Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 07. marts 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).
 • 1
  Forslag til Lokalplan 76 og Kommuneplantillæg 4 - Dragør Badehotel
  Sagsid.: 15/2839

  RESUMÉ:

  Der skal behandles et forslag til en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg, der muliggør en udvidelse af Dragør Badehotel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, om forslag til Lokalplan 76, for en udvidelse af Dragør Badehotel, ud over de tidligere besluttede Model A og Model B, også skal omfatte Model C, med udnyttelse af tagetage.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tidligere beslutning

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede den 1. november 2016 et skitseprojekt for en udvidelse af Dragør Badehotel, som grundlag for en eventuel ny lokalplan for ejendommen.

  Udvalget besluttede at godkende skitseprojektet, som grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag, dog således, at lokalplanforslaget, foruden den ansøgte udvidelse, skulle muliggøre en forlængelse af den nuværende hovedbygning, i den nuværende byggestil, helt ud til Drogdensvej vejskel, for derved at opnå en mere harmonisk bebyggelse.

  Et eventuelt nyt lokalplanforslag skulle suppleres med et kommuneplantillæg.

  Der forelægges hermed et forslag til Lokalplan 76 og Kommuneplantillæg 4, for en udvidelse af Dragør badehotel.

  Forslag til Lokalplan 76 og Kommuneplantillæg 4

  Lokalplanforslaget beskriver 2 muligheder for en udvidelse af badehotellet: Model A, der i hovedtræk svarer til det oprindelige skitseprojekt, og Model B, der beskriver en lidt større udvidelse, som foreskrevet af udvalget, ved dets beslutning den 1. november 2016.

  Model A indeholder en udvidelse af hovedbygningens tagetage med ca. 5 m i længderetningen og en forhøjelse af sidebygningen mod Drogdensvej med 1 etage, til sammenlagt 2 etager, med saddeltag. Den maksimale højde på bygningen bliver ca. 10,5 m. Det samlede etageareal udgør ca. 1900 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 58.

  Model B indeholder en udvidelse af hovedbygnings tagetage med ca. 11 m i længderetningen, og en forhøjelse af sidebygningen mod Drogdensvej til 2 etager, i lighed med Model A. Det samlede etageareal udgør ca. 2150 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 65.

  Den maksimale rummelighed på Dragør Badetal vil efter en udvidelse udgøre ca. 50 værelser, mod de aktuelle 33 værelser.

  Lokalplansforslaget foreskriver, at der skal kunne anvises 1 parkeringsplads pr. hotelværelse, og der åbnes mulighed for at inddrage den ekstensivt udnyttede parkeringsplads ved Prins Knuds Dæmning i parkeringsdækningen, som beskrevet i forslaget, side 9.

  Lokalplanforslaget regulerer herudover skiltning, hegning og belysning, sidstnævnte med særlig hensyntagen til hotellets omgivelser.

  Kommuneplantillæg 4

  Kommuneplantillæg 4 fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent for ejendommen til 70, og den maksimale bygningshøjde til 14 m.

  Kommentar fra ejeren af Dragør Badehotel

  Planforslagene har været til udtalelse hos ejeren af badehotellet, der har kommenteret dem som følger:

  Der anmodes om at anvendelsen af hotellet, jf. lokalplanforslagets pkt. 3.1, udvides til også at omfatte boliger, såfremt dette skulle blive aktuelt. Administrationen skal konstatere, at denne mulighed ikke kan realiseres, jf. planlovens bestemmelser om lokalplaners entydighed og præcision. En eventuel boliganvendelse vil kræve nyt kommuneplantillæg og ny lokalplan.

  Ejer foreslår tillige, at sidebygningen ud mod Drogdensvej (byggefelt 2), der i henhold til lokalplanforslaget kan påbygges en etage, udformet med saddeltag, får mulighed for at udnytte tagetagen, således at bygningen fremtræder i 2½ etage. Lysindtaget i tagetagen kunne eventuel ske med kviste ind mod hotelgården (mod syd), og med skrå ovenlys mod nord, mod Drogdensvej.

  En eventuel udnyttelse af tagetagen vil medføre en forøgelse af bebyggelsesprocenten til ca. 80.

  Ejerens forslag til den yderligere udvidelsesmulighed, ved en udnytte tagetage mod Drogdensvej, benævnes efterfølgende som Model C.

  Ejeren har ikke herudover væsentlige ændringsforslag til lokalplanforslaget.

  Det skal noteres, at alle etageangivelser skal verificeres i eventuelle endelige forslag til planer.

  Vurdering

  Dragør By rummer meget begrænsede muligheder for at udvide overnatningskapaciteten, og en udvidelse af Dragør badehotel vil have stor positiv betydning for byen, som turistdestination.

  Lokalplanforslaget åbner mulighed for en udvidelse af hotellet, og det tillægges afgørende vægt, at det i alle tilfælde sker som en udbygning af de eksisterende bygningskroppe. Udvidelsen sker uden af det bebyggede areal forøges. Samtidig sikres en bevaring af den karakteristiske hovedbygning, som udgør en markant kulturarv for Dragør By.

  Der blev i vinteren 2014 gennemført registreringer af udnyttelsen af parkeringspladsen ved Prins Knuds Dæmning, som bekræftede en relativ ekstensiv udnyttelse af pladsen. Inddragelsen af pladsen, i vurderingen af parkeringskapaciteten, vurderes derfor som troværdig.

  Sammenfattende er det administrationens vurdering, at en sikring af hotellets udvidelsesmulighed, uafhængig af om der sker i henhold til model A, B eller C, kan få en bred og positiv betydning for Dragør bys generelle udvikling.

  Sagen videre behandling

  Afhængig af udvalgets beslutning, vil forslag til Lokalplan 76 og Kommuneplantillæg 4, blive tilrettet og genfremsat til politisk behandling, i overensstemmelse med planlovens bestemmelser herom.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 13.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanforslaget berører Dragør Kommunes Erhvervs- og Turismepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Forslag fra C og O:

  O og C foreslår, at udbygning af hotellet foretages således at en tilbygning på Drogdensvej følger samme højde og tilbagetrækning fra vejen som de eksisterende rækkehuse, og at der etableres skråparkering foran bygningen langs Drogdensvej. Tilbygning på hovedbygningen følger samme linje som rækkehusene.

  For stemte:

  2 (C+O)

  Imod stemte:

  4 (A+I+T)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Forslag fra C

  1) C gr. foreslår at badehotellet anmodes om at komme med et nyt oplæg om udbygning af hotellet i sydgående retning, således at hotellet blot forlænges i sin nuværende struktur og model A,B,C opgives

  2) C. gr. foreslår at hotellets generelle ansøgning med model A, B, C ikke imødekommes

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+I+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Tillægsforslag fra A:

  At der i lokalplanforslaget supplerende skitseres en ny model, hvor hovedbygning udbygges efter model B og sidebygningen øges med en etage, med en høj trempelløsning, hvor facadehøjden øges med ca. 1,5 m.

  Farve- og materialevalg bør afstemmes med de omkringliggende bygninger.

  For stemte:

  5 (A+I+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+I+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C og O.

  C og O ønsker ikke at ødelægge bybilledet eller udsigten mod sundet med en 2 etagers bygning i fortovskant.

  Vi ønsker at bygningen følger rækkehusene på Drogdensvej.

  Jerrik Walløe (C) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 2
  Godkendelse af udbudsmateriale for indsamling af affald og bemyndigelse til udbud af affaldsbeholdere
  Sagsid.: 16/3582

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal udbyde indsamlingen af affald for perioden 1. september 2018- 31. august 2023, sammen med Tårnby Kommune. Udbudsmaterialet fremlægges til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udbudsmaterialet for indsamling af renovation godkendes.

  2.

  at

  forvaltningen bemyndiges til at udbyde indkøb af dobbeltkammerbeholdere i samarbejde med Tårnby Kommune og at tilbuddene forelægges til beslutning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal udbyde indsamlingen af affald for perioden 1. september 2018- 31. august 2023 sammen med Tårnby Kommune. I forbindelse med det nye udbud vil der blive implementeret nye ordninger, som dels vil øge indsamlingen af affald til genanvendelse og dels øge servicen for borgerne, som vedtaget i forbindelse med affaldsplanen for 2015-2024.

  Ordningerne omfatter muligheden for at aflevere mindre pap i beholderen/sækken til papir, indsamling af batterier og småt elektronik i poser i forbindelse med tømning af papir/pap, samt en frivillig ordning for indsamling af bioaffald ved villaer, rækkehuse, institutioner.

  Ved tilmelding til indsamling af bioaffald vil borgerne få tilbudt en dobbeltkammerbeholder, som indkøbes i samarbejde med Tårnby Kommune.

  Udbudsperioden for indsamling af affald udløber i 2018. Derfor skal indsamlingen af affald genudbydes for perioden 2018-2023 med en option på 2 års udvidelse.

  For at opnå fordelagtige priser har Dragør Kommune, som tidligere, valgt at udbyde indsamlingen af affald sammen med Tårnby Kommune.

  Følgende ordninger genudbydes:

  - indsamling af storskrald

  - dagrenovation

  - glas og flasker

  - papir og pap

  - batterier

  - haveaffald

  Herudover udbydes følgende nye ordninger:

  - indsamling af bioaffald fra villaer, rækkehuse, institutioner (frivillig ordning)

  - indsamling af småt elektronikaffald

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 23. februar besluttet at indføre en ordning for separat indsamling af bioaffald. Dragør Kommune forventer at der ved en tilslutning på 80 % af villaer, rækkehuse, institutioner vil være mulighed for at indfri målsætningen om 50 % genanvendelse jf. Dragør Kommunes affaldsplan.

  Udbudsmaterialet for indsamling af renovation er vedlagt i bilag 1. Der udestår dog enkelte tekniske specifikationer. Udbud af indkøb af dobbeltkammerbeholder forventes gennemført i løbet af sommeren 2017.

  Det forventes, at der vil blive stillet spørgsmål i løbet af udbudsperioden. På den baggrund forventer forvaltningen, at der vil kunne ske mindre tekniske korrektioner af udbuddet.

  Indstilling om valg af renovatør kan efter planen besluttes på møde i BEPU den 6. juni, mens leverandør af dobbeltkammerbeholdere forventes at kunnen træffes på BEPU-møde den 3. oktober 2017.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udbuddet af indsamling af affald har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen, da ordningen er takstfinansieret.

  Det forventes at taksten for boliger med kildesortering af bioaffald med 14 dages afhentning vil være reduceret, men at borgere der vælger ugentlig indsamling af usorteret dagrenovation vil opleve en takststigning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen før implementering af ordning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Affaldsplan 2015-2024.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Ad.1

  For stemte:

  6 (A+C+I+T+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2

  For stemte:

  6 (A+C+I+T+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 3
  Oplæg til harmonisering af regelsæt for stadeleje, udeservering m.v.
  Sagsid.: 16/3496

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ønsket et oplæg til harmonisering af regler for stadeleje og udeservering på havnen og i byen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oplæg til harmonisering af regelsæt for udeservering drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2016, at administrationen skal fremkomme med ”et oplæg til harmonisering af fælles regler for bl.a. stadeleje, udeservering mv. for restauranter i Dragør Kommune. Samtidig at udvalget får et oplæg til regler for en harmonisering af terrasseudstyr, plantekasser mv. med henblik på en harmonisk fremtoning i bybilledet.”

  Det er forskellige regler, der regulerer henholdsvis kommunale grundarealer og kommunale vejarealer. En harmonisering vil ikke kunne medføre, at alle skal betale det samme – men, at alle skal betale for kommerciel anvendelse af arealer til udeservering.

  Administrationen kan oplyse, at der i Dragør Kommune både sker udeservering på kommunale vejarealer og kommunale grundarealer (Dragør Havn). Oversigt visende grænsen mellem vej- og havneareal samt udeservering på havnenært vejareal og havnens grundarealer fremgår af bilag 1. Nuværende udeservering på vejareal i øvrigt fremgår af bilag 2.

  Den grundlæggende forskel på vejarealer og grundarealer er følgende:

  · Vejloven regulerer at det saglige formål med at udlægge kommunale vejarealer er at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet. Herunder at sikre gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole, arbejdsplads og fritidsaktiviteter samt at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen.

  · Grundarealer kan betegnes som sammenhængende eller individuelle udenomsarealer til kommunale bygninger og anlæg, og grundarealer er normalt ikke en del af den lokale infrastruktur.

  Udeservering på kommunale grundarealer:

  De arealer, der ikke er udlagt som offentligt vejareal, er kommunen forpligtet til at opkræve betaling for, når de anvendes kommercielt til udeservering.

  Det er kommunalfuldmagtsreglen om, at en kommune ikke uden lovhjemmel må yde direkte/indirekte økonomisk støtte til virksomheder eller enkeltpersoner, der skal overholdes. Kommunen er for disse arealer forpligtet til at opkræve markedsprisen – det vil sige enten den højest opnåelige pris i markedet, eller den pris en sagkyndig valuar vurderer som værende markedsprisen. På Dragør Havn betales 140 kr./m2 pr. år for areal til udeservering.

  Udeservering på offentlige vejarealer:

  De arealer, som er udlagt til offentligt vejareal, er omfattet af vejloven.

  Der opkræves i dag ikke betaling for udeservering på vejareal i Dragør Kommune. Derimod opkræves der stadeleje for den kommercielle brug af vejareal til stadesalg på Nordre Væl og juletræssalg på Badstuevælen.

  Vejlovens § 80, stk. 2 giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen – som vejmyndighed - kan opkræve betaling for brug af vejareal, når brugen sker i et forretningsmæssigt øjemed. Der er med andre ord ikke en pligt til at opkræve betaling for brug af vejareal.

  I bemærkningerne til vejloven § 80, stk. 2 slås det fast, at det er vejmyndigheden, som skønner, hvor meget der i de konkrete tilfælde skal betales for den kommercielle råden over vejareal. Vejmyndigheden skal dog tilstræbe, at betalingen modsvarer vejmyndighedens direkte og indirekte faktiske udgifter i forbindelse med den kommercielle, ikke-trafikale brug af vejareal.

  Administrationen har foretaget beregninger i forhold til vejlovgivningen. Såfremt det besluttes at opkræve betaling for udeservering på vejareal, vil betalingen være i størrelsesordenen op til 10 kr./m2/år.

  Harmonisering af udstyr:

  Regler for inventar til udeservering på vejareal er beskrevet i Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune (bilag 3, §§ 19-20).

  I forhold til en harmonisering af regler for inventar til udeservering samt afskærmning er det administrationens anbefaling, at der ikke indføres et ensartet regelsæt, som skal gælde alle.

  Administrationens anbefaling skal ses i lyset af, at der gør sig forskellige forhold gældende på kommunalt grundareal i forhold til offentligt vejareal. På vejareal skal der i højere grad tages hensyn til trafiksikkerhed og fremkommelighed. Brug af vejareal har i sagens natur en mere midlertidig karakter set i lyset af, at den primære funktion er at tilgodese trafikanternes sikkerhed og fremkommelighed. En harmonisering vil derfor medføre strammere krav overfor nogen end egentligt nødvendigt. Heri ligger også muligheden for at sætte grænser for udstrækningen af den enkelte udeservering. Inventar til udeservering bør således vurderes individuelt. Heri indgår en vurdering af udstyr og inventar under hensyn til anvendelsen samt fremkommeligheden og trafiksikkerheden.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne og vejloven. Der er redegjort for de regler der er relevante for denne sag i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Nuværende indtægtsniveau for stadesalg på vej- og parkareal i Dragør Kommune beløb sig i 2016 til ca. 130.000 kr.

  Dette er baseret på gældende takst; 138 kr./stade/dag for kortvarigt stade henholdsvis 276 kr./m2/måned for stadesalg for en længere periode. Hertil kommer juletræsstader, hvor der pr stade opkræves 1.380 kr./sæson.

  Nuværende indtægtsniveau for udlejning af kommunale grundarealer på havnen til ikke havnerelaterede formål beløb sig i 2016 til ca. 50.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Sagen drøftes med Dragør Erhverv/ de erhvervsdrivende med henblik på en fælles forståelse af rammerne for taksterne og god fælles forvaltning af udearealerne.

  Udvalget ønsker desuden en drøftelse i udvalget af ”Bestemmelser for brug af Vej- og Parkareal i Dragør Kommune”.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 4
  Øget antal affaldskurve i Dragør By- og Havneområde
  Sagsid.: 16/2490

  RESUMÉ:

  BEPU har anmodet om oplæg på opstilling eller hyppigere tømning af affaldskurve i Dragør By- og Havneområde i sommermånederne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Havn i sommerperioden fra maj til september foretager tømning i weekenderne af 17 affaldskurve i området Neels torv, Strandlinien og stejlparkeringen

  2.

  at

  finansieringen af bevillingen på i alt 20.000 kr. til Dragør Havn, til at løse opgaven i sommeren 2017, findes ved første budgetopfølgning.

  3.

  at

  den fremtidige finansiering med 20.000 kr. pr år indgår i budget 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  BEPU har på mødet den 6. september anmodet om et oplæg om mulighed og økonomi ved, at der opstilles flere affaldskurve eller hyppigere tømning af affaldskurve i Dragør by- og havneområde samt at forvaltningen henstiller til Irma om at opstille affaldskurv til pap i forbindelse med postudleveringen i Irma.

  Det er forvaltningens vurdering, at det er affaldskurvene i området Neels Torv, Kongevejen, Strandlinien og Stejleparkeringen, hvor der er mere affald i weekenderne i sommermånederne end der kan være i affaldskurvene. En tømning lørdag og søndag vil løse problemet, se bilag 1.

  Det vurderes at tømning af de 17 affaldskurve vil tage ca. 2 timer pr. gang.

  Dragør Havn har bemanding i weekenderne, hvor de tømmer affaldskurve og stativer på Dragør Havn. Dragør Havn kan udvide weekendvagten med 2 timer og varetage tømningen. Det vurderes, at være den billigste måde, idet Vej- og Gartnerafdelingen ikke har medarbejdere på weekendarbejde.

  Det vurderes, at weekendtømning vil koste ca. 20.000 kr. i lønudgifter.

  Forvaltningen har henstillet til Irma om opsætning af papaffaldskurv i forbindelse med postudleveringen i Irma. Irma har meldt tilbage at de vil skilte med, at Irma modtager papemballage fra posten.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat midler på driftsbudgetterne til en udvidelse af weekendvagten på Dragør Havn eller på vej- og gartnerområdet. Ordningen kan starte pr. maj 2017, såfremt der meddeles en tillægsbevilling. Alternativt kan ordningen indgå i budget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017. 

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 5
  Dragør Kommune Busbestilling 2018
  Sagsid.: 17/373

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal inden den 1. maj 2017 afgive busbestilling for busdrift i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune bestiller uændret busdrift hos Movia for 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal inden den 1. maj 2017 afgive bestilling til busdriften i Dragør Kommune gældende fra 2018.

  I den forbindelse er det værd at bemærke, at Metrocitytringen åbner i 2019. Det er forventeligt, at åbningen vil medføre ændringer i såvel økonomi som linjebetjening for mange kommuner, heriblandt også for Dragør Kommune. Dragør Kommunes bestilling af busdrift for 2019 skal afgives inden den 1. maj 2018 og vil medføre ændringer i busdrift og / eller økonomi. Movia planlægger i foråret 2017 at udarbejde forslag til et samlet busnet efter metroens åbning. Administrationen er stillet i udsigt at høre nærmere herom inklusiv økonomi henover sommeren 2017.

  Set i lyset af dette anbefaler administrationen at bestille uændret busdrift til 2018. Dels så busbrugerne ikke skal omstille sig til nye ændringer af flere omgange, og dels for at undgå, at eventuelle økonomiske udfordringer som følge af Metroens åbning medfører fx nedlæggelse af netop iværksatte linjetiltag året forinden. Erfaringsmæssigt er genkendelighed og stabilitet i busnettet højt prioriteret blandt busbrugerne, hvorimod hyppige ændringer medfører færre passagerer og dermed indtægtsnedgang for busdriften.

  Linje 350S varetages af Region Hovedstaden. Regionen har for nyligt på møde oplyst, at regionen ikke har ressourcer til en forlængelse af linje 350S til Københavns Lufthavn. Endvidere er det regionen, der varetager natbusbetjeningen, som netop er blevet omlagt, så 81N er nedlagt og natbusdriften i Dragør i stedet for håndteres med linje 350S. Administrationen afventer nærmere herom fra regionen, ligesom administrationen afventer dialog med regionen baseret på beregninger fra Movia på en hospitalsbus mellem Amager og Hvidovre Hospital.

  Det kan oplyses, at Region Hovedstaden har ændret sin procesplan for bestilling af busdrift. Dette indebærer, at regionen først til efteråret 2017 foretager sin bestilling af busdrift for 2018. Dialog med eventuelt berørte kommuner vil således forløbe forår/sommer 2017. Dette ligger alt andet lige senere end kommunernes deadline for bestilling af busdrift.

  Der vedlægges kort visende nuværende busdrift (bilag 1).

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår – som det anbefales i afrapporteringen og i kommissoriet for § 17, stk.4 udvalget – ”at forbedre forbindelsen til/fra Metroen i København Lufthavn”. Et enigt § 17,stk.4 udvalg anbefaler at forbedre busdriften med udgangspunkt i en samlet økonomi på ca. 11.4 mio.kr. – eller det samme beløb som Dragør Kommune brugte på kollektiv bustrafik i 2015.

  For stemte:

  2 (I+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Tillægsforslag fra A, C og V

  A, C og V foreslår at Movia undersøger, hvordan der skabes bedre dækning end timedrift (1/2 times drift) mellem Dragør og Metro i Lufthavnen i tidsrummet 20-24.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Administrationens indstilling.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det ejendommeligt, at anbefalingen fra et enigt §17, stk.4 udvalg bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, det tidligere Amagerlisten og Liste T – nu stemmes ned af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Konservative! – som tidligere endvidere har besluttet udvalgets kommissorium, som definerer, at udvalgets anbefaling skal ligge til grund for kommunens busbestilling

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 6
  Dragør Revyen og Museum Amager ansøger om støtte fra markedsføringspuljen
  Sagsid.: 17/497

  RESUMÉ:

  Dragør Revyen og Museum Amager ansøger om støtte fra markedsføringspuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om der skal gives støtte til Dragør Revyen og Museum Amager.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Revyen og Museum Amager ansøger om støtte fra markedsføringspuljen.

  Dragør Revyen forventer i 2017 op til 1300 gæster til Revyen. For at sikre revyens levedygtighed er man nødsaget til at få fyldt salen med betalende gæster, derfor er annoncering vigtig i markedsføringen af Revyen.

  Den primære platform vil være Facebook for at ramme borgere i Dragør og omegn.

  Hertil kommer annoncering i Dragør Nyt og Amagerbladet, således at borgere i både Dragør, Tårnby, Kastrup og omegn gøres opmærksomme på Dragør Revyen.

  Dragør Revyens budget for markedsføring er i lighed med 2016, hvor der blev bevilget kr. 13.269,89 til revyen, ca. 26.000 kr.

  Museum Amager deltager i år med en stand på Historiske Dage som afholdes i Øksnehallen i København. Formålet er at udbrede kendskabet til Museum Amagers udstillingssteder i Store Magleby og i Dragør til de 10.000 gæster som forventes at besøge arrangementet i weekenden 25.-26. marts.

  For museets begrænsede markedsføringsbudget er det en stor udgift at leje stand og forberede informationsmateriale til uddeling. Museet vil gerne kunne uddele eksemplar af det nye museumsblad og har købt 500 ekstra eksemplarer og er ved at layoute en lille folder samt et hand-out, der fortæller om de kommende arrangementer på museet.

  Museum Amager ønsker at søge Dragør Kommunes markedsføringspulje om et økonomisk tilskud til disse udgifter. Et vellykket fremstød på Historiske Dage vil få flere gæster til kommunen og til museet.

  Museum Amagers udgifter i forbindelse med Historiske Dage:

  Leje af stand i Øksnehal

  14.000 kr.

  Annonce (indstik i Politiken)

  6.800 kr.

  500 ekstra Museumsblade til uddeling

  1.000 kr.

  Trykning af 2 forskellige handouts

  3.000 kr.

  I alt

  24.800 kr.

  Hertil kommer mindre udgifter til udsmykning af stand og til forplejning mm.

  Markedsføringspuljen er i 2017 på kr. 69.283. Principielt forudsættes der 50% egenfinansiering af markedsføringsbudgettet fra ansøgerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  A foreslår at der gives 13.000 kr. i støtte til hver.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  BEPU, Endelig decentraliseringsoverførelse fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 17/483

  RESUMÉ:

  På BEPU’s område med overførelsesadgang er der netto et overskud/ mindreforbrug på driftsbudgettet på 418.852 kr., der anbefales overført fra den i 2017 afsatte pulje til overførelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der på BEPU’s område med overførelsesadgang overføres et underskud/merforbrug på 71.202 kr. til budget 2017. Beløbet tilføres den i 2017 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  der på BEPU’s område uden overførselsadgang foretages en formålsbestemt overførsel af et overskud/mindreforbrug på 490.054 kr. til budget 2017. Beløbet finansieres af den i 2017 afsatte pulje til overførsler.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er tidligere overført 353.977 kr. på BEPU’s område i forbindelse med den foreløbige overførelsessag i december 2016.

  Det indstilles nu, at der yderligere overføres et overskud/ mindreforbrug på driftsbudgettet på 418.852 kr. på BEPU’s område, jf. bilag 2

  På BEPU’s område med overførselsadgang er der netto et underskud-/merforbrug på driftsbudgettet på 71.202 kr. Derudover indstiller administrationen, at der foretages en formålsbestemt overførsel på 490.054 kr.

  Mindreforbruget på BEPU’s område er sammensat af mindreforbrug for Havnen og Vej og Gartner, samt et merforbrug for Energipuljen og bygningsvedligehold.

  Det opgjorte mindreforbrug for Vej & Gartner ligger indenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres. Det samme gælder merforbruget for bygningsvedligehold.

  Det opgjorte mindreforbrug for Havnen og merforbruget på Energipuljen ligger udenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning

  Som følge af direktionens annoncering af ”gult flag” medio 2016 er der generelt udvist tilbageholdenhed i organisationen samt udskudt forbrug til senere. Opgørelsen over decentrale overførelser på BEPU’s område fremgår af bilag 1. Specifikke forklaringer for overførelser ved politisk beslutning fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 pct. af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 pct. af driftsenhedernes korrigerede budget.

  Kommunalbestyrelsen har i november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  Indeværende sag er behandlet efter de eksisterende regler for decentraliseringsoverførelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2016 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet netto overføres 418.852 kr. fra den i 2017 afsatte pulje til overførsler.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 8
  Forslag fra I - Sommerhusområdet i Rosenlund
  Sagsid.: 17/294

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i mail den 26. januar 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Med afsæt i de nye regler for ophold i sommerhuse, forslår LA at Dragør Kommune skriver til relevante myndigheder med ønske om at sommerhusområdet i Rosenlund omlægges til helårs boligområde.

  https://www.advodan.dk/nyheder/2016/6/ny-planlov-letter-muligheden-for-at-bo-i-sommerhus-aaret-rundt/

  http://boligejer.dk/sommerhus ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Sagen genoptages når der er kommet en tilbagemelding fra Erhvervsministeriet om revision af fingerplanen.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

 • 9
  Forslag fra O - Opgradering af sikkerhed ved krydset Hartkornsvej/Køjevænget mm.
  Sagsid.: 17/293

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af 23. januar 2017, bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Opgradering af sikkerhed ved krydset Hartkornsvej/Køjevænget mm.

  Behovet forstærkes af et stort antal bilister der:

  - ikke respekterer lysreguleringen (læs: kører over for rødt)

  - parkerer deres biler på fortovet helt frem til krydset, så udsynet generes for øvrige bilister og gør fortovet ufarbart for børnene.

  Derudover er udsynet for bilister, der kommer ad Hartkornsvej fra nord, stærkt begrænset af beplantningen på det nordvestlige hjørnet af krydset, når der svinges til højre ad Køjevænget.

  Forslag til handlingsplan:

  Trin 1: Få sat lys på fodgængerfeltet. Standere med strøm står der allerede, der skal bare sættes lys på.

  Trin 2: Få skåret alt beplantning ned på det nordvestlige hjørnet af krydset.

  Trin 3: Få opsat "Bellano stolper" på Køjevænget frem mod krydset for at forhindre parkering på fortovet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Forvaltningen fremsætter en samlet løsning for trafiksikkerhed ved Ndr Dragørvej / Køjevænget, som allerede er i budget 2017.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

 • 10
  Forslag fra A - Natparkering for 2-3 lastvogne
  Sagsid.: 17/573

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 21. februar 2017 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”A gruppen foreslår, at kommunen udpeger 1-2 muligheder for natparkering for 2-3 lastvogne.

  Begrundelse:

  Der synes at være et behov for natparkering af lastvogne i forbindelse med afsætning og afhentning. I stedet for at disse henstår uhensigtsmæssigt, bør kommunen udpege 1-2 muligheder for natparkering.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Forslaget blev godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

 • 11
  Forslag fra A - Plangrundlaget for Skurbyen tilrettes
  Sagsid.: 17/574

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 21. februar 2017 bedt om at få følgende forslag på dagorden.

  ”A gruppen foreslår, at plangrundlaget for Skurbyen tilrettes, så det bliver muligt at hæve skurene 10-20 cm.

  Begrundelse:

  Ved den seneste stormflod blev flere af skurene oversvømmet. En mulighed for at hæve skurene en anelse vil minimere ødelæggelser ved fremtidige vandstigninger.

  Det vil være frivilligt for den enkelte hvorvidt man ønsker at hæve skuret eller ej.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  5 (C+I+O+V+T)

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

 • 12
  Forslag fra A - Husbåd dispensation
  Sagsid.: 17/622

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af 24. februar 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A gruppen foreslår at rette henvendelse til Miljøministeriet med henblik på, at den nu liggende husbåd kan opnå dispensation til at blive liggende – tidsubegrænset eller for en periode af f.eks. minimum 5 år.

  Begrundelse:

  Husbåden har ligget det pågældende sted en årrække. Der har ikke – før nu – været rejst indsigelse mod at ligge i den private havn tilhørende Dragør Fort. Der har derved været en almindelig accept af forholdet, og det har ikke – os bekendt – givet anledning til problemer i forhold til Dragør Kommune.

  Kommunalbestyrelsen er den 22. februar 2017 på forespørgsel fra Kenneth Gøtterup således oplyst:

  ’Ved sager om ansøgning om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse, efter høring af bl.a. den relevante statslige myndighed (her miljøministeriet), der også kan påklage afgørelsen.

  I den konkrete sag er problemstillingen dog en anden, så vidt forvaltningen er oplyst.

  Slots- og Kulturstyrelsens (SLKS) har givet påbud om fjernelse af husbåden, som en afgørelse i forhold til selve fortidsmindet Dragør Fort – og ikke i forhold til beskyttelseszonen (fortidsmindebeskyttelseslinjen) uden om fortet, som Kenneth Gøtterup henviser til.

  Afgørelsen er således truffet i forhold til Museumsloven, hvor SLKS er entydig myndighed.

  Dragør Kommune har altså ikke myndighed til at dispensere fra eller påklage afgørelsen i den konkrete sag.’

  A gruppen er af den opfattelse, at der netop er tale om en ansøgning om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen og ikke i forhold til Museumsloven, hvilket giver kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere. Den fremsendte ansøgning til kommunen fra ejeren af husbåden er vedlagt dette punkt.

  Deraf forslaget om at rette henvendelse til Miljøministeriet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Forslag fra C.

  C gr. foreslår, at forvaltningen fremlægger forslag til hvordan et mindre antal husbåde (fx. 5) kan placeres i den gamle havn og den i sagen omtalte husbåd indgår som den ene af disse husbåde.

  For stemte:

  3 (C+I+V)

  Imod stemte:

  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslaget fra A

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 13
  Forslag fra I - Orientering om de nye regler for småbyggeri
  Sagsid.: 17/624

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har den 25. februar 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.  

  ”På førstkommende møde i udvalget ønsker jeg en orientering om de nye regler for småbyggeri.

  Fra 1. juli 2017 behøver du ikke længere at anmelde småbyggeri mellem 35 og 50 kvadratmeter til kommunen, før du går i gang, men de små bygninger skal stadig overholde love og regler.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Udvalget blev orienteret.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

 • 14
  Meddelelse - Københavns Lufthavne og ændring af de støjbegrænsende bestemmelser
  Sagsid.: 17/86

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har skrevet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om de ændrede støjbegrænsende bestemmelser for Københavns Lufthavne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har skrevet til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, at Dragør Kommune er blevet opmærksom på at de støjbegrænsende bestemmelser for Københavns Lufthavne er ændret. Den tidligere præference om ikke at bruge bane 22L til starter, når der ikke forelå et operativt kapacitetsbehov, er fjernet.

  Dragør Kommune er vidende om, at Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen og Københavns Lufthavne er i gang med at evaluere dette forhold. Såfremt evalueringen peger i retning af at ændringen har givet anledning til mere støj i Dragør, anmoder Dragør Kommune om at bestemmelse om præference genoptages i de støjbegrænsende bestemmelser for Københavns Lufthavne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

 • 15
  Meddelelse - Nyt forslag til lokalplan for Engvejsarealet
  Sagsid.: 17/312

  RESUMÉ:

  Orientering om planproces med henblik på ikke at muliggøre halbyggeri.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2017:

  ”At den gældende lokalplan (Lokalplan 49) ændres så halbyggeri udgår”

  Det fremgår af Lokalplan 49, at et formål med planen var at muliggøre opførelsen af en tennishal i den nordlige del af området.

  Udlæg af et areal til en tennishal udgør et af planens principper, hvilket indebærer, at den gældende Lokalplan 49 kun kan ophæves ved at udarbejde en ny lokalplan, der udtrykkelig ophæver den gamle plan, jf. planloven § 19 stk. 2.

  For at effektuere kommunalbestyrelsens beslutning, agter administrationen at udarbejde et nyt forslag til lokalplan, der udtrykkelig eliminerer muligheden for halbyggeri i området.

  Forslaget til en ny lokalplan agtes forelagt til politisk behandling i maj måned 2017.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 stk.2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

 • 16
  Meddelelse: Plejeplan for kystområdet
  Sagsid.: 16/236

  RESUMÉ:

  Orientering om udarbejdelse af ajourført plejeplan for kommunens kystområder.

  SAGSFREMSTILLING:

  I fredningen for kommunens kystområder indgår en forpligtelse til, at udarbejde 5-årige plejeplaner for alle delområder, som grundlag for plejemyndighedens opfølgning på fredningsbestemmelserne, med redegørelse for naturgenopretningstiltag og plejeforanstaltninger.

  Den gældende plejeplan, der oprindeligt blev udarbejdet af Københavns Amt, er nu blevet ajourført for en ny 5-års periode.

  Den ajourførte ”Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021”, er med konsulentbistand udarbejdet i et samarbejde med Tårnby Kommune i det forpligtende samarbejde.

  I plejeplanen beskrives natur-status for alle delområder langs kysten, samt de tiltag, bl.a. med baggrund i den tidligere plejeplan, der er gennemført.

  Det kan således konstateres, at gennemførelse af græsning i folde langs Sydstranden og ved Aflandshage/Kofoeds Enge har været vellykket til at opretholde landskabets lysåbne karakter og sikre naturtilstanden.

  Plejeplanen giver forslag til en række konkrete plejeindgreb med fokus på rydning af uønsket vegetation, etablering af græsning, regulering af adgangsforhold, bekæmpelse af invasive arter og beskyttelse af sjælden flora.

  Plejeplanen vil således danne grundlag for kommende plejetiltag, der gennemføres af gartnerafdelingen og via samarbejdet med TAMU-centret, der står for afgræsning med får og kreaturer.

  LOVE/REGLER:

  ”Naturklagenævnets afgørelse af 17.6.2004 om fredning af kystområdet på Sydamager” har i § 10 bestemmelse om udarbejdelse af plejeplaner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 17
  Meddelelse: Status på forsøg med fartdæmpning Strandjægervej
  Sagsid.: 14/3822

  RESUMÉ:

  Grundejerforeningen Strandjægervej og boligselskabet Engparken har fået tilladelse til et etårigt forsøg med fartdæmpning og plastvejbump på Strandjægervej.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 2. juni 2015 at meddele tilladelse til et 1-årigt forsøg med fartdæmpning og plastvejbump på Strandjægervej under forudsætning af politiets godkendelse. Selve forsøget blev iværksat pr november måned 2015 og har nu været i gang i godt et års tid, hvorfor det skal evalueres.

  Som en del af evalueringen af forsøget har administrationen iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne.

  Administrationen har iværksat elektronisk høring af beboerne på Strandjægervej. Endvidere har boligselskabet Engparken anmodet om en supplerende høring også blandt deres beboere i etageboligerne på grund af deres mange daglige brugere derfra. Dette er foregået ved udlevering af de samme spørgsmål i papirversion i boligselskabets eget regi og efterfølgende afleveret til administrationen for at kunne indgå i evalueringen. Alle høringssvar er behandlet i notat om spørgeskemaundersøgelsen (bilag 1).

  Overordnet set er der tilfredshed med, at der er kommet bump på Strandjægervej. Dog er der udpræget utilfredshed med bumpenes udformning, da de har medført en række gener for vejens brugere – både bilister, cyklister og fodgængere.

  På baggrund af høringssvarene vil forvaltningen tage kontakt til Grundejerforeningen Strandjægervej og Boligselskabet Engparken for en drøftelse af resultaterne af høringen.

  Sagen vil blive forelagt til politisk behandling, når administrationen har drøftet høringen med de to foreninger.

  LOVE/REGLER:

  Lovgrundlaget er vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Evalueringen drøftes med Grundejerforeningen Strandjægervej og Boligselskabet Engparken.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsen besluttede i 2009 kun at tillade plastbump på vejareal som midlertidig foranstaltning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-03-2017

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 7. marts 2017

  Helle Barth (V) spurgte til læskure for dyrene på strandengene.

  Helle Barth (V) spurgte til giv et praj-løsningen

  Allan Holst (A) og Ebbe Kyrø (T) spurgte til de nye lamper i Dragør gamle by.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til fjernelse af henstillede cykler.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræderfor Morten Dreyer (O).