Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Sag 10 genopretning på skolerne tages af.
Godkendt.
 • 1
  Frigivelse og prioritering Trafiksikkerhedsprojekter 2017
  Sagsid.: 17/731

  RESUMÉ:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 250.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter, med ønske om forbedring af trafiksikkerheden ved krydsningen af Ndr Dragørvej ved D B Dirchsens Alle og krydset Fælledvej / Søndergade. Samt beslutning i By-, Erhvervs- og Planudvalget om samtidig belysning af forbedrede trafikforhold ud for Dragør Skole Nord.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til Trafiksikkerhedsprojekter 2017 og at beløbet frigives til

  - Etablering af vejindsnævring med busstoppested på Ndr Dragørvej og

  - etablering af korttidsparkering på den forreste del af parkeringspladsen på Dragør Skole Nord

  2.

  at

  der anvendes op til 500.000 kr. fra anlægsprojektet Genopretning af veje 2017 til en sideforskydning af krydset Fælledvej/Søndergade og at eventuelle udgifter til arealerhvervelse ligeledes afholdes af Genopretning af veje 2017

  3.

  at

  etablering af Kys & Kør lomme ved Dragør Skole Nord oversendes til budgetlægning for 2018.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Ad. 1

  a. Punktet om Ndr Dragørvej sendes tilbage til forvaltningen for yderligere belysning/undersøgelser.

  b. Godkendt, men at korttidsparkeringen flyttes nærmere indgangen til skolen, og længere væk fra indkørslen til parkeringspladsen.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at kys og kør klares i 2017 og Søndergade/Fælledvej udskydes til 2018.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  3 (I+T+V)

  Faldet.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra T

  At der indføres 40 km/t zone i området ved Søndergade/Fælledvej.

  For stemte:

  5 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (A+I)

  Godkendt.

  Ad. 3

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med borgerhøring om trafiksikkerhed og tryghed i trafikken i Dragør Kommune og efterfølgende vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2016 er der udpeget lokaliteter, hvor trafiksikkerheden og trygheden kan forbedres. I budgetaftalen for 2017-2020 er der blevet plads til at prioritere trafiksikkerhed i krydset Møllevej/Krudttårnsvej samt en pulje til trafiksikkerhedsprojekter ved Ndr Dragørvej/D B Dirchsens Alle og Søndre Kinkelgade/Fælledvej – en pulje på 250.000 kr. i 2017.

  Endvidere har By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017 besluttet, at administrationen samtidig med forslag til forbedring af trafiksikkerheden på Ndr Dragørvej også skal fremkomme med forslag til opgradering af trafiksikkerheden ved krydset Hartkornsvej/Køjevænget ved Dragør Skole Nord.

  Krydsningen på Ndr Dragørvej ved D B Dirchsens Alle:

  Krydsningen med fodgængerfeltet på Ndr Dragørvej ved D B Dirchsens Alle er udpeget både i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen og også efterfølgende i høringssvar til trafiksikkerhedsplanen. Dels som følge af for høj fart på Ndr Dragørvej og dels som følge af overhalinger af fx busser, der holder ved stoppestedet tæt på fodgængerfeltet og samtidig skjuler, at fodgængere herunder skolebørn passerer fodgængerfeltet.

  Kommunens trafikrådgiver har tidligere peget på følgende fem forslag til håndtering af problematikken:

  1. Flytte stoppestedet længere mod øst
  2. Flytte stoppestedet længere mod øst og etablere midterhelle i fodgængerfeltet.
  3. Bevare stoppestedet og etablere spærrelinje på strækningen
  4. Bevare stoppestedet, etablere spærrelinje på strækningen og en hævet flade
  5. Placere stoppestedet i en indsnævring

  Forslag 5 (vejindsnævring med stoppested skitseret i bilag 1) vil både medvirke til at dæmpe farten på Ndr Dragørvej og til at undgå overhaling af holdende busser samtidig med, at der er fodgængere i fodgængerfeltet. Der kører i dag ca. 2.700 biler i døgnet på strækningen (2.676 ÅDT målt i 2016). Det er en løsning, der også er anvendt i andre kommuner, se bilag 2. Anlægsoverslag ca. 150.000-200.000 kr.

  De øvrige forslag vurderer administrationen umiddelbart ikke bør iværksættes af følgende årsager:

  - De prisbillige forslag 1 og 3 er fravalgt, fordi løsningerne næppe vil matche borgernes forventninger til løsning af trafiksikkerheden, farten og utrygheden.

  - Forslag 2 med en midterhelle i fodgængerfeltet har vist sig ikke mulig at etablere på grund af de fysiske forhold på lokaliteten.

  - Forslag 4 med en hævet flade vil give væsentlige gener for busdriften på strækningen.

  Opgradering af trafiksikkerheden på Hartkornsvej ved Dragør Skole Nord:

  Problematikken omhandler primært trafikafviklingen i morgenmyldretiden med pendlere ad Hartkornsvej samtidig med forældres aflevering af børn i skole og institutioner i området. Efter besigtigelser kan det foreslås, at der etableres korttidsparkering på den første del af skolens parkeringsplads. Endvidere at der etableres en Kys & Kør lomme syd for nuværende buslomme på østsiden af Hartkornsvej ud for Dragør Skole Nord. Såfremt disse tiltag ikke er tilstrækkelige, kan der yderligere etableres en Kys & Kør lomme på vestsiden af Hartkornsvej nord for krydset (alle tre forslag ses i bilag 3).

  Forslaget om korttidsparkering tættest på ind/udkørslen skyldes, at disse p-pladser i dag primært optages af skolens personale. Dette er ikke hensigtsmæssigt, når hurtigt ind/hurtigt ud kan prioriteres, så omsætningen på de nærmeste p-pladser kan øges. Anlægsoverslag under 20.000 kr.

  Forslaget om Kys & Kør lomme med plads til syv biler ud for skolen syd for nuværende buslomme forventes at aflaste selve krydset en del, ligesom der reelt er en reserve i nuværende buslomme, der allerede i dag af nogen benyttes til afsætning. Anlægsoverslag ca. 400.000-500.000 kr. blandt andet på grund af usikkerhed omkring afvandingsforholdene.

  Umiddelbart forventes det ikke nødvendigt at iværksætte etablering af en lomme i vestsiden nord for krydset.

  I forbindelse med energirenoveringen af kommunens vejbelysning kan det undersøges, om der med den nye LED belysning vil være behov for yderligere belysning af krydset og i så fald om muligt medtage det i ESCO projektet.

  Krydset Fælledvej/Søndergade:

  Der er dårlige oversigtsforhold i krydset, som er den eneste lokalitet i Dragør Kommune, der på grund af trafikuheld er tæt på at være kategoriseret som en såkaldt sort plet, altså et uheldsbelastet kryds. Krydset er også udpeget som utrygt og med manglende oversigt i forbindelse med borgerinddragelsen før vedtagelsen af trafiksikkerhedsplanen.

  Af bilag 4 ses to forslag til bedring af trafiksikkerheden i krydset.

  1. Sideforskydning af vejen mod vest

  2. Hævet flade og 40 km/t hastighedszone

  Sideforskydning af vejen:

  Ved en sideforskydning af vejen mod vest bliver vejudmundingen af Søndergade trukket så langt ud i krydset, at der kan skabes oversigt for bilister kommende fra Søndergade. Det vil i øvrigt være anbefalelsesværdigt også at indføre en 40 km/t hastighedszone i området.

  Før løsningen eventuelt kan iværksættes skal skelforholdene ind mod Fælledvej 2 dog berigtiges. Det kan ikke ud fra kommunens grundkort vurderes, om løsningen muligvis kræver ekspropriation af et mindre grundareal, der dog fremstår som græsrabat på vejarealet. Administrationen har bedt landinspektør om en hurtig udredning, som pt. afventes. Anlægsoverslag eksklusiv eventuel ekspropriation ca. 500.000 kr.

  Hævet flade og hastighedszone:

  Ved etablering af en hævet flade vil det grundlæggende problem med manglende oversigt ikke blive løst. En hævet flade etableret i en hastighedszone vil til gengæld sikre lav hastighed i krydset, hvorved eventuelle uheld vil ske med lav hastighed. Anlægsoverslag ca. 200-400.000 kr.

  Administrationen vil foreslå løsningen med sideforskydning af vejen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 250.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter 2017.

  Det foreslås at etablere en vejindsnævring på Ndr Dragørvej til anslået 200.000 kr. samt etablere korttidsparkering på de forreste p-pladser på Dragør Skole Nord til under 20.000 kr. I alt ca. 220.000 kr.

  Løsning af trafiksikkerhedsprojektet ved Fælledvej/Søndergade fordrer en ekstrabevilling eller omprioritering fx af midler fra Genopretning veje 2017.

  Løsning af trafikafviklingen ved Dragør Skole Nord foreslås oversendt til årets budgetlægning for 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 2
  Realisering af yderligere projekter i Trafiksikkerhedsplan 2016
  Sagsid.: 15/134

  RESUMÉ:

  Forslag til kommende trafiksikkerhedsprojekter til realisering af Trafiksikkerhedsplan 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter realisering af Trafiksikkerhedsplan 2016

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Sagen blev drøftet.

  Midterhelle på Krudttårnsvej: Udvalget ønsker et A-skema.

  Trafiksikkerheden for Dragør Skole Syd: Udvalget ønsker et samlet projekt/vurdering af hele Vestgrønningen.

  Forslag fra C:

  C gruppen foreslår, at udkørsel til Vestgrønningen fra Strandgade lukkes, og der etableres 2-3 parkeringspladser.

  For stemte:

  3 (C+T+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  4 (A+I+V+Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Trafiksikkerhed Dragør Skole Nord blev drøftet under punkt 1.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 er der afsat midler til ændring af krydset Møllevej/Krudttårnsvej. Endvidere er der afsat en pulje til andre trafiksikkerhedsprojekter, hvor der politisk er peget på forbedring af krydset Fælledvej/Søndergade samt på Ndr Dragørvej ved D B Dirchsens Alle. Alle tre projekter er i proces med tanke på udførelse i 2017. Puljen til trafiksikkerhedsprojekter er vedtaget fortsat i 2018.

  Projekterne er en første realisering af Trafiksikkerhedsplan 2016, som rummer en liste med 28 anlægsprojekter, der med fordel kan realiseres for at bedre trafiksikkerheden og trygheden på vejene i Dragør Kommune. Listen omfatter projekter til en samlet værdi af ca. 21 mio. kr.

  Udover listen med anlægsprojekter arbejdes der med trafikpolitikker på skolerne og mulige nemme tiltag for cyklister som fx steler ved Bellano på Kirkevej. Tiltag som kan rummes indenfor sektor 2 driftsbudget.

  Administrationen skal foreslå, at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter en videre prioritering af trafiksikkerhedsprojekter.

  Administrationen har følgende forslag til brug for drøftelserne om en fase 2 af trafiksikkerhedspuljen, som foreslås oversendt ved A-skema til dette års budgetseminar.

  - Midterhelle på Krudttårnsvej i fodgængerfeltet med torontoanlæg.

  Fodgængerfeltet har den samme ulempe som overgangen på Ndr dragørvej, hvor bilister overhaler andre biler, som holder tilbage for børn og voksne, som er ved at passere fodgængerfeltet. De overhalende bilister tror måske, at de holdende biler påtænker at foretage højresving.

  - Trafiksikkerhed ved Dragør Skole Syd.

  Signalreguleringen ved Strandgade er årsag til farlige situationer og bør ombygges fx ved en lukning af Strandgade fra selve Vestgrønningen. Dette kan håndteres ved driftsmidler. Alternativt skal Strandgade indgå i selve signalreguleringen. I så fald vil det fordre A-skema og anlægsmidler. Endvidere har der både været forslag om etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen henholdsvis om etablering af parkeringsbåse på Vestgrønningen. To ønsker, der er i modstrid med hinanden.

  - Trafiksikkerhed ved Dragør Skole Nord.

  Forslag om etablering af Kys & Kør lomme ud for skolen syd for signalreguleringen er også omtalt i udvalgssag Frigivelse og prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Trafiksikkerhedsplan 2016 – Trafiksikker i Dragør.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

 • 3
  Evaluering forsøg med fartdæmpning Strandjægervej
  Sagsid.: 14/3822

  RESUMÉ:

  Evaluering af 1-årigt forsøg med plastbump på Strandjægervej efter høring og drøftelser med Grundejerforeningen Strandjægervej og Boligselskabet Engparken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der på baggrund af forsøget gives afslag på fortsættelse af fartdæmpning med plastbump på Strandjægervej.

  ELLER

  2.

  at

  der gives tidsbegrænset tilladelse på op til 5 år til fortsat brug af plastbump på Strandjægervej med henblik på, at foreningerne inden fem år ansøger om permanente asfaltbump,

  og at Dragør Kommune ikke er sindet at meddele tilladelse til plastbump på andre veje henset til generne for handikappede, cyklister, vintervedligehold mv. ved forsøget.

  3.

  at

  Dragør Kommune fra anlægsprojekt Genopretning af veje 2017 finansierer etablering af 2 asfaltbump (ca. 60.000 kr.) ud for plejecenter Enggården, idet udbygningen af centret har medvirket til mertrafik på vejen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Ændringsforslag fra C.

  C gruppen foreslår, at forsøgsordningen med plastbump forlænges med 5 år, og at private fællesveje tilbydes samme mulighed.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+I+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra O.

  DF foreslår at den nuværende prøveperiode med plastbump på Strandjægervej fortsættes indtil en permanent løsning med asfaltbump kan realiseres på de steder på vejen, hvor plastbumpene i prøveperioden er placeret.

  For stemte:

  3 (C+O)

  Imod stemte:

  4 (A+I+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra T.

  Liste T foreslår, at plastbump tillades på Strandjægervej indtil kommunen har etableret asfaltbumb ud for Enggården. Dernæst tillades op til 4 plastbump i den sydlige ende af vejen i en 5-årig forsøgsperiode.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  Ad. 1

  For stemte:

  2 (I+V)

  Imod stemte:

  4 (C+O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet

  Ad. 2


  Ændringsforslag fra A.

  At ad. 2 ændres fra 5 år til 3 år.

  For stemte:

  4 (A+C+T+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  3 (I+V+Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 3

  For stemte:

  3 (A+T+V)

  Imod stemte:

  4 (C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Protokoltilføjelse fra O:

  Dansk Folkeparti beklager at der ikke er politisk forståelse for at opretholde trafiksikkerheden på Strandjægervej ved at forsøgsordningen med plastbump fortsætter uændret, indtil en permanent løsning med asfaltbump kan realiseres.

  Allan Holst (A) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har gennemført spørgeskemaundersøgelse om forsøget med fartdæmpning med plastbump på Strandjægervej og har sendt evalueringsnotatet til Grundejerforeningen Strandjægervej og Boligselskabet Engparken. Efterfølgende har administrationen afholdt møder med foreningerne om resultaterne, da disse ikke pegede entydigt på én løsning.

  Det blev aftalt, at begge foreninger senest primo april måned ville fremkomme med hver deres skriftlige forslag til fremtidig ordning efter henholdsvis generalforsamling i grundejerforeningen og drøftelse i boligselskabet. Administrationen har modtaget skriftlig tilbagemelding fra Engparken (bilag 1).

  Begge foreninger var enige i at en andel på 10 %, der var tilfredse med plastbumpene, ikke var meget. De fleste af dem, der ønsker bump, vil foretrække asfaltbump, men økonomien er til gengæld også meget forskellig. Generelt er der gener for cyklister især på grund af parkering tæt på steler ved bump.

  Ved møde med grundejerforeningen Strandjægervej oplyste repræsentanterne, at de var glade for resultatet med plastbumpene i form af fartnedsættelse. Foreningen vil spørge deres medlemmer om medfinansiering af asfaltbump ved opsparing over en årrække og i mellemtiden ønsker de at lade plastbumpene blive. De påtænker at iværksætte en oplysningskampagne om hensyntagen ved bilparkering, så cyklisterne reelt kan køre udenom steler ved bump uden at blive forhindret af parkerede biler. Foreningen appellerer til Dragør Kommune medfinansiering af asfaltbump og om muligt at foretage midlertidig opstribning ved plastbump. Administrationen er indstillet på at iværksætte opstribning ved standardløsninger, som politiet kan godkende. Administrationen har ikke efterfølgende hørt fra grundejerforeningen.

  Ved møde med Engparken oplyste formanden, at Engparken i de kommende år står overfor store udgifter til renovering af sine boliger. Han forudså umiddelbart, at det ville blive meget svært at finde midler til også fx at medfinansiere etablering af asfaltbump ud for deres boliger. Eventuelt må plastbump fjernes ud for Engparken.

  Administrationen har undersøgt brugen af plastbump på offentligt vejareal i andre kommuner (bilag 2). Brugen af plastbump på offentlig vej er meget begrænset og udmønter sig oftest i, at plastbumpene fjernes igen på grund af gener for trafikanterne. Københavns Kommune og Tårnby Kommune anvender ikke plastbump på offentlige veje. Begge kommuner tillader plastbump på private fællesveje. København advarer dog altid om anvendelsen som følge af generne ved den slags bump.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der kan etableres to asfaltbump ud for Enggården for ca. 60.000 kr. finansieret af anlægsprojektet Genopretning af veje 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  En beslutning om fjernelse af plastbumpene på Strandjægervej efter det 1årige forsøg er i tråd med den tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning den 26. februar 2009 om kun at anvende den slags fartdæmper til midlertidig brug.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 4
  Valg af projekt for vækstmiljø ny skurby
  Sagsid.: 16/3581

  RESUMÉ:

  Der tages stilling til, hvem der tildeles lejemål på en del af det vestlige byggefelt på Dragør Havn (ca. 850 m²), og dermed får mulighed for at opføre ny skurby og vækstmiljø.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget vælger et projekt blandt de to indkomne forslag

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at forhandle og indgå kontrakt med ansøgeren på de vilkår, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

  3.

  at

  indgåelse af lejekontrakt forudsætter at der findes midler til byggemodning af det vestlige byggefelt – herunder skurbyen - i budget 2018. Administrationen fremsender A-skema som udgangspunkt herfor.

  4.

  at

  lejeren på Færgevej 15 opsiges med 6 måneders varsel til fraflytning 1. januar 2018 for at kunne realisere projekt med ny skurby.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Ændringsforslag fra T:

  Forinden behandling i BEPU sendes forslagene om vækstmiljø i ny skurby til udtalelse i Det Rådgivende Havneråd.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra I

  At området tilbydes til både A og B i forening.

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  6 (A+C+O+V+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1

  A forslog at udvalget vælger ansøger B.

  For stemte:

  5 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  Ad. 3

  Godkendt

  Ad. 4

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T.

  Liste T finder det underligt, at forslaget om skurby ikke sendes til udtalelse i Det Rådgivende Havneråd, inden BEPU tager stilling. Det er uacceptabelt set i lyset af, at forslaget er ukendt for borgere og havnens interessenter, og at det ligger inden for havnerådets kommissorium.

  Ebbe Kyrø (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 10. januar 2017 at der skulle indkaldes forslag til realisering af vækstmiljø – Ny Skurby. Der blev givet en frist på otte uger, som blev annonceret den 31. januar. Sidste frist for indlevering var dermed 30. marts, og der er indkommet to forslag, som svarer på kommunens oplæg.

  Begge projektforslag vurderes at leve op til formålet med det nye vækstmiljø, men der er flere forskelle, som ridses op i vedlagte bilag.

  Ansøger A har sit primære fokus på det besøgsrelaterede, og vil fokusere på at skabe en række aktiviteter. Ansøger A vil opsætte en scene, udvikle et egentligt ”street food marked”, et aktivitetshus, open air-biograf, minigolf og meget mere. Der lægges op til skabelse af en forening af lejere og til et differentieret liv på pladsen.

  Ansøger B har fokus på det lokale erhvervsmiljø – herunder sammenhæng og netværk mellem lejere på havnen. Ansøger B tager udgangspunkt i eksisterende produktion af skure på Dragør Bådeværft, som har fundet sted siden 2013. Ansøger B har i sin ansøgning fokus både på det maritime erhverv og det besøgsrelaterede.

  Begge ansøgere angiver, at de uanset valg af projektejer vil søge et efterfølgende samarbejde med hinanden.

  Udvalget har besluttet, at kriterierne for udvælgelse vil være organisation, drift, forankring, realiserbarhed og kvalitet, herunder aktivitet. Begge projektansøgere angiver, at de er åbne for en efterfølgende dialog med Dragør Kommune om endelig udformning.

  Proces

  Administrationen indstiller i denne sag at få mandat til at indlede forhandlinger og til at indgå kontrakt med projektejeren på følgende overordnede vilkår:

  • Der lægges op til en kontrakt med 10 års uopsigelighed fra udlejers side.
  • Aftalen forventes påbegyndt forår/sommer 2018.
  • Der vil være krav om ”liv” i perioden fra maj til september. Det betyder i praksis, at projektejeren skal sikre, at der enten er åbne værksteder, salg, eller udstillinger i de udlejede skure.
  • I vinterperioden vil der kunne dispenseres fra kravet om udadvendte aktiviteter.
  • Efter fem år kan der blive tale om en lejeregulering såfremt indtjeningen på området overstiger et vist niveau.

  Som led i overdragelsen af området vil det være nødvendigt at rydde op og flytte dele af oplagspladsen, der er beliggende i områdets nordøstlige hjørne. Som led i udvikling af vestligt byggefelt vil det være hensigtsmæssigt at anlægge en ny oplagsplads og en ny sti/indgang til skurbyen.

  For at realisere dette er det nødvendigt at opsige lejeren på Færgevej 15, Dragør Hotel- og Ferieudlejning senest 31. maj 2017 idet lejer har et opsigelsesvarsel på seks måneder til fraflytning enten pr. 1. juli eller 1.januar. Færgevej 15 er en del af den bebyggelse, som nedrives i forbindelse med realisering af Lokalplan 70.

  LOVE/REGLER:

  Lejer skal opstille skure efter bestemmelser i lokalplan 70 og efter retningslinjer i Dragør Kommuneplan.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune forventer at byggemodne området med skurby som del af den samlede byggemodning af vestligt byggefelt. Administrationen forventer at kunne levere strøm, vand og afløb til ét punkt i ny skurby samt etablere sti og belysning som led i udviklingen af havnens tilgængelighed. Derfor vil en lejekontrakt med ansøger forudsætte at der findes midler til byggemodning af vestlige byggefelt – herunder skurbyen - i budget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Projektet udmøntes inden for rammerne af Lokalplan 70.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lejer skal opstille skure efter bestemmelser i lokalplan 70 og efter retningslinjer i Dragør Kommuneplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 2. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 5
  Forslag til tennishal ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 17/1126

  RESUMÉ:

  Drøftelse af et forslag fra Dragør Tennis til opførelse af en ny tennishal ved Hollænderhallen.

  INDSTILLING:

  Forslaget fremlægges til drøftelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  A forslår at henvendelsen ikke imødekommes.

  For stemte:

  5 (A+C+O+I)

  Imod stemte:

  2 (T+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren har modtaget en henvendelse fra bestyrelsen i Dragør Tennis med et forslag til, at Dragør Kommune opfører en tennishal på et areal ved Hollænderhallen, med brugsret for Dragør Tennis.

  Forslaget med tilhørende tegninger er vedlagt som bilag.

  Forslaget har ikke været nærmere sagsbehandlet, men det kan oplyses, at hallen foreslås placeret på et kommunalt ejet areal mellem nyttehaveområdet og Hartkornsvej, og at dette areal er omfattet af Lokalplan 45, der udlægger det til rekreative og landbrugsmæssige formål uden bebyggelse.

  Realisering af forslaget forudsætter således i givet fald ændring af lokalplanen.

  Forslaget fra tennisklubben beskriver desuden en forventning om at få nuværende aftale om klubbens placering ved Engvej/Strandjægervej forlænget til 30 år, og om her at anlægge 3 nye udendørs tennisbaner som tidligere ansøgt.

  LOVE/REGLER:

  Den foreslåede placering af en ny tennishal er omfattet af Lokalplan 45 for et sports- og fritidsområde ved Hollænderhallen, Hovedområde 3.

  I den gældende kommuneplan indgår en retningsgivende dispositions- og landskabsplan for udvikling af Hollænderhalområdet, hvor det pågældende areal udlægges til et naturpræget område med mulighed for en bred vifte af friluftsaktiviteter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det foreslås, at Dragør Kommune opfører en fuld finansieret tennishal, med en anslået pris på ca. kr. 7,5 mio. kr. ex moms.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ved udarbejdelse af ændret lokalplan gennemføres i givet fald høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 6
  Revision af Fingerplan 2013
  Sagsid.: 16/1146

  RESUMÉ:

  Erhvervsstyrelsens besvarelse på Dragør kommunes 3 fremsatte ønsker, til den kommende revision af Fingerplan 2013, fremlægges til udvalgets drøftelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  afslaget på kommunens 3 ønsker til revision af Fingerplanen, spor 1: Nyt erhvervsområde ved Lufthavn Syd, nyt boligområde ved Kirkevej og konvertering af Rosenlund til helårsbeboelse, tages til efterretning,

  2.

  at

  de pågældende 3 ønsker fastholdes, og genfremsættes til den kommende revision af Fingerplanen, spor 2.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Ad. 1

  Godkendt

  Ad. 2

  Godkendt med bemærkning om at Dragør Kommune kvalificerer ansøgningen i forhold til det tidligere fremsendte og at ansøgningen behandles politisk inden svaret afsendes.

  Udvalget ønsker en drøftelse af planloven til næste udvalgsmøde.

  SAGSFREMSTILLING:

  I april 2016 blev der igangsat en revision af den gældende Fingerplan 2013, for hovedstadsområdets planlægning (bilag 1).

  Revisionens form

  Revisionen blev opdelt i 2 spor: Det aktuelle spor 1, der er genstand for nærværende sagsfremstilling, og som omhandler mindre og afgrænsede ændringer i Fingerplanen, og et efterfølgende spor 2, hvor det skal afdækkes, om der er behov for mere grundlæggende ændringer i Fingerplanens bestemmelser.

  Revisionens indhold

  Revisionens spor 1 er nu gennemført med afsæt i forslag til ændringer fra hovedstadsområdets 34 kommuner. Ved fristens udløb den 25. maj 2016 havde Erhvervsstyrelsen modtaget i alt 152 forslag, indsendt af 31 af de 34 kommuner.

  I den foreløbige afgørelse fra Erhvervsstyrelsen lægges der op til at 59 af de indkomne forslag imødekommes, helt eller delvist. De 59 forslag fremgår af bilag 2. Ændringsforslagene omhandler bl.a. udlæg af mindre bolig- og erhvervsområder, konvertering af specifikke sommerhusområder, der grænser umiddelbart op til byzone, til helårsbeboelse samt mindre justeringer af de regionale friluftsområder (de grønne kiler).

  Dragør Kommune

  Dragør Kommunens 3 forslag: Nyt erhvervsområde ved Lufthavn Syd, nyt boligområde ved Kirkevej og konvertering af Rosenlund til helårsbeboelse, ses desværre ikke at være imødekommet.

  Der er ikke udarbejdet specifikke begrundelser for de forslag, der ikke er imødekommet, men det anføres at det i de fleste tilfælde omhandler forslag, der bryder grundlæggende med gældende bestemmelser i Fingerplan 2013.

  De pågældende forslag, der behandles i spor 1, må således ikke udfordre eller foregribe anden overordnet planlægning, og for Dragør Kommunes vedkommende, gælder det specielt landplandirektivet om støjkonsekvensområdet fra Københavns Lufthavn og den kommende planlægning for lufthavnen.

  Det er fra Erhvervsstyrelsen telefonisk oplyst, at der vil tilgå borgmesteren et brev herom fra erhvervsministeren.

  Offentlig fremlæggelse

  Forslag til Fingerplan 2017, og herunder Erhvervsstyrelsen foreløbige konklusioner vedrørende de indkomne forslag, er fremlagt til offentlig debat, med en indsigelsesfrist til mandag den 29. maj 2017.

  Det forventes at Fingerplan 2017 træder i kraft umiddelbart efter at Folketinget har vedtaget den moderniserede planlov, i forsommeren 2017.

  Revisionens spor 2

  Det er oplyst at der i den nære fremtid igangsættes revisionens spor 2, der skal kortlægge behovet for mere grundlæggende ændringer i Fingerplanen. Som led i spor 2 vil der atter blive indkaldt forslag fra de 34 kommuner i hovedstadsområdet, og forslag der ikke er imødekommet under spor 1, kan meldes ind igen.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Bilag

 • 7
  Natparkering for lastvogne
  Sagsid.: 17/573

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har bedt administrationen om at udpege 1-2 muligheder for natparkering for 2-3 lastvogne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der udpeges natparkering for 2-3 lastvogne på rullevejen ved Rytterager i henhold til bilag 1

  Eller

  2.

  at

  der ikke udpeges yderligere natparkering for lastvogne

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Ændringsforslag fra A

  Ad. 1 tilføjes at der gives tilladelse for en prøveperiode på 1 år.

  For stemte:

  3 (A+T+V)

  Imod stemte:

  4 (C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 2

  Bortfalder.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har bedt administrationen om ”at udpege 1-2 muligheder for natparkering for 2-3 lastvogne. Begrundelse: Der synes at være et behov for natparkering af lastvogne i forbindelse med afsætning og afhentning. I stedet for at disse henstår uhensigtsmæssigt, bør kommunen udpege 1-2 muligheder for natparkering.”

  I dag er der natparkering for lastvogne på parkeringspladsen ved Kongelundshallen. Lastvogne, der ønskes natparkeret i Dragør Kommune henvises dertil. Denne parkeringsmulighed fremgår af Dragør Kommunes lokale parkeringsbekendtgørelse.

  Administrationen ser ikke umiddelbart nogen oplagte lokaliteter ud over ovennævnte, som kan udpeges til natparkering for lastvogne.

  Den eneste lokalitet, der synes at kunne være aktuel, er forlængelsen af Rytterager, den såkaldte rullevej. Her vil der på rullevejen vest for Halvejen mod Møllevej kunne parkeres 2-3 lastbiler, der vil være til gene for relativt få mennesker. Se bilag 1.

  Administrationen er dog vidende om, at denne lokalitet tidligere har været anvendt til natparkering med lastvogn, og administrationen har modtaget gentagne klager fra borgere over natparkeringen med lastvogn, når dette er forekommet.

  LOVE/REGLER:

  Natparkering med lastvogne er omfattet af færdselsloven og Dragør Kommunes lokale parkeringsbekendtgørelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  For at kunne etablere natparkering af lastvogne, vil det omtalte vejstykke på en strækning af ca. 60 meter skulle afmærkes ved skiltning og afstribning også i forhold til cyklende/gående trafik. Dette forventes, at kunne gøres for en udgift på under 50.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Bilag

 • 8
  Jul I Dragør og Energirunner ansøger om støtte fra markedsføringspuljen
  Sagsid.: 17/497

  RESUMÉ:

  Der tages stilling til ansøgninger om støtte fra markedsføringspuljen til Jul i Dragør og Energirunner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om der skal gives støtte til henholdsvis Jul i Dragør og Energirunner.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  A foreslår at Jul i Dragør støttes med den resterende del af puljen, dvs. 8.283 kr., samt at Energirunner ikke tildeles støtte da de ikke opfylder kriterierne for at søge markedsføringspuljen.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er indkommet to ansøgninger til markedsføringspuljen.

  Jul i Dragør og Foreningen Juleboder i Dragør vil igen i år afholde julemarked i Dragør (på Badstuevælen.) I år er planlægningen startet tidligt, og de fleste boder er udlejet. I år er foreningen velkonsolideret og boderne tilhører nu foreningen.

  Foreningen ansøger på lige fod med sidste år om støtte til at markedsføre sig via de sociale medier samt via annoncer i div. lokalaviser, banner reklamer m.m. Desuden vil der blive omdelt flyers samt sat plakater op i de lokale butikker.

  Det forventede budget er på kr. 20-25.000,- og foreningen håber, at Dragør Kommune som sidste år vil bidrage med halvdelen.

  EnergiRunner ansøger ligeledes markedsføringspuljen om støtte. Støtten tænkes brugt til en professionel hjemmeside, som skal laves af Dragørvirksomheden "Worksonline". Hjemmesiden vil synliggøre Dragør uden for kommunegrænserne som en grøn, energibevist og iværksættervenlig kommune.

  EnergiRunner er en ung nystartet iværksætter virksomhed, drevet af Johnas Petersen og Frederik Aarup Frost, begge fra Dragør.

  EnergiRunner IVS tilbyder Dragør Kommunens husstande Co2 reducerende energi tiltag, til gavn for miljøet - til gavn for husstandens økonomi og til gavn for Dragør Kommunes grønne image.

  EnergiRunner ønsker at stå sammen med og brande Dragør Kommune ud til borgere i kommunen via artikler i Dragør Nyt og Facebook media.

  EnergiRunner ønsker endvidere, at profilere sig, sammen med Dragør Kommune og konkrete succes historier fra Dragør Kommune, når virksomheden udvider sine aktiviteter til øvrige kommuner, og på den måde vise et samarbejde om grønne tiltag og Dragørs Kommunes fremsynethed på iværksætteri og fokus på Co2 reduktion.

  Der ansøges om 15 - 20.000 kroner.

  Der er 8283 kr. tilbage i markedsføringspuljen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Bilag

 • 9
  Frigivelse genopretning af bygninger 2017
  Sagsid.: 17/1025

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevillig til genopretning af Dragør Kommunes bygninger for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 624.600 kr. til genopretning af Dragør Kommunes bygninger og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 624.600 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 1,2 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra følgende:

  A. Lovkrav og akutte opgaver

  B. Sikkerhedskrav

  C. Risiko for følgeskader

  D. Større ønsker som ikke kan rummes i alm. drift

  E. Brugerønsker

  Udgiften fordeler sig således

  Lovliggørelse,           kr. 475.000

  Sikkerhedskrav,       kr.   50.000

  Brugerønske,           Kr. 100.000

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 10
  Frigivelse genopretning af skoler 2017
  Sagsid.: 17/1022

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevillig til genopretning af Dragørs 3 skolematrikler for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.514.700 kr. til genopretning af Dragørs 3 skolematrikler og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Punktet blev taget af.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 1.514.700 kr. til genopretning af skolerne.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  Der er i 2017 prioriteret aktiviteter på alle 3 skolematrikler. På de 3 skolematrikler er følgende aktiviteter prioriteret:

  St. Magleby Skole:

  • Udskiftning af vinduer og indgangsdøre
  • Renovering af facade mod Kirkevej

  Dragør Skole Nord:

  • Udskiftning af vinduer
  • Udskiftning af gulve
  • Fjernelse af radiatorafskærmning.

  Dragør Skole Syd:

  • Udskiftning af vinduer

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en udgift for årene 2017 – 2021 på ca. 11 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

 • 11
  Endelig anlægsoverførsel 2016 til 2017
  Sagsid.: 16/3168

  RESUMÉ:

  Sag vedr. overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017, for politisk besluttede anlæg, som ikke er afsluttet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på i alt 5.835.790 kr. til 2017 ved tillægsbevilling.

  2.

  at

  der gives en bevilling til rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2017 til den nye svømmehal

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at ikke afholdte anlægsmidler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning.

  De ikke afholdte anlægsmidler vedrører projekter som

  · Er planlagt, men ikke igangsat

  · Er igangsat, men ikke afsluttet

  · Er udført, men ikke afregnet

  Overførsler på anlæg er således udtryk for midler der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  Overførsel af anlæg fra 2016 til 2017 sker i to omgange. Dels en foreløbig overførsel i december 2016, hvor kommunalbestyrelsen besluttede at overføre 25 mio. kr. fra 2016 til 2017.

  Det endelige resultat ultimo 2016 viser at der skal overføres yderligere 5.835.790 kr. Det giver en samlet overførsel på i alt 31.047.176 kr.

  De væsentligste overførsler fra 2016 til 2017 er følgende:

  • 7,6 mio. kr. til ESCO-vejbelysning.

  • 4,3 mio. kr. til genopretning af Hollænderhallen.

  • 3,8 mio. kr. til udearealer.

  • 3,4 mio. kr. til forøgelse af kapaciteten fra 7,5 spor til 8 på Dragør skole.

  • 1,2 mio. kr. til igangværende og planlagte digitaliseringsprojekter.

  • 1,2 mio. kr. til igangværende ESCO projekter.

  • 1,1 mio. kr. til igangværende arbejde med ny svømmehal.

  Kommunalbestyrelsen fik i august 2016 udleveret en budgetmappe for budget 2017-2020, som under faneblad 7 har et notat om en revideret anlægsplan. I notatet blev der redegjort for, at administrationen med baggrund i en teknisk faglig vurdering havde revideret anlægsplanen fra budgetforliget 2016-2019 ved at flyttet rådighedsbeløb for den nye svømmehal mellem årene. Ændringerne indebar, at rådighedsbeløbet i 2016 skulle øges med 2 mio. kr.. Anlægsplanen blev revideret med henblik på at reducere kommunens udfordringer med anlægsloftet. Den reviderede anlægsplan blev vedtaget med tiltrædelse af Budget 2017 – 2020; men korrektionen på 2 mio. kr. vedrørende Budget 2016 blev ved en fejl ikke indregnet.

  For at skabe overensstemmelse mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb søges der om en teknisk tillægsbevilling til rådighedsbeløb til den nye svømmehal på 2 mio. kr., således, at der bliver bragt overensstemmelse mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Tillægsbevillingen finansieres af kassen. Denne beslutning ændrer ikke på det samlede anlægsbudget for svømmehallen, men er alene udtryk for en forskydning mellem årene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører teknisk en tillægsbevilling til anlæg i 2017 på 5.835.790 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2016. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr. set over de to år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.        

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.        

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Udbud af renovation (lukket)
  Sagsid.: 16/3582
 • 13
  Meddelelse - Modernisering af planloven
  Sagsid.: 17/890

  RESUMÉ:

  Der informeres om en modernisering af planloven, der har til hensigt at åbne mulighed for vækst og ny udvikling i kommunernes kystnærhedszone.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen har i januar 2017 fremsat lovforslag om modernisering af planloven (bilag 1). Hensigten er blandt andet at skabe bedre muligheder for vækst og udvikling i kystnærhedszonen, der udgøres af en ca. 3 km bred bræmme i landets kystkommuner, herunder Dragør Kommune.

  Lovforslaget åbner blandt andet mulighed for:

  1. At udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, med større adgang til at planlægge for byudvikling,
  2. At udlægge nye sommerhusområder, mod at der tilbageføres eksisterende, men ikke udnyttede sommerhusområder, og
  3. At overføre sommerhusområder til byzone.

  På grund af de overordnede planbindinger, som kommunen er underlagt, ses der ikke umiddelbart nogen aktuelle projekter, hvor vi kan udnytte de beskrevne muligheder.

  Ad 1) De 2 landsplandirektiver, om henholdsvis støjgener fra Københavns Lufthavn samt om den overordnede planlægning i hovedstadsregionen (Fingerplanen), udelukker aktuelt udlæg af nye byzonearealer i kommunen. Sidstnævnte plan er under revision jf. særskilt sag herom.

  Ad 2) Kommunen har ingen uudnyttede sommerhusområder, der kan tilbageføres, og blandt andet derfor, ingen mulighed for udlæg af nye sommerhusområder.

  Ad 3) Sommerhusområdet Rosenlund er ikke beliggende i umiddelbar tilknytning til den eksisterende byzone i kommunen, og det væsentligste kriterium for en ønsket overførsel til byzone, er derfor ikke opfyldt.

  Selv om Dragør Kommune ikke aktuelt kan udnytte de beskrevne muligheder, kan en fremtidig udvikling åbne mulighed for, at kommunen kan drage fordel af det beskrevne lovforslag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Bilag

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BEPU den 2. maj 2017

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til touchskærm i Havnestuen el. andet til forbedring af præsentationer af sager til udvalgene.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til Venligboerne, de mangler oplagsplads, kan kommunen anvise et sted til dem.

  Administrationen oplyste om ansættelse af ny havnefoged pr. 1. juni 2017.