværft og den anden side vil kunne udlejes til en større båd. En udlejning til et erhvervsfartøj kan give en merindtægt på 15.000-20.000 kr. årligt. Alternativt kan arealet benyttet til at give mere/bedre plads til gæstefortøjer i sommerhalvåret.

  Bølgebryderen vil blive udført med anker i den ene ende, så det stadigt er muligt at få besøg af større skibe i havnen.

  Etableringen af bølgebryderen vil endvidere medføre, at optagning af havnens både ligeledes vil kunne rykkes til den gamle færgehavn.

  I dag foregår bådoptagningen i den gamle fiskerihavn, som i Lokalplan 70 primært er lagt ud til havnerelaterede erhvervs-, fritids- og serviceformål, herunder værksteds-, butiks- og restaurationsvirksomhed mv.

  Havnens aktiviteter vil i forbindelse med bådehåndtering blive rykket væk fra det publikumsnære område og over i erhvervsområdet.

  Samtidig med at bådhåndteringen flyttes, kan der etableres en vaskeplads for korrekt miljømæssig håndtering af bådene. Projekt for etablering af vaskepladsen udarbejdes senere.

  I øvrigt er det i kontrakten som Dragør Bådværft har indgået med Dragør kommune, en forudsætning for værftet, at de i forbindelse med den nye placering i det østlige byggefelt har mulighed for at håndtere bådene umiddelbart i nærheden af værftet.

  Budget for etablering af nye bådpladser:

  Bølgebryder:

  900.000 kr.

  Landgang til bølgebryder:

  250.000 kr.

  Etablering af nye bådpladser:

  100.000 kr.

  I alt:

  1.250.000 kr.

  De nye bådpladser vil kunne indbringe en lejeindtægt på 25.000 kr. pr. år pr. plads hvilket giver en årlig indtægt på 125.000 kr. Dette betyder, at der for etableringen af de nye bådpladser vil være en tilbagebetalingstid på ca. 10 år.

  Placering af eksisterende bådhåndtering, fremtidig bådhåndtering, Lodsmolen samt ny vaskeplads fremgår af bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2017 til udvikling af Dragør Havn. Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  For stemte:             13 (A+C+O+T+V)             

  Imod stemte:           1 (I)   

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Indkaldelse af forslag til realisering af vækstmiljø - Ny Skurby
  Sagsid.: 15/361

  RESUMÉ:

  Status på arbejdet med realisering af vækstmiljø – Ny Skurby og indkaldelse af forslag til realisering af denne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der indkaldes forslag til realisering af vækstmiljø – Ny Skurby

  2.

  at

  det tidligere udarbejdede ideoplæg om udvikling af Ny Skurby lægges til grund for indkaldelsen

  3.

  at

  kriterierne for udvælgelse vil være organisation, drift, forankring, realiserbarhed og kvalitet, herunder aktivitet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde den 1. november 2016 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget, at muligheder for at realisere idéoplægget til et vækstmiljø i ny skurby afsøges, samt at "vækstmiljø i en ny skurby relateres til havn, turisme eller fritidsliv”.

  Administrationen har siden været i dialog med interesserede lokale lejere, ligesom der er foretaget indledende sonderinger i forhold til juridisk afklaring af mulighederne og set på lignende projekter i andre kommuner.

  På den baggrund foreslår administrationen, at der fokuseres på at finde én lejer af området, der kan sørge for administration, udvikling og markedsføring af den nye skurby.

  Administrationen har været i dialog med en lokal virksomhed, der har givet udtryk for interesse for at udvikle og drive et sådant projekt, og det vurderes, at projektet er realiserbart.

  For at sikre det bedst mulige projekt foreslår administrationen, at der indkaldes forslag til at realisere det nye vækstmiljø. For at sikre en fælles forståelse for projektets indhold og natur kan en sådan indkaldelse med fordel tage afsæt i det tidligere udarbejdede ideoplæg.

  Administrationen foreslår på baggrund af den hidtidige dialog, at der lægges op til et projekt, hvor afklaring af fysiske forhold, antal faser i projektet, endeligt indhold i forhold til lejerne og lignende vil være genstand for dialog mellem det vindende projekt og Dragør Kommune.

  Hertil foreslår administrationen, at der lægges vægt på elementer som organisation, drift, forankring, realiserbarhed og kvalitet, når der skal vælges en lejer. Det rigtige projekt formår at skabe en lokal attraktion i Dragør-skala, og er i stand til at skabe liv året rundt.

  Administrationen foreslår en indkaldelse af forslag til realisering af vækstmiljøet via lokalaviser og hjemmeside i en afgrænset periode i fire uger. Herefter lægges valget af en lejer op til endelig politisk godkendelse.

  Lignende miljøer eksisterer i flere kommuner, blandt andet på Hundested Havn og i Rørvig. Fælles for projekterne er, at de ikke tilfører kommunen væsentlige lejeindtægter, men i stedet bidrager til at skabe liv i havnemiljøerne og dermed tiltrækker gæster og virksomheder, som øger havnens attraktivitet og øvrige indtjening.

  Et realistisk lejeniveau vil formentlig være lidt over lejeniveauet i den eksisterende skurby, med mulighed for indfasning af en indtjeningsbestemt leje og for senere regulering af lejens størrelse.

  Af hensyn til forrentning og sikkerhed for en investering i området vil det være hensigtsmæssigt med en lejekontrakt på minimum 10 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Ad. 1+2+3

  Godkendt, med en periode på 8 uger til indkaldelse af forslag.

  Bilag

 • 8
  Vedligeholdelse af kommunale bygninger, tildeling af opgaven
  Sagsid.: 12/1417

  RESUMÉ:

  Der er gennemført prækvalifikation, udbud og forhandling om kontrakt på vedligehold af kommunens bygninger for de næste 4 år.

  Der skal tages stilling til udbudsresultatet hvor 1 entreprenør indstilles som vinder af kontrakten.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Entreprenør C tildeles opgaven med vedligeholdelse af Dragør Kommunes bygninger fra februar 2017 til udgangen af januar 2021.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. september 2015 godkendt

  et udbud på drift og vedligehold af kommunale bygninger, i hovedentreprise med forhandling efter forudgående prækvalifikation.

  Der har været 14 firmaer som har søgt om at byde på opgaven.

  5 firmaer blev prækvalificeret og indbudt til at give tilbud.

  De 5 firmaer har herefter præsenteret deres tilbud og uddybet deres partnerskabsbeskrivelse.

  Efter vurdering blev de 3 bedste firmaer indbudt til videre forhandling, og til at afgive endeligt tilbud.

  I denne forhandlingsrunde har firmaerne haft mulighed for at forbedre deres tilbud i både pris og beskrivelse.

  De tilbud der er indkommet er alle vurderet ud fra de kriterier som er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor tilbuddene vurderes ud fra underkriterierne økonomi 50%, organisation og internt samarbejde samt CV 25% og partnerskabsbeskrivelse 25%. Det er udelukkende ud fra udbudsmaterialet, at tilbuddene kan vurderes.

  Samlet set er det entreprenør C som er kommet med det tilbud som har fået den højeste bedømmelse ud fra kriterierne ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” og derfor indstilles til at få tildelt kontrakten.

  Den samlede vurdering af tilbuddene fremgår at vedlagte notat fra Bascon A/S.

  Det kan oplyses, at udbuddet er ændret i forhold til tidligere udbud. Kontrakten omfatter nu vedligeholdelsesarbejder op til 100.000 kr. mod tidligere 300.000 kr. Det betyder at opgaver over 100.000 kr. kan udbydes i særskilt konkurrence.

  Tidligere blev ca. 85 % af alle vedligeholdelses opgaver udført inden for driftsaftalen. Fremover forventes ca. 50 % af opgaverne at blive udført inden for driftsaftalen og 50 % udbydes særskilt. Der er således mulighed for at en bredere kreds af entreprenører kan udføre opgaverne.

  LOVE/REGLER:

  Tilbudsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger. Vedligeholdelsen sker inden for de afsatte budgetter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Indkøbspolitik for Dragør kommune

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  For stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  For stemte:

  3 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C-gruppen stemmer imod, da vi ikke finder at det er det optimale valg og KB bør have en generel drøftelse af styringen af vedligehold af bygninger, samt betingelser for udbud.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Forslag fra T:

  At Entreprenør C tildeles opgaven, men at aftaleperioden forkortes til 2 år og evalueres efter det første år.

  For stemte: 4 (T)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker principielt ikke, at drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme skal ske som en totalentreprise. Derudover mener vi, at en aftaleperiode på 4 år er for lang. Liste T ønsker, at drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme skal ske efter ”Gentofte-modellen”, der er karakteriseret ved større professionalisme, større fleksibilitet og meget bedre mulighed for at lokale virksomheder kan få del i opgaverne.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 12 (A+I+O+T+V)

  Imod stemte: 2 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C-gruppen stemmer imod, da vi ikke finder, at det er det optimale valg, og KB bør have en generel drøftelse af styringen af vedligehold af bygninger, samt betingelser for udbud.

  Bilag

 • 9
  Udbud drift og vedligehold af vejbelysning i Dragør Kommune
  Sagsid.: 16/2547

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes igangværende kontrakt for drift og vedligeholdelse af kommunens vejbelysning udløber primo 2017. Ny aftale skal indgås, hvorfor der har været afholdt licitation.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der indgås aftale om drift og vedligehold af vejbelysningen med tilbudsgiver C for en fireårig periode med mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes igangværende aftale med entreprenør for drift og vedligehold af kommunens vejbelysning udløber ved udgangen af januar 2017. Dragør kommune har derfor iværksat udbud af drift og vedligehold af vejbelysningen for en ny 4-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år. Der er blevet afholdt licitation den 9. december 2016. De indkomne tilbud fordelte sig med priser, som følger:

  Tilbudsgiver A: 2.596.089,67 kr.

  Tilbudsgiver B: 2.078.533,60 kr.

  Tilbudsgiver C: 1.711.860,00 kr.

  Tilbudsgiver D: 1.613.730,00 kr.

  Af de 4 tilbudsgivere har tilbudsgiver D haft forbehold i sit tilbud. Forbeholdene er evalueret i lukket bilag 1. Tilbuddene er i øvrigt gennemgået, og forvaltningen indstiller på baggrund heraf, at tilbudsgiver C tildeles opgaven, jf. i øvrigt evalueringen i lukket bilag 2.

  Kontrakten forventes igangsat pr 1. marts 2017. Forvaltningen har aftalt med nuværende kontraktholder at fortsætte en ekstra måned på nugældende betingelser.

  Samarbejdet med nuværende kontraktholder fortsættes i øvrigt under alle omstændigheder, idet denne tidligere har vundet og er i færd med entreprisen om energirenovering af kommunens vejbelysning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vindende tilbud har en størrelse, så det kan rummes indenfor forvaltningens nuværende driftsbudget til vejbelysning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Klimatilpasning – projektforslag til lokal kystbeskyttelse af Dragør - genbehandling
  Sagsid.: 16/2983

  RESUMÉ:

  Der er tale om en genbehandling, idet Kommunalbestyrelsen besluttede at få sagen uddybet mht. finansiering.

  Der skal tages stilling til udarbejdelse af projekt for lokal kystbeskyttelse af Dragør Kommune, idet Vestamager Dige-Pumpelag har besluttet at etablere eget landdige nord om Kongelunden frem til Ullerup. Det forslås at der i første omgang udarbejdes to forslag med anlægsøkonomi og partsfordeling og at Kommunalbestyrelsen på den baggrund vælger hvilket forslag som skal danne grundlag for et egentligt projektforslag som kan sendes i offentligt hørring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der udarbejdes 2 overordnede forslag til lokalt kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune med et sammenhængende dige rundt om Dragør (tilbagetrukket kystdige) samt et dige som ligger langs kystlinjen jf. bilag 1.

  2.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling (tillægsbevilling) på kr. 500.000 til udarbejdelse af de to forslag og et efterfølgende projektforslag og at rådighedsbeløbet frigives

  3.

  at

  forslaget oversendes til budgetlægning for 2018, hvor det vil indgå som A-skema

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 24. november 2016 besluttet at godkende indstillingens punkt 1 samt besluttet et ændringsforslag til indstillingens punkt 2. om at sagen forelægges på ny i BEPU med uddybning af finansieringsbehov og mulighed for at finansiere inden for kommunens budget og endelig stillingtagen.

  Forvaltningen har udarbejdet et arbejdsbudget for opgaven på i alt 500.000 kr.:

  Analyser og projektoverslag som beskrevet i sagen:

  300.000 kr.

  Revurdering af beregningsforudsætninger:

  75.000 kr.

  Supplerende analyser, detaljering og kommunikation

  og plan for det videre arbejde:

  100.000 kr.

  Uforudsete udgifter:

  25.000 kr.

  I alt:

  500.000 kr.

  Der er indhentet overslag på udarbejdelse af analyser og projektforslag som beskrevet i udvalgssagen. Overslaget er på 300.000 kr. Herudover er der disponeret 75.000 kr. til vurdering af beregningsforudsætninger og eventuel tilpasning af modellerne, idet Københavns Kommune har udgivet en undersøgelse der påviser at risikoen for stormflod er væsentlig større end hidtil antaget. Der er også disponeret med 100.000 kr. til eventuelt supplerende analyser, detaljering af projektforslag og kommunikation i forbindelse med borgerinddragelse og 25.000 kr. til uforudsete udgifter.

  Udgiften til supplerende analyser i forbindelse med brugerinvolvering, kommunikation og uforudsete udgifter på i alt 125.000 kr. kan eventuelt udsættes til udvalgsbehandling af projektforslagene. Denne løsning vil medføre en udgift på samlet 375.000 kr. i 2017.

  Det er ikke umiddelbart muligt indenfor eksisterende budget at afholde udgiften. De eksisterende rådgiverkonti anvendes til analyser i forbindelse med udarbejdelse af f.eks. udbud og lokalplaner og disponeres typisk fuldt ud i et budgetår.

  Det kan videre oplyses, at omkostningerne til udarbejdelse af projektforslag vil indgå i den samlede projektomkostning, som i henhold til lov om kystbeskyttelse skal finansieres af de grundejere som opnår beskyttelsen.

  Tidligere sagsfremstilling

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 6. oktober 2015 behandlet sagen om mulighed for at etablere en fælles kystbeskyttelse af Sydamager. Konklusionerne i rapporten peger på, at en fælles kystbeskyttelse forudsætter væsentlig højere diger omkring Dragør for at opnå et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for den centrale del af Sydamager (metro, Ørestad mv).

  Amager Dige-Pumpelag har i september 2016 oplyst, at de på baggrund af analysen har besluttet, at gå tilbage til den oprindelige løsning med et landdige nord om Kongelunden og frem til Ullerup. Dige-Pumpelaget vurderer, at det ikke er realistisk, at etablere tilstrækkelige høje diger ud for Dragør for at opnå det beskyttelsesniveau, som er gældende for Ørestaden, metroen mv. Det oprindelige forløb af diget er vist på bilag 1.

  Forvaltningen forslår derfor, at Dragør Kommune arbejder videre med et lokalt kystbeskyttelsesprojekt fra Dragør Nord til Kongelunden. I Dragør Kommunes klimatilpasningsplan fra 2014 er der præsenteret 4 forskellige principper for kystbeskyttelse af Dragør Kommune. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med 2 af principperne:

  1) Et forslag med et sammenhængende dige rundt om Dragør (tilbagetrukket kystdige), og

  2) Et forslag, hvor diget ligger langs kystlinjen

  De 2 forslag kan ses på bilag 1 og de omfatter såvel anlæg af nye diger, som mulig forhøjelse af eksisterende diger.

  Alle borgere i Dragør Kommune vil opnå samme beskyttelse mod højvande ved begge forslag.

  Forslag 1 skønnes at have den fordel, at diget vil blive lavere og billigere samtidigt med at diget i større grad respekterer det naturlige kystlandskab. Det skyldes, at diget er placeret længst væk fra strandengene, at diget ikke skal sikres mod bølgepåvirkning, at koten på land er højere end på kystlinjen og at der skal håndteres mindre jord til at anlægge diget. Et dige på kystlinjen er medtaget i den videre planlægning, fordi en række borgere i forbindelse med de tidligere høringer til fx klimatilpasningsplanen har fremsendt dette ønske.

  Begge forslag vil tage udgangspunkt i et beskyttelsesniveau svarende til det beskyttelsesniveau som er gældende i dag, og der vil blive tale om nyanlæg og sandsynligvis forhøjelse af eksisterende dige.

  Forslagene vil i første omgang indeholde oplæg til beskyttelsesniveau, digeforløb, digehøjder, opgørelse over hvilke ejendomme som beskyttes og anlægsoverslag med simpel partsfordeling. Forslagene vil blive udarbejdet på baggrund af eksisterende materiale og tidligere beregninger.

  De to forslag vil blive fremlagt til politisk beslutning om hvilket forslag der skal arbejdes videre med frem til et endeligt projektforslag. I den næste fase vil der blive udført supplerende modelberegninger og mere detaljerede opgørelser af hvilke ejendomme som beskyttes, anlægsøkonomi og forslag til partsfordeling, hvor anlægsudgiften fordeles på de jendomme som opnår beskyttelse jf. reglerne i kystbeskyttelsesloven.

  LOVE/REGLER:

  Forslagene udarbejdes i henhold til reglerne i kystbeskyttelsesloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er ikke muligt inden for Plan og Tekniks driftsbudget at finansiere udarbejdelse af projektforslaget. De tidligere undersøgelser har været delt mellem de 3 parter og har derfor kunne rummes inden for driftsbudgettet.

  Det forslås derfor at der meddeles en tillægsbevilling (anlægsbevilling) på kr. 500.000 eller at opgaven udsættes og indgår i budgetlægningen for 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det forslås at projektforslaget vil danne baggrund for borgerinddragelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I kommunens risikostyringsplan for 2015 er det besluttet at der inden 2017 skal udarbejdes en plan for kystbeskyttelse af Dragør Kommune. Denne plan er bl.a. udarbejdet, fordi Dragør Kommune er udpeget, som et område der er oversvømmelsestruet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 10. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Ændringsforslag til Ad. 1 fra Asger Larsen (I) og Jerrik Walløe (C)

  At der kun udarbejdes et overordnet forslag til lokalt kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune – dige som ligger langs kystlinjen jf. bilag 1.

  Og undersøgelsen iværksættes nu, og finansiering indgår i kommende budgetrevision.

  For stemte:

  2 (C+I)

  Imod stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1+2

  Godkendt.

  Ad. 3

  Bortfalder.

  Bilag

 • 11
  Beslutning om kildesortering af bioaffald fra husstande fra september 2018
  Sagsid.: 16/3629

  RESUMÉ:

  I forbindelse med udbud af indsamling af affald skal der træffes beslutning om den fremtidige indsamling af affald ved husstanden, herunder sortering af bioaffald.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der indføres indsamling af bioaffald til genanvendelse fra september 2018 for villaer, rækkehuse, institutioner og at der i 2019 tages stilling til om der også skal indføres kildesortering af bioaffald i etageboliger mv

  Eller

  2.

  at

  nuværende affaldsordninger udbydes uændret

  3.

  at

  der indføres mulighed for at borgerne kan aflevere pap og karton i papirindsamlingen

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen er i gang med at udarbejde nyt udbud af indsamlingen af affald i Dragør Kommune. Udbuddet udarbejdes og gennemføres som tidligere i samarbejde med Tårnby Kommune for at begge kommuner kan opnå stordriftsfordele. Den nye kontrakt vil træde i kraft til september 2018 men udbydes i foråret 2017. Tidsplanen giver mulighed for at entreprenøren kan nå at indkøbe nye skraldebiler med dobbeltkammer til samtidig indsamling af bioaffald og restaffald.

  I affaldsplan 2016 er det besluttet, at kommunalbestyrelsen i 2016 skal tage endelig stilling til spørgsmålet om kildesortering af bioaffald fra husstande i Dragør Kommune.

  Beregninger med baggrund i nutidspriser viser, at der må forventes en prisstigning på ca. 10 % på dagrenovationsordningen ved fastholdelse af de nuværende ordninger, mens der må forventes en besparelse på ca. 15 % ved at overgå til en to-delt indsamling af bio- og restaffald via en 14-dages tømning. Ved at implementere ordningen forventes målsætningen i affaldsplanen at kunne realiseres og omsætningen i ARC kan fastholdes. Endvidere vil det være muligt at opnå stordriftsfordele ved et fælles udbud med Tårnby Kommune, som forventer at etablere en tilsvarende ordning i det kommende udbud.

  I dag indsamles dagrenovation i en sæk som forbrændes på ARC. I regeringens ressourceplan fra 2013 er der krav om at genanvendelsen fra husstande skal øget til mindst 50 % fra 2020. For at opnå kravet skal den organiske affald kildesorteret og indsamles separat og afleveres til bioforgasning. Kravet gælder for alle kommuner under et.

  Det vurderes, at Dragør kommune kan opfylde kravet ved at indføre kildesortering for alle helårsboliger, herunder villa- og rækkehuse i Dragør.

  En ordning for kildesortering er blandt andet etableret i Egedal Kommune med en 14-dages afhentning i plastbeholdere. Egedal Kommune realiserede de 50 % genanvendelse i henhold til målsætningen i 2015. Frederiksberg, Københavns og Tårnby Kommune forventer at etablere en indsamling senest i 2018 med henblik på at indfri målsætningen.

  Hvordan ser ordningen ud?

  I forbindelse med det nye udbud af indsamling af affald i Dragør Kommune er det vigtigt for de bydende, at der er taget beslutning om de fremtidige ordninger, således at renovatøren kan give den mest fordelagtige pris på ydelsen. Derfor er der regnet på et scenarie, hvor Dragør Kommune går fra en ugentlig sækketømning til 14-dages indsamling af restaffald og bioaffald, samt indsamling af mindre pap og karton i papirsækken/beholderen med indsamling 1 gang om måneden.

  Mængden af papir som indsamles er faldende mens mængden af pap og karton i husholdningerne er stigende. Der er fortsat lovkrav om separat husstandsindsamling af papir. Det er muligt at indsamle begge affaldstyper i papirindsamlingen. Afsætning af blandet papir og pap vil give en mindre indtægt men det vurderes at tabet vil modsvares at større mængder og dermed give uændret indtægt for kommunen. Borgerne vil derimod opleve en serviceforbedring.

  Hvad vil det koste?

  Ifølge COWIs beregninger må der forventes, at en uændret ordning medfører en prisstigning på ca. 64 kr. per år per havebolig.

  Såfremt der etableres en 14 dages indsamling af bioaffald og restaffald i en to-delt plastbeholder kan der forventes et prisfald på ca. 98 kr. i forhold til den nuværende takst.

  Såfremt der indsamles affald i et 2-delt sækkestativ forventes der en prisstigning på ca. 132 kr. per husstand i forhold til de nuværende omkostninger. Det er i beregningen antaget, at Dragør Kommune finansierer opstartsomkostninger med indkøb af et dobbelt sækkestativ.

  Hvorfor skal vi tage stilling til kildesortering nu?

  Ved fastlæggelse af den fremtidige ordning for indsamling af affald ved haveboligerne vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at opnå de mest fordelagtige priser i det kommende udbud, da der kan opnås stordriftsfordele ved et fælles udbud med Tårnby Kommune.

  Derudover kan de vedtagne målsætninger i affaldsplan 2015-2018 indfris og Dragør Kommune kan fastholde omsætningen i ARC på det nuværende niveau, idet affaldet afsættes via ARC. ARC vil dog opleve en mindre indtægt til forbrænding på ca. 1.500 - 2.000 ton bioaffald.

  Det vurderes, at en beslutning om kildesortering af bioaffald i øvrigt vil ligge i tråd med ARC"s ejerkommuners strategi om at vedtage en fælles plan om genanvendelse, da Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommune har besluttet at etablere en ordning for kildesortering af bioaffald.

  Det vil være nødvendigt at fastholde muligheden for fortsat at benytte sækkestativer da ikke alle ejendomme kan benytte 2-delt plastbeholdere på hjul pga adgangsforhold. Investering i to-delt sækkestativer kan finansieres af opsparingen på renovationsområdet som udgør 6.6 mio. kr. i regnskab 2015.

  Den videre proces

  Godkendelse af udbudsmateriale forventes at ske på BEPU-mødet til februar 2017, udbuddet forventes at ske i april 2017 og godkendelse af ny kontrakt forventes at ske på møderne i maj/juni.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etablering af kildesortering af bioaffald har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen, da ordningen er takstfinansieret. Det forventes at taksten kan nedsættes med ca. 98 kr. per år for ejendomme som vælger indsamling i plastbeholder men at ordningen vil blive ca. 132 kr. dyrere for ejendomme som vælger to-delt posetømning.

  Der er registreret stigende markedspriser i andre lignende udbud på indsamling af renovation i andre kommuner. Der må derfor forventes en stigning på taksten, hvis nuværende affaldsordning med ugetømning fortsættes uændret. Stigningen skønnes til ca. 64 kr. pr. husstand pr. år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Affaldsplan 2015-2018.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Ændringsforslag til Ad. 1 fra Jerrik Walløe (C)

  C gruppen foreslår, at etageejendomme kommer med i kildesortering samtidig med øvrige.

  For stemte:

  4 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  3 (I+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 3

  For stemte:

  4 (A+C+T+ Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  2 (I+ Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Forslag fra I:

  At sagen sendes tilbage til behandling i BEPU.

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Frigivelse - Genopretning af veje 2017
  Sagsid.: 16/3531

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget til genopretning af veje i 2017.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 3.997.200 i budget 2017, til genopretning af veje, og at beløbet frigives.

  2.

  at

  der overføres kr. 800.000 af det frigivne beløb til Vej- og Gartnerafdelingens lønkonto til finansiering af anlægssjakket (Det sorte hold).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2017 afsat kr. 3.997.200 til genopretning af veje 2017.

  Forvaltningen har planlagt følgende fordeling:

  1. Der afsættes ca. kr. 3.300.000 til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2017.

  Heraf afsættes kr. 800.000 til anlægssjakket (det sorte hold) til at varetage anlægsarbejde i eget regi.

  1. Der afsættes ca. kr. 397.200 til at udføre hovedeftersyn, trafiktællinger mv.
  2. Der afsættes ca. kr. 300.000 til akutte opgaver, reparationer mv.

  I 2017 planlægger forvaltningen at udlægge slidlag på strækninger, hvor der ikke skal foregå opretning af fortove og kantsten. Umiddelbart planlægges udlægning af nyt slidlag på Kalvebodvej mellem Skovvej og Sydvestpynten inklusiv kantforstærkning af rabatareal, samt nyt slidlag på Englandsvej. Afhængig af valg af løsning i krydset Møllevej / Bachersmindevej kan der om nødvendigt afsættes et beløb til nyt slidlag efter anlægsarbejdet dér.

  Herved kan Vej- og Gartnerafdelingen prioritere anlægssjakkets ressourcer på afslutning af kabellægningsarbejde, således at de resterende strækninger med ca. 5 km luftledning uden forberedt jordkabel får nedgravet et jordkabel i 2017. Dette som forberedelse for det igangværende energirenoveringsprojekt ESCO vejbelysning, så alle luftledninger kan fjernes i forbindelse med dette projekt. Hermed bliver hele Kommunens vejbelysning fremtidssikret.

  Det er en fortsættelse af omprioriteringen sidste år i forhold til hidtidig strategi, der ellers er baseret på Vejdirektoratets strategirapport og årlige hovedeftersyn. Det betyder, at nogle vejstrækninger, der står for tur med genopretning af kantsten, fortove mv, udskydes endnu et år af hensyn til jordkabellægningen. Følgende veje står umiddelbart for tur og forventes at indgå i 2018 prioriteringen: Lodsvænget, Hvedestykket, Kløverstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Rugstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Spurvevænget samt Skippervænget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på kr. 3.997.200 til genopretning af veje 2017 er afsat i anlægsbudget 2017.

  Fra anlægsbudgettet skal overføres kr. 800.000 til Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget til lønudgifter til anlægssjakket (det sorte hold).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Godkendt.

 • 13
  Forslag fra C - Motiv på hollænderhallens facade
  Sagsid.: 16/3518

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jerrik Walløe (C) har i mail den 11. december 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at forvaltningen undersøger muligheden for et andet motiv på hollænderhallens facade. Motivet kunne være håndspillere, badminton, dans etc. Temaet bør være "Dragør i bevægelse". Udvalget bør få et eller to alternativer at tage stilling til med en sådan tidsplan, at processen ikke forlænger renoveringen.

  Motivation: Udformning med en flyvemaskine som historisk reference har vist sig at vække stærke følelser. Ikke mindst hallens brugerråd ser meget negativt på udformningen. Pris kan ikke blive påvirket af ændringen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Punkt 13 og 14 blev behandlet under punkt 13.

  Forslag fra Allan Holst (A)

  At der i stedet anvendes motiv af et fly anvendt i fredstid.

  Godkendt.

 • 14
  Forslag fra Liste T - Udsmykning af Hollænderhallen
  Sagsid.: 17/4

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af 2. januar 2017 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at udsmykning med fly udgår af det videre arbejde med renovering af Hollænderhallens facader.

  Baggrund:

  I skitseforslaget for renovering af Hollænderhallen fra BEPU-mødet i september 2016 ses en markant udsmykning af facaden mod syd med et  Junkers 52-fly.

  Det viser sig dels, at flytypen har været brugt til krigshandlinger før og under Anden Verdenskrig, dels har flytypen aldrig været serviceret i hallen.

  Eftersom bygningen oprindeligt er bygget som et "werft" til reparation af fly af besættelsesmagten under Anden Verdenskrig, er det Liste Ts opfattelse, at enhver flyudsmykning af hallen vil være problematisk, og at man i stedet bør arbejde med en udsmykning, der afspejler, hvad der foregår i bygningen i dag.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Punktet blev behandlet under punkt 13.

 • 15
  Meddelelse - Stoppested for linje 35 i lufthavnen
  Sagsid.: 16/2569

  RESUMÉ:

  Københavns Lufthavne undersøger muligheden for en bedre placering af stoppestedet for linje 35 i lufthavnen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede 24. november 2016 at rette henvendelse til Københavns Lufthavne for at sikre, at stoppestedet for linje 35 genplaceres i nærheden af metro, tog og de øvrige buslinjer i Københavns Lufthavn, som det har været tidligere.

  Administrationen har rettet henvendelse med anmodningen til Københavns Lufthavn. Københavns Lufthavn oplyser, at den nuværende placering af stoppestedet er sket som en konsekvens af den forestående udbygning af lufthavnens sikkerhedskontrol. For at kunne udbygge, måtte stoppestedet genplaceres andetsteds.

  Lufthavnen oplyser, at der ikke findes nogen nem og hurtig løsning på problemet. For det første fordi, at stoppested 35 ikke kan placeres ved 5As stoppested tættere på metroen på grund af 5As hyppige frekvenser.

  For det andet fordi det ikke er muligt at flytte stoppestedet tilbage til den gamle placering pga. udvidelsen af sikkerhedskontrollen, hvorfor der ikke længere kan ske påstigning lige ud for metroen – bussen kører simpelthen ikke forbi her mere.

  Lufthavnen oplyser derfor, at det bliver helt teknisk svært at finde en alternativ placering af stoppestedet, som Dragør Kommunes borgere vil være tilfredse med. Lufthavnen fortsætter dialogen internt i CPH, og prøver at afklare, om der overhovedet findes en alternativ placering, som kan rummes i lufthavnens master plan (Nu og på længere sigt).

  Lufthavnen vil hurtigst muligt tage fat i Movia og høre, hvad de tænker om udfordringen, og om de kan være med til at finde på noget, der kan gøre livet lettere for brugerne af buslinje 35.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

 • 16
  Meddelelse - Forundersøgelser til havvindmøllepark
  Sagsid.: 16/3254

  RESUMÉ:

  HOFOR har ansøgt Energistyrelsen om tilladelse til at gennemføre 2 tekniske forundersøgelser til havvindmølleparker på Aflandshage og Nordre Flint.

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR har ansøgt Energistyrelsen om tilladelse til at gennemføre 2 tekniske forundersøgelser til havvindmølleparker på Aflandshage og Nordre Flint.

  Undersøgelserne omhandler tekniske undersøgelser af muligheden for eventuelt at etablere havmølleparker. Hvis det viser sig muligt vil der blive udarbejdet en VVM- vurdering som offentliggøres og som kan kommenteres.

  De tekniske undersøgelser vil blive udført i perioden frem til 2020.

  Undersøgelsesområderne er vist på kortbilag bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 10. januar 2017

  Asger Larsen (I) spurgte om der er nyt ang. Wiedergårdens parkering.

  Helle Barth (V) spurte om cykler på en del af Strandlinien.

  Og til parkering af Movias busser på Kirkevej om morgen ud for boldbanerne.