Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 4. april 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden.
Punkt 10 og 11 behandles samlet under punkt 10.
Godkendt.
 • 1
  Forslag til ombygning af krydset Møllevej Krudttårnsvej
  Sagsid.: 17/153

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til en ændring af krydset Møllevej / Krudttårnsvej, med henblik på at opnå større trafiksikkerhed og –tryghed.  Der er afsat midler i anlægsbudget 2017 til en ombygning af krydset.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1a

  at

  krydset Møllevej/Krudttårnsvej ombygges til en rundkørsel

  ELLER

  1b

  at

  krydset Møllevej/Krudttårnsvej ombygges ved sideforskydning

  2.

  at

  detailprojektering af valgt løsning iværksættes og projektet sendes i udbud

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Tilbagesendes til forvaltningen med ønske om forslag til:

  1) Rundkørsel med cykelsti og en mulig konsekvensberegning af ændret adfærd og med særlig fokus på bløde trafikanter.

  2) Forslag til sideforskydning med fokus på bløde trafikanter og overgangforhold.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med Kommunens Trafiksikkerhedsplan 2016 blev der gennemført undersøgelse af borgernes utryghed. Her blev krydset Møllevej / Krudttårnsvej udpeget som utrygt af markant flere end noget andet sted i kommunen.

  Der foreligger nu skitseforslag for tre mulige løsninger som følger:

  1. Udbygning af vigepligtsreguleret kryds ved sideforskydning af krydset mod syd
  2. Ombygning af krydset til en rundkørsel
  3. Signalregulering af krydset

  Trafikrådgiver har for Dragør Kommune undersøgt, hvordan krydset mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejdet anlægsoverslag for de tre løsningsforslag. Notat herom fremgår af notat (bilag 1). De tre mulige løsninger er skitseret i vedlagte bilag 2-4.

  Rundkørsel

  En rundkørsel vil udbedre oversigtsproblemerne og har en god fartdæmpende effekt samt opretholde en god trafikafvikling. Løsningen er samlet set god for både bilister og lette trafikanter.

  Estimeret anlægsudgift ca. 1,75 mio. kr. inkl. optionen for udlægning af nyt fortovsareal til busstoppestedet ved Bachersmindevej.

  Sideforskydning

  En sideforskydning vil ikke nødvendigvis have samme trafiksikkerhedsmæssige effekt som en rundkørsel. Den vil dog udbedre oversigtsforholdene. Etablering af midter-helleanlæg vil være med til at nedsætte farten, men ikke i samme grad som en rundkørsel.

  Estimeret anlægsudgift ca. 1 mio. kr. inkl. optionen for udlægning af nyt fortovsareal til busstoppestedet ved Bachersmindevej.

  Signalregulering

  Et signalreguleret kryds vil nedsætte fleksibiliteten i krydset i forhold til, hvor trafikbelastet krydset vil være. Trafikmængden i krydset vurderes at være for lille til at berettige en signalregulering. Signalregulering vil ikke have en fartdæmpende effekt. Administrationen anbefaler derfor at der ikke arbejdes videre med denne løsning.

  Estimeret anlægsudgift ca. 1,25 mio. kr. inkl. optionen for udlægning af nyt fortovsareal til busstoppestedet ved Bachersmindevej.

  Udbudsresultatet vil blive forelagt for udvalget, når det foreligger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 1.500.000 kr. til krydset Møllevej/Krudttårnsvej er afsat i anlægsbudget 2017.

  Anlægsbudget på 250.000 kr. til trafikregulering på Møllevej er endvidere afsat i anlægsbudget 2017.

  I alt er der således afsat 1.750.000 kr. i anlægsbudget 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ombygning af krydset har været et stort ønske for mange i forbindelse med elektronisk borgerundersøgelse af oplevet utryghed på kommunens veje forud for vedtagelsen af Trafiksikkerhedsplanen i 2016.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Bilag

 • 2
  Ny tennishal ved Engvej -anmodning om genbehandling
  Sagsid.: 16/2755

  RESUMÉ:

  Behandling af en henvendelse fra Dragør Tennis, der dels anfægter retsgrundlaget for at ophæve muligheden for en ny tennishal ved Engvej, og dels anmoder om at der indledes forhandling om en forlængelse af gældende aftale, mellem Dragør Tennis og Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget tager administrationens vurdering til efterretning, hvorefter kommunalbestyrelsen kan hindre nyt halbyggeri i området, som besluttet, men at dette har betydning for den brugsretsaftale som er indgået med tennisklubben.

  2.

  at

  tennisklubbens anmodning, dels om et fysisk møde, og dels om at der indledes forhandlinger om forlængelse af den gældende aftale med tennisklubben, forlægges Økonomiudvalget.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Ad. 1

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 2

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Tennis har fremsendt en skrivelse af 22. februar 2017 (bilag 1), hvori det gøres gældende, at beslutningen om at eliminere muligheden for at klubben kan opføre en ny tennishal ved Engvej, er i strid med den skriftlige aftale af 28. juni 1999, med tillæg af 1. juli 2014, der er indgået mellem Dragør Kommune og Dragør Tennis.

  Tennisklubben gør blandt andet gældende, at den tidligere fremsendte ansøgning om halbyggeri bør imødekommes.

  Administrationen opfatter den fremsendte indsigelse som en anmodning om genbehandling.

  Administrationen har svaret tennisklubben med skrivelse af 3. marts 2017 (bilag 2).

  Vurdering

  Det planretlige grundlag:

  Det er administrationens vurdering, at der intet planretligt er til hinder for at kommunalbestyrelsen kan ændre plangrundlaget for engvejsarealet, således at der ikke længere kan opføres en tennishal i området.

  Administrationens vurdering baseres på, at planlægning som hovedregel er erstatningsfri, og at der ikke er nogle forhold i sagen som rent planretligt skulle udløse en erstatning for kommunen ved en ændring af lokalplanen som indebærer, at halbyggeri ikke vil være muligt.

  Det aftaleretlige grundlag:

  Den gældende aftale med tennisklubben giver klubben mulighed for at opføre en hal.

  Af bilag 3 til kontrakten fremgår det, at halbyggeri kan opføres enten i byggefelt C eller D.

  Det er administrationens opfattelse at tennisklubben ved sit seneste arealbytte har tilkendegivet, på byggefelt D alene at ville opføre baner.

  Dette indebærer, at det gældende aftalegrundlag fortsat rummer en mulighed for, at tennisklubben kan opføre en hal på byggefelt C hvor klubbens baner 1, 2 og 3 i dag er beliggende.

  En ændring af plangrundlaget som indebærer at denne mulighed bortfalder, vil af tennisklubben efter omstændighederne kunne betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen fra kommunens side.

  Dette vurderes at kunne afstedkomme en tvist mellem kommunen og klubben om misligholdelsesspørgsmålet og evt. krav om erstatning.

  Tennisklubben har en tidsbegrænset brugsret som udløber den 1. juli 2028, og kan i henhold til kontraktens bestemmelser (bilag 3) anmode om en genforhandling af kontrakten/forlængelse af brugsretten inden den 1. juli 2026.

  Det er denne anmodning tennisklubben fremsætter nu.

  Spørgsmål om at indlede forhandlinger med Dragør Tennis, om en eventuel forlængelse af brugsretsaftalen mellem kommunen og tennisklubben, forelægges Økonomiudvalget til behandling, tillige med tennisklubbens ønske om et fysisk møde.

  LOVE/REGLER:

  Brugsaftale mellem Dragør Kommune og Dragør Tennis.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af jorddeponering og anlæg af 3 nye tennisbaner
  Sagsid.: 17/312

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning fra Dragør Tennis, om godkendelse af en jorddeponering, i forbindelse med anlæg af 3 nye tennisbaner ved det eksisterende tennisanlæg ved Engvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles dispensation i henhold til planlovens § 19 og § 20 stk. 2, nr. 1, fra den gældende Lokalplan 49, pkt. 3.2, til placering af tennisbanerne, i overensstemmelse med gældende aftale med Dragør Tennis.

  2.

  at

  der meddeles tilladelse til at deponere overskudsjorden, med en placering som ansøgt, og med en udformning og beplantning, der nærmere aftales med Plan og Teknik.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Ad.1

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Ad. 2

  For stemte:

  4 (A+T+V+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  3 (C+I+Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Tennis har fremsendt en ansøgning (bilag 1) om godkendelse af en jorddeponering, omfattende ca. 600m3 jord, der afgraves i forbindelse med anlæggelsen af 3 tennisbaner.

  Anlæg af tennisbanerne er muliggjort i henhold til gældende aftale af 17.3.1998, mellem Dragør Kommune og Dragør Tennis (bilag 2).

  Plangrundlag

  Tennisbanerne tænkes placeret i delområde 1, hvor der i henhold til lokalplan 49, pkt. 3.2. åbnes mulighed for at opføre en tennishal på byggefelt D.

  Det er administrationens vurdering, at anlæg af tennisbaner, fremfor en tennishal, formelt kræver en dispensation i henhold til planlovens § 19.

  Gældende aftalegrundlag

  Det er dog samtidig vurderingen, at der foreligger en juridisk forpligtigelse for kommunen, til at efterleve den gældende aftale med Dragør Tennis (bilag 2), som åbner mulighed for anlæg af 3 tennisbaner. Kommunen er derfor forpligtiget til at meddele den nødvendige dispensation i henhold til planlovens § 19.

  Jorddeponering

  I henhold til ”jordforureningsloven” kan overskudsjord fra anlægsarbejder frit flyttes på samme matrikel-areal, uden godkendelse. En flytning uden for matriklen vil kræve analyser af forureningsgraden, og afhængig heraf af denne, transport til et godkendt jorddeponi, med de omkostninger dette indebærer.

  En deponering af 600 m3 overskudsjord, i en vold på 2 sider af tennisbanerne, som ansøgt, kan som eksempel gives en bredde på ca. 5 m og en højde på ca. 1,5 m.

  Vurdering

  Den ansøgte vold omkring anlægget kan beplantes, og dermed på hensigtsmæssig vis afskærme tennisbanerne mod omgivelserne. Overskudsjorden kan hermed bidrage positivt til områdets landskabelige udformning.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 og § 20 stk. 2, nr. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 4
  Frigivelse - renovering af Hollænderhallen- etape 1
  Sagsid.: 16/2354

  RESUMÉ:

  I budget 2016-2019 er der afsat 13,3 mio. kr. til moderniseringen af Hollænderhallen over de næste 3 år. Herudover er der afsat ca. 2,5 mio. kr. i ESCO projektet til renoveringen.

  Der er udført udbud af opgaven og der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af facaderne på Hollænderhallen – etape 1.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til at gennemføre renovering af Hollænderhallen - etape 1 og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der skal over de næste 3 år ske en gennemgribende renovering af Hollænderhallens facader og indvendige overflader i idrætshallen.

  Renoveringen er delt op i 3 etaper.

  På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 6. september 2016 godkendte udvalget skitseforslaget som administrationen havde fået udarbejdet.

  Administrationen har udarbejdet endeligt projekt på etape 1 og projektet er blevet udbudt til 4 entreprenører.

  Renovering af Hollænderhallen – etape 1, omfatter efterisolering af facaderne på hallen, nyt vinduesbånd mod nord samt perforeret aluminiumsfacade mod syd.

  Udbuddet er udført i begrænset licitation uden prækvalifikation iht. til tilbudsloven, hvor tildelingskriteriet er laveste bud. 3 entreprenører afgav tilbud og det var Hald og Halberg A/S som var billigst.

  Indkommende tilbud fremgår af bilag. Tilbuddet er i overensstemmelse med det forventede budget til denne fase af renoveringen.

  Projektet forventes udført i perioden 26. juni 2017 til 15. september 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet er der afsat 13,3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2016, 2017 og 2019 og der er afsat 2,5 mio. kr. i projektet ESCO til facadeprojektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 5
  Dragør Søbad, renovering af skure
  Sagsid.: 13/1844

  RESUMÉ:

  Efter afslutning på renovering af de nederste dele af søbadet skal skurene renoveres. Det er dette rådighedsbeløb der søges frigivet.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af skure på Dragør Søbad, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I perioden 2013-16 er alt fra dæk og ned blevet renoveret på Dragør Søbad.

  Skurene indgik ikke i dette projekt, men er opført samtidigt med resten af badet for ca. 30 år siden og er derfor meget slidt. Især trænger tagpaptagene og træbeklædningen til en udskiftning.

  Samlet vurderes det, at søbadet har en restlevetid på 20-30 år, efter endt renovering.

  Derfor er der ansøgt om en samlet anlægsbevilling til renovering skure på badeanstalten, i budgettet for 2017 og 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budgettet for renovering af Dragør Søbad er der afsat følgende rådighedsbeløb:

  Til renovering af skure er der afsat følgende:

  2017. 600.000 kr.

  2018. 200.000 kr.

  Der er tidligere forbrugt:

  2012. 520.000 kr.

  2013. 1.184.000 kr.

  2014. 1.596.200 kr.

  2015. 1.290.000 kr.

  2016. 1.290.000 kr.

  I alt 5.880.200 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På samme måde som tidligere år vil søbadets brugere blive orienterede på møde og ved opslag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

 • 6
  Flotel i Dragør havn - planproces
  Sagsid.: 16/1287

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til den videre planproces med henblik på tilvejebringelse af plangrundlag for etablering af hotelskibe (”flotel”) i Dragør havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at planprocessen gennemføres i 3 faser:

  1.

  at

  der gennemføres forhøring og udarbejdes forslag til kommuneplantillæg til vedtagelse, i henhold til planlovens regler,

  2.

  at

  der gennemføres efterfølgende et udbud, med vilkår, der bl.a. fremkommer fra fase 1,

  3.

  at

  der gennemføres lokalplanlægning på baggrund af projektforslag i det valgte tilbud.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Ændringsforslag fra C og V.

  CV foreslår, at når vanddybden ved Sandtangen forhindrer husbåde på denne lokation, bedes forvaltningen komme med forslag til hvor i Færgehavnen et Flotel kan etableres. Der tages fornyet stillingtagen når udvalget forelægges forslag til placering af Flotel, placering af havnebad, samt udbud af det vestlige byggefelt. Udkigsgener fra havn skal belyses.

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  5 (A+O+I+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T.

  Liste T foreslår, at der inden planproces laves en forundersøgelse omkring oprensning af havbunden op mod Sandtangen. Det er med de nuværende bundforhold ikke muligt at anbringe et flotel på forsvarlig vis.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+I)

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Faldet

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T mener, at Dragør Kommunalbestyrelse med vedtagelsen af det foreslåede lokalplanforslag skubber en potentiel kæmpe økonomisk udgift foran sig til oprensning, da bunden er forurenet og vanddybden for lav.

  Ændringsforslag fra T.

  Liste T foreslår, at der inden planprocessen sættes i gang laves en kalkyle over økonomien i henholdsvis en bro med plads til ca. 90 lystbåde og et flotel.

  For stemte:

  3 (C+T+V)

  Imod stemte:

  4 (A+O+I)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A.

  A foreslår, at følge indstillingen, dog således at det præcisere, at flotellet tænkes placeret ved den sydlige del af sandtangen, samt at der indgår en arkitektkonkurrence i processen

  For stemte:

  5 (A+I+O+T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C

  C finder det ærgerligt at lægge sig fast på en placering af flotel ved sandtangen i Lystbådehavnen. Flotel bliver en meget stor bygning, der vil genere udsigten over Sundet, og andre placeringer bør indtænkes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i kommunalbestyrelsen den 27.10.2016 blev det i sagen ”flotel i Dragør havn – og tidligere høringsvar om havnens udvikling” besluttet, ”at forvaltningen udarbejder et forslag til plangrundlag for etablering af et flotel i Dragør havn”.

  Sagen har baggrund i tidligere behandlinger af sager om både hotelskibe og husbåde i BEPU den 1.4.2014, 2.12.2014 og 3.2.2015, og behandlinger af forslag til flotel, i kommunalbestyrelsen den 21.6.2016 og den 15.9.2016, hvor der forelå et forslag fra A-gruppen om placering af et flotel langs sydsiden af Sandtangen, som oprindelig foreslået af ”Tænketanken”.

  Sagsfremstillinger og beslutninger, med udvalgte bilag, fra de seneste tidligere behandlinger, er vedlagt som bilag.

  Plangrundlag:

  I den gældende kommuneplan (Kommuneplan 2009 med revision 2013) anføres det i afsnittet om Havnen: ”Af hensyn til de primære havneformål ønsker kommunen ikke at give havneplads til fastliggende husbåde eller beboelsesskibe”.

  Hotelskibe/flotel nævnes ikke specifikt, men må i denne sammenhæng ligestilles med husbåde/beboelsesskibe.

  Baggrunden herfor har været en vurdering af de konsekvenser som husbåde langs havnens kajer og moler kan have med hensyn til begrænsninger i adgangen på vandsiden og landsiden, forsyningsanlæg mv. på landsiden, barrierer for udsyn mv.

  Fravigelse fra kommuneplanens retningslinjer vil kræve et kommuneplantillæg. Det er tidligere besluttet i BEPU, at godkendelse af husbåde o. lign. i havnen tillige forudsætter udarbejdelse og godkendelse af lokalplan.

  Lokalplan 70, der omfatter erhvervsområdet på havnen samt den ydre del af den gamle havn og tidligere færgehavn, og Byplanvedtægt 10 for den ”nye” lystbådehavn, regulerer ikke husbåde, beboelsesskibe eller hotelskibe.

  Forslag til planproces for placering af flotel:

  For at imødekomme en åben og inddragende proces, og for at sikre et konkret indhold i et lokalplanforslag foreslås en planproces i 3 faser:

  Fase 1:

  Der gennemføres en forhøring og udarbejdes forslag til kommuneplantillæg til vedtagelse, i henhold til planlovens regler.

  Høringen og kommuneplantillægget omfatter alene et areal langs sydsiden af Sandtangen, og inddrager ikke andre dispositioner på selve Sandtangen, bortset fra reservation af et areal til gennemsejling langs dækmolen.

  Fase 2:

  Der gennemføres et udbud rettet mod at indgå en lejeaftale, med vilkår om fx placering og den overordnede udformning og funktionalitet. Fastlæggelse af vilkår kan bl.a. tage afsæt i høringssvar i fase 1.

  I udbuddet vil indgå beskrivelse af de særlige bundforhold på lokaliteten.

  Udbudsmaterialet vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

  Fase 3:

  Gennemførelse af lokalplanlægning baseret på projektforslag i det valgte tilbud (”projektlokalplan”).

  Lokalplanen fastlægger mere detaljerede bestemmelser om bl.a. placering, udformning, højdeforhold, vej- og stiadgang, parkeringsforhold og landanlæg mv. Lokalplanforslaget bør indeholde en visualisering af indpasningen af flotellet, både i forhold til udsigt fra land og i forhold til byens profil fra vandsiden.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens bestemmelser om kommuneplantillæg og lokalplanlægning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der gennemføres høring i forbindelse med kommuneplantillægget og høring i forbindelse med lokalplanlægningen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af nye anvendelser af "Dobbeltgården"
  Sagsid.: 16/3694

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om landzonetilladelse, dels til nye anvendelser til bolig-, kontor- og værkstedsformål, af Dobbeltgården, Ndr. Dragørvej 41-55, og dels til et halbyggeri på samme ejendom.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse, i henhold til planlovens § 35, til de ansøgte anvendelser og halbyggeri på ejendommen Ndr. Dragørvej 41-55, på følgende betingelser:

  a) At firmaets containere ikke håndteres på ejendommen, Ndr. Dragørvej 41-55, og at firmaet til enhver tid skal kunne dokumenteres råderet over et andet areal, til håndtering af containere,

  b) At der ikke uden særskilt godkendelse, kan etableres oplag på ejendommen, jf. planlovens § 37, stk. 2,

  c) At der ikke kan ske nogen form for udstykning af ejendommen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Tilbagesendes med anmodning om yderligere oplysninger om ejendommens fremtidige driftsforhold samt den forventede trafikale belastning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning fra Sussie Arendal Johansen, E. & L. Petersen Containerudlejning ApS (bilag 1), om godkendelse af nye anvendelser af de eksisterende bygninger på ejendommen Ndr. Dragørvej 41-55 (”Dobbeltgården”) samt opførelse af en ny maskinhal på ca. 20 m x 30 m, med en omtrentlig placering, som vist på vedhæftede detailkort (bilag 2) og oversigtskort (bilag 3).

  Planforhold

  Landbrugsejendommen Ndr. Dragørvej 41-55, der har et jordtilliggende på ca.3,2 ha. Ejendommen er beliggende i kommuneplanens enkeltområde 9.81, der er udlagt til jordbrugsformål og større fritidsanlæg.

  De eksisterende bygninger har hidtil været anvendt til privat boligformål samt ”Bed and Breakfast”, med ca. 10 værelser.

  Ansøger ønsker at anvende bygningerne til hovedsagelig boligformål for den samlede familie samt kontorer, til administration af deres containervirksomhed. Den fritliggende bygning på ejendommen tænkes anvendt til værkstedsformål.

  Den ansøgte maskinhal tænkes at rumme forskellige køretøjer, der kan indgå i driften af landbrugsejendommen.

  Ejendommens jordtilliggender tænkes anvendt til dyrkning, folde, rullegræs, eller lignende anvendelser, i overensstemmelse med arealernes jordbrugsmæssige status.

  Den ændrede anvendelse, fra fritidsformål (”Bed and Breakfast”) til bolig-, kontor- og værkstedsformål, kræver landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 stk. 1.

  Tidligere behandling af ansøgning

  I mail af 22. december 2016 blev der ansøgt om tilladelse til at indrette virksomheden E. & L. Petersen Containerudlejning ApS på ejendommen.

  Konkret blev der ansøgt om tilladelse til at anvende de eksisterende bygninger til bolig-, kontor- og værkstedsformål, til at anlægge en plads på ca. 2000 m2, til opstilling og håndtering af containere, samt tilladelse til at opføre en ny hal på ca. 500 m2, der kan rumme virksomhedens bilpark, der udgøres af 8 – 10 køretøjer.

  Det blev oplyst at virksomheden råder over ca. 350 containere til udlejning, hvoraf gennemsnitlig 40 containere skulle henstilles på pladsen.

  Tidligere afgørelse

  Det følger af planlovens landzonebestemmelser (§§ 34-35), at større erhvervsvirksomheder, der ikke har forbindelse til jordbrugserhvervene, som hovedregel skal henvises til erhvervsområder i byzone. Natur- og Miljøklagenævnet har i en tidligere kendelse, i en lignende sag, (nr. 13 af 26. maj 2011) statueret et afslag til den pågældende virksomhed.

  Plan og Teknik afslog på denne baggrund det ansøgte.

  Vurdering af den nuværende ansøgning

  Den afgørende præmis ved behandlingen af den reviderede ansøgning, er ansøgningens oplysning om at håndteringen af firmaets containere, sker fra et areal i Kirstinehøj, matr.nr. 27c, 2770 Kastrup, der efter det oplyste blev overtaget den 1. marts 2017.

  De øvrige anvendelser af ejendommens eksisterende bygninger, til bolig-, kontor og værkstedsformål, er i overensstemmelse med landzonebestemmelserne, og der ses ikke planlægningsmæssige eller landskabelige hensyn, der taler imod en godkendelse af den ansøgte maskinhal.

  Orientering af omboende

  Ansøgningen har været i orientering hos de omboende i henhold til planlovens § 35 stk. 5, og der er modtaget 3 tilkendegivelser. 2 skriftlige tilkendegivelser er positive overfor det ansøgte, og 1 mundtlig tilkendegivelse udtrykker en vis skepsis overfor en mulig fremtidig erhvervsmæssig anvendelse af ejendommen.

  Anbefaling

  Administrationen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, dels til den ansøgte anvendelse af de eksisterende bygninger, til bolig-, kontor- og værkstedsformål, og dels til den ansøgte nye hal på 20 m x 30 m, på følgende betingelser:

  1. At firmaets containere ikke håndteres på ejendommen, Ndr. Dragørvej 41-55, og at firmaet til enhver tid skal kunne dokumenteres råderet over et andet areal, til håndtering af containere, og

  2. At der ikke uden særskilt godkendelse, kan etableres oplag på ejendommen, jf. planlovens § 37, stk. 2, og

  3. At der ikke kan ske nogen form for udstykning af ejendommen.

  En eventuel landzonetilladelse skal offentliggøres i henhold til planlovens § 35 stk. 9, med en klagefrist på 4 uger.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det ansøgte har været i høring hos de omboende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Bilag

 • 8
  Det forpligtende samarbejde - Delaftale 3
  Sagsid.: 17/807

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende, at delaftale 3 vedr. Natur og Miljø fortsætter uændret.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke sker indholdsmæssige ændringer af delaftale 3 vedr. Natur og Miljø.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+I)

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over Dragør Kommunes 6 delaftaler med Tårnby Kommune

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/ serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke oplæg til ændringer af delaftale 3, og anbefaler derfor, at fortsætte det forpligtende samarbejde uændret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 1.553.024 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Natur og Miljø, herunder lønudgifter og overhead.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

 • 9
  Dragør Turistråd og Dragør Borgerlige Skyttelaug ansøger om støtte fra markedsføringspuljen
  Sagsid.: 17/497

  RESUMÉ:

  Der tages stilling til indkomne ansøgninger om støtte til Dragør Turistråd og Dragør Borgerlige Skyttelag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, om der skal ydes støtte til Dragør Turistråd og Dragør Borgerlige Skyttelag.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Udvalget forslog at støtte Dragør Turistråd med 20.000 kr.

  Godkendt.

  I forslog at støtte Dragør Borgerlige Skyttelaug med 0 kr.

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  V og O forslog at støtte Dragør Borgerlige Skyttelaug med 15.000 kr.

  For stemte:

  4 (C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  2 (A+T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Turistråd udgav i 2015 sidst en turistfolder, som nu er ved at være opbrugt og delvist forældet.

  Turistfolderen supplerer Turistrådets hjemmeside samt de sociale medier. Folderen er et vigtigt værktøj for både Dragør Turistråd og Turistkontoret – den retter sig både til potentielle gæster og til, når gæsterne er kommet til Dragør. Turistfolderen ligger fremme på relevante turistdestinationer i hele landet og særligt i København samt på turistattraktioner og hoteller mv. i hovedstadsområdet.

  Der lægges denne gang op til, at der skabes et opdateret og moderne layout, der ændres på en række punkter svarende til andre VisitDenmark-destinationer. Format og karakter fastholdes dog.

  Turistrådet og administrationen samarbejder om folderens grafiske udseende. Dragør Havn vil også blive involveret på linje med tidligere. Antallet af foldere forventes at være 30.000 – som hidtil, hvilket rækker til 2 års forbrug.

  Omkostningerne, der søges tilskud til, er som følger:

  Afsluttende layout og trykning samt foldning:                        25.000

  Udsendelse                                                                           5.000

  I alt                                                                                    30.000

  Tidligere foldere er trykt på et lokalt trykkeri, der også denne gang vil tilbyde trykning til en favorabel pris. Trykning andre steder vil forudsætte en øget trykkeudgift på mindst 10.000 kr.

  Dragør Turistråd ansøger om støtte på 30.000 kr.

  Claus Ehlers, Dines Bogø og Dragør Borgerlige Skyttelag ansøger ligeledes markedsføringspuljen om støtte til bogen ”Glimt af Dragørs historie – fortalt gennem kongeskjolde”.

  Skyttelaget blev etableret i 1927 og kan i år fejre 90 års jubilæum. I den anledning er medlemmerne Claus Ehlers og Dines Bogø i færd med at udarbejde en jubilæumsbog, som fortæller skyttelagets righoldige historie.

  I bogen vil indgå en samling af Kongeskjolde, som hvert år er blevet fremstillet, ofte med lokale kunstmaleres medvirken. Kongeskjoldene er ophængt på en særlig væg på Dragør Strandhotel.

  Bogen bliver på ca. 170 sider i stort bogformat og i farver, og bogen skal være færdigtrykt i 600 eksemplarer til 90 års jubilæet, som finder sted den 2. søndag i august 2017, hvor en stor parade med orkester vil gå gennem byen og markere begivenheden.

  Bogprojektet sker i samarbejde med Forlaget Din Bog, som gennem en længere årrække har udgivet bøger og hæfter med lokalhistorisk indhold, primært fra Amager.

  Udgifter:

  Layout, opsætning og korrektur                                   kr.   20.000

  Trykning i 4+4 farver (170 sider i stort bogformat)       kr.   45.000

  Bogbinding (incl. omslag i farver)                                kr.   10.000

  Fotos og illustrationsmateriale, anslået                        kr.   20.000

  I alt                                                                          kr.   95.000

  Der ansøges om støtte på 15.000 kr.

  Der er 43.283 kr. tilbage i markedsføringspuljen for 2017. Principielt forudsættes der 50 % egenfinansiering af markedsføringsbudgettet fra ansøgerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Bilag

 • 10
  Forslag fra T - hundelufterområde ved Dragør Sydstrand
  Sagsid.: 17/864

  INDSTILLING:

  Forslaget fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Punkt 10 og 11 blev behandlet samlet under punkt 10.

  Forslag fra A

  At forvaltningen kommer med forslag til placering, areal og økonomi.

  For stemte:

  5 (A+C+T+V+Morten Dreyer O))

  Imod stemte:

  2 (I+Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail den 21. marts 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Forslag fra T om hundelufterområde ved Dragør Sydstrand

  Liste T foreslår, at et passende område ved Dragør Sydstrand indhegnes diskret og udlægges til hundelufterområde, hvor hunde kan løbe frit hele året. Området kan f.eks. etableres ved bakkerne før ridestien for enden af Søndre Strandvej.

  Baggrund for forslaget:

  En stor og fortsat voksende gruppe af hundeejere mødes dagligt på engene langs Dragør Sydstrand for at lufte deres firbenede venner. Der er gennem årene opstået et intuitivt og positivt fællesskab, som fremmer Dragør Kommunes målsætninger om fysisk aktivitet (Sundhedspolitikken: at gøre motion til en del af hverdagen) og socialt samvær (Kultur- og fritidspolitikken: at give borgerne adgang til et varieret udbud af fritidsaktiviteter i nærområdet). Mange af hundeejerne er organiseret via Facebook-siden Hundevenner i Dragør, som p.t. har 344 medlemmer. Ved at indhegne et område, vil hundene kunne få mulighed for at lege og røre sig frit hele året uden at genere fugleliv, øvrige mennesker og andre hunde langs strandengene. Forslaget indebærer desuden en positiv signalværdi ved at fortælle, at løse hunde hører til i hundelufterområdet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

 • 11
  Forslag fra V - hundelegeplads
  Sagsid.: 17/876

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Punktet blev behandlet under punkt 10.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i mail den 22. marts 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Venstre foreslår at forvaltningen indhegner et stykke jord ved den sydlige ende af Sdr. Strandvej til en hundelegeplads samt opsætter egnet skiltning, pose- og skraldespand.

  Motivation:

  Borgmesteren har på det seneste modtaget flere henvendelser fra hundeejere i Dragør om et sådant ønske. Der er pt. En stor gruppe borgere der samles til "hundetræf" flere gange om ugen på Sydstranden.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

 • 12
  Forslag fra V - standsnings- og parkeringsforbud på begge sider af Bachersmindevej.
  Sagsid.: 17/888

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Forslag fra A

  At forvaltningen kommer med et oplæg til geografisk afgrænsning af parkeringsforbud og tidsbegrænset parkering.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i mail den 24. marts 2017 bed om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Venstre ønsker at nedenstående forslag kommer på BEPUs dagsorden.

  FORSLAG

  At der indføres standsnings- og parkeringsforbud på begge sider af Bachersmindevej.

  ARGUMENTATION

  Rabatten på Bachersmindevej er ikke egnet til parkering og er efterhånden helt ødelagt, og det er desuden ikke optimalt for de bløde trafikanter at passere parkerede biler eller lastbiler på denne strækning.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

 • 13
  Meddelelse - Anlægsplan, status
  Sagsid.: 15/392

  RESUMÉ:

  Sagen handler om status på kommunens anlægsprojekter.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har revideret den samlede oversigt over anlægsprojekter med angivelse af, hvornår de enkelte projekter er planlagt udført og hvornår de enkelte projekter behandles politisk. Oversigten er vedlagt.

  Af planen fremgår det, at projekternes første fase er, at der gennemføres undersøgelser og projekt, dernæst træffes politisk beslutning om at frigive midlerne, før arbejderne kan sættes i gang.

  Mange af projekterne udføres over flere år. Derfor er projekterne stadig i gang og anlægsregnskaberne ikke afsluttet.

  Oversigten vil løbende blive revideret, og ny oversigt fremsendt til udvalgets orientering en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Bilag

 • 14
  Meddelelse - Movias Trafikplan 2016 vedtaget
  Sagsid.: 15/1091

  RESUMÉ:

  Movias udkast til Trafikplan 2016 er efter politisk høring blevet endeligt vedtaget af Movias bestyrelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movias bestyrelse har den 23. februar 2017 vedtaget Movias Trafikplan 2016, der bl.a. fastlægger det fremtidige strategiske busnet. Vedtagelsen er sket efter forudgående politisk høring i kommuner og regioner, hvor Movia har noteret sig ejerkredsens høringssvar i forhold til udkastet til Trafikplan 2016. Den vedtagne udgave af Trafikplan 2016 er vedlagt som bilag 1 og en kort version er vedlagt som bilag 2.

  Et høringsbrev med tilhørende notat med hovedsynspunkter og overblik over den politiske høring kan ses i bilag 3, 4 og 5 inklusive Movias besvarelse af høringssvar. I forhold til Dragør Kommunes høringssvar skal nævnes følgende:

  - Det strategiske busnet fra 2016-2019 i Region Hovedstaden:

  Dragør Kommunes ønske om en forlængelse af nuværende linje 350S til Lufthavnen skal afklares mellem kommunen og regionen.

  - Det strategiske busnet efter 2019 i Region Hovedstaden:

  Dragør Kommunes ønske om en forlængelse af fremtidige linje 250S til Lufthavnen samt forlængelse af linje 500S fra Ørestad St. til Tårnby St. skal afklares mellem kommunen og regionen. Endvidere oplyser Movia, at Region Hovedstaden ønsker linje 250S i rute via København H og ikke som nu via Nørreport.

  Trafikplanen fastlægger kun det strategiske busnet og er udgangspunktet for planlægningen af det øvrige busnet. Et arbejde som påbegyndes nu i et samarbejde mellem kommuner, regioner og Movia.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 15
  Meddelelse - Parkering ved Wiedergården
  Sagsid.: 14/494

  RESUMÉ:

  Strandparken er i samarbejde med Wiedergårdens Aktivitetshus ved at undersøge mulighederne for ændret parkering på Strandparkens areal ved Wiedergården.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Til efterretning.

  Udvalget ønsker at forvaltningen tager kontakt til Strandparken og anmoder dem om at de tager kontakt til afdelingsbestyrelsen for at finde en alternativ løsning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget drøftede på foranledning af Asger Larsen (LA) problemer med parkering ved Wiedergården på møde den 29. november 2016. Udvalget besluttede at afvente orientering om projekt fra Strandparken, når det foreligger.

  Administrationen har modtaget projektskitse visende de tiltænkte nye parkeringsforhold på Wiedergården. Af skitsen (bilag 1) fremgår, at der i dag er 25 opmærkede p-pladser på arealet. Heraf bevares i forslaget 10 p-pladser, imens 15 pladser nedlægges, idet der ved omdisponering kan anlægges 32 nye p-pladser. I alt fremtidigt 42 opmærkede p-pladser.

  LOVE/REGLER:

  Det skal bemærkes, at forslaget rummer nye p-pladser på arealets nordvestlige del, hvor der i dag er et grønt areal. Denne inddragelse fordrer en dispensation fra lokalplan 23, § 11.02 (omhandler ubebyggede arealer).  Det taler for en dispensation, at der tidligere er foretaget inddragelse af grønt areal til parkering på den centrale p-plads.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Bilag

 • 16
  Meddelelse - Orientering om ESCO vejbelysning og københavnerarmaturer
  Sagsid.: 14/88

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er i gang med den 4-årige energirenovering af kommunens vejbelysning. I den forbindelse har administrationen vurderet økonomien i projektet i forhold til brugen af københavnerarmaturer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med energirenovering af Dragør Kommunes vejbelysning har administrationen vurderet nærmere på økonomien i projektet i forhold til den vindende entreprenørs tilbudte armaturpakke og priser. I de politiske drøftelser om armaturvalg har der været udtrykt ønske om anvendelse af de såkaldte københavnerarmaturer i videst muligt omfang.

  I en lang række af kommunens boligkvarterer er der i dag opsat forskellige former for kuffertarmaturer på træmaster. Disse er fremadrettet tiltænkt bestykket med det prisbillige armatur nyx, idet det noget dyrere københavnerarmatur primært er tiltænkt opsat, hvor der allerede i dag er københavnerarmaturer.

  Hvis der i større udstrækning skal anvendes københavnerarmaturer på træmaster i boligområderne, så vurderes der at være behov for en supplerende anlægsbevilling på ca. 1,9 mio. kr. Dette er udenfor den økonomiske ramme, så der fortsættes med 1 til 1 udskiftninger med københavnerarmaturer, hvor der i dag er københavnerarmaturer i henhold til By-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 3. november 2015.

  Udseendet af et Nyx-armatur på træmast kan ses på Jægervej på de første tre master regnet fra Kirkevej (foto bilag 1). Det skal nævnes, at træmasterne vil blive afkortet til lidt over nyx-armaturet, når luftledningerne er fjernet, hvilket endnu ikke er muligt.

  Udseendet af et Københavner armatur på træmast kan fx ses på Jens Eyberts Plads (foto bilag 2).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 16 mio. kr. til energirenovering af Dragør Kommunes vejbelysning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Bilag

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 4. april 2017

  Morten Dreyer (O) spurgte til den nye havnefogedstilling.

  Morten Dreyer (O) spurgte til om besøgsgården på Ndr. Dragørvej har været i høring.

  Helle Barth (V) spurgte til Strandlinien, der spærres af borde og stole.

  Helle Barth (V) spurgte til status på toilet på Nordre Væl.

  Jerrik Walløe (C) spurgte til parkering af lastbiler.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til bebyggelsesplan i det østlige byggefelt.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til referat fra det rådgivende havneråd.