Skip navigationen

Referat Tillægsdagsorden

Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: I ønskede en afstemning om, hvorvidt udvalget skulle behandle sagen:

For stemte 6 (A+C+O+T+V)
I mod stemte 1 (I)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Godkendelse af jorddeponering og anlæg af 3 nye tennisbaner
  Sagsid.: 17/312

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning fra Dragør Tennis, om godkendelse af en jorddeponering, i forbindelse med anlæg af 3 nye tennisbaner ved det eksisterende tennisanlæg ved Engvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles dispensation i henhold til planlovens § 19 og § 20 stk. 2, nr. 1, fra den gældende Lokalplan 49, pkt. 3.2, til placering af tennisbanerne, i overensstemmelse med gældende aftale med Dragør Tennis.

  2.

  at

  der meddeles tilladelse til at deponere overskudsjorden, med en placering som ansøgt, og med en udformning og beplantning, der nærmere aftales med Plan og Teknik.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at den nugældende lokalplan fastholdes, og at Dragør Tennis får tilladelse til at opføre en hal i tæt tilknytning til deres klubhus og udendørsbaner.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Procedureforslag fra V:

  At sagen sendes til behandling på møde i BEPU den 2. maj, så den kan behandles i sammenhæng med sag om forslag til tennishal ved hollænderhallen.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Ad.1

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Ad. 2

  For stemte:

  4 (A+T+V+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  3 (C+I+Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Tennis har fremsendt en ansøgning (bilag 1) om godkendelse af en jorddeponering, omfattende ca. 600m3 jord, der afgraves i forbindelse med anlæggelsen af 3 tennisbaner.

  Anlæg af tennisbanerne er muliggjort i henhold til gældende aftale af 17.3.1998, mellem Dragør Kommune og Dragør Tennis (bilag 2).

  Plangrundlag

  Tennisbanerne tænkes placeret i delområde 1, hvor der i henhold til lokalplan 49, pkt. 3.2. åbnes mulighed for at opføre en tennishal på byggefelt D.

  Det er administrationens vurdering, at anlæg af tennisbaner, fremfor en tennishal, formelt kræver en dispensation i henhold til planlovens § 19.

  Gældende aftalegrundlag

  Det er dog samtidig vurderingen, at der foreligger en juridisk forpligtigelse for kommunen, til at efterleve den gældende aftale med Dragør Tennis (bilag 2), som åbner mulighed for anlæg af 3 tennisbaner. Kommunen er derfor forpligtiget til at meddele den nødvendige dispensation i henhold til planlovens § 19.

  Jorddeponering

  I henhold til ”jordforureningsloven” kan overskudsjord fra anlægsarbejder frit flyttes på samme matrikel-areal, uden godkendelse. En flytning uden for matriklen vil kræve analyser af forureningsgraden, og afhængig heraf af denne, transport til et godkendt jorddeponi, med de omkostninger dette indebærer.

  En deponering af 600 m3 overskudsjord, i en vold på 2 sider af tennisbanerne, som ansøgt, kan som eksempel gives en bredde på ca. 5 m og en højde på ca. 1,5 m.

  Vurdering

  Den ansøgte vold omkring anlægget kan beplantes, og dermed på hensigtsmæssig vis afskærme tennisbanerne mod omgivelserne. Overskudsjorden kan hermed bidrage positivt til områdets landskabelige udformning.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 og § 20 stk. 2, nr. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag