Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V)
Afbud fra: Birger Larsen (O), Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O). Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).
 • 1
  Beslutning om kildesortering af bioaffald fra husstande fra september 2018
  Sagsid.: 16/3629

  RESUMÉ:

  I forbindelse med udbud af indsamling af affald skal der træffes beslutning om den fremtidige indsamling af affald ved husstanden, herunder sortering af bioaffald.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der indføres indsamling af bioaffald til genanvendelse fra september 2018 for villaer, rækkehuse, institutioner og at der i 2019 tages stilling til om der også skal indføres kildesortering af bioaffald i etageboliger mv

  Eller

  2.

  at

  nuværende affaldsordninger udbydes uændret

  3.

  at

  der indføres mulighed for at borgerne kan aflevere pap og karton i papirindsamlingen

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen er i gang med at udarbejde nyt udbud af indsamlingen af affald i Dragør Kommune. Udbuddet udarbejdes og gennemføres som tidligere i samarbejde med Tårnby Kommune for at begge kommuner kan opnå stordriftsfordele. Den nye kontrakt vil træde i kraft til september 2018 men udbydes i foråret 2017. Tidsplanen giver mulighed for at entreprenøren kan nå at indkøbe nye skraldebiler med dobbeltkammer til samtidig indsamling af bioaffald og restaffald.

  I affaldsplan 2016 er det besluttet, at kommunalbestyrelsen i 2016 skal tage endelig stilling til spørgsmålet om kildesortering af bioaffald fra husstande i Dragør Kommune.

  Beregninger med baggrund i nutidspriser viser, at der må forventes en prisstigning på ca. 10 % på dagrenovationsordningen ved fastholdelse af de nuværende ordninger, mens der må forventes en besparelse på ca. 15 % ved at overgå til en to-delt indsamling af bio- og restaffald via en 14-dages tømning. Ved at implementere ordningen forventes målsætningen i affaldsplanen at kunne realiseres og omsætningen i ARC kan fastholdes. Endvidere vil det være muligt at opnå stordriftsfordele ved et fælles udbud med Tårnby Kommune, som forventer at etablere en tilsvarende ordning i det kommende udbud.

  I dag indsamles dagrenovation i en sæk som forbrændes på ARC. I regeringens ressourceplan fra 2013 er der krav om at genanvendelsen fra husstande skal øget til mindst 50 % fra 2020. For at opnå kravet skal den organiske affald kildesorteret og indsamles separat og afleveres til bioforgasning. Kravet gælder for alle kommuner under et.

  Det vurderes, at Dragør kommune kan opfylde kravet ved at indføre kildesortering for alle helårsboliger, herunder villa- og rækkehuse i Dragør.

  En ordning for kildesortering er blandt andet etableret i Egedal Kommune med en 14-dages afhentning i plastbeholdere. Egedal Kommune realiserede de 50 % genanvendelse i henhold til målsætningen i 2015. Frederiksberg, Københavns og Tårnby Kommune forventer at etablere en indsamling senest i 2018 med henblik på at indfri målsætningen.

  Hvordan ser ordningen ud?

  I forbindelse med det nye udbud af indsamling af affald i Dragør Kommune er det vigtigt for de bydende, at der er taget beslutning om de fremtidige ordninger, således at renovatøren kan give den mest fordelagtige pris på ydelsen. Derfor er der regnet på et scenarie, hvor Dragør Kommune går fra en ugentlig sækketømning til 14-dages indsamling af restaffald og bioaffald, samt indsamling af mindre pap og karton i papirsækken/beholderen med indsamling 1 gang om måneden.

  Mængden af papir som indsamles er faldende mens mængden af pap og karton i husholdningerne er stigende. Der er fortsat lovkrav om separat husstandsindsamling af papir. Det er muligt at indsamle begge affaldstyper i papirindsamlingen. Afsætning af blandet papir og pap vil give en mindre indtægt men det vurderes at tabet vil modsvares at større mængder og dermed give uændret indtægt for kommunen. Borgerne vil derimod opleve en serviceforbedring.

  Hvad vil det koste?

  Ifølge COWIs beregninger må der forventes, at en uændret ordning medfører en prisstigning på ca. 64 kr. per år per havebolig.

  Såfremt der etableres en 14 dages indsamling af bioaffald og restaffald i en to-delt plastbeholder kan der forventes et prisfald på ca. 98 kr. i forhold til den nuværende takst.

  Såfremt der indsamles affald i et 2-delt sækkestativ forventes der en prisstigning på ca. 132 kr. per husstand i forhold til de nuværende omkostninger. Det er i beregningen antaget, at Dragør Kommune finansierer opstartsomkostninger med indkøb af et dobbelt sækkestativ.

  Hvorfor skal vi tage stilling til kildesortering nu?

  Ved fastlæggelse af den fremtidige ordning for indsamling af affald ved haveboligerne vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at opnå de mest fordelagtige priser i det kommende udbud, da der kan opnås stordriftsfordele ved et fælles udbud med Tårnby Kommune.

  Derudover kan de vedtagne målsætninger i affaldsplan 2015-2018 indfris og Dragør Kommune kan fastholde omsætningen i ARC på det nuværende niveau, idet affaldet afsættes via ARC. ARC vil dog opleve en mindre indtægt til forbrænding på ca. 1.500 - 2.000 ton bioaffald.

  Det vurderes, at en beslutning om kildesortering af bioaffald i øvrigt vil ligge i tråd med ARC"s ejerkommuners strategi om at vedtage en fælles plan om genanvendelse, da Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommune har besluttet at etablere en ordning for kildesortering af bioaffald.

  Det vil være nødvendigt at fastholde muligheden for fortsat at benytte sækkestativer da ikke alle ejendomme kan benytte 2-delt plastbeholdere på hjul pga adgangsforhold. Investering i to-delt sækkestativer kan finansieres af opsparingen på renovationsområdet som udgør 6.6 mio. kr. i regnskab 2015.

  Den videre proces

  Godkendelse af udbudsmateriale forventes at ske på BEPU-mødet til februar 2017, udbuddet forventes at ske i april 2017 og godkendelse af ny kontrakt forventes at ske på møderne i maj/juni.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etablering af kildesortering af bioaffald har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen, da ordningen er takstfinansieret. Det forventes at taksten kan nedsættes med ca. 98 kr. per år for ejendomme som vælger indsamling i plastbeholder men at ordningen vil blive ca. 132 kr. dyrere for ejendomme som vælger to-delt posetømning.

  Der er registreret stigende markedspriser i andre lignende udbud på indsamling af renovation i andre kommuner. Der må derfor forventes en stigning på taksten, hvis nuværende affaldsordning med ugetømning fortsættes uændret. Stigningen skønnes til ca. 64 kr. pr. husstand pr. år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Affaldsplan 2015-2018.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Ændringsforslag til Ad. 1 fra Jerrik Walløe (C)

  C gruppen foreslår, at etageejendomme kommer med i kildesortering samtidig med øvrige.

  For stemte:

  4 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  3 (I+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 3

  For stemte:

  4 (A+C+T+ Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  2 (I+ Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Forslag fra I:

  At sagen sendes tilbage til behandling i BEPU.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  Liste T foreslår at ad. 1 sættes under afstemning:

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A+C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  At der indføres frivillig indsamling af bioaffald til genanvendelse fra september 2018 for villaer, rækkehuse, institutioner med mulighed for ugentlig tømning i sommermånederne.

  For stemte:

  5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Bilag