Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V)
Afbud fra: Birger Larsen (O), Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).
Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).
 • 1
  Vedtagelse af lokalplan 75 og kommuneplantillæg 3, for et nyt lokalcenter ved Møllevej
  Sagsid.: 16/1039

  RESUMÉ:

  Der skal ske endelig behandling efter høring af forslag til Lokalplan 75, samt forslag til kommuneplantillæg 3, for en dagligvarebutik på Møllevej 14A og 14B.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 75 og forslag til kommuneplantillæg 3, for et nyt lokalcenter på Møllevej 14A og 14B, vedtages endeligt uden ændringer, i henhold til planlovens § 27.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til lokalplan 75 og forslag til kommuneplantillæg 3, for et nyt lokalcenter ved Møllevej (bilag 1 og 2), har været fremlagt til offentlig debat i perioden 1. november 2016 til den. 9. januar 2017, og der er modtaget 1 kommentar til forslagene, der vedlægges som bilag 3.

  I kommentaren påskønnes det, at der etableres en ny dagligvarebutik i området.

  Der er indgået en aftale mellem Radius ejendomme (DONG) og Innovater (KIWI), om etablering af en cykelstiforbindelse til den nye butik, over DONGs ejendom, som beskrevet i lokalplanforslaget side 7, og illustreret på lokalplanforslagets bilag 4.

  Aftalen vil blive tinglyst på den berørte ejendom, i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse, jf. vedlagte deklarationstekst (bilag 4).

  Vurdering

  Da der ikke er fremkommet nye aspekter i forhold til indholdet i planerne, i forbindelse med deres offentlige fremlæggelse, er det administrationens vurdering, at de kan vedtages endeligt, uden ændringer.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 24 og 27.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanforslag 75 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1.november 2016 til den 9.januar 2017.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. februar 2017.

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  For stemte:

  5 (A-Ole Hansen (A)+I+V+T)

  Imod stemte:

  2 (C + Ole Hansen (A))

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Bilag

 • 2
  Evaluering af Markedsføringspuljen og Kultur- og Eventpuljen
  Sagsid.: 17/68

  RESUMÉ:

  Evaluering af ny struktur for Markedsføringspuljen og Kultur- og Eventpuljen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  status for de to puljer tages til efterretning

  2.

  at

  strukturen for de to puljer fastholdes

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. februar 2016 en ny struktur for Markedsføringspuljen og Kultur- og Eventpuljen. Den nye struktur havde til hensigt at skabe muligheden for at støtte flere aktiviteter. Samt at støtte fra Markedsføringspuljen gives primært til ren markedsføring af Dragør. Den nye struktur medførte, at der blev flyttet 43.269 kr. fra Markedsføringspuljen til Kultur- og Eventpuljen.

  Kultur- og Eventpuljen har i 2016 modtaget 17 ansøgninger, hvoraf 14 er imødekommet helt eller delvist. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 11. maj 2016, at indkomne ansøgninger fra 2017 skal behandles to gange årligt på udvalgsmøde i marts og april. Dette har medført at administrationen har annonceret disse deadlines i Dragør Nyt. Derudover er begge puljer gjort mere synlige på kommunes hjemmeside.

  Markedsføringspuljen har modtaget 9 ansøgninger, som alle er blevet imødekommet. By-, Erhvervs- og Planudvalget behandler ansøgninger løbende.

  Efter et år med den nye struktur kan administrationen konkludere, at Kultur- og Eventpuljen har haft mulighed for i højere grad at støtte flere aktiviteter og events og Markedsføringspuljen har haft fokus på støtte til ren markedsføring. Administrationen anbefaler derfor, at strukturen fortsætter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den 31. januar 2017.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. februar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  Ad. 1+2

  Godkendt vedrørende Markedsføringsdelen, og anbefales vedrørende Kulturdelen over for BFKU.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

 • 3
  Højresving på cykel i lyskryds ved rødt
  Sagsid.: 16/2955

  RESUMÉ:

  Afdækning af muligheden for at indføre tilladt højresving på cykel i lyskryds ved rødt lys.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at fastholde nuværende skiltning ved lysregulerede kryds i Dragør Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 1. november 2016, at forvaltningen skal fremkomme med forslag til behandling af tilladelse til højresving på cykel i lyskryds ved rødt.

  Baggrunden er, at Vejdirektoratet har gennemført et landsdækkende forsøg i 2013-2015 i 33 udvalgte lyskryds på statsvejnettet. Efter prøveperioden har Vejdirektoratet evalueret forsøget, og evalueringen peger på, at det ikke giver øget risiko for ulykker at lade cyklister svinge til højre for rødt, hvis krydsene er udvalgt efter de kriterier, der nu er indskrevet i lovbekendtgørelserne om vejafmærkning.

  Krydsene skal blandt andet leve op til følgende kriterier:

  - Der skal være separat cykelsti både op til krydset og på den vej, cyklisterne skal svinge ind på.

  - Cykelstien på vej ind i krydset skal deles i en højresvingsbane og en ligeudbane for cyklisterne.

  - Afmærkningen af højresving for rødt skal afmærkes efter tegninger godkendt af politiet.

  Desuden anbefaler Vejdirektoratet, at krydset er forholdsvis simpelt, og at der ikke er for mange potentielle konflikter eller for mange fodgængere.

  Forvaltningen har gennemgået Dragør Kommunes i alt 8 signalregulerede lyskryds. Af disse er det kun krydset Kirkevej/Hartkornsvej, som delvist kan leve op til kriterierne. De øvrige 7 kryds lever ikke op til kravet om, at der skal være en separat cykelsti både op til krydset og på den vej, cyklisterne skal svinge ind på.

  Krydset Kirkevej/Hartkornsvej lever delvist op til kravet. På Kirkevej er der cykelsti på alle fire sider af krydset. På Hartkornsvej syd for Kirkevej er der ingen cykelstier, men alene cykelbaner. På Hartkornsvej nord for Kirkevej er der cykelsti ud for Føtex henholdsvis cykelbane overfor Føtex. Således vil der alene være mulighed for at ansøge politiet om at etablere højresving tilladt ved rødt for cyklister cyklende på cykelsti mod vest ad Kirkevej og svingende til højre mod nord ad cykelstien på Hartkornsvej ud for Føtex.

  Da således kun det ene af fire ben i krydset muligvis kan opnå tilladelse til højresving for rødt for cyklister, så anbefaler forvaltningen at fastholde de nuværende forhold i hele krydset og svarende til forholdene i de øvrige 7 lyskryds.

  LOVE/REGLER:

  Lovbekendtgørelse om vejafmærkning.

  Lovbekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

 • 4
  Ansøgning om mulighed for skøjtebane i 2017
  Sagsid.: 16/2679

  RESUMÉ:

  Busk Is ønsker at opstille en skøjtebane på havnen i 2017/18. Der tages stilling til dette.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til opstilling af en skøjtebane på havnen inden for perioden november 2017 til og med februar 2018, på samme vilkår som der blev givet i 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede på møde den 4. oktober 2016 en ansøgning fra Busk Is om opstilling af en skøjtebane på Dragør Havn. By-, Erhvervs- og Planudvalget gav tilladelse hertil. Det viste sig imidlertid, at det grundet meget kort opstartsfase ikke var muligt at få etableret banen.

  Busk Is har telefonisk afgivet ønske om at få tilladelse til en tilsvarende aktivitet i 2017, gerne hen over årsskiftet omfattende perioden til og med februar 2018. Tilladelsen ønskes givet på samme vilkår som den tidligere afgivne tilladelse.

  Banen vil have en størrelse på ca. 300 kvm., og vil kunne medvirke til at skabe liv på havnen i de kolde måneder.

  Den foreslåede skøjtebane er kunstig, og kræver derfor ikke nedkøling.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget gav tilladelse til, at skøjtebanen kan ligge på det grønne areal mellem Skurbyen og Stejleparkeringen (se vedlagte kortbilag).

  Dette areal er ikke omfattet af fredning, men ligger inden for Lokalplan 70, der udlægger det meste af området til grønt, ubebygget havneareal med mulighed for anvendelse til stejleplads og klargøring af garn.

  Den østlige del af det grønne areal indgår i lokalplanens vestlige byggefelt (A2), der muliggør udbygning med erhverv.

  Tidsbegrænset anlæg af skøjtebane i vintermånederne anses ikke at stride mod lokalplanens bestemmelser.

  Ved at placere banen på den østlige del af det grønne areal opnås størst mulig afstand til boligbebyggelse i nærområdet.

  Der vil skulle opkræves leje af grunden (havnetakst).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Bilag

 • 5
  Forslag fra I - Besigtigelsestur på det sydlige Amager
  Sagsid.: 17/143

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i mail af 10. januar 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Med henvisning til mødet i By og Planudvalget pkt. 10 d.d. skal jeg hermed anmode om at der i løbet af foråret 2017 (april/maj) afholds en besigtigelsestur på det sydlige Amager, nærmere bestemt på kystlinjen fra Søvang til kommune grænsen ved Kongelunden (Sydvestpynten). Og at denne tur afholdes inden udvalget tager stilling og træffes beslutning til hvilken type dige der skal opføres – enten Forslag 1: Tilbagetrukket kystlinie eller Forslag 2: Kystlinie.

  Det forekommer mig særdeles besynderligt at et tilbagetrukket dige forslag 1 lige efter Søvang skal trækkes så lang ind på Amager og på kort bilaget ser det jo nærmest ud som man helt bevidst har afskrevet hele ”hjørnet ” af det Sydlige Amager.

  Forinden en sådan besigtigelsestur afholdes ville det være hensigtsmæssigt at der er opstillet synlige mærkeringer som viser hvor de to diger vil være, så udvalget ved selvsyn kan se forskellen mellem de to forslag – forslag 1 og forslag 2.

  I øvrigt henviser jeg til bilag fra udvalget behandling og som er medsendt denne mail.

  Mit forslag / ønske bedes på dagsorden på næste møde i By og Planudvalget som behandlingspunkt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  Udvalget vil gerne på besigtigelsestur i forbindelse med det kommende digeprojekt i løbet af foråret (april/maj), KB inviteres.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Bilag

 • 6
  Forslag fra T - Samarbejde om fælles digebeskyttelse
  Sagsid.: 17/168

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail af 17. januar 2017 bedt om at få følgende på forslag på dagsorden:

  ”I anledning af, at Tårnby Kommune melder ud, at de vil bygge et landdige allerede i 2017, ønsker Liste T en drøftelse af, hvorvidt der er synenergier i at indgå i et samarbejde om en fælles digebeskyttelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  Sagen blev drøftet.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Bilag

 • 7
  Forslag fra O - Kollektiv indsamling af juletræer
  Sagsid.: 17/144

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af 2. januar 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Jeg foreslår, at juletræerne for fremtiden først indsamles efter d 7. januar.

  Begrundelsen er, at rigtig mange har juletraditionen med at juletræet først nedtages efter Helligtrekongers dag.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  Forslaget blev godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

 • 8
  Forslag fra T - Adgang til kyststrækning ved Aflandshage
  Sagsid.: 17/213

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 22. januar 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Adgang til kyststrækning ved Aflandshage

  Liste T foreslår, at forvaltningen i samarbejde med relevant militær myndighed undersøger muligheden for, at offentligheden kan få adgang til hele kyststrækningen rundt om Dragør Kommune.

  Motivation

  Etableringen af Naturpark Amager og den øgede interesse for den sydlige del af Amager øger presset fra offentligheden for at få adgang til hele kyststrækningen på Sydamager ved Aflandshage. Ligeledes kan problematik vedrørende forbedring af kystsikringen gøre det aktuelt atter en gang at gå i dialog med relevant militærmyndighed om dette spørgsmål.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 31. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  Forslaget blev godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

 • 9
  Meddelelse - Orientering om stormflod den 4. – 5. januar 2017
  Sagsid.: 17/154

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering om stormfloden den 4. til 5. januar 2017, herunder om hvilke tiltag som forventes iværksat på kort og længere sigt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. januar 2017

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  Til efterretning. Udvalget ønsker orienteringen på sagen som bilag.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Bilag

 • 10
  Meddelelse: Status trafikafvikling motorvejsramper ved Kystvejen/Amager Strandvej
  Sagsid.: 16/1701

  RESUMÉ:

  Status på trafikafviklingen ved rundkørsel og motorvejsramperne ved Kystvejen / Amager Strandvej.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af kapacitetsproblemer med trafikafviklingen i Tårnby Kommune i området ved rundkørslen og motorvejsramperne ved Kystvejen / Amager Strandvej har Tårnby Kommune, Københavns Lufthavn og A/S Øresund oprettet et samarbejde, hvor de sammen er i færd med at afdække trafikale løsningsmuligheder i området på såvel kort sigt som på længere sigt.

  Arbejdet danner samtidig grundlag for en trafikplan, der igen skal danne grundlag for Tårnby Kommunes behandling af en ny lokalplan for østområdet i Københavns Lufthavn. Arbejdet er organiseret ved en fælles styregruppe, hvorunder er oprettet en teknikergruppe der sammen med en ekstern trafikrådgiver afdækker både nuværende og kommende trafik i området, herunder lufthavnstrafik, såfremt lokalplanen godkendes og udvidelse iværksættes. Dragør Kommune er blevet inviteret med som observatør til teknikergruppens møder.

  Trafikplanen og lokalplanforslaget for østområdet i Københavns Lufthavn forventes behandlet i Tårnby Kommunes Bygge- og Ejendomsudvalg på møde i februar 2017.

  Arbejdet har afdækket, at der kan findes tekniske/fysiske løsninger, som kan afhjælpe nuværende kapacitetsproblemer ved motorvejsramper og rundkørsel ved en anlægsinvestering på angiveligt ca. 10 mio. kr. Løsningerne kan også håndtere en udvidelse af lufthavnstrafik til udvidet parkering og cargo-håndtering samtidig med en generel trafikstigning på 10 % på et niveau som i dag. Derimod synes en samtidig fuld udbygning af kontorer i lufthavnens forudsætninger i lokalplanforslaget kun at kunne håndteres indenfor en økonomi på et meget, meget stort millionbeløb. Et af flere overvejede delelementer til løsning af de trafikale udfordringer ved en fuld udbygning af kontorer i lufthavnen er ved en halvering af trafikken mellem Amager Strandvej og Kystvejen. Dette kan eksempelvis gøres ved at gøre Englandsvej mere attraktiv for fx Dragørtrafikanter.

  Parterne overvejer pt. at invitere såvel Dragør Kommune som andre mulige interessenter/væsentlige bygherrer ind i samarbejdet om mulige løsninger på de mere langsigtede udfordringer på det samlede vejnet i området. Heri vil formodentligt ligge en forventning om medfinansiering af ydelse til ekstern trafikrådgivning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  Til efterretning. Sagen følges.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

 • 11
  Meddelelse: Steler på vejareal
  Sagsid.: 16/3458

  RESUMÉ:

  Administrationen gennemfører forsøg med øget benyttelse af steler i byrummet omkring Dragør gamle by som adfærdsregulerende foranstaltning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen gennemfører forsøg med øget benyttelse af steler i byrummet omkring Dragør gamle by som adfærdsregulerende foranstaltning.

  Administrationen har i slutningen af 2016 foranlediget, at der er blevet etableret eftergivelige steler af gummi langs kanten af cykelstien på Kirkevej på strækningen mellem Vestgrønningen og Kirkestien. Årsagen har været både gentagne ulovlige parkeringer på cykelstien ud for pizzeriaet Bellano og ligeledes farlige situationer, når bildøre er åbnet samtidig med, at cyklister skulle passere forbi på cykelstien.

  I forbindelse med borgerinddragelsesprocessen med Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan blev ovenstående forhold påpeget af borgere både i den elektroniske borgerundersøgelse og også i den efterfølgende høring om udkast til trafiksikkerhedsplan. Administrationen har derfor, i tråd med Trafiksikkerhedsplan 2016 og beslutningen herom, iværksat opsætning af stelerne, som et af de lette tiltag for cyklisterne med afholdelse af udgiften indenfor eget driftsbudget.

  Tiltaget har afstedkommet positive tilkendegivelser. Dog har pizzeriaet henvendt sig med ønske om fjernelse af stelerne igen på grund af gener for dem og deres kunder. Administrationen påtænker ikke at fjerne stelerne. Derimod undersøges, om højresvingsbanen til Vestgrønningen kan afkortes, så der kan oprettes et par korttidsparkeringspladser.

  Tilsvarende påtænker administrationen at etablere eftergivelige steler i fortovets forkant på E C Hammersvej på strækningen ud for vinkelretparkeringspladserne ved Nordre Væl, hvor der samtidig alene er én fortovsflise som ganglinie (E C Hammersvej 3 til E C Hammersvej 11). Baggrunden her er, at beboere har svært ved at komme til/fra egen bolig og i øvrigt passere på fortovet som følge af mange ulovligt parkerede biler med et hjulsæt på fortovsfliserækken. Der er skiltet med standsnings- og parkeringsforbud på strækningen, men dette bliver ofte ikke overholdt dagligt. Angiveligt forstærket af succesen med staderne på Nordre Væl, hvor ikke mindst wokvognen er populær. Etablering af steler på E C Hammersvej vil være en forsøgsordning, idet det ikke kan forudses, hvordan tiltaget vil påvirke borgernes ageren.

  Tilsvarende påtænker administrationen at iværksætte forsøg med steler omkring ulovlig parkering på Badstuevælen. I lighed med resten af den gamle by er det ikke lovligt at parkere sin bil på Badstuevælen. Der parkeres dog meget ofte på Badstuevælens kørebanebelægning langs trærækken mellem Lillegade og Vognmandsgade til gene for andre borgere og til gene for beboeres ind/udkørsel til egen grund. Ved opsætning af en række steler langs trærækken i kørebanearealet forventer administrationen, at arealet ikke længere inviterer til ulovlig parkering, idet stelerne vil indskrænke det resterende kørebaneareal.

  Tidligere er der etableret steler på Kongevejen på begge sider af Neels Torv, idet også disse pladsdannelser har været genstand for meget ulovlig parkering. Tilsvarende ulovlig parkering ses på Jan Timanns Plads, som vil blive ombygget i 2017, så der opnås ekstra p-pladser samtidig med, at den nye plads afskærmes med steler, så ulovlig parkering også der undgås.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifter til etablering af steler kan afholdes indenfor sektor 2´s driftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen orienterer tilstødende beboere om forsøget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 31. januar 2017

  Helle Barth (V) spurgte til:

  Trafiksituationen Hartkornsvej / Køjevænget.

  Torontoanlægget Ndr. Dragørvej – kan det hvide lys slukke uafhængig af gadebelysningen.

  Fliserne på fortovet på Engvej ved Enggården.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til: arbejdskørsel til Vierdiget – der står stadig pullerter / steler. Forvaltningen orienterede om arbejdskørsel skal ske fra Søndre Strandvej.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).